The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by freesub84, 2019-12-13 13:11:37

page 17 to 32

page 17 to 32

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 17

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 18

ÚÀ√‡ Ïz≈Ó«Úº⁄ ÁΔ All Saints Way Â∂ √«ÊºÂ Ù∂ª Ú≈Ò∂ THE RED LION ÍºÏ Á∂ Ó≈Ò’ √. √π‹Δ «√≥ÿ Íπ∂Ú≈Ò È∂, ¡≈͉∂ ÍºÏ «Úº⁄ ·ß„∑Δ ÏΔ¡, ⁄≥◊Δ √«Ú√ ¡Â∂ ⁄≥◊∂ √π¡≈ÁÒ∂ ÷≈«‰¡ª Á≈ Ò∞¯ ¿∞·≈¿∞‰ Ú≈Ò∂
ºÏ »ÍΔ ◊≈‘’ª ÁΔ √‘»ÒÂ Ò¬Δ «¬√Á≈ Á≈«¬≈ ‘Ø ÷πºÒ∑≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘À ª«’ ¿∞√Á∂ ◊≈‘’ª ˘ ¡≈ÈßÁ Ó≈ȉ Ò¬Δ ÷≈ÒΔ √Δ‡ª Á≈ ‘Ø «¬≥˜≈ È≈ ’È≈ ÍÚ∂Õ«ÓÂΔ F Á√≥Ï ˘ «¬√ ÈÚ∂∫ ÚË≈¬∂ ‘≈Ò Á≈ ÏzÂ≈ÈΔ¡ª Á∂ ı˜≈È≈
Ó≥ÂΔ √≈«‹Á ‹≈Ú∂Á ¡Â∂ ’ΩÈ√»Ò∂‡ ‹ÈÒ ¡≈Î «¬≥‚Δ¡≈ ‚≈. ¡ÓÈ ÍπΔ ‹Δ È∂ √Ê≈È’ ¿∞μÿΔ¡ª √÷ÙΔ¡Âª ÁΔ ‘≈˜Δ «Úº⁄ ¿∞Áÿ≈‡È ’ΔÂ≈Õ«¬√ √Ó∂ √≈«‹Á ‹≈Ú∂Á È∂ Íπ∂Ú≈Ò ‹Δ ˘ ÚË≈¬Δ «Á≥«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞Ȫ∑
ÁΔ √’≈ Á≈ Óπº÷ Ó≥ÂÚ ‘Δ ÚÍ≈ª ˘ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’È≈ ‘ÀÕ‚≈. ¡ÓÈ ÍπΔ È∂ «‹ºÊ∂ Íπ∂Ú≈Ò √≈«‘Ï ˘ «¬º’ «Ó‘ÈÂΔ ’≈ØÏ≈Δ ‘؉ Á∂ È≈Ò È≈Ò «¬º’ È∂’ «¬È√≈È ‘∞≥«Á¡ª √≈Δ¡ª ’«Ó¿±«È‡Δ¡ª «Úº⁄ ¡≈͉≈ ⁄≥◊≈ √Ê≈È
ω≈¿∞‰ ÁΔ ÚË≈¬Δ «ÁºÂΔ ¿∞μÊ∂ ¡≈͉∂ ◊≈‘’ª ÁΔ ¡Ω’Û ˘ Óπº÷ º÷«Á¡ª ¡≈͉∂ ÍºÏ Á≈ ÿ∂≈ ‘Ø ÚË≈¿∞‰ ÁΔ ÚΔ ÚË≈¬Δ «ÁºÂΔÕ«¬√ √Ó∂∫ ÏzÂ≈ÈÚΔ «Íz˜È Á∂ ¿∞μ⁄ ¡«Ë’≈Δ √. ‹◊Á∂Ú «√≥ÿ Ó≈ÚΔ,¿∞μÿ∂ ◊≈«¬’ ’Ò≈’≈
¬∂ ¡À√ ’≥◊,√π÷«Ù≥Á «Ù≥Á≈, √Á≈≈ «◊ºÒ, Ú≈Ò√Ò √≈¿±Ê ÁΔ √≥√ÁΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈ ◊∞‹Δ ÏÀ∫√ Á∂ «ÍÂ≈ ‹Δ «Ù≥ÁΔ ÈßÏ Ú≥È, √. ÏÒ≈‹ «√≥ÿ ¡‡Ú≈Ò,È∂’≈ ÓÀΔÍπΔ¡≈, √. ’ÈÀÒ «√≥ÿ Ò«Ó≥◊‡È,√. ‹√Ú≥ «√≥ ’≥◊ ¡Â∂
‘Ø √ÈÓ≈ÈÔ◊Ø √÷ÙΔ¡Âª È∂ ÚΔ Íπ Ú∂ ≈Ò √≈«‘Ï ˘ ÚË≈¬Δ¡ª «Áº Δ¡ª ¡Â∂ ‘ «¬’º È∂ ¿μ∞ ⁄ Í˺ Δ Í’Ú≈Ȫ Á≈ ¡≈ÈÁß Ó≈«‰¡ªÕÍπ Ú∂ ≈Ò È∂ √≈«¡ª Á≈ «¬√ Ó’Ω ∂ ‘≈˜ ‘‰Ø Ò¬Δ ËÈ≥ Ú≈Á ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ÓÈ «‹Âº È≈Ò ◊Òº Ï≈Â
’«Á¡ª «’‘≈ «’ ÓÀ∫ «¬‘ Ú≈Ë≈ ¡≈͉∂ ◊≈‘’ª ÁΔ √‘»ÒÂ Ò¬Δ ’ΔÂ≈ ‘À ¡Â∂ ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ «¬‘ ÚΔ Ó∂∂ ◊≈‘’ª Ò¬Δ ¤Ø‡≈ ÍÀ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ Ù≈«¬Á ÓÀ∂˘ Ì«Úº÷ «Úº⁄ ‹ÒÁΔ ‘Δ «¬√Á∂ ¿∞μÍ Ó≥˜Ò ω≈¿∞‰Δ ÍÀ ‹≈Ú∂Õ

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 19

⁄≈‡‚ Ò÷∂ ≈’≈ ÂÒ«ÚÁ≥  «√ÿ≥ ÍÂ≈≈ ˘ «ÓÒΔ ÍÂØ Δ ÁΔ Á≈ ‘√«Á¡ª Á∂ ÿ Ú√Á∂

Ô» ’∂ Á∂ √ÎÒ ’≈ØÏ≈Δ ¡Â∂ ⁄≈‡‚ Ò∂÷≈’≈ √. ÂÒ«Ú≥Á ‚≈’‡ Á≈ Ï∂‡≈ ‚À‚Δ ˘- ‚À‚Δ, ÓÀ∫ ÚΔ Â∞‘≈‚∂ Úª◊ ‚≈’‡ ‘Δ
«√≥ÿ ÍÂ≈≈ È∂ ÓÈ «‹ºÂ È∞≥ ÎØÈ ’’∂ ÷πÙΔ Í◊‡ ’«Á¡ª ωÈ≈ ‘ÀÕ
«’‘≈ ÓÀ˘ ¡Â∂ Ó∂Δ ÍÂÈΔ ÓÈ‹Δ ’Ω ˘ √≈‚∂ ÍzΔÚ≈ «Úº⁄ ‚À‚Δ-Í ÓÀ˘ Â∂∂ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ‚≈’‡ Ú≈Ò≈ ◊∞‰ ª Ș È‘Δ∫
ÈÚ‹≥ÓΔ Ïº⁄Δ Á∂ ‹ÈÓ ÁΔ ¡ÀÈΔ ÷πÙΔ ‘Ø¬Δ ‘À «‹√˘ «Ï¡≈È ¡≈¿∞∫Á≈Õ
È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ√≈‚∂ Ï∂‡∂ Ó«ÈßÁ «√≥ÿ ¡Â∂ ¿∞√ÁΔ Ï∂‡≈- «’¿∞∫ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á≈ ‚À‚Δ ‹Δ? Ó∂Δ ‘À∫‚ ≈¬Δ«‡≥◊ («Ò÷≈¬Δ)
ÍÂÈΔ ∂ȱ ’Ω ˘ ÚΔ Ï∂‡Δ Á∂ Óª Ï≈Í Ï‰È Â∂ ¡Ê≈‘ ÷πÙΔ ‘Ø¬Δ Âª Â∞‘≈‚∂ Ú◊Δ ‘ÀÕ
‘ÕÀ ¿È∞ ª∑ ¡º◊∂ ÏØÒ«Á¡ª «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ¿∞Ȫ∑ ˘ Áº«√¡≈, ‘∞‰
Â∞‘≈˘ ÍÂ≈ Òº◊» «’ Â∞‘≈‚∂ Ó≈«Í¡ª È∂ Â∞‘≈˘ «’È∂ «Í¡≈ *****
È≈Ò Í≈«Ò¡≈ ‘À ¡Â∂ Â∞√Δ∫ Á∂«÷˙ «¬√ ÈßÈ∑Δ Ïº⁄Δ ˘ «’Ú∂∫ ⁄πº’ ÓØ‘È («¬’ Ϙ∞◊ Ó≥◊Â∂ ˘)-Ï≈Ï≈, «¬’ ◊ºÒ Á√Õ [email protected] √≈Ò Í«‘Òª Á∂ ˜Ó≈È∂
⁄πº’ ¤≈ÂΔ È≈Ò Ò≈ÚØ∫◊∂Õ ’Ø¬Δ √Ó≈ √Δ ‹ÁØ∫ ÿ «Úº⁄ Ï∂‡Δ Â∂ ¡º‹ Á∂ ˜Ó≈È∂ «Ú⁄ ’Δ Î’ ‘À?
‹≥Ó‰ Â∂ ÍzΔÚ≈ª Á∂ Ó»≥‘ Ò‡’ ‹≈Á∂ √È Í Ë≥È Ë≥È ÙzΔ ◊∞» Ó≥◊Â≈- [email protected] √≈Ò Í«‘Òª ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ ÌΔ÷ Ó≥◊‰ ‹ªÁ∂ √Δ Âª ◊ÒΔ¡ª “⁄ «√Î
È≈È’ Á∂Ú ‹Δ ÁΔ «√º«÷¡≈ Â∂, Òº◊Á≈ ‘À ‘∞‰ √»fiÚ≈È ’∞ºÂ∂ ‘Δ ’º‡‰ ˘ ÁΩÛÁ∂ √Δ Í ¡º‹ ª ‘ ’Ø¬Δ ’º‡ ÷≈‰ ˘ ÁΩÛÁ≈ ‘ÀÕ
«¬È√≈Ȫ È∂ ¡ÓÒ ’È≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ≈ ‘À ¡Â∂ ÍÂ≈≈ √≈«‘Ï
Úª◊ ÿ «Úº⁄ ËΔ ÍÀÁ≈ ‘ØÚ∂ ª «¬√˘ ÍzÓ≈ÂÓ≈ ÁΔ «Ó‘ ¡Â∂ *****
ÚÁ≈È √Ófi∑‰ Òº◊ ͬ∂ ‘ÈÕÓÈ «‹ºÂ ¡Á≈≈ ¡«‹‘Δ √Ø⁄ ÈΩ’ (Ó≈Ò’ ˘)- √∂· ‹Δ, ÓÀ˘ [email protected] √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ÈΩ’Δ ’«Á¡≈ ˘,
¡ÍÈ≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª ÁΔ «√Π’Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ÈÚ ‹≥ÓΔ Ïº⁄Δ Á∂ Ó∂∂ √≈∂ Ú≈Ò √ÎÀÁ ‘Ø ◊¬∂ ‘È Í Â∞√Δ∫ Ó∂Δ ’Ø¬Δ Âº’Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔÕ
Á≈Á’≈ ¡Â∂ È≈È’≈ ÍzΔÚ≈ ˘ ÚË≈¬Δ «Á≥Á≈ ‘ÕÀ √∂·- ’ «Á≥Á∂ ¡ª Âº’Δ, ¡≈ ÒÀ ÎÛ [email protected] πͬ∂ ‹≈ ’∂ Ú≈Ò ‚≈¬Δ ’Ú≈ ÒÀÕ

*****

˙Ò‚ «¬‹≥ ‰ ÍϺ Á∂ Ó≈Ò’ ‹√«ÚÁ≥ 

«√ÿ≥ ÍÒΩ Ï‰ ◊¬∂ È≈È≈ ‹Δ

«ÓÂΔ G Á√≥Ï [email protected] ˘ ÓÈ «‹ºÂ Á∂ ÍzØ◊≈Ó «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Á≈ ’≈È Áº√Á∂
‘ج∂ ‚≈Ò√‡È Á∂ ÓÙ‘» ÁΔ ˙Ò‚ «¬≥‹‰ ÍºÏ Á∂ Ó≈Ò’ ‹√«Ú≥Á «√≥ÿ ÍΩÒ È∂
ÓÈ «‹ºÂ ˘ Á√º «Á¡ª ÷πÙΔ Í◊‡ ’ΔÂΔ «’ ¿È∞ ª∑ ÁΔ Ï∂‡Δ ’≈‹Ò ˘ ¡’≈Ò Íπ÷
È∂ Ï∂‡Δ ÁΔ Á≈ ÏıÙΔ ‘ÀÕÓÈ «‹ºÂ ¡Á≈≈ ÈÚ‹≥ÓΔ Ïº⁄Δ Á∂ È≈È≈ ‹Δ √.
‹√«Ú≥Á «√≥ÿ ÍΩÒ ¡Â∂ È≈ÈΔ ‹Δ √Á≈ÈΔ ’ÓÒ∂Ù ’Ω ÍΩÒ, Ϻ⁄Δ Á∂ ‚À‚Δ
ÒÚÍΔ «√≥ÿ ¡Â∂ Ó≥ÓΔ ’≈‹Ò ’Ω, Á≈Á≈ ‹Δ ⁄È‹Δ «√≥ÿ ⁄≥ÈΔ ¡Â∂ Á≈ÁΔ
‹Δ ‹√ÚΔ ’Ω ˘ ÚË≈¬Δ Á∂‰ Á∂ È≈Ò ¡≈‘ ’«‘‰ «Úº⁄ ÚΔ ÷πÙΔ ÒÀ∫Á≈ ‘À «’;
ËΔ¡ª ËÈ Íz≈«¬¡≈ ‘À ’«‘‰ √≈∂, «¬‘ ª ÍπºÂª ÂØ∫ ÚºË «Í¡≈Δ¡ª ÈÕ∂

ÿ Ï≈ÏÒ Á≈ «¬Èª∑ ˘ Ó«‘Ò ‹≈Í∂, «¬‘Á∂ «Úº⁄ «¬‘ ≈‹ ’∞Ó≈Δ¡ª ÈÕ∂

ı≈ÈÁ≈È ÁΔ ¡‰÷ Â∂ Ù≈È ‘ØÚ‰, «¬Èª∑ È≈Ò ‘Δ ‹º◊ √Á≈Δ¡ª ÈÕ∂

Òº÷ Ò≈∑‰Âª ¿∞Ȫ∑ ˘ “’Ó «√≥ÿ≈”’«‘ «Ï◊≈ÈΔ¡ª «‹Èª∑ Áπ’≈Δ¡ª ÈÕ∂

Í≈«’√Â≈È ÁΔ «√÷º ª ˘ ÏÁÈ≈Ó ’È ÁΔ Ú‚º Δ

’«Ø ÙÙ, √ÙØ Ò ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ ¯ÒÀ ≈«¬¡≈ ‹≈ «‘À fi·»

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á- √≈Ò ÷π¯Δ¡≈ ¬∂‹≥√Δ “≈¡” Á≈ ‹≈√»√ Á∂ «¬æ’ ’º‡ÛÍ≥ÊΔ ˘ «¬‘ Á≈¡Ú≈ «‘≈ ‘ÕÀ

[email protected]@H «Úæ⁄ Óπ≥Ï¬Δ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È Áº«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ‹Á«’ ’√≈Ï ’Á∂ ‘ج∂ «Á÷≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ‘≈«ÓÁ È∂ «¬√ ÚΔ‚Δ˙

Ú≈Ò∂ ¡«ÂÚ≈ÁΔ¡ª ÚæÒØ∫ «¬æ’ Í≈«’√Â≈È Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ √ΔÕ ’√≈Ï «√º÷ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á≈ ÒÛ’≈ √ΔÕ «Úæ⁄ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ Ì≈ÂΔ

¡≈«Ó ¡‹ÓÒ ’√≈Ï Á∂ Ï≈∂ «Úæ⁄ ’√≈Ï ˘ ÒÀ ’∂ «¬‘ fi»·Δ ¡¯Ú≈‘ ¿∞√ Á≈ Ȫ ¡Ó «√≥ÿ √Δ, ‹Ø «’ ÷π¯Δ¡≈ ¬∂‹≥√Δ Á∂ √»Âª È∂ ’√≈Ï

Í≈«’√Â≈ÈΔ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ÚæÒØ∫ Í≈«’√Â≈È ÁΔ «√÷º «ÚËØ Δ √⁄Ø «Á÷≈ “≈¡” ÚæÒØ∫ ’«Ê ÂΩ ”Â∂ ‹≈√»√Δ ˘ ¡≈͉∂ ¬∂‹≥‡ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ͤ≈‰

«¬È∑Δ∫ «ÁÈΔ∫ «¬æ’ fi»· Â∂˜Δ È≈Ò ‘Δ ‘ÕÀ ¡√Ò «Ú⁄æ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄æ ’ «‘≈ √ΔÕ «¬√ ÚΔ‚Δ˙ ÂØ∫ «Ò¡≈ √Δ Â∂ ¿∞√ ˘ «◊z¯Â≈ ’È

¯ÀÒ≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡«ÂÚ≈ÁΔ «¬æ’ Íπ≈‰≈ ÚΔ‚Δ˙ Ú≈«¬Ò ‘Ø ¡«‹‘≈ Òº◊ «‘≈ ‘À «’ ‹ÀÁ «√º÷ ÁΔ ÔØ‹È≈ ω≈¬Δ ◊¬Δ √Δ Í ’∞fi

’√≈Ï ˘ «√º÷ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Â∂ Ì≈ÂΔ «‘≈ ‘À, «‹√ «Úæ⁄ ‹ÀÁ ‘≈«ÓÁ Ȫ Ì≈¬Δ⁄≈∂ ”Â∂ ‹≈‰Ïfiºπ ’∂ «ÈÙ≈È≈ «ÚÈ≥ ∑ ¡«‹‘Δ ◊ÛÏÛΔ ‘Ø¬Δ «’ ¿∞√ ˘

Ç “¡ÍΔÒ” Ç Ó≈È Á≈ ¯À√Ò≈ ÒÀ‰≈ «Í¡≈Õ
«˜’ÔØ◊ ˛ «’ BF ÈÚ≥Ï ˘
√Óπ≥ÁΔ √Â∂ ÂØ∫ ‘Ø ’∂ ÒÙ’-¬∂-

ÂØ«¬Ï≈ Á∂ [email protected] ¡«ÂÚ≈ÁΔ¡ª ÚæÒØ∫

◊∞» È≈È’ «ÓÙÈ «¬≥‡ÈÀÙÈÒ ‡zº√‡ ÁΔ ÍzË≈È √πÙΔÒ ’Ω ¿∞Î ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Óπ≥Ï¬Δ ‘ÓÒ∂ «Úæ⁄ AFF

√πÙΔÒ ÙÓ≈ ¡≈Í √Ó»‘ ÓÈ∞º÷Â≈ ÁΔ √∂Ú≈ ’È Ú≈Ò∂ ‘≈ÓΔ¡ª ˘ ÒØ’ª ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ √Δ Â∂ [email protected]@ ÂØ∫

Ï∂ÈÂΔ ’ÁΔ ‘À «’ √Ú◊Ú≈√Δ √. ÏπºË «√≥ÿ „≈‘ª Ú≈«Ò¡ª ÁΔ ÚË∂∂ ÒØ’ «¬√ ÁΩ≈È ˜ıÓΔ ‘ج∂
¿∞μ⁄Δ √Ø⁄ √Á’≈ ¿∞Ȫ∑ ÚºÒØ∫ ÒØÛÚ≥Áª ˘ «Úº«Á¡≈ Á≈È ¡Â∂ √ÈÕ‘≈«ÓÁ È∂ ¡≈͉∂ ÚΔ‚Δ˙ «Ú⁄æ
«√‘ √‘»Òª Á∂‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò «¬º’ ÓÀ‚Δ’Ò ’≈Ò‹ ÷ØÒ∑‰ Á∂ ’√≈Ï Á∂ È≈Ò ¡«ÂÚ≈ÁΔ
«¬√Ó≈¬ΔÒ ÷≈È Á≈ Ȫ ‘Δ≈ Ò≈Ò

√πÍÈ∂ ˘ √≈’≈ ’È Ú≈√Â∂ ‹Ø ’≈‹ ¡≥«Ì¡≈ «◊¡≈ ‘À ÁΔ Á√º Á∂ ‘¬Ø ∂ ¿√∞ ˘ ÚΔ “≈¡” Á≈ ¬‹∂ ‡≥

√≥Í»ÈÂ≈ ¡≈Í «‹‘∂ Á≈ÈΔ¡ª Á∂ √«‘ÔØ◊ ÂØ∫ Ï◊À È≈-ÓπÓ«’È Áº«√¡≈Õ ‹Á«’ Í»Δ ÁπÈΔ¡ª ˘

‘ÕÀ «¬√ Ò¬Δ ¡≈Í √Ì Á∂Ù ÏÁ∂Ù «Úº⁄ Ú√Á∂ ÓÈ∞º÷Δ ÁÁ √Ófi∑‰ ¡Â∂ Ú≥‚≈¿∞‰ ÍÂ≈ ‘À «’ ’√≈Ï È∂ √≈ÊΔ
Ú≈«Ò¡ª ˘ Ï∂ÈÂΔ ‘À «’ «¬√ Ù∞Ì ’≈‹ «Úº⁄ ◊∞» √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ Ï⁄È, “«¬º¤≈ «¬√Ó≈¬ΔÒ ÷≈È Á∂ È≈Ò ÓÏ≥π ¬Δ «Ú⁄æ
Á≈È ’Èß √ÏÂz ¡≈√≈ Í» È‘®” ˘ Óπº÷ º÷Á∂ ‘ج∂ ¡≈Í‰Δ ’Ó≈¬Δ ˘ √ÎÒ ¡È≥ Ú∂∑ ≈‘ ◊ÒØ ΔÏ≈Δ ’ ’∂ EH Ò’Ø ª
Á≈ ’ÂÒ ’ «Áº ≈ √ΔÕ «˜’Ô◊Ø

