The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by freesub84, 2019-12-19 13:16:44

page 17 to 32

page 17 to 32

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 17

The gift of love, the gift of peace,
the gift of happiness

May all these be yours
at Christmas

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 18

Sidhu Fashions LTD & Family

√Ó»‘ ÓÈ∞º÷Â≈ ˘ «’√zÓ√ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ √≈Ò ÁΔ¡ª ÚË≈¬Δ¡ª Á∂ È≈Ò È≈Ò ÓÈ∞º÷Â≈ «Úº⁄ Ï≈ÏΔ
«Ò¡≈¿∞‰, Ë≈«Ó’ ’º‡ÛÂ≈ Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Ò¬Δ ⁄Ó’Ω ÁΔ ‹≥◊ «Úº⁄ ‘ج∂ √Ó»‘ Ù‘ΔÁ «√≥ÿª ¡Â∂
√‘≥Á ÁΔ ÁΔÚ≈ «Úº⁄ «‹¿∞∫Á∂ «⁄‰∂ ◊¬∂ √≈«‘Ï ÙzΔ ◊∞» ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ‹Δ Á∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª

˘ ’Ø«‡ -’Ø«‡ Íz‰≈ÓÕ

Bahadur Singh, Gurnam Singh, Amrik Singh

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 19

√«‘‰ÙΔÒÂ≈ ¡Â∂ Á«¬¡≈ Á≈ √ØÓ≈ ‘À «’Ã√«Ó√ ‘√«Á¡ª Á∂ ÿ Ú√Á∂

‚≈’‡ Á≈ Ï∂‡≈ ‚À‚Δ ˘- ‚À‚Δ, ÓÀ∫ ÚΔ Â∞‘≈‚∂ Úª◊ ‚≈’‡ ‘Δ

Ù≈«¬Á «¬‘Δ ’≈È ‘À «’ √ø√≈ «Ú⁄ ¬Δ√≈¬Δ ËÓ ‘Ø ÁπÈΔ¡ª Á∂ √≈∂ ωÈ≈ ‘ÀÕ
ËÓª È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ ÍÃÎπºÒ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÌÓ ¡Â∂ Ú«‘Ó ÂØ∫ ÚΔ
«‘ ‘ÀÕ Ï◊À «’√∂ ø◊ È√Ò, ËÓ, ’ΩÓ ¡Â∂ ‹≈ÂΔ «ÚÂ’∂ Á∂ ‚À‚Δ-Í ÓÀ˘ Â∂∂ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ‚≈’‡ Ú≈Ò≈ ◊∞‰ ª Ș È‘Δ∫
ÓȺπ÷Â≈ ÁΔ √∂Ú≈ ’ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ «ÁÒ «Ú⁄ ÓȺπ÷Â≈ ÁΔ ’Á,
ÒØÛÚøÁª ÁΔ¡ª ÒØÛª Í»Δ¡ª ’È Á≈ ‹˜Ï≈, ◊πϺ Á∂ Ó≈∂ ÒØ’ª ÁΔ ¡≈¿∞∫Á≈Õ
√‘≈«¬Â≈ ’È Á≈ √≈‘√, Áπ÷Δ¡ª ¡Â∂ Ø◊Δ¡ª ˘ ◊Ò È≈Ò Ò≈¿∞‰
Á≈ «‹◊≈, «¬ÊØ∫ º’ «’ ÍÙ», Í≥¤Δ¡ª Â∂ «‘Ó ’È Á≈ ÙΩ’, Ìπº÷∂ ˘ Ï∂‡≈- «’¿∞∫ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á≈ ‚À‚Δ ‹Δ? Ó∂Δ ‘À∫‚ ≈¬Δ«‡≥◊ («Ò÷≈¬Δ)
÷≈‰≈, «Í¡≈√∂ ˘ Í≈‰Δ,ÂÈ ÂØ∫ Èß◊∂ ˘ ’ºÍÛ≈, ÍÀØ∫ Èß◊∂ ˘ ‹πºÂΔ, «√
„º’‰ Ò¬Δ «√ Â∂ ¤ºÂ, ·ß„ «Ú⁄ ’πø◊Û ‘∂ Ò¬Δ ◊ÓÀÙ Á≈ ÍÃÏøË, ª Â∞‘≈‚∂ Ú◊Δ ‘ÀÕ
«’√∂ ˘ Óπ¡≈¯ ’ Á∂‰ Á≈ ‘Ω√Ò≈ ¡Â∂ «’√∂ Á∂ ÏØÒ∂ ’ΩÛ∂ ÂØ∫ ’ΩÛ∂ ÙÏÁ
√«‘ ÒÀ‰ ÁΔ Ù’ÂΔ, ’∞º‡ ’∞º‡ ’∂ ÌΔ Í¬Δ ‘ÀÕ Ó≈’∂ ÁΔ ◊ºÒ ‘À «’ ‘ *****
√≈Ò BE Á√øÏ ˘ «¬È∑ª ◊π‰ª È≈Ò ÌÍ» «¬√ ËÓ Á∂ Ï≈ÈΔ Á≈
‹ÈÓ «ÁÈ Í»∂ √ø√≈ «Ú⁄ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ú∂÷ ’∂ «¬ø‹ ÍÃÂΔ ÓØ‘È («¬’ Ϙ∞◊ Ó≥◊Â∂ ˘)-Ï≈Ï≈, «¬’ ◊ºÒ Á√Õ [email protected] √≈Ò Í«‘Òª Á∂ ˜Ó≈È∂
‘πøÁ≈ ‘À «’ ¬Δ√≈¬Δ ËÓ Á∂ ÒØ’ª «Ú⁄ «¬√ «ÁÈ ÂØ∫ ÚºË ’∂ ’Ø¬Δ ‘Ø
«ÁÈ ÷πÙΔ Ú≈Ò≈ È‘Δ∫ ‘ÀÕ BE Á√øÏ Á≈ «ÁÈ ◊π˜Á≈ ‘À ¡Â∂ BF Â∂ ¡º‹ Á∂ ˜Ó≈È∂ «Ú⁄ ’Δ Î’ ‘À?
Á√øÏ ÂØ∫ ‘Δ ¡◊Ò∂ «¥√Ó√ ‚∂ ÁΔ ¡≈√ «¬È∑ª Á∂ ÓȪ «Ú⁄ ÿ ’
ÒÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ «ÁÈ ‹øÓ‰ ¡Â∂ ÓÈ ÂØ∫ Ï◊À «¬È∑ª Á∂ ‘Ø √≈∂ ’øÓª Ó≥◊Â≈- [email protected] √≈Ò Í«‘Òª ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ ÌΔ÷ Ó≥◊‰ ‹ªÁ∂ √Δ Âª ◊ÒΔ¡ª “⁄ «√Î
«Ú⁄ ÷Û∑Ø ¡≈ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ «¬√ «ÁÈ ˘ √≈∂ ¬Δ√≈¬Δ Úº‚≈ «ÁÈ ’«‘ ’∂
√«Â’≈Á∂ ‘È ¡Â∂ Í»∂ √ø√≈ Ò¬Δ ÍÃÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ «Ú⁄ ÙªÂΔ Ò¬Δ ’∞ºÂ∂ ‘Δ ’º‡‰ ˘ ÁΩÛÁ∂ √Δ Í ¡º‹ ª ‘ ’Ø¬Δ ’º‡ ÷≈‰ ˘ ÁΩÛÁ≈ ‘ÀÕ
¡Á≈√ ’Á∂ ‘ÈÕ ¬Δ√≈¬Δ ËÓ Á∂ ¡√»Òª ÁΔ ’«‘‰Δ ¡Â∂ ’ÈΔ
«Ú⁄ ¯’ ‹∂ ‘Ø¿± ª È≈ Ó≈Â ‘Δ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘ √Ì ’∞fi Ú∂÷ ’∂ «¬’ *****
ÓÙ‘» «Ò÷≈Δ Í≈ÁΔ ‘≈«’Ó ≈‘Δ∫ ÁΔ¡ª ¡≈‘ √ºÂª «ÏÒ’∞Ò ¬Δ√≈¬Δ
ËÓ ÁΔ «√¯Â «Ú⁄ ‘Δ «Ò÷Δ¡ª Òº◊ÁΔ¡ª ‘È: ““√Ó∂ ¿∞ү ‹Ø ÈΩ’ (Ó≈Ò’ ˘)- √∂· ‹Δ, ÓÀ˘ [email protected] √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ÈΩ’Δ ’«Á¡≈ ˘,
«ÈÌ≈¿∞ ÂØ ’Ø¬Δ Ï≈ ÏÈ∂, √Ì ’Δ «Ï◊ÛΔ ‹Ø ÏÈ≈¿π ÂØ ’Ø¬Δ Ï≈ ÏÈ∂Õ
÷À ¡≈͉∂ ’Δ ÂØ ¡À ÁØ√Â, ÓÈ≈Â∂ ‘À∫ √ÌΔ,√Ì ’Δ Â∞Ó ÷À ÓÈ≈¿∞ ÂØ π Ó∂∂ √≈∂ Ú≈Ò √ÎÀÁ ‘Ø ◊¬∂ ‘È Í Â∞√Δ∫ Ó∂Δ ’Ø¬Δ Âº’Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔÕ
’Ø¬Δ Ï≈ ÏÈ∂Õ«ÎÂÈ≈√≈˜Δ (ÒÛ≈¬Δ fi◊Û∂) √∂, ‹‘ª, ≈÷ ÂØ ’
√’Â∂ ‘À∫‹Ø Ò◊Δ ¡≈◊ Ïπfi≈¿∞ ÂØ ’Ø¬Δ Ï≈ ÏÈ∂ÕÚØ‘ ‹Ø Әϻ ‘À∫, ‘Û∑, ±Î≈È, Ì»⁄≈Ò, √Ø’≈, ÍÒ∂◊, ÓÒ∂Δ¡≈, √πÈ≈ÓΔ, Ò≈Ú≈ ‹ª Ìπº÷ÓΔ √∂·- ’ «Á≥Á∂ ¡ª Âº’Δ, ¡≈ ÒÀ ÎÛ [email protected] πͬ∂ ‹≈ ’∂ Ú≈Ò ‚≈¬Δ ’Ú≈ ÒÀÕ
Ò≈⁄≈ ‘À ÁπÈΔ¡≈ Ì Ó∂∫,¿∞È ’Ø √ΔÈ∂ √∂ Ò◊≈¿∞ ÂØ ’Ø¬Δ Ï≈ ÏÈ∂Õ””
«¬È∑ª √≈∂ ◊π‰ª ˘ ¡ÍÈ≈¿∞‰ «Ú⁄ ‘˜ ÚΔ ’Δ ‘ÀÕ ÓȺπ÷Â≈ ÁΔ ’Á ‘ØÚ∂ , ¿∞Ê∂ ¬Δ√≈¬Δ ËÓ ÁΔ¡ª √≈Δ¡ª ÓȺπ÷Â≈ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬Δ Ï‰Δ¡ª *****
¡Â∂ ÓȺπ÷Â≈ Á≈ ÁÁ «‹√ ÓÈ∞º÷ Á∂ «‘Á∂ «Ú⁄ Ú«√¡≈ ‘ØÚ∂ ª ¿∞√
«Ú¡’ÂΔ ˘ ºÏ Á∂ ȘÁΔ’ ’Δ ‹∂ ºÏ ‘Δ √Ófi «Ò¡≈ ‹≈Ú∂ ª ’Ø¬Δ ⁄À ‡Δ¡ª, «¬’ÁÓ ‘’ «Ú⁄ ¡≈ ‹ªÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ ¿È∞ ª∑ ÁΔ √‘≈«¬Â≈
◊ÒÂΔ È‘Δ∫Õ ÓȺπ÷Â≈ ÁΔ ’Á ¡Â∂ ÓÈ∞º÷Â≈ Á∂ ÁÁ ˘ Ó«‘√»√ ’È
Ú≈Ò≈ ‘À ¬Δ√≈ Ó√Δ‘ Á≈ ËÓÕ «¬‘ ’Ø¬Δ «ÈΔ¡ª ◊ºÒª ‘Δ È‘Δ∫ ‘È, Ò¬Δ ‘ ÔÂÈ ¡≈øÌ ’ «ÁøÁΔ¡ª ‘ÈÕ ’¬Δ Ú≈ ‹ÁØ∫ Á»‹∂ ËÓª Á∂
√◊Ø∫ ’ΩÛ≈ √º⁄ ÚΔ ‘À «’ √ø√≈ Á∂ Á»‹∂ ËÓª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «¬√ ËÓ ÁΔ
ÓȺπ÷Â≈ ÍÃÂΔ ’≈◊π˜≈Δ √Ì È≈ÒØ∫ ÚË∂∂ ‘ÀÕ √«‘‰ÙΔÒÂ≈ «Ú⁄ ¡ÀÈ≈ ÒØ’ª ÁΔ ˜πÏ≈È ÂØ∫ «¬√ ËÓ ÁΔ¡ª ⁄ø«◊¡≈¬Δ¡ª Á∂ Ï≈Ú‹»Á ÚΔ Ó≥Á∂
ÌÍ» ‘À «’ ’Á∂ ÚΔ «¬√ È∂ ’º‡ÛÚ≈Á ÚºÒ ¡≈͉∂ ÍÀ È‘Δ∫ Í√≈∂Õ
’Ø¬Δ ¬Δ√≈¬Δ ‘πøÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ¬Δ√≈ Ó√Δ‘ ˘ ’∞fi Ïπ≈ ÌÒ≈ ÚΔ ÏØÒ Á∂Ú∂ Ò¯˜ «È’ÒÁ∂ ‘È Âª ¡≈‘ √ºÂª √º⁄ ‘Ø «ÈÏÛÁΔ¡ª ‘È «’ ““ÚØ‘
ª ¿∞√˘ ËÓ «Ú⁄Ø∫ ¤∂«’¡≈ È‘Δ∫ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «’Ë∂ ÒÛ≈¬Δ Î√≈Á ‹ª
Áø◊∂ È‘Δ∫ ‘πøÁ∂, ¿∞√ ¡Ë≈ ”Â∂Õ ¬Δ√≈¬Δ ËÓ ¡ÍÈ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Á∂Ùª Á∂ Ï≈ÁÙ≈‘ ÏÈ∂ ÏÀ·∂ ‘À Óπ’ºÁ ’∂Õ Ó◊ «Ó˜≈‹ ‘À ¡ºÏ º’, ÚØ‘Δ «Ì÷≈Δ
≈‹ ÍÃÏøË’ª È∂ ¡≈Í‰Δ «√¡≈√ «Ú⁄Ø∫ ËÓ ˘ ¡Òº◊ º«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈
‘À Í ÓȺπ÷Â≈ Á∂ ’«Ò¡≈‰ Ò¬Δ ¡≈͉∂ ËÓ Á∂ «√˪ª ÂØ∫ √∂Ë ˜» ’≈Õ”” «’¿∞∫«’ «¬‘ ÒØ’ «¬‘ È‘Δ∫ √Ø⁄Á∂ «’ ““«Í¡≈ «‹ÂÈ≈ Ϫ‡Ø,
ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ÁπÈΔ¡≈ Á∂ «’√∂ ’ØÈ∂ «Ú⁄ «’√∂ «’√Ó ÁΔ ’Ø¬Δ ¡≈¯Â «‹Ú∂∫
ÏÛ∑Â≈ ‹≈Â≈ ‘ÀÕ ÈÎ √∂ ÂØ «Í¡≈ ÏÛ∑≈È≈ ¡º¤≈ ‘ÀÕ”” √Ø⁄ ª √◊Ø∫
º
«¬‘ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’ ““¡ºÍÈΔ È√Ò∂∫, ’Ò √≈¬∂ Ó∂∫ √ج∂∫◊ΔÕ √Â∂

