The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือระบบสอบอัจฉริยะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maxkyslipper, 2021-04-09 01:51:55

คู่มือ-ระบบสอบออนไลน์

คู่มือระบบสอบอัจฉริยะ

คมู่ อื ระบบสอบอจั ฉริยะ สำหรบั อำจำรย์/นิสติ
ปกี ำรศกึ ษำ 2562

ภำควชิ ำสำธำรณสุขศำสตร์
คณะพลศึกษำ มหำวิทยำลัยศรนี ครินทรวิโรฒ องครกั ษ์

Page | 1

คำนำ

ระบบสอบอัจฉริยะ พฒั นาขนึ้ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 และเพอื อานวย
ความสะดวกในการจัดการสอบท่ียืดหยุ่น ประหยัดวัสดุสานักงานได้ 100% ลดการใช้อาคารสถานท่ีในการจัด
สถานท่ีสอบ ลดการทุจริตของนิสิตได้ 100% ด้วยระบบสุ่มข้อสอบ และเม่ือสถานการณN covid-19 เรียบร้อยดี
ยังสามารถใช้ระบบสอบอัจฉริยะ ได้เพ่ือตอบโจทน์ระบบบริหารจัดการแบบลีน Lean Management ของ
หน่วยงานอีกด้วย เม่ือพูดถึงระบบการสุ่มข้อสอบ google from ก็สามารถทาได้ ทาไมต้องพัฒนาระบบสอบ
อัจฉริยะ โดยมีรายละเอยี ด ดังน้ี

Google from ระบบสอบอจั ฉริยะ

1. ระบบสุ่มข้อสอบ 1. มีระบบสุ่มขอ้ สอบ
2. google ไม่มีซพั พอรท์ เวลามีปญั หา 2. มีระบบตง้ั เวลาเมื่อหมดเวลาตัดส่งขอ้ สอบทนั ที
3. มีระบบตั้งวนั ที่ แต่ไม่มีการตั้งเวลา 3. มรี ะบบคานวนคะแนนอตั โนมัติ
4. ไม่มรี ะบบคานวนอตั โนมตั ิ 4. มรี ายงานสรปุ ผลคะแนนสอบ
5. ไม่มีรายงานสรปุ ผลคะแนนสอบ 5. ระบบมปี ัญหามเี จา้ หนา้ ที่ซัพพอรท์
6. ฯลฯ 6. รองรับข้อสอบ อัตนัย และปรนัย
7. ฯลฯ

Page | 2

สำรบญั หน้า
3 - 21
เรอ่ื ง
1. อาจารยป์ ระจาวิชา 22 - 27

- เขา้ ระบบดว้ ยรหสั อาจารย์ 28 - 30
- สร้างรายวิชา
- สรา้ งขอ้ สอบ แบบอัตนัย
- สร้างขอ้ สอบ แบบปรนัย
- การตรวจข้อสอบ
- รายงาน
2. นสิ ิต
- ลงทะเบียนนสิ ิต
- เข้าระบบด้วยรหสั นิสิต
- เลือกเมนู “ข้อสอบ” เพ่อื เขา้ สอบ
- เรมิ การทาข้อสอบ สง่ ข้อสอบ
- เลือกเมนู “ผลการสอบ”
- ออกจากระบบ
3. ข้อควรสงั เกตุ

Page | 3

เริม่ กำรใชง้ ำนระบบสอบอัจฉรยิ ะ

1. เข้าระบบที่ www.nok4eye.com/choice/index.php?file=admin

2. ใช้ user / pass ที่ได้รบั จากผู้ดแู ลระบบ (ในท่ีน้ีให้ใช้รหัสประจาตวั อาจารย์ 6 หลกั )

3. เลือกเมนู ขอ้ สอบ ชื่อวิชา

4. ดาเนนิ การทาขอ้ สอบ ดงั ภาพข้นั ตอนการสอบ ดังนี้

ภำพที่ 1 เขำ้ ระบบด้วย user / pass รหัสอำจำรย์ 6 หลัก

ภำพท่ี 2 เลอื กเมนู “รำยวชิ ำ” และคลิก “เพิ่ม” จะปรำกฎชือ่ วิชำให้กรอกข้อมลู

Page | 4

ภำพที่ 3 กรอกข้อมลู รำยวิชำ และคลกิ บันทกึ จะได้รำยวชิ ำ ดังภำพตอ่ ไป

ภำพท่ี 4 ปรำกฎรำยวิชำ PPH313 ทไ่ี ด้สรำ้ งข้ึน ตอ่ ไปจะเปน็ กำรเร่มิ สร้ำงข้อสอบ
1. คลกิ ทเี่ มนู “การจัดการข้อสอบ”
2. คลกิ ทเี่ มนู “เพ่ิม” ในท่ีน้ีใหเ้ ลอื กการสรา้ งข้อสอบแบบอัตนัย กอ่ น ดงั ภาพหน้าถดั ไป

