The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanokyong.28, 2022-04-09 03:04:03

แฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้มสะสมผลงาน

PORTFORIO

แฟ้มสะสมผลงาน

นางสาวกนกภรณ์ ไชยยงค์ปริญญาครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี)
เกียรตินิยมอันดับ ๑

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ค ร พ น มคำนำ

PREFACE

สารบัญ หน้า


CONTENT

๑ ๑๓

๓ ๒๕
๔ ๓๗

๕ ๔๔


สารบัญตาราง

CONTENT

หน้า๒๓

๓๕ประวัติส่วนตัว

PROFILE

ประวัติส่วนตัว ๑ หน้า ๒

PROFILE

ความสามารถ

ความสามารถ : ด้านการใช้โปรแกรม
MICROSOFT ในการออกแบบหน้าปก
ออกแบบสื่ อการสอน วาดภาพ

ครอบครัว

ที่อยู่ประวัติการศึกษา

EDUCATION

หน้า ๔

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินภาค ค
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (ด้านที่ ๑)

หน้า ๕

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินภาค ค
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (ด้านที่ ๑ ต่อ)

หน้า ๖

ประวัติการศึกษา ๒

EDUCATION

หน้า ๗

เอกสารอ้างอิง
ประกาศนียบัตรการศึกษาภาคบังคับ

ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้า ๘

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

๑.๑) วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งเเต่ปริญญาตรีขึ้นไป

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา

สำเนาปริญญาบัตร

หน้า ๙

๑.๒) หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู

ได้ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ปีพ.ศ.๒๕๖๒

หน้า ๑๐

๑.๒) หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู (ต่อ)

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
เนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่ ๖๔

(รูปแบบออนไลน์)

ผ่านการอบรมความรู้ออนไลน์
มาร์ชชิ่งความดี ๔ส

ผ่านการทดสอบประเมินผลออนไลน์
เรื่อง จรรณยาบรรณวิชาชีพครู

เข้าร่วมในการประชุมการวิจัย
ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖

หน้า ๑๑

๑.๓) หลักสูตรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพครู

ผ่านการอบรมสุจริตไทย หลักสูตรสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาผ่านระบบ E-LEARNING

ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID-19
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านการอบรม ONLINE
เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชีวิต สุขภาพและฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด 19ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ
เสมือนจริง รถนิทรรศการเคลื่อนที่
เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลสู่โลกอนาคต

ผ่านระบบออนไลน์การฝึกประสบการณ์

EXPERIENCE

๓ การฝึกประสบการณ์ หน้า ๑๓
EXPERIENCE
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

หน้า ๑๔

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หน้า ๑๕

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หน้า ๑๖

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๓. เวรประจำวันต้อนรับนักเรียนทุกวันพฤหัสบดี

หน้า ๑๗

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หน้า ๑๘

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หน้า ๑๙

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หน้า ๒๐

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หน้า ๒๑

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ ล ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง

PERFORMANCE

หน้า ๒๓

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินภาค ค
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (ด้านที่ ๒)

หน้า ๒๔

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินภาค ค
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (ด้านที่ ๒ ต่อ)

หน้า ๒๕

ร่วมฝึกซ้อมนักเรียนกับกลุ่มสาระภาษาไทยแข่งขันสารานุกรมไทย
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒

หน้า ๒๖

หน้า ๒๗

เป็นวิทยากรเข้าค่ายวิชาการภาษาไทย
ณ โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า ๒๘

เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายทักษะภาษาไทย ใส่ใจรักษ์ภาษาถิ่น
ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน้า ๒๙

เป็นผู้ดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทย
ภายใต้หัวข้อ "การใช้ภาษาไทยในยุค IT" สาขาวิชาภาษาไทย
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๖๒

หน้า ๓๐

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาไทยให้คนเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงพื้นที่ใช้หลักสูตรประถมศึกษาเเละมอบสื่อการสอนนักเรียนชั้นป.๓
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๑

เป็นสมาชิกสภาการศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒เป็นSTAFFการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๒

หน้า ๓๒

เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะวิชาการ
ลงพื้นที่ใช้หลักสูตรมัธยม
ณ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

หน้า ๓๓

ร่วมแสดงละครเวทีสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ก า ร เ ข้ า ถึ ง ชุ ม ช น
เ เ ล ะ ก า ร มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ

COMMUNITY OUTREACH
& PUBLIC MIND

หน้า ๓๕

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินภาค ค
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (ด้านที่ ๓)

หน้า ๓๖

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินภาค ค
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (ตารางที่ ๓ ต่อ)

หน้า ๓๗

ตัวแทนนักศึกษาต้นแบบพ่อไก่แม่ไก่ ในงานรับพระราชทานปริญาบัตร
ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๕
"จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ" ประจำปี ๒๕๕๙เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยดวงใจถวาย
ความอาลัยแด่ในหลวง ร.๙

หน้า ๓๘

เข้าร่วมโครงการ "ค่ายครุศาสตร์อีสานเหนือ อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๕"
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน้า ๓๙

จัดห้องวัฒนธรรมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๐

ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีเสียสละเพื่อส่วนรวม

และเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๑

ตัวเเทนนักศึกษาขับร้องเพลงประสานเสียง
กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทย
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

โดยครูทอมคำไทย แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่

เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานตำนาน
ข้าโอกาสพระธาตุพนม

หน้า ๔๒

ลงพื้นที่ศึกษาเก็บภาษาภูไท
จ.กาฬสินธุ์
เข้าร่วมการรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
ประจำปี ๒๕๖๓ ตัวแทนอำเภอนาแกทั ก ษ ะ / ค ว า ม ส า ม า ร ถ

SKILLS

ทักษะ/ความสามารถ หน้า ๔๔

S K I L
L S
ด้านการใช้โปรแกรม MICROS
OFT ในการออกแบบหน้าปก

ออกแบบสื่อการสอน


ความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรียนรู้

ทักษะ/ความสามารถ หน้า ๔๕

S K I L
L S
ความสนใจพิเศษด้าน
การวาดภาพเหมือน


ความสนใจ
ด้านการเขียนบทความ
ออนไลน์ผ่าน TRUE ID


ความสนใจ
ด้านการทำอาหาร


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
Next Book
คู่มือ WordPress