’’∂ ¡Â∂ Úº‚ÓπºÒ∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò √∂Ú’ª ˘ Ë≥ÈÚ≈ÁΔ Ï‰≈˙ ‹ΔÕ ‘À «’ «¬√ ‘ÓÒ∂ «Úæ⁄ I
¡«ÂÚ≈ÁΔ¡ª ˘ √πº«ı¡≈ ÏÒª È∂
Bank Detail for Donation from outside INDIA under FCRA. „∂ ’ «ÁºÂ≈ √Δ ‹Á«’ «¬æ’ºÒ≈
’√≈Ï ‘Δ «˜Á≥ ≈ ¯«Û¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ
A/C Name: Guru Nanak Mission International Charitable Trust(Regd) ¿∞√ ˘ √≈Ò [email protected] «Úæ⁄ Íπ‰∂ ÁΔ
A/C No: 3336 2211 483 IFSC Code:SBIN0001543 ÔÚÛ≈ ‹∂Ò∑ «Úæ⁄ ¯ª√Δ Á∂ «ÁºÂΔ
◊¬Δ √ΔÕ
MICR Code: 144002999 State Bank of India, Railway Road, Banga (Pb)
Contact : +91-98761 01411,98158 91654,98151 99352 & 01885 230165.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 20

ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ √. ÓÒ’Δ «√≥ÿ ̺‡Δ ¡Â∂ √. √Ï‹Δ «√≥ÿ ̺‡Δ, Ï∂‡Δ ’∞ÒÁΔÍ, ÓÒ’ΔÂ, √ÂÚ≥ ¡Â∂ ‹Δ ’Ω È∂ ◊∞» È≈È’ «√º÷ ‡À∫ÍÒ
Ú≈Ò√Ò «Ú÷∂ ¡≈Í‰Δ √«Â’ÔØ◊ Ó≈Â≈ Óπ«‘≥Á ’Ω ̺‡Δ ‹Δ Á≈ HEÚª ‹ÈÓ «ÁÈ ◊∞» ÁΔ ◊ØÁ «Úº⁄ ÏÀ· ’∂ ÓÈ≈«¬¡≈Õ √≈«¡ª È∂ √≥◊Â
»Í ‘Ø’∂ ◊∞» ⁄Ȫ «Úº⁄ Ó≈Â≈ ‹Δ ÁΔ ÒßÏΔ ¿∞Ó Ò¬Δ ¡Á≈√ ’ΔÂΔÕ «¬√ √Ó∂∫ «¬’ºÂ ‘ج∂ √≈∂ «ÙÂ∂Á≈ª ¡Â∂ ̺‡Δ ÍzΔÚ≈ Á∂ ȘÁΔ’Δ
«ÓºÂª È∂ Ó≈Â≈ ‹Δ ˘ ¿∞√Á∂ HEÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÈ ÁΔ¡ª ÚË≈¬Δ¡ª ÚΔ «ÁºÂΔ¡ªÕ √Ì È∂ ’∂’ ’º‡‰ Ú∂Ò∂ Ó≈Â≈ ‹Δ ˘ «¬º’ √π «Úº⁄ ‹ÈÓ «ÁÈ
ÓπÏ≈’ «’‘≈Õ Ìº‡Δ ÍzΔÚ≈ È∂ ¡≈¬∂ √Ì Ó«‘Ó≈Ȫ ¡Â∂ ◊∞ÁÚ≈≈ √≈«‘Ï ÁΔ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡Δ Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ ÓÈ «‹ºÂ Á∂ Óπº÷ √≥Í≈Á’
«¬√ ÓπÏ≈’ «ÁÈ Â∂ ¤∞º‡Δ ◊¬∂ ‘؉ ’≈È Ó≈Â≈ ‹Δ ÁΔ «¬√ ÷πÙΔ «Úº⁄ √ªfi∑ È‘Δ∫ Í≈ √’∂ Í ¿∞√˘ Í»È ¿∞ÓΔÁ ‘À «’ Ó≈Â≈ ‹Δ È∂ ¿∞Ȫ∑
ÁΔ ◊À‘≈˜Δ ÚΔ ÏÂΩ ‘≈˜Δ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ «Úº⁄ ˜» ÍzÚ≈È ’ Ò¬Δ ‘ØÚ∂◊ΔÕ

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 21

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 22

““ ÒÛΔ ‹ÛØ È Ò¬Δ GDA ¡’≥ ÍÛØ∑ ”” «Ú⁄ „∂ ¡Â≥  √ΔÕ È≈È’ «√ÿ≥ ¡Â∂ ’∂ «’˙∫«’ ◊∞Ó∂Ò È‘Δ∫ Ó≥ÈÁ≈Õ «¬’ºÒΔ ‘Δ √Δ ¡Â∂ √Ø‘‰∂ ’ºÍ«Û¡ª

’∞ÒÚ≥ ˘ «ÓÒ ’∂ ‹√Ú≥ «√≥ÿ ’≥ÚÒ Á∂ «Ò÷∂ È≈ÚÒ Ó∂ Δ ’‘≈‰Δ «Ú¡≈‘ «Ú⁄ Ó∂∂ È≈È’∂ ¡Â∂ Ó∂Δ «Ú⁄ √ΔÕ ¿∞‘Á≈ ⁄∂‘≈ «÷«Û¡≈
«¬√ Âª Ó«‘√»√ ‘Ø«¬¡≈ «‹Ú∂∫ ’∞¤ ‘‰∞ ¡≈͉≈ ◊≥ «Á÷≈ ‘∂ √ÈÕ «¬’º Ó≈√Δ Á∂ ÷≈ÈÁ≈È ˘ ‘Δ √Áº ‰≈ √Δ ‹ª «÷«Û¡≈ Òº◊ «‘≈ √Δ ¡Â∂ ¡º¤Δ

ÍÒ Í«‘Òª ÓÀ∫ ¡Ë»≈ ‘Δ √Δ ¡Â∂ ‘ÎÂ∂ Ï≈¡Á «ÓÒ‰ Á≈ ÓÀ∫ «Î «Ò÷ «¬’ ÁØ ‘Ø ‹Ø Ï‘∞ ȘÁΔ’Δ √ÈÕ Òº◊ ‘Δ √ΔÕ √≈¬Δ’Òª Â∂ √Ú≈ ‘Ø

‘∞‰ ÓÀ∫ √≥Í»È ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ ÁØ Íz∂ÓΔ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ «¬√ «ÁÈ ÓÀ∫ ’∞ÒÚ≥ ’∂ «’Ù AAH Ó∂∂ ÁØ√ ‹Δ «‹√ ÁΔ ÁØ√ÂΔ Ó∂∂ ’∂ ¡√Δ∫ ‹Δ ‡Δ Ø‚ Â∂ ⁄ºÒ ͬ∂Õ ¡º‹
‹Á∫Ø «ÓÒÁ∂ ‘È Âª «¬’º «Ó’È≈ÂΔ√Δ ÿ ‹≈‰ Á≈ ÌΔ «Ò÷ «ÁºÂ≈ ‹Ø «’ È≈Ò Ï‘∞ Íπ≈‰Δ √Δ, ¿∞‘Ȫ Á∂ ÿ √≈‚Δ¡ª ‘√º ‘√º ◊Òº ª ‘Ø ‘Δ¡ª √È,
«‹‘Δ «÷º⁄ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ «¬‘ ÓÀ˘ «¬ÈÚΔ‡∂ÙÈ «ÓÒ ⁄πº’Δ √ΔÕ - ◊πÓ∂Ò «√ßÿ ÌßÚ≈ ÓÀ∫ ¡≈Í «◊¡≈Õ ‹Δ ¿∞√ Ú’Â ÿ ÁØÚ∂∫ Ï‘∞ ÷πÙ √ªÕ ◊ºÒª ◊ºÒª «Ú⁄

«÷⁄º ¿‘∞ Ȫ ˘ «’√ ÂÎ ÒÀ ‹≈Ú◊∂ Δ, ’∞ÒÚ≥ Á∂ «ÍÂ≈ ‹Δ Á» «’√∂ Ù«‘ È‘Δ∫ √ΔÕ ¿∞‘Á∂ Ï≈Í» ‹Δ ¡Â∂ ¿∞‘Á≈ ‘Δ ¡√Δ∫ ¤≈¿∞‰Δ ∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ Â∂

¿∞√ Ú’Â ¿∞‘Ȫ ÁØȪ «Ú⁄Ø∫ ’Ø¬Δ «Ú⁄ ¡º¤Δ ÈΩ’Δ Â∂ √È ¡Â∂ ‘∞‰ ⁄≈⁄≈ √Ú‰ «√ÿ≥ ÿ √ÈÕ Ó∫À ¿‘∞ Ȫ Í‘∞≥⁄ ◊¬∂Õ ‹ÒßË Á∂ «‡’‡ ÒÀ ’∂

È‘Δ∫ ‹≈‰Á≈ ‘∞≥Á≈ Ò∂«’È ‹ÁØ∫ «¬‘ ÿ «Ú⁄ Ù≈ÁΔ Á∂ ’’∂ «Í≥‚ ¡≈ «Ú⁄ ’Δ ◊Òº ª ‘¬Ø Δ¡ª, Ó∫À˘ È‘Δ∫ ÍÂ≈ ¿Á∞ ∫Ø «¬‘ «√√‡Ó Ï‘Â∞ ÚËΔ¡≈ ‘Á≥∞ ≈ ˘ √≈Δ ◊Òº Á√º Δ «’ Ù≈ÁΔ √≈Á≈ „◊≥ ◊º‚Δ «Ú⁄ ÏÀ· ◊¬∂Õ ’∞ÒÚ≥ ˘ ÓÀ∫

ÍÂ≈ ‘ØÚ∂ «’ «¬‘ «ÙÂ≈ Ï‘∞ Á∂ ◊¬∂ √È ¡Â∂ «Î ¡⁄≈È’ «¬’º √Ú∂ Ò∂«’È Ù≈ÁΔ ÁΔ ÂΔ’ AD ¡ÍzÀÒ √Δ «’˙∫«’ √≈∂ ÙΔ’ Í≥‹ ‹ª Á√ È≈Ò ‘‰Ø Δ √Δ, «¬√ ’’∂ Ï‘Â∞ ∂ Ï≈ÂΔ ¿∞‘ ’Û≈ «Á÷≈«¬¡≈ ‹Ø ÓÀ˘

Â∫Ø «¬’º ÏË≥ È «Ú⁄ Ïfiº ⁄’ºπ ≈ ‘,À ÁÚØ ª ˘ ‘Δ ¿∞‘ √≈‚∂ ÿ ¡≈ ◊¬∂Õ ¿∞⁄∂ ÁΔ Íº’Δ √ΔÕ ∞ͬ∂ «Á≥Á∂ √È «‹√ È≈Ò «Ú¡≈‘ È‘Δ∫ ‘؉◊∂Õ ‹Δ Á≈ Ï≈Í» ª ’∞¤ ¡‡À⁄Δ’∂√ «Ú⁄Ø∫ «Ó«Ò¡≈ √ΔÕ Á∂÷ ’∂

Á∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ ÁΔ «¬‹≈‹Â ÌΔ ‘À ÒßÓ∂∫ Â’Û∂ «¬È√≈È √È ¡Â∂ ¡º¤∂ ‘∞‰ √≈‚∂ ÿ Ú≈Ò∂ ÿ ÁΔ ¡≈«Ê’ ÓÁÁ ‘Ø ‹ªÁΔ ÏØ«Ò¡≈ È‘Δ∫ Ò∂«’È ¿∞‘Á≈ ⁄≈⁄≈ ¿‘∞ ‘À ≈È ‘Ø ◊¬Δ «’ «¬È≥ ≈ Ó‡Ø ≈ ’Û≈

ª Ì«Úº÷ Á≈ ’Ø¬Δ ‚ È‘Δ∫ ‘∞≥Á≈, ’ͺ «Û¡ª «Ú⁄ ‘Ø ÏÁ≈ Ò◊Á∂ √ÈÕ «Ú⁄ «Ú¡≈‘ Ú≈∂ ◊ºÒª ‘؉ √ΔÕ ‘ ’Ø¬Δ ¡≈Í‰Δ ¡≈Í‰Δ Ú‘Δ √Ú‰ «√≥ÿ ’∞¤ ¡Ω‘∑≈ «‹‘≈ ! «Î ÓÀ∫ «’‘≈ «’ «¬‘ ’Û≈ ‹ÒßË

ÁØȪ ÁΔ ¡≈ÂÓ≈ ¡≈˜≈Á ‘∞≥ÁΔ ‘À, ÓÀ∫ ¡‹∂ ÚÒ≈«¬ÂΔ Í‹≈Ó∂ √»‡ «Ú⁄ Òº◊Δ¡ªÕ Ï≈ÂΔ Âª Á√ Ï≈ª ‘Δ ¿∞μÂ∂ ¡≈͉∂ ÿ Á∂ «’√∂ «Ú¡≈‘ Â∂ ÏØ«Ò¡≈ «’ «’Ê∂ Úº‚Δ¡ª ÂØͪ, «’Â∂ ‹≈ ’∂ Ï∂⁄‰≈ ‘ÀÕ ÏΔÏΔ ’«‘≥ÁΔ √Δ «’

Ï√ «fi‹’ Á≈ «¬º’ ÍÁ≈ «‹‘≈ ‘Δ ‘Δ √Δ ¡Â∂ Ï≈‘ ‹≈‰ ˘ «Â¡≈ ‘؉∂ √È Ò∂«’È √≈‚≈ ÙΔ’≈ «¬√ ÿ Ú≈Ò∂ Á∂ «Ú¡≈‘ Á≈ Ò∂÷≈ ¤Ø‡Δ¡ª Ï≥Á»’ª, √≈‚≈ Â∞‘≈‚≈ ª √ØÈ≈ Òº«Ì¡≈ ÌΔ Ïπ≈ ‘∞≥Á≈ ‘À ¡Â∂

Á» ’È≈ ‘Á≥∞ ≈ ‘ÕÀ «Ú¡≈‘ Â∫Ø Í«‘Òª ÷Û∑≈ √ΔÕ Ó≈’√ ¡À∫‚ √ÍÀ∫√ ÂØ∫ Ì≈¬Δ⁄≈≈ ª ’≈ÎΔ Ú‚º ≈ √ΔÕ √Ú≈Ò ‹Ø÷≈ Á∂÷Á≈ «’ «¬√ È∂ ¿∞‘Ȫ Á∂ ’Ø¬Δ Óπ’≈ÏÒ≈ ‘Δ È‘Δ∫Õ ÓÀ∫ ⁄πºÍ ‘Ø ◊∞¡≈«⁄¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ÌΔ Ïπ≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ

Á∂ «¬‘ «ÁÈ «¬√∂ Ò¬Δ √≈‚∂ ÷Δ«Á¡≈ È≈¬ΔÒØÈ Á≈ «¬‘ Í‹≈Ó≈ ‘‰∞ «¬‘ √Δ «’ «’√ ˘ «È˙Â≈ «Áº ≈ «Ú¡≈‘ Â∂ «’È≥ ∂ Í∞ ¬∂ «Áº ∂ √ÈÕ «¬‘ «◊¡≈Õ ’∞¤ Á∂ ⁄πºÍ ‘ΔÕ ‹Δ Á≈ «¬√ Ò¬Δ «¬‘˘ Ï∂⁄ ‘Δ Á∂‰≈ ‘ÀÕ

«ÚÚ≈‘Â≈ ‹ΔÚÈ Á∂ ¡ÈÓØÒ ÓØÂΔ √»‡ ‘∞‰ ÓÀ∫ ÿ Á∂ ¡≥Á ¡Â∂ Ï≈‘ ‹≈Ú∂ «’√ ˘ È‘Δ∫Õ «¬√ ◊ºÒ ˘ ¡º‹ Á÷∂ ’∂ «¬‘ ÙΔ’ ¿‘∞ Í√À ∂ ÓÛØ «ÁÁ≥ ≈ ⁄≈⁄≈ √Ú‰ «√≥ÿ «Î ÏØ«Ò¡≈, ““ Ò∂«’È ¡º‹ ÓÀ˘ √Ø⁄ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À «’

‘È ¡Â∂ ¡º‹ Â’ √≈‚≈ «¬‘ «ÙÂ≈ ÌΔ Í≈¬Δ «ÎÁ≈ √Δ «’˙∫«’ Ó∫À ¡≈͉∂ ÓÀ∫ √Ø⁄Á≈ ‘ª «’ Ϻ⁄∂ ª ¡≈Í‰Δ ¡Â∂ Í≥‹ Á√ ∞ͬ∂ ‘Ø Á∂ ’∂ Ú‘Δ Â∂ Á√º Ø ‹Δ ‘‰∞ ’Δ ’Δ¬∂ ““, Ó˘À ÿ‡º ‘Δ ÓÀ˘ Ï∂⁄‰≈ È‘Δ∫ √Δ ⁄≈‘ΔÁ≈ Ò∂«’È

«¬’ ÍÂΔ ÍÂÈΔ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬º’ ¡≈Í ˘ ¡≈˜≈Á Ó«‘√»√ ’ «‘≈ Ó˜Δ ’ ÒÀ∫Á∂ ‘È Ò∂«’È Óª Ï≈Í «Ò÷ «ÁÁ≥ ≈ «’ «Í¤Ò∂ Í√À ∂ Ú√Ò» Í≈¬∂ ◊∞º√≈ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À Ò∂«’È ¿∞√ Ú’Â ◊ºÒ «¬‘ ÌΔ √Δ «’ √ØÈ∂ «Ú⁄ Ó∂Δ

Á√Ø Â≈È≈ «‹‘≈ «‘≈ ‘ÕÀ ¿Ó∞  Á∂ «¬√ √ΔÕ «¬◊≥ Ò∫À‚ «Ú⁄ «‘«≥ Á¡ª ª «¬‘ Á∂ Ì≈¡ ÁΔ Ï‰ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ¡º‹ ª ¡Â∂ Í‹≥ ‹ª Á√ Í∞ ¬∂ Ú≈Ë≈ Í≈«¬¡≈Õ ÓÀ˘ Ï‘∞ ◊∞º√≈ ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¿∞μ· ’∂ «ÁÒ⁄√ÍΔ ’Á∂ ‘Ø¬Δ ‘Δ È‘Δ∫ √ΔÕ

ÍÛ≈¡ Â∂ Í‘∞≥⁄ ’∂ ÌΔ ¡√Δ∫ «¬√ Í‹≈Ó≈ Í≈ ’∂ Ï≈‘ «È’Ò ÌΔ È‘Δ∫ «Ú¡≈‘ Á∂ ’≈‚ Ú≥‚∂ ‹ªÁ∂ ‘È «¬‘Δ Ú≈Ë≈ ¿∞‘˘ ¿∞√ √Ó∂ ÓπÛ Ï«Ø Ò¡≈, ““ ‘∞ ≈‚Δ Ó˜Δ ‘,À ¡≈¿‰∞ ≈ ◊Òº ª ’Á∂ ’Á∂ ¡√Δ∫ ‹ÒËß  Í‘⁄≥∞

«ÙÂ∂ ˘ ‹≥◊≈Ò È‘Δ∫ Òº◊‰ «ÁºÂ≈Õ √’Á≈ √Δ Ò«∂ ’È «Í‚≥ «Ú⁄ ª ¡≈Ó Ò∂«’È ¿∞‘Ȫ «ÁȪ «Ú⁄ ÙΔ’∂ ¡≈¿∞∫Á≈ √Δ ‹Á ¿∞‘Ȫ Á∂ ÿ «’√∂ ‘À ª ¡≈«¬˙, È‘Δ∫ ¡≈¿∞‰≈ È≈ ◊¬∂Õ √π«È¡≈«¡ª ÁΔ¡ª Áπ’≈Ȫ Â∂

’Ò∞ ÚÂ≥ ˘ «ÓÒ ’∂ ‹Á∫Ø Ó∫À ÿ Í‘⁄≥∞ ≈ Ò’Ø Î‡º Δ¡ª Ú≈Ò∂ Í‹≈Ó∂ Í≈ ’∂ «ÎÁ∂ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á∂ Ò’Ø ª Á∂ ÿ «È˙Â∂ Ò¬Δ Óπ≥‚∂ ’∞ÛΔ ÁΔ Ù≈ÁΔ ‘∞≥ÁΔ √ΔÕ √≈‚∂ ¡≈«¬˙ ““ ¡Â∂ ÿ ÂØ∫ Ï≈‘ ¡≈ ‹≈ ’∂ Í«‘Òª ’ΔÓ Íπ¡≈¬ΔÕ ‘

ª Í«‘Òª ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ ÏΔÏΔ ˘ Â∞ Á∂ «Á√ ‘∂ √ÈÕ ’Ò∞ ÚÂ≥ Á∂ «ÍÂ≈ Ò≈◊Δ Á∂ ‘ºÊ ÁØ √∂ ‹ª Í≥‹ «√ ◊∞Û ÿ «Ú⁄ Ï‘∞ √≈Òª Ï≈¡Á ‘∞‰ «◊¡≈Õ ÓÈ «Ú⁄ √Ø«⁄¡≈, ““ «‹Ú∂∫ Áπ’≈È ÁΔ ’ΔÓ «Ú⁄ Ï‘∞ Î’

Áº«√¡≈Õ √π‰ ’∂ ÏΔÏΔ ÷πÙ ‘Ø ◊¬ΔÕ ‹Δ È≈Ò ’∞¤ ◊ºÒª ‘Ø¬Δ¡ª ‹Ø Ô≈Á Ì∂«‹¡≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ «¬º’ «Ú≈˜ ¿∞ÁØ∫ Ó∂Δ Ù≈ÁΔ ‘Ø‰Δ √ΔÕ ÙΔ’∂ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Â∞‘≈‚∂ Ï◊À «Ú¡≈‘ È‘Δ∫ ‘؉≈ ““ √ΔÕ ¡÷Δ «Ú⁄ «¬º’ Áπ’≈È Â∂ ’Û≈

Óª «Í˙ ˘ «¬√ ÁΔ «’≥ÈΔ ÷πÙΔ ‘∞≥ÁΔ È‘Δ∫Õ ’¤∞ Á∂ Ï≈¡Á «ÍÂ≈ ‹Δ ¿È∞ ª∑ «¬‘ ‘∞≥Á≈ √Δ «’ ÙΔ’∂ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á∂ Á∂ √≈∂ ÿª ÚÒ √≈‚≈ ‘Δ Ú≈Ë≈ √ΔÕ ¡Â∂ ÿ ¡≈ «◊¡≈Õ «Ú¡≈‘ «Ú⁄ Ï≈ª √Ω ∞ͬ∂ Á≈ Ï∂⁄ «ÁºÂ≈Õ ’Û≈