√Â∂, Í∂Û Ò◊≈È≈ ¡º¤≈ ‘ÀÕ”” Ò∂’È ’¬Δ ¡≈͉∂ ËÓª ÁΔ¡ª Ù∂÷Δ¡ª

Ó≈È Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ «‘Ïª ȱø √Ófi‰ «Ú⁄ ¡√ÓºÊ ‘È «‹√ Á∂ «√º‡∂

Ú‹Ø∫ «¬‘ √π¡≈ÊΔ Ï‰’∂ ÓÈ∞º÷Â≈ ȱø ‹≈ÂΔ ◊‹ª ¡Â∂ ËÓ Á∂ ◊‹ª

È≈Ò «Ó‰Á∂ ‘È ‹ÁØ∫ «’ ÓÈ∞º÷ ȱø ⁄ø«◊¡≈¬Δ Á∂ ◊‹ È≈Ò «Ó‰È ÁΔ

˜» ‘À Í «¬‘ È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «’ ““¡Ω‘ ÓÀÊØ∫ Ó»‘∂ «’¿∞∫ ⁄º«Ò¡≈,

¡√Δ∫ ‹Ò ‘Ó∂Ù≈ º÷Á∂ ‘ªÕ ω ÏøÁ∂ «Î ÚΔ ÏøÁ∂ «Ú⁄, ¡√Δ∫ ¯’

‘Ó∂Ùª º÷Á∂ ‘ªÕ fi»· ˘ √º⁄ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ, ¡√Δ∫ Ù ‘Ó∂Ù≈ º÷Á∂

‘ªÕ «’¿∞∫ “’Ó” «¬È∑ª √Ì ÏÁΔ¡ª ÁΔ ¡√Δ∫ Í ‘Ó∂Ù≈ º÷Á∂ ‘ª?””

«√˪ ª Á»‹∂ ËÓª Á∂ ÚΔ ÓȺπ÷Â≈ ÁΔ ’Á «√÷≈¿∞∫Á∂ ‘È Í

¡¯√Ø√ ‘À «’ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ¿∞√ ËÓ Á∂ ¡È∞Ô≈¬Δ ’‘≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

¿∞È∑ª «√˪ª ˘ ¡ÓÒΔ »Í «Ú⁄ ¡ÍÈ≈¿∞∫Á∂ È‘Δ∫Õ ÷≥‚ ÷≥‚ ’«‘‰

È≈Ò Ó»ø‘ «Óº·≈ È‘Δ∫ ‘Ø √’Á≈, Ó»ø‘ «Óº·≈ ª ÷≥‚ ÷≈‰ È≈Ò ‘Δ ‘؉≈

‘À Õ ’≈Ù ! ÁπÈΔ¡≈ Á∂ √≈∂ ËÓ ÓȺπ÷Â≈ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬Δ Ï‰≈¬∂ «√˪ª

˘ ¬Δ√≈¬Δ ËÓ Úª◊ ¡≈͉∂ «‘Á∂ «Ú⁄ Ú√≈ ÒÀ‰ ¡Â∂ ºÏ ÚºÒØ∫

ω≈¬Δ ‘Ø¬Δ √πøÁ «¬È√≈ÈΔ Ó» ˘ «¬È√≈È √Ófi ’∂ «Í¡≈ ’È

¡Â∂ ÁπÈΔ¡ª «Ú⁄ ÙªÂΔ ¡Â∂ «Í¡≈ Á≈ Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ‘ØÚ∂Õ ““‘Ó ¡◊

¡≈ÁÓΔ ‘À, ÂØ ¡≈ÁÓΔ¡Â ’Δ Ï≈Â∂∫ ’∂∫Õ ‹ø◊Ø∫ ȯ ’∂ ‘≈ÓΔ ‘À∫ ‹Ø,

ÚØ‘ «ÁÓ≈◊Ø∫ √∂ ÏΔÓ≈ ‘À∫Õ”” ’Ó «√ßÿ “’Ó”

Ï≈ÁÒ ˘ Ș ¡≈«¬¡≈ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á≈ Ì«Ú÷º !

⁄≥‚Δ◊Û∑- Ï∂Ùº’ ÙzØÓ‰Δ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈ ‘∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ «Úº⁄ Ú∂÷ ‘∂ ‘ÈÕ Á¡√Ò «Í¤Ò∂ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ «√¡≈√Δ Ó≈«‘ª Á∂ Ó≥ȉ≈ ‘À «’

¡’≈ÒΔ ÁΔ Ú≈◊‚Ø Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ ˘ ⁄π‰ΩÂΔ «ÓÒ‰Δ ÂØ∫ Úº‚∂ Ï≈ÁÒ «¬‘ ÍzÌ≈Ú Á∂‰ ÁΔ Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ ÿ≈◊

Á∂ ‘ºÊ ‘Δ Ï’≈ ‘Δ ‘À Í Ï≈ÁÒª Ò≈˜ÓΔ ‘ÀÕ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ ‘È «’ ‘∞‰ √Ì ¯À√Ò∂ «√¡≈√ÂÁ≈È ‘ÈÕ Ï≈◊Δ ¡’≈ÒΔ

ÂØ∫ È≈≈˜ ¡’≈ÒΔ ÁÒª Á∂ «¬º’ Ó≥⁄ Í≈‡Δ Á∂ √Ê≈ÍÈ≈ «ÁÚ√ ÓΩ’∂ AD √π÷ÏΔ Ï≈ÁÒ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬Δ ÁÒª Á∂ ÒΔ‚ª ÁΔ Ò≈ÓÏ≥ÁΔ «Úº⁄

¿∞μÍ ¡≈¿∞‰ È≈Ò Í≥Ê’ «√¡≈√ Á√≥Ï ˘ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ √Íz√ ¿È∞ ª∑ Á≈ Í≈‡Δ «Ú⁄º ’¬Ø Δ Ï≈‘Ò≈ Á÷Ò ¿∞‘ Ì«Úº÷ ÁΔ Ú≥◊≈ Ú∂÷ ‘∂ ‘ÈÕ

«Úº⁄ «‘Ò‹∞ºÒ Ù∞» ‘Ø ◊¬Δ ‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ Í’z ≈Ù «√ÿ≥ Ï≈ÁÒ ÷Áπ ÚΔ È‘Δ∫ Í‘⁄≥∞ Õ∂ È‘Δ∫Õ ’ºÒ∑ ÚΔ Ï≈ÁÒ È∂ ‹ÈÒ «¬√ Ò¬Δ ¿∞‘ √π÷ÏΔ Ï≈ÁÒ È≈ÒØ∫

¡«‘Ó ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ ‘∞‰ √≈∂ Ï≈◊Δ «√¡≈√Δ Ó≈«‘ª ÚÒº ∫Ø «¬√ ˘ ÚΔ Ï≈ÁÒ «¬‹Ò≈√ ÂØ∫ Á» «‘ ’∂ «¬‘Δ ÍzÌ≈Ú ÊØÛ∑Δ «ÚºÊ ω≈ ’∂ «¬‘ ÍzÌ≈Ú Á∂ ‘∂

¡’≈ÒΔ «√¯ Â∂ «√¯ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ Í«Ú≈ ¿∞μ·Δ ¡≈Ú≈˜ È≈Ò ‹ØÛ ’∂ Á∂‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ ‘È «’ ¿∞È∑ª Á∂ ¯˜≥Á ˘ ¿∞È∑ª ’’∂

Ç “¡ÍΔÒ” Ç È‘Δ∫ √◊Ø∫ ’≈ÏÒΔ¡Â ’’∂
¡◊Ú≈¬Δ «ÁºÂΔ ‹≈ ‘Δ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈
’’∂ ¿∞È∑ª «¬‘ ÚΔ ÍzÌ≈Ú «ÁºÂΔ ‘À
«’ ÈÚΔ∫ ÒΔ‚«ÙÍ √π÷ÏΔ Ï≈ÁÒ

ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ’Ï»ÒÁΔ ‘ÀÕ

◊∞» È≈È’ «ÓÙÈ «¬≥‡ÈÀÙÈÒ ‡zº√‡ ÁΔ ÍzË≈È √πÙΔÒ ’Ω ¿∞Î

Ô≈Á ‘∂ AD Á√≥Ï ˘ Ï≈ÁÒ «ÚØËΔ

√πÙΔÒ ÙÓ≈ ¡≈Í √Ó»‘ ÓÈ∞º÷Â≈ ÁΔ √∂Ú≈ ’È Ú≈Ò∂ ‘≈ÓΔ¡ª ˘ ¡’≈ÒΔ ÒΔ‚ª È∂ ÚΔ Í≈‡Δ Á≈

Ï∂ÈÂΔ ’ÁΔ ‘À «’ √Ú◊Ú≈√Δ √. ÏπºË «√≥ÿ „≈‘ª Ú≈«Ò¡ª ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ «Á‘≈Û≈ ÓÈ≈«¬¡≈Õ «¬√

ÓΩ’∂ ’¬Δ ‡’√≈ÒΔ ÒΔ‚ ‘≈˜ ‘∂

¿∞μ⁄Δ √Ø⁄ √Á’≈ ¿∞Ȫ∑ ÚºÒØ∫ ÒØÛÚ≥Áª ˘ «Úº«Á¡≈ Á≈È ¡Â∂

Â∂ Ï≈ÁÒª ”Â∂ Ï∂Ï≈’ «ÈÙ≈È∂ Ò≈¬∂Õ

«√‘ √‘»Òª Á∂‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò «¬º’ ÓÀ‚Δ’Ò ’≈Ò‹ ÷ØÒ∑‰ Á∂ «¬√ Ó’Ω ∂ ÙÓØz ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ‡’√≈ÒΔ

√πÍÈ∂ ˘ √≈’≈ ’È Ú≈√Â∂ ‹Ø ’≈‹ ¡≥«Ì¡≈ «◊¡≈ ‘À ÁΔ Á∂ Óπ÷Δ ‰‹Δ «√≥ÿ Ïz‘ÓÍπ≈, ‚≈.