Page | 5

โดยสามารถใสภ่ าพในคาถามของขอ้ สอบได้ โดยคลิกเลือกทไี่ อคอนรูป
โดยสามารถใส่ภาพในคาถามของข้อสอบได้ โดยคลิกเลอื กท่ีไอคอนรปู
คียเ์ วิร์ด คอื คาตอบทีต่ ้องการใชใ้ นการเฉลยคาตอบ สามารถกาหนดได้หลาย คยี เ์ วริ ด์

1.คลกิ เพื่อเลือกภาพจาก PC 2.เลอื กรูปภาพท่ีตอ้ งการ

ภำพท่ี 4.2 กำรสร้ำงข้อสอบแบบ อตั นยั

Page | 6

โดยสามารถใสภ่ าพในคาถามและคถตอบของข้อสอบได้ โดยคลกิ เลอื กท่ีไอคอนรูป
โดยสามารถใสภ่ าพในคาถามของข้อสอบได้ โดยคลิกเลือกท่ไี อคอนรูป
เฉลย คอื คาตอบที่ถกู ต้อง

1.คลิกเพื่อเลอื กภาพจาก PC 2.เลือกรปู ภาพท่ีตอ้ งการ

ภำพท่ี 4.3 กำรสร้ำงขอ้ สอบแบบ ปรนัย

Page | 7

ตัวอยำ่ งกำรสรำ้ งข้อสอบอตั นัย

ขอ้ สอบ อตั นัย ข้อท่ี 1

ข้อสอบ อตั นยั ข้อท่ี 8

ข้อสอบ อัตนัย ข้อท่ี 13

Page | 8

ขอ้ สอบ อตั นยั ข้อที่ 14
ข้อสอบ อตั นยั ข้อที่ 15

Page | 9

ตวั อย่ำงกำรสรำ้ งข้อสอบอตั นัย

ข้อสอบ อัตนัย ข้อที่ 11

Page | 10

ผลลัพธ์ จำกกำรสรำงขอ้ สอบอตั นัย และ ปรนัย

ภำพที่ 1 รีวิวข้อสอบอตั นยั ข้อที่ 14

Page | 11

ภำพที่ 2 รวี ิวข้อสอบปรนยั ขอ้ ที่ 11

Page | 12

ภำพที่ 3 รวี ิวข้อสอบอตั นยั ขอ้ ที่ 15

Page | 13

ภำพที่ 4 รวี ิวข้อสอบอตั นยั ขอ้ ที่ 13

Page | 14

กำรตรวจขอ้ สอบ
- เขา้ ระบบด้วยรหัสอาจารย์
- เลือกเมนู “รายวิชา” เลือก “ตรวจขอ้ สอบ/ดูรายงาน”ในรายวชิ าท่ตี ้องการตรวจสอบคะแนน

เลือกเมนู “ตรวจขอ้ สอบ” เลือกนิสติ รำยที่ต้องกำรตรวจอกี คงั้ ถำ้ ไม่ จะสำมำรถดูได้อยำ่ งเดียวแก้ไขไม่ได้

Page | 15

Page | 16

Page | 17

Page | 18

อำจำรย์ประจำรำยวิชำ สำมำรถแกไ้ ขคะแนนได้แตแ่ กไ้ ขคำตอบไม่ได้

จำกภำพจะเหน็ ไดว้ ่ำคะแนน เปล่ยี นจำก 35 เปน็ 40 คะแนน

Page | 19

รำยงำน

- เข้าระบบดว้ ยรหัสอาจารย์
- เลอื กเมนู “รายวชิ า” เลือก “ตรวจข้อสอบ/ดูรายงาน”ในรายวชิ าท่ตี อ้ งการตรวจสอบคะแนน

หำกคลกิ ท่ีเมนู “ดรู ำยงำน” จะปรำกฎหนำ้ จอดงั ภำพถดั ไป

Page | 20

หำกคลิกท่ี “พิมพ์” จะปรำกฎหนำ้ จอกำรสัง่ พิมพเ์ อกสำร ดงั ภำพหนำ้ ถัดไป

Page | 21

เรมิ่ กำรใชง้ ำนระบบสอบอัจฉรยิ ะ

1. เข้าระบบท่ี www.nok4eye.com/choice/index.php เพอ่ื ลงทะเบยี นนิสติ

2. ใช้ user / pass ที่ไดล้ งทะเบียน (ในทน่ี ีใ้ หใ้ ชร้ หสั นิสิตทง้ั 2 ส่วน)