‘,À «¬‘ √≈˘ ‘‰∞ Ó«‘√√» ‘«Ø ¬¡≈ ‹Á ˘ ÒÀ ’∂ ⁄πÏ≈∂ «Ú⁄ ÏÀ· ◊¬∂Õ «ÍÂ≈ Ï≥Á∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á, «Ú¡≈‘ √Ø ¡√Δ∫ ¤º‚ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ‘∞‰ √≈˘ ¡‹∂ ’∞¤ «ÁÈ «‘≥Á∂ √È ¡Â∂ ÓÀ∫ √≈„∂ ¡º· ÂØˇ∂ Á≈ √ΔÕ ¡º‹ «¬‘Δ

√≈‚∂ ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª Á∂ «ÙÂ∂ ‘ج∂Õ ‹Δ È∂ ¿∞‘Ȫ ˘ Áº«√¡≈ «’ ◊∞Ó∂Ò Ú≈«Ò¡ª Á∂ ÿ «¬’º·∂ ‘∞≥Á∂ √È ¡Â∂ ’Ø¬Δ ’«‘ È‘Δ∫ √Δ √’Á≈Õ «Ú¡≈‘ ’∞ÒÚ≥ È≈Ò Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ’Û≈ „≈¬Δ «Â≥È Ò÷ ∞ͬ∂ Á≈ ‘∞≥Á≈Õ

ÏΔÏΔ ˘ Áº√ ’∂ ÓÀ∫ ’∞ÒÚ≥ ˘ ÷ Á≈ «¬≈Á≈ √≈Á≈ Ù≈ÁΔ ’È Á≈ ‘À ¡≈Í‰Δ¡ª ¡≈Í‰Δ¡ª Ú‘Δ¡ª ‹Ø Á≈ ª √≈«¡ª ˘ ÍÂ≈ Ò◊ «◊¡≈ √Δ «’ ÓÀ∫ ¿∞‘Ȫ Á∂ ÿ ‹≈Úª◊≈Õ ÓÀ∫ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≥ «√ÈÓ∂ «Ú⁄ ’جΔ

«Ò÷‰≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ≈Õ ’≈ÎΔ ÒßÏ≈ ¡Â∂ Ï≈ «Ú⁄ Á√ Ï≈ª Ï≥Á∂ ‘Δ «’ «¬’º «’√Ó ÁΔ Δ’≈‚ Ï’ºπ ‘Á≥∞ Δ √Δ Ò∂«’È √≈‚∂ ÚÒØ∫ ’Ø¬Δ ÌΔ √ºÁ≈ √≈¬Δ’Ò ⁄πº«’¡≈ ¡Â∂ ËÀÈØÚ≈ÒΔ «ÎÒÓ Á∂÷ΔÕ Ï≈¡Á «Ú⁄ ’∞¤ ÷≈ ÍΔ

÷ √ΔÕ ‹Ø ‹Ø √≈‚Δ «ÓÒ‰Δ ÁΩ≈È ‘؉◊∂ ‹Ø ’∞ÒÚ≥ Á∂ «ÍÂ≈ ‹Δ ˘ √Δ, È≈Ò ÒÀ ’∂ ¡≈¿∫∞Á∂ √ÈÕ √≈∂ «¬’º È≈ ‹≈‰ Á≈ ÓÂÒÏ ‘Δ «¬‘Ø √Δ «’ Î≈‡’ Â∂ Í‘∞≥⁄ «◊¡≈Õ Î≈‡’ Á∂ Á»‹∂ ’∂ Ó‡◊ÙÂΔ ’’∂ Ú≈Í√Δ ’ Ò¬ΔÕ

‘Ø«¬¡≈, √Ì ‚Δ‡∂Ò È≈Ò «Ò«÷¡≈Õ Í«‘Òª ‘Δ ÍÂ≈ √ΔÕ ’∞¤ Á∂ Ï≈¡Á ÁΔ Â∂ ÏÀ·∂ ‘∞≥Á∂ √È ¡Â∂ «Ú¡≈‘ ¡√Δ∫ «’√∂ ˘ È‘Δ∫ √ºÁ‰≈Õ «¬º’ Í≈√∂ ’∞ÒÚ≥ Ó∂≈ «¬≥˜≈ ’ ‘Δ ËÈÀ ÚØ ≈ÒΔ Î≈‡’ Â∂ Í‘⁄≥∞ ’∂ ¡√Δ∫ ÁÚØ ∂

«¬≥◊ÒÀ∫‚ ÂØ∫ «Ò÷∂ ÷ ¡Â∂ «¬√ ÷ ÓÀ∫ ª Ï≈‘ ˘ ⁄Ò∂ «◊¡≈Õ Ï≈¡Á Ú≈«Ò¡ª È≈Ò Ò∂÷≈ ‹Ø÷≈ ’Á∂ √ÈÕ «¬√ÂΔ «‹‘Ȫ È≈Ò √≈‚≈ Ï‘∞ √ΔÕ Ó˘À Á÷∂ «Á¡ª ‘Δ ¿‘∞ Î≈‡’ Í≈ ’∞ÒÚ≥ ’∂ ÿ ÚÒ ˘ ⁄ºÒ ͬ∂

È∂ÛÒ≈ √≥Ï≥Ë √Δ, ¿∞‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í ’’∂ Ó∂∂ ’ØÒ ¡≈ ◊¬ΔÕ Ó∂∂ ÚÒ «’˙∫«’ ¡º‹ ÓÀ˘ ¿∞‘Á∂ ÿ «Á¡ª

‘Δ √≈‚∂ ÿ ¡≈ ◊¬ΔÕ ÓÀ˘ Ô≈Á ‘À Á∂÷«Á¡ª ‘Δ ¿∞‘ Óπ√’≈ Í¬Δ ¡Â∂ È∂ «¬ÈÚ≈¬Δ‡ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ

ÏΔÏΔ ¿∞‘˘ ÏØÒ ‘Δ √Δ «’ ¿∞‘ ’Δ √«Â √zΔ ¡’≈Ò «’‘≈Õ ¡º‹ ¿∞‘ ⁄ÒÁ≈........

“«Ú’‡ØΔ¡≈ ¯≈Ò˜“ Á≈ Í≈‰Δ ÿ‡‰

’≈È ÚËΔ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª ÁΔ «⁄≥Â≈

Ò∞√≈’≈ó ÁπÈΔ¡≈ Á∂ ”⁄ ’≈¯Δ ’ÓΔ ¡≈¬Δ ‘ÀÕ ÏΔÂ∂ BE ‘Ø ‹≥◊ÒΔ ‹ΔÚÈ ˘ ÚΔ ÷Â≈ ‘Ø

Óπº÷ ‹Ò √ت ”⁄Ø∫ «¬æ’ «Ú’‡ØΔ¡≈ √≈Òª ”⁄ «¬‘ Ú≈‡ ¯≈Ò˜ «¬√ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ «¬√ È≈Ò Íz‹≈ÂΔ¡ª

¯≈Ò˜ [email protected] ¯Δ√ÁΔ ÂØ∫ ÚË∂∂ √πº’ Ú≈ √Ì ÂØ∫ ÚË √Ø’∂ ÁΔ Ó≈ fiºÒÁ≈ ˘ √≥Ì≈Ò‰ ÁΔ¡ª ÔØ‹È≈Úª ÚΔ

«◊¡≈ ‘À,‹Ø «⁄≥Â≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘ÀÕ È˜ ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Í≈‰Δ ÁΔ¡ª ÍzÌ≈«Ú ‘؉◊Δ¡ªÕ

‹≈ÓÏΔ¡È ≈Ù‡ÍÂΔ È∂ «¬√ ˘ ÁØ Ë≈≈Úª ‘Δ ⁄º‡≈Ȫ ”⁄Ø∫ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

‹ÒÚ≈Ô» Í«ÚÂÈ Á≈ ¡√ «È’ÒÁΔ¡ª ‘È ‹Á«’ [email protected] ÁΔ «¬√ √Ø’∂ «Íº¤∂ «’Â∂ È≈ «’Â∂

Ó≥«È¡≈ ‘ÀÕ ’∞ÁÂΔ ÂΩ ”Â∂ «Â¡≈ Ù∞»¡≈ ”⁄ Í≈‰Δ Á≈ Ú‘≈¡ ’≈¯Δ ‹ÒÚ≈Ô» Í«ÚÂÈ ÚΔ «˜≥Ó∂Ú≈

CEE ¯πº‡ ¿∞μ⁄∂ «¬√ ¯≈Ò˜ ˘ Á∂÷‰ Â∂˜ √ΔÕ ‘ÀÕ «¬√ √ÁΔ ”⁄ √Ì ÂØ∫ «Ì¡≈È’

‘ √≈Ò ‘˜≈ª √ÀÒ≈ÈΔ ¡≈¿∞∫Á∂ «˜≥ÏÏ≈Ú∂ Á∂ Ò◊Ì◊ [email protected] Òº÷ ÒØ’ √Ø’∂ ÁΔ Ó≈ √«‘ ‘∂ «Ú’‡ØΔ¡≈

‘ÈÕ Áº÷‰Δ ¡¯Δ’≈ ”⁄ ‹≈ÓÏΔ¡≈ ‘∞‰ «ÚÁ∂Ù √‘≈«¬Â≈ ¯≥‚ ÂØ∫ «ÓÒ‰ ¯≈Ò˜ ’≈È Á∂Ù ˘ ¡≈«Ê’

¡Â∂ «˜≥ÏÏ≈Ú∂ «Úæ⁄’≈ √‘ºÁ Ú≈Ò∂ ÌØ‹È ”Â∂ «ÈÌ ‘ÈÕ Ú≈‡ È∞’√≈È fiºÒ‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ

Ú≥‚‰ Á≈ ’≥Ó ’È Ú≈Ò∂ ¯≈Ò˜ ˘ Á∂÷‰ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Í«‘Òª ÚΔ ‹Á «¬√ Á∂ Í≈‰Δ ”⁄

«Ú’‡ØΔ¡≈ Ú≈‡ ¯≈Ò˜ Á∂ √ÀÒ≈ÈΔ¡ª ’≈È ÚÍ≈ ÚËÁ≈ ‘ÀÕ ’ÓΔ ¡≈¬Δ ‘À ª «¬≥ÈΔ «˜¡≈Á≈

Ú‘≈¡ ”⁄ [email protected] ¯Δ√ÁΔ ÂØ∫ ÚË∂∂ ‹∂’ «¬‘ √πº’Á≈ ‘À ª √Ê≈È’ «⁄≥Â≈ È‘Δ∫ ÚËΔ Í «¬√ Ú≈

Í≈‰Δ ÁΔ ’ÓΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘ÀÕ AIIE ¡Ê «ÚÚ√Ê≈ È≈Ò «¬√ Á∂ ⁄≈Ø∫ Ò◊Ì◊ [email protected] ¯Δ√ÁΔ ’ÓΔ ¡≈ ◊¬Δ

ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ √≈Ò «¬√ Á∂ Í≈‰Δ Í≈«√˙∫ «Ú’«√ ÈÀÙÈÒ Í≈’ Á∂ ‘ÕÀ

352 Bearwood Rd, Birmingham B66 4ET Wolverhampton

T: 0121 434 4747

email: [email protected]

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 23

Ïæ«⁄¡ª Íz∂’ Íz√ß◊

‹Á∫Ø Ù∂ «Î Ó± ÷ Ï«‰¡≈

Ò¬Δ ÍøÈ≈ «¬μ’ «ÁÈ Ù∂ 鱧 ı◊ØÙ «ÓÒ «◊¡≈¢ ı◊ØÙ È±ß Á∂÷ ’∂ Í«‘Ò≈∫

Â≈∫ Ù∂ È∂ √Ø«⁄¡≈ «’ «¬√ «ÍμÁΔ «‹‘∂ ‹≈ÈÚ 鱧 ÷≈ ’∂ ’Δ «ÓÒ∂◊≈ Í

«’√∂ ÍΔ ÁÙ∂ «Úμ⁄ ÁØ ÍΔ¡≈∫ Ó∞’≈ÏÒ∂ ¡≈ÔØ«‹Â ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Â≈∫ ÂÁ∂ ‘Δ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂ «¬μ’ Í∞÷∂ ÁΔ Ô≈Á ¡≈ ◊¬Δ «‹√ 鱧 «¬√ ı◊ØÙ
Á∂ Á≈Á∂ È∂ «√¡≈√ È≈Ò «¬μ’ ÷±‘ «Úμ⁄ ¤≈Ò ÓÚ≈ ’∂ Ó≈ «ÁμÂ≈ √Δ¢
«‘ßÁΔ¡≈∫ √È¢ ¿∞‘ ÁØÚ∂∫ ◊±Û∑Δ¡≈∫ √≈Δ¡≈∫ ÍΔ¡≈∫ ‘À≈È √È «’ Ù∂ Á≈ Ò‘± ÏÁÒ∂ Ò¬Δ ¿∞Ï≈Ò∂ ÷≈‰ Òμ«◊¡≈¢ ¿∞√ È∂ ı◊ØÙ È±ß ◊ÁÈ
ÂØ∫ ÎÛÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈, ““«’¿∞∫ ˙¬∂ «ÍμÁΔ, ¡μ‹ Â∂∂ È≈Ò Í∞≈‰≈ «‘√≈Ï
√‘Ò∂ Δ¡≈∫ √È¢ ¿È∞ ≈∑ ∫ «Úμ⁄∫Ø «¬μ’ ÍΔ ◊Ò∞ ≈ÏΔ ÍΔ È∂ «’√∂ ÚΔ Ó’∞ ≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ ’ÈÀ ¢““

鱧 «⁄μ‡∂ Ú√Â Í≈¿∞‰ Á≈ ÏÛ≈ ÙΩ’ «‘μ√≈ È‘Δ∫ √Δ «Ò¡≈¢ ‘Ø Â≈∫ ‘Ø Í«‘Ò≈∫ Â≈∫ ı◊ØÙ È±ß √Ófi È≈ ¡≈¬Δ «’ ‹ß◊Ò Á≈ ≈‹≈ «’‘Û∂
«‘√≈Ï ÁΔ ◊μÒ ’ «‘À Í «Î ‹Á Ù∂ È∂ ¿∞√ 鱧 Í∞«÷¡≈∫ ÁΔ ◊μÒ
√Δ ¡Â∂ Á±‹Δ ÍΔ È±ß ◊∞Ò≈ÏΔ¢ ‘Ø «⁄μ‡Δ ÍΔ ÚΔ È‘Δ∫ √Δ ‹≈‰ÁΔ «’ Ô≈Á ’≈¬Δ Â≈∫ ı◊ØÙ ‘μÊ ‹ØÛ ’∂ ÏØ«Ò¡≈, ““Ó‘≈≈‹ «¬√ «Úμ⁄ Ó∂Δ
’Δ ˆÒÂΔ È≈ Ó∂∂ Í∞÷ ‘∂ Â∂ È≈ Â∞‘≈‚∂¢ √≈≈ «‘√≈Ï ¿∞È∑≈∫ È≈Ò ‘Δ
Â≈∫ ‘Ø ¿∞È∑≈∫ Á∂ «√ Á∂ «ÏÈ Â∂ Ó∞μ’ «◊¡≈¢““ Ù∂ ¡ÛΔ¡Ò √Δ¢ ’«‘‰ Òμ«◊¡≈, ““ÓÀ鱧 ¡≈͉≈ «‘√≈Ï
È≈ √Ófi≈ Â∂ ÓÈ Ò¬Δ «Â¡≈ ‘Ø ‹≈, ÂÁ∂ Ó∂∂ ’Ò∂‹∂ ·ß„ ͬ∂◊Δ¢““
Ï≈Ò ’‘≈‰ΔÍÀ≈∫ Á∂ √À∫‚Ò ÚΔ ¿∞√∂ ß◊ Á∂ ‘∞ßÁ∂¢
ı◊ØÙ Â≈Û «◊¡≈ «’ ‘∞‰ ¿∞√ ÁΔ ’Ø¬Δ ÁÒΔÒ ’ßÓ È‘Δ∫ ’∂◊Δ
¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ «⁄μ‡∂ Â∂ ◊∞Ò≈ÏΔ ß◊ Í ¿∞√ È∂ ‘Ω√Ò≈ È≈ ¤μ«‚¡≈ Â∂ ’«‘‰ Òμ«◊¡≈, ““Ó‘≈≈‹, ‹∂ ÓÀȱß
Ó≈ ’∂ Â∞‘≈‚∂ √ΔÈ∂ ·ß„ ÍÀ∫ÁΔ ‘À Â≈∫ Ó∂≈ ‹ÈÓ √¯Ò ‘ØÚ∂◊≈ Í ÓÀ∫ ÓÈ
ÁΔ¡≈∫ Í∞Ù≈’≈∫ ’ ’∂ √≈ʉ ÍΔ¡≈∫ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Â∞‘≈鱧 ’∞fi ≈˜ Áμ√ ’∂ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘≈∫ ’Δ Â∞√Δ∫ Ó∂∂ “Â∂
«ÚÙÚ≈√ ’◊Ø ?∂ ““
¿∞È∑≈∫ 鱧 «⁄μ‡Δ Â∂ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ Á∂ È≈∫
È≈Ò Í∞’≈ÁΔ¡≈∫¢ Ù∂ 鱧 Ùμ’ √Δ «’ ı◊ØÙ ¿∞√ Á∂ Í∞«÷¡≈∫ Ú≈∫◊ ‘Δ ’Ø¬Δ ⁄≈Ò È≈
⁄μÒ «‘≈ ‘ØÚ∂ Í ¿∞√
«⁄μ‡Δ ÍΔ ◊Ò∞ ≈ÏΔ ÍΔÁØÚ∂∫ÍΔ¡≈∫Ï‘∞Â√∞ßÁ√È¢ 鱧 «¬‘ ˜± ÍÂ≈ √Δ «’
ÓÈ Ú∂Ò∂ ’Ø¬Δ ÚΔ fi±·
ÏÛ≈ √Ø‘‰≈ Â∂ ÓÒ±’ «‹‘≈ «Íß‚, È‘Δ∫ ÏÒØ Á≈¢ «Î ı◊ÙØ
fi·± ÏÒØ ÚΔ «‘≈ ‘ÚØ ∂ Â≈∫
ÏÒΩΔ ¡μ÷≈∫ Â∂ ◊∞Ò≈ÏΔ Ì≈‘ ¡«‹‘≈ ¿∞√ È∂ «¬√ Ò¬Δ ’ΔÂ≈ √Δ «‚μ◊ Í¬Δ¡≈∫ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ ˆÒÂΔ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘≈∫ «’ Ó∂Δ √‘∂ÒΔ ·Δ’ ‘Ø ¿∞√ Á∂ «Ù’ß‹∂ «Úμ⁄Ø∫ Ï⁄
’∂ È‘Δ∫ ‹≈ √’Á≈¢ ¿∞√
Ó≈ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ∑≈∫¢ ’¬Δ Ú≈ Ï≈’Δ «’ «⁄μ‡Δ ÍΔ Ó∞’≈ÏÒ≈ «‹μ ‹≈Ú∂ ÁΔ Ó∞¡≈¯Δ Óß◊‰ Òμ◊Δ¡≈∫¢ ‹≈Ú∂¢ ÓÀ∫ «¬√ Á≈ Á∞μ÷ È‘Δ∫ Ú∂÷ È∂ «’‘≈, ““Áμ√ «’‘Û≈
≈˜ ‘À ?““
ÍΔ¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ √∞ßÁÂ≈ 鱧 Ú∂÷ ’∂ Â∂ ¿‘∞ «Î ¿√∞ ÁΔ √‘Ò∂ Δ Ï‰ ‹≈Ú¢∂ √≈Δ¡≈∫ ÍΔ¡≈∫ √≈˱ ¡μ◊∂ ‘μÊ ‹ØÛ √’ÁΔ¢ Ó∫À √≈˱ Á≈ √≈Í ¡≈͉∂ «Í‚ß ∂ ““‹Δ, ÓÀ∫ ÊØÛ∑Δ Á∂
Í«‘Ò≈∫ ‘Δ «ÏμÒ± Ïμ’∂
ÏÛ≈ √ÛÁΔ¡≈∫¢ Ó’∞ ≈ÏÒ∂ «‹μ ‹≈‰ Â∫Ø Ï≈¡Á ’∂ Ï∂ÈÂΔ ’ ‘Δ¡≈∫ √È «’ ¿∞È∑≈∫ “Â∂ fiμÒ‰ Ò¬Δ «Â¡≈ ‘≈∫¢ ◊∞Ò≈ÏΔ ¡Â∂ ’≈Ò± Ïμ’∂ Èß± ¡≈Í√
«Úμ⁄ ◊μÒ≈∫ ’Á∂
Ï∂‘μÁ √∞ßÁ ‘؉ ’’∂ «⁄μ‡Δ «⁄μ‡Δ ÍΔ Á∂ ÓÈ «Úμ⁄ ‘Ø ‘ß’≈ ÁΔ √‘∂ÒΔ Á≈ ß◊-±Í Ú≈Í√ Í ÍΔ Á≈ «¬‘ ¯À√Ò≈ √∞‰ ’∂ ÁÏ≈
√∞«‰¡≈ √Δ «’ «¬√ ‹ß◊Ò Á∂ ≈‹∂ Ù∂ 鱧 ÓÚ≈ ’∂ ¡≈Í≈∫ ÁØÚ∂∫ «¬√
ÍΔ «Úμ⁄ ÏÛ≈ ‘ß’≈ √Δ¢ ¿∞‘ ◊μÒ ÚË «◊¡≈ «’ Ó∂∂ Ú◊≈ ’Ω‰ ‘À¢ ¡≈Ú∂¢ ¿∞È≈∑ ∫ Á∂ Ú≈-Ú≈ ÂÒ∂ √∞‰ ÁΔ¡≈∫ √≈Δ¡≈∫ ÍΔ¡≈∫ ‘À≈È ‘Ø ‹ß◊Ò “Â∂ ≈‹ ’≈∫◊∂¢ «¬μ’ ≈‹≈ Â∂ Á±‹≈ ÓßÂΔ Ï‰∂◊≈ ¢ ‹∂ Ô’ΔÈ
È‘Δ∫ Â≈∫ Ó∂∂ È≈Ò ⁄μÒØ, ‘Ø √’Á≈ ‘À ¿∞‘ ÁØÚ∂∫ ¡‹∂ ÚΔ ¿∞μÊ∂ ‘Δ ‘؉ ¢““
’È Òμ«◊¡≈∫ ’Á∂ È‘Δ∫ √Δ √Ø⁄ÁΔ ‹Á∫Ø ◊Ò∞ ≈ÏΔ ÍΔ ¿√∞ Èß± ¿√∞ ÁΔ «‹μ ’∂ √≈˱ 鱧 Â√ ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ◊¬Δ¡≈∫¢ ¡◊Ò∂ ‘Δ ÍÒ «⁄μ‡Δ ÍΔ
Ù∂ È∂ √Ø«⁄¡≈,““⁄ÒØ, «¬‘ ÚΔ ¡˜Ó≈ ÒÀ∫Á∂ ‘≈∫¢““ ¿∞‘ ı◊ØÙ Á∂
«’ Ó∂Δ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ’ ’∂ «’√∂ Á≈ “Â∂ ÚË≈¬Δ Á∂‰ ◊¬Δ Â≈∫ «⁄μ‡Δ ÍΔ ’«‘‰ Òμ«◊¡≈, ““ÓÀ∫ «ÁμÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ’∞fi √≈ʉ≈∫ Â∂ ◊∞Ò≈ÏΔ «Íμ¤∂-«Íμ¤∂ ⁄μÒ «Í¡≈¢ ÊØÛ∑Δ Á± ‹≈ ’∂ ı◊ØÙ È∂ Á± «¬μ’ fi≈ÛΔ ÚμÒ
«¬Ù≈≈ ’«Á¡≈∫ «’‘≈, ““¡Ω‘ Á∂÷Ø Ó‘≈≈‹, ’≈Ò± Ïμ’≈ Â≈∫ ¡‹∂ ÚΔ
«’ßÈ≈ ÓÈ Á∞÷Á≈ ‘À¢ «⁄μ‡Δ ÍΔ Ï√ ’«‘‰ Òμ◊Δ, ÓÀ鱧 Â∂Δ ÚË≈¬Δ ÁΔ √≈Í Â≈∫ Ú≈Í√ È‘Δ∫ ÒÀ √’Á≈ Í ÍΔ È±ß È≈Ò ÒÀ ’∂ √≈˱ ’ØÒ Í‘∞ß⁄ ¿∞μÊ∂ ‘Δ ÷Û∑≈ ‘À, Òμ◊ÁÀ «ÏμÒ± ÚΔ È∂Û∂-Â∂Û∂ ‘Δ ‘؉≈¢““