√≥Í»ÈÂ≈ ¡≈Í «‹‘∂ Á≈ÈΔ¡ª Á∂ √«‘ÔØ◊ ÂØ∫ Ï◊À È≈-ÓπÓ«’È ÂÈ «√≥ÿ ¡‹È≈Ò≈, √∂Ú≈ «√≥ÿ

√∂÷Úª, ÏΔ Á«Ú≥Á «√≥ÿ, ÙzØÓ‰Δ

‘ÕÀ «¬√ Ò¬Δ ¡≈Í √Ì Á∂Ù ÏÁ∂Ù «Úº⁄ Ú√Á∂ ÓÈ∞º÷Δ ÁÁ √Ófi∑‰ ¡Â∂ Ú≥‚≈¿∞‰ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ï

Ú≈«Ò¡ª ˘ Ï∂ÈÂΔ ‘À «’ «¬√ Ù∞Ì ’≈‹ «Úº⁄ ◊∞» √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ Ï⁄È, “«¬º¤≈ √π÷Á∂Ú «√≥ÿ „Δ∫‚√≈, ¡’≈ÒΔ ÁÒ

Á≈È ’Èß √ÏÂz ¡≈√≈ Í» È‘®” ˘ Óπº÷ º÷Á∂ ‘ج∂ ¡≈Í‰Δ ’Ó≈¬Δ ˘ √ÎÒ [email protected] Á∂ Óπ÷Δ ÚΔ«¬≥Á «√≥ÿ, «ÁºÒΔ
¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍËz ≈È ÍÓ‹Δ «√ÿ≥
’’∂ ¡Â∂ Úº‚ÓπºÒ∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò √∂Ú’ª ˘ Ë≥ÈÚ≈ÁΔ Ï‰≈˙ ‹ΔÕ √È≈ Â∂ ‘«Ú≥Á «√≥ÿ √È≈, ‹≈◊Ø
Í≈‡Δ Á∂ Óπ÷Δ Â∂ «ÁºÒΔ ’Ó∂‡Δ Á∂
Bank Detail for Donation from outside INDIA under FCRA.

A/C Name: Guru Nanak Mission International Charitable Trust(Regd) √≈Ï’≈ ÍzË≈È ÓÈ‹Δ «√≥ÿ ‹Δ’∂,
A/C No: 3336 2211 483 IFSC Code:SBIN0001543 Âı √zΔ ’∂√◊Û∑ √≈«‘Ï Á∂ √≈Ï’≈
‹Ê∂Á≈ Ì≈¬Δ ÏÒÚ≥ «√≥ÿ ÈßÁ◊Û∂
MICR Code: 144002999 State Bank of India, Railway Road, Banga (Pb) ‘Ø ¯À‚∂ÙȪ Â∂ ‹Ê∂Ï≥ÁΔ¡ª Á∂ ¡≈◊»
Contact : +91-98761 01411,98158 91654,98151 99352 & 01885 230165. Ù≈ÓÒ √ÈÕ

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 20

√Ó»‘ ÓÈ∞º÷Â≈ ˘ «’√zÓ√ ¡Â∂
ÈÚ∂∫ √≈Ò ÁΔ¡ª ÚË≈¬Δ¡ª Á∂

È≈Ò È≈Ò ÓÈ∞º÷Â≈ «Úº⁄
Ï≈ÏΔ «Ò¡≈¿∞‰, Ë≈«Ó’
’º‡ÛÂ≈ Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Ò¬Δ ⁄Ó’Ω
ÁΔ ‹≥◊ «Úº⁄ ‘ج∂ √Ó»‘ Ù‘ΔÁ
«√≥ÿª ¡Â∂ √‘≥Á ÁΔ ÁΔÚ≈
«Úº⁄ «‹¿∞∫Á∂ «⁄‰∂ ◊¬∂ √≈«‘Ï

ÙzΔ ◊∞» ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ‹Δ Á∂
√≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ˘ ’Ø«‡ -’Ø«‡

Íz‰≈ÓÕ

√Ó»‘ ÓÈ∞º÷Â≈ ˘ «’√zÓ√ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ √≈Ò ÁΔ¡ª ÚË≈¬Δ¡ª Á∂ È≈Ò
È≈Ò ÓÈ∞º÷Â≈ «Úº⁄ Ï≈ÏΔ «Ò¡≈¿∞‰, Ë≈«Ó’ ’º‡ÛÂ≈ Á∂ ÷≈ÂÓ∂
Ò¬Δ ⁄Ó’Ω ÁΔ ‹≥◊ «Úº⁄ ‘ج∂ √Ó»‘ Ù‘ΔÁ «√≥ÿª ¡Â∂ √‘≥Á ÁΔ
ÁΔÚ≈ «Úº⁄ «‹¿∞∫Á∂ «⁄‰∂ ◊¬∂ √≈«‘Ï ÙzΔ ◊∞» ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ‹Δ Á∂

√≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ˘ ’Ø«‡ -’Ø«‡ Íz‰≈ÓÕ

√Ó»‘ ÓÈ∞º÷Â≈ ˘ «’√zÓ√ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ √≈Ò ÁΔ¡ª ÚË≈¬Δ¡ª Á∂ È≈Ò È≈Ò
ÓÈ∞º÷Â≈ «Úº⁄ Ï≈ÏΔ «Ò¡≈¿∞‰, Ë≈«Ó’ ’º‡ÛÂ≈ Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Ò¬Δ ⁄Ó’Ω ÁΔ

‹≥◊ «Úº⁄ ‘ج∂ √Ó»‘ Ù‘ΔÁ «√≥ÿª ¡Â∂ √‘≥Á ÁΔ ÁΔÚ≈ «Úº⁄ «‹¿∞∫Á∂ «⁄‰∂
◊¬∂ √≈«‘Ï ÙzΔ ◊∞» ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ‹Δ Á∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ˘ ’Ø«‡ -’Ø«‡ Íz‰≈ÓÕ

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 21

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 22

““ ÒÛΔ ‹ÛØ È Ò¬Δ GDB ¡’≥ ÍÛØ∑ ”” ¡Â∂ ¡Á≥  ÷º ’∂ ¿√∞ ∂ ÚÒ∂ ∂ ⁄Ò∂ «◊¡≈Õ Áπ’≈Ȫ Â∂ ◊¬∂Õ ’ÍÛ∂ ‹ª ◊«‘‰∂ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ◊«‘‰≈ ÷ΔÁ‰ Á∂ Ú’Â

‹ÒßË ÂØ∫ ¡≈ ’∂ ‘∞‰ ¡√Δ∫ ¿∞√ Á∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ ’∞ÒÚ≥ Ó∂ Δ ’‘≈‰Δ ÷ΔÁ‰∂ Ó∂ ∂ Ú√º Á≈ ◊Ø È‘Δ∫ ‘À Ò«∂ ’È ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ «¬‘ ◊«‘‰∂ «Ú⁄ «ÁºÂ∂
’∞ÒÚ≥ ’∂ ÿ ÚÒ ˘ ⁄Ò Í¬∂Õ ¡Â∂ Ï≈’Δ √≈∂ ÷πºÒ∑ ’∂ ◊ºÒª ’È ’Ò∞ ÚÂ≥ «¬√ ◊Òº ∫Ø ‘«∞ Ù¡≈ √ΔÕ ’≈ÎΔ Âª √π«È¡≈∂ È∂ «¬‘Ȫ ◊«‘«‰¡ª

«‹‘ÛΔ ’∞ÒÚ≥ Ó∂∂ È≈Ò ÷πºÒ∑ ’∂ Òº◊∂Õ ’∞ÒÚ≥ È∂ ÏÀ·’ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ’ÍÛ∂ ¡√Δ∫ ÷ΔÁ∂, ÏÀ◊ Ì «◊¡≈Õ ˘ Ò‘» ’∂ Á«∂ ÷¡≈ ª «¬√ «Ú⁄∫Ø Ï‘Â∞

◊ºÒª ’ ‘Δ √Δ, ‘∞‰ ¡⁄≈È’ ÓÀ˘ Áº«√¡≈ «’ «¬‘ Ó∂∂ Ó≈Ó≈ ‹Δ «’Ù AAI ‘‰∞ Ú‚º ≈ ’Ó≥ √Δ ◊«‘‰∂ ÷ΔÁ‰ Á≈Õ √≈Δ ’≈Ò÷ ÌΔ ‘Ø¬Δ «È’ÒΔÕ «¬√
ÏÁÒ ◊¬Δ √Δ ¡Â∂ Ó∂ ∂ «Ú⁄ ÌΔ Î’ Ì‹Ø ÚØ ≈Ò Ú≈Ò∂ √ÈÕ «¬‘ Ï‘Â∞ Íπ ≈‰∂ ’∞ÒÚ≥ «’˙∫«’ Í«‘Òª ÌΔ ¡≈͉∂ √ØÈ∂ Á≈ √≈˘ ¡ºË ‘Δ «Ó«Ò¡≈Õ ¿∞√
¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ ’∞ÒÚ≥ È∂ ‘ΩÒΔ Á∂‰Δ «÷¡≈Òª Á∂ ‘È, «¬√ Ò¬Δ √≈∂ ‚ - ◊πÓ∂Ò «√ßÿ ÌßÚ≈ ÿ «Á¡ª È≈Ò √π«È¡≈«¡ª ÁΔ¡ª √π«È¡≈∂ ÁΔ Áπ’≈È «Ú⁄ Á∂ÚΔ

ÓÀ˘ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ’∞¤ Î≈√Ò≈ º÷ªÕ ◊¬∂ √ÈÕ «‹ÊØ∫ Â’ Ó∂≈ «÷¡≈Ò ‘À, Áπ’≈Ȫ Â∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ «‘≥ÁΔ √Δ, «¬√ Á∂ګ¡ª ÁΔ¡ª ¿∞‘ ÎØ‡Ø Ô≈Á ’’∂

«Í‚≥ «Ú⁄ Á≈ıÒ ‘«≥∞ Á¡ª ‘Δ ’Ò∞ ÚÂ≥ ¿∞‘ ‹» √Ófi ◊¬∂ ‘؉◊∂, Ù≈«¬Á Ò¬Δ ¿∞‘˘ ◊«‘«‰¡ª Ú≈∂ ’∞¤ ’∞¤ Ó˘À Ò«º ◊¡≈ «‹Ú∫∂ ¿√∞ Á∂ ÁÚ∂ Δ ÁÚ∂ Â∂

˘ ‹≈‰È Ú≈Ò≈ ’Ø¬Δ «ÓÒÁ≈ ª «¬√∂ Ò¬Δ ‹ÒÁΔ ÓπÛ ◊¬∂ √ÈÕ ÿ ¡Â∂ ÓÀ∫ ¡≈Í√ «Ú⁄ «⁄º·Δ¡ª Í≈¿∞∫Á∂ ÁΔ ‘’Ó»  ÚÒ∫Ø «¬◊≥ Ò∫À‚ «Ú⁄ Íπ ≈‰∂ ÍÂ≈ √ΔÕ Ï‘∞ Áπ’≈Ȫ Â∂ ‚Δ˜≈¬ΔÈ Ó∂ ≈ Ó‘≥» «⁄Û≈ ‘∂ ‘‰Ø Õ «¬Ê∫Ø «È’Ò

¿∞‘˘ √√Δ ◊ºÒ ’’∂ ¡º◊∂ Â∞ Á≈ √≈≈ Ú≈Â≈ÚÈ ‘∞‰ Ï‘∞ ‘Δ «‘≥Á∂ √Δ «’˙∫«’ ¿∞‘Ȫ «ÁȪ ¡≈¬∂ «¬≥‚Δ¡≈ Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ Á÷∂ ∂ Ò«∂ ’È ’Ò∞ ÚÂ≥ ˘ ’¬Ø Δ ⁄◊≥ ≈ È‘Δ∫ ’∂ ’∞ÒÚ≥ ÏØÒΔ «’ ¿∞‘ ¡≈͉Δ

ÍÀ∫ÁΔÕ ÓÀ˘ ÌΔ ¡‹ΔÏ «‘⁄’⁄≈‘‡ ÷Ùπ ◊Ú≈ ‘Ø «◊¡≈Õ «‹‘ÛΔ ’Ò∞ ÚÂ≥ «Ú⁄ ‡ÀÒΔÎ»È ‘∞≥Á∂ È‘Δ∫ √ÈÕ «¬º’ ÚÀ√‡ «¬≥‚Δ˜ Á∂ ÒØ’ª Á≈ «¬«Â‘≈√ Òº«◊¡≈Õ «Î «¬º’ Áπ’≈È Â∂ ◊¬∂ ª ’Ò≈√ ÎÒÀ Ø ˘ «ÓÒ‰≈ ⁄≈‘Á≥∞ Δ ‘ÕÀ «¬√

«‹‘Δ Ó«‘√»√ ‘Ø ‘Δ √Δ, «¬Áª Òº◊ Ï≈‘ ÿº‡ ÏØÒÁΔ √Δ, ÿ «Ú⁄ ‘∞‰ ◊ºÒ «¬‘ ÌΔ √Δ «’ ¿∞‘Ȫ «ÁȪ «¬’ºÂ ’È Ò¬Δ «¬º’ ÍzΩ‹À’‡ Ù∞» √π«È¡≈∂ È∂ Í«‘Òª ‘Δ «¬º’ √Àμ‡ ’Ò≈√ ÎÀÒØ Á≈ È≈Ó «Ì≥Á √Δ ¡Â∂