3. เลอื กเมนู ข้อสอบ ชอ่ื วชิ า

4. ดาเนนิ การทาข้อสอบ ดังภาพข้นั ตอนการสอบ ดังน้ี

ภำพท่ี 1 เข้ำระบบดว้ ย user / pass ของนกั เรียน/นสิ ติ

ภำพท่ี 2 เลอื กเมนู “ข้อสอบ” จะปรำกฎชอ่ื วิชำเลือก “ช่ือวิชำ” ท่ตี อ้ งกำรสอบ

Page | 22

ภำพท่ี 3 ข้อ 1 แต่เป็นข้อที่ 14 ทำกำร Random ข้อสอบ หำกคลกิ “ต่อไป” = ขำ้ มไปทำข้อถัดไป
หำกตอบคำตอบแล้ว คลกิ “สง่ คำตอบ” และไปข้อถัดไปจะมีเครอ่ื งหมำย  ในข้อ 1

Page | 23

ภำพที่ 4 ข้อ 2 แต่เปน็ ข้อท่ี 8 กรอกคำตอบ คลิก“ส่งคำตอบ”และไปข้อถดั ไปจะมเี ครือ่ งหมำย  ในข้อ 2

ภำพท่ี 5 ข้อ 4 แต่เปน็ ข้อที่ 11 กรอกคำตอบ คลกิ “ส่งคำตอบ”และไปข้อถัดไปจะมเี ครือ่ งหมำย  ในขอ้ 4

Page | 24

ภำพที่ 6 ข้อ 8 แต่เป็นข้อท่ี 15 กรอกคำตอบ คลิก“สง่ คำตอบ”และไปข้อถัดไปจะมเี ครื่องหมำย  ในข้อ 8

Page | 25

ภำพท่ี 7 ข้อ 12 แตเ่ ปน็ ข้อท่ี 13 กรอกคำตอบ คลกิ “ส่งคำตอบ”และไปข้อถัดไปจะมเี ครอื่ งหมำย 
ในข้อ 12 แต่ในตัวอยำ่ งนี้จะเห็นได้ว่ำไดเ้ ว้นข้อ 10 ไวโ้ ดยกำรคลกิ “ตอ่ ไป” คลกิ “ส่งคำตอบ”

ภำพท่ี 8 ข้อ 15 แตเ่ ปน็ ข้อท่ี 9 กรอกคำตอบ คลกิ “ส่งข้อสอบ” จะมี box ให้กดยนื ยันกำรสง่ ข้อสอบ ดังภำพ

Page | 26

ภำพที่ 9 เมื่อกดยืนยนั กำรส่งข้อสอบ ระบบจะตดั ออกมำหนำ้ หลกั เลือกเมนู “ผลกำรสอบ” จะปรำกฎคะแนน
กำรสอบอย่ำงไมเ่ ปน็ ทำงกำร สว่ นคะแนนทเี่ ปน็ ทำงกำรจะต้องผ่ำนกำรยืมยนั คะแนน จำกอำจำรยป์ ระจำ
รำยวิชำและจะแจง้ ให้นกั เรียน/นสิ ติ ทรำบตอ่ ไป

ภำพท่ี 10 ระบบแจ้งเตือนเม่ือนิสิตท่ีได้ทำข้อสอบเรียบรอ้ ยแลว้ ดำเนนิ กำรจะเข้ำสอบใหมอ่ ีกคร้ัง ระบบจะมี
ระบบป้องกันใหไ้ ม่สำมำรถเขำ้ สอบได้เกนิ 1 ครง้ั เท่ำน้นั

Page | 27

ขอ้ ควรสังเกตุ
ภำพที่ 11 Bitdefender ป้องกันกำรสง่ รหัสผำ่ น http ทไี่ มใ่ ช่ https คือว่งิ ผ่ำน IP ไม่ใช่ Domain name

Page | 28

ภำพท่ี 12 กำรคลกิ “ต่อไป” แทนกำรคลกิ “สง่ คำตอบ”

Page | 29

ภำพท่ี 13 สำหรบั IPhone 6 ไม่สำรถเล่ือนหนำ้ จอได้ ปฏิบัตดิ งั ภำพ

Page | 30


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΠΑΣΧΑΛΙΤΑΣ
Next Book
คู่มือ-ระบบ e-document