¡≈Í‰Δ¡≈∫ «√¯Â≈∫ √∞‰ ’∂ ‘Δ ı∞Ù ÒØÛ È‘Δ∫¢ «¬‘ Ó∂Δ «Ó‘È Á≈ ÎÒ ‹∂ ’Ø¬Δ ‘Ø ÍΔ «¬√ Á≈ √≈Í ÒÀ‰ ◊¬Δ¢ «⁄μ‡Δ ÍΔ È∂ √≈˱ Á∂ ⁄È fi≈ÛΔ Á∂ «Íμ¤∂ ’≈Ò± Ïμ’∂ 鱧 ÿ≈‘ ÷≈∫Á∂ Á∂÷ Ù∂ 鱧 ı◊ØÙ “Â∂ ’∞fi
Ô’ΔÈ Â≈∫ ‘Ø «◊¡≈ Â∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞‘ ÒØ‘≈-Ò≈÷≈ ÚΔ ‘Ø «◊¡≈¢ ¿∞√ È∂
‘∞ßÁΔ √Δ Í ¿∞√ ÁΔ √‘∂ÒΔ ◊∞Ò≈ÏΔ ‘À¢ 屧 Ó∂Δ «Â¡≈Δ Á∂÷ ’∂ ÿÏ≈ Ú≈√Â∂ «Â¡≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ Â≈∫ «¬√ ÍΔ ÎÛ«Á¡≈∫ «’‘≈, ““Ó‘≈≈‹ Ó∂∂ “Â∂ ı◊ØÙ È±ß «’‘≈ «’ 屧 Èμ·‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ È≈ ’Δ∫ Í«‘Ò≈∫ ÓÀ∫ «¬√ ˆμÁ≈
Á≈ ÿØ◊≈ «⁄μ ’ ¡≈Ú≈∫ Â∂ «Î ¿∞‘ Â∂˜Δ È≈Ò ’≈Ò± Ïμ’∂ “Â∂
ÍΔ ¿√∞ Â∫Ø «’Â∂ ÚμË «√¡≈‰Δ, √‹ß Ó ◊¬Δ ¡Â∂ ‘≈ ‹≈‰ Á∂ ‚ Ï≈∂ √Ø⁄ Â∫Ø ¿‘∞ √≈Í Á≈ ¡√ ıÂÓ ‘Ø √’Á≈ Òμ◊∂ √≈Í È±ß ÒÀ‰ Ú≈√Â∂ «¬‘ fiÍ«‡¡≈¢ ÂÁ∂ ˜ØÁ≈ ¡≈Ú≈˜ ‘Ø¬Δ Â∂ Ù∂ «¬μ’ «Íß‹∂ «Úμ⁄ ÏßÁ √Δ¢
¿∞‘ Á‘≈ÛÈ Òμ«◊¡≈¢ ͱ≈ ‹ß◊Ò ¿∞√ ÁΔ ◊˜ È≈Ò ’ßÏ ¿∞μ«·¡≈¢
Â∂ «ÈÓÂ≈ Ú≈ÒΔ √Δ¢ «⁄μ‡Δ ÍΔ ’∂ 屧 Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ «‘μ√≈ ÒÀ‰ ‘À¢““ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ È≈Ò ¡≈¬Δ ‘À¢ «’Í≈ ı◊ØÙ ¿∞√ Á∂ Ò≈◊∂ ¡≈«¬¡≈ Â∂ ’«‘‰ Òμ◊≈, ““«¬‘ √μ⁄ ‘À «’ ¡’Ò
Â≈’ ÂØ∫ Úμ‚Δ ‘À¢ ¡μ‹ ÂÛ’∂ ‘Δ ÓÀ∫ «¬μÊ∂ «Ù’≈Δ¡≈∫ 鱧 «¬‘ «Íß‹≈
ÂØ∫ ÚμË √∞ßÁ ¡Â∂ ’ØÓÒ ‘؉ Á∂ Á≈ ‘Ω√Ò≈ ‘Δ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈¢ √≈˱ ÁΔ «¬√ «’√Ó ÁΔ ◊μÒ ’’∂ Ó∂Δ √∞ßÁÂ≈ ÓÀ鱧 ÓØÛ Á∂ÚØ¢““ Ò◊≈¿∞∫Á∂ Á∂«÷¡≈ Â∂ ◊μÒ≈∫ ’Á∂ √∞«‰¡≈¢ «¬μ’ ’«‘ «‘≈ √Δ «’ ¡μ‹
‘ ‘≈Ò «Úμ⁄ Ù∂ 鱧 ’ÀÁ ’’∂ Ù«‘ ÒÀ ‹≈‰≈ ‘À¢ √’√ Ú≈Ò∂ «¬√
Ï≈Ú‹±Á ¿∞√ «Úμ⁄ ’Á∂ ‘ß’≈ È‘Δ∫ ¡«‹‘Δ¡≈∫ «ÁÒ Á∞÷≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ √‰∞ ’∂ ¿‘∞ ÍΔ¡≈∫ ¡≈͉∂ ÁÙ∂ Í √≈˱ È∂ ¡μ÷≈∫ ÏßÁ ’ΔÂΔ¡≈∫¢ ÁΔ ⁄ß◊Δ ’ΔÓ Á∂‰◊∂¢ ¡≈Í‰Δ ‹≈È Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ÓÀ∫ Â∞‘≈鱧 ⁄≈Ò
È≈Ò «¬μË ÒÀ ¡≈«¬¡≈ Â∂ Â∞√Δ∫ «¬√ «Íß‹∂ «Úμ⁄ Î√ ◊¬∂ ¡μ¤≈ ÓÀȱß
√Δ ¡≈«¬¡≈¢ ’¬Δ Ú≈ «⁄μ‡Δ ÍΔ ◊μÒ≈∫ √‰∞ ’∂ ◊Ò∞ ≈ÏΔ ÍΔ Ï‘Â∞ Á÷∞ Δ ¡≈¬Δ¡≈∫¢ «⁄μ‡Δ ÍΔ È∂ ¡≈Í‰Δ ÓÈ ‘Δ ÓÈ «Úμ⁄ ’∞fi ÓßÂ ÍÛ∑∂ Â∂ Ó¡∞ ≈¯ ’È≈ ‹◊ß Ò Á∂ ≈‹≈ «Ù’≈Δ ¡≈¿∫∞Á∂ ‘‰Ø ∂ ““ ’«‘ ’∂ ı◊ÙØ ¿μ∞ Ê∫Ø
⁄Ò≈ «◊¡≈¢ ’∞fi Á∂ Ï≈¡Á «Ù’≈Δ Ù∂ È±ß Ù«‘ «Ò‹≈ ‘∂ √È¢
ÚμÒØ∫ ’‘∂ ◊¬∂ Á∞÷≈Ú∂∫ ÙÏÁ≈∫ Á≈ ÚΔ ‘Ø¬Δ Í ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ ËΔ‹ È‘Δ∫ √≈Δ ◊μÒ ≈‰Δ ÍΔ È±ß Áμ√ «ÁμÂΔ ‹Á ¡μ÷≈∫ ÷ØÒ∑Δ¡≈∫ Â≈∫ «⁄μ‡Δ ÍΔ
- ‘«ßÁ «√ßÿ ◊Ø◊È≈
¿∞‘È∂ ’Á∂ Ï∞≈ È‘Δ∫ √Δ ÓÈ≈«¬¡≈¢ ¤μ«‚¡≈¢ «’ «’Ú∂∫ ¿∞√ È∂ √≈˱ Á≈ Ó˜≈’ ÓÛ∞ ¡≈͉∂ ¡√Ò ͱ «Úμ⁄ ¡≈ ⁄μ∞ ’Δ

¿∞√ 鱧 «¬√ ◊μÒ ÁΔ ‘Δ ı∞ÙΔ √Δ «’ «¬√ √≈Ò Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «‹μ ¿∞‚≈«¬¡≈ √Δ ¡Â∂ «Î «’Ú∂∫ ◊∞μ√∂ √Δ Í ¡‹∂ Â’ ¿∞√ √≈Í Á≈ ’جΔ

«⁄μ‡Δ ÍΔ ¿∞√ ÁΔ √‘∂ÒΔ √Δ¢ ‹≈‰ ’’∂ «⁄μ‡Δ ÍΔ ÏÛΔ ı∞Ù √Δ¢ «Úμ⁄ √≈˱ È∂ ¿∞√ 鱧 √≈Í Á∂ «ÁμÂ≈ ¡√ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ “Â∂ È‘Δ∫ √Δ

ÍΔ Á∂Ù ÁΔ ≈‰Δ ‘ √≈Ò ¿√∞ È∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ÈÚΔ¡≈∫ √‘Ò∂ Δ¡≈∫ √Δ¢ ≈‰Δ ÍΔ ¿∞√ ÁΔ «Ú«Ê¡≈ √∞‰ ‘Ø«¬¡≈¢ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ È∂ ‘μÊ ‹ØÛ∂ Â∂

¡≈͉∂ ‹ÈÓ «ÁÈ Á∂ ÓΩ’∂ ’¬Δ Â∑≈∫ 鱧 «’‘≈, ““¡≈˙, ËÂΔ “Â∂ «‘‰ ’∂ ‘ÓÁÁΔ È≈Ò Ì ◊¬Δ¢ ¿∞‘ ’«‘‰ Òμ◊Δ,““√≈˱ Ï≈Ï≈, Ó∫À ¡≈͉Δ

Á∂ È≈⁄, ◊≈‰∂ Â∂ ÷∂‚≈∫ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ’ØÒ ⁄μÒΔ¬∂¢ ¿∞μÊ∂ ’∞fi «⁄μ‡Δ ÍΔ ÁΔ ÓÁÁ ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ √‘Ò∂ Δ Á≈ √≈Í ¡≈͉∂ «Í‚ß ∂ “Â∂ Ò‰À

’≈«¬¡≈ ’ÁΔ √Δ ¡Â∂ ‹∂± «ÁÈ «Í’«È’ ÓÈ≈ ’∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘≈∫¢ √Δ¢ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ √≈∂ ≈‹ «Úμ⁄ ¡≈¬Δ ‘≈∫¢ Ó∂≈ «Íß‚≈ ’≈Ò÷ È≈Ò

ÍΔ¡≈∫ 鱧 ÏÛ∂ Ó«‘ß◊∂ «¬È≈Ó Â∂ ¿È∞ ≈∑ ∫ ÍΔ¡≈∫ È∂ ÓÈμ∞ ÷Δ ͱ Ë≈È ’ ‚∫Ω‚Δ «Í‡Ú≈ «ÁμÂΔ «’ ‹∂ ’¬Ø Δ «⁄μ‡Δ Ì «Á˙¢““ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ ÁΔ ◊μÒ

ÍÓz ≈‰ ÍμÂ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È ’«¡≈ «Ò¡≈ ¡Â∂ ¿∞μ‚ ’∂ ËÂΔ “Â∂ ¡≈ ÍΔ Á≈ √≈Í ¡≈͉∂ ¿∞μÍ ÒÀ √∞‰ ’∂ √≈˱ Ï≈Ï≈ ¿∞μ«·¡≈ ¡Â∂ ¿∞√

’ÁΔ √Δ¢ «¬√ √≈Ò Á∂ √≈∂ ◊¬Δ¡≈∫¢ ¿‘∞ «’√∂ Ï≈◊ «Úμ⁄ ‡«‘Ò Ò≈Ú∂◊≈, ¿∞√ È±ß Ï‘∞ √≈Δ ÁΩÒ È∂ ¡≈͉≈ ‘μÊ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ Á∂ «√

Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ ‘Δ¡≈∫ √È «’ ¿∞È∑≈∫ È∂ Ï≈ˆ ÁΔ Â∂ √∞μ÷ ¡≈≈Ó «ÁμÂ∂ ‹≈‰◊∂¢ «¬√ “Â∂ μ÷ ’∂ ¡ÙΔÚ≈Á «Á«ß Á¡≈∫ «’‘≈

Í«‘Ò∂ √Ê≈È “Â∂ ¡≈¬Δ¢ ÍΔ Á∂Ù «¬μ’ È∞μ’ «Úμ⁄ «¬μ’ √≈˱ ÏÀ·≈ «’√Ó ÁΔ ‚Ω∫‚Δ ’¬Δ Ó‘Δ«È¡≈∫ Â’ «’ ÓÀ∫ Â∂∂ Ú◊Δ È∂’ Â∂ ‘Ø≈∫ Á≈

ÁΔ¡≈∫ √≈Δ¡≈∫ √≈ÊΔ ÍΔ¡≈∫ È∂ Á∂«÷¡≈¢ ¿∞‘ √Ó≈ËΔ Ò≈ ’∂ ÏÀ·≈ √Δ¢ «Í‡Ú≈¬Δ ‹≈∫ÁΔ ‘Δ Í ’Ø¬Δ ÚΔ ÌÒ≈ ’È Ú≈ÒΔ ÍΔ Á≈ «’Ú∂∫ Ï∞≈

◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ È±ß ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ √Δ “Â∂ ≈÷ ÓÒΔ ‘Ø¬Δ √Δ ÍΔ «¬√ «’√Ó Á≈ √≈Í ¡≈͉∂ ’ √’Á≈ ‘≈∫¢ Ó∂≈ ¯˜ Â≈∫ Ï∞≈¬Δ

¿∞√ ÁΔ ÍzÙß√≈ ÚΔ ’ΔÂΔ¢ «¬μÊØ∫ Â’ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ’ØÒ ‘Δ Ë±‰Δ Ë∞÷ ‘Δ «Íß‚∂ “Â∂ ‘ß„≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡μ◊∂ È≈ 鱧 ıÂÓ ’È≈ ‘À, ⁄ß«◊¡≈¬Δ ȱß

«’ ≈‰Δ ÍΔ È∂ ¿√∞ Èß± ¡≈Í‰Δ ◊ÁØ Δ √Δ¢ «⁄μ‡Δ ÍΔ ¿∞√ 鱧 Ú∂÷ ’∂ «÷Û- ¡≈¬Δ¢ È‘Δ∫¢ Â∞√Δ∫ ÁØÚ∂∫ ı∞ÙΔ-ı∞ÙΔ ¡≈͉∂

«Úμ⁄ «Ï·≈ ’∂ «Í¡≈ ’ΔÂ≈ Â∂ «÷Û ‘μ√‰ Òμ◊ Í¬Δ Â∂ √≈ÊΔ ÍΔ¡≈∫ «¬μ’ «ÁÈ ≈‰Δ ÍΔ Á∂ Á∂Ù ‹≈˙¢ Ó∂≈ ¡≈ÙΔÚ≈Á Â∞‘≈‚∂

¡≈¿∞∫Á∂ Ú∑∂ Ò¬Δ Ù∞Ì «¬μ¤≈Ú≈∫ ÚΔ È±ß ’«‘‰ Òμ◊Δ, ““Ú∂÷Ø, «’ßÈ≈ ’≈Ò≈ ÁÏ≈ «Úμ⁄ «¬√ Ó√Ò∂ “Â∂ «Ú⁄≈ È≈Ò ‘À¢ ¿∞√ «ÁÈ ÂØ∫ «⁄μ‡Δ ÍΔ,

«ÁμÂΔ¡≈∫¢ «¬‘ √Ì ’fi∞ Á÷∂ ’∂ «⁄μ‡Δ Â∂ ÓÀÒ≈ «‹‘≈ ÏßÁ≈ ¡μ◊ Ï≈Ò ’∂ ’Δ ‘Ø ‘Δ √Δ¢ «⁄μ‡Δ ÍΔ ¡≈͉≈ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ ÁΔ «Î ÂØ∫ √‘∂ÒΔ Ï‰

ÍΔ √Û-ÏÒ ◊¬Δ ¡Â∂ ¡ßÁ ‘Δ ’ «‘≈ ‘À¢““ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ÏÁ√±  «‹‘≈ «Í‚ß ≈ Ú÷∂ -Ú÷∂ ’∂ ¬Ø Δ ◊¬Δ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ¡≈Í‰Δ √∞ßÁÂ≈

¡Áß  ◊Ò∞ ≈ÏΔ ÍΔ È≈Ò ¬Δ÷≈ ’È √‰∞ ’∂ √≈˱ ÁΔ ¡μ÷ ÷μ∞ Ò∑ ◊¬Δ¢ «⁄μ‡Δ ‹≈ ‘Δ √Δ «’ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ ≈‰Δ Á≈ Ó≈‰ ’È≈ ¤μ‚ «ÁμÂ≈¢

Òμ◊ Í¬Δ¢ ¿∞√ È∂ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ È≈Ò ÍΔ Á∂ Ó˜≈’Δ¡≈ ÏØÒ √∞‰ ’∂ √≈˱ ÍΔ ’ØÒ ‹≈ ’∂ ’«‘‰ Òμ◊Δ¢ ÓÀ∫ - ‚≈. ‘Ïß√ «√ßÿ ⁄≈ÚÒ≈

¡≈Í‰Δ ÁØ√ÂΔ ÚΔ ÂØÛ «ÁμÂΔ¢ ’ËØz «Úμ⁄ ¡≈ «◊¡≈ Â∂ ’«‘‰ Òμ◊≈,

√¯ÁÀ ‘√ß◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ È±ß «¬√ ◊μÒ Á≈ Ï‘∞ ““ÂÀ鱧 ¡≈Í‰Δ √∞ßÁÂ≈ «’ßÈ≈ ‘ß’≈

Á∞μ÷ √Δ¢ ÷∂‚ Â≈∫ ¡≈÷ ÷∂‚ ‘∞ßÁΔ ‘À? ‹≈‘, ÓÀ∫ ÂÀ鱧 √≈Í «ÁßÁ≈ ‘≈∫ «’

