The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maxkyslipper, 2021-04-09 01:52:53

คู่มือ-ระบบ e-document

manu-document

คมู่ อื ระบบบรกิ าร (จองหอ้ งประชุม – จองรถ - เบกิ จ่ายพัสดุ)
PEss (PE service system)
คณะพลศึกษา

QR CODE PEss

สารบญั

เนอ้ื หา หน้า

1. ระบบการจองรถ 1 - 13
1.1 ผ้ใู ชง้ าน 1 1- 5
- เขา้ ระบบ
- เลอื กวันท่ี / เวลา ทต่ี ้องการจองรถ 6–7
- ออกจากระบบ / รอการอนุมัติจากผ้ดู ูแลระบบ
- อนุมัติผ้ขู อรว่ มเดนิ ทาง 10
1.2 ผู้ขอร่วมเดินทาง
- เข้าระบบ
- เลอื กวันท่ี / เวลา ทต่ี อ้ งการจองรถ
- พบรายการจอง / ขอรว่ มเดินทาง
- ระบบแจ้งกลับการขอรว่ มเดินทางจากต้นเรื่อง
1.3 ผูด้ ูแลระบบ
- เขา้ ระบบ

- ระบบแจง้ เตือนผู้ขอจองรถ

- ดาเนินการอนุมัติ / สัง่ พิมพ์ใบจองรถ / สง่ ใบงานพนักงงานขบั รถ

2. ระบบการจองหอ้ งประชมุ 14 - 22

2.1 ผู้ใช้งาน 1

- เขา้ ระบบ

- จองการใช้ห้องประชุม

2.2 ผู้ดแู ลระบบ

- เข้าระบบ

- ระบบแจง้ เตือนผู้ขอจองห้องประจา

- ดาเนินการอนุมัติ / สง่ั พิมพใ์ บจองหอ้ งประชมุ / สง่ ใบงานเจา้ หนา้ ทด่ี แู ลห้องประขมุ

3. ระบบเบกิ จ่ายพสั ดุ 23 - 29
3.1 ผู้ดูแลระบบ
- เข้าระบบ
- ระบบแจง้ เตือนผ้ขู อเบกิ วัสดุ
- ดาเนินการอนุมตั ิ / จดั เตรียมวสั ดุ / สั่งพิมพ์ใบเบิก / แจ้งผู้เบกิ รับวสั ดุ
3.2 ผู้ใชง้ าน
- เข้าระบบ
- ยืน่ ใบเบกิ วัสดุ

4. ภาคผนวก 30
- แบบรายงานการจองห้องประชุม
- แบบรายงานการจองรถ
- แบบใบเบกิ วัสดุ
- แบบรายงานสรุปวสั ดุคงคลงั
- รายชอ่ื อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ คณะพละศึกษา

คานา

ตามท่ี คณะพลศึกษา มุ่งเน้นเห็นความสาคัญในการให้บริการงานสานักงานซึ่งประกอบด้วยงานหลายด้าน
จึงดาเนนิ การพัฒนาระบบสนบั สนนุ สานักงานเพื่ออานวยความสะดวกในการใหบ้ ริการที่ครอบคลุมและครบวงจร และตอบ
ยุทธศาสตร์ 4.0 จึงไดด้ าเนนิ การพัฒนาระบบจองรถ , ระบบจองห้องประชุม, ระบบเบกิ จา่ ยวสั ดุ ดงั กลา่ วขน้ึ พร้อมทั้งคู่มือ
ในการใช้งานระบบ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ และบุคลากร คณะพลศึกษา ได้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาด
ประการใดตอ้ งขออภยั ไว้ ณ โอกาสนี้

ระบบจองรถ

การใชง้ านระบบจองรถ

ส่วนของผใู้ ชง้ านระบบ user-01

1. เข้าระบบด้วย Buasri ID : 123456 สามารถเปลยี่ นรหัสไดเ้ มื่อเข้าระบบเรียบร้อยแลว้
2. เลอื กเมนู “ระบบจองรถ”

2.1 เลอื กวันท่ี และคลกิ ปมุ่ “เลอื ก” จะปรากฏตารางเวลาในการจองรถ
2.2 คลิกเลือกเริ่มราเร่มิ ต้น
2.3 คลกิ เลอื กเวลาสิน้ สดุ
2.4 จะปรากฏแบบฟอร์มการจองรถ ใหก้ รอกข้อมลู ลงในแบบฟอรม์ แลว้ คลกิ ปุ่ม “บนั ทกึ ”
2.5 ระบบจะนาท่านมายังหนา้ จอเพื่อสั่งพมิ พ์แบบฟอรม์ ใหค้ ลกิ “ยกเลิก” หรือ “Cancel”
3. กลับสู่หนา้ จอปกติ ให้คลิกเลือกเมนู “ออกจากระบบ”
4. กลับเข้าระบบอีกครงั้ เพ่ือตรวจว่าเร่ืองไดร้ ับอนมุ ัติและรบั ทราบข้อมลู พนักงานขบั รถ

