The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by freesub84, 2019-12-05 12:06:34

page 17 to 32

page 17 to 32

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 17

«¬‚≥ Δ¡È Ú’˜ ¡√À :Ø ◊Ò≈√◊Ø «¬’≈¬Δ ÚÒº ∫Ø ’Ï‚º Δ «÷‚≈Δ ‹ΔÂΔ ¡‹Ω Ò≈ ˘ ⁄ÛΔ∑ ÷Ùπ Δ ˘‘

√∫∂‡ ¡∫À‚«¿± «Á‘≈Û≈ ÒÀ Δ ”⁄ ÙÓÒ» Δ¡Â ≈‰Δ √π Δ¡≈ ¡‹Ω Ò≈ Á∂ √√≥ ÁΔ ¿Ó∞ ΔÁÚ≈ Ï‰È Â∂

Ú≈Ò√Ò «ÈÚ≈√Δ ¡≥Â ≈Ù‡Δ ÍºË Á∂

È√ÒÚ≈Á Â∂ √Ó≈«‹’ È≈-Ï≈ÏΔ «÷Ò≈Î ‘‹≈ª ÒØ’ Í‘∞≥⁄∂ ’Ϻ‚Δ «÷‚≈Δ ‹ΔÂΔ ¡Ω‹Ò≈ È∂ ÓÈ «‹ºÂ

ÚÒº ∫Ø Ï‰≈¬Δ ◊¬Δ «¬‚≥ Δ¡È Ú’˜ È≈Ò √Í≥ ’ ’«Á¡ª ÷Ùπ Δ Í◊‡ ’ΔÂΔ «’
¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ Á∂ È∞Ó≈«¬≥«Á¡ª È∂ ÚΔ ¿∞Ȫ∑ ÁΔ ˘‘ ≈‰Δ √πΔ¡≈ ˘ ‡ØΔ Í≈‡Δ È∂
‘ Ú≈ ÁΔ Â∑ª «¬√ ÀÒΔ «Úº⁄ «Ïz√‡Ò ÚÀ√‡ ‘Ò’∂ ÂØ∫ √≥√ÁΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈
ÌÚΔ∫ ÙÓ»ÒΔ¡Â ’ΔÂΔÕ «¬√ √Ó∂∫ ω≈’∂ ⁄؉ ÓÀÁ≈È «Úº⁄ ¿∞Â≈«¡≈
«¬≥‚Δ¡È Ú’˜ ¡À√Ø√Δ¬∂√È Á∂ ‘ÀÕ«˜’ÔØ◊ ‘À «’ ’Ω∫√Ò √πΔ¡≈ ¡Ω‹Ò≈
ÍzË≈È ÍÓ‹Δ «√≥ÿ Ï≈√Δ, «ÁÒÁ≈ Î؇∂ ÁΔ Ï∂‡Δ ¡Â∂ ¡π‰ Î؇∂ ÁΔ
ÓÈ‹Δ «√≥ÿ «◊ºÒ, «ÈÓÒ «√≥ÿ ÌÀ‰ Ù≈ÁΔ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∞ÒÚ‘À∫Í‡È «Ú÷∂
¡‡Ú≈Ò, ÒΔ‚ ¡≈«Á ¡≈◊»¡ª È∂ √πΔ¡≈ Î؇∂ Á∂ È≈Ó ¡ËΔÈ ÏÂΩ ‡ØΔ

«¬√ ÍzÂΔ«ÈË È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈ √≥√Á ⁄؉ª ÒÛ ⁄πº’Δ ‘À Í ¿∞√

’«Á¡ª «’‘≈ «’ ≥◊, È√Ò Á∂ Ú’Â ¿∞√˘ ’≈ÓÔ≈ÏΔ ‘≈«√Ò È‘Δ∫ ‘جΔ

ÌÁ∂ Ì≈Ú ˘ «Ó‡≈¿‰∞ , √Ó≈‹ ÁΔ ÷Ùπ Δ √ΔÕ ‹ΔÂΔ È∂ ¡º◊∂ ÏØÒ«Á¡ª «’‘≈ «’ √≈˘

Â∂ ÷πÙ‘≈ÒΔ, Ï≈ÏΔ Á∂ ‘≈ÓΔ ÒØ’ª ÏÛΔ ÷πÙΔ ‘À «’ ‡ØΔ Í≈‡Δ È∂ √πΔ¡≈ ˘

Á≈ «¬√ Â∑ª √∂∫‡ ¡À∫‚«¿± «Á‘≈Û∂ ÔØ◊ ¿∞ÓΔÁÚ≈ √Ófi∑’∂ ⁄؉ ÓÀÁ≈È «Úº⁄
◊Ò≈√◊Ø/Òß‚È (ÓÈÁΔÍ ÷πÓΔ ¡≈͉≈ ωÁ≈ Ô◊Ø Á≈È Í≈¿∫∞Á∂ ‘ÈÕ ”Â∂ ‘‹≈ª ÁΔ «◊‰ÂΔ «Úº⁄ «¬’º·∂ ¿∞Â≈«¡≈ ‘À ¡Â∂ √≈˘ ¿∞ÓΔÁ ‘À «’ √πΔ¡≈

«‘≥ÓÂÍπ≈) √∂∫‡ ¡À∫‚«¿± Á≈ Ȫ¡ «¬√∂ ÒÛΔ Â«‘ ‘Δ È√ÒÚ≈Á ‘؉≈ «¬√ ◊ºÒ Á≈ √ϻ ‘À «’ ⁄‰Ø «‹ºÂ’∂ ¡≈͉∂ ‘Ò’∂ Á∂ Ú؇ª ¡Â∂ ÁÙ∂

√’≈‡ÒÀ∫‚ È≈Ò Íº’∂ ÂΩ ”Â∂ ‹∞«Û¡≈ «÷Ò≈Î ¡Â∂ √Ó≈«‹’ Ï≈ÏΔ Á∂ Ó≈ÈÚÂ≈ ÁΔ ◊ºÒ ’È Ú≈Ò∂ ÒØ’ Á∂ «‘ª Á≈ Í»≈ «Ë¡≈È ÷º ◊∂ ΔÕ

‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √’≈‡ÒÀ∫‚ Á∂ fi≥‚∂ «Úº⁄ ‘≈ÓΔ ÒØ’ª ÚºÒØ∫ √’≈‡ÒÀ∫‚ Á∂ ¡≈Í‰Δ ⁄≈Ò∂ ⁄ÒÁ∂ ‘Δ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ

‡Ø Δ ¿Ó∞ ΔÁÚ≈ ⁄Á≥  Ó‘Ø ‰ È∂ ‡«∂ ’¡≈ Óʺ ≈ ◊∞ ÁÚ≈∂’Ω√ Á∂ «ÈÙ≈È ˘ ÚΔ √∂∫‡ ¡À∫‚«¿± ¡«Ë’≈ ≈Ù‡Δ «Á‘≈Û∂ Ú‹Ø∫ ¿∞‘Ȫ Ì≈ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á∂ ÒØ’ª ÁΔ

Á∂ «ÈÙ≈È Ú‹Ø∫ ¡≥«’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ÓÈ≈¬∂ ‹ªÁ∂ √∂∫‡ ¡À∫‚«¿± ‚∂¡ ÓΩ’∂ ÿº‡ ÙÓ»ÒΔ¡Â ”Â∂ «⁄≥Â≈ Á≈

‘ÀÕ «¬√ «Á‘≈Û∂ ˘ Ô≈Á◊≈Δ ◊Ò≈√◊Ø «Ú÷∂ «ÚÙ≈Ò ‹ÈÂ’ ÀÒΔ Í◊z ‡≈Ú≈ ’«Á¡ª ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’ Ô»’∂ Á∂ ’≈’∞È √πÈΔÒ ’∞Ó≈ È≈Ò
ÏÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ √’≈«‡Ù ÒØ’ ¡≈͉∂ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «‹√ «‹ºÊ∂ ÚΔ «’Ë∂ È√ÒÚ≈Á «÷Ò≈Î, ◊∞» ⁄Ȫ «Úº⁄ ÓºÊ≈ ‡«∂ ’¡≈Õ «¬√
““’∂¡-ÒΔ”” È≈ÓΔ √’≈«‡Ù È≈⁄ ÁΩ ≈È Ú÷º Ú÷º √√≥ Ê≈Úª Á∂ ÍÂz Δ«ÈË √Ó≈«‹’ Ï≈ÏΔ Á∂ ‘º’ «Úº⁄ √Ó∂∫ ⁄≥Á ÓØ‘‰ ‹Δ È∂ √≥◊ª ˘
ª‘Δ∫ ¡≈͉∂ ÓÈ Á∂ ÚÒÚÒ∂ ¿‹∞ ≈◊ ¡≈ÍØ ¡≈Í‰Δ √≥√Ê≈ ÁΔ¡ª È≈¡∂- ¡≈Ú≈˜ ¿∞μ·ÁΔ ‘À ª √≈˘ ¡≈͉≈ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’ ¿∞‘ ⁄؉ª «Úº⁄
’Á∂ ‘ÈÕ «¬√∂ Â∑ª ‘Δ ÒØ’ ¡≈ÍØ ÂıÂΔ¡ª ÒÀ ’∂ ‹ÙØ -Ø ÷ÙØ È≈Ò «‘√º ≈ ωÁ≈ ÔØ◊Á≈È ‹» Í≈¿∞‰≈ ¿√∞ ˘ ’≈ÓÔ≈ÏΔ «ÁÚ≈¿‰∞ ¡Â∂ ¿‘∞
¡≈͉∂ „≥◊ È≈Ò «¬√ «Á‘≈Û∂ ”Â∂ Ò∫ÀÁ∂ ‘ÈÕ Ì≈ÂΔ ÓÒ» Á∂ «⁄Â≥ ’ Ò’Ø ª ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ¿∞Ȫ∑ Á∂ «‘ª Á≈ «Ë¡≈È º÷‰ ÁΔ

Ú≈Ò∂ ‘Ò’∂ Â∫Ø √√≥ ÁΔ ⁄‰Ø ÒÛ ‘∂ ‹‘Ω È Í» Δ ’«Ø ÙÙ ’◊∂ ≈Õ
ÙzΔ √πÈΔÒ ’∞Ó≈ ÏΔ. ‹∂.

√ÍÒÀ  È∂ È◊ ’ΔÂÈ «Ú⁄º «‘√º ≈ «Ò¡≈ ÍΔ. Ô» ’∂ Á∂ ’≈’∞È È∂ ÓÈ «‹ºÂ
È≈Ò ◊Òº ’«Á¡ª Á«º √¡≈ «’ ‚≈.

Ú≈Ò∂ ‘Ò’∂ ÂØ∫ [email protected] ÁΔ¡ª √≥√ÁΔ ⁄؉ª «Úº⁄ Úº‚Δ «◊‰ÂΔ Á∂ Î’ Ïz«Ó≥ÿÓ Á∂ Ú≈Ò∂ ‘Ò’∂ ÚºÒØ∫ ‡ØΔ ÏzÂ≈ÈÚΔ √≥√Á ÁΔ¡ª ⁄؉ª «Úº⁄ ⁄≥Á ÓØ‘‰ È∂ Í» Δ ÙË≈ È≈Ò ◊∞»
È≈Ò «‹ºÂ‰ Ú≈Ò∂ ¡Â∂ ‘ ’«Ó¿±«È‡Δ «Úº⁄ ¡≈͉≈ ⁄≥◊≈ ¡’Ù º÷‰ Í≈‡Δ Á∂ ¿Ó∞ ΔÁÚ≈ ‚. ⁄Á≥  Ó‘Ø ‰ ⁄؉ ÒÛÈ ‹≈ ‘∂ ‘È, ◊∞ÁÚ≈≈ ⁄Ȫ «Ú⁄º ¡≈Í‰Δ ’≈ÓÔ≈ÏΔ Ò¬Δ
Ú≈Ò∂ Ò∂Ï Í≈‡Δ Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈ ‹Ω‘È √ÍÀÒ È∂ ‹Ø «Î «¬√∂ ‘Ò’∂ ÂØ∫ ’È≥ ◊∂ ‡≥ Δ È,∂ ‹Ø AB Á√Ï≥  [email protected] ˘ Ï≈Ï≈ √◊≥ «Ú÷∂ Ì≈ÂΔ ‹≥Â≈ Í≈‡Δ ÓºÊ≈ ‡∂’ ’∂ ¡Á≈√ ’ΔÂΔÕ

ÓÀÁ≈È «Úº⁄ ‘È ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ √ÓÀ«Á’ «Úº⁄ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á∂ [email protected]Ú∂∫

Íz’≈Ù ÍπÏ ÁΔ ÷πÙΔ «Úº⁄ «Èº’Ò∂ È◊ ’ΔÂÈ «Úº⁄ ÙÓ»ÒΔ¡≈ ’ΔÂΔÕ Ì≈ÂΔ √√≥ Á Ó∫ÀÏ ‘√≥ ≈‹ ‘√≥ Á≈ ÚÒ∞ Ú‘∫ÀÍ‡È «Ú÷∂ √¡π ≈◊Â

«¬√ Ï≈∂ ◊∞ ÁÚ≈≈ √≈«‘Ï √Ó«À Á’ Á∂ «‘ ⁄’ºπ ∂ Ó∫ÀÏ √. Ó◊≥ ≈ «√ÿ≥ √Ó≈

È∂ ¡≈Í‰Δ ‹Ω‘È √ÍÀÒ È≈Ò È∂ÛÂ≈ «Á÷≈¿∞∫Á∂ ÓÈ «‹ºÂ ˘ Áº«√¡≈ «’

‹Ω‘È √ÍÀÒ Ú◊≈ «¬È√≈È Ï‰È≈ Ï‘∞ ¡Ω÷≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬‘ ‘ «¬º’

«¬È√≈È ˘ «¬È√≈ÈΔ¡Â ÂΩ Â∂ ‘Δ «ÓÒÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ÁΔ Ï‰ÁΔ ÓºÁÁ

’È Ò¬Δ ÂºÂÍ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ ¡º◊∂ ÏØÒ«Á¡ª «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ª

«’ ‹Ω‘È «¬√ ‘Ò’∂ ÂØ∫ ‘Ó∂Ùª «‹ºÂÁ∂ «‘‰Õ

√√≥ Á ¿Ó∞ ΔÁÚ≈ ◊∞ ‹Δ ’Ω Ï∫À√ È≈Ò ÓÈ «‹Âº ÁΔ ÓÒπ ≈’≈ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ Ì≈ÂΔ √≥√Á ÓÀ∫Ï ‘≥√ «’‘≈ «’ √≈‚∂ Í≈√ ¡‹º √≈‚∂ Í‹≥ ≈ÏΔ
≈‹ ‘≥√ ¡≈Í‰Δ ÚÒÀ Î∂Δ ÁΩ≈È ÚΔ ‘≥√ ‹Δ ÏÂΩ √≥√Á ÓÀ∫Ï ¡≈¬∂

Ú≈Ò√Ò ’Ω∫√Ò Á∂ ‡ØΔ ’Ω∫√Ò ◊∞ » È≈È’ √«Â√◊≥ «√÷º ◊∞ ÁÚ≈≈, ‘È ‹Ø √≈‚∂ Ò¬Δ ÏÛ∂ Ó≈‰ Ú≈ÒΔ

◊∞ÓΔ «√≥ÿ √Ø‘Ò È∂ AB Á√≥Ï ’ÀÈ’ Ø‚, Ú∞ÒÚ‘À∫Í‡È «Ú÷∂ ◊Òº ‘ÕÀ ¿È∞ ª «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ¿È∞ ª∑

[email protected] ˘ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡ª ÏzÂ≈ÈÚΔ ÈÂÓ√Â’ ‘ج∂Õ ¿∞Ȫ∑ ˘ «‹ºÊ∂ ◊∞» ˘ ¿∞ÓΔÁ ‘À «’ ¿∞‘ Á∂ÙÚ≈√Δ¡ª

√√≥ ÁΔ ⁄‰Ø ª «Ú⁄º ’˜≥ Ú«∂ ‡Ú Í≈‡Δ ÿ ÁΔ ÍzÏ≥Ë’ √∂Ú≈Á≈ ¡Â∂ Á∂Ù ÁΔ Ï∂‘ÂΔ Ò¬Δ ¡≈͉≈

Á∂ ‘º’ «Úº⁄ Íz⁄≈ ÁΩ≈È ¿∞‘ ’Ó∂‡Δ,√≥◊ ¡Â∂ ◊∞ÁÚ≈≈ «√º÷ Í»≈ ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞∫Á∂ «‘‰◊Õ∂ «¬√
Ú≈Ò√Ò √≈¿Ê± ‘Ò’∂ Á∂ √√≥ ÁΔ ‡Ø Δ
Í≈‡Δ ÚÒº ∫Ø ⁄‰Ø ÓÁÀ ≈È «Ú⁄º ¿Â∞ ≈Δ ’∫Ω√Ò Á∂ ⁄¡∂ ÓÈÀ ‚≈.√≈Ë» «√ÿ≥ ¡ÓÀ ÚΔ ‹Δ ¡≈«¬¡ª «’‘≈Õ◊∞» ÿ Á∂ √Ó∂ ‘≥√ ‹Δ È∂ √Ó»‘ √≥◊ ¡Â∂
¿∞ÓΔÁÚ≈ ◊∞‹Δ ÏÀ∫√ ˘ È≈Ò
ÏΔ ¬Δ È∂ ‹Δ ¡≈«¬¡ª «’‘≈ ¿∞μÊ∂ Óπº÷ √∂Ú≈Á≈ √. ÏÒ≈‹ «√≥ÿ ÍzÏ≥Ë’ª √ÓÂ∂ ÏΔ ‹∂ ÍΔ Ô» ’∂ ÓÀ∫Ïª

ÏΔ ‹∂ ÍΔ Ô∞» ’∂ Á∂ È∞Ó≈«¬≥«Á¡ª È∂ ¡‡Ú≈Ò È∂ ÷πÙΔ Íz◊‡ ’«Á¡ª Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á ’«Á¡ª «’‘≈ «’

ÒÀ’∂ ÓÈ «‹ºÂ Á∂ ÁÎÂ «Èº‹Δ ÂΩ ¿√∞ ˘ ÏÂΩ Ì≈ÂΔ Ó∫ÀÏ Í≈ÒΔÓ∫À‡

Â∂ ¡≈¬∂ «‹Èª∑ È≈Ò ÍΔ‡ ’∞Ó≈ ¡√Δ∫ «‘≥Á ÁΔ ⁄≈Á ÙzΔ ◊∞» Â∂◊ Ï‘≈Á ‹Δ Ï‰È Á≈ ¿√∞ Á∂ ‘Ò’∂ È∂ Ó’Ω ≈ «Áº ≈

ÚΔ √Δ ‹Ø ◊∞‹Δ ÏÀ∫√ Ò¬Δ Íz⁄≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «Èº‹Δ √π¡≈ʪ
’È Á≈ Ï⁄ÈÏºË «Á÷≈¬Δ
ÁΔ Ù‘ΔÁΔ ˘ √Δ√ fi’∞ ≈∑ ¿∫∞Á∂ ‘ª-Ó‘Ø ‰ Ò≈Ò ÙÓ≈ ˘ «¬’ Í≈√∂ º÷’∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ «‘ª

«ÁºÂ≈Õ◊∞‹Δ ÏÀ∫√ È∂ ÓÈ «‹ºÂ ÙΔz «’Ùz È ÓÁ≥  ÚÒ∞ Ú‘∫ÀÍ‡È Á∂ ÍËz ≈È ¡Â∂ Á∂Ù ÁΔ √∂Ú≈ ’È ÂØ∫ ’Á∂
È≈Ò ◊Òº Ï≈ ’«Á¡ª Á«º √¡≈ «’ ÙzΔ ÓØ‘‰ Ò≈Ò ÙÓ≈ ‹Δ È∂ ÓÈ «‹ºÂ «Íº¤∂ È‘Δ∫ ‘‡◊∂ ≈Õ
¿‘∞ «Í¤Ò∂ Â’ΔÏÈ [email protected] √≈Òª ÂØ∫ È≈Ò √Í≥ ’ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ √≈‚≈ ¿È∞ ª∑ ¡◊º ∂ ÏÒØ «Á¡ª «’‘≈ «’ ¿√∞ ˘
«√¡≈√ «Ú⁄º √◊Ó ‘À ¡Â∂ ‡Ø Δ ØÓ ØÓ «‰Δ ‘À Ë≥È Ë≥È ÙzΔ ◊∞» Â∂◊ ÍÂ≈ ‘À «’ Ó∂∂ ÏÁ∂Ùª «Úº⁄ Ú√Á∂
Í≈‡Δ È∂ ¿∞√˘ ÔØ◊ ¿∞ÓΔÁÚ≈ Ï‘≈Á ‹Δ Á≈ «‹Èª∑ È∂ ¡√ª ÌÀ‰ Ì≈Úª ˘ ¿∞Ȫ∑ Á∂ ¡≈͉∂ ‘Δ
√Ófi∑Á∂ ‘ج∂ Ú≈Ò√Ò √≈¿±Ê ‘Ò’∂ Áπ«÷¡≈«¡ª ÁΔ Á≈√ª √π‰’∂, √≈‚∂ ‹ºÁΔ Á∂Ù «Úº⁄ ’¬Δ Ú≈ ’¬Δ
ÂØ∫ ⁄؉ ÓÀÁ≈È «Úº⁄ ¿∞Â≈«¡≈ ÿ‡≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡ÀÓ F Á∂ ‹≥’ÙÈ «¬√Á∂ Ù«‘Δ¡ª ˘ ÷Ùπ ‘≈ÒΔ Á∂ ≈‘ «ÂÒ’,‹≥‹» ¡Â∂ ËÓª ˘ Ï⁄≈¿∞‰ ’·È≈¬Δ¡ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ Í∫ÀÁ≈
‘ÕÀ ¿√∞ È∂ ÏzÂ≈ÈΔ¡ª «Úº⁄ ÚËÁ∂ ‘ج∂ [email protected] Â∂ ‘Ø ÍÒπ ω≈¬◊∂ Δ,‚≈Ò√‡È Â∂ ÒÀ ‹≈‰ Ò¬Δ Ï⁄ÈÏ˺ ‘ÕÀ ’∫Ω√Ò Ú≈√Â∂ ¡≈͉∂ √Δ√ Á≈ ÏÒΔÁ≈È ‘ÕÀ «¬√ Ò¬Δ ¿∞‘ ‘Ó∂Ùª ÏÁ∂ÙΔ¡ª
’≈¬ΔÓ,Ï∂ ˜π ◊≈Δ,‘√ÍÂ≈Òª «Ú⁄º «Úº⁄ ∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ ÚΔ Ï‰∂◊≈ «‹√ ◊∞ÓΔ «√≥ÿ È∂ Ú≈Ò√Ò «ÁºÂ≈Õ¿∞Ȫ∑ ¡º◊∂ ÏØÒ«Á¡ª «’‘≈ «’ ÁΔ¡ª ¡Ω’Ûª ˘ ’≈˘È Á∂ Á≈«¬∂
¬∂ ¡À∫‚ ¬Δ ÁΔ √π«ÚË≈ «Úº⁄ È≈Ò √Ê≈È’ Ï∂π˜◊≈ª ˘ ’≥Ó «ÈÚ≈√Δ¡ª ˘ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’ ¿‘∞ ‹∂’ ◊∞» √≈«‘Ï «¬‘ ÏÒΔÁ≈È È≈ ¡≥Á «‘’∂ ‘ºÒ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ
Á∂Δ,‡zÀ«Î’ ÌΔÛ ¡Â∂ ‡≈¿±È ÁΔ «ÓÒ‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò «√‘ ¡Â∂ ⁄‰Ø ª «Ú⁄º ‡Ø Δ Í≈‡Δ ˘ «‹Â≈¿∞‰ «Á≥Á∂ ¡Â∂ ÙzΔ ◊∞» ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ‹Δ, ˜≈ÒÓª Á∂ ˜∞ÒÓª ˘ ·ºÒ∑ Í≈¿∞‰ Ï⁄ÈÏºË ‘À ÏÙ«Â «’ ¿∞‘
√≈Î √Î≈¬Δ Ï≈∂ ÍzÙȪ Á∂ ¿∞μÂ √Î≈¬Δ √‘»Òª ÚΔ Ò¬Δ ¡≈͉≈ ’ΔÓÂΔ Ú؇ ◊∞‹ΔÂ Ò¬Δ ¡≈͉≈ √Ï≥√ È≈ Ú≈Á∂ ª ÍÂ≈ È‘Δ∫ ¡√Δ∫ «’√ ‘≈Ò «Úº⁄ ¡≈Í‰Δ¡ª ÓÙπ «’Òª Ï≈∂ Á≈√ È≈Ò
«Á≥«Á¡ª «’‘≈ «’ √≈‚Δ ¡≈¿∞‰ «ÓÒ‰◊Δ¡ªÕ¿∞√È∂ ¡º◊∂ ÏØÒ«Á¡ª ÏÀ∫√ ˘ Í≈’∂ ’≈ÓÔ≈Ï ’È Âª «’ ‘∞≥Á∂Õ «¬√ Ò¬Δ ¡√Δ∫ ◊∞» √≈«‘Ï≈Ȫ Á≈ «‹ÂÈ≈ ÚΔ √«Â’≈ ’ √’Á∂ ◊ºÒÏ≈ ’ÈÕ ◊∞ » ÿ ÁΔ ÍzÏ≥Ë’
Ú≈ÒΔ ‡ØΔ √’≈ Ú≈Ë» ÍπÒΔ√ «’‘≈ «’ √≈‚≈ ÈÂ∂ ≈ Ï«Ω √ ‹‘Ω È√È ¿∞‘ Ú≈Ò√Ò «ÈÚ≈√Δ¡ª ÁΔ √≥√Á ‘ª ’Á∂ ‘Δ¬Õ∂ ’Ó∂‡Δ È∂ «√ØÍ≈˙ Á∂’∂ √ÈÓ≈«ÈÂ
¡Î√ Ò≈¬∂◊Δ , ‡zÀ«Î’ ÌΔÛ ¡≈Í‰Δ √»fi È≈Ò ÏzÂ≈ÈΔ¡ª ¡Â∂ «Úº⁄ ¿∞Ȫ∑ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ ω √’Õ∂ ’ΔÂ≈Õ

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 18

’∂√≈Ë≈Δ Î∞æ‡Ï≈Ò ‡±È≈ÓÀ∫‡ ’∂◊≈ Íø‹≈ÏΔ √«Ì¡≈⁄≈ Â∂ «√æ÷ ͤ≈‰ ˘ ÍzÎπæÒÂ

√≈ÏÂ-√»  «÷‚≈Δ¡ª Ò¬Δ Í«‘Ò≈ «√÷æ ·æ∞ Ï≈Ò ’Íæ [email protected] ‹ÈÚΔ Â∫Ø

÷≈Ò√≈ ¡ÎÀ √Δ ÁΔ ‡ΔÓ ÷‚∂ ◊∂ Δ Ì≈ÂΔ ÁØÚª ‡ΔÓª Á∂ ’Ø⁄ª 鱧 ’zÓÚ≈ ’ÒæϪ «Úæ⁄ ¡≈Í‰Δ «’√ÓÂ
EA,@@@ ¡Â∂ CA,@@@ ∞ͬ∂ Á∂ ¡‹Ó≈ √’‰Õ

Â∂ Ô» ÍΔ¡È ‡ΔÓª È≈Ò Î‡æ∞ Ï≈Ò Ó⁄À È◊Á «¬È≈Ó È≈Ò √ÈÓ≈È ’ΔÂ≈ ¿πȪ «’‘≈ «’ ÷≈Ò√≈ ¡ÀÎ√Δ
‹≈Ú∂◊≈Õ ÚæÒØ∫ ‘ √≈Ò «¬æ’ «ÚÙ∂Ù √Ó≈◊Ó

÷≈Ò√≈ ¡ÀÎ√Δ Á∂ ÍzË≈È ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «‹√ ÁΩ≈È

‘Ø ¸æ’≈ ˛Õ ’«‘‰≈ ˛ «’ ¡≈Í‰Δ «’√Ó Á≈ «¬‘ ◊∂Ú≈Ò È∂ «¬‘ ÚΔ Áæ«√¡≈ «’ ¿πÿ∂ √≈ÏÂ-√» «÷‚≈Δ¡ª,

¿πȪ Áæ«√¡≈ «’ ÎΔÎ≈ Á∂ «ÚÒæ÷‰ ’∂√≈Ë≈Δ ‡±È≈ÓÀ∫‡ «ÚÙÚ Íø‹≈Ï Á∂ Úæ÷-Úæ÷ √‡∂‚Δ¡Óª «Úæ⁄ Î∞æ‡Ï≈Òª, ’Ø⁄ª ¡Â∂ Â’ÈΔ’Δ

«ÈÔÓª «‘ ’√∂ ≈Ë≈Δ «÷‚≈Δ¡ª Ì «Úæ⁄ «‹æÊ∂ Íß‹≈ÏΔ √«Ì¡≈⁄≈ ‘؉ Ú≈Ò∂ √≈∂ Îπæ‡Ï≈Ò ÓÀ⁄ª ÁΩ≈È ¡«Ë’≈Δ¡ª ˘ ¿∞È∑ª Á∂ ÔØ◊Á≈È

Á≈ «¬‘ Î∞æ‡Ï≈Ò ‡±È≈ÓÀ∫‡ [email protected] 鱧 ÍzÎ∞æÒ ’∂◊≈ ¿πÊ∂ «√æ÷ ͤ≈‰ 鱧 «√÷æ ‹◊ß ‹± ’Ò≈ ◊Âæ ’∂ ÁΔ ÍÁz ÙÈΔ Ò¬Δ √ÈÓ≈«È ÚΔ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

‹ÈÚΔ ÂØ∫ H ÎÚΔ Âæ’ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ‘Ø ¿‹π ≈◊ ’◊∂ ≈ «‹√ È≈Ò «ÚÁÙ∂ ª ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ¢ ◊∂Ú≈Ò È∂ Ì«Úæ÷ ÷≈Ò√≈ ¡ÀÎ√Δ ÚæÒØ∫ ÈÚßÏ Á∂ Í«‘Ò∂

√Ó∂ Íß‹≈Ï Á∂ Úæ÷-Úæ÷ «˜«Ò∑¡ª «Ú⁄æ «√÷æ ª ”Â∂ ‘Áßπ ∂ È√ÒΔ ‘ÓÒ∂ ’Ø ‰ ÔØ‹È≈Úª Ï≈∂ «’‘≈ «’ ÷≈Ò√≈ ‘¯Â∂ ’ÒæÏ ÁΔ¡ª Íø‹≈Ï Á∂ √≈∂

«Ú⁄æ ‘ÚØ ◊∂ ≈Õ È≈’- «Úæ⁄ ÓæÁÁ ¡ÀÎ√Δ ÁΔ ‡ΔÓ Ì≈ ÁΔ¡ª ÍÃÓ∞æ÷ BB «˜«Ò∑¡ª ÁΔ¡ª ‡ΔÓª ÁΔ ⁄؉

¡≈¿±‡ «ÚËΔ Á∂ «ÓÒ∂◊Δ¢ «¬√ ÂØ∫ ‡ΔÓª Â∂ Î∞æ‡Ï≈Ò ÒΔ◊ √Ó∂ Úæ÷- √ÓÂ∂ ⁄‚ß Δ◊Û∑ ÁΔ √≈ÏÂ-√±  ‡ΔÓ

¡Ë≈ ”Â∂ ‘؉ Ú≈Ò∂ «¬Ò≈Ú≈ «¬‘ Úæ÷ Á∂Ùª «Ú⁄ Î∞æ‡Ï≈Ò ’ÒæϪ È≈Ò Ò¬Δ ⁄؉ ‡≈«¬Ò Óπ’ßÓÒ ‘Ø ¸æ’∂

«¬√ ¡ßÂ-«˜Ò∑≈ ‡ ±  È ≈ Ó À ∫ ‡ ÓÀ⁄ ÷∂«‚¡≈ ’∂◊ΔÕ √≈ÏÂ-√» ‘È «‹ßȪ «Úæ⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂

‡±È≈ÓÀ∫‡ «Úæ⁄ AD ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 «÷‚≈Δ¡ª Ò¬Δ ÷≈Ò√≈ ¡ÀÎ√Δ «¬æ’ «÷‚≈Δ¡ª Á≈ ‹ØÙ ¡Â∂ ¿πÂÙ≈‘

√≈Ò ÂØ∫ BA √≈Ò È«Ù¡ª ÂØ∫ Á± ÍÒ∂‡Î≈Ó Á≈ ’øÓ ’∂◊≈ «‹æÊØ∫ ¿∞‘ ¿πÓΔÁ È≈ÒØ∫ «’Â∂ «˜¡≈Á≈ √ΔÕ

Âæ’ ÁΔ ¿∞Ó Á∂ ’È ¡Â∂ ⁄Ø‡Δ Á∂ Ì≈ÂΔ ¡Â∂ «ÚÁ∂ÙΔ Î∞æ‡Ï≈Ò ⁄ß‚Δ◊Û∑ ¡Â∂ Íø‹≈Ï Á∂ BC Úæ÷-

√≈ÏÂ-√∞ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ÁΔ ’ÒæϪ È≈Ò √ÓfiΩÂ∂ ’’∂ ¡≈Í‰Δ Úæ÷ Îπæ‡Ï≈Ò √‡∂‚Δ¡Óª «Úæ⁄ «√æ÷

«÷‚≈Δ Ì≈◊ Â≈’Â È±ß ÷∂‚ «Ï‘Â «‹Áß ◊Δ «‹¿‰π Á≈ ¡«‘√≈√ Îπæ‡Ï≈Ò ’æÍ Ò¬Δ ‡ΔÓª Á∂ ⁄؉

ÒÀ‰◊∂¢ «¬√ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª ÚæÒ ’ √’‰Õ ‡≈«¬Òª ÓΩ’∂ [email protected]@ ÂØ∫ ÚæË

‡±È≈ÓÀ∫‡ Á∂ ÓØÛÈ «Ú⁄ ◊∂Ú≈Ò È∂ Áæ«√¡≈ «’ ÷≈Ò√≈ √≈ÏÂ-√± Îπæ‡Ï≈Òª È∂ «‘æ√≈

⁄ß‚Δ◊Û∑ : «√æ÷ ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 ¡ÀÎ√Δ Á∂ ÍzË≈È ‘‹Δ «√ßÿ Î≈¬ΔÈÒ Óπ’≈ÏÒ∂ √‘≈«¬Â≈ ’∂◊≈ ¡ÀÎ√Δ ¡≈Í‰Δ √≈ÏÂ-√» ‡ΔÓ ˘ «Ò¡≈Õ

¡≈Í‰Δ √≈ÏÂ-√±  ͤ≈‰ ’≈«¬Ó ◊∂Ú≈Ò √‡∂‡ ¡ÀÚ≈‚Δ È∂ Áæ«√¡≈ ¡Â∂ √Ó≈ÍÂΔ √Ó≈◊Ó H ÎÚΔ Âª ‹Ø «÷‚≈Δ Îπæ‡Ï≈Ò ÷∂‚ 鱧 Í∂Ù∂ «Ï‘ÂΔÈ «√÷Ò≈¬Δ, ’Ø«⁄ø◊ √Ó∂ ’ÒæÏ Á∂ ÍzË≈È ◊∂Ú≈Ò È∂

æ÷‰ Ò¬Δ Íz∂« ’È ¡Â∂ √Ó±‘ «’ ÷≈Ò√≈ ¡ÀÎ√Δ, Íß‹≈Ï Î∞æ‡Ï≈Ò È±ß ¡À√.¬∂.¡À√.È◊ Á∂ √‡∂‚Δ¡Ó Ú‹Ø ¡Í‰≈’∂ ¡≈͉≈ Ì«Úæ÷ ¿π‹Ò ‚≈’‡Δ √‘»Òª Á∂ È≈Ò-È≈Ò Áæ«√¡≈ «’ «¬‘ «˜Ò∑≈ ÍæËΔ

÷∂‚ª «Ú⁄ «√æ÷Δ √±Í ω≈¬∂ æ÷‰ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ È≈Ò «‹√‡‚ ˛ «‹√ «Úæ⁄ ‘ØÚ∂◊≈Õ Ï‰≈ √’‰¢ Ó∞ΠÍÛ≈¬Δ ¡Â∂ «‘≈«¬Ù ÍÃÁ≈È ’√∂ ≈Ë≈Δ ‡ΔÓª Í‹ø ≈Ï ¡Â∂ ⁄‚ß Δ◊Û∑

鱧 ¿∞ÂÙ≈‘ ’È Á∂ ¿πÁ∂٠«‘ ÚæÒØ∫ «√æ÷ Îæ∞‡Ï≈Ò ’æÍ ‘ √≈Ò ÷∂‚ «¬‘ «ÈÚ∂’Ò≈ ¿πæÁÓ √zΔ ◊∞± ¿πȪ «’‘≈ «’ ÷≈Ò√≈ ¡ÀÎ√Δ ’È Ò¬Δ √ͪ√ª Á≈ ÍÏà Ëø ’◊∂ ≈Õ Á∂ Îπæ‡Ï≈Ò ÓÀÁ≈Ȫ «Úæ⁄ ¡ßÂ-

◊ÒØÏÒ «√æ÷ √ÍØ‡√ ÎÀ‚∂ÙÈ ¡Â∂ «ÚÌ≈◊ Íß‹≈Ï ¡Â∂ Íø‹≈Ï Îπæ‡Ï≈Ò È≈È’ √≈«‘Ï Á∂ [email protected]Ú∫∂ Í’z ≈Ù Í∞ Ï ÚæÒØ∫ «÷‚≈Δ¡ª 鱧 ’¬Δ Ò≈Ì «ÁæÂ∂ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÷≈Ò√≈ ¡ÀÎ√Δ «˜Ò∑≈ ‡±È≈ÓÀ∫‡ Ú‹Ø∫ È≈’-¡≈¿±‡

÷≈Ò√≈ Î∞æ‡Ï≈Ò ’ÒæÏ (ı≈Ò√≈ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò È±ß √Ó«Í ˛Õ ◊ÒØÏÒ «√æ÷ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ «√æ÷ Î∞æ‡Ï≈Ò ’æÍ ¡≈͉∂ ’∂√≈Ë≈Δ Î∞æ‡Ï≈Òª ˘ «ÚËΔ ÓπÂ≈«Ï’ ÓÀ⁄ ÷∂‚‰◊Δ¡ªÕ

¡ÀÎ√Δ) ÚæÒØ∫ Íø‹≈Ï «Úæ⁄ ÒÛ«’¡ª ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈¬∂◊≈¢ «¬√ ‡±È≈ÓÀ∫‡ √ÍØ‡√ ÎÀ‚∂ÙÈ ¡Â∂ ÷≈Ò√≈ «Úæ⁄ ÷∂‚‰ Ú≈ÒΔ¡ª ⁄ß‚Δ◊Û∑ √Ó∂ ‡±È≈ÓÀ∫‡ª ÁΩ≈È Òæ◊‰ Ú≈ÒΔ¡ª ¿πÍß ¯≈¬ΔÈÒ Óπ’≈ÏÒ∂ ¡Â∂

Ò¬Δ Í«‘Ò≈ “«√æ÷ Î∞æ‡Ï≈Ò ’æÍ” [email protected] Ò¬Δ ÷≈Ò√≈ ¡ÀÎ√Δ ÚæÒØ∫ «˜Ò∑≈ ÍæË ¡ÎÀ √Δ Á≈ ÍÓz ÷æπ ÓÂß Ú √Ú¿μ∞⁄ «√÷æ Íø‹≈Ï Á∂ √≈∂ «˜«Ò∑¡ª ÁΔ¡ª √懪 ‹ª È∞’√≈È ˘ Í»≈ ’È Ò¬Δ √Ó≈ÍÂΔ √Ó≈◊Ó H ÎÚΔ È±ß

‹ÈÚΔ ÂØ∫ H ÎÚΔ Âæ’ ”Â∂ ÒÛ«’¡ª ÁΔ¡ª Î∞æ‡Ï≈Ò ‡ΔÓª «√˪ª 鱧 ’≈«¬Ó æ÷Á∂ ‘ج∂ «√æ÷ ’∂√≈Ë≈Δ ‡ΔÓª 鱧 ÷∂‚ «’懪, ‹√Δ ÏΔÓ≈ ÔØ‹È≈ ÒÀ‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’∂◊≈Õ √≈«‘Ϙ≈Á≈ ¡‹Δ «√ßÿ È◊ Á∂

’Ú≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛¢ √≈ÏÂ- ÁΔ ⁄؉ ’È Ò¬Δ ‘∂’ «˜Ò∑∂ «Úæ⁄ ÷∂‚ª √Ó∂ ‘Ø ÓÙ‘± ÷∂‚ª 鱧 «√æ÷ª ¡Â∂ ‡À’ √±‡ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ô≈Â≈ ◊∂Ú≈Ò È∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ‘ √‡∂‚Δ¡Ó «Úæ⁄ ‘ØÚ∂◊≈Õ Úæ÷-Úæ÷

√± ÒÛ’Δ¡ª Ò¬Δ Îπæ‡Ï≈Ò «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ ⁄؉ ‡≈«¬Ò Óπ’ßÓÒ «Ú⁄ ÍzÎ∞æÒ ’È≈ ¡Â∂ ‘ÓÈ ÌæÂ≈ ÚΔ «ÓÒ∂◊≈¢ ‹∂± ‡ΔÓ È±ß E Âª Á∂ ÓΔ‚Δ¡≈ «Ú⁄ «÷‚≈Δ¡ª √‡∂‚Δ¡Óª «Úæ⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ √≈∂

Óπ’≈ÏÒ∂ ¡◊Ò∂ Ú∑∂ ÂØ∫ Ùπ± ‘؉◊∂Õ ’ Ò¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ ’ÒæÏ Á≈ ÒØ◊Ø, «Í¡≈≈ ω≈¿∞‰≈ ‘À¢ Òæ÷ ∞ͬ∂ ¡Â∂ ¿∞Í-‹∂± 鱧 C Òæ÷ ÁΔ¡ª ÍÃ≈ÍÂΔ¡ª ˘ ÚΔ ¿∞‹≈◊ ·æπ Ï≈Ò Ó⁄À ª ÁΩ ≈È «√÷æ ‹◊ß ‹± ’Ò≈

«¬‘ ‹≈‰’≈Δ «Á«ß Á¡ª ı≈Ò√≈ ÚÀÏ√≈¬Δ‡ Â∂ ÓØÏ≈¬ΔÒ ¡ÀÍ ÚΔ Òª⁄ Î∞æ‡Ï≈Ò ÍzÓ؇ ◊∂Ú≈Ò Á≈ ∞ͬ∂ Á∂ È’Á Í∞√’≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ª ‹Ø ¿∞‘ ‘Ø Úæ‚∂ ◊æÂ’∂ ÁΔ ÍzÁÙÈΔ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ¢

«√˺ » ÎÙÀ Ș ’Í≥ ÈΔ Á∂ Ó≈Ò’ª È∂ «’‘≈ ◊∞ ‹Δ Ï∫À√ ˘ ‹Δ ¡≈«¬¡ª

«ÓÂΔ AB Á√≥Ï [email protected] ˘ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡ª ÏzÂ≈ÈÚΔ √≥√ÁΔ ⁄؉ª «Úº⁄ ‡ØΔ Í≈‡Δ ÚºÒØ∫ Ú≈Ò√Ò √≈¿±Ê ‘Ò’∂ ÂØ∫
⁄؉ ÓÀÁ≈È «Úº⁄ ¿∞Â≈Δ ‡ØΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈ ◊∞‹Δ ÏÀ∫√ ˘ , Ô»’∂ ÁΔ Íz«√ºË ’≥Í‰Δ «√ºË» ÎÀÙȘ Á∂ Ó≈Ò’ª È∂ ‹Δ
¡≈«¬¡ª «’‘≈Õ’Í≥ ‰Δ Á∂ ÓÀÈ∂«‹≥◊ ‚≈«¬À’‡ √. ◊∞È≈Ó «√≥ÿ «√ºË» È∂ ÓÈ «‹ºÂ È≈Ò √≥Í’ ’«Á¡ª Áº«√¡≈
«’ Á≈√ ˘ ,Ó∂∂ Ì≈ √. Ï‘≈Á «√≥ÿ «√ºË» ¡Â∂ √. ¡ÓΔ’ «√≥ÿ «√ºË» ÂÊ≈ √≈∂ «√ºË» ÍzΔÚ≈ ˘ ◊∞» ¿∞ÍÁ∂Ùª
¡È∞√≈ ÿ «Úº⁄ ¡≈¬∂ «’√∂ ÚΔ «Ú¡’ÂΔ Á≈ «ÁÒØ∫ √«Â’≈ ’È≈ √≈‚≈ Óπº„Ò≈ ¯˜ ωÁ≈ ‘ÕÀ «¬√ Ò¬Δ «¬√˘
Óπº÷ º÷«Á¡ª ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ ’≥Í‰Δ ÚºÒØ∫ Ú≈Ò√Ò √≈¿±Ê ‘Ò’∂ Á∂ Ú؇ª ˘ Ï∂ÈÂΔ ’Á∂ ‘ª «’ ¿∞‘ ¡≈͉≈ ’ΔÓÂΔ
Ú؇ ◊∞‹Δ ÏÀ∫√ ˘ Í≈’∂ ’≈ÓÔ≈Ï Ï‰≈¿∞‰ ª«’ «¬‘ «√º÷ √Ó≈‹ ÁΔ ÍÛ∑Δ «Ò÷Δ ÒÛ’Δ «‹ºÊ∂ «¬√ Á∂Ù ÁΔ

÷πÙ‘≈ÒΔ Ú≈√Â∂ √≥√Á «Ú⁄º
¡≈Ú≈˜ ¿∞·≈ √’∂ ¿∞μÊ∂
¡≈͉∂ ‘Ò’∂ Á∂ Ú‡Ø ª ¡Â∂
ÿº‡ «◊‰ÂΔ ’ΩÓª ÁΔ
¡≈Ú≈˜ ω’∂ ¿È∞ ª∑ Á∂ «‘ª
ÁΔ ≈÷Δ ’È «Úº⁄ ÚΔ ÔØ◊Á≈È Í≈ √’Õ∂ ¿È∞ ª∑
¡º◊∂ ÏØÒ«Á¡ª «’‘≈ «’ ◊∞‹Δ ÏÀ∫√ È≈Ò ¿∞Ȫ∑
Á∂ √«Â’≈ÔØ◊ «ÍÂ≈ ‹Δ ¡Â∂ Ú≈Ò√Ò Á∂ ‘Ø
ÍÂÚ≥Â∂ √º‹‰ ÚΔ √≈Ê ¡≈¬∂ «‹√ÂØ∫ «¬‘ ÍÂ≈ Òº◊
«‘≈ √Δ «’ «¬Èª∑ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ◊∞‹Δ ÏÀ∫√ ˘
’≈ÓÔ≈ÏΔ ‘≈√Ò ‘ÚØ ◊∂ ΔÕ

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 19

«’ʺ ∂ ‘À √≈‚≈ «Ú√≈ Â∂ Í‹≥ ≈ÏΔ¡Â?

‘ÈÕ ÓÂÒÏ «¬‘ «’ √≈‚∂ Ó’π ≈ÏÒ∂ «‹Êº ∂ Ó‘Δ«È¡ª ˘ ÓÈ≥ Á∂ ‘ÈÕ
¡√Δ∫ Í≥‹≈ÏΔ ‘Ø ’∂ Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒ‰ «Ú⁄ Ú’Â ¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ Í≥‹≈ÏΔ¡Â
«fi‹’Á∂ ‘ª, ˙Ê∂ ˆÀ-Í≥‹≈ÏΔ ÚΔ ¡Â∂ ¡≈͉∂ «Ú√∂ ˘ ‘Ø È’∞ √≈È Â∫Ø
Í≥‹≈ÏΔ ˜∞Ï≈È ˘ Â‹Δ‘ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ Ï⁄≈¬Δ¬∂ ¡Â∂ Ó˜‘ÏΔ, «√¡≈√Δ Â∂
¿È∞ ª∑ È∂ Í‹≥ ≈ÏΔ «Ú√≈ ¡ÈÀ ≈ √Ì≥ ≈Ò ’∂ «¬Ò≈’≈¬Δ Â≥◊Δ¡ª-Â∞ÙΔ¡ª ÂØ∫
º«÷¡≈ ‘À «’ ‹∂ ·∂· ¡Â∂ ı≈√ ÂΩ ”Â∂ ¿∞μÍ ¿∞μ· ’∂ ÓΩ‹»Á≈ ¡Â∂ ¡≈¿∞‰
Ó≈fi∂ ÁΔ Í≥‹≈ÏΔ Á≈ √Ú≈Á ÒÀ‰≈ ‘À ª Ú≈ÒΔ¡ª ÍΔÛ∑Δ¡ª ¡≈Í‰Δ¡ª
Ô-» «‡¿Ï± ”Â∂ ¿È∞ ª∑ Á≈ ’¬Ø Δ Í‹≥ ≈ÏΔ Ù¡Ø ’Áª-’ΔÓª ÂØ∫ ‹≈‰» ’Ú≈¬Δ¬∂Õ
Ú÷∂ Ò‰À ≈Õ «¬’ ‘Ø ◊Òº «’ Í≈«’√Â≈È È≈Ò∂ «¬‘ Ô’ΔÈ ’Δ¬∂ «’ Ϻ«⁄¡ª
«¬’ ’º‡Û «¬√Ò≈ÓΔ Á∂ÙΔ ‘À Í «¬√ ˘ Í‹≥ ≈ÏΔ «√÷º ‰ Â∂ ÏÒØ ‰ ÁΔ ‘Òº ≈Ù∂ Δ
Á∂ Ï≈Ú‹»Á ˙Ê∂ Í≥‹≈ÏΔ ¡‹∂ ÚΔ Á∂√Δ Á¬∂ Δ¬Õ∂ : [email protected]

-’ÈÒ Ó∂Ù ÁÚ∂√ √≈‚Δ ≈Ù‡Δ ˜∞Ï≈È ‘À ¡Â∂ ‘ Á∂Ù Ì◊ÂΔ Â∂ ¿∞√ ÁΔ √Ò≈ÓÂΔ ”Â∂
«‘≥Áπ√Â≈ÈΔ ˘ ¡≈Í‰Δ ’ΩÓΔ ˜∞Ï≈È ’∞Ï≈È ‘؉ Á≈ ‹˜Ï≈Õ ‹≥◊∂

”Â∂ È≈˜ ‘À Í ’∞fi Ú’Â ÂØ∫ ¡√Δ∫ ¡≈˜≈ÁΔ «Ú⁄ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ¡ª

ÏΔÂ∂ ’∞fi «⁄ ÂØ∫ Í≥‹≈ÏΔ¡Â, ˘ ¡≈Í‰Δ Óª-ÏØÒΔ ”Â∂ ¡Ê≈‘ ¯ı ‘Δ È‘Δ∫, ‘Ø ÚΔ ¡≈͉≈ ’≥Ó √Ω÷≈ ’∞Ï≈ÈΔ¡ª «’√∂ ÂØ∫ Ì∞ºÒΔ¡ª È‘Δ∫Õ

¡≈Í‰Δ «Ú≈√ Â∂ ¡≈Í‰Δ Óª- ‘‰Ø ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ˘ ÚË≈¿‰∞ ’È Ò¬Δ «‘≥ÁΔ Á∂ Ò¯˜ª Á≈ ’∞fi «⁄ Í«‘Òª ÓÀ˘ ¡≥‚∂Ó≈È-

ÏØÒΔ Í≥‹≈ÏΔ ÁΔ √ªÌ-√≥Ì≈Ò ¡Â∂ ÁΔ ‘ ’Ø«ÙÙ ’ÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ ÷πºÒ∑«ÁÒΔ È≈Ò «¬√Â∂Ó≈Ò ’ ‘∂ «È’ØÏ≈ ‹≈‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈

¿∞√ ˘ ¡º◊∂ ÚË≈¿∞‰ «Ú⁄ ’¬Δ ‘Ø Èª Á≈ ª ÍÂ≈ È‘Δ∫ Í «¬‘ ◊Òº ‘ÈÕ «Ó√≈Ò Ú‹Ø∫ ÍzÂΔ, ¿∞’Â, ¡Â∂ “’≈Ò∂Í≈‰Δ” ÁΔ ‹∂Ò∑ «Ú⁄

√’≈Δ Â∂ ˆÀ-√’≈Δ ÍºËª ”Â∂ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ”Â∂ Í»Δ Â∑ª Ò≈◊» ‘∞≥ÁΔ «Ú¡’ÂΔ, ÍzÂΔ’Ó, ÍzÙ≈√È «’√∂ «‹È∑ª ¡≈˜≈ÁΔ Ò¬Δ √˜≈Úª

’Ø«ÙÙª ‘Ø¬Δ¡ª È∂ Í ˜ÓΔÈΔ ‘ÀÕ ¯Â≈ (⁄≈Ò-„≈Ò), Á√Â≈ ÚΔ Í≈«√˙∫ Í≥‹≈ÏΔ È‘Δ∫ ‘ÈÕ ’º‡Δ¡ª, ¿∞È∑ª «Ú⁄Ø∫ Â’ΔÏÈ GE

‘’Δ’Â «Ú⁄ ’Ø¬Δ ÏÁÒ≈¡ È‘Δ∫ (Í«‘≈Ú≈) Â∂ ˆ¯Â≈ (◊ºÒÏ≈Â) «ÓÒ≈Ú‡ «¬≥ÈΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘À «’ ¡≈Ó ¯Δ√ÁΔ Í≥‹≈ÏΔ ‘ÈÕ ¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫

¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ı≈√ ÂΩ ”Â∂ ‹Á ¡√Δ∫ «¬‘ «ÂÈ≥ ∂ ⁄Δ‹ª È∂ ‹Ø «’√∂ ÚΔ «Ú√∂ ◊Òº Ï≈ «Ú⁄ ··∂ ‹ª ı≈Ò√ Í‹≥ ≈ÏΔ Ï≈¡Á Á≈ «¬«Â‘≈√ ÚΔ Ú∂÷ ÒÚØÕ

Á∂Ù Á∂ Ï≈’Δ «¬Ò≈«’¡ª ”Â∂ fi≈ÂΔ ÁΔ Í¤≈‰ ’Ú≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ ÓÀ∫ «√¯ BE ¯Δ√ÁΔ ‘Δ «‘ ◊¬Δ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È Â∂ ⁄ΔÈ Á∂ È≈Ò ‹≥◊ª

Ó≈Δ¬∂ ª ÍÂ≈ Òº◊Á≈ ‘À «’ ¡√Δ∫ «¬ºÊ∂ ¡≈ıΔ ◊ºÒ ”Â∂ ˜Ø Á∂Úª◊≈Õ Ô’ΔÈ È‘Δ∫ ª Í‹≥ ≈ÏΔ ‡ΔÚΔ ⁄ÈÀ Òª Â∂ Á∂Ù ÁΔ ¡≥Á»ÈΔ √πº«÷¡≈ «Ú⁄

¡‹∂ ÚΔ Ï‘∞ ͺ¤Û∂ ‘ج∂ ‘ªÕ CC ÏÙ∂ ’º Ò◊º Á≈ ‘À «’ ¡√Δ∫ Í‹≥ ≈ÏΔ ÏÒØ ”Â∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ÍzØ◊≈Ó, ıÏª Â∂ Ï«‘√ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ «‘º√∂Á≈Δ √Ì ÂØ∫

√≈Ò ¯Ω‹ «Ú⁄ √∂Ú≈ ÁΩ≈È ÓÀ˘ Á∂Ù ‘∂ ‘ª Í ÏØÒ‰ Á≈ Ò«‘˜≈ «’√∂ Ú÷∂ ÒÚÕØ ‡ΔÚΔ «¬’ ¡«‹‘≈ ˜Δ¡≈ «˜¡≈Á≈ ‘ÀÕ ‹≥◊ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫

Á∂ Ï≈’Δ «‘º«√¡ª «Ú⁄ «‘‰ Á≈ ÚΔ Íº÷Ø∫ Í≥‹≈ÏΔ È‘Δ∫Õ ¡√Δ∫ Í≥‹≈ÏΔ ‘À «‹‘Û≈ √≈‚∂ «Ú√∂ ÁΔ √ªÌ- Í«‘Òª Ï‘≈ÁΔ Á≈ Â◊Ó≈

ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ Ó«‘√»√ ’ΔÂ≈ ÚΔ ¡◊≥ ˜∂ Δ ‹ª «’√∂ ‘Ø Ò«‘˜∂ È≈Ò √≥Ì≈Ò «Ú⁄ Ï‘∞ ÓÁÁ ’ √’Á≈ “ÍÓÚΔ ⁄’º ” Ò‰À Á≈ «√‘≈ ÚΔ

«’ «‹Êº ∂ √≈‚∂ Ï≈’Δ “‘ÓÚÂÈ” ¡≈͉∂ ÏØÒÁ∂ ‘ªÕ «¬Ò≈’≈¬Δ, √Ó≈«‹’, ‘À Í ¡¯√√Ø √≈∂ Í‹≥ ≈ÏΔ ⁄ÈÀ Òª ”Â∂ «¬’ Í≥‹≈ÏΔ-Ó∂‹ √ØÓÈ≈Ê ÙÓ≈

«Ú√∂ ¡Â∂ Ó≈ÁΔ ˜∞Ï≈È ”Â∂ ¯ı Δª-«Ú≈˜ª ÁΔ¡ª ȘÁΔ’Δ¡ª «√Ú≈¬∂ Ï∂ÓÂÒÏ Â∂ ̺Á∂ È≈⁄- ˘ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÏÛΔ ÈÓØÙΔ ÁΔ ◊ºÒ ‘À

Ó«‘√√» ’Á∂ È,∂ «¬√ Á∂ ¿Ò∞ ‡ ¡√Δ∫ ‘؉ ’≈È Í≥‹≈ÏΔ¡Â ¡Â∂ Í≥‹≈ÏΔ ◊≈«‰¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’∞fi ÚΔ È‘Δ∫Õ «’ ’∞fi Ú’Â ÂØ∫ ¯Ω‹ «Ú⁄

Í≥‹≈ÏΔ ¡≈͉∂ «Ú√∂, ’Áª- ”Â∂ ¯≈√Δ Á≈ ¡√ «Í¡≈Õ «¬√ Í≥‹≈ÏΔ ’ØÒ ¡ÁÏ Á≈ Ï‘∞ ں‚≈ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ È∞Ó≈«¬≥Á◊Δ «ÁÈØ-

’ΔÓª Â∂ ¡≈Í‰Δ ÏØÒΔ ÂØ∫ Á» ‘Ø ’’∂ ¯≈√Δ Á∂ ’¬Δ Ò¯˜ Í≥‹≈ÏΔ ÷˜≈È≈ ‘À Í ‡ΔÚΔ ⁄ÀÈÒ «¬√ Á≈ «ÁÈ ÿº‡ ‘Δ ‘ÀÕ Ï∂Ùº’ ‹Ú≈Ȫ ÁΔ

‘∂ ‘ªÕ Ó∫À Ó‘≈≈Ù‡ √Ï» ∂ ÁΔ «Ó√≈Ò Á≈ «‘√º ≈ ω ◊¬Õ∂ «Ó√≈Ò Ú‹∫Ø ’Ω , «¬√Â∂Ó≈Ò È‘Δ∫ ’ ‘∂Õ «’¿∞∫ È‘Δ∫ ÌÂΔ ‘ √»Ï∂ ÁΔ Ú√Ø∫ Á∂ ¡≈Ë≈

«Á≥Á≈ ‘ªÕ «¬ºÊ∂ ‘ «÷ºÂ∂ Á∂ ÒØ’ «È‘Ω≈, ÓÓ≥Á, „≈≈, «ÈÙ≈È ¡Â∂ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ Í‹≥ ≈ÏΔ Á∂ ¿μ∞ ÿ∂ ¡ÁΔϪ, ”Â∂ ‘∞≥ÁΔ ‘À Í ¡¯√ª ÁΔ ÌÂΔ

(¡ÓΔ-ˆΔÏ) Ϻ«⁄¡ª ˘ “Ó≈·Δ √≈«‘Ï ¡≈Ó ÚÂ∫Ø «Ú⁄ ¡≈¿∫∞Á∂ ‘ÈÕ È≈È’ «√≥ÿ, ◊∞ÏıÙ «√≥ÿ ”Â∂ ¡«‹‘Δ ’Ø¬Δ Ï≥«ÁÙ È‘Δ∫Õ «Î

˜Ï∞ ≈È” ÁΔ Â≈ÒΔÓ «ÁÁ≥ ∂ ‘È Â∂ ¡√Δ∫ «¬ºÊØ∫ Â’ “÷º‹Ò” ¡Â∂ “ÓΔ√‰Δ” ÍzΔÂÒÛΔ, √π‹≈È «√≥ÿ, ’∞ÒÚ≥ ÚΔ ¡√Δ∫ «¬√ «Ú⁄ ÏπΔ Â∑ª ͺ¤Û

Í‹≥ ≈ÏΔ «ÏÒ’Ò∞ ¿Ò∞ ‡ ‘ªÕ Ó∂ Δ «¬√ ¯≈√Δ Á∂ “÷≈«‹Ò” ¡Â∂ ¡Ó≈¿∞√ÈΔ «√≥ÿ «Ú’, ÍzØ. ¡≈¬Δ. √Δ. ÈßÁ≈, ◊¬∂ ‘ªÕ «¬’ Ú’Â √Δ «’ ‘

√Ø⁄ ˘ ¿∞ÁØ∫ „∞º’Úª ‘∞Ò≈≈ «Ó«Ò¡≈ Ò¯˜ª ÂØ∫ «È’Ò∂ ‘ÈÕ Á√Ó ◊∞» √zΔ ËÈΔ ≈Ó ⁄≈«Â’z ¡Â∂ Í.Øz «ÁÒ Ó‘π Ó≥ Á ÂΔ‹≈-⁄ÊΩ ≈ ¡¯√ Í‹≥ ≈ÏΔ ‘Á≥∞ ≈ √Δ,

‹Á ÏΔÂ∂ √≈Ò AI √Â≥Ï ˘ √≈‚∂ ◊∞ » ◊«Ø ÏÁ≥ «√ÿ≥ ‹Δ ¡Â∂ Ì≈¬Δ √≈«‘Ï ”Â∂ ‡ΔÚΔ √ΔΔ¡Ò Ï‰≈¬Δ¬∂ ª ‹Ø ‘∞‰ ‘≈Ò «¬‘ ‘À «’ ’∞fi √≈Ò

¿∞Í ≈Ù‡ÍÂΔ È∂ “Ì≈ ÂÈ” ÈßÁ Ò≈Ò ‹Δ ¯≈√Δ Á∂ Úº‚∂ ¿∞È∑ª Á∂ ¡‡∞º‡ ÷˜≈È∂ ˘ ¡≈¿∞‰ Í«‘Òª “¡≈¬Δ¡ÀμÓ¬∂” Á∂ «¬’ ’Ø√

√πÏ≈Ò’ÙÓΔ ÁΔ [email protected]@ÚΔ∫ Ï√Δ ”Â∂ «ÚÁÚ≈È ‘ج∂ ‘ÈÕ Ú≈ÒΔ¡ª ÍΔÛ∑Δ¡ª Â’ Í‘∞≥⁄≈¬Δ¬∂Õ «Ú⁄ «¬’ ÚΔ «√º÷ ’À‚∂‡ È‘Δ∫ √ΔÕ

Â’Δ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ √≈˘ √Ì «¬√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ùº’ È‘Δ∫ «’ «‘≥ÁΔ Í≥‹≈ÏΔ¡Â Á≈ √Ì ÂØ∫ ¡«‘Ó ◊∞‰ ‘À ͉π ∂ «Ú⁄ «‘‰ ’≈È Ó˘À ¡μÀÈ‚Δ¬∂

«Ú⁄ ‹≈‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒÁ≈ «‘≥Á≈

Ç “¡ÍΔÒ” Ç ‘À ¡Â∂ ¿∞μÊ∂ ÚΔ «¬‘Ø ‘≈Ò ‘ÀÕ
Í≥‹≈ÏΔ ’À‚∂‡ Һ̉ Ò¬Δ ÏÛΔ
ÓÙπ ’º  ’ÈΔ Í∫ÀÁΔ ‘ÕÀ ıÙ∞ Δ ÁΔ ◊Òº

‘À «’ ÓØ‘≈ÒΔ «Ú⁄ Í≥‹≈Ï √’≈

◊∞» È≈È’ «ÓÙÈ «¬≥‡ÈÀÙÈÒ ‡zº√‡ ÁΔ ÍzË≈È √πÙΔÒ ’Ω ¿∞Î ÚºÒØ∫ ⁄Ò≈¬Δ ‹≈ ‘Δ ¡’À‚ÓΔ ‹Ø

√πÙΔÒ ÙÓ≈ ¡≈Í √Ó»‘ ÓÈ∞º÷Â≈ ÁΔ √∂Ú≈ ’È Ú≈Ò∂ ‘≈ÓΔ¡ª ˘ «’ È‹Ω Ú≈Ȫ ˘ ¯‹Ω Δ ¡¯√ ωÈ

Ï∂ÈÂΔ ’ÁΔ ‘À «’ √Ú◊Ú≈√Δ √. ÏπºË «√≥ÿ „≈‘ª Ú≈«Ò¡ª ÁΔ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ Á∂ ‘Δ ‘À, ¿∞√ √Á’≈

¿∞μ⁄Δ √Ø⁄ √Á’≈ ¿∞Ȫ∑ ÚºÒØ∫ ÒØÛÚ≥Áª ˘ «Úº«Á¡≈ Á≈È ¡Â∂ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ È∞Ó≈«¬≥Á◊Δ «Ú⁄
«√‘ √‘»Òª Á∂‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò «¬º’ ÓÀ‚Δ’Ò ’≈Ò‹ ÷ØÒ∑‰ Á∂ Ú≈Ë≈ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ «√¡≈«‰¡ª È∂
√πÍÈ∂ ˘ √≈’≈ ’È Ú≈√Â∂ ‹Ø ’≈‹ ¡≥«Ì¡≈ «◊¡≈ ‘À ÁΔ ¡≈«÷¡≈ ‘À «’ «√º«÷¡≈ Â∂ Â≈ÒΔÓ
ÒÀ‰ «Ú⁄ ’Ø¬Δ √≥◊ È‘Δ∫ ’ÈΔ

√≥Í»ÈÂ≈ ¡≈Í «‹‘∂ Á≈ÈΔ¡ª Á∂ √«‘ÔØ◊ ÂØ∫ Ï◊À È≈-ÓπÓ«’È ⁄≈‘ΔÁΔ Ì≈Ú∂∫ «’ÂØ∫ ÚΔ «ÓÒ∂Õ ’∞fi

‘ÕÀ «¬√ Ò¬Δ ¡≈Í √Ì Á∂Ù ÏÁ∂Ù «Úº⁄ Ú√Á∂ ÓÈ∞º÷Δ ÁÁ √Ófi∑‰ ¡Â∂ Ú≥‚≈¿∞‰ √Ó∂∫ Ò¬Δ «√¡≈√ ˘ Á» º÷Δ¬∂ Â∂

Ú≈«Ò¡ª ˘ Ï∂ÈÂΔ ‘À «’ «¬√ Ù∞Ì ’≈‹ «Úº⁄ ◊∞» √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ Ï⁄È, “«¬º¤≈ Ò«‘Á≥ ∂ Í‹≥ ≈Ï ”Â∂ fi≈ÂΔ Ó≈Δ¬∂ «‹Êº ∂
«’ ¡≈͉∂ Á∂Ù «Ú⁄ Í≥‹≈ÏΔ ˜∞Ï≈È
Á≈È ’Èß √ÏÂz ¡≈√≈ Í» È‘®” ˘ Óπº÷ º÷Á∂ ‘ج∂ ¡≈Í‰Δ ’Ó≈¬Δ ˘ √ÎÒ ˘ √’≈Δ ∞ÂÏ≈ ‘≈√Ò ‘À,
Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒΔ ˘
’’∂ ¡Â∂ Úº‚ÓπºÒ∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò √∂Ú’ª ˘ Ë≥ÈÚ≈ÁΔ Ï‰≈˙ ‹ΔÕ ¡À√Δ «¡≈«¬Â È‘Δ∫ «ÓÒΔ ‘ÀÕ √≥È

Bank Detail for Donation from outside INDIA under FCRA.

A/C Name: Guru Nanak Mission International Charitable Trust(Regd) [email protected] ÁΔ ÓÁÓÙ∞Ó≈Δ ÓπÂ≈Ï’
A/C No: 3336 2211 483 IFSC Code:SBIN0001543 Ò«‘≥Á∂ Í≥‹≈Ï ÁΔ Ú√Ø∫ Í≈«’√Â≈È
ÁΔ ’∞ºÒ ¡≈Ï≈ÁΔ Á≈ Â’ΔÏÈ [email protected]
MICR Code: 144002999 State Bank of India, Railway Road, Banga (Pb) ¯Δ√ÁΔ ‘À Í ‘À≈ÈΔ ÁΔ ◊ºÒ ‘À «’
Contact : +91-98761 01411,98158 91654,98151 99352 & 01885 230165. ¿∞μÊ∂ FB ¯Δ√ÁΔ ÒØ’ Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒÁ∂

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 20

ÓÈ÷º∞ Δ ‘’º ª Á∂ ¡ÒÏß Á≈ ◊∞ » Â◊∂ Ï‘≈Á ‹Δ

Í≈ÂÙ≈‘ Á≈ È≈Ó «Â¡≈◊ ÓºÒ ÂØ∫ ÓÈ«‹Á≥  «√ÿ≥ «√√≈& Ú≈«¬Â ‹ª ¡≈√Ê≈ È≈Ò ¡≈˜≈Á ÂΩ
Â∂◊ Ï‘≈Á ‘Ø «◊¡≈Õ AFCB «Ú⁄ ”Â∂ «‹¿‰± Á≈ ‘’º ‘’∂ ÓÈ÷º∞ ˘ ‘ÕÀ ‹∂

¿∞È∑ª Á≈ «Ú¡≈‘ Ó≈Â≈ ◊∞‹Δ ‹Δ Â∞√Δ∫ ÒØ’ª ˘ «¬√Ò≈Ó ËÓ ’Ï»Ò

È≈Ò ‘Ø«¬¡≈Õ «‹‘Û≈ ◊∞ » ‘‰Ø Á≈ Á≈¡Ú≈ ’Á≈ ‘À «‘Á≥ » ‹È¿∂ ± ¿Â∞ ≈È Ò¬Δ ≈˜Δ È‘Δ∫ ’Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ¡≈͉∂ ËÓ

√≥È AFDD «Ú⁄ ¤∂Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ ‹ØÂΔ Âª ÒØ’ª È∂ «’‘≈ «’ ◊∞» ‘؉ Á≈ ‘∞≥Á≈ ª ¿∞√ Á≈ ’ÂÒ ’ ’∂ ¿∞√ Á≈ Í⁄z ≈ ’’∂ Ò’Ø ª ˘ ËÓ È≈Ò ‹ÛØ ,Ø

‹Ø«Â √Ó≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ◊∞» È≈È’ Á≈¡Ú≈ ª È‘Δ∫ ’Á≈, Í ◊∞» Á≈ ‹È∂¿± ¿∞Â≈ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ˜ÏÁ√ÂΔ È‘Δ∫Õ”” ◊∞» ‹Δ ÁΔ¡ª

ÁΔ ◊ºÁΔ Á≈ Ú≈√ ¡≈͉∂ ÍØÂ∂ ‘«◊Ø«Ï≥Á √≈«‘Ï Á≈ ÍπºÂ Â∂◊ «¬«Â‘≈√’≈ «Ò÷Á∂ ‘È «’ ¿∞‘ ÁÒΔÒª √π‰ ’∂ ¡Ω≥◊˜∂Ï ◊∞º√∂ È≈Ò

‘«≈«¬ √≈«‘Ï ˘ ω≈ ◊¬∂ Â∂ √≥È Ï‘≈Á ‘À ‹Ø ‘ Ú∂Ò∂ ÍÓ≈ÂÓ≈ ÁΔ √Ú≈ Ó‰ ‹È∂¿± ¿∞Â≈ ’∂ ≈ Á≈ Ò≈Ò ÍΔÒ≈ ‘Ø «◊¡≈ Â∂ ¿∞√ È∂ ◊∞» ‹Δ

AFFA «Ú⁄ √ºÂÚ∂∫ ◊∞» È∂ ‹ØÂΔ ‹Ø«Â Ì◊ÂΔ «Ú⁄ ÒΔÈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Óº÷‰ ÌØ‹È ’Á≈ √ΔÕ √Ì ÂØ∫ ÚºË ˜∞ÒÓ ˘ «Í‹≥ ∂ «Ú⁄ ÏÁ≥ ’È Á≈ ‘’∞ Ó «Áº Õ∂

√Ó≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ◊∞◊ºÁΔ ¡≈͉∂ Ù≈‘ È∂ ◊∞ » Â◊∂ Ï‘≈Á √≈«‘Ï ¡◊º ∂ ’ÙÓΔ Á∂ √»Ï∂Á≈ ÚºÒØ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ ◊∞ » ‹Δ ˘ ‚≈¿‰∞ Ò¬Δ È≈Ò ◊¬∂ «√÷º ª

¤Ø‡∂ ÍπºÂ ‘««’zÙÈ ‹Δ ˘ √Ω∫Í ÚΔ ÁØ ÓØ‘ª º÷ ’∂ ÓºÊ≈ ‡∂«’¡≈ ª «‘≈ √ΔÕ Áπ÷Δ ’ÙÓΔΔ Í≥‚ª È∂ «Ú⁄Ø∫ Ì≈¬Δ «Á¡≈Ò≈ ‹Δ, Ì≈¬Δ ÓÂΔ

«ÁºÂΔÕ «‹√ √Ó∂∫ AFFD «Ú⁄ ◊∞» ◊∞ » √≈«‘Ï È∂ «’‘≈, ““Ì≈¬Δ Ó÷º ‰ Ù≈‘ ¡≈ÈßÁÍπ √≈«‘Ï Í‘∞≥⁄ ’∂ ◊∞» ‹Δ Á≈√ ‹Δ ¡Â∂ Ì≈¬Δ √ÂΔ Á≈√ ‹Δ ˘

‘««’zÙÈ ‹Δ «ÁºÒΔ «Ú÷∂ ⁄∂⁄’ ÁΔ ‹Δ Ï∂˜∞Ï≈È «’¿∞∫ ‘Ø ‘∂ ‘Ø, [email protected]@ √Ω ¡º◊∂ Ϋ¡≈Á ’ΔÂΔ «’ ¿∞‘ √≈∂ ÏÛΔ ’»Â≈ È≈Ò Ù‘ΔÁ ’ «ÁºÂ≈

«ÏÓ≈Δ È≈Ò √ı «ÏÓ≈ √È Âª ’«‘ ’∂ ÁØ º÷ ‘∂ ‘ØÕ”” Óº÷‰ Ù≈‘ Ë≈«Ó’ ¡≈◊¡» ª ’ÒØ ‹≈ ’∂ ÂÒ≈ «◊¡≈Õ «Á¡≈Ò≈ ‹Δ ˘ ¿∞ÏÒÁΔ Á∂◊

¿∞È∑ª Á∂ √≥√≈ ÂØ∫ ‹≈‰ Á≈ √Óª Á∂÷ ÒÏ∞ ≈‰≈ ÁΔ ıÙ∞ Δ Á≈ «‡’≈‰≈ È≈ «‘≈Õ ’ ⁄’ºπ ∂ ‘È, Í ’¬Ø Δ ÚΔ ¡Ω ◊˜Ï∂ «Ú⁄ ¿∞Ï≈Ò «ÁºÂ≈ «◊¡≈, ÓÂΔ Á≈√

√≥◊ È∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫ ¡◊Ò∂ ◊∞» Ï≈∂ ¿∞‘ ◊∞» √≈«‘Ï Á∂ ⁄Ȫ «Ú⁄ «‚º◊ È≈Ò ◊ºÒ ’È ÁΔ «‘≥Ó ȑΔ∫ ‹Δ ˘ ¡≈∂ È≈Ò ⁄Δ«¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂

Íπº«¤¡≈ ª ¿∞È∑ª ’∂ÚÒ «¬≥È≈ ‘Δ «Í¡≈ Â∂ ¡º÷ª ÈΔ È≈Ò Ì ’Á≈Õ ¡√Δ∫ ¡≈√ ’’∂ ¡≈¬∂ ‘ªÕ √ÂΔ Á≈√ ‹Δ ˘ «˜≥Á≈ ‹Ò≈ «ÁºÂ≈

«’‘≈ , Ï≈Ï≈ Ï’≈Ò≈Õ”” «¬√ «Íº¤Ø∫ ¡≈¬Δ¡ªÕ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ Óº÷‰ Ù≈‘ Â√∞ Δ∫ √≈˘ «¬√ ˜Ò∞ Ó Â∫Ø Ï⁄≈˙Õ ◊∞ » «◊¡≈Õ «¬‘ √Ì Ú∂÷ ’∂ ÚΔ ◊∞» ‹Δ

Ï≈Ï≈ Ï’≈Ò≈ «Ú⁄ BB Ì∂÷Δ (È’ÒΔ ÒÏ∞ ≈‰≈ È∂ ¤Âº ¿μ∞ Í ⁄Û∑ ’∂ ÒΩ ≈ Í≈ ‹Δ È∂ Í≥‚ª ˘ «’‘≈ «’ ¡Ω≥◊˜∂Ï ¿∞√ Á∂ ˜∞ÒÓ ¡º◊∂ È‘Δ∫ fi∞’∂Õ ¡≈ı

◊∞») ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ¡◊Ò≈ ◊∞» «Áº ≈, ◊∞ Ò≈ËØ ∂ ◊∞ Ò≈ËØ Õ∂ ”” «¬√ ◊ºÒÏ≈ È≈Ò È‘Δ∫ Ó≥ȉ Ú≈Ò≈, ¡Ω ◊≥ ˜Ï∂ È∂ ¡ÒÀ ≈È ’ «Áº ≈ «’ ◊∞ »

¡ÒÀ ≈È ’∂ ◊Áº Δ¡ª Ò◊≈ ’∂ Ï·À ◊¬Õ∂ Âª∑ Ó÷º ‰ Ù≈‘ ÒÏ∞ ≈‰≈ È∂ ◊Í∞  ‘Ø ’∂ «¬√ Ú≈√Â∂ ª «’√∂ Ó‘ªÍπÙ ˘ Â∂◊ Ï‘≈Á ‹Δ Á≈ √Δ√ ’ÒÓ ’’∂

«¬È∑ª ‘Δ «ÁȪ «Ú⁄ Íz«√ºË ÚÍ≈Δ Ï≥Á◊Δ ’ ‘∂ ÈΩÚ∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ ˘ «√º÷ ’∞ Ï≈ÈΔ Á‰∂ Δ ÍÚ◊∂ ΔÕ Ï≈Ò ◊«Ø ÏÁ≥ √Δ√ È∂˜∂ ”Â∂ ‡≥◊ ’∂ «ÁºÒΔ «Ú⁄

Óº÷‰ Ù≈‘ Ò∞Ï≈‰≈ Á≈ Ï∂Û≈ √Óπ≥ÁΔ √◊≥  √≈‘Ó‰∂ ˜≈«‘ ’ΔÂ≈Õ AFFE ≈¬∂ È∂ √«‘‹ √πÌ≈¡ ‘Δ «’‘≈, ÿÓ∞ ≈«¬¡≈ ‹≈Ú◊∂ ≈Õ ⁄ªÁÈΔ ⁄’Ω , «ÁÒº Δ

±¯≈È «Ú⁄ «ÿ «◊¡≈ ª «¬√ «Ú⁄ ◊∞ » Â◊∂ Ï‘≈Á ‹Δ È∂ ’«‘Ò» «ÍÂ≈ ‹Δ ‘∞ ≈‚∂ Â∫Ø Ó‘≈È ’‰Ω ‘?À ”” «Ú÷∂ AFGE ¬Δ√ÚΔ ˘ ◊∞» √≈«‘Ï ˘

¡Ω÷Δ ÿÛΔ «Ú⁄ ¿∞√ ¡Á≈√ ’ΔÂΔ Á∂ ≈‹≈ ÁΔÍ ⁄Á≥ Â∫Ø ˜ÓΔÈ ÷ΔÁ ’∂ Ï≈Ò ◊«Ø ÏÁ≥ ≈¬∂ ÁΔ ◊Òº √‰π ’∂ ◊∞ » Ù‘ΔÁ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ‹Ò≈Á È∂

«’ ÈÚΩ ∫∂ Í≈ÂÙ≈‘ Ó∂ ≈ ÏÛ∂ ≈ ÏÈ≥ ∂ Ò◊≈ ⁄’º È≈È’Δ Ù«‘ (¡≈ÈÁß Íπ √≈«‘Ï) ‹Δ √⁄Ø ª «Ú⁄ ÍÀ ◊¬Õ∂ Í‚≥ ª È∂ «Î «‹Ú∫∂ ‘Δ ◊∞ » ‹Δ Á∂ √Δ√ ¿μ∞ Í ÂÒÚ≈

«Á˙, ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂ Á ”Â∂ √ØÈ∂ ÁΔ¡ª Ú√≈«¬¡≈Õ ¿∞√ √Ó∂∫ ◊∞» ‹Δ Á≈ «’‘≈, ““◊∞» ‹Δ, Â∞‘≈‚∂ ÂØ∫ «ÏȪ Á≈ Ú≈ ’ΔÂ≈ ª ¡⁄≈È’ ıÂÈ≈’

[email protected]@ ÓØ‘ª Ì∂‡ ’ª◊≈Õ Óº÷‰ Ù≈‘ Í«Ú≈ ͇È≈ √≈«‘Ï («Ï‘≈) «Ú⁄ «’√∂ ‘Ø ÁΔ «‘≥Ó ȑΔ∫ ‘À ˜≈ÒÓ ‘È∂Δ ¡Â∂ fiº÷Û fi∞ºÒ «Í¡≈Õ Í«‘Òª

Ë≈«Ó’ ’º‡ÛÂ≈ ¡Â∂ È√ÒΔ ¡Â∂ Ù‘ΔÁª ÁΔ¡ª ’∞Ï≈ÈΔ¡ª ˘ Ò∞Ï≈‰≈ Á≈ Ï∂Û≈ Í≈ Òº◊ «◊¡≈ ª «‘ «‘≈ √ΔÕ Í‡È≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ¡Ω ◊≥ ˜Ï∂ È≈Ò ◊Òº ’È ÁΔÕ”” ◊∞ » ‘Δ Ï‰≈¬Δ «Ú¿∞∫ È≈Ò Ì≈¬Δ ‹ÀÂ≈

«ÚÂ’∂ «Ú⁄ ¿∞Òfi∂ ¡‹Ø’∂ √Ó≈‹ Ô≈Á ÷º «Á¡ª ‹Ï ˜Ò∞ Ó «Ú˺∞ ‚‡ ¿∞‘ ÓØ‘ª ÒÀ ’∂ Ï≈Ï≈ Ï’≈Ò≈ Íπº‹≈ AFFF ¬Δ√ÚΔ ˘ ◊∞ » ‹Δ Á∂ ÿ ͺπ  ‹Δ È∂ «’‘≈, ““·Δ’ ‘À, Â∞√Δ∫ ‹≈ ’∂ ‹Δ È∂ ◊∞» ‹Δ Á≈ √Δ√ ⁄πº«’¡≈ Â∂

˘ ◊∞ » Â◊∂ Ï‘≈Á √≈«‘Ï Á∂ ‹ΔÚÈ ’∂ ÷ÛÈ∑ ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘,À Ì≈Ú∫∂ «¬√ Ò¬Δ Â∂ ‘À≈È «‘ «◊¡≈ «’ ¿∞μÊ∂ ª BB È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈ «‹Èª∑ Á≈ È≈Ó ◊«Ø ÏÁ≥ ¡Ω ◊≥ ˜Ï∂ ˘ ’«‘ «Á˙ «’ ◊∞ » Â◊∂ ¡≈ÈÁß Íπ √≈«‘Ï ˘ ⁄Òº «Í¡≈Õ Ì≈¬Δ

Â∂ ÓÈ∞º÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ≈÷Δ Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ ‹≈È ÚΔ ’∞Ï≈È ’ÈΔ ÍÀ «Ú¡’ÂΔ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ÈΩÚª ◊∞» ≈¬∂ «º ÷¡≈ «◊¡≈Õ AFGC Â∫Ø AFGE Ï‘≈Á √≈‚≈ ¡≈◊» ‘ÀÕ ‹∂ ¿∞‘ Òº÷Δ Ù≈‘ Ú‰‹≈≈ È∂ ’∞fi ‘Ø «√º÷ª

«ÁºÂΔ Ù‘≈Á ÂØ∫ √∂Ë ÒÀ ’∂ ¡≈Í√Δ ‹≈ÚÕ∂ Á√º ‘∂ √ÈÕ ¿√∞ ˘ «¬’ Â’ΔÏ √fiºπ ΔÕ Â’ ◊∞» Â∂◊ Ï‘≈Á ‹Δ ¡≈ÈßÁÍπ «¬√Ò≈Ó ’Ï»Ò ’ ÒÚ∂ ª ¡√Δ∫ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ◊∞» ‹Δ Á≈ ËÛ ⁄πº’ ’∂

Íz∂Ó Â∂ ¡ÓÈ ÙªÂΔ ’≈«¬Ó ’ΔÂΔ ‹≈ ◊∞ » Â◊∂ Ï‘≈Á ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ AFBA ¿∞√ È∂ √≈∂ ¡÷ΩÂΔ ◊∞»¡ª ¡º◊∂ ÁØ ÁØ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ¡≈ ’∂ ‘∂ ¡Â∂ ¡≈ÈÁß Íπ ÚΔ ’ ÒÚª◊∂Õ”” Í≥‚ª È∂ ÓπˆÒ ¡≈͉∂ ÿ «Í‚≥ ≈¬√∂ ΔÈ≈ «Ú⁄ «Ò‹≈

√’ÁΔ ‘ÀÕ «ÂÒ’ ‹≥fi» ÁΔ Ú≈«¬Â ˘ ¤∂Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ √zΔ ◊∞» ‘«◊Ø«Ï≥Á Ó‘Ø ª ÷º ’∂ Óʺ ≈ ‡’∂ ‰≈ Ù∞ » ’ «Áº ≈ √≈«‘Ï ˘ ‘Δ ¿∞È∑ª È∂ ËÓ Íz⁄≈ Á≈ Ï≈ÁÙ≈‘ ˘ «¬√∂ Â∑ª ’«‘ «ÁºÂ≈Õ ’∂ ÿ ˘ ¡◊º Ò◊≈ «Áº ΔÕ «‹Êº ∂ Ì≈¬Δ

˘ È≈ ÓÈ≥ «Á¡ª ÚΔ ◊∞ » Â◊∂ Ï‘≈Á ‹Δ Á∂ ÿ Ó≈Â≈ È≈È’Δ ‹Δ ÁΔ ’∞º÷Ø∫ ¡Â∂ ÓÈ «Ú⁄ √Ø«⁄¡≈ «’ «‹‘Û≈ ’∂∫Á ω≈ «Ò¡≈Õ «¬È∑Δ∫ «ÁÈΔ∫ ‘Δ ¡Ω ◊≥ ˜Ï∂ È∂ ◊∞ » ‹Δ ˘ ÏÒπ ≈ ’∂ «ÁÒº Δ Ò÷º Δ Ù≈‘ Ú‰‹≈≈ È∂ ¡≈͉∂ ÿ ¡Á≥ 

‹Δ È∂ ¡Ω≥◊˜∂Ï ÚºÒØ∫ «‘≥Á»¡ª Á∂ ¡≥«ÓzÂ√ «Ú÷∂ ‘Ø«¬¡≈Õ ◊∞» ‹Δ Á≈ ¡√ÒΔ ◊∞» ‘ØÚ∂◊≈, ¿∞‘ ¡≈Í∂ [email protected]@ ÓπˆÒ Ù≈√’ ¡Ω≥◊˜∂Ï È∂ «‘≥Á» ËÓ «Ú÷∂ ÒßÏΔ ◊ºÒÏ≈ ’ΔÂΔÕ ¿∞√ È∂ ◊∞» ‹Δ Á∂ ËÛ Á≈ √√’≈ ’ΔÂ≈ √Δ

‹È∂¿± ‹ÏΔ ¿∞Â≈È Â∂ ËÓ Ï⁄ÍÈ Á≈ È≈Ó «Â¡≈◊ ÓÒº √ΔÕ AD Ó◊≥ ÒÚ◊∂ ≈Õ ¿√∞ È∂ √≈∂ ¡÷ÂΩ Δ ◊∞ ¡» ª «Ú∞ºË «¬’ Â∑ª È≈Ò Óπ«‘≥Ó ‘Δ ◊∞» ‹Δ ˘ «’‘≈, ““Â∞√Δ∫ «¬√ Ó√Ò∂ ¿μ∞ Ê∂ ◊∞ Á¡π ≈≈ ’≈Ï◊‹≥ √≈«‘Ï ¡Â∂

ÂÏÁΔÒ ’È Á≈ «ÚØË ’ΔÂ≈ ¡Â∂ √≈Ò ÁΔ ¿∞Ó «Ú⁄ ‘Δ ◊∞» ‹Δ È∂ ¡º◊∂ ÓºÊ≈ ‡∂’ «ÁºÂ≈, Í «’√∂ È∂ ÚΔ ¡≈≥ÌΔ ‘Ø¬Δ √ΔÕ ¿∞√ È∂ √≈∂ √»«Ï¡ª «Ú⁄ È≈ Í˙, Ó∫À «‘Á≥ » ËÓ Á≈ È≈Ó-Ø «‹ºÊ∂ ◊∞» ‹Δ Á≈ √Δ√ ’º«‡¡≈ «◊¡≈

˜∞ÒÓ ¡º◊∂ È≈ fi∞’«Á¡ª Ù‘ΔÁ ‘Ø ÓπˆÒª «Ú∞ºË Ô∞ºË «Ú⁄ ¡À√Δ «¬‘ È‘Δ∫ «’‘≈ «’ ±≥ [email protected]@ ÓØ‘ª Á∂ √»Ï∂Á≈ª ˘ ‘∞’Ó ‹≈Δ ’ΔÂ∂ √È «ÈÙ≈È «Ó‡≈¿‰∞ Á≈ ¯√À Ò≈ ’ ⁄’ºπ ≈ ¿∞μÊ∂ ◊∞Áπ¡≈≈ √Δ√◊≥‹ √≈«‘Ï

◊¬∂Õ ¡√Δ∫ ÈΩÚ∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ Á≈ Ù‘ΔÁΔ Ï∂«Ó√≈Ò Â∂◊ ⁄Ò≈¬Δ «’ ◊∞» √πº÷Δ¡ª √ÈÕ Óº÷‰ Ù≈‘ Ò∞Ï≈‰≈ «’ «‘≥Á»¡ª ˘ «¬√Ò≈Ó ËÓ ’Ï»Ò ‘ªÕ «¬‘ ÓÀ∫ ’’∂ ‘Δ ‘ª◊≈Õ”” ◊∞» Ù√∞ «Ø Ì ‘ÕÀ

«Á‘≈Û≈ ‘ √≈Ò ÏÛΔ ÙË≈ È≈Ò ‘«◊Ø«Ï≥Á √≈«‘Ï È∂ ¿∞È∑ª ˘ Â∂◊ «È≈Ù ‘Ø ’∂ ¿∞μÊØ∫ Â∞ «Í¡≈Õ ¿∞√ È∂ ’Ú≈ ’∂ ¿∞È∑ª Á∂ ‹È∂¿± Ò∞‘≈ ’∂ Ó∂∂ ‹Δ È∂ «’‘≈, ““Â∞√Δ∫ «¬‘ ˆÒ ’ &ÍËz ≈È, «ÁÒº Δ «√÷º ◊∞ Á¡π ≈≈ ÍÏz Ë≥ ’

ÓÈ≈¿∞∫Á∂ ‘ª, Í √≈˘ ◊∞» √«‘Ï≈È Ï‘≈Á ’«‘‰≈ Ù∞ » ’ «Áº ≈ Â∂ ÈÚΩ ∫∂ ÒØ’ª ˘ Íπº«¤¡≈ «’ ’Ø¬Δ ‘Ø ÚΔ ‘À ’ØÒ Í∂Ù ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ¡Â∂ ‹∂’ ’Ø¬Δ ‘∂ ‘ØÕ «’√∂ ÚΔ ËÓ, «Ú⁄≈, ’Ó‡∂ Δ, ÈÚΔ∫ «ÁÒº ΔÕ

‹◊Ó∂Ò ’ÂÒ Ó≈ÓÒ≈ : Í≥‹≈Ï Á∂ Ó≈ÒÚ≈ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Òªÿ∂ Ï≈∂ Í≈«’

”⁄ ÚæË «‘À È’√ÒÚ≈Á Á≈ ıÂ≈ Á∂ Ó≈Û∂ «¬≈Á∂ ÏÈ∂ ’≈Ï- ’ÍÀ ‡È

⁄≥‚Δ◊Û∑-Í≥‹≈Ï Á∂ Óπº÷

√≥◊»ó Í≥‹≈Ï Á∂ ÓÂ≥ Δ ’ÍÀ ‡È ¡Ó«Á≥  «√ÿ≥ È∂ «’‘≈ Í≈«’ Ó≥ÂΔ ÚºÒØ∫ Òªÿ∂ Á≈
√≥◊» «Úæ⁄ Á«Ò ӘÁ» ÁΔ ’∂∫ÁΔ √Ó≈«‹’ «È¡ª Ó≥ÂΔ
‘º«Â¡≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈‹Í≈ ÁΔ ‡ΔÓ
È∂ Í≥‹≈Ï Á≈ ÁΩ≈ ’ΔÂ≈Õ ‡ΔÓ È∂ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È Á∂ ∂Ò Ó≥ÂΔ Ù∂ı «√‘≈ ¯Ω‹ Óπ÷Δ Ï≈‹Ú≈ ˘
«’‘≈ «’ ‹≈ÂΔ «‘≥√≈ ÁΔ ÒÍ∂‡ ”⁄ Ê≈Ú⁄≥Á ◊«‘ÒØ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï
Ó≈ÒÚ≈ ÷∂Â ”⁄ È’√ÒÚ≈Á
ıÂ≈ ÚæËÁ≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ÙΔÁ Á≈ «¬‘ «Ï¡≈È «’ ’Â≈Íπ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ Ó◊Ø∫ Óπº÷ Ó≥ÂΔ
«¬√ ˘ ‘ºÒ ’È ÁΔ Â∞≥ ÒØÛ Á∂ ≈‹Í≈Ò ÚΔ. ÍΔ. «√≥ÿ
‘ÀÕ «¬æ’ ¡≥◊∂˜Δ ¡ıÏ≈ ”⁄
¤ÍΔ ıÏ ÓπÂ≈Ï’ «¬√ ◊ºÒ Á≈ ÏÁÈΩ ˘ √Ω∫ÍΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ √≈«‘Ï Òªÿ≈ ÷ØÒ∑‰≈ ¯Ω‹ Óπ÷Δ
÷πÒ≈√ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ì≈‹Í≈
Á∂ ¿∞μÍ ÍzË≈È «ÚÈÀ √«‘√ÏπºË∂ ‹ÈÒ ’Ó ‹≈Ú∂Á Ï≈‹Ú≈ Á∂ ÚºÒØ∫ «⁄Â≈ÚÈΔ
È∂ «’‘≈ «’ ◊z«‘ Ó≥ÂΔ ¡«Ó «˜’ÔØ◊ ‘À √≥◊» Á∂ «Í≥‚
Ù≈‘ ˘ «¬√ ıπÒ≈√∂ Ï≈∂ √»«⁄Â
’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ √’≈ ⁄◊≥ ≈ÒΔÚ≈Ò≈ «Ú÷∂ Á«ÒÂ È‹Ω Ú≈È “«ÁÓ≈◊ ÁΔ ’≈„” ‘À, Í≈«’√Â≈È Á∂
«¬√ Ó≈ÓÒ∂ ˘ √πÒfi≈¿∞‰ Ò¬Δ
¿∞μ«⁄ ’ÁÓ ⁄πº’ ‘Δ ‘ÀÕ ÂºÊ È≈Í≈’ «¬≈«Á¡ª ÂØ∫ ÍÁ≈ ⁄πº’Á≈ √‘ºÁ ”Â∂ «’√∂ ÚΔ Â∑ª ÁΔ ’≈Ú≈¬Δ
Ò̺ ‰ Ú≈Ò∂ ÍÈÀ Ò ”⁄ «ÚÈ,À √≈Ï’≈
’∂∫ÁΔ Ó≥ÂΔ √º«Â¡≈Í≈Ò «√≥ÿ ‹◊Ó∂Ò «√≥ÿ ˘ Ï≥È∑ ’∂ Ï∂«‘ÓΔ Á≈ Ì≈ ӑ≥» -ÂÛØ Úª ‹Ú≈Ï ÁÚ∂ ◊∂ ≈Õ
¡Â∂ ÒØ’ √Ì≈ √≥√Á ÓÀ∫Ï ÚΔ. ‚Δ.
≈Ó Ù≈ÓÒ √ÈÕ È≈Ò ’«º∞ ‡¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ Í≈‰Δ Ó◊≥ ‰ ‘ÕÀ
¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ «‹√ ÷∂Â
«Úæ⁄ ◊¬∂, ÒØ’ª È∂ È’√ÒΔ Í≈«’√Â≈ÈΔ Ó≥ÂΔ Á∂ «¬√ ÷ıÒ≈√∂ ’ÀÍ‡È È∂ «˜’ ’ΔÂ≈ «’ ¿∞‘ ‘Ó∂Ù≈

”Â∂ ¿√∞ ˘ «ÍÙ≈Ï ÂËæ ’ «ÍÒ≈«¬¡≈ «¬‘Δ ’«‘≥Á∂ ¡≈¬∂ ‘È «’ «√º÷ ‘؉

«◊¡≈ √ΔÕ ¿∞√ ÁΔ¡ª Һª ˘ ”Â∂ ◊≥ÌΔ «⁄≥Â≈ ˜≈«‘ ’«Á¡ª

’ÍÀ ‡È È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ÓÁºπ ∂ ”Â∂ ¿È∞ ª∑ È≈Â∂ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Òªÿ≈ ÷πºÒ∑‰

ÍÒ≈√ È≈Ò ÈØ«⁄¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ ÁΔ ¿∞È∑ª ˘ Ï‘∞ ÷πÙΔ ‘À Â∂ «¬√ ≈‘Δ∫

¡«‹‘Δ ◊À-ÓÈ∞÷Δ ÂÙºÁÁ ’≈È ÚºÒØ∫ ‹Â≈¬∂ ıÁ«Ù¡ª ÁΔ ÍπÙ‡Δ ‘جΔ

◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª ”⁄ Ú≈Ë∂ Ï≈∂ √≈‚∂ ‘ÀÕ ÙΔÁ È∂ Òªÿ∂ «Íº¤∂ Í≈«’√Â≈È ÙË≈Ò»¡ª ÁΔ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ò‡’ ‘Δ

¿∞√ ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬ΔÕ ‹◊Ó∂Ò È≈Ò «‡ºÍ‰Δ¡ª ˘ Ì≈ ÁΔ √πº«ı¡≈ Ó≥◊ Í»Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ Í Ò≈˜ÓΔ ÂΩ ”Â∂

È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’ΔÂΔÕ «ÚÈÀ È∂ ‘¬Ø Δ Ï∂ «‘ÓΔ Ï≈∂ ◊Òº ’«Á¡ª «ÚÈÀ Á∂ «¬≈«Á¡ª Á≈ ÍÁ≈¯≈Ù ’

Áº«√¡≈ «’ «¬ºÊØ∫ Âß’ «’ ÍπÒΔ√ «ÁºÂ≈ ‘À ‹Á«’ Ì≈ ˘ ¿∞ÓΔÁ √Δ Â∂ ¡÷≥‚Â≈ Ò¬Δ ıÂ≈ Áº√«Á¡ª ÓπÒ’ Ò¬Δ «’√∂ ıÂ∂ ˘ Ș¡≥Á≈˜

È∂ «’‘≈ «’ ‚≈’‡Δ ÓÁÁ Á∂ È≈Ò ’ÍÀ ‡È È∂ Í≈«’√Â≈È ˘ «⁄Â≈ÚÈΔ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ ’ÀÍ‡È ’¬Δ

ÓπÒ≈˜Óª È∂ ÚΔ √≈‚∂ È≈Ò «¬√ «ÓÒ‰ ’≈È ¿∞√ ˘ «¬È¯À’ÙÈ ‘Ø «’ «¬‘ Òªÿ≈ ÁØÚª ÓπÒ’ª «Úæ⁄≈Ò∂

◊ºÒ ÁΔ ÍπÙ‡Δ ’ΔÂΔÕ ¿∞È∑ª ¡º◊∂ ÙªÂΔ Á≈ ÍπÒ Ï‰∂◊≈Õ Óπº÷ Ó≥ÂΔ È∂ «ÁºÂΔ «’ ◊∞¡ª„Δ ÓπÒ’ «’√∂ Â∑ª ÓΩ«’¡ª ”Â∂ Í≈«’√Â≈È ˘ «⁄Â≈ÚÈΔ

«◊¡≈ ¡Â∂ ‘Ø ÚΔ √Óº«√¡≈Úª Á≈ ÁΔ ◊Ò¯«‘ÓΔ ÍÀÁ≈ ’È Á≈ «ÁÁ≥ ∂ ‘∂ ‘È «’ ◊¡∞ ª„Δ ÓÒπ ’ Òªÿ≈

«’‘≈ «’ ¡√Δ∫ √≥◊» «Úæ⁄ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈, «‹√ ’≈È ÙΔÁ ÁΔ «¬√ «‡ºÍ‰Δ Á≈ ÚΔ √ıÂ

Á«Ò ËÓÙ≈Ò≈ ”⁄ È’√Ò ÈØ«‡√ «Ò¡≈ ‘À «‹√ «Úæ⁄ ¿∞√ È∂ ÔÂÈ È≈ ’Õ∂ Ó÷ºπ ÓÂ≥ Δ È∂ Â≈ÛÈ≈ ÷ØÒ∑ ’∂ «√º÷ª ˘ ¡≈¬Δ.¡Àμ√.¡≈¬Δ. Á∂

¿∞‘ ÓΩ Á∂ Ó»≥‘ ”⁄ ⁄ºÒ≈ «◊¡≈Õ ’ΔÂΔ «’ Òªÿ≈ ÷πºÒ∑‰ Ò¬Δ √≈‚∂ ¬∂‹≥‚∂ “À¯À∫‚Ó [email protected]@” (≈«¬Ù∞Ó≈Δ)

È∂Â≈Úª ¡Â∂ È’√Ò ÍzÌ≈«Ú Ì≈‹Í≈ È∂ «È¡ª«¬’ ‹ª⁄ ÁΔ Ó≥◊ «’‘≈ ‘À «’ «¬‘ Òªÿ≈ Ì≈ ˘ ·∂√

√≈«‘ ˘ Á∂«÷¡≈Õ «¬√ ÁΔ «¬æ’ Í‘∞≥⁄≈¬∂◊≈ Â∂ ’Â≈Íπ Òªÿ∂ ≈‘Δ∫ ÚºÒØ∫ ’ΔÂ∂ Ë≥ÈÚ≈Á ˘ ’Ó˜ØΔ Ò¬Δ ÌÛ’≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ È≈ ’∂Õ

’ΔÂΔ ‘ÕÀ Í‹≥ ≈Ï Á∂ Ó÷ºπ ÓÂ≥ Δ ’ÍÀ ‡È √Ófi‰ ÁΔ Ì∞ºÒ È≈ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂Õ “«√˺ » Í≈«’ √’≈ È≈Ò ÓÒ∂ -«ÓÒ≈Í

«ÍØ‡ Ì≈‹Í≈ Óπ÷Δ, Í≈‡Δ Á∂ ¡Ó«≥Á «√≥ÿ Í«‘Òª ‘Δ ‹ª⁄ Á∂ ‹ÈÒ Ï≈‹Ú≈ Áπ¡≈≈ «ÁºÂ≈ ˜ıÓ

’≈‹’≈Δ ÍzË≈È ‹∂. ÍΔ. Ⱥ‚≈, Ì≈ ˘ ‘ÓÙ∂ ≈ Û’Á≈ ‘◊∂ ≈Õ «¬Èª∑ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È ÚºÒØ∫ Ó’Ω ∂ ⁄’Ω √ ‘”∂

‘’∞ Ó Á∂ ⁄’ºπ ∂ ‘ÈÕ

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 21

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 22

““ ÒÛΔ ‹ÛØ È Ò¬Δ [email protected] ¡’≥ ÍÛØ∑ ”” ÓÈ ÁΔ ÿ‡∞ ‰ ÌΔ ÷Òºπ ‰∑ Ò◊º ΔÕ Ù≈«¬Á È∂ ¡≈͉≈ ÷≈Ò√≈ ◊Ò˜ ‘≈¬Δ √’Ò» ÁΔ¡ª √Û’ª «√ËΔ¡ª ‘ÈÕ ’√Ω ‚Ø

ËÀÈØÚ≈ÒΔ ∂ÒÚ∂ Î≈‡’ ’ØÒ ‹Á ’∞ÒÚ≥ È∂ Ó∂Δ ⁄πºÍ ⁄πºÍ ˘ √Ófi Ó∂ Δ ’‘≈‰Δ «Á÷≈«¬¡≈, «‹Ê∂ ¿‘∞ ÍÛÁ∑ Δ ‘Á≥∞ Δ √ΔÕ Á∂ √∫À‡ «Ú⁄ ¤‡Ø ∂ ¤‡Ø ∂ ¡≈¬ΔÒ∫À‚ ω∂
ÓÀ∫ ¡Â∂ ’∞ÒÚ≥ ͫ‘ÒΔ Á¯≈ «ÓÒ∂ «Ò¡≈ √Δ, ¿∞‘ ÏØÒΔ, ÍÂ≈ ! ¿∞√ Ú’Â ¤≈¿∞‰Δ Ï‘∞ √≈Î √πÊ≈ ‘ج∂ ‘ÈÕ ÎΩ‹ Á∂ ¡Î√ª Ò¬Δ Ï‘∞Â

ª «Ë¡≈È È≈Ò Í¤≈‰ ’∂ ÓÀ∫ ËÀÈØÚ≈ÒΔ Î≈‡’ ’ØÒ ÓÀ∫ «’˙∫ È‘Δ∫ ‘∞≥Á≈ √Δ Ò∂«’È ‘∞‰ ¿∞‘ √Î≈¬Δ È‘Δ∫ Ù≈ÈÁ≈ ÏÀ∫◊ÒØ Ï‰∂ ‘ج∂ ‘È ‹Ø

’∞ÒÚ≥ ˘ √«Â √zΔ ¡’≈Ò ÏØÒΔ, ’∞¤ ÏØÒΔ √Δ ? ÓÀ∫ ¿∞‘Á∂ Ó»≥‘ ÚÒ «’Ù AAG √ΔÕ «¬º’ Ú≈Δ «¬º’ ‘ÒÚ≈¬Δ ÁΔ «¬◊≥ Ò∫À‚ Á∂ √‡≈¬ΔÒ Â∂ ω∂ ‘¬Ø ∂ ‘ÈÕ
«‹√ Á≈ ‹Ú≈Ï ¿∞√ È∂ ’∞¤ ÙÓ≈ Á∂«÷¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ÏØÒΔ, «¬ËØ∫ ¡≈Í Áπ’≈È Â∂ ⁄≈‘ ÍΔ∫«Á¡ª Áπ’≈È Á∂ ‘ Ï∫À◊ÒØ Á∂ «¬Á «◊Á ‘Δ ÎÈÀ √
’∂, «fi‹’ «‹‘Δ «Ú⁄ «ÁºÂ≈Õ «¬√ ¡≈ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿∞Ë Ó∂∂ «¬º’ ÙΔ’∂ - ◊πÓ∂Ò «√ßÿ ÌßÚ≈ Ó≈Ò’ È∂ Á«º √¡≈ √Δ «’ ¡◊≥ ˜∂ ª ÚÒ∂ ∂ ‘ÕÀ Ó∂ Δ ¡Â∂ ’Ò∞ ÚÂ≥ ÁΔ «¬√ «ÓÒ‰Δ

Â∫Ø Ï≈¡Á ¡√Δ∫ ÁÚØ ∫∂ ⁄ͺπ ‘Ø ◊¬Õ∂ ¿Á∞ ∫Ø «Ú⁄Ø∫ Ò◊Á∂ Ï≈Ï≈ ‹Δ ¡≈͉∂ ¤≈¿∞‰Δ ÁΔ¡ª √≈Δ¡ª √Û’ª Ï‘∞ ÂØ∫ ’∞¤ «ÁȪ Ï≈¡Á ÓÀ∫ «¬Ê∂ «¬º’

ª ÓÀ∫ ÌΔ «¬√ ◊ºÒ ˘ √ÓfiÁ≈ È‘Δ∫ √≈¬Δ’Ò «Ú⁄ ‘Ú≈ Ì ‘∂ √ÈÕ ÓÀ∫ √≈Î √Êπ Δ¡ª ‘Á≥∞ Δ¡ª √ÈÕ ◊ÓΔ¡ª ÏÀ∫◊ÒØ «Ú⁄ «¬º’ √ΔÈΔ¡ ‚≈’‡

√Δ «’ «¬º’ √≈Ë≈È «Í≥‚ ÁΔ ’∞ÛΔ ‚ÁΔ √Δ «’ «¬‘ Ï≈Ï≈ ‹Δ Ï‘∞ ÍΔ‰ Ò¬Δ ÓÀ∫ ’∞ÒÚ≥ ˘ Íπº«¤¡≈ ª ¡‡À⁄Δ’∂√ «Ú⁄Ø∫ √ØÈ∂ Á≈ ’Û≈ Á∂ «ÁȪ «Ú⁄ √≈Δ ¤≈¿∞‰Δ ÁΔ¡ª ˘ «ÓÒ‰ ¡≈«¬¡≈ √ΔÕ «¬‘ ‚≈’‡,

«’√∂ Óπ≥‚∂ ˘ «‹√ ˘ ’Á∂ Á∂«÷¡≈ È≈ √÷ ‘È ¡Â∂ √≈‚∂ ÿ ¿Ò∞ ≈Ó≈∑ Á‰∂ ¿∞‘ ’«‘‰ Òº◊Δ «’ ⁄≈‘ Á≈ ’ºÍ «È’«Ò¡≈ √ΔÕ ⁄≈¡ ⁄≈¡ «‹‘∂ «Ú⁄ √Û’ª Â∂ Í≈‰Δ Á≈ «¤Û’≈ ’ΔÂ≈ Ó∂ ∂ ̉¬Ø Δ¬∂ √Á≈ √Ú∂ ≈ «√ÿ≥ Á∂ Ó≈Ó∂

‘ÚØ ,∂ «’Áª ÏÒπ ≈ √’ÁΔ √ΔÕ Ó«≥ È¡≈, ⁄Ò ÍÀ‰◊∂Õ «Î √≈‚∂ ÿ «Ú⁄ ’ºÍ ÍΔ ÒÀ∫Á∂ ‘ªÕ «¬º’ ¡º¤Δ «‹‘Δ ’∞ÒÚ≥ Ú≈√Â∂ «Ò¡ªÁΔ¡ª ⁄Δ‹ª ‹ªÁ≈ √ΔÕ ◊Ø∂ ÎΩ‹Δ¡ª Á∂ ’∞¡≈‡ Á∂ ÒÛ’∂ Ó÷π Â≈ «√ÿ≥ √ÈÕ Ó∂ Δ Ì‰À

¡√Δ «¬º’ Á»‹∂ ˘ ÷ Í≈¿∞∫Á∂ √Δ Óπ√ΔÏ ÍÀ ‹≈Ú∂◊Δ «’ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ ‘ÒÚ≈¬Δ ÁΔ Áπ’≈È Á∂÷ ’∂ ¡√Δ∫ Ú≈∂ ÌΔ Á√º «Áº ≈Õ ¿‘∞ Ó√π ’≈ Í¬Δ ‘Á≥∞ ∂ √È «‹‘Ȫ Á∂ Ó‘Ø ∂ ‘Δ ‘Δ ‘‹À √π ‹Δ ’Ω ¡Â∂ Ì≈¡ ‹Δ √Ú∂ ≈ «√ÿ≥

Ò∂«’È «Î ÌΔ ¿∞√ √≈¬Δ’Òª Ú≈Ò∂ Í«‘Òª ’∞ÛΔ Ï≈‘ «’˙∫ Ì∂‹Δ √ΔÕ ¡≥Á ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ «¬º’ ‡∂ÏÒ Â∂ √ΔÕ «¬º’ «¬‘ √Ò≈‘ ÌΔ ¡√Δ∫ ’ ‘∞≥ÁΔ √Δ «‹√ ˘ «¬≥«‚ÔÈ Ó˜Á» È∂ «¬º’ ÂØ‘¯≈ ‹Ø Ó∂’ ¡ºÍ Á≈ √Ó≈È

ÁΔ Á’π ≈È Á∂ ’ÒØ ‘Ø Ò’Ø ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ ÓÀ∫ ‘º√ «Í¡≈Õ ¡º‹ Á∂ ˜Ó≈È∂ «Ú⁄ «Ú≈‹Ó≈È ‘Ø ’∂ «¬º’ Óπ≥‚∂ ÚÒ Ò¬Δ «’ ¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ Ú≈√Â∂ ’º‡Á∂ «‘≥Á∂ √ÈÕ Á¡√Ò «Ú⁄ √Δ, «¬‘Ȫ ˘ Á∂‰ Ò¬Δ Ó∂∂ ’ØÒ

«’Áª ÷Òºπ ∑ ’∂ ÏÒØ √’ÁΔ √ΔÕ ’Ò∞ ÚÂ≥ ’∞ÛΔ¡ª Óπ≥‚∂ «’≥È∂ ¡≈˜≈ÁΔ È≈Ò Á∂«÷¡≈Õ ¿∞‘ ‹ÒÁΔ ‘Δ √≈‚∂ ’ØÒ ◊«‘‰∂ ¡Â∂ ’ºÍÛ∂ ÌΔ ¡√Δ∫ ÷πÁ ‘Δ ¤≈¿∞‰Δ ˘, ¡≥◊∂˜ª È∂ ‹ÒßË ÂØ∫ Ì∂«‹¡≈ √ΔÕ ÷À, ÓÀ∫ ¡Â∂ ’∞ÒÚ≥Â

È∂ √≈¬Δ’Ò ÂØ «Ò¡≈ ¡Â∂ ÓÀ∫ ÌΔ ¡≈Í√ «Ú⁄ ◊ºÒª ’Á∂ ‘È Ò∂«’È ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¡≈‚ Ú≈∂ Íπº¤‰ ÁÚØ ∫∂ Ò ’∂ ÷ΔÁª◊Õ∂ «¬√ È≈Ò Ó∂ Δ Á» ’∞¤ ‘‡’∂ AHDH «Ú⁄ ÎΩ‹ º÷‰ Î»‡ ÁΔ «¬º’ ÏÛΔ Áπ’≈È ÂØ∫ Î»‡

È≈Ò È≈Ò √≈¬Δ’Ò Á≈ ‘À∫‚Ò ÎÛΔ ¿∞√ √Ó∂ «’≥ÈΔ Ï≥ÁÙ √Δ ! √‡∂ÙÈ ÂØ∫ Òº◊≈Õ ’Δ ¡≈‚ «ÁºÂ≈, Ô≈Á È‘Δ∫ ÏΔÏΔ ˘ ÌΔ ’Ø¬Δ ÓπÙ«’Ò Í∂Ù È‘Δ∫ Ú≈√Â∂ ω≈«¬¡≈ √Δ Âª«’ ¿‘∞ ¡≈Ò∂ √ΔÒ’À ‡ ’È Ò◊º Õ∂ Âª Âª Á∂ Î‡»

⁄ºÒ «Í¡≈Õ ’∞ÒÚ≥ ÁΔ ¤Ø‡Δ ÌÀ‰ ‹Ø ÓÀ∫ ‹ÒßË Á∂ ÁØ «‡’‡ Ò¬∂ ¡Â∂ ◊∂‡ Ò∂«’È √◊∞ºÒ∂ Ô≈Á ‘ÈÕ ‘∞‰ ¡√Δ∫ ¡≈Ú∂◊ΔÕ ’∞¤ Á∂ Ï«‘ ’∂ ¡√Δ∫ Áπ¡≈Ò∂ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ ÙªÂΔ ÁΔ «¬º’ Ï≈√«’‡ ωÚ≈ Ò¬ΔÕ

√≈¬Δ’Ò ÁΔ «Í¤ÒΔ ’≈·Δ Â∂ ÏÀ·Δ ’ΔÍ ˘ «‡’‡ «Á÷≈Ò ’∂ ÍÒÀ‡ «⁄º·Δ¡ª ÁΔ¡ª ◊ºÒª ’È Òº◊∂Õ Áπ’≈È ÂØ∫ Ï≈‘ ¡≈ ◊¬∂Õ ÿ∞≥ÓÁ∂ ’≈«¬Ó º÷ √’‰Õ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ¿∞√ √≈¬Δ’Ò Á∂ «Íº¤∂ Ï≥È∑ ’∂ ¡√Δ∫

√Δ, ¿∞‘ ÌΔ ⁄πºÍ √ΔÕ ¡‹ΔÏ ÿ∞‡‰ Î≈Ó Â∂ ÷ÛØ ’∂ ◊º‚Δ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ◊ºÒª ’ ’ Óπ√’≈ ÍÀ∫Á∂Õ ’∞ÒÚ≥ ÿÓ≥∞ Á∂ ÁØ «ÂÈ≥ Ú‹º ◊¬∂ ¡Â∂ ’Ò∞ ÚÂ≥ Ú’Â AHCI «Ú⁄ Ó‘≈≈‹≈ ‰‹Δ ËÈÀ ÚØ ≈ÒΔ Î≈‡’ ÚÒ ˘ ⁄Ò Í¬Õ∂ ’¤∞

«‹‘Δ Ó«‘√»√ ‘Ø ‘Δ √ΔÕ ’∞¤ Á» ’È Ò◊º Õ∂ ‘∞‰ ’∞¤ ’∞¤ ÷πÙ ‘∞≥ÁΔ «Á√ ‘Δ √ΔÕ ÿ ÓπÛÈ ˘ ˜Ø Á∂‰ Òº◊ΔÕ ¡≈ı «√≥ÿ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≥◊∂˜ª Â∂ «Ó≥‡ª «Ú⁄ ‘Δ ¡√Δ∫ Î≈‡’ ’ØÒ

⁄Ò ’∂ ’∞ÒÚ≥ ’«‘‰ Òº◊Δ «’ ‘∞‰ ‹ÒÁΔ ‘Δ Áπ’≈È Ú≈Ò≈ Óπ≥‚≈ ⁄≈‘ ¡Â∂ ¡√Δ∫ Ú≈Í√ ‹ÒßË ∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ «√÷ª ÁΔ¡ª ÿÓ√≈È ÁΔ¡ª √≈¬Δ’Ò Ú≈Ò∂ ÁΔ Áπ’≈È ’ØÒ ¡≈

¤≈¿‰∞ Δ ⁄ÒÁ∂ ‘ª ¡Â∂ ¿‘∞ √≈¬Δ’Ò ◊º‚Δ ¡≈ ◊¬Δ ¡Â∂ «¬º’ ‚ºÏ∂ «Ú⁄ Ó«·¡≈¬Δ ÁΔ¡ª ÍÒ∂‡ª ÒÀ ¡≈«¬¡≈ ÚÒ ˘ ⁄ºÒ ͬ∂Õ ¤≈¿∞‰Δ Á∂ «‡’‡ ÒÛ≈¬Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª √È Ò∂«’È ¿∞√ ◊¬Õ∂

Â∂ ÏÀ· ’∂ ‹Δ‡Δ Ø‚ Â∂ ‹≈‰ Òº◊ΔÕ ÏÀ· ◊¬∂Õ Ï‘∞ÂΔ¡ª ◊ºÒª ª Ô≈Á √Δ ¡Â∂ √≈‚∂ Ó‘Ø ∂ ÷º ’∂ ⁄Ò∂ «◊¡≈Õ ÒÀ ’∂ ‡∂È «Ú⁄ ÏÀ· ◊¬∂ ¡Â∂ ’∞¤ Ú’Â «√÷ª «Ú⁄ Í‘≈Û≈ «√≥ÿ, ‘∞‰ ÓÀ∫ Î»‡ ÁΔ ‡Ø’Δ ’∞ÒÚ≥Â

Ó∫À ÌΔ Ó◊ Ó◊ √≈¬Δ’Ò Û∂ ∑ «Ò¡≈ È‘Δ∫ Ò«∂ ’È «¬È≥ ≈ Ô≈Á ‘À «’ ’Ò∞ ÚÂ≥ ÷ªÁ∂ ÷ªÁ∂ ¡√Δ∫ ◊Òº ª ÌΔ ’ ‘∂ √ªÕ «Ó≥‡ª «Ú⁄ ‘Δ ¤≈¿∞‰Δ ‡∂È √‡∂ÙÈ «Ë¡≈È «√≥ÿ, Ò≈Ò «√≥ÿ ¡Â∂ Â∂‹≈ Á∂ √≈¬Δ’Ò ÁΔ «Í¤ÒΔ ’≈·Δ Â∂

Ò∂«’È ÓÈ «Ú⁄ ’∞¤ ¡‹ΔÏ ‘Δ ⁄Ò «Ú⁄ ‘‰∞ ¡Í‰≈ÍÈ fiÒ’ «‘≈ √ΔÕ ’∞ÒÚ≥ Á∂ ÿ «Á¡ª Ï≈∂ ÓÀ∫ √Ú≈Ò Â∂ Í‘∞≥⁄ ◊¬∂Õ «√≥ÿ Ú◊∂ ◊ºÁ≈ ¡≈◊»¡ª ’≈È Ï≥È∑ «ÁºÂΔ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ¡≈Í‰Δ ÌÀ‰

«‘≈ √Δ, ¿∞‘ ¿∞Â√≈‘ ‹Ø «ÓÒ‰ Á≈ √≈˘ ◊Òº ª ’«Á¡ª ˘ Á÷∂ ’∂ ’Ò∞ ÚÂ≥ Íπº¤ «‘≈ √Δ ¡Â∂ ’∞ÒÚ≥ √Ì ’∞¤ √‡∂ÙÈ Á∂ Ï≈‘ «√º÷ ‘≈ ◊¬∂ √È ¡Â∂ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ÙÓΔ ˘ Ó‘Ø ∂ «Ï·≈ «Ò¡≈Õ «Î «ÓÒ‰

√Δ, Óº·≈ ÍÀ «‘≈ √ΔÕ ÊØ‘ÛΔ Á» ⁄ºÒ ÁΔ ¤Ø‡Δ «‹‘Δ ÌÀ‰ ÙÓΔ ÌΔ ‘∞‰ ÷πÙ Áº√ ‘Δ √ΔÕ ¡≈Í√ «Ú⁄ «Ò÷∂ √≈‚∂ ¡≈ ’∂ ’∞ÒÚ≥ ˘ ÓÀ∫ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ Â∂∂ ¡≥◊∂˜ª Á≈ ≈‹ ’≈«¬Ó ‘Ø «◊¡≈ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’’∂ ÓÀ∫ √≈¬Δ’Ò ÂØ

’∂ ¤≈¿∞‰Δ Á∂ ∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ Ò≈◊∂ ÷Ùπ Ș ¡≈ ‘Δ √ΔÕ ’¤∞ «Ó‡≥ ª «Ú⁄ Íz∂Ó ÍÂª Á≈ «¬‘ Î≈«¬Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ÿ «Ò‹≈‰ Ú≈√Â∂ Î»‡ ÁΔ ‡Ø’Δ √Δ ‹Ø Ì≈ Á≈ ¡≈÷Δ √Ï» ≈ √ΔÕ «¬√ «Ò¡≈ ¡Â∂ ≈‰Δ Íπ ˘ ⁄≈Ò∂ Í≈

Í‘∞≥⁄ ◊¬∂ ‹Ø ≈Ó≈ Ó≥‚Δ Á∂ ’ØÒ √ΔÕ ‘Δ ‹ÒßË ¡≈ «◊¡≈Õ «‡’‡ Á∂ ’∂ «’ «¬√ ¤Ø‡Δ «‹‘Δ «ÓÒ‰Δ «Ú⁄ ÷ΔÁ‰Δ ‘,À ª ¿‘∞ ’«‘‰ Ò◊º Δ «’ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡≥◊∂˜ √≈∂ Ì≈ Â∂ «ÁºÂ∂Õ ¡º‹ ÓÈ Ï‘∞ ÷πÙ √ΔÕ Ï∂¤’

√‡∂ÙÈ Á∂ ÓØ‘∂ √≈¬Δ’Ò √‡À∫‚ Â∂ √‡Ù∂ È Â∫Ø Ï≈‘ ¡≈ ◊¬Õ∂ Á» Â’ Ó∫À ¡√Δ∫ «¬’º Á‹» ∂ Á∂ Ï‘Â∞ ÈÛ∂ ∂ ¡≈ ◊¬Õ∂ ⁄≥◊≈ Î»‡ ª ¤≈¿∞‰Δ Ï≈˜≈ «Ú⁄ ’≈Ϙ ‘Ø ⁄’ºπ ∂ √ÈÕ ¿√∞ Â∫Ø Ï≈¡Á √≈∂ √≈‚Δ Ó≥◊‰Δ Ï≈ª √≈Ò Í«‘Òª ‘Ø

¡≈͉∂ √≈¬Δ’Ò ‹Ó≈∑ ’’∂ ‡’Ø È ÒÀ Ș Ó≈ΔÕ √‡∂ÙÈ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Á≈ ◊ºÒª ◊ºÒª «Ú⁄ ’∞ÒÚ≥ ˘ ÓÀ∫ «¬‘ ‹≈ ’∂ ‘Δ «ÓÒ √’Á≈ ‘ÀÕ √Ø ¡√Δ∫ Í‹≥ ≈Ï «Ú⁄ ¡◊≥ ˜∂ ª È∂ ¤Â∂ Δ ‘Δ Ï‘Â∞ ⁄πº’Δ √Δ Ò∂«’È «¬√ «ÓÒ‰Δ «Ú⁄

Ò¬∂Õ «¬Ê∂ ¡≈ ’∂ ’∞ÒÚ≥ ’∞¤ ’∞¤ √ΔÈ ¡‹∂ ÌΔ ¿‘∞ Ø ‘Δ √ΔÕ ⁄ÒÁ∂ ⁄ÒÁ∂ ÌΔ Áº«√¡≈ «’ ¡≥«ÓzÂ√ ¬∂¡ÍØ‡ ¤≈¿∞‰Δ Ï≈˜≈ ÚÒ ˘ ‹≈‰ Òº◊∂Õ √≈Δ¡ª ÎΩ‹Δ ¤≈¿∞‰Δ¡ª ω≈ «¬√ Âª Ó«‘√»√ ‘Ø «‘≈ √Δ «‹Ú∂∫

Ó∂∂ È≈Ò ◊ºÒ ’È Òº◊Δ ¡Â∂ Ó∂∂ ¡√Δ∫ ’≈ÎΔ Á» ¡≈ ◊¬∂Õ ’∞¤ ÷≈‰ Â∂ ’Δ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ¡Â∂ ÿ ¡≈ ’∂ ¤≈¿∞‰Δ ÁΔ ‘ √Û’ Á≈ ’∞ÒÚ≥ ˘ Ò¬Δ¡ª √È Â≈«’ «’Â∂ Ï◊≈Ú È≈ √≈‚∂ ÈÚ∂∫ ÈÚ∂∫ Íz∂Ó √≥Ï≥Ë Ï‰∂ ‘؉Õ

ÍÂ≈ √Δ «’˙∫«’ ¿‘∞ ¤≈¿‰∞ Δ ÍÛÁ∑ Δ ‘Ø ‹≈Ú∂Õ ¤≈¿∞‰Δ Á∂ ‚Δ˜≈¬ΔÈ ˘ ‹∂ ⁄ÒÁ≈...

‘∞≥ÁΔ √Δ ¡Â∂ √Â∂ «Ú⁄ ‘Δ ’∞ÒÚ≥ «Ë¡≈È È≈Ò Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª «¬√ ⁄ÒÁ≈ ....

Í≥‹≈Ï ”⁄ ¬∂‚˜ ÍΔÛª ÁΔ «◊‰ÂΔ «¬æ’ Òº÷ ÂØ∫ ‡ºÍΔ

‹ÒËß -Í‹≥ ≈Ï «Ú⁄æ ¬‚∂ ˜ Á∂ ÓΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ Ó‘Ó» ‚≈. ÿÏΔ «√ÿ≥ Ï∫À√ È∂ ¡¯Δ’Δ ÁÙ∂ ª «Ú⁄æ ¬‚∂ ˜
Ò◊≈Â≈ ÚË ‘Δ ‘ÕÀ ‹Á«’ ’ÓΩ Δ Í˺  ”Â∂ ¬‚∂ ˜ Á∂ ÓΔ˜ª Ï≈∂ ’Ó≥ ’«Á¡ª AF √≈Ò ÏÂΔ ’ΔÂ∂ √ÈÕ ¿È∞ ª∑ ¬‚∂ ˜ Á∂
ÁΔ «◊‰ÂΔ «Ú⁄æ ’ÓΔ ¡≈¬Δ ‘ÕÀ Í‹≥ ≈Ï «Ú⁄æ ¬‚∂ ˜ Á∂ ‘ Í«‘Ò» ˘ ÏΔ’Δ È≈Ò ‹≈«‰¡≈ √Δ Â∂ ¿È∞ ª∑ È∂ ‘Δ Í‹≥ ≈Ï
ÓΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ÚËæ ‰ Á≈ Ó÷ºπ ’≈È «Í¤Ò∂ AB √≈Òª «Ú⁄æ ‡’º ‚≈¬ΔÚª ¡Â∂ ÈÙÛ∂ Δ¡ª ≈‘Δ∫ ¬‚∂ ˜ ¯ÒÀ ‰
Â∫Ø √Ï» ∂ ”⁄ ËÛÒº ∂ È≈Ò «Ú’æ ‘∂ È«Ù¡ª ˘ Á«º √¡≈ ‹≈ «‘≈ Á≈ Ó÷ºπ ’≈È ÷«Ø ‹¡≈ √ΔÕ ‹ÊÏ∂ Á≥ Δ ¿Á∞ ∫Ø Â∫Ø ‘Δ ¬‚∂ ˜ Ï≈∂
‘ÕÀ ÈÙÛ∂ Δ «˜¡≈Á≈Â «¬’æ √«‹≥ È≈Ò ‘Δ √Δ ”⁄ ‡Δ’≈ Ò’Ø ª ˘ ‹≈◊’» ’ÁΔ ¡≈ ‘Δ ‘ÕÀ «¬’æ Á‘≈’≈ Í«‘Òª
Ò≈¿∫∞Á∂ ‘È, ¿‘∞ Δ √¬» Δ ‹Á Ú≈-Ú≈ ÚÂΔ ‹ªÁΔ ‘À ª Í‹≥ ≈Ï «Ú⁄æ ¬‚∂ ˜ ÓΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ GE ‘˜≈ Á∂ ’ΔÏ
¬‚∂ ˜ ‘‰Ø ÁΔ √Ì≥ ≈ÚÈ≈ ÚΔ ÚËæ ‹ªÁΔ ‘ÕÀ Í‹≥ ≈Ï «Ú⁄æ «¬√ √Δ «‹‘ÛΔ «’ ‘‰∞ ‡Íº ’∂ «¬’æ Ò÷º Á≈ ¡’≥ Û≈ Í≈ ’ ◊¬Δ
√Ó∫∂ «¬’æ Ò÷º Â∫Ø Ú˺ ¬‚∂ ˜ ÍΔÛ Á√º ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ √Ï» ∂ ÁΔ¡ª ‘ÕÀ Í‹≥ ≈Ï Á∂ «√‘ ÓÂ≥ Δ ÏÒÏΔ «√ÿ≥ «√˺ » Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À
‹Ò∂ ª∑ «Ú⁄æ ÚΔ ¬‚∂ ˜ ÍΔÛª ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘«Ø ¬¡≈ ‘ÕÀ ‹≈‰’≈Δ «’ Í‹≥ ≈Ï «Ú⁄æ ¡μÀ⁄.¡≈¬Δ.ÚΔ. ÍΔÛ ÓΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ
¡È√∞ ≈ Ò«∞ Ë¡≈‰≈ ÁΔ ’∫∂ÁΔ ‹Ò∂ ∑ «Ú⁄æ ‘Δ [email protected]@ Â∫Ø Ú˺ FG ‘˜≈ Á∂ ’ΔÏ ‘ÕÀ
¡μÀ⁄.¡≈¬Δ.ÚΔ. ÍΔÛ ‘ÈÕ √≈∂ Í‹≥ ≈Ï ÁΔ¡ª ‹Ò∂ ª∑ «Ú⁄æ «¬Èª∑ «Ú⁄æ ∫Ø ÚΔ «’ÚΔ ÁΔ Á IC ¯Δ√ÁΔ ¡≈ ‘Δ ‘ÕÀ √Δz
«¬‘ ¡’≥ Û≈ B,[email protected]@ Â∫Ø Ú˺ Á«º √¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÕÀ «˜’Ô◊Ø «√˺ » È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ Í‹≥ ≈Ï ÁÙ∂ Á≈ Í«‘Ò≈ ¡«‹‘≈
‘À «’ Í‹≥ ≈Ï «Ú⁄æ ¬‚∂ ˜ Á∂ Í«‘Ò∂ ÓΔ˜ ÁΔ Í¤≈‰ Ó¬Δ √Ï» ≈ ‘À «‹√ È∂ ¬‚∂ ˜ ¿μ∞Í ˜∂ Δ È≈Ò ’≈Ï» Í≈«¬¡≈ ‘ÕÀ
AIHG «Ú⁄æ ‘¬Ø Δ √ΔÕ «¬’æ Á‘≈’∂ Â∫Ø Ï≈¡Á AIIG ”⁄ «¬’æ ¡⁄À ¡≈¬ΔÚΔ Í˜Ω Δ«‡Ú ÓΔ˜ª Á∂ ‡√À ‡ ¡Â∂ ¿È∞ ª∑ Á∂ «¬Ò≈‹
‘˜≈ «Í¤º ∂ EI «Ú¡’ÂΔ¡ª Á∂ ¡μÀ⁄.¡≈¬Δ.ÚΔ. Í˜Ω Δ«‡Ú Ò¬Δ ÁÚ≈¬Δ¡ª Í» Δ Âª∑ Ó¯π  «Áº Δ¡ª ‹≈ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ
‘‰Ø Á≈ ıÒπ ≈√≈ ‘«Ø ¬¡≈ √ΔÕ Í‹≥ ≈Ï «Ú⁄æ «Í¤Ò∂ «¬’æ Á‘≈’∂ «¬√ Á∂ B ‡√À ‡ ‘Á≥∞ ∂ ‘È «‹Èª∑ ”⁄∫Ø «¬’æ ‡√À ‡ [email protected]@ Í∞ ¬∂ Â∂
Â∫Ø ¬‚∂ ˜ «Ú˺∞ ‹≈◊’» Â≈ ÍÁÀ ≈ ’È Ú≈ÒΔ √√≥ Ê≈ Ô≈Á «¬’æ [email protected]@ Í∞ ¬∂ Á≈ ‘,À «‹‘Û≈ Í‹≥ ≈Ï √’≈ È∂ ‘‰∞ Ó¯π Â
¯≈¿∫±‚Ù∂ È (ÔÊ» ¡◊∫∂√‡ ¡Ò’‘Ø Ò ¡∫À‚ ‚◊º ˜ ¯≈¿∫±‚Ù∂ È) ’ «Áº ≈ ‘ÕÀ ¿È∞ ª∑ «’‘≈ «’ «¬Èª∑ ÓΔ˜ª ÁΔ Í¤≈‰ Í» Δ
Á∂ ÍËz ≈È ‹√«ÚÁ≥  «√ÿ≥ È∂ Á«º √¡≈ «’ √√≥ Ê≈ Á∂ Ï≈ÈΔ Âª∑ ◊Í∞  ÷º Δ ‹ªÁΔ ‘ÕÀ

Wolverhampton

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 23

Ïæ«⁄¡ª Ú≈ÒΔ¡≈∫ Îμ‡Δ¡≈∫ «¬μ’-Á‹± ∂ Á∂ «√≈∫ ÍÂ∂ ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ √Ófi≈¿∞‰¢ ¿∞√ È∂ √≈Ú≈ ‘√ß
“⁄ Ó≈ ÂØÛ-ÎØÛ ’È Òμ◊ ͬ∂¢ Áμ«√¡≈ «’ ÌÒ∂ Ú∂Ò∂ «¬μ’ Ï≈ÁÙ≈‘
◊μÒ ’Δ, √≈∂ Ïμ⁄∂ «Í¤Ò≈ Í«Û∑¡≈- ‘∞ßÁ≈ √Δ¢ ¿∞√ Á≈ Ò≈‚Ò≈ ≈‹’∞Ó≈ - Í∞Ù«ÍßÁ ‹À ±Í

Ò¬Δ ÍøÈ≈ «Ò«÷¡≈ ÚΔ Ì∞μÒ-Ì∞Ò≈ ◊¬∂¢ ‹Á∫Ø Úμ‚≈ ‘«Ø ¬¡≈ Â≈∫ ¿√∞ È∂ ÍÛÈ∑ - (ÒÛΔ ‹ØÛÈ Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡ß’ ÍÛ∑Ø)
Ù≈∫ÂΔ «√¯ ÓÁμ√∂ ÁΔ ‘Δ Ì◊ß «Ò÷‰ Ò¬Δ ⁄≈∫ÁΔ ÁΔ Îμ‡Δ ωÚ≈ «¬‘ Î≈∫‡≈∫ Á±Ø∫ ‘Δ «¬È∑≈∫ ÁΔ ÙÈ≈ı ’È «Úμ⁄ ÓÁÁ
’ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «¬È∑≈∫ Á∂ Úμ‚∂ ÷ßÌ≈∫ Á∂ «√∂ ’≈Ò∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ ⁄͇Δ-
È‘Δ∫ √Δ ‘جΔ, √◊Ø∫ ÿØ∫-ÿΔ∫ ÚΔ ’∂ «ÁμÂΔ √Δ¢ Ï≈ÁÙ≈‘ È∂ ÓÁμ√∂ ÍØÒΔ √ß◊ÂΔ ß◊ ÁΔ ⁄∞ßfi Á∂ Í≈«√¡≈∫ ¿∞