«‘≈ √Δ «‹Áª «Í≥‚ ¡≈ ’∂ ÓÀ∫ ◊ÒÂΔ Ù∂ÈΔ Ï‰ ◊¬Δ √ΔÕ √≈«¡ª È≈Ò «Ú⁄ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ’∞ÛΔ Óπ≥‚∂ ‘Ø«¬¡≈ √Δ «‹√ «Ú⁄ Íπ≈‰∂ ÒØ’ª «Á÷≈«¬¡≈ «‹√ ˘ Á∂÷ ’∂ ¡√Δ∫ ÁØÚ∂∫ ¤≈¿‰∞ Δ ¡≈͉∂ Óª Ï≈Í È≈Ò «‘Á≥ Δ

’ «‘≈ ‘ØÚªÕ ÿ È∂Û∂ ‘Δ √Δ ¡Â∂ ¿∞μ⁄Δ ¿∞μ⁄Δ ÏØÒ ‘Δ √Δ «‹Ú∂∫ Á≈ √≈‚∂ Úª◊»≥ «ÓÒ‰≈ ‹∞Ò‰≈ ÁΔ «¬≥‡«Ú¿± ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ ¡Â∂ ‘Δ ¡Ù ¡Ù ’ ¿∞μ·∂Õ √π«È¡≈∂ È∂ √ΔÕ ‡È∂ ÎÛ ’∂ ¡√Δ∫ ¤≈¿‰∞ Δ √‡Ù∂ È

¤Â∂ Δ Í‘⁄≥∞ ’∂ ’Ò∞ ÚÂ≥ È∂ ‹≈ÒΔ Ú≈Ò≈ ¡≈˜≈ÁΔ «ÓÒ ◊¬Δ ‘ØÚ∂Õ ÷≈‰≈ Ú«‹Â ‘∞≥Á≈ √ΔÕ Ï˜∞◊ «¬√ ˘ Íπ ≈‰Δ¡ª Î‡Ø Ø ÌΔ «¬’·º Δ¡ª ’ΔÂΔ¡ª ÌΔ Ù≈«¬Á ‹≈‰ «Ò¡≈ √Δ «’ «¬‘ ÂØ∫ ¡≈͉∂ √≈¬Δ’Ò ⁄πº’∂ ¡Â∂ «Ì≥Á

ÁÚ≈˜≈ ÷Ø«Ò∑¡≈ ¡Â∂ ÿ Á∂ ¡≥Á Í«‘Òª ‘Δ «Â¡≈ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Ï‘Â∞ √ΔΔ¡√ÒΔ Ò∫ÀÁ∂ √ÈÕ «¬Ê∫Ø Â’ ◊¬Δ¡ª √ÈÕ «¬√ ÍzΩ‹À’‡ «Ú⁄ ’≥Ó ¡‰‹≈‰ Óπ◊∂ ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ «¬º’ Á∂ «ÍÂ≈ ‹Δ ÁΔ Áπ’≈È Â∂ ‹≈ Í‘∞≥⁄∂

ÚÛ ◊¬ΔÕ ÓÀ∫ ‹º’Ø Âº’Δ «Ú⁄ ‘Δ √Δ ¡Â∂ ’∞ÒÚ≥ «¬º’ Ê≈ÒΔ «Ú⁄ ÍØ√ «’ √≈‘∂ Á∂ «ÁÈ Ï≥È∑∂ ‘ج∂ ‘∞≥Á∂ √È «’ ’Á∂ ÒØ’ «¬≥‚Δ¡≈ Í≈«’√Â≈È ÌΔ ≈‰Δ ‘≈, «‹√ Á∂ È≈Ò ¡·º ⁄Û» Δ¡ª, ‹Ø «’ «¬º’ Á‹Δ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ È∂

«’ ’∞ÒÚ≥ ÁΔ Óª ‘ºÊ «Ú⁄ Â∂Ò ÁΔ ’∂ ÏÀ·’ «Ú⁄ ÒÀ ¡≈¬ΔÕ ‘∞‰ ¡√Δ∫ ÿ ÂØ∫ Ï≈‘ Á» È‘Δ∫ ‹≈‰≈Õ ¿∞√ ◊¬∂ √È ¡Â∂ ¿Ê∞ ∫Ø «Í‚≥ ª «Ú⁄∫Ø «¬‘Ȫ ¡◊≥ ·» Δ ¡Â∂ ’ª‡∂ √È, «Á÷≈¬Õ∂ Á÷∂ ‰ Í≥‹ ¤∂ Ï≥Á∂ ‘Ø º÷∂ ‘ج∂ √È ‹Ø ¿∞√

ÙΔÙΔ ÎÛ ’∂ Ï≈‘ ¡≈¬Δ ¡Â∂ ÁØÚª È∂ ¿∞√∂ Ê≈ÒΔ «Ú⁄ ÷≈‰≈ ÷≈Ë≈ Ú’Â ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ Ó˜Δ ª ’ «¬ÓÓΔ◊zÀ∫‡ª Á∂ ÿª ÁΔ¡ª ÎØ‡Ø ÌΔ ÒÀ ˘ «¬È≥ ∂ √‘Ø ‰∂ Ò◊Á∂ √È «’ √«π È¡≈≈ Ú’Â ¡≈Í‰Δ¡ª ÓÙΔȪ Â∂ ’≥Ó ’

ÁÚ≈˜∂ Á∂ ÁØÚª Í≈«√¡ª Â∂ Â∂Ò ‹Ø ÁÚØ ª È∂ Ó˜∂ È≈Ò ÷≈Ë≈Õ «¬‘ √≈‚≈ ‘∂ √Δ Ò∂«’È Ï˜∞◊ «¬√ ˘ «’Áª ’∂ ¡≈¬∂ √ÈÕ «¬√∂ Âª «¬º’ ¡Ω ÌΔ Î‡ Â≈Û «◊¡≈ ¡Â∂ «¬‘Ȫ ÁΔ ‘∂ √ÈÕ «Ì≥Á Á∂ «ÍÂ≈ ‹Δ Ï‘∞Â

⁄Ø«¬¡≈Õ ‘∞‰ ÓÀ∫ ÿ Á∂ ¡≥Á ¡≈ Í«‘Ò≈ ÷≈‰≈ √Δ ‹Ø «˜≥Á◊Δ ÁΔ ÒÀ ‘∂ √È, √≈‚≈ «¬√ ÚÒ ’Ø¬Δ √≈‚∂ «Í≥‚ ≈‰Δ Íπ ¡Â∂ ËÀÈØÚ≈ÒΔ ’ΔÓ Áº√ ’∂ «Î ’∞¤ Á∂ Ï≈¡Á ÷πÙ ‘Ø ’∂ «ÓÒ∂ ¡Â∂ ¿∞√∂ Ú’Â «Ì≥Á

«◊¡≈Õ ÿ, √≈Î √πÊ≈ ¡Â∂ √Ø‘‰≈ Ù∞»¡≈ √ΔÕ ’≈ÎΔ ◊ºÒª Ï≈ª «Ë¡≈È È‘Δ∫ √ΔÕ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ Ϙ∞◊ ÌΔ ◊¬Δ √Δ ¡Â∂ Î‡Ø Ø «÷⁄ ’∂ «Ò¡≈¬Δ ¡≈Í∂ ‘Δ √Ω ∞ͬ∂ ÿº‡ ’ «ÁºÂ∂Õ ÏΔÏΔ ˘ ÏπÒ≈ «Ò¡≈Õ «Ì≥Á ˘ ’∞ÒÚ≥ È∂

Òº◊≈Õ √«Â √zΔ ¡’≈Ò, √«Â √zΔ ‘Ø¬Δ¡ª ¡Â∂ ’∞¤ «⁄ Ï≈¡Á Ú≈Í√ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ª ª ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª Â∂ √ΔÕ ≈‰Δ Íπ Ú≈∂ ‹Ø ‹Ø ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ È∂ ‹Ø ÁØ Ú≥◊ª «ÁºÂΔ¡ª √È, ¿∞‘ ¿∞√ Ó∂∂ Ú≈∂ Í«‘Òª ‘Δ Áº«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈

¡’≈Ò ‘؉ Òº◊ΔÕ √≈∂ ÷πÙ ÷πÙ Òº◊ ≈‰Δ Íπ ˘ ⁄≈Ò∂ Í≈ Ò¬∂Õ «¬’º «ÁÈ È√Δ‘Âª ÁΔ Ïπ¤≈Û √πº‡Á∂ «‘≥Á∂ ‘ª «¬≥‡«Ú¿± «Ú⁄ «’‘≈ √Δ, ¿∞‘Ȫ ˘ «Áº Δ¡ªÕ ¿√∞ È∂ √≈≈ «‘√≈Ï ’’∂ √Δ ¡Â∂ ¿∞‘ √≈˘ ¤≈¿∞‰Δ ÁΔ «¬º’

‘∂ √ÈÕ ¿√∞ ∂ ÚÒ∂ ∂ ’Ò∞ ÚÂ≥ ÁΔ¡ª ’¤∞ ÏΔÏΔ Ó˘À ’«‘‰ Ò◊º Δ «’ Ó∫À ’Ò∞ ÚÂ≥ Ò∂«’È «¬‘ Ì∞ºÒ ‹ªÁ∂ ‘ª «’ ‹Ú≈ÈΔ ÒØ’ª ÁΔ¡ª ÎØ‡Ø ¡Â∂ ‹◊≈‘ ÁΔ¡ª «ÏºÒ √≈˘ ÎÛ≈ «ÁºÂ≈ ‹Ø Ô≈Á È‘Δ∫ ÓÙ‘» Í’Ω«Û¡ª Ú≈ÒΔ Áπ’≈È Â∂ ÒÀ

√‘∂ÒΔ¡ª ÌΔ ¡≈ ◊¬Δ¡ª ¡Â∂ ’∞¤ ˘ È≈Ò «Ò‹≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ Ó˜Δ Á∂ Á∂ «ÁȪ «Ú⁄ ¡√Δ∫ ’Δ ’Á∂ √ªÕ ÎØ‡Ø ¿∞‘ «÷º⁄ ’∂ «Ò¡≈¬Δ √ΔÕ «¬‘ «’ «’≥È≈ √ΔÕ «¬≥È≈ Ô≈Á ‘À «’ «¬√ ◊¬Δ ‹Ø ‹Ú≈ÒΔ Á∂ Í’ÛΩ ∂ ’’∂ Í«z √˺

«È¡≈‰∂ ÌΔ ¡≈ ◊¬Õ∂ ÿ «Ú⁄ ‰Ω ’ ’ºÍÛ∂ ¡Â∂ ◊«‘‰∂ ÷ΔÁ ÒÚªÕ ‘∞‰ «‹√ «ÁÈ Á≈ √≈‚≈ Î≈‡’ Â∂ «ÓÒ‰ ¡Ω «¬√ Î≈‡’ Â∂ ÌΔ ¡≈¬Δ √Δ √π«È¡≈∂ ÁΔ Áπ’≈È Â∂ Ï‘∞ Á∂ÚΔ √ΔÕ Í’ΩÛ∂ ÷≈ ’∂ ¡√Δ∫ ÓπÛ «Ì≥Á Á∂

‘Ø ◊¬ΔÕ ¡‹∂ Ó˘À Ï«‘‰ Ú≈√Â∂ Ï·À ’ ÓÀ˘ ¡≈Í‰Δ Ì∞ºÒ Á≈ Ó«‘√»√ ‘Ø«¬¡≈ Á≈ «¬’≈ √Δ, ÓÀ∫ Ú’Â Â∂ Í‘∞≥⁄ ¡Â∂ Áº«√¡≈ √Δ «’ Ó∂∂ Áº√∂ ÓπÂ≈Ï’ ÁÚ∂ «Â¡ª ÁΔ¡ª Î‡Ø Ø Ò◊º Δ¡ª ‘¬Ø Δ¡ª «ÍÂ≈ ‹Δ ÁΔ Áπ’≈È Â∂ ¡≈ ◊¬∂Õ

«Ú⁄ ‹◊≈‘ «ÓÒΔ ‘Δ √Δ «’ ¿∞√∂ «’ ÓÀ˘ ’Û≈ Ï∂⁄‰≈ È‘Δ∫ √Δ «◊¡≈Õ ‘Ó∂Ù≈ ÁΔ Âª ’∞ÒÚ≥Â, ‘∞‰ ¿∞Ê∂ Ï‘∞ ÏÁÒ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ «¬‘ √È ‹Ø Ù≈«¬Á ¿∞√ ÁΔ «¬Ó≈ÈÁ≈Δ «Ì≥Á ÁΔ Óª ÌΔ Áπ’≈È Â∂ ‘Δ ¡≈