สาหรบั ผใู้ ชง้ านระบบ user-02

1. เข้าระบบด้วย Buasri ID : 123456 สามารถเปลย่ี นรหัสได้เมอ่ื เข้าระบบเรยี บร้อยแลว้
2. หากพบว่ามีผ้จู องรถในชว่ งเวลาเดีย่ วกันและสถานท่ีเดียวกันให้คลกิ เลอื กเมนู “เข้าร่วม”
3. กรอกขอ้ มลู ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏ

- มีหนา้ ต่างแจ้งเตือนไปยังเจ้าของเรอื่ งวา่ มผี ้ขู อร่วมเดินทาง ทาการอนุญาต
- มหี นา้ ตา่ งแจง้ เตือนแจ้งได้รบั อนญุ าตให้รว่ มเดนิ ทางได้
4. กลบั สู่หน้าจอปกติ ใหค้ ลกิ เลือกเมนู “ออกจากระบบ”
5. กลบั เขา้ ระบบอีกครง้ั เพื่อตรวจวา่ เร่อื งไดร้ ับอนมุ ตั ิและรับทราบขอ้ มลู พนกั งานขับรถ

สาหรบั ผ้ดู ูแลระบบจองรถ admin

1. เขา้ ระบบดว้ ย Buasri ID : 123456 สามารถเปลยี่ นรหสั ไดเ้ มอ่ื เข้าระบบเรียบร้อยแลว้
2. จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนวา่ มีการขอใช้รถ คลิก “ด”ู จะปรากฏข้อมลู การขอใช้รถ ดาเนนิ การจัดรถและคลิกอนุมัติ
3. หนา้ จอการแสดงผลจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสเี ขียน
4. ดาเนินการคลิกปมุ่ “พมิ พ์” จะปรากฏหนา้ ตา่ งในการส่ังพิมพ์คลิก “ตกลง” หรือ OK
5. เตรนี มเอกสารแบบฟอรม์ แจกใบงานให้พนักงานขบั รถ เพ่ือใหเ้ จ้าของเรื่องลงนามในเอกสาร
6. ทาเชน่ เดยี วกันนี้ จนหมดทุกรายการท่ีมีการขอใชร้ ถในแตล่ ะวัน

เข้าระบบด้วย Buasri ID : 123456 สามารถเปลยี่ นรหัสไดเ้ มื่อเข้าระบบเรียบร้อยแลว้ (us
เลอื กเมนู “ระบบจองรถ”

ser-01)

3. กลบั สู่หนา้ จอปกติ ท่ีแสดงรายการจองรถ สถานะรอการตรวจสอบ ทาการออกจากระบ

บบ

เข้าระบบด้วย Buasri ID : 123456 สามารถเปลยี่ นรหัสไดเ้ มื่อเข้าระบบเรียบร้อยแลว้ (us
เลอื กเมนู “ระบบจองรถ”

ser-02) ผ้ขู อรว่ มเดนิ ทาง

จะมีหนา้ ต่างแจง้ เตือนเจา้ ของเรื่องเมื่อมผี ู้ขอรว่ มเดนิ ทาง คลิก “ด”ู เพ่อื อนมุ ัติ หลังจากน

น้นั จะมีหนา้ ตา่ งแจง้ เตือนไปยงั ผู้ขอรว่ มวา่ เขา้ รว่ มเดนิ ทางได้ ดงั ภาพ

จะมีหนา้ ต่างแจ้งเตือนเผู้ขอรว่ มเดนิ ทาง คลิก “ด”ู หลงั จากน้นั จะมหี นา้ ตา่ งแจง้ เตอื นไปยงั

งผู้ขอรว่ มวา่ เขา้ ร่วมเดนิ ทางได้ ดงั ภาพ

สาหรบั ผู้ดแู ลระบบจองรถ admin

เข้าระบบด้วย Buasri ID : 123456 สามารถเปล่ยี นรหสั ได้เม่อื เข้าระบบเรยี บร้อยแลว้กรอกข้อมลู ในสว่ นของการจดั การและคลิก “อนุมตั ิ”ทาการอนมุ ัติ ตามข้นั ตอนข้างตน้ จบการทางานระบบจองห้องประชมุ