‘À, ’Ø¬Δ «‹μÂÁ≈ ‘À Â∂ ’Ø¬Δ ‘≈Á≈ ‘∞‰∂ ‘Δ Â∂∂ √Δ Á≈ ß◊ Ó∂∂ ÂØ∫ ÚΔ «¬√ ◊μÒ È±ß Ú≈Í«¡≈∫ ¡È∂’≈∫ Ú∑∂ ÏΔ ⁄∞μ’∂ ‘È¢ ÈΔÒ∂ √≈◊ Á∂ È∂Û∂ «¬μ’ ≈‹’∞Ó≈ «‘ßÁ≈ √Δ¢ ¿∞‘ ‘ Ú∑∂ È≈Ò Òμ◊Á∂ ‹ß◊Ò “⁄ «Ù’≈
÷∂‚‰ ‹≈∫Á≈¢ ‹ß◊Ò «Úμ⁄ ’¬Δ √Ø‘‰Δ¡≈∫ fiΔÒ≈∫ Â∂ √ØÚ √È¢ Á±-Á∞≈«‚˙∫ Íß¤Δ «¬μÊ∂ ¡≈¿∞∫Á∂ Â∂ ¡≈ÈßÁ Ó≈‰Á∂¢ «Ù’≈ ÷∂‚«Á¡≈∫ «¬μ’ Ú≈
‘À¢ «Î ‘≈ ‹≈‰ “Â∂ «¬ßÈ≈ √Ø◊ ’≈Ò≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ ¡Â∂ Â∂∂ «⁄‘∂ Â∂ ≈‹’∞Ó≈ Á≈ ÂΔ «¬μ’ ¿∞μ‚Á∂ ‘ß√ Á∂ ÷ßÌ≈∫ “⁄ ‹≈ Òμ«◊¡≈¢ ¿∞‘ ˜ıÓΔ ‘Ø ’∂ ˜ÓΔÈ “Â∂ ¡≈ «‚μ«◊¡≈¢ ≈‹’∞Ó≈ ¿∞‘鱧 Ó≈È ‘Δ Ú≈Ò≈ √Δ «’ ‘ß√
ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ “⁄ ¡μÊ± ¡≈ ◊¬∂¢ ≈‹’∞Ó≈ 鱧 Â√ ¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞‘ ¿∞‘鱧 ⁄∞μ’ ’∂ ¡≈͉∂ ‚∂∂ “⁄ ÒÀ ¡≈«¬¡≈¢ ¡◊ÒΔ √Ú∂ ¿∞‘ «¯ «Ù’≈ Ò¬Δ
«’¿∞∫? ¿∞√ È∂ ÓÈ ‘Δ ÓÈ ¯À√Ò≈ «Í‚ß ∂ “Â∂ ÏÁÈÓ∞ ≈ ËμÏ∂ ÍÁÀ ≈ ‘Ø ‹≈‰¢““ «È’Ò «Í¡≈¢ ¿∞‘Á∂ ‹≈∫«Á¡≈∫ √≈ ˜ıÓΔ ‘ß√ È∂ ¡≈͉∂ ÷ßÌ fi≈Û∂ Â∂ «¬μ’ √Ø‘‰Δ ’∞ÛΔ Á≈ ±Í Ë≈ «Ò¡≈¢ ¿∞√ È∂ ≈‹’∞Ó≈ Ò¬Δ Ø‡Δ Í’≈¬Δ Â∂
√ÒΔ’∂ È≈Ò Ó∂˜ “Â∂ √‹≈ ’∂ μ÷ «ÁμÂΔ¢ Ó◊Ø∫ ¿∞‘ «Î ‘ß√ ω ◊¬Δ¢ ’∞fi «⁄ «Íμ¤Ø∫ ‹ÁØ∫ ≈‹’∞Ó≈ «Ù’≈ ÂØ∫ Í«Â¡≈ Â≈∫ ¿∞√ È∂ Ó∂˜ “Â∂ √‹≈¬Δ
’ «Ò¡≈ «’ ¿∞‘ ¡◊Ò∂ √≈Ò ‘؉ √≈Í Á∂‰ ÁΔ Á∂ √Δ «’ ¿∞√ Ø‡Δ È±ß Á∂«÷¡≈¢ «¬‘ Âμ’ ’∂ ¿∞‘ √Ø⁄Δ∫ ÍÀ «◊¡≈¢ Á±‹∂ «ÁÈ Ó∞Û «¬ß‹ ‘Δ ‘Ø«¬¡≈¢ ÂΔ‹∂ «ÁÈ ≈‹’∞Ó≈ ‚∂∂ ÂØ∫ Ï≈‘ ¡≈ ’∂ «¬μ’ ∞μ÷ ˙‘Ò∂ Ò∞’
«◊¡≈¢ ¿∞‘ ‘À≈È √Δ «’ ¡≈ı ¿∞√ Á∂ ‹≈‰ «Íμ¤Ø∫ ‚∂∂ “⁄ ’Ω‰ ¡≈¿∞∫ÁÀ¢ «‹Ú∂∫ ‘Δ ≈‹’∞Ó≈ Ï≈‘ «È’«Ò¡≈, ‘ß√ «Î ’∞ÛΔ Ï‰ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘È∂
Ú≈Ò∂ «’√∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ Ì≈◊ È‘Δ∫ «⁄μ‡Δ ÍΔ Á≈ ß◊ «¬ßÈ≈ ’≈Ò≈ ÍÀ Ø‡Δ «Â¡≈ ’ΔÂΔ¢ ’ßÓ ’ÁΔ Á≈ ÷Û≈’ √∞‰ ’∂ ≈‹’∞Ó≈ ¡ßÁ ¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞√ 鱧 Á∂÷«Á¡≈∫ √≈ ‘Δ ’∞ÛΔ «Î ‘ß√ ω ◊¬Δ¢ ‘∞‰ ≈‹’∞Ó≈ ȱß
√≈Δ ◊μÒ √Ófi ¡≈ ◊¬Δ √Δ¢ ’∞fi «ÁÈ≈∫ Ó◊Ø∫ ≈‹’∞Ó≈ È∂ ’∞ÛΔ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈ «Ò¡≈¢ ‘∞‰ ¿∞‘ ı∞ÙΔ-ı∞ÙΔ ÈΔÒ∂ √≈◊ Á∂ ’ØÒ «‘‰ Òμ◊
ÒÚ∂◊Δ Â≈∫ «’ «⁄μ‡Δ ÍΔ «‹μ «◊¡≈, «‹Ú∂∫ √ÛΔ ‘Ø¬Δ Ø‡Δ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ ͬ∂¢ «Î ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÿ «¬μ’ Í∞μ È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈, «‹√ 鱧 ÁØÚ∂∫ ÏÛ≈ «Í¡≈ ’Á∂¢ ‘∞‰ Ï√ß ∞μ ¡≈ ◊¬Δ √Δ¢ «¬μ’ «ÁÈ √Ú∂ √≈ «¬μ’ ‘ß√≈∫ ÁΔ
‚≈ ¡√Ó≈È “⁄ «Ú÷≈¬Δ «ÁμÂΔ¢ «‹Ú∂∫ ‘Δ Ï∞μ„∂ ‘ß√ È∂ ÊμÒ∂ Á∂«÷¡≈, ¿∞√ 鱧 ¡≈Í‰Δ ËΔ È˜ ¡≈¬Δ¢ ¿∞√ È∂ ˜Ø ÁΔ ¡≈Ú≈˜ Ó≈Δ Â∂ Ú≈Í√ ⁄μÒ‰
‹≈Ú∂¢ ¿∞‘ «⁄μ‡Δ ÍΔ ÁΔ ÁØ√ÂΔ ¿∞√ Á∂ «Íß‚∂ “Â∂ «¬√ Â∑≈∫ ËμÏ∂ ÍÀÁ≈ Ò¬Δ «’‘≈ Í ’∞ÛΔ È≈ ÓßÈΔ¢ Á∞Ï≈≈ «¬μ’ «ÁÈ ‚≈ È≈Ò ¿∞√ ÁΔ Ó≈∫ ¡≈¬Δ¢ ¿∞√ È∂ ÚΔ ’∞ÛΔ È±ß ÿ Í‰ Ò¬Δ ¡≈«÷¡≈¢ Ó≈∫ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ √∞‰
’∂ ’∞ÛΔ Ï∂⁄ÀÈ ‘Ø ◊¬Δ¢ ¿∞√ È∂ Ó≈∫ 鱧 ÷ßÌ √∞쇉 Ò¬Δ «’‘≈¢ ÷ßÌ ⁄∞μ’‰ Ò¬Δ «‹Ú∂∫ ‘Δ ’∞ÛΔ ¡μ◊∂ ÚËΔ, ≈‹’∞Ó≈ È∂ ¿∞‘Á≈ ‘μÊ ’√ ’∂ ÎÛ «Ò¡≈¢
÷Ø‘‰≈ È‘Δ∫ √Δ ⁄≈‘∞ßÁΔ¢ ‘Ø ◊¬∂ «‹Ú∂∫ √≈≈ √Δ ¤≈«Ò¡≈∫ Á∂ ‘∞ßÁΔ Ú∂÷ ‘ß√≈∫ ÁΔ ‚≈ ¿∞μ‚Á∂-¿∞μ‚Á∂ Á± «È’Ò ◊¬Δ¢ ’∞ÛΔ ’∞fi ÍÒ≈∫ Ò¬Δ ¡≈͉∂ «Í¡≈∂ ÍÂΔ Â∂ Ò≈‚Ò∂ Í∞μÂ È±ß Ì∞μÒ ◊¬Δ √Δ¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ô≈Á
¡≈¿∞∫«Á¡≈∫ ‘Δ ¿∞‘ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ “⁄ «Í¡≈ Á∂ ‘ßfi± Ì ◊¬∂ ¡Â∂ ¿∞‘ ≈‹’∞Ó≈ Á∂ È≈Ò ¡≈͉∂ ÿ ı∞ÙΔ-ı∞ÙΔ Í ¡≈¬Δ¢
Í± ≈ √≈Ò ◊˜∞  «◊¡≈¢ «⁄μ‡Δ È≈Ò Ì«¡≈ ‘ÚØ ¢∂ ¡≈͉≈ «¬√ Â≈∑ ∫
- ¡Ó‹Δ «√ßÿ
ÍΔ È∂ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ «Ú∞μË È¯ Á≈ ±Í Ú∂÷ ’∂ «⁄μ‡Δ ÍΔ ˜≈-˜≈

Â∂ Á∞ÙÓ‰Δ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ ‹≈Δ μ÷Δ¢ ؉ Òμ◊ Í¬Δ¢ ‘∞‰ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÍΔ

«¬√ √≈Ò ¿∞√ È∂ ◊ΔÂ-√ß◊Δ Â∂ ÒØ’ «’√ Â∑≈∫ ‹≈Ú∂◊Δ¢ ‹ÁØ∫ ¿∞√

‘Ø ÷∂‚ Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ Ò¬Δ ÏÛΔ ÁΔ¡≈∫ √≈ʉ≈∫ Í∞줉◊Δ¡≈∫ «’ ÂÀȱß

«Â¡≈Δ ÚΔ ’ΔÂΔ¢ ◊∞Ò≈ÏΔ ÍΔ È∂ ’Δ ‘Ø «◊¡≈ ‘À Â≈∫ ¿∞‘ ’Δ ’‘∂◊Δ?

«’√∂ Èß± È‘Δ∫ √Δ Áμ«√¡≈ «’ ¿‘∞ «’¿∫∞ ‘∞‰ √≈Δ¡≈∫ ÍΔ¡≈∫ ȱß

«¬√ √≈Ò Á∂ Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ «Í’«È’ Ú≈ÒΔ ÓΩ‹ Ó√ÂΔ Â≈∫ Ì∞μÒ

Ù≈ÓÒ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ¢ ‹ÁØ∫ √≈Ò≈È≈ ‘Δ ◊¬Δ¢ ¿∞‘ √≈˱ Á∂ ⁄È≈∫ “Â∂

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 24

√ΔÈ∂ «Úμ⁄ ◊ß„≈∫ Â∂ «¬È∑≈∫ È≈Ò ‹∞Û∂ ıÂ∂

«¬√ÂΔ¡Â≈ ÁΔ «ÈÙ≈ÈΔ ‘À Ï≈¡Á Â’ «ÏÒ’∞Ò ·Δ’-·≈’ Ó≈‘Ú≈Δ ıÂÓ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡≈Á ÚΔ - ‚≈. ÓÈ‹Δ «√ßÿ ÏμÒ
¡Ω Á≈ √ΔÈ≈¢ «’√∂ Ø◊ ’≈È ˙Ú∂∫ ÁΔ ˙Ú∂∫ «‘ßÁΔ ‘À Â≈∫ ÎΩÈ
«¬√ Á≈ ¡Í∂ÙÈ ’Ú≈¿∞‰≈ ‹≈∫ «‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È, «¬È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ’≈¯Δ ‚≈’‡ 鱧 «ÓÒØ¢ ’„Ú≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, Í Â∞√Δ∫
«¬√ ¡◊ß Â∫Ø Ú≈∫«fi¡≈∫ ‘‰Ø Á≈ ıÁÙ≈ ¡≈Í‰Δ Ó˜Δ È≈Ò ‘¯Â≈ Á√ «ÁÈ
¡Ω Á∂ √Δ’ ¡Â∂ Ó≈È«√’ ’¬Δ √≈Ò≈∫ Â’ ÂßÁ∞√ ÚΔ ‹∂ ı∞Á-«ÈΔ÷‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹≈∫ Ó‘ΔÈ∂ Ï≈¡Á ‹ÁØ∫ Ó˜Δ ‘ØÚ∂
√ßÂ∞ÒÈ È±ß ı≈Ï ’ «ÁßÁ≈ ‘À¢ «¬√ Òμ◊∂ «’ ¤≈ÂΔ «Úμ⁄ √ΩÒΔ ‘À Â≈∫ ¡Í∂ÙÈ ’Ú≈ √’Á∂ ‘Ø¢ ‹∂ Ï‘∞Â
’’∂ ‹∂ ¤≈ÂΔ «Úμ⁄ «’√∂ Â∑≈∫ ÁΔ «‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È¢‹∂ Â∞√Δ∫ ¡≈Í‰Δ ÎΩÈ «’√∂ ‹Ï∂’≈ Â∂ «√μ«÷¡Â ’≈‘ÒΔ ‘ØÚ∂ Â≈∫ ÚΔ ÿÏ¿∞‰≈ È‘Δ∫
’Ø¬Δ √ΩÒΔ ‘Ø ‹≈Ú∂ Â≈∫ ¿∞√ Ï≈∂ ‚≈’‡ ’ØÒ ‹≈˙¢ Í«‘Ò≈∫ Â≈∫ ¿∞‘ ⁄≈‘ΔÁ≈ «’¿∞∫«’ Ù∞± «Úμ⁄ ‘Δ «¬√
«¯’ÓßÁ ‘؉≈ √∞Ì≈Ú’ ‘À¢ Úμ÷ ¤≈ÂΔ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ◊ß„ «‹‘Δ Ó«‘√±√ ‡Ø‘ ’∂ ‹≈∫⁄ ’∂◊≈ «’ Ú≈«’¡≈ ‘Δ Á≈ ÍÂ≈ Òμ◊ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ·Δ’ «¬Ò≈‹
Úμ÷ ¡«Ë¡ÀÈ≈∫ ¡Â∂ Ó∂∂ ˜≈ÂΔ ’Ø¬Δ √ΩÒΔ ‘À ‹≈∫ Â∞‘≈鱧 Ùμ’ ‘Δ ÂØ∫ Ï≈¡Á Â∞√Δ∫ √≈Ë≈È «˜ßÁ◊Δ
‹Ï∂ ¡È∞√≈ ¤≈ÂΔ ÁΔ¡≈∫ [email protected] ’Á∂ ‘Ø Â≈∫ «¯’ÓßÁ ˜± ‘ØÚØ, Í «Í¡≈ ‘À¢ ¿∞‘ ÁØÚ∂∫ ¤≈ÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ «‹¿∞∫ √’Á∂ ‘Ø¢
ÂØ∫ HE ¯Δ√ÁΔ √ΩÒΔ¡≈∫ ’À∫√ È‘Δ∫ ’μ¤≈∫ Á≈ «ÈΔ÷‰ ’∂◊≈¢ ‡Ø‘ ’∂
‘∞ßÁΔ¡≈∫ Í «Î ÚΔ «¬√ Ï≈∂ «¬√ «¯’ 鱧 «¬ßÈ≈ Úˉ È≈ «Á˙ ‹≈∫⁄ Á∞¡≈≈ Ì≈Ú∂∫ ’≈¯Δ ’∞fi ÍÂ≈ ÓÀÓØ◊z≈ÎΔ ’Δ ‘À?
ÒØÛΔ∫ÁΔ Â∂ √‘Δ ‚≈’‡Δ √∂Ë ÒÀ‰Δ Òμ◊ ‹≈∫Á≈ ‘À, Í «Î ÚΔ «◊Ò∑‡Δ ÓÀÓØ◊z≈ÎΔ «¬μ’ Â∑≈∫ Á≈
˜±Δ ‘À¢ «’ Â√∞ Δ∫ ‚≈’‡ ’ÒØ ‘Δ È≈ ‹≈ √’¢Ø Á∂ ’À∫√ ‘؉ ‹≈∫ È≈ ‘؉ Ï≈∂ ’∞fi ¡À’√-∂ ‘À «‹√ È≈Ò ¤≈ÂΔ
Íμ’Δ Â∑≈∫ È‘Δ∫ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈¢ ¡ßÁÒΔ √ΩÒΔ ÁΔ ÎØ‡Ø ¡≈ ‹≈∫ÁΔ
Ó∞„ÒΔ √‡∂‹ “Â∂ ¤≈ÂΔ ÁΔ¡≈∫ ¤≈ÂΔ ÁΔ «’√∂ Â∑≈∫ ÁΔ ÚΔ ◊ß„ Á≈ «¬μ’ Ó≈«‘ ÍÀÊ≈ÒØ«‹√‡, Î≈«¬È ‘À¢ ¡√Ò “⁄ «ÈÔ«Ó √Ó∂∫ Ï≈¡Á
√ΩÒΔ¡≈∫/«◊Ò∑‡Δ¡≈∫/◊ß„≈∫ Á≈ ÈΔ‚Ò ¡À√ÍΔ∂ÙÈ √≈¬Δ‡ØÒØ‹Δ’Ò ÓÀÓØ◊z≈ÎΔ ’Ú≈¬Δ ‹≈Ú∂ Â≈∫ Ó«‘√±√
¡Ω ¡≈͉∂ ¡≈Í Ó∞¡≈«¬È≈ ’ Ù∞± Ù∞± «Úμ⁄ ÍÂ≈ Ò◊≈¿∞‰ Ò¬Δ ‹≈∫⁄ Á∞¡≈≈ «¬√ Á∂ ’À∫√ ‘؉ ‹≈∫ ‘؉ Ú≈ÒΔ ◊ß„ Ï‰È ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ
’∂ ÍÂ≈ Ò◊≈ √’ÁΔ ‘¢À ¡«‹‘≈ Ùμ’ È≈ ‘؉ Ï≈∂ Áμ√ √’Á≈ ‘À¢ «¬μ’ «¬√ Á≈ ÍÂ≈ Òμ◊ ‹≈∫Á≈ ‘À¢
͉À “Â∂ «¬È≈∑ ∫ Á≈ ‚≈’‡Δ Ó¡∞ ≈«¬È≈ «ÈÔÓÂ, ı∞Á ¡≈Í‰Δ ¤≈ÂΔ È±ß ⁄Àμ’ √«‹ß Â∂ ÏΔ’ √¬± Δ ≈‘Δ∫ ’fi∞ ÍÁ≈Ê ¡ÓΔ’≈ Á≈ ÈÀÙÈÒ ’À∫√
‹≈∫ «Î ¤≈ÂΔ Á≈ ı≈√ Â∑≈∫ Á∂ (√μÀ Ò Â∂ ÂÒ), ¿√∞ «◊Ò‡Δ “⁄∫Ø ’μ„ «¬√ß ‡Δ«⁄¿‡± [email protected] Â∫Ø [email protected] √≈Ò ÁΔ¡≈∫
¡À’√-∂/ÓÀÓØ◊z≈ÎΔ ≈‘Δ∫ ÍÂ≈ ’Ø¢ È‘≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‹≈∫ Ï≈¡Á ’∂ ¿√∞ Á≈ ÷∞ ÁÏΔÈΔ «ÈΔ÷‰ ’ΔÂ≈ ¡ΩÂ≈∫ 鱧 «¬μ’ ÂØ∫ ÁØ √≈Ò Ï≈¡Á Â∂
Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ¤≈ÂΔ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬√ «ÈΔ÷‰ Ú≈√Â∂ [email protected] ÂØ∫ ¿∞μÍ ÁΔ¡≈∫ ¡ΩÂ≈∫ 鱧 √≈Ò
«Úμ⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ «◊Ò‡Δ¡≈∫ “⁄Ø∫ ¡≈͉∂ ‚À«√ß◊ ±Ó «Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ Â∞‘≈鱧 ‘√ÍÂ≈Ò “⁄ Á≈ıÒ ‘؉ ÁΔ “⁄ «¬μ’ Ú≈Δ ÓÀÓØ◊z≈ÎΔ ’Ú≈¿∞‰
«√¯ AE ÂØ∫ [email protected] ¯Δ√ÁΔ ‘Δ ’À∫√ ’Ø¬Δ ÒØÛ È‘Δ∫ ‘À¢ «¬‘ ‚≈’‡ Á∂ ÁΔ √Ò≈‘ «ÁßÁ≈ ‘À¢ Ì≈Ú∂∫, ¤≈ÂΔ
‘Áß∞ Δ¡≈∫ ‘È¢ ’∫À√ Ú≈ÒΔ √ÒΩ Δ ÚΔ, ¤≈ÂΔ È±ß ÙΔÙ∂ «Úμ⁄ Á∂÷Ø «’ ÁØÚ≈∫ Á¯Â «Úμ⁄ ‘Δ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ÁΔ ’Ø¬Δ ÚΔ Â’ÒΔ¯ È≈ ‘ØÚ∂ ‹∂ «¬‘
‹∂ Ù∞ ± Ù∞ ± «Úμ⁄ ‘Δ ÍÂ≈ Ò◊≈ «Ò¡≈ ‘À¢ ’Ø¬Δ ı≈√ ÁÁ È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ «√¯ Ùμ’ ÍÚ∂ «’ ¤≈ÂΔ ÁΔ √ΩÒΔ, ’À∫√
‹≈Ú∂ Â≈∫ «¬√ Á≈ √ßͱ‰ «¬Ò≈‹ Í≈«√¡≈∫ Á∂ ¡≈’≈ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ¯’ ’¬Δ ¡ΩÂ≈∫ «Úμ⁄ Ó≈‘Ú≈Δ È≈Ò ı∞Á «ÈΔ÷‰ ’ÁΔ¡≈∫-’ÁΔ¡≈∫ «¬μ’ ’ß‚∂ «‹ßÈΔ ÁÁ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ «¬√ ’≈È Ï‰Δ ‹≈ÍÁΔ ‘À Â≈∫ ÚΔ
√ßÌÚ ‘À¢ ¤≈ÂΔ Á∂ ’À∫√ Ú≈ÒΔ¡≈∫ Ì≈Δ ¤≈ÂΔ Èß± √ÒΩ Δ √Ófi ’∂ «¯’ÓÁß «ÈΔ÷‰ ÁΔ «ÍØ ‡ Â∫Ø ‹∂ «¬‘ ’∫À√ ÓÓÀ ◊Ø ≈z ÎΔ ’Ú≈¿‰∞ ÁΔ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ
¡Ω Â≈∫ “⁄∫Ø HE Â∫Ø IE ¯Δ√ÁΔ «ÏÓ≈Δ Â≈∫ È‘Δ∫¢ «¬È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ’Ø¬Δ ÍÁ≈Ê ÚΔ ¤≈ÂΔ «Úμ⁄ ÂÏÁΔÒΔ¡≈∫ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «ÈÔ«Ó √Ó∂∫ ÁΔ «◊Ò∑‡Δ È≈ ÚΔ ‘ØÚ∂ Â≈∫ ¤Ø‡≈ ‹≈∫ÁΔ ‘À, Ì≈Ú∂∫ ¡Ω ÁΔ ¿∞Ó ‹Ø
Á≈ ÍÂ≈ Òμ◊‰ ÂØ∫ ’≈¯Δ √≈Ò «ÈΔ÷‰ È≈Ò Â∞√Δ∫ Ì≈Δ-¤≈ÂΔ Â∂ ¡Í∂ÙÈ ’Ú≈ ’∂ «¬√ «◊Ò∑‡Δ 鱧 ÚΔ ‘ØÚ∂¢
Â≈∫ È‘Δ∫ «È’ÒÁ≈ «’¿∞∫«’ ı±È ¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ √Ø‹, Èμ͉ È≈Ò √ÒΩ Δ Á∂ ¯’ Èß± Ó«‘√√± ’ √’Á∂ ‘Ø
‹≈∫ «Î ‚≈’‡ ’ØÒ ‹≈ ’∂ ¤≈ÂΔ Á∂
«Ó«Ò¡≈ ÂÒ ÍÁ≈Ê, ’À∫√ ’’∂ ÁÁ ‹≈∫ ÍΔÛ, ’¬Δ Ó≈‘Ú≈Δ ÂØ∫ ı∞Á-«ÈΔ÷‰ Ï≈∂ Í∞μ¤ ÒÚØ «’ ’Δ
Á∂÷‰≈ ‘À Â∂ «’Ú∂∫ Á∂÷‰≈ ‘À¢ ¿∞‘
ÚΔ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ ÁØÚ∂∫ Í≈√∂ ÈμÍ ’∂ Í«‘Ò≈∫ ‹≈∫ Ó≈‘Ú≈Δ Á∂ «ÁÈ≈∫ “⁄ ‘∞ ≈Èß± «Ú√Ê≈ √«‘ Â∂ ·Δ’ ÂΔ’∂
È≈Ò «¬√ Ï≈∂ √Ófi≈ √’ÁΔ/√’Á≈
Ú∂÷Ø «’ ’Ø¬Δ ◊ß„ ‹≈∫ «◊Ò∑‡Δ Â≈∫ Ó«‘√±√ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ «¬‘ Ò줉 ‘À¢ ‹∂ ¤≈ÂΔ «Úμ⁄ «¬μ’ Í≈√∂ ◊ß„
Ó«‘√±√ ‘∞ßÁΔ ‘À Â≈∫ Á±‹∂ Í≈√∂ ÚΔ ⁄Àμ’
È‘Δ∫ Ï‰Δ ‘Ø¬Δ¢ ‹≈∫ «Î, «ÈÔ«Ó ¤≈ÂΔ «Úμ⁄ «˜¡≈Á≈ ÂÒ ‹Ó∑≈∫ ’ ÒÚØ¢ ‹∂ ÁØÚ∂∫ Í≈√∂ «¬μ’Ø «‹‘Δ¡≈∫
◊ß„≈∫ ‘È Â≈∫ ¡≈Ó ’’∂ «¬‘ ’جΔ
ͱ «Úμ⁄ ‚≈’‡ ’ÒØ ∫Ø ⁄μÀ ’ ’Ú≈˙¢ ‘؉ ’’∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È Â∂ «¬‘ √Ì ¡«‘Ó ◊μÒ È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ Í ‚≈’‡
ÁΔ √Ò≈‘ ÒÀ‰Δ ⁄ß◊Δ ◊μÒ ‘À¢ ‹∂
‘≈Ò ÁΔ ÿÛΔ ¿∞ÍÒÌË √≈ËÈ≈∫ √≈Ë≈È Ì≈Ú È≈ÓÒ ‘À¢ ‘≈∫ ‹∂ «¬μ’Ø Í≈√∂ ◊ß„ Ó«‘√±√ ‘∞ßÁΔ ‘À Â∂

¡È∞√≈ ÓÀÓØ◊z≈ÎΔ «¬μ’ Ó«‘ß◊Δ Ó≈‘Ú≈Δ ıÂÓ ‘؉ Á∂ Ï≈¡Á ÚΔ

¯ÂΔÙ ‘À, Í «Ú’«√ Á∂Ù≈∫ «Úμ⁄ ’fi∞ «◊Ò‡∑ Δ Ú◊À ≈ Ó«‘√√± ‘Áß∞ Δ ‘∂

«¬‘ «ÈÔ«Ó ÂΩ “Â∂ ’Ú≈¬Δ ‹≈∫ÁΔ ‹≈∫ Â∞‘≈‚Δ Ó≈‘Ú≈Δ ’∞fi √≈Ò

‘À¢¤≈ÂΔ «Úμ⁄ Á∞μË È≈ÒΔ¡≈∫, ÒØϘ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ÏßÁ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À Â≈∫ ÎΩÈ

Â∂ ⁄ÏΔ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ «¬√ Á∂ ÊμÒ∂ Íμ·∂ ‘Δ ‚≈’‡ ÁΔ √Ò≈‘ ÒÚØ¢

Â∂ Íμ√ÒΔ¡≈∫ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «¬‘ ı∞Á ¤≈ÂΔ Á≈ «ÈΔ÷‰ ’È

√≈Ë≈È «‘μ√∂ ’¬Δ Ú≈ ¤≈ÂΔ È±ß Ú∂Ò∂ «¬‘ Ú∂÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ’جΔ

Ì≈Δ ‹≈∫ È≈ Ï≈Ï ω≈ «ÁßÁ∂ ‘È¢ ¿Ì∞ ÚΔ∫ ◊„ß Â≈∫ È‘Δ∫¢ ’¬Δ ¡Ω Â≈∫

⁄◊ß Δ «√‘ Á≈ ≈˜: ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫

- √∞÷ÓßÁ «√ßÿ ± Î≈¬ΔÏ «ÓÈÒ ¡≈«Á Âμ Í≈¬∂ «Úμ⁄ √‘Δ Ó≈Â≈ «Úμ⁄ «ÓÒÁ∂ ‘È¢ Ï«ÒÈ ÁΔ ‘ÓÏØÒ‡ ‘À¢ «ÈÙ«⁄ ±Í “⁄ ÒØ’ ’À∫√ Á∂ ‘È¢ ÒÀÏØ∂‡Δ Î≈ ’À∫√ «√⁄
‹≈∫Á∂ ‘È¢ ‹Ø √Δ 鱧 ÚË∂∂ Â≈’ √Δ «Úμ⁄ «Ú‡≈«ÓÈ “¬∂“ ÁΔ ’ÓΔ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ Á∂ «√‘ Ó≈«‘ ÓΔ˜ Ï‰È ÁΔ Ê≈∫ ÂÁß √∞  Òμ◊‰≈ ¡≈Î ‡◊ «ÚÙÚ Ôȱ ΔÚ«√‡Δ Á∂
√≈‚∂ √Δ ÁΔ ÂÁß √∞ ÂΔ Ò¬Δ «ÁßÁ∂ ‘È¢ ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ √Δ ‘؉ È≈Ò ¡μ÷≈∫ ÁΔ¡≈∫ «ÏÓ≈Δ¡≈∫, ¡≈Í‰Δ ÷Ø‹ ≈‘Δ∫ «¬‘ «√μË ’È «˜¡≈Á≈ Í√ßÁ ’È◊∂¢ «ÈÁ∂Ù’ ‚≈. ¬∂ÒÈ ¡À⁄ ’ÀÓΔ
√Ì ÂØ∫ ¡«‘Ó √ßÂ∞«Ò ÌØ‹È ‘À¢ Ò¬Δ «√‘ÂÓßÁ ¡Â∂ Ø◊È≈Ù’ ÚΔ Î∂Ϋۡ≈∫ «Úμ⁄ √Ø«˜Ù, ⁄ÓÛΔ Ø◊, «Úμ⁄ √¯Ò ‘ج∂ ‘È «’ ’À∫√ ÁΔ ¡È∞√≈ ÍΩ«Á¡≈∫ «Úμ⁄ ÓΩ‹±Á
ÌØ‹È ’∂ÚÒ Ì∞μ÷ Ù≈∫ ’È Ò¬Δ ‘È¢ «¬‘ ⁄ß◊Δ «’√Ó ÁΔ¡≈∫ ¡«Â√, ÷≈∫√Δ, ¡ßÈ∑͉, ÷≈¬Δ Ø◊ Ø’Ê≈Ó «Úμ⁄ ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ ’∞fi ÌØ‹È ¡Â∂ Í≈’ ’Ò≈ ’ÒØ «Ø ÎÒ ’≈ÏÈ √Ï˜Δ¡≈∫ Èß± ‘≈
‘Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ √Ø‘‰∂ ¡Â∂ ÂßÁ∞√ ÈÚΔ¡≈∫ ’ثْ≈Ú≈∫ ω≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ¡Â∂ Í∂«⁄Ù ¡≈«Á «Ú’≈≈∫ Á≈ ‚ «Úμ⁄ Í≈¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ “Ò≈¬Δ’ØÍΔÈ“ Ó≈«‘≈∫ Á≈ Óßȉ≈ ‘À «’ √Ï˜Δ¡≈∫ ß◊ ÍzÁ≈È ’ÁΔ ‘À
«‘‰ Ò¬Δ ÚΔ Ò≈˜ÓΔ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ‘È, ‹Ø √≈‚Δ √Áß∞ Â≈ Èß± ‘Ø «˜¡≈Á≈ Ï«‰¡≈ «‘ßÁ≈ ‘À¢ ¡«‹‘∂ «Úμ⁄ È≈∫ Á∂ Âμ ÁΔ Ì±«Ó’≈ Ó‘μÂÚͱÈ Á∂ ß◊ ÚΔ «√‘Â È±ß ÍzÌ≈«Ú ’Á∂
ÎÒ, √Ï˜Δ¡≈∫ ¡Â∂ Ó∂Ú∂ ¡≈«Á «¬√ «È÷≈ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ ÁΔ ÚÂØ∫ ’Á∂ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ Ó≈«‘≈∫ È∂ «¬‘ ÍzÓ≈«‰Â
Á∂ ¡‡∞μ‡ ¡ß◊ ‘È¢ «¬È∑≈∫ «Úμ⁄ «‘‰ È≈Ò ¿∞’ «Ú’≈≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÚΔ ’ΔÂ≈ ‘À «’ “ÏΔ‡≈’À؇ΔÈ“ ÁΔ
«Ú‡≈«ÓÈ ¡Â∂ √Δ Ò¬Δ ‘Ø ˜± Δ ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ ÷≈‰ È≈Ò √Ìß ≈ÚÈ≈Ú≈∫ Â∫Ø ¤‡∞ ’≈≈ «ÓÒ ‹≈∫Á≈ Â∞ÒÈ≈ «Úμ⁄ “Ò≈¬Δ’ØÍΔÈ“ «ÂßÈ ÂØ∫
Âμ ÒÛØ Δ∫ÁΔ Ó≈Â≈ «Úμ⁄ Ó‹Ω Á± ‘Áß∞ ∂ √Δ «Úμ⁄Ø∫ Ø◊≈∫ È≈Ò ÒÛÈ ÁΔ ‘À¢ ⁄≈ ◊‰∞ ≈∫ «˜¡≈Á≈ ÍÌz ≈ÚΔ ‘¢À ¿μ∞ ÿ∂
‘È, ‹Ø √Δ Á∂ È≈Ò È≈Ò √≈‚∂ √ÓμÊ≈ 鱧 ¿∞ÂÙ≈‘ Â≈∫ «ÓÒÁ≈ ‘Δ ¡ÓΔ’Δ ÌØ‹ «Ú«◊¡≈ÈΔ ‚≈.
«ÁÓ≈◊ ÁΔ¡≈∫ ’ثْ≈Ú≈∫ «Úμ⁄ ‘À, È≈Ò ‘Δ Ì∞μ÷ ÚΔ «˜¡≈Á≈ «¬√∂ Â∑≈∫ ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ ‡’√≈‡ ‚≈È Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’
Ú≈Ë≈ ’’∂ Ú≈Ë∂ Â∂ «Ú’≈√ «Úμ⁄ Òμ◊ÁΔ ‘À¢ Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ‘μ‚Δ¡≈∫ «Úμ⁄ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ «Ú‡≈«ÓÈ “ÏΔ“ ÁΔ «√◊‡ÈÙØ Δ ¡Â∂ Ú≈Ô± ÍÁz Ù± ‰ ’≈È
Ó‘μÂÚͱÈ ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ Á∂ «Ú’≈√ ¡Â∂ ¡μ÷≈∫ ÁΔ ΩÙÈΔ ’ÓΔ È≈Ò ⁄ÓÛΔ «Úμ⁄ √ؘ, «‹È∑≈∫ ÒØ’≈∫ 鱧 ’À∫√ ‘؉ Á≈
¡μ‹ Á∂ Á±«Ù ‘Ø ⁄∞μ’∂ Ú≈Â≈Ú‰ ÚË≈¿‰∞ «Úμ⁄ «¬‘ Ï‘Â∞ ¯≈«¬ÁÓ∂ Áß ¡«Â√, Ì∞μ÷ ÿμ‡ Òμ◊‰≈ ¡Â∂ «˜¡≈Á≈ ıÂ≈ ‘À ¿‘∞ ¡≈͉∂ Ì‹Ø È
«Úμ⁄ Â≈∫ √ßÂ∞«Ò ÌØ‹È ÁΔ ÚÂØ∫ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ◊ÌÚÂΔ ¡ΩÂ≈∫ 鱧 ‘≈˜Ó≈ ı≈Ï ‘؉≈ ¡≈«Á Â’ÒΔ¯≈∫ «Úμ⁄ ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ Ù≈ÓÒ ’’∂
‘Ø ÚΔ ¡«‘Ó ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ ˜± ÷≈‰Δ¡≈∫ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «Ú‡≈«ÓÈ “ÏΔ“ «¬√ ıÂ∂ 鱧 ‡≈Ò √’Á∂ ‘È¢ È≈Ò
⁄≈‘ΔÁΔ¡≈∫ ‘È «’¿∞∫«’ «¬‘ Ó≈∫ √Δ «Úμ⁄ ı±È √ÎÀÁ ’‰≈∫ 鱧 ‘Δ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ⁄∂Â≈ÚÈΔ ÚΔ «ÁμÂΔ
‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ «Úμ⁄ √‘Δ ¡Â∂ Ïμ⁄∂ ÁØÚ≈∫ Ò¬Δ ‘Δ Ò≈Ì’≈Δ Ï‰≈¿∞‰ «Úμ⁄ √‘≈¬Δ ‘∞ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ ‘À «’ ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ ÁΔ Ï‘∞Â≈Â
Ó≈Â≈ «Úμ⁄ Íz؇ΔÈ, ‘È¢ ◊Ì ¡Ú√Ê≈ «Úμ⁄ ¡ΩÂ È±ß «¬√ ⁄ÓÛΔ È±ß ÊØÛ∑≈ √≈ÚÒ≈ ω≈ √’ÁΔ
’≈Ï‘Ø ≈¬Δ‚‡∂ , ·À , ¡≈«¬È ¡Â∂ ÁΔ Ï‘∞ ÒØÛ ‘∞ßÁΔ ‘À¢
«Ú‡≈«ÓÈ ‘Δ¡≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫

’Á∞  Á¡∞ ≈≈ ÓÈμ∞÷ Èß± ÏıÙΔ “⁄∫Ø Í≈‰Δ Ú◊Á≈ ‘,À «¤μ’≈∫ ¡≈¿∫∞ÁΔ¡≈∫

‘¬Ø Δ √≈‘-͉z ≈ÒΔ «Úμ⁄ √≈‘-◊, ‘È, ◊Ò≈ (√ßÿ) ÁÁ ’Á≈ ‘À,
Ê’≈Ú‡, Íμ«·¡≈∫ Â∂ «√ “⁄ ÁÁ
·„ß È≈Ò ‘‰Ø Ú≈ÒΔ¡≈∫ √≈‘ ÁΔ¡≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ÁØÓμ∞÷√≈‘-È≈ÒΔ¡≈∫(√μ‹ΔÂ∂÷μÏΔ)

¡Â∂ ÁØ ÎÎ∂ Û∂ ¡≈¿∫∞Á∂ ‘È¢ ÎÎ∂ «Û¡≈∫ ‹Óß ∂ Ïμ«⁄¡≈∫ «Úμ⁄ ÚΔ «¬μ’ «¬μ’ √≈‘ ¡Â∂ ’¬Δ Ú≈ Ïı∞ ≈ ÚΔ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘¢À
¡Áß  √≈‘-È≈ÒΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¤‡Ø Δ¡≈∫ ÒÀ‰≈ Ó∞Ù«’Ò ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ √≈‘ ¡ßÁ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ Í∫ÀÁ≈ ‘À ‹Ø √≈‘ ≈‘Δ∫ ‹∂ «˜¡≈Á≈ ˜∂ Ïı∞ ≈ ⁄Û∑ ‹≈Ú∂ Â∂
¤‡Ø Δ¡≈∫ Ù≈ı≈Ú≈∫ ‘Áß∞ Δ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ «÷μ⁄‰ È≈Ò ¡≈’√Δ‹È Î∂Ϋۡ≈∫ ¡ßÁ Á≈ıÒ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ √≈‘ ÁΔ DH Â∫Ø GB ÿ«ß ‡¡≈∫ «Úμ⁄ ÚΔ È≈ ¿μ∞ Â∂
‘È ‹Ø ¡≈ı «Úμ⁄ ‘Ú≈ È≈ÒΔ¡≈∫ «Úμ⁄ Á≈ıÒ ‘Áß∞ Δ ‘À «‹μÊ∫Ø «¬‘ ıȱ «Úμ⁄ √Óμ«√¡≈ Í∞ ≈‰Δ ‘Ø ‹≈Ú∂ ‹≈∫ ÏÒ◊Ó Â≈∫ √Ófi Ò‰À ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ’¬Ø Δ
«Úμ⁄ ÷μ∞ ÒÁ∑ Δ¡≈∫ ‘È¢ «‹È≈∑ ∫ ÁΔ √≈‘ Ò ’∂ √Δ Á∂ √μÀ Ò≈∫ Â∂ ÂÂß ¡± ≈∫ Â’ «Úμ⁄ ıȱ ¡≈¿‰∞ Òμ◊ ÍÚ∂ Â≈∫ «ÏÈ≈∫ ◊ßÌΔ √Óμ«√¡≈ ‘Ø ◊¬Δ ‘À Â∂
͉z ≈ÒΔ ÂÁß √∞  ‘Áß∞ Δ ‘À ¿È∞ ≈∑ ∫ Èß± ÍÂ≈ Í∞μ‹ÁΔ ‘À¢ ı±È «Ú⁄ÒΔ ’≈ÏÈ «’√∂ Á∂ Δ Á∂ Ó≈«‘ ‚≈’‡ ’ÒØ ∫Ø ¡‰◊«‘ÒΔ È‘Δ∫ ’ÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ¢
‘Δ È‘Δ∫ Ò◊Á≈ «’ «’Èß Δ Ú≈ √≈‘ ‚≈«¬¡≈’√≈¬Δ‚ ÎÎ∂ «Û¡≈∫ ≈‘Δ∫ ‘Δ ⁄μÀ’-¡μÍ ’Ú≈ ’∂ «¬Ò≈‹ ’Ú≈¿‰∞ ≈ ‹’∞ ≈Ó Ú≈Ò∂ Ú≈«¬√ ’¬Δ «’√Ó≈∫ Á∂
¡Áß  «÷μ«⁄¡≈ ‘À Â∂ «’Èß Δ Ú≈ Ï≈‘ √≈‘ Á¡∞ ≈≈ Ï≈‘ ’μ„Δ ‹≈∫ÁΔ ‘¢À ◊√À ≈∫ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ˜’∞ ≈Ó: «¬‘ «¬μ’ ¡≈Ó ‘Áß∞ ∂ ‘È «¬√∂ ’’∂ √≈‚∂ √Δ ÁΔ
’μ«„¡≈ ‘¢À ¿È∞ ≈∑ ∫ Èß± «¬‘ «’«¡≈ ÁΔ «¬√ ¡ÁÒ≈-ÏÁÒΔ Â∫Ø «¬Ò≈Ú≈, √Óμ«√¡≈ ‘¢À Ù≈«¬Á ‘Δ ’¬Ø Δ ¡«‹‘≈ √∞ μ«÷¡≈ ͉z ≈ÒΔ, Íμ’∂ ÂΩ “Â∂ «¬√
¡‰‹≈‰∂ «Úμ⁄ ‘Δ ‘Ø ‘Δ Ò◊ÁΔ ‘À √≈‘ ≈‘Δ∫ √Δ Á∂ ’¬Δ ‘Ø ¯≈Ò± «Ú¡’ÂΔ ‘ÚØ ∂ «‹√ Èß± ’Á∂ ‹’∞ ≈Ó È≈ “Â∂ ’Ø È‘Δ∫ Ò◊≈ √’Á≈¢ √≈Ë≈È
Í «‹‘Û∂ «Ú¡’ÂΔ «’√∂ Â≈∑ ∫ ÁΔ ÍÁ≈Ê Ï≈‘ ’μ„∂ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ¡≈Ú≈˜ ‘«Ø ¬¡≈ ‘ÚØ ¢∂ Ì≈Ú∫∂ «¬√ Èß± ’≈ÓÈ ’ÒØ ‚ ‘≈ÒÂ≈∫ «Úμ⁄ ˜’∞ ≈Ó D Â∫Ø F «ÁÈ≈∫
√≈‘ ÁΔ √Óμ«√¡≈ («‹Ú∂∫-ÁÓ≈, ÍÁÀ ≈ ’È Ò¬Δ ÚΔ ‘Ú≈ √≈‘ ͉z ≈ÒΔ ’«‘Áß ∂ ‘È «Î ÚΔ «¬‘ √ÁΔ¡≈∫ Â∂ «Úμ⁄ ·Δ’ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘¢À «¬√ Ú≈√Â∂
Î∂Ϋۡ≈∫ ÁΔ √Ø‹, ‡Δ.ÏΔ. ¡Â∂ ‘Δ ¿Í∞ ÒÌË ’Ú≈¿∫∞ÁΔ ‘¢À ¡√Ò “⁄ ◊ÓΔ¡≈∫ ÁÚØ ≈∫ Ó√Ω Ó≈∫ «Úμ⁄ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ’¬Ø Δ Íμ’Δ ÁÚ≈¬Δ ¿Í∞ ÒÌÁ È‘Δ∫, «Î
¡ÓÀ Î≈«¬√Ó∂ ≈ ¡≈«Á) fiμÒ ‘∂ ‘Áß∞ ∂ ‘È, √≈‘-͉z ≈ÒΔ Èμ’ Â∫Ø ‘Δ Ù∞ ± ‘Ø ‹≈∫ÁΔ ‘¢À √≈‘ ͉z ≈ÒΔ Á∂ ¿Í∞ Ò∂ «‘μ√∂ (Èμ’ ÚΔ «¤μ’≈∫ Ú≈√Â∂ Ș∂ Ò ‚Δ’‹ß √‡∫À‡
¿È∞ ≈∑ ∫ Ò¬Δ «¬μ’ «¬μ’ √≈‘ Ì≈± ‘Áß∞ ≈ ‘¢À Èμ’ Â∫Ø ÒÀ ’∂ ÎÎ∂ «Û¡≈∫ Â’ Í± ∂ ¡Â∂ ÍÀ ≈ Ș∂ Ò √≈«¬È√˜) ÁΔ ’¬Δ ¡≈«Á ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ¡≈˜Δ ÂΩ “Â∂ Èμ’
‘¢À ¤≈ÂΔ ÁΔ¡≈∫ ‘μ‚Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ √μ‡≈∫, «√√‡Ó 鱧 ’¬Δ Â∑≈∫ Á∂ Ø◊≈‰±ß¡≈∫, Â≈∑ ∫ Á∂ Ú≈«¬√≈∫ ÁΔ «¬ÈÎ’À ÙÈ ‹≈∫ Á≈ Í≈‰Δ ÏÁß ’È «Úμ⁄ √‘≈¬Δ
«ÁÒ Á∂ ÁΩ ∂ ¡Â∂ √Ó∫∂ Â∫Ø Í«‘Ò≈∫ ÈÚ- Ú≈«¬√≈∫, Ë«ß± ¬¡≈∫ ¡Â∂ Á«± Ù ◊√À ≈∫ ¡Ò‹Δ È≈Ò ‘Áß∞ ≈ ‘¢À «¬√ È≈Ò Èμ’ ‘Áß∞ Δ¡≈∫ ‘È¢

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 25

Monthon,only16Kdevotees Singer Pammi Bai
duped of Rs1 lakh
visit Kartarpur via corridor in online fraud

A month after it was

dedicated to the public, the The police have

much-hyped Kartarpur registered a case of online

corridor paints a gloomy fraud in which Punjabi

picture as the number of Singer Paramjit Singh,

devotees who have crossed popularly known as Pammi

over is a lowly 16,000 Bai, was duped of Rs 1.09

against the intended target lakh. The singer alleged that

of 1.50 lakh. the accused duped him

The main reason, among through a phone call while

the several weighing on the posing as a representative

minds of the prospective of MTV Coke Studio.

pilgrims, is the 'X-factor'. He told the police that he

This phrase is uttered had received a mail which

several times a day in and mentioned that he had a

around the corridor by rehearsal for Coke Studio on asked to pay some amount

officials who discuss the February 11 and recording in advance for a recording.

reasons for the low turnout. the next day. He was asked The police informed that

In the local parlance, 'X- to share IPRS number which the singer deposited a total

factor' is the fear among he didn't have. However, he of Rs 1.09 lakh in the

youth that the US, European shared his personal details. account of the accused in

and other countries, The accused allegedly instalments.

including Australia and New asked the singer to deposit Pammi Bai got to know

Zealand, may refuse visas necessary if the corridor students' chances can be requirement. A majority of some cash to take rights of about the scam when he
if they visit Pakistan. The was to sustain itself. hit. "The details so uploaded the people are unable to go video, after which the singer tried to board a flight to
genesis of the fear lies in "Students do not want to in the software are just for because they do not have a deposited Rs 52,800 in the Mumbai from Chandigarh.
the fact that the passport take a chance," explained verification basis. Moreover, travel document. This pre- the accused's account in The ticket offered by the
details are uploaded into the an immigration official. other countries refuse entry requisite should be waived," two transactions on accused was found out to

immigration software at the A visit to several IELTS only if a passport is said Cabinet minister and February 6 and 7. be fake. He submitted a
Indian and Pakistan centres revealed the 'X- repeatedly stamped with local MLA Sukhjinder Singh On February 10, the complaint to the cyber cell
integrated check posts factor' was all pervasive. Pakistani visas. It is wrong Randhawa.
accused told the singer that department of the police.
(ICPs). Youth feel that "if "There are absolutely no to say a country will refuse The cost factor is also he had Rs 16 lakh in his Gurnam Singh Ghuman,
they travel to a country jobs in India. Our only hope entry following a visit to playing a negative role. "A account so he had to Station House Office, Anaj
which harbours terror is to travel abroad on a Kartarpur through the middle-class family requires deposit 1% tax on this Mandi, said, "We have
camps and terrorists", then student visa and later we dedicated corridor," said an anything between Rs amount. Pammi Bai registered a case after the
visa rejection is sure to hit can get jobs there. officer at the ICP. 10,000-15,000. In contrast, deposited Rs 16,000 in the cyber cell branch

them. Kartarpur can wait till we get Students are viewing the visits to the Golden Temple accused's account on the completed the inquiry. We

Officials said the $20 settled," said Lakhbir Singh, corridor as a "potential and Sultanpur Lodhi are free. same day. A few hours later, have started the
service fee levied by the a student. miscalculation in their So better go to Amritsar the singer again received a investigation to nab the

Pakistan government was Experts, however, differ. dream of going abroad." than to Kartarpur," said call from accused and the accused." The accused has
also not fair. People in the They maintain that the "Among the other Kulbir Kaur, a devotee who accused demanded Rs been identified as Sahil
know claimed that venture is a "dedicated causes for the disinterest is undertook the journey a few 20,000 as security fees of Parizada of Faridabad
participation of youth was corridor" and in no way the mandatory passport days ago.
video recording. He was then district of Haryana.

LS passes Bill seeking jail term for celebratory firing

The Lok Sabha on Shah said the Bill has been police or defence forces. imprisonment of not less

Monday passed the Arms brought as a requirement to The Bill seeks to enhance than seven years but may

(Amendment) Bill, 2019 to significantly impose punishment for illegally extend to life imprisonment-

enhance punishment for weapons control in the possessing and making mostly up to 14 years.

existing offences like illegal country. prohibited arms, besides According to an

manufacture, sale, transfer Under the new other changes in the six- estimate, India has a total

of weapons. provisions, a person can decade-old Arms Act. of around 35 lakh gun

The provisions related to have a maximum of two As per the Bill, the licences. Thirteen lakh

ownership of arms by firearms, as against the government proposes to people have licences to

sportspersons, retired and present norm of three. The amend Section 25 (1AA) of carry weapons in UP,

serving armed forces government moved an the Arms Act, 1959, to give followed by militancy-hit

personnel under the Arms official amendment allowing punishment from the usual Jammu and Kashmir, where

Act 1959 remain unaffected two firearms, the original Bill life term of 14 years to 3.7 lakh people possess

by the Amendment. allowed only one firearm. "imprisonment for the arms licences, most of

Home Minister Amit As per the Bill, those remainder of that person's which were taken in the

Shah said it ensures that who own more than two life" for manufacturing, name of personal security.

those using firearms in a firearms will have to deposit selling, repairing and Punjab, which

rash or negligent manner in the third one with authorities possessing "prohibited" witnessed terrorism in

celebratory gunfire, or authorised gun dealers arms. The minimum 1980s and 1990s, has

endangering human life or within 90 days for de- punishment under this around 3.6 lakh active gun

personal safety of others, licensing once the section will be 14 years. licences, most of which

shall be punishable with an amendment is approved by The Bill has a provision those who snatch or loot Under the present law, were issued during the two
imprisonment to two years. Parliament. for life imprisonment for arms and ammunition from the offence invites decades of strife.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 26

Project Manager of the year and a certificate of High Court approves

special recognition - Awarded to Sharan Kaur continuation of traveller

developing children to devoted educational injunction

engage in reading and pursue practitioner who ensures the Today, City of Wolverhampton Council obtained
approval from the High Court, Birmingham District
a lifelong commitment to upmost is done in Registry, to continue to protect the city's most
vulnerable sites against unauthorised encampments.
reading for pleasure. supporting the individual
Mr Justice Stuart-Smith said: "It is a pleasure
Renaissance Executive, needs and requirements of to find a council that is taking its responsibility so
seriously and taking steps to obtain a suitable site.
James Willats said, each pupil. With these
"I thank you for presenting this case so nicely."
I personally asked that additional factors included, The injunction enables the City Council to evict
travellers encamped on the protected sites more
we present Sharan with the the judges were more than quickly and save taxpayers' money being spent on
expensive court proceedings and excessive clean-
special recognition, not just happy to present Sharan up operations.
Anyone illegally occupying any of the protected
because the school she is with special recognition sites could be arrested and imprisoned, fined or have
Project Manager of the immensely hard work in her working in is demonstrating award. their assets seized.
year and a certificate of school library! Ross Cook, Director of City Environment at City
best practice with 'Nishkam High School of Wolverhampton Council said: "The High Court has
special recognition - Sharan has been running Renaissance products but are a fine example of granted the continuation of the injunction and
Awarded to Sharan Kaur their program, 'Accelerated also, externally, with the producing the best results accepted our application to vary and protect more
from global educational Reader' within her school for school's incredible progress using a combination of all vulnerable spaces.
technology providers the last 6 years and was 8 score and Ofsted rating; three Renaissance literacy "Unauthorised encampments have caused a lot
Renaissance Learning for highly commended for her And I can personally vouch solutions -AR, MYON AND of disruption to our residents, businesses and
her commitment and work encouraging and for her character as a STAR.' services over recent years.
Well done Sharan Kaur Mann Jitt Weekly proudly Congratulates you "Since the injunction has been in force, the
council has been able to fast-track its response to
on your wonderful achievement. illegal incursions and remove anyone who pitches
up on our protected sites more quickly."
The City Council will return to the High Court on
Monday 20 July 2020 at 10.30am for a further review
hearing.
To find out more about the injunction and the
protected sites visit www.wolverhampton.gov.uk/
travellerinjunction

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 27

Grand celebrations of 550th Birth

Anniversary of Sri Guru Nanak Dev ji

British Indian Community welcomes Punjab Chief Minister, Capt. Amarinder Singh to Birmingham

Renowned Indian Sufi Singer Chief Minister of Punjab, odds. The success story of rendering of lyrics written part of the 550th Anniversary Punjab, for leading

Hans Raj Hans Mesmerises Capt. Amarinder Singh Punjab is an example to the long ago by the Sufi masters celebrations, with such remarkable celebrations

audience Birmingham covered a wide range of world. enthralled the audience who efficiency. Commenting on specially in Kartarpurand

witnessed a star-studded subjects. Drawing attention Expressing satisfaction at kept asking for more. His the timely completion of the Sultanpur Lodhi and also

high profile, glittering of the audience to the the production of agricultural scintillating performance recently operationalized acknowledged H.E. Ruchi

ceremony at the prestigious various aspects of teachings crops in the state the Chief along with an ensemble of Kartarpur Corridor she said Ghanashyam and Dr.Aman

Town Hall at the City Centre of Sri Guru Nanak Dev Ji- the Minister said "…all our talented accompanying that "…it was developed in Puri for celebrating this

on November 24, 2019. In a Hon'ble Chief Guest dwelt godowns are full and we have musicians held the audience no time at all". She added historical year on a number

coruscating programme upon the contributions of the so much of surplus of captive with his masterly that Sultanpur Lodhi, the of occasions

curated by the Birmingham revered founder of Sikhism in crops." Looking forward in presentation of the mystical historic town, was developed whichculminated in the

based South Asian Arts and promoting inter faith the future he felt that Punjab hymns. into a heritage town under putting together of the

Heritage Organization - harmony as the revered first cannot remain an agriculture It may be recalled, in the guidance and leadership amazing concluding event at

SAMPAD, amidst soulful Guru had, during his life time state any more and the time November 22, 2018, the of the Hon'ble Chief Minister. the historic Town Hall. He

melodies rendered by itself, sought to eradicate has now come for the state Union Cabinet of India, She informed the audience shared personal

renowned Punjabi Sufi the division along religious to look forward to massive Chaired by the Prime about some of the important experiences of his journey

singer, Padma Shri Hans Raj lines. industrialization and Minister, Mr. Narendra Modi initiatives taken by the from arefugee camp in India

Hans, eminent citizens Drawing from the Holy investment. He mentioned- passed a resolution to Government of India on this to the House of Lords in

enthusiastically extended a Scripture- Guru Granth in an effort to showcase the celebrate the 550th Birth occasion including recent Britain. The Hon'ble Chief

warm welcome to the visiting Sahib, Capt. Amarinder investment climate in Punjab Anniversary of Sri Guru launch of the direct flight Minister handed over gifts

Chief Guest, Hon'ble Chief Singh enumerated the and opportunities for Nanak Dev ji throughout the from Amritsar to London and souvenirs comprising of

Minister of Punjab, Capt. profound relevance of the prospective collaborations country and across the (Stansted). This additional specialcommemorative

Amarinder Singh, who had teachings of the first Guru the State Government of globe in a grand and befitting connectivity makes it easier stamps issued by the

flown all the way from India even after 550 years- Punjab is hosting manner. Since then the year- for pilgrims from the UK, to Government of India and

to participate in this event. towards the need for Progressive Punjab long celebrations of the first fly directly to Amritsar to pay silver coins issued by the

The birth anniversary of the environmental protection. Investment Summit from Sikh Guru's birth anniversary their obeisance and visit the Government of Punjab, to

revered first Sikh Guru and Quoting from Japji Sahib he Dec 5-6, 2019 at Chandigarh are being organised by the historic Golden Temple. The mark the occasion of the

founder of Sikh religion Sri said "'Pavan guru paani pita (Mohali) and urged investors Indian Diaspora, particularly High Commissioner 550thAnniversary, to the

Guru Nanak Dev ji is mata dharat mahat, divas to participate in the same. the Sikh diaspora with concluded by commending distinguished guests on

celebrated every year on the raat dui daee daya kheylai He concluded by lauding the enthusiasm and zeal. The the touring photo-exhibitions stage. Earlier on, the

full moon day of the month sakal jagat' which means 'Air success of the Connect with various activities for these on the life and philosophy of programme featured a

of Kartik, which this year fell is our Guru, water is our Your Roots (CYR) scheme of commemorations are also Sri Guru Nanak Dev Ji that renowned Birmingham

on November 12th. This father, the earth is our the Punjab Government, actively supported by Indian were successfully based singer, Ms. Keertan

year's birth anniversary of mother. They give us life, we under which 70 young adults Diplomatic Missions all over showcased invarious parts of Kaur, who chanted Shabad

Guru Nanak, who was at sleep in their laps night and of Punjabi origin from the world. the UK and abroad, and in her soft and melodious

once a poet, a wandering day, so we should not spoil abroad, who have never High Commissioner of India various activities & multi-faith voice - which are essentially

religious teacher, a great them." visited to Punjab, were able to the United Kingdom, Mrs. events that took place in religious hymns from the

social reformer and first of Touching upon the need to to visit the land of their Ruchi Ghanashyam Birmingham to convey the sacred texts of Guru Granth

the ten Sikh gurus is promote academic research ancestors to connect with extended her warm welcome message of Sri Guru Nanak Sahib, the holy book of the

especially meaningful as it on various aspects of Sri their Roots, all sponsored by to the Hon'ble Chief Minister DevJi. Sikhs containing teachings

happens to be his 550th birth Guru Nanak Dev Ji's life the the Punjab Government. The of Punjab, Capt. Amarinder Speaking on the occasion on of Sri Guru Nanak Dev Ji.

anniversary. Chief Minister informed the Hon'ble Chief Minister was Singh and Hon'ble Member behalf of Her Majesty's This was followed by a

The event at Town Hall on audience that 11 of the handed over a token of of Parliament, Shri Hans Raj Government, Mr. Gareth welcome address from the

Sunday evening was all the Universities of Punjab have appreciation by the British- Hans, and congratulated Bayley, Director for South Chairman of SAMPAD, Mr.

more significant since it was announced that academic Indian community- a SAMPAD for putting together Asia and Afghanistan in Ranjit Sondhi, who remarked

in these very premises a Chairs to research into specially commissioned oil this wonderful celebration. Foreign and Commonwealth that 'Sikhs have much to

similar programme was held various facets of the first painting, an artistic Extending her greetings to Office, conveyed a message offer to the society in modern

50 years ago, in 1969, to Sikh Guru's life including his impression of the recently everyone on this momentous of friendship, peace and times and that there is no

commemorate the 500th extensive travels all over the operationalized Kartarpur occasion, she remarked that partnership. He spoke about doubt, there exists as much

Birth Anniversary of Sri Guru world. It is worth noting that Corridor. 'Guru Nanak Dev Ji's Guru Nanak Dev Ji's life as force, and as much

Nanak Dev ji. The the University of Birmingham Shri Hans Raj Hans, a world teachings are eternal and an example of profound conviction in the moral and

programme organisers this has recently launched 'Guru renowned Sufi singer from timeless. In today's world, spiritual devotion by building philosophical aspects of

time had managed to trace Nanak Chair' (supported by India took to the stage when we are facing the the bridges of love, tolerance Sikh philosophy as they were

quite a few members from the Government of India). amidst thunderous challenges of violence, and harmony, which in Guru Nanak's time 550

the diaspora who were part Expressing his thanks to the applause. Shri Hans Raj, terrorism, divisions, embodies the virtues of love years ago. He concluded by

of the previous event fifty Prime Ministers of India and who is no stranger to inequality and, Sri Guru and compassion. He lauded expressing his immense

years ago. One of the Pakistan for the successful Birmingham is also a Nanak Dev Ji's message can the vital contributions of Sikh pride for the contribution of

highlights of the event was a operationalization of the member of the Indian show us the way forward. It Community in the UK. Ten the British Sikhs to the 21st

rare video clip comprising of Kartarpur Corridor, he opined Parliament and a recipient of is, therefore, befitting that the prominent members of the Century Britain.

archival footages showing that peace is the need of the the coveted highest civilian Prime Minister of India has British Indian community, Another highlight of the

recordings of the 50 years hour. "…without peace no honour of Padma Shri for his taken the initiative to make some of whom were part of programme was the

old function, held in the same one will come to Punjab." significant contributions to this occasion a fitting tribute the 500th anniversary recounting of actual

premises of Town Hall of Recalling the hardships the field of music. With his to the revered first Sikh programme of 1969, offered experiences of a recent visit

Birmingham in 1969 during faced by the Punjabi people unusual ability to present the Guru. a ceremonial welcome to the to India by young adults of

the celebrations of the 500th after the partition of India in Sufi genre of music in its High Commissioner visiting Chief Minister of Punjabi origin from Britain. It

Birth Anniversary of Sri Guru 1947, the Chief Minister truest and most pure form, congratulated Capt. Punjab. Speaking on behalf may be recalled that the

Nanak Dev JI . admired the grit and he promoted the message of Amarinder Singh for his great of the British-Indian Punjab government has

In his keynote address determination of the Punjabi love, peace and brotherhood leadership and for all the community, Lord Rami launched a programme

lasting nearly 20 minutes, people and their resolve to through his music. His progressive work that has Ranger, CBE thanked the called 'Connect with Your

the Chief Guest, Hon'ble work for peace against all soulful and melodious taken place in Punjab, as Hon'ble Chief Minister of Continued on Page 30

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 28

spqwihk-rwSIPl CLASSIFIED

Ó÷∂ : Ó≈⁄ BA-¡ÍÒÀz AI Ó√π ΔÏ ω √’ÁΔ ‘ÕÀ «’√∂ ÚΔ ’≈◊˜ ”Â∂ «ÏȪ∑ ÍÛ∂∑ MATRIMONIAL
Jat Sikh family seek a suitable match for their beautiful, slim,
«¬‘ ‘ÎÂ≈ ‘π ≈‚∂ Ò¬Δ «ÓÒ∂ ‹Òπ ∂ ¡√ Ú≈Ò≈ ‘◊∂ ≈Õ Ï«æ ⁄¡ª ‘√Â≈÷ È≈ ’ÕØ fair, medical doctor daughter. She is 30 years old, 5’8'’, born
and bred in England. Boy must be between the ages of 29-33
ÚÒæ ∫Ø ’¬Ø Δ ÷Ùπ Δ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ «√‘ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ «Ë¡≈È Á‰∂ ÂÒπ ≈ : √ÂÏß  BC-¡’Âϱ  BB years, clean shaven, over 5’ 10’’ and have similar medical
qualifications (i.e. medical doctor or dentist). Interested parties
ÁΔ ÒÛØ ˛Õ «¬√ ‘ÎÂ∂ «ÚÁÙ∂ Ô≈Â≈ Á≈ Ô◊Ø Ï‰ «‘≈ ˛Õ Ó≈«Í¡ª fulfilling the above criteria, please call on 07752160424.

«Ï÷à : AI ¡ÍÒÀz -Ó¬Δ [email protected] ÚÒæ ∫Ø ’¬Ø Δ ⁄◊ß Δ ÷Ï «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ Ú ÁΔ ÒØÛ

«¬√ ‘ÎÂ∂ ‘π ≈‚∂ ¡Áß  ¿Âπ Ù≈‘ Á≈ √⁄ß ≈ ‘ÚØ ◊∂ ≈Õ «˜Áß ◊Δ «ÏÙà ⁄’ : ¡’Âϱ BC-ÈÚÏß  BA ‹º‡ «√º÷ Í«Ú≈ ˘ ¡≈Í‰Δ ÒÛ’Δ Ú≈√Â∂ ÔØ◊ Ú ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’Δ ÁΔ ¿∞Ó [email protected]

”⁄ ’fiπ ÈÚª Ú≈Í◊∂ ≈Õ ¡≈͉∂ ¡≈Í È± Ïß ÁÒ,Ø «Î Ú÷∂ Ø «’Ú∫∂ «¬√ ‘ÎÂ∂ ‘π ≈‚∂ ÁÙπ Ó‰ ÚΔ Â‘π ≈‚∂ ÚÒæ Á√Ø ÂΔ Á≈ ‘Êæ √≈Ò ÁΔ ‘À ¡Â∂ ÓÀ‚Δ’Ò ‚≈’‡ ‘À, ≥◊ √≈Î ‘ÀÕ ¿∞‘ «¬ºÊ∂ ÁΔ ‹Ó-Í≈Ò ‘À. ÒÛ’∂ Á∂

‘π ≈‚Δ¡ª ¡’Ω Û≈ Á± ‘Áßπ Δ¡ª ‘ÈÕ ÚË≈¿‰π ◊Õ∂ Ï«æ ⁄¡ª ÚÒæ ∫Ø ’¬Ø Δ ÷Ùπ ‘≈√Ò ‘Ø √’Á ˛Õ ͇∂ ¿∞Ó BI-CC √≈Ò Â’, ’ºÁ E”- [email protected]”” ÂØ ¿∞Í ¡Â∂ ’ÒΔÈ Ù∂ÚÈ ‘ØÚ∂Õ ÒÛ’∂ ÁΔ

«ÓÊÈπ : Ó¬Δ BA-‹È± BA ÁΔ ÷≈ÏΔ ’◊∂ ΔÕ ’¬Ø Δ Íπ ≈‰≈ «π ’¡≈ ’Óß ‘‹Ø ≈Ú◊∂ ≈Õ Â≈ÒΔÓ ÓÀ‚Δ’Ò ‚≈’‡ ‹≈ ‚À∫«‡√‡ ‘ØÚ∂Õ «Ó‘Ï≈ÈΔ ’’∂ ¿∞‘ ‘Δ ÎØÈ ’È ‹Ø «¬‘

«¬√ ‘ÎÂ∂ «˜Áß ◊Δ ÁΔ¡ª ’¬Δ ¡’Ω Ûª Èß± ¡≈Í‰Δ √ÓfiÁ≈Δ ËÈ : ÈÚÏß  BB-Á√Ïß  BA Ùª Í»Δ¡ª ’Á∂ ‘Ø‰Õ √≥Í’ @[email protected]

È≈Ò Á± ’◊Ø Õ∂ «’√∂ È≈Ò √ªfiÁ∂ ≈Δ ¡◊æ ∂ ‹≈ ’∂ ‘π ≈‚∂ Ò¬Δ Â‘π ≈‚∂ Ú≈√Â∂ «¬‘ ‘ÎÂ≈ «Ó«Ò¡≈ ‹«π Ò¡≈ ‘◊∂ ≈Õ Ï«æ ⁄¡ª Name Change Notice.

Ó√π ΔÏ ω √’ÁΔ ‘ÕÀ Á∂ Á≈÷Ò∂ Èß± ÒÀ ’∂ ÍÙ∂ ≈È «‘ √’Á∂ ‘ÕØ «’√∂ Ë≈«Ó’ I Balwinder Singh S/o Hari Singh of 42a Cartwright Street,
Wolverhampton, West Midlands (UK) WV2 3BT do hereby give Notice
’’ : ‹È± BB-‹Òπ ≈¬Δ BB Í◊Øz ≈Ó ”⁄ ÙÓÒ± Δ¡ Á≈ Ô◊Ø Ï‰ «‘≈ ˛,«‹√ È≈Ò ÿ of my Name Change from Balwinder Singh to Balwinder Singh Dhaliwal
with subject to the approval of Consulate General of India at Birmingham.
«¬√ ‘ÎÂ∂ ‘π ≈‚≈ ’≈ÎΔ √Óª ÍÚ≈ È≈Ò ◊‹π ◊∂ ≈Õ Â√π Δ∫ ”⁄ √÷π ÙªÂΔ ÚË◊∂ ΔÕ

Í«Ú≈ ÁΔ¡ª «Ù’≈«¬Â≈ Á± ’◊Ø Õ∂ «’√∂ ˜ÓΔÈΔ √ÁΩ ∂ Èß± ÒÀ Ó’ : Á√Ïß  BB-‹ÈÚΔ AI

’∂ ÓÈ «Ú⁄ Ï⁄∂ ÈÀ Δ ‘◊∂ ΔÕ «¬√ ‘ÎÂ∂ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ⁄Ò ‘∂ ’√∂ Èß± ÒÀ ’∂ ’¬Ø Δ ⁄◊ß Δ

«√ÿø : ‹Òπ ≈¬Δ BC -¡◊√ BB ÷Ï «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ

«¬√ ‘ÎÂ∂ ÈÚΔ¡ª Ô‹Ø È≈Úª ωÈ◊Δ¡ª Â∂ Íπ ≈‰Δ¡ª Á∂ ’Ìø∞ : ‹ÈÚΔ [email protected]ÎÚΔ AH

√ÎÒ‘‰Ø ÁΔ √Ìß ≈ÚÈ≈ ˛Õ Á«± ‹¡ª Ï≈∂ √⁄Ø ’∂ ¡≈͉∂ ’Óß ª Èß± «¬√ ‘ÎÂ∂ ‘π ≈‚∂ Ò¬Δ ÷Ùπ Δ¡ª Ú≈Ò≈ ‘◊∂ ≈Õ ÿ «Ú √÷æπ

«Í¤æ ∂ Í≈¿‰π ÁΔ ¡≈ÁÓ Â∫Ø Ï⁄‰ ÁΔ ˜±  ˛Õ ÙªÂΔ Ï‰Δ ‘◊∂ ΔÕ

’«ø È¡≈ : ¡◊√ BC-√ÂÏß  BB ÓΔÈ : ÎÚΔ AI-Ó≈⁄ [email protected]

«¬√ ‘ÎÂ∂ «˜Áß ◊Δ ÁΔ¡ª ’¬Δ ¡’Ω Ûª Èß± ¡≈Í‰Δ √ÓfiÁ≈Δ «¬√ ‘ÎÂ∂ Ù¡∂  Ï≈˜≈ «Ú⁄ ˜±  Â∫Ø «˜¡≈Á≈ Í√À ≈

È≈Ò Á± ’◊Ø Õ∂ «’√∂ È≈Ò √ªfiÁ∂ ≈Δ ¡◊æ ∂ ‹≈ ’∂ ‘π ≈‚∂ Ò¬Δ Ò≈¿‰π È’π √≈È ’ √’Á≈ ˛Õ

Your Stars This Week

Acharya Surendera Gautama / E-mail [email protected]

Aries (March 21-April 19) your horizons, as messenger Mercury RAI & Sons
Mercury will travel through your ninth house till 28th December activates your 3rd house of
making you outspoken and extrovert. The Full Moon on 12th, communications. Try not to play the Required Skilled Workers.
will trigger some aggressive emotions upsetting your mental mediator as this action may rebound
and physical equilibrium. upon you. Brick Layers,Plasteres, Labourers,Plumbers,
Taurus (April 21-May 20 Tilers,Bath Room Fitters, Kitchen Fitters & Electricians.
The full moon on Thursday lightens up your second house of Scorpio (October 23 - November
finances and it is a clear signal to tie up any loose ends in 21) Good Rates of Wages but depend upon Experience.
financial dealings and try to balance outgoings and inflow. Focus on you finances and be vigilant with transactions, Must have Legal Documents to work in UK
Gemini (May 21-June 20) whether online of paying your bills. Avoid getting dragged
On Thursday,12th December the only full moon occurs in into other people's problems. The full moon on Thursday √≈˘ ˜Ï∂’≈ Ï«’Δ,ÍÒ√Â˜,¡≈Ó ’≈Ó∂,ÍÒßÏ˜, ‡≈«¬Òª
Gemini empowering you to forge ahead to realize your dreams 12th December awakens your passions and a desire to Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂,Ï≈Ê»Ó ¡Â∂ «’⁄È «Î‡˜, «¬ÒÀ’‡zΔÙȘ Â∞≥Â
and desires. Full moons also indicate endings of projects or seek love and romance. ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Í Ô» ’∂ «Úº⁄ ’≥Ó ’È Á∂ ¡≈«◊¡≈ ͺÂª Á≈
relationships and it is time for you to pull the weeds out from Sagittarius (November 22-December 21)
your life. Sun joins Mercury, as your birthday season begins, bringing ’ØÒ ‘؉≈ ˜»Δ ‘ÕÀ ⁄≥◊Δ ÂÈ÷≈‘ Í ˜Ï∂ Á∂ ¡Ë≈ ÂÕ∂
Cancer (June 22-July 22) joy and hopes. After a long period, you are put on the
Mercury triggers desires for health and wellness till 28th centre stage with like -minded-people. The plans you have Contact: Tejinder S. Kandola 07792 855 562
December and you are advised to seek medical advice, if made in the last few months are now ready to be finalized.
needed. The full moon Thursday forward brings career Capricorn (December 22-January 19) ¡≈͉∂ ’≈ØÏ≈, Ȫ ÁΔ ÏÁÒΔ ‹ª
opportunities, and a chance to promote your business, if self As messenger Mercury slips into your 12th house, you «Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ √ÏßËΔ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚
-employed. Speak openly at a team discussion. desire to spend time with yourself, away from the hustle
Leo (July 22-August 22) and bustle. Thursday's full moon indicates that your tidy up «¬Ù«Â‘≈ Á∂‰ Ò¬Δ Ô≈Á æ÷Ø
Rejoice Leos; as Mercury lands in Sagittarius, your fifth house your desk and finish off pending projects before you delve
of fame and popularity is activated. Your charm and magnetism into the seasonal festivities.
act as catalyst to attract success and expansion. Thursday's Aquarius (January 20-February 19)
full moon brings career and financial opportunities. The next three weeks, with the messenger Mercury, are
Virgo (August 23-Sept 22) the ideal period for you to network and collaborate. The full
A well- deserved promotion or a lucrative business contract moon on Thursday activates your fifth house and be
will soon arrive with the blessings of the full moon in Gemini. inundated with amorous approaches.
Don't fret if news is delayed or a meeting id cancelled, as this Pisces (February 20 - March 19)
will be bringing some relief from your tight schedule. Mercury will increase your desire to communicate with
Libra (September 23-October 20) distant friends and relatives. The full moon this week will
Prepare to get out and about, spread your wings and expand compel you to reflect and redraw your life path in vie w of
your career and material security. T

Royals release rare statement addressing Turkey joins Nobel ceremony boycott in protest against Handke

Queen Elizabeth retirement rumors Turkey said on Monday it died in detention at the UN war Sweden, Hakki Emre Yunt, told
would join Albania and Kosovo in crimes tribunal in The Hague in Turkish broadcaster Hurriyet on
No, Queen Elizabeth doesn’t have boycotting the Nobel awards 2006.
any plans to retire. Monday he would not attend the
In response to renewed speculation ceremony in protest against 2019 Milosevic was charged with war awards ceremony on Tuesday,
that Her Majesty, 93, is planning on literature prize laureate Peter crimes in connection with joining Kosovo and Albania in the
retiring in the next several years to Handke, who has been criticised atrocities and ethnic cleansing action.
make way for her son, Prince for backing late Serbian committed by Serb forces in "Consistent with our initial
Charles, a spokesperson for the strongman Slobodan Milosevic. Bosnia, Croatia and Kosovo during reaction, we have also instructed
Prince of Wales’ office released a rare The Swedish Academy's the 1990s wars triggered by the the Ambassador of Albania to
statement shooting down the choice of the Austrian Handke has disintegration of federal Sweden to boycott the Nobel
rumors.“There are no plans for any been widely criticised since he Yugoslavia. He died in jail before Prize ceremony for (Peter)
change in arrangements at the age expressed support for and a verdict was reached in his five- Handke," Acting Albanian Foreign
of 95 — or any other age,” the attended the funeral of Milosevic, year-long trial.
spokesman declared in a statement Minister Gent Cakaj wrote on
released to People. the former Serbian president who Turkey's ambassador to Twitter.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 29

South Africa’s
Zozibini Tunzi,
26, was crowned

Miss Universe
2019 on Sunday
in Atlanta, US.

‘The Irishman’
leads Critics’ Choice
Awards nominations

MARTIN Scorsese’s latest A Time… in Hollywood also
earned high praises with 12
masterpiece lead the way nominations. While Leonardo
DiCaprio earned a nod for
with most nominations at the Best Actor in the ’70s-era
flick, his co-star, Brad Pitt,
25th annual Critics’ Choice was nominated for Best Sup-
porting Actor.
Awards. The Irishman —
Following closely behind
which stars Al Pacino, Robert with nine nods is Little
Women; 1917 and Marriage
De Niro and Joe Pesci — Story each earned eight nom-
inations. Jojo Rabbit, Joker
nabbed 14 nominations, with and Parasite each scored a
total of seven nominations
winners set to be announced from the committee.

during a live broadcast on Joaquin Phoenix earned a
nomination for Best Actor for
The CW Television Network his Joker portrayal, and is up
against Antonio Banderas,
on January 12. De Niro, Adam Sandler,
Eddie Murphy, Leonardo
The Irishman is up for DiCaprio and Adam Driver.

Best Picture, Robert De —Daily Mail

Niro for Best Actor, Al

Pacino and Joe Pesci

for Best Supporting

Actor, Martin

Scorsese for Best

Director, Best Act-

ing Ensemble,

among others.

Quentin Taran-

tino’s Once Upon

Patrick Wilson, Vera Farmiga as Ed and Lorraine Warren in ‘Conjuring 3’. ‘HISTORY

THE CONJURING’s third install- ‘CONJURING 3’ Kriti NEEDS TIME
ment has been titled The Devil HAS A TITLE Sanon.
Made Me Do It, ahead of the hor- TO BE TOLD’
ror film’s release next September, pushing our characters to places
Warner Bros. announced on Sun- they haven’t gone, but the film KRITI Sanon says it was nearly
day. The film brings back Patrick will be a really nice addition impossible for the team of Pani-
Wilson and Vera Farmiga as Ed because it’s definitely a different pat to trim down its run-time
and Lorraine Warren. beast. Pun intended.”
because when one deals with
Wilson spoke last month with In recent years, the film has history, it’s difficult to cut a lot
The Hollywood Reporter about spawned spinoffs including 2019’s of events because you’ve to
how the upcoming film will differ Annabelle Comes Home and show facts. Directed by
from the previous two in the fran- 2018’s The Nun, both of which Ashutosh Gowariker, the Arjun
chise. “The process was fantastic, saw Wilson play Warren in a Kapoor and Sanjay Dutt-starrer
and it’s a much different feel,” supporting role. released last Friday, and runs for
said the actor. “It’s still the same nearly two hours fifty minutes.
bones.” —Daily Mail
“When there are a lot of characters, which
He said that the storyline in film there were in Panipat war, it takes time to
will put the characters in unlikely establish them.” The actor said a period love
predicaments. “Again, we are story is comparatively easier to trim as the
story revolves around just those characters.
The pace in historical, period films is always
slow in the beginning, unless it’s a love story,”
said Sanon. “Here, there’s so much that’s
happening. I don’t think there was anything
which we could’ve let go, which wasn’t
important or relevant to the times,” she said.

There were reports Sanon might feature in
Farah Khan’s Satte Pe Satta but the actor said,
“I’d love to but there’s nothing that I know of,
to be very honest. The year started with Luka
Chuppi, then Housefull 4 and now Panipat is
getting such amazing reviews. I’ve been get-
ting great response for my character”. —PTI

‘LIFE IMPRISONMENT, NOT DEATH FOR RAPISTS’ RANI Mukerji has been actively pro- RANI DISCUSSES
moting her this week’s release Mar- CYBER CRIME
EXPRESSING anguish over “[But] I feel, it’s not in daani 2 by meeting police officers
the gang rape and mur- across the country and speaking on
der of a woman veteri- our hands to kill some- the rise of violent crimes being com-
nary doctor, veteran mitted by juveniles against women.
actor Waheeda Rehman one. Make them rot for
said rape is a “horrific and Mukerji recently visited the Police
unforgivable” crime, even lifetime,” the 81-year-old Control Room (PCR) in Mumbai to dis-
as she believes the guilty cuss how cyber crime is putting women
deserve life imprison- actor said. “If you’re at risk. “Police officials are doing their
ment, not death. All four job in the most professional, methodi-
accused in the rape-and- caught red-handed, why cal and selfless manner and it is really
murder of the 25-year-old eye-opening to see just how much they
woman were killed in an should there be a case? endure to ensure we are secure,” said
encounter by police in Mukerji in a statement on Monday.
Hyderabad last week. You’re wasting public “[The visit] was extremely educative
for me as I learned so much about what
money,” she reasoned. goes in to keep our women and daugh-
ters safe in times when the nature of
Rehman was speaking at crime is becoming severely complex
with the rise of technology.
the launch of musician
—Mail Today Bureau
Roopkumar Rathod’s first

book Wild Voyage in

Mumbai. —— ——–PTI Waheeda Rehman.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 30

FINLAND GETS WORLD’S YOUNGEST PREMIER

Finland’s new prime would be a reshuffle.

minister—the world’s “We want to make the

youngest premier—will have axis between the PM and

a finance minister two years the finance minister work,”

her junior in a new women- Kulmuni said. “That is the

led coalition cabinet after a foundation for this new

political shake-up, party generation of collaboration

officials said today. (between the Social

Sanna Marin, 34, from Democrats and the Centre

the dominant Social Party),” she added. There

Democrats, was nominated was no immediate comment

on Sunday. Centre Party from Marin, the former

chief Katri Kulmuni, 32, will transport minister.

get the finance post when She has had a swift rise

the full new cabinet is in Finnish politics since

announced this week, party becoming head of the city

members said. council of her industrial

Finland’s Government hometown of Tampere at the
age of 27. She will take over Grand celebrations of 550th Birth
resigned last week after the

Centre Party said it had lost parties in power - four of them in the middle of a wave of

Anniversary of Sri Guru Nanak Dev jiconfidence in Social led by women - decided to strikes, which will halt
Democrat Prime Minister stay in coalition and production at some of
unprecedented celebrations to mark the
Antti Rinne over his handling continue with the same Finland’s largest companies Continued from Page 27
550th birth anniversary, both in India and
of a postal strike. The five programmes, but said there from Monday. Roots' [CYR], under which young boys and abroad, with a view to share the universal

US veterans join anti-Pak protest in WashingtonProtesting against girls of Punjabi origin settled abroad who and eternal message with the world-wide
community. He admired the efforts of the
Pakistan's support to Hindus," alleged Manga behind" people who have have never visited India are able to visit the Hon'ble Chief Minister of Punjab, Capt.
terrorist groups, a group of Anantatmula, who is been constantly victimised places in Punjab, from where their families Amarinder Singh, who has been a source
US veterans joined a running for Congress from by terrorist groups. hailed or where their ancestors were born. of inspiration to the entire British-Indian
demonstration outside the the Democratic party from Three of the young adults, who were community and the worldwide
Pakistani Embassy here on the 11th Congressional Protesters gathered to introduced to the audience by Mr. V.S. PunjabiDiaspora. He recalled his recent
Sunday, organised by the District of Virginia. voice their anguish against Khera, the UK Coordinator of CYR, spoke experience of visiting Sri Kartarpur Sahib
Kashmiri Diaspora and Pakistan for harbouring of their successful visit to Punjab, and how on9th November, 2019 as a part of the first
Indian-Americans. Aliscia Andrews, who is terrorists, said Mohan it has influenced their lives. group of Pilgrims. He concluded
running for Congress from Sapru, the rally organiser The event concluded with a Vote of Thanks byexpressing the hope that 50 years from
Raising slogans, like the 10th Congressional and Washington coordinator by the Consul General of now the 600th Birth Anniversary of Guru
"Pakistan is Taliban, District of Virginia, said that of the Global Kashmiri India in Birmingham, Dr. Aman Puri, who Nanak would again be celebrated in the
Pakistan a terror state, and it is important to "stand Pandit Diaspora. congratulated the British Indian community same iconic venue of Birmingham Town
Where was (Osama) Bin for its partnership on various projects to Hall.
Laden," the protesters celebrate the auspicious occasion of 550th On behalf of the Church of England, Canon
demanded Pakistan be Birth Anniversary of Sri Guru Nanak Dev ji, Dr. Andrew Smith, Director of Interfaith
declared a state sponsor of whose life and teachings continue to inspire Relations for the Bishop of Birmingham,
terrorism. "Pakistan is killing people belonging to all faiths across the presented a specially prepared plaque on
American sons and globe. He said that, ''Sri Guru Nanak Dev the 550th birth anniversary of Sri Guru
daughters through their Ji's simple but universal teachings are an Nanak Dev Ji. The event was attended with
support of the Taliban. Most inseparable part of the Indian spiritual and great enthusiasm by more than 700 guests
of this is done with American cultural milieu. braving the late November chill.
taxpayers' dollars," said
veteran David Dienstag, now They hold us together. These The presence of eminent
publisher of Jezail.Org blog. eternal truths are akin to that invisible personalities from the Sikh, Hindu, Muslim
binding force that holds a million vibrating and Christian communities in United
"Pakistan is responsible molecules together. Today, we celebrate Kingdom, inter-faith leaders,dignitaries from
for the genocide of more these values, we celebrate these teachings, Indian and British communities from
than 25,000 Kashmiri we honour the great seer''. Midlands, North England,London and

Dr. Puri thanked the Prime Minister

Shri Narendra Modi for his visionary and adjacent counties was a testament to the
remarkable leadership, and remarked that spirit of peace and interfaith harmony
the government of India had hosted evoked by the event.

AtHindutemple,UKPMsayswillpartnerwithModifor'newIndia'
British Prime Minister

Boris Johnson has made a

pledge to partner with Prime

Minister Narendra Modi on

his mission to build a new

India, as he and his girlfriend

Carrie Symonds visited a

famous Hindu temple here to

woo Indian diaspora votes

ahead of Thursday's General

Election.

Dressed in a bright pink Mandir in Neasden, north- Modi is building a new India.

silk sari, 31-year-old west London. Prime Minister And, we in the UK

conservationist Symonds Johnson vowed to partner government will support him

made her first official with his Indian counterpart fully in his endeavour," said

campaign tour on Saturday Prime Minister Narendra Johnson, whose ruling

with 55-year-old Johnson at Modi on his mission to build Conservative Party is currently

one of the UK's most famous a new India. leading in opinion polls over

temples Swaminarayan "I know Prime Minister the Opposition Labour Party.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 31

Liverpool have
scored 40 goals in

16 games.

14 points adrift of
Liverpool, Man
City will have to
make history to
win the league

M ANCHESTER City have Manchester City lost to derby rival Manchester United 2-1 last weekend.
set new precedents over
the last couple of seasons
but if they want to repeat
their title heroics this
time out, they will have to
rewrite the history books. MISSION

Pep Guardiola’s reigning Premier League
champions stumbled yet again on the week-
end - going down 2-1 at home to fierce rivals
Manchester United — as they go in search of
their third consecutive title.

The defeat has now left them a frightening
14 points behind pace-setters Liverpool after
just 16 matches and Jurgen Klopp’s side are
showing no signs of letting up.

And City will have to achieve something no

team has ever done before in Premier League

history — come back from 14-point deficit to

win the title.

Guardiola’s side have been
uncharacteristically fragile this
season — especially in defence —

IMPOSSIBLERedsareyetto
lose a match EPL 2019-20 POINTS TABLE ‘‘ The reality is
this season we are 14 points

TEAM P GD PTS TEAM P GD PTS behind for the

already losing four times and 1 Liverpool 16 26 46 6 Wolverhampton 16 4 24 mistakes we
drawing twice while conceding 2 Leicester City 16 29 38 Wanderers
19 goals. 3 Manchester City 16 25 32 23 have done. That
7 Tottenham Hotspur 16 7 22 is the reality but ‘‘
They have been down in the
dumps before but perhaps this 8 Sheffield United 16 3 we have to
is one step too far. continue.

Last season, Liverpool raced 4 Chelsea 16 7 29 9 Crystal Palace

out of the traps and were 10 16 -4 22
points clear of City after 20

games before they faltered when 5 Manchester United 16 6 24 10 Newcastle United 16 -6 22 —PEP GUARDIOLA,
it mattered most.
MANCHESTER CITY
—Daily Mail Before Arsenal vs West Ham match.
MANAGER

POLO LOC Lf lavour HOCKEY

Mediesta claim junior one goal for Mediesta while Aryaman capital on Monday. In the presence of Lalengvunga score 15 past
polo national title hapless PIS in girls U-17

MEDIESTA emerges winners of Dahiya and Jaivir Bhatia scored one goal the football world’s who’s who of the GOVERNMENT Lalengvunga
IPA Junior National Polo each for Kaara who started with 1 ½ goal past and the present, the awards were School (Mizoram) took a mas-
Championship (2 Goal) beating on handicap. given out in 34 disciplines. Delhi’s Ayush sive win of 15-0 over PIS Hockey
Kaara by 9 goals to 3 ½ in the finals Adhikari, who displayed his sheer talent Academy (Mohali) in the ongoing Cha-
played at Army Equestrian Centre in FOOTBALL at the 2018-19 Santosh Trophy by top ranjit Rai 26th Nehru Girls Hockey Tour-
Delhi Cantt on Monday. It was also the scoring with 6 goals, was bestowed upon nament at the MCD Stadium on Mon-
concluding day of the Delhi Fall Polo Sea- Football Delhi hosts its the Best Player (Male) award for the day. The next matc of the day ended in
son 2019, which commenced from 14 Oct first-ever awards night year, 2018-19. Indian defender Dalima high-scoring draw as BBS Sports Col-
2019. Hurr Ali scored 5 goals, Yash Suhag Chibber was adjudged the Best Player lege (UP) held Naval Tata Hockey
scored 3 goals and Snaya Suhag scored FOOTBALL Delhi organised its (Female) 2018-19. Academy 3-3.
first-ever awards night in the

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 742 12th Dec. to 18th Dec. 2019 32


Click to View FlipBook Version