Ú∂Ò∂ «¬º’ Ϙ∞◊ Ï≈¬Δ«√’Ò ÎÛΔ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ ÏΔÏΔ È∂ ÓÀ˘ ÁØ √ØÈ∂ ÁΔ¡ª Î≈‡’ Á∂ «Í¤∂ Ó∂ ≈ «¬Â≥ ˜≈ ’ ‘Δ Î≈‡’ «¬√∂ Ò¬Δ «¬º’ ¡Ì∞ºÒ Ô≈Á ‘À Á≈ √‡Δ«Î’∂‡ √ÈÕ ¡º‹ ÓÀ˘ «¬√ ◊¬Δ √ΔÕ ¿‘∞ Ȫ È∂ ⁄≈‘ Ó◊≥ Ú≈ Ò¬ΔÕ

ÿ Á∂ ¡≥Á Á≈ıÒ ‘Ø «◊¡≈Õ Ú≥◊ª «ÁºÂΔ¡ª ‹Ø ¿∞‘ ¡ÎzΔ’≈ ÂØ∫ ÒÀ √ΔÕ ÓÀ˘ Á∂÷Á∂ ‘Δ ¿∞‘ Î≈‡’ Í≈ «’˙∫«’ √≈‚Δ «˜≥Á◊Δ ÁΔ Ù∞»¡≈ ◊ºÒ Â∂ ‘≈√≈ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ ÓÀ∫ ª ’≈ÎΔ ÷Ùπ ◊Ú≈ Ú≈Â≈Ú‰ √ΔÕ ’¤∞

’Ò∞ ÚÂ≥ ¡Â∂ ’Ò∞ ÚÂ≥ ÁΔ Óª Á∂ ⁄‘∂ ∂ ’∂ ¡≈¬Δ √ΔÕ ‹Á ÓÀ˘ ÍÀ√∂ Á∂‰ Òº◊Δ ’’∂ ¡≈ ◊¬ΔÕ «¬√ Î≈‡’ Â∂ «ÓÒ‰ «¬ÊØ∫ ‘Δ ‘Ø¬Δ √ΔÕ ÷À, ¡√Δ∫ Í«‘Òª «¬√ ◊Òº ∫Ø «ÏÒ’Ò∞ ¡È≈ÛΔ ‘Δ √Δ ¡Â∂ Á∂ Ï«‘ ’∂ Ú≈Í√ ¡√Δ∫ ËÀÈØÚ≈ÒΔ

’∞¤ ‘Ø Âª Á∂ ‘Ø ◊¬∂ Ò∂«’È ¿∞‘ ª ÓÀ∫ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈ «’˙∫«’ ÁΔ¡ª Ô≈Áª √≈‚∂ ÁØÚª Ò¬Δ ¡Ì∞ºÒ ÁΔ Âª ¤≈¿‰∞ Δ Ò∂ Ú∂ √‡Ù∂ È Â∂ ¡≈ ’∞ÒÚ≥ Â∂ ‘Δ ÌØ√≈ ’’∂ ÏÀ·≈ √Δ Î≈‡’ Â∂ ¡≈ ◊¬∂Õ ’∞ÒÚ≥ ¡≈͉∂

Ù÷√ fiØÒ∂ «Úº⁄Ø ’∞¤ ⁄Δ˜ª ’º„ ’∂ Ú⁄∂ ∂ ’Û∂ Á∂ Í√À ∂ Ó∂ ∂ ’ÒØ √ÈÕ ’Ò∞ ÚÂ≥ ‘ÈÕ ’Ø¬Δ √≈Ò ’∞ Í«‘Òª «¬≥◊ÒÀ∫‚ ◊¬∂Õ √≈¬Δ’Ò ‹Ó∑ª ’≈¬∂ ¡Â∂ Ò∂«’È ’∞ÒÚ≥ ˘ ÌΔ √ØÈ∂ ÁΔ «¬≥ÈΔ ÿ ÚÒ ˘ ⁄ºÒ Í¬Δ ¡Â∂ ÓÀ∫ ≈‰Δ

‹ÒßË ÁΔ «‡’‡ ÒÀ ’∂ ‡∂È «Ú⁄ ‹≈‰’≈Δ È‘Δ∫ √ΔÕ «¬Ê∂ ‘Δ «¬‘Ȫ Íπ ˘Õ ÿ ¡≈ ’∂ ÓÀ∫ ◊«‘‰∂ ¡Â∂

ÏÀ· ◊¬∂Õ ’∞¤ «Ó≥‡ª «Ú⁄ ‘Δ ‹ÒßË ◊«‘«‰¡ª Ú≈∂ «Ò÷ «Á¡ª «’ «¬√ ’ÍÛ∂ ÏΔÏΔ Á∂ √ÍπÁ ’ «ÁºÂ∂Õ

¡≈ ◊¬Õ∂ Í«‘Òª ª ’Í«Û¡ª ÁΔ¡ª ÂØ∫ Í≥‹ √≈Ò Ï≈¡Á ‹ÁØ∫ «¬≥◊ÒÀ∫‚ ⁄ÒÁ≈.....

◊∞ ÁÚ≈≈ ≈Ó◊ÛΔ∑ ¡≈ √Ì≈ «È¿‘± ∫ÀÍ‡È ‚Ø ÁΔ ÍÏz Ë≥ ’ √Ú∂ ≈Á≈ ’Ó‡∂ Δ ¡Â∂ √◊≥  ÚÒº ∫Ø √Ó‘» ÓÈ÷º∞ Â≈ ˘
«’√z Ó√ ¡Â∂ ÈÚ∫∂ √≈Ò [email protected]@ ÁΔ ÚË≈¬Δ Á‰∂ Á∂ È≈Ò ‘Δ «¬Èª∑ ÚÒº ∫Ø ⁄Ó’Ω ÁΔ ‹◊≥ «Ú⁄º Ù‘ΔÁ ‘¬Ø ∂ √Ó‘»
«√º÷ Ï‘≈Á √»«Ó¡ª ÁΔ Ù‘ΔÁΔ, ◊∞» √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ ⁄Ω‘ª √«‘Ϙ≈«Á¡ª ÁΔ Ù‘ΔÁΔ ¡Â∂ Ó≈Â≈ ◊∞˜ ’Ω
ÁΔ Ù‘ΔÁΔ ˘ ͉z ≈ÓÕ

352 Bearwood Rd, Birmingham B66 4ET Wolverhampton

T: 0121 434 4747

email: [email protected]

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 23

Í‹≥ ≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ Á∂ ÷Â∂  «Ú⁄º ÈÚ∫∂ ¿μ∞ ÌÁ∂ ◊≈«¬’ È≈Ò ÓÈ «‹Âº ÁΔ ÓÒπ ≈’≈Â

◊∞ » √≈«‘Ï ÁΔ «Ó‘ √Á’≈ Ô» «‡¿Ï± Â∂ Ï‘Â∞ √≈∂ √«Ø ¡ª

¡Â∂ ÁÙ’ª È∂ «¬√ ◊Δ ˘ Ï‘π  ‘Δ Ó≈‰ «Áº ≈-Ò‚º ± ¡‹Ω Ò≈

ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ ≈‰≈ «Ú≥‚ؘ Á∂ Ó≈Ò’ ≈‰≈ È≈Ò
Í≥‹≈Ï Á∂ ‹≥Ó ÍÒ Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒΔ ¡Â∂ √º«Ì¡≈⁄≈
˘ ¡≈Í‰Δ ’Ò≈ È≈Ò «Ù◊≈È Ú≈Ò∂ ◊≈«¬’
¡Â∂ ◊ΔÂ’≈ Òº‚± ¡Ω‹Ò≈ ÓÈ «‹ºÂ Á∂ ÁÎÂ
¡≈¬∂Õ«‹Èª∑ Á≈ ÓÈ «‹ºÂ È∂ √π¡≈◊ ’ΔÂ≈Õ «¬√
«ÓÒ‰Δ ÁΩ≈È Òº‚± ¡Ω‹Ò≈ È∂ ÓÈ «‹ºÂ È≈Ò
◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª Áº«√¡≈ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂
¿∞√Â≈Á ‘Δ ⁄≥Á Í≈√Ò∂ Ú≈«Ò¡ª Á≈ Ë≥ÈÚ≈ÁΔ
‘À «‹Èª∑ È∂ ¿∞√˘ «Ó¿±«˜’ Ï≈∂ «◊¡≈È «ÁºÂ≈
¡Â∂ ÓÀ∫ ¡≈͉≈ ÙΩ’ Í»≈ ’È Ò¬Δ ¿∞Ȫ∑ ≈‘ª
Â∂ ⁄ÒÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ◊≈«¬’Δ ÚºÒ ’ÁÓ ÚË≈ «‘≈
‘ªÕ Òº‚± È∂ Áº«√¡≈ ( Í«‘ÒΔ Ú≈ √π«‰¡≈ Òº‚±
ÏØÒÁ≈, «¬√˘ ÷ªÁ∂ ‘Δ Á∂÷∂ ‘È ¡º‹ º’) «’
¿∞√È∂ ‘∞‰∂ ‘∞‰∂ ÙzΔ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á∂ [email protected]Ú∂∫
Íz’≈Ù «ÁÚ√ ÁΔ ÷πÙΔ «Úº⁄ ¡≈͉≈ Ë≈«Ó’
◊Δ “√≈«‘Ï «Ó‘Ï≈È” ◊≈«¬¡≈ ‘À «‹√˘ Ì≈Â
ÁΔ ÓÙ‘» ’≥Í‰Δ ‡Δ √ΔΔ˜ È∂ ΔÒΔ˜ ’ΔÂ≈ ‘ÕÀ
¿∞Ȫ «¬‘ ÚΔ ÷πÙΔ È≈Ò Áº«√¡≈ «’ ◊∞» √≈«‘Ï
ÁΔ «Ó‘ √Á’≈ Ô» «‡¿±Ï Â∂ Ï‘∞ √≈∂ √ث¡ª
¡Â∂ ÁÙ’ª È∂ «¬√ ◊Δ ˘ Ïπ‘ ‘Δ Ó≈‰
«ÁºÂ≈ ‘À ¡Â∂ ÓÀ∫ ¿∞Ȫ∑ Á≈ «‘«ÁÒØ∫ Ë≥ÈÚ≈Á
’Á≈ ‘ª «‹Èª∑ Ó∂≈ «¬√ Âzª ‘Ω√Ò≈
ÚË≈«¬¡≈Õ«¬º’ √Ú≈Ò Á≈ ¿∞μÂ «Á≥«Á¡ª Òº‚±
¡Ω‹Ò≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞√˘ ÓΩ‚«Òß◊ ¡Â∂
‚≈«¬À’ÙÈ Á≈ ÙΩ’ ‘؉ ’’∂ ¿∞√È∂ «¬º’ ◊ΔÂ
“«Úº⁄ ÍzÁ∂√ª” ¡Â∂ “«Í˜≈ ‘º‡” «Úº⁄ Ì≈◊ «Ò¡≈
‘À «‹√˘ ÁÙ’ª È∂ Ï‘∞ Í√≥Á ’ΔÂ≈ ¡Â∂ Ó∂∂
Í«‘Òª ÁØ ◊Δ “Ⱥ⁄‰≈” ¡Â∂ “ϺÒ∂ ºÏ≈” ÚΔ
√ث¡ª ÁΔ ’⁄«‘Δ «Úº⁄ ¡≈ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ¿È∞ ª∑
«¬‘ ÚΔ Áº«√¡≈ «’ ÏÁ∂Ù «Úº⁄ «‘≥Á∂ ‘ج∂ √÷Â
«Ó‘È ’È Á∂ È≈Ò È≈Ò ÓÀ «¬‘ ÙΩ’ ÚΔ Í»Δ
Ò◊È È≈Ò ’ «‘≈ ‘ªÕ¿È∞ ª∑ ÓÈ «‹ºÂ ÁΔ
Â≈Δ¯ ’«Á¡ª «’‘≈ ÓÀ∫ ≈‰≈ Ì≈ ‹Δ ˘ Ï∂ÈÂΔ
’ΔÂΔ «’ ¡≈ͪ ÓÈ «‹ºÂ ˘ ˜» «ÓÒ‰≈ ‘À ‹Ø
Ó∂∂ Á∂÷‰ «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ «’ «¬√ Í⁄∂ Á∂ Í≈·’
«¬√ÁΔ Ï‘∞ ÙÒ≈ÿ≈ ’Á∂ ‘È «‹√˘ ÓÀ∫ ÚΔ
ÏÛ∂ «Í¡≈ È≈Ò ÍÛ∑Á≈ ‘ª «’¿∞∫«’ «¬√ «Úº⁄
’Ø¬Δ ÚΔ Ì∑Ó Ì∞Ò∂÷≈ Í≈¿± √Ó◊Δ È‘Δ∫
¤ÍÁΔÕÓ˘À ≈‰≈ Ì≈‹Δ ÂØ∫ «¬‘ √π‰’∂ ¡≥ª ÁΔ
÷πÙΔ ‘Ø¬Δ ‹ÁØ∫ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ ’Ó «√≥ÿ ’Ó
ª ¡≈͉∂ Úº‚∂ ÚΔ ‘È ¡≈ͪ ‹ÁØ∫ Ó˜Δ ¿∞Ȫ∑
’ØÒ ‹≈ √’Á∂ ‘ª ¡Â∂ Â∞‘≈˘ «ÓÒ’∂ √º⁄ Óπº⁄ ‘Δ
«¬‘ √≈Ï ‘Ø «◊¡≈ «’ ≈‰≈ Ì≈ ‹Δ «ÏÒ’∞Ò
·Δ’ ’«‘≥Á∂ √È Â∞‘≈‚∂ Ï≈Õ∂

≈‰≈ ’Ó «√≥ÿ ’Ó Special Thanks to Rana Bha Ji & Mann Jitt Weekly.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 24

√Ó‘» ÓÈ÷º∞ Â≈ ˘ «’√Óz √ ¡Â∂ ÈÚ∫∂ √≈Ò ÁΔ¡ª ÚË≈¬Δ¡ª

BALDEV JASSA COOKY JAGJEET PARMJIT SUKHWINDER BALBIR SINGH DR. AMARJIT RANJIT SINGH ISHWINDER DR MR JAGGA
SINGH GILL DEHAL DEHAL SINGH EX DTP SINGH SINGH GILL LALLI BAINS DHANDA SINGH HARWINDER SINGH
DHANDA KHEHRA
SINGH

MR AMRIK SHALBINDER MEJI MR. G.S. BEDI KEWAL SINGH MAHINDER JATH. SHANGARA ANEK SINGH SUKHWINDER AVTAR SINGH MR. MAHINDER BABA
SINGH GILL SINGH SAMRALA SINGH GILL MISSIONARY
THANDI SINGH KANDOLA S. DHAMI JOHAL SINGH MAUR TARLOCHAN

SINGH BOPARAI

KULWANT NEERU BIPIN MR. JAGDISH BALKAR PARAMJIT MATABALDEV MATA SHANGRA SINGH MR. S.S. PAT JARNAIL SINGH
KAINTH KHINTH DHOKIA PATEL SINGH SINGH DHADI KAUR KHALSA
KAWALJIT KAUR BHANDAL MCFADDEN MP BHOGAL
BUNGAR
VIRDEE

BHAGGA SURIA MR. MANJIT DR. JAS HARCHAND MR. SK HARMEL SINGH RASHPAL SINGH GURMIT EKAM SINGH SUKHNINDER PRITHI S
PHOTAY SINGH KAMLA JANDU SINGH MONGA SINGH BANSAL SANDHU
SADHPURI PUREWAL JANDHU

SOHAN DEVA SINGH JEET SINGH TEJA SINGH MOHAN SINGH SANTOKH MOTA SINGH JASVIR S RAI DALJIT CHAN RESHAM S SURINDER S.
SINGH HARIKA DHILLON JANDALVI MALLEE AZAD
SDO MASTANA SINGH NAHAL

DR GURNAM PARDEEP S PARMINDER PARGAT PURN S BALDEV CLLR. J K PIARA S RANJIT S G S KALSI SURINDER KULWANT S
SINGH SEKHO CHATHA SINGH OUJLA DEHAR GUMTALA RAI
BASSI SINGH BHANDAL SINGH BAINS

BASSON

SATPAL SUKHVINDER SIMI GILL RAJ SINGH SANTOKH ROB MALKIAT S HARBAJAN GURBAX S JASWANT HARDIAL RAGHUBIR
S SHOKAR MARRIS
SHARMA SINGH KAILEY TALWAR KHAIRA KALIA SINGH ATWAL GILL

JASWANT PAMMA SATNAM SARBJIT GURMIT S BALBIR S BHAJAN S SUKHCAIN INDERJIT MOHINDER S JAGJIT SATPAL
S VIRDI JOHAL NAGARA BHATTI BHOGAL AULAKH SEKHO DHANJAL
AULAKH S PANNU SINGH RAI

ROOP S PAYAL BEDI SUSHIL JASWINDER SAWARAN DR. SADHU JASWINDER P. NASIB PRINCIPL SIHRA SOHN S ASHA RANI
BANING KAUR S HAPPY S ATWAL SINGH WARIAM AULAKH
SINGH MBE BRAR SEVAK BARPAGA MATTU
SINGH

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 25

◊∞» «√˪ «Úº⁄ Í»È «ÚÙÚ≈Ù º÷‰ Ú≈Ò∂ √. ‹Ø«◊≥Á «√ÿ≥ ¡ΩÒº÷ Á∂ Ò≈‚Ò∂ √ÍπºÂ √. Â√∂Ó «√ÿ≥ ¿∞Î «ÏÒº È∂ ÈÚ∂ √≈Ò ¡Â∂ «’z√Ó√ ÁΔ ÷πÙΔ «Úº⁄ ¡≈Í‰Δ¡ª

Ïzª⁄ª Á∂ √≥⁄≈Ò’ª ¡Â∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ «ÓºÂª ˘ Ïz«Ó≥ÿÓ Á∂ ÓÙ‘» ¡ÀÓ ¡À∫‚ ‹Δ ÏÀ∫’«‡≥◊ ‘≈Ò «Úº⁄ «¬º’ Ù≈ÈÁ≈ Í≈‡Δ ¡≈ÔØ«‹Â ’ΔÂΔ «‹√ «Úº⁄ ‘≈˜ ‘؉ Ú≈«Ò¡ª
¡Â∂ Ϻ«⁄¡ª È∂ ¡≈ÈßÁ Ó≈«‰¡ªÕ’≥Í‰Δ Á∂ ÓÀÈ∂«‹≥◊ ‚≈«¬À’‡ «ÏºÒ È∂ ÓÈ «‹ºÂ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª Áº«√¡≈ «’ ¿∞Ȫ∑ È∂ ¡≈͉∂ √«Â’≈ÔØ◊ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈

ÚºÒØ∫ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ¡‰ÓØÒ ¿∞ÍÁ∂Ùª Á∂ ¡≈Ë≈ Â∂ √≈Ò [email protected] ˘ ¡≈Í‰Δ ’∂’ ÙØÍ ’≥Í‰Δ √Ê≈Í ’ΔÂΔ √ΔÕ √≈‚∂ √≈∂ ÍzΔÚ≈ Á∂ √«‘ÔØ◊ ¡Â∂ ÍzÓ≈ÂÓ≈ ÁΔ «Ó‘ √Á’≈

¡º‹ Í»∂ «¬≥◊ÒÀ∫‚ «Úº⁄ √≈‚Δ¡ª ÎzÀ∫⁄≈¬Δ˜ AF Ù≈÷≈Úª ‘ÈÕ ¿∞Ȫ∑ ¡º◊∂ ÏØÒ«Á¡ª «’‘≈ «’ ÓÀ˘ ÷πÙΔ ‘À «’ √≈‚≈ √≈≈ ÍzØ‚’‡ ¡Àμ◊ ÒÀμ√ ‘؉ ’≈È √≈«¡ª «Úº⁄
‘ÓÈ «Í¡≈≈ ‘À ¡Â∂ ¡√Δ∫ Ï‘∞ ˜ÒÁΔ ‘Ø Ù≈÷≈Úª ÚΔ ÷∑ØÒ‰ ‹≈ ‘∂ ‘ª «’¿∞∫«’ √≈‚∂ ’∂’ª ÁΔ Ï‘∞ Ó≥◊ ‘ÕÀ «¬√ Ò¬Δ ¿∞Ȫ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ‹∂’ ’Ø¬Δ √‚∂
Â∫Ø Î∫Àz⁄≈¬Δ˜ Ò‰À Δ ⁄≈‘Á≥∞ ≈ ‘À ª ¿‘∞ √≈‚∂ È≈Ò www.egglesscakeshop.com Â∂ √Í≥ ’ ’ √’Á≈ ‘ÕÀ ¿È∞ ª∑ È∂ «¬√ Í≈‡Δ «Ú⁄º Ù≈ÓÒ ‘‰Ø Ú≈«Ò¡ª Á≈ «‘«ÁÒ∫Ø
Ë≥ÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ ÓÈ «‹ºÂ Á≈ ÚΔÕ

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 26

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 27

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 28

spqwihk-rwSIPl CLASSIFIED

Ó∂÷ : Ó≈⁄ BA-¡ÍzÀÒ AI «Ë¡≈È È≈Ò ’ØÕ MATRIMONIAL
’Ø‡-’⁄«‘Δ Á∂ ’ßÓª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ∂◊Δ, ¡Î√ ÚΔ ÈÓ ÂπÒ≈ : √ÂßÏ BC-¡’±Ï BB Jat Sikh family seek a suitable match for their beautiful, slim,
π÷ æ÷‰◊∂ Í «’√∂ ÍzÏÒ ÙÂ± ’’∂ ‡ÀÈÙÈ Íz∂Ù≈ÈΔ Ï‰Δ «√Â≈≈ ËÈ Ò≈Ì Ò¬Δ Ï∂‘Â, «ÓºÂ Â∂ ’≥Ó’≈‹Δ √≈ÊΔ √«‘ÔØ◊ fair, medical doctor daughter. She is 30 years old, 5’8'’, born
‘∂◊ΔÕ Á∂‰◊∂ Í √ÍÂ≈‘ Á≈ «Ú⁄Ò≈ «‘º√≈ «√‘Â Ò¬Δ «„ºÒ≈ Ș and bred in England. Boy must be between the ages of 29-33
«ÏÃ÷ : AI ¡ÍzÀÒ -Ó¬Δ [email protected] ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ years, clean shaven, over 5’ 10’’ and have similar medical
«¬√ √ÍÂ≈‘ ÁΩ≈È ÁπÙÓ‰ª Á∂ ¿∞μÌ‰ Â∂ «√‘ Á∂ «Ú◊ÛÈ «ÏÃÙ⁄’ : ¡’±ÏBC-ÈÚßÏ BA qualifications (i.e. medical doctor or dentist). Interested parties
Á≈ ÷Â≈ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈ Í ’≈ØÏ≈Δ Íπ˜ΔÙÈ ·Δ’ ‘∂◊Δ, «√Â≈≈ √’≈Δ ’≥Óª ˘ √≥Ú≈È Ú≈Ò≈ Â∂ ËÈ Ò≈Ì Ï‰≈¬Δ fulfilling the above criteria, please call on 07752160424.
ÓÈ «Ú⁄ √À-√Í≈‡∂ ÁΔ Ò≈Ò√≈ ‹≈◊ √’ÁΔ ‘ÀÕ º÷‰ Ú≈Ò≈ ‘À Í Í«Ú≈’ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ ’∞fi ‡À∫ÙÈ Â∂ ¡ÙªÂΔ
«ÓÊπÈ : Ó¬Δ BA-‹±È BA ÚΔ Ï‰≈¬Δ º÷‰ Ú≈Ò≈ ‘À, ’≈ØÏ≈Δ ÂΩ ”Â∂ «√Â≈≈ ⁄≥◊≈, Ú ÁΔ ÒØÛ
ÍzÏÒ «√Â≈≈ Â∞‘≈˘ ‘ Â∑ª ‘≈ÚΔ, ÍzÌ≈ÚΔ, «Ú‹¬Δ º÷∂◊≈, ’≥Ó’≈‹Δ ‡» Ò≈Ì Á∂ √’Á≈ ‘À
’≥Ó’≈‹Δ ‘≈Ò≈ √≥ÂØÙ‹È’ Í √ÍÂ≈‘ Á∂ «Ú⁄Ò∂ «‘º√∂ «Ú⁄ ËÈ : ÈÚßÏ BB-Á√ßÏ BA ‹º‡ «√º÷ Í«Ú≈ ˘ ¡≈Í‰Δ ÒÛ’Δ Ú≈√Â∂ ÔØ◊ Ú ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’Δ ÁΔ ¿∞Ó [email protected]
ÙÂ» È∞’√≈È Í‘∞≥⁄≈¿∞‰ Á∂ Ó»‚ «Ú⁄ Ș ¡≈¿∞‰◊∂Õ «’√∂ ÍzÏÒ ÙÂ± ’’∂ ¡≈Í Á∂ Ò¬Δ ’Ø¬Δ Óπ√ΔÏ ÷Û∑Δ ‘Ø √’ÁΔ √≈Ò ÁΔ ‘À ¡Â∂ ÓÀ‚Δ’Ò ‚≈’‡ ‘À, ≥◊ √≈Î ‘ÀÕ ¿∞‘ «¬ºÊ∂ ÁΔ ‹Ó-Í≈Ò ‘À. ÒÛ’∂ Á∂
’’ : ‹±È BB-‹πÒ≈¬Δ BB ˛ Í ’≈ØÏ≈Δ ÁÙ≈ ·Δ’ ·≈’ ‘∂◊Δ, √ÎÒÂ≈ ¡’√ √≈Ê ¿∞Ó BI-CC √≈Ò Â’, ’ºÁ E”- [email protected]”” ÂØ ¿∞Í ¡Â∂ ’ÒΔÈ Ù∂ÚÈ ‘ØÚ∂Õ ÒÛ’∂ ÁΔ
√ÍÂ≈‘ Á∂ Í«‘Ò∂ «‘º√∂ «Ú⁄ «√‘ «Ú⁄ ◊ÛÏÛΔ ÁΔ Ù’≈«¬Â Á∂Ú∂◊ΔÕ ‹≈«¬Á≈ÁΔ ’ßÓª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ∂◊ΔÕ Â≈ÒΔÓ ÓÀ‚Δ’Ò ‚≈’‡ ‹≈ ‚À∫«‡√‡ ‘ØÚ∂Õ «Ó‘Ï≈ÈΔ ’’∂ ¿∞‘ ‘Δ ÎØÈ ’È ‹Ø «¬‘
«‘ √’ÁΔ ‘À Í √’≈ Â∂ ◊À-√’≈Δ ’≥Óª «Ú⁄ ’ÁÓ Ó’ : Á√ßÏ BB-‹ÈÚΔ AI Ùª Í»Δ¡ª ’Á∂ ‘Ø‰Õ √≥Í’ @[email protected]
¡◊≈‘ ÚºÒ ‘∂◊≈ √Ë≈È «‹‘Δ ’Ø«ÙÙ ’È ”Â∂ √’≈Δ ’≥Óª «Ú⁄Ø∫ ÓπÙ’Òª
«√øÿ : ‹πÒ≈¬Δ BC -¡◊√ BB ‘º‡‰◊Δ¡ª, ¡Î√ª Á≈ ∞ı ÚΔ ÈÓ ¡Â∂ Ò⁄’ΔÒ≈ ‘∂◊≈ Í ÒÛ’Δ ÁΔ ÒØÛ
«¬√ ‘¯Â∂ «Ú‹À ÙzΔ √≈Ê Á∂Ú∂◊Δ √À-√Í≈‡∂ ÁΔ ⁄≈‘ ‘∂◊Δ, ¡≈͉∂ √πÌ≈¡ «Ú⁄ ◊∞º√∂ Á≈ ¡√ ‘∂◊≈
√‹‰-√≥ÚÈ ÁΔ ∞º⁄Δ Â∂ ÓÈ «Ú⁄ ⁄≥⁄ÒÂ≈ ‘∂◊Δ Í «ÚØËΔ¡ª ’∞øÌ : ‹ÈÚΔ [email protected]ÎÚΔ AH ‹º‡ «√º÷ ÍzΔÚ≈ ¡≈͉∂ ÒÛ’∂ «‹√ ÁΔ ¿∞Ó CD √≈Ò, ’ºÁ E Îπº‡ G «¬≥⁄,
’’∂ «’√∂ √Ó∂∫ ¿∞Òfi‰ª ÚΔ «√ ⁄πº’ÁΔ¡ª «‘‰◊Δ¡ª «¬√ √ÍÂ≈‘ ÁΩ≈È ÙÂ» ͺ÷ ÁΔ¡ª ‘’ª ˘ ¡‰-Á∂÷≈ ’È≈ «‚◊Δ‘ØÒ‚ ¡Â∂ ⁄≥◊Δ ‹ΩÏ ’Á∂ Ò¬Δ ‹ΔÚÈ √≈ʉ ÁΔ ÂÒ≈Ù «Úº⁄ ‘ÈÕ ÒÛ’Δ
’ø«È¡≈ : ¡◊√ BC-√ÂßÏ BB Ó«‘≥◊≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À Í ’≈˘ÈΔ ’≥Óª «Ú⁄ ͺ÷ Әϻ ‘∂◊≈, ‹º‡ «√º÷ ÍzΔÚ≈ «Úº⁄Ø∫ Í≥‹≈ÏΔ ¡Â∂ «√º÷Δ √º«Ì¡≈⁄≈ ÁΔ¡ª ’Áª ÂØ∫ Ú≈«’Î
√ÂÍ≈‘ Á∂ Í«‘Ò∂ «‘º√∂ «Ú⁄ È∞’√≈È Á∂ ‘≈Ò≈ ω √’Á∂ ‘È, ’≈ØÏ≈Δ ’≥Óª «Ú⁄ Ò≈Ì Â∂ «¬º˜Â-Ó≈‰ ÁΔ Íz≈ÍÂΔ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ‘ÚØ Õ∂ «Ú˜‡˜ ÚΔ √≥Í’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ √≥Í’: @GGCI CHC BFB.
«¬√ Ò¬Δ ⁄Ω’√Δ º÷Ø Í «Ú⁄Ò≈ «‘º√≈ Â∂ ¡≈÷Δ «‘º√≈ ’≈ØÏ≈Δ ÓΔÈ : ÎÚΔ AI-Ó≈⁄ [email protected]
Ò≈Ì Ò¬Δ ⁄≥◊≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ Ó≥◊Ò ÁΔ Íπ‹ΔÙÈ ’≈È ¡’√Δ‚À∫‡ Â∂ «√Â≈≈ ÁπÙÓ‰ª 鱧 ¿πÌ≈È ¡Â∂ «√‘Â È±ß «Ú◊≈ÛÈ Ú≈Ò≈,
√º‡ Ú◊À≈ Á≈ ‚ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈, «¬√ Ò¬Δ ‚≈¬Δ«Ú≥◊ Ú◊À≈ «Ë¡≈È æ÷Ø Í ÿ∂Ò± ÓØ⁄∂ ¿πÂ∂ √ÁÌ≈ÚÈ≈ Ï‰Δ ‘∂◊Δ

Your Stars This Week

Acharya Surendera Gautama / E-mail [email protected]

Aries March 21-April 19 Relationships will encounter stiff RAI & Sons
It is a week to remain calm, mediate and recharge your opposition on certain issues, this
batteries. Watch out for short temper midweek especially week, and you are advised not to over react. You are Required Skilled Workers.
with workmates. There are issue you are unable to find harmony seeking sign and it will payoff to keep your
solutions; don't fret as the cosmic is about to awaken your tempers in check and play diplomatic card. The travel Brick Layers,Plasteres, Labourers,Plumbers,
third eye to resolve matters. bug strikes for next few weeks. Tilers,Bath Room Fitters, Kitchen Fitters & Electricians.
Taurus April 20-May 20 Scorpio October 23-November 21
As the Sun moves into your house of networking and Don't fret and don't despair if something is not turned Good Rates of Wages but depend upon Experience.
aspirations, take advantage of the opportunities available out the way you wished. The is abundance of Must have Legal Documents to work in UK
for joint venture and teamwork. opportunities to revise and start over again to succeed.
Gemini May 21-June 21 Sagittarius November 22- December 22 √≈˘ ˜Ï∂’≈ Ï«’Δ,ÍÒ√Â˜,¡≈Ó ’≈Ó∂,ÍÒßÏ˜, ‡≈«¬Òª
Opportunities to change your life style or secure new job Messenger Mercury influences your house of home and Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂,Ï≈Ê»Ó ¡Â∂ «’⁄È «Î‡˜, «¬ÒÀ’‡zΔÙȘ Â∞≥Â
exist through the week. Social invitations flood in and family till 13th March and it may restrict your ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Í Ô» ’∂ «Úº⁄ ’≥Ó ’È Á∂ ¡≈«◊¡≈ ͺÂª Á≈
your phone rings non-stop. Work is duped upon you mid- movements and limit your actions. Some of you will be
week denying you any time to play but the hectic schedule moving home or maybe expect a new addition to the ’ØÒ ‘؉≈ ˜»Δ ‘ÕÀ ⁄≥◊Δ ÂÈ÷≈‘ Í ˜Ï∂ Á∂ ¡Ë≈ ÂÕ∂
will reward you with cash and promotion. family. You may sign to property contract.
Cancer June 22-July 22 Capricorn December 22-January 19 Contact: Tejinder S. Kandola 07792 855 562
On Wednesday,22nd Feb. you are you are in a dilemma to Finances are on the rise again. The project you have worked
tilt to career or meet demands of a loved one, but you have for a long time now comes to fruition; what a relief. ¡≈͉∂ ’≈ØÏ≈, Ȫ ÁΔ ÏÁÒΔ ‹ª
the expertise to create equilibrium. Aquarius January 20-February 18 «Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ √ÏßËΔ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚
Leo. July 23-August 22 With the planets playing hide and seek, it is better for
As a fire sign and self- reliant individual, you cherish you to go with the flow, rather than force any issues. «¬Ù«Â‘≈ Á∂‰ Ò¬Δ Ô≈Á æ÷Ø
your freedom but at times you have to reach out to It is disheartening that friends who supported your
someone for support. Wednesdays planetary projects, now retreat, unless you accept their
configuration compels you approach a friend and seek demands.
advice. Pisces February 19-March 20
Virgo August 23-September 22 The solar eclipse in your sign signals new beginnings in
A week full of lust, passions and emotions, Virgo when career, financial affairs and relationships, which means
you will be astounded with the arrival of a new romance. that some chapter has to close. If you are hunting for a
Health. wellbeing and career too are to the fore. residential property or considering to renovate your pad, the
Libra September 23-October 22 time is ripe.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 29

UK's Prince Andrew used as bait by Epstein: Report
London in November. declined "out of fear" and did justice". memory of having met victim

The UK's Prince Andrew She was taken to Epstein's not meet Andrew or see the The Duke of York has Virginia Roberts Giuffre, who

was used as bait by the late Manhattan townhouse by one billionaire sex offender again. denied all the allegations claims she had sex with the

American financier and sex of his assistants where she These allegations were brought forth by the victims, Prince while a minor on the

offender Jeffrey Epstein in an was later given an iPod and set out in a letter sent to adding that he did not witness orders of Epstein and the

attempt to lure a 15-year-old photographed,. Prince Andrew by Jane Doe or suspect any suspicious latter's friend, Ghislaine

girl to the latter's Caribbean Two weeks after this 15's lawyer, GloriaAllred, last behaviour during his visits to Maxwell, Andrew evinced no

island, a media report said on meeting she describes being week, The Daily Mail report Epstein's homes. sympathy for the late

Sunday. subjected to a "vicious, said. Criticism of Andrew for his financier's victims.

A representative of Epstein prolonged sexual assault", the Allred, who is representing relationship with the well- Giuffre has produced a

was alleged to have offered the victim claimed in her five of Epstein's victims, urged connected financier increased photograph of her then-17-

minor girl the opportunity to complaint. the Prince to provide "sworn after the airing of the Prince's year-old self with Prince

meet PrinceAndrew as a way The girl was then offered by testimony" to the FBI in order interview with the BBC last Andrew, his arm around her

to get her to visit Little St Epstein's representative to visit to help women "find peace" month. waist, and Maxwell standing

James, owned by the Mexico in 2004 before the his Caribbean island which she and for the "interests of serving Besides denying any in the background.

American financier from 1998 attempt to lure her to the

until his death in August, The Caribbean.

Daily Mail said in the report. Epstein's team began

The woman, who refers to groomingandmanipulatingher

herself as 'Jane Doe 15', has when she was on a school trip

claimed that she had been to New York with her drama

sexually assaulted at Epstein's club, according to Jane Doe

Zorro ranch compound in New 15's complaint which was filed

House panel approves 2

chargesagainstTrump

Washington

US President Donald

Trump has said it is unfair that

he is being impeached as he

has done no wrong and the

country under him is doing

“quite good”.

“It’s not fair that I’m being

impeached when I’ve done

absolutely nothing wrong,”

Trump said in a tweet on Friday

night as a key congressional

committee, earlier in the day,

approved the two articles of “The Radical Left, Do

impeachment against him.
The impeachment against Nothing Democrats have
TrumpnowmovestotheHouse becomethePartyofHate.They
of Representatives, where the are so bad for our Country!,”
opposition Democratic Party Trump said in his tweet. Earlier
enjoys a majority. Once passed in the day, he described
by the House, the trial for impeachment as a hoax and
impeachment would be carried politically motivated. “The
out in the 100-member US impeachment is a hoax. It is a
Senate, where Trump’s sham.Itstartedalongtimeago,
Republican party has a probably before I came down
the escalator with the future
majority.
First Lady. It started a long time
Tehsildar demanding ago,” Trump told reporters

bribe, Capt mum, claims earlier in the day at the White
Cong MLA
House.

In an embarrassment to “It is a witch hunt. It is a
the Congress government, a sham. It is a hoax. Nothing was
party MLA has accused a
tehsildar of demanding Rs done wrong. Zero was done
15,000 in bribe from a senior wrong. I think it is a horrible
Congress functionary for thing to be using the tool of

registration of a plot while impeachment, which is
regretting no action has been supposed to be used in an
taken against the official by
the Capt Amarinder emergency.And it would seem
government in the one- many, many, many years
month-old incident. apart,” he asserted.

Claiming that he had filed “Tobeusingthisforaperfect
a complaint to the Chief phone call, where the president
Minister, DGP, and Vigilance
Department seeking action, of that country said there was
Shutrana MLA Nirmal Singh no pressure whatsoever — did
said he was feeling helpless not even know what we were

because nothing had been talking about. It was perfect; the
done in the case so far.
relationship is perfect,” he said

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 30

√Ø «’¿∞ «Ú√∂ «‹È √Ì «’¤ dIAw ®
«¬‘ ÚΔ «¬º’ √º⁄≈¬Δ ‘À «’: Ó«ÈßÁ «√≥ÿ «◊ºÒ ¡Â∂ ‚≈. √π÷ÏΔ «√≥ÿ «◊ºÒ Ú∞ÒÚ‘∫ÀÍ‡È Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ ‚≈ √≈Ë» «√≥ÿ Á≈ È≈Ó ØÙÈ ’∂Õ √. Í»È «√≥ÿ ⁄º·≈
È≈Ò Ïº«⁄¡ª ◊≥„∑ √≥√≈ ÍÀ∫ÁΔ, Ϻ⁄∂ Óª Á∂ ◊Ò∂ Á≈ ‘≈ ‘∞≥Á∂Õ ÍØÂ≈ √. «ÁÒÏ≈◊ «√≥ÿ ¡Â∂ √Á≈ÈΔ ¡ÀÓ ÏΔ ¬Δ, ‘Ø ÍÂÚ≥Â∂ √º‹‰ª ¡Â∂ ◊∞» √≈«‘Ï È∂ √‡∂‹ ÁΔ ’≈Ú≈¬Δ ˘
Ó≈«Í¡ª Á≈ Á∂‰ È≈ Á∂ √’Á∂, «√ «¬Èª∑ Á∂ √Á≈ «¬‘ Ì≈ ‘∞≥Á∂ ÏÒ«Ú≥Á ’Ω «◊ºÒ ¡Â∂ ¡‡Ú≈Ò ÍzΔÚ≈ È∂ ÿª Á∂ È∞Ó≈«¬≥«Á¡ª È∂ ÈÚ ‹≥Ó∂ Ϻ⁄∂ ˘ «ÈÌ≈¿∞∫«Á¡ª ¡‡Ú≈Ò √≈«‘Ï Á∂ ÍzΔÚ≈
ı≈ÈÁ≈È ÁΔ ¡‰ı Â∂ Ù≈È ‘∞≥Á∂,Á∂Ù ’ΩÓ Á∂ «√Í≈‘ «√Ò≈ ‘∞≥Á∂Õ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á ’È Ò¬Δ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ ÙzΔ ¡ÙΔÚ≈Á «ÁºÂ≈ «’ ¿∞‘ Úº‚≈ ‘Ø’∂ ¡≈͉∂ ÚºÒØ∫ «¬√ ÷πÙΔ Á∂ ÓΩ’∂ √Ó»‘ ‘≈˜Δ Ì∑È
È≈Ò È∂’Δ¡ª ¯˜ «ÈÌ∑ªÚÁ∂ ‹Ø,√Á≈ ¿∞Ȫ∑ Á∂ ’Ó √«Â’≈ ‘∞≥Á∂Õ √π÷Ó‰Δ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ ‹≈Í ’Ú≈’∂ ÌØ◊ Í≈¬∂ È≈È«’¡ª ¡Â∂ Á≈Á«’¡ª Úª◊ Á∂Ù ’ΩÓ Ú≈«Ò¡ª Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ
ÙzΔ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ ¡‡ºÒ Ï⁄È ‘È «’ “√≈⁄∂ √«‘Ï≈ «’¡≈ «‹ºÊ∂ ¡‡Ú≈Ò √≈«‘Ï Á∂ ȘÁΔ’Δ¡ª ¡Â∂ √Ó»‘
È‘Δ ÿ Â∂∂®” Í ¿∞√ ÿ «Úº⁄Ø∫ ¿∞Ȫ∑ √∂Ú≈Á≈ª ÁΔ ‘Δ ¡≈Ù≈ «ÙÂ∂Á≈ª È∂ ¡‡Ú≈Ò , «◊ºÒ ¡Â∂ ‡∞º‡ ÍzΔÚ≈
«ÂzÍ ‘∞≥ÁΔ ‘À «‹‘Û∂ ¿∞√ Á∂‰‘≈ ˘ √Á≈ ‘Δ √. ÏÒ≈‹ «√≥ÿ ˘ ÚË≈¬Δ¡ª «Á≥Á∂ ‘ج∂ Ϻ⁄∂ ÁΔ ÒßÏΔ ¡≈Ô» Ò¬Δ
¡‡Ú≈Ò ‹Δ Á∂ ÍzΔÚ≈ Úª◊ √Ò≈‘∞≥Á∂ ¡Â∂ «√Π’Á∂ ‘È «‹√ ¡Á≈√ ’ΔÂΔÕ √≥ Ï≈Ï≈ √Δ⁄∂Ú≈Ò Á∂ ÚØ√≈¬∂
√Á’≈ ◊∞» ¡’≈Ò Íπ÷ È∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ «Í¡≈∂ ÁØ‘Â∂ ÁΔ Á≈ Ï≈Ï≈ √π÷‹Δ «√≥ÿ,√Δ. ‹Δ. ¡ÓÀ . √Δ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ
ÏıÙΔÕ«¬√ ÷πÙΔ «Úº⁄ ÈÚ ‹≥Ó∂ Ó≈√‡ ¡Ï≈˜ «√≥ÿ «◊ºÒ √ÍπºÂ ‚≈. ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ , ◊∞ÁÚ≈≈ «√º÷ ’Ω∫√Ò

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 31

The Christmas Story of the Birth of Jesus

The Conception of Jesus The Birth of Jesus: and that he was the Messiah, At that time, Caesar shepherds who were tending the east saw a star, they

Foretold While Mary was still God with us.When Joseph Augustus decreed that a their flocks of sheep by night. came in search, knowing

Mary, a virgin, was living engaged to Joseph, she woke from his dream, he census be taken, and every The angel announced that the the star signified the birth of

in Galilee of Nazareth and miraculously became willingly obeyed God and person in the entire Roman Savior had been born in the the king of the Jews. The

was engaged to be married pregnant through the Holy took Mary home to be his world had to go to his own town of David. Suddenly a wise men came to the

to Joseph, a Jewish Spirit, as foretold to her by wife, in spite of the public town to register. Joseph, great host of heavenly beings Jewish rulers in Jerusalem

carpenter. An angel visited the angel. When Mary told appeared with the angels and and asked where the Christ

her and explained to her that Joseph she was pregnant, he began singing praises to God. was to be born. The rulers

she would conceive a son by had every right to feel As the angelic beings explained, "In Bethlehem in

the power of the Holy Spirit. disgraced. He knew the child departed, the shepherds Judea," referring to Micah

She would carry and give birth was not his own, and Mary's decided to travel to 5:2. Herod secretly met

to this child and she would apparent unfaithfulness Bethlehem and see the with the Magi and asked

name him Jesus. carried a grave social stigma. Christ-child. them to report back after

At first Mary was afraid Joseph not only had the right There they found Mary, they had found the child.

and troubled by the angel's to divorce Mary, under Jewish Joseph and the baby, in the Herod told the Magi that he

words. Being a virgin, Mary law she could be put to death stable. After their visit, they too wanted to go and

questioned the angel, "How by stoning. began to spread the word worship the babe. But

will this be?" The angel Although Joseph's initial about this amazing child and secretly Herod was plotting

explained that the child would reaction was to break the everything the angel had to kill the child.

be God's own Son and, engagement, the appropriate said about him. They went So the wise men

therefore, "nothing is thing for a righteous man to humiliation he would face. being of the line of David, was on their way still praising continued to follow the star

impossible with God." do, he treated Mary with Perhaps this noble quality is required to go to Bethlehem and glorifying God. But Mary in search of the new born

Humbled and in awe, Mary extreme kindness. He did not one of the reasons God chose to register with Mary. While kept quiet, treasuring their king and found Jesus with his

believed the angel of the Lord want to cause her further him to be the Messiah's in Bethlehem, Mary gave birth words and pondering them mother in Bethlehem. (Most

and rejoiced in God her shame, so he decided to act earthly father. to Jesus. Probably due to the in her heart. It must have likely Jesus was already two

Savior. quietly. But God sent an Joseph too must have census, the inn was too been beyond her ability to years of age by this time.)

Surely Mary reflected with angel to Joseph in a dream wondered in awe as he crowded, and Mary gave birth grasp, that sleeping in her They bowed and worshipped

wonder on the words found in to verify Mary's story and remembered the words found in a crude stable. She arms—the tender child she him, offering treasures of gold,

Isaiah 7:14 foretelling this reassure him that his in Isaiah 7:14, "Therefore the wrapped the baby in cloths had just borne—was the incense, and myrrh. When

event, "Therefore the Lord marriage to her was God's Lord himself will give you a and placed him in a manger. Savior of the world. they left, they did not return to

himself will give you a sign: will. The angel explained that sign: The virgin will be with The Shepherd's The Magi Bring Gifts: Herod. They had been warned

The virgin will be with child and the child within Mary was child and will give birth to a Worship the Savior: After Jesus' birth, Herod in a dream of his plot to destroy

will give birth to a son, and conceived by the Holy Spirit, son, and will call him Out in the fields, an angel was king of Judea. At this the child.

will call him Immanuel." (NIV) that his name would be Jesus Immanuel." (NIV) of the Lord appeared to the time wise men (Magi) from - Mary Fairchild

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 743 19th Dec. to 25th Dec. 2019 32

Mann Jitt Weekly wins

‘Best Publication’at the UK BhangraAwards-2019

We are happy to inform information that we can hold (1) BEST PUBLICATION - - Jodi Dancers

you that your newspaper, in our hands”. Mann Jitt Weekly (8) BEST MELA - Luton

Mann Jitt Weekly was voted Picking up the award on the (2) BEST WEBSITE - Mela

in as ‘Best Publication’ at the day was Mann Jitt Weekly DesiBlitz.com (9) BEST SONGWRITER

UK Bhangra Awards, a cofounder Tina Dhanda and (3) BEST RADIO - Balkar Laltonwala

national awards ceremony long term supporter, Hardip “The team at UK Bhangra that voted for us as Best PRESENTER - Shandy (10) BEST MUSIC

that represents lifestyle, Jandu from Eastern Windows. Awards thank everyone that Publication! We exist to serve Kambo PRODUCER - High Beats

tradition and cultural values. The awards ceremony was has made this event a huge our community with quality (4) BEST TV PRESENTER Music

Fans of ‘Bhangra and hosted by our very own success in promoting articles that represents all - Mohanjeet Basra (Akaal (11) BEST MUSICIAN -

Panjabiyat’ from all Manpreet Darroch and Amber Bhangra, Culture & Unity. communities. As we approach Channel) Juggy Rihal

communities were united Joseph and organized by Together we have reached out 15 years of service in 2020, you (5) BEST DJ ROADSHOW (12) BEST BAND - The

and entertained at the grand Bobby Bola and the Culture to a global audience and can count on us to bring you - Birmingham Crew DJ’s Harvey Sahota Band

occasion that took place on Unite team. created probably the biggest continued service for your (6) BEST DHOL ARTIST - (13) BEST RECORD

Saturday 30th November CEO and organiser Bobby Bhangra event in the world”. readership. Beat Asylum LABEL - Kiss Records

2019 at The Regency Bola was quoted as saying A big thank you to everybody UK BHANGRA AWARDS (7) BEST DANCE GROUP (14) BEST VIDEO
Banqueting Suite in 2019 WINNERS LIST: PRODUCER - Panam Verma
Birmingham. The event (15) BEST MUSIC VIDEO

included 24 awards, - Shin Hayer ft Kaka

breathtaking live Bhaniawala - Teri Photo

performances by Inderjit (16) BEST SINGLE -

London, Kamal Chopra, Subaig Singh - Yaar Belli

Subaig Singh, Jin & Seetal, K (17) BEST ALBUM - Nikka

Mohito, Gurdeep Kainth, Sev - 1501

Khadija Dilnawaz, Pally (18) BEST NEWCOMER

Matharu, Vinay Bangar, - Kulstarr & K Mohito

Haripa Dancers, Bhangra (19) BEST FEMALE

Smash Up, Beat Asylum, SINGER - Jeet Kaur

Dance Bhangra, 4All2 Envy (20) BEST MALE SINGER

Entertainment, Birmingham - Subaig Singh

Crew DJ’s. An evening of (21) BEST URBAN

dinner, dance and exhibition ARTIST - Japjit Kaur

representing the full (22) BEST

spectrum of the bhangra INTERNATIONAL ARTIST -

industry and beyond. Kamal Chopra (Malaysia)

Announcing the award, it was (23) SPECIAL

noted that, “Publications are CONTRIBUTION AWARD -

a very important part of Anita Lerche & Shazad

delivering messages to the Sheikh

masses. Journalists, writers, (24) LIFETIME

columnists and editors work ACHIEVEMENT AWARD -

incredibly hard in their Bhujhangy Group

newsrooms to deliver quality *****


Click to View FlipBook Version