การใชง้ านระบบจองหอ้ ง

ส่วนของผู้ใชง้ านระบบ user

1. เขา้ ระบบดว้ ย Buasri ID : 123456 สามารถเปลย่ี นรหสั ไดเ้ มือ่ เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
2. เลือกเมนู “ระบบจองห้อง”

2.1 เลือกวันที่ และคลกิ ปมุ่ “เลอื ก” จะปรากฏตารางเวลาในการจองห้อง
2.2 เลือกเร่มิ ราเรมิ่ ตน้ และเวลาสิ้นสุด จะปรากฏแบบฟอร์มการจองหอ้ ง ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอรม์ แล้วคลกิ
ปุ่ม “บนั ทกึ ”
2.3 ระบบจะนาท่านมายงั หนา้ จอเพื่อสัง่ พิมพแ์ บบฟอรม์ ให้คลิก “ยกเลิก” หรือ “Cancel”
3. กลับสูห่ น้าจอปกติ ให้คลกิ เลือกเมนู “ออกจากระบบ”
4. กลบั เขา้ ระบบอีกคร้งั เพ่ือตรวจว่าเร่อื งไดร้ ับอนมุ ตั ิ

สาหรบั ผูด้ ูแลระบบจองหอ้ ง admin

1. เขา้ ระบบดว้ ย Buasri ID : 123456 สามารถเปลย่ี นรหัสได้เมอื่ เข้าระบบเรยี บร้อยแล้ว
2. จะมีหนา้ ตา่ งแจ้งเตือนว่ามกี ารขอใช้หอ้ ง คลกิ “ดู” จะปรากฏข้อมูลการขอใช้ห้อง ดาเนินการจัดหอ้ งและอนมุ ตั ิ

และคลิกอนุมัติ
3. หนา้ จอการแสดงผลจะเปล่ียนจากสแี ดงเป็นสีเขียน
4. ดาเนนิ การคลิกปุม่ “พมิ พ์” จะปรากฏหน้าตา่ งในการสง่ั พิมพค์ ลกิ “ตกลง” หรือ OK
5. เตรีนมเอกสารแบบฟอรม์ แจกเจ้าหนา้ ท่ที ่เี กย่ี วข้อง เพอ่ื จดั เตรยี มห้อง หรือการจดั เลี้ยง
6. ทาเช่นเดียวกนั น้ี จนหมดทุกรายการทม่ี ีการขอใช้หอ้ งในแต่ละวัน หากไม่มีการขอใชเ้ จา้ หน้าน้ใี นส่วนนอ้ี าจจะไม่

ต้องสัง่ พมิ พ์เอกสารออกมาก็ได้

เข้าระบบดว้ ย Buasri ID : 123456 สามารถเปล่ยี นรหัสได้เม่อื เข้าระบบเรยี บร้อยแล
เลอื กเมนู “ระบบจองห้อง”

ลว้

3. กลบั สู่หนา้ จอปกติ ท่ีแสดงรายการจองรถ สถานะรอการตรวจสอบ ทาการออกจา

ากระบบ

สาหรับผดู้ ูแลระบบจองห้อง admin

เขา้ ระบบดว้ ย Buasri ID : 123456 สามารถเปลี่ยนรหัสไดเ้ มื่อเข้าระบบเรยี บร้อยแล

ลว้

ระบบเบกิ จา่ ยพสั ดุ

เร่มิ การใชง้ านระบบเบิก-จา่ ยพสั ดุ / เจา้ หนา้ ทพ่ี สั ดุ

1. เขา้ ระบบท่ี www.nok4eye.com/ document/index.php
2. ใช้ user / pass ท่ีไดร้ ับจากผู้ดูแลระบบ
3. มี box popup แจ้งเตือนเมอื่ มผี ้เู บิกพสั ดุ ดู หรือ ปดิ กส็ ามารถทาได้
4. คลกิ เลือกท่เี มนู การจัดการพัสดุ
5. สามารถเพิ่มรายการพสั ดุ / จานวนพัสดุ / หรอื คน้ หากส็ ามารถทาได้
6. หากเลือกทเี่ มนู “รายงาน” จะปรากฎหน้าจอใหใ้ ส่รายละเอยี ดหวั หระดาษ 2 บรรทดั และคลกิ ต่อไป

จะปรากฎหน้าจอก่อนพมิ พ์ และดาเนนิ การเลือก พิมพ์หนา้ นี้” จะแสดงหนา้ จอ popup printer

ภาพที่ 1 หน้าจอ Login เพ่ือเขา้ ระบบ

ภาพท่ี 2 เลอื กเมนู “การจดั การพสั ดุ”


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือ-ระบบสอบออนไลน์
Next Book
Tunku Abdul rahman putra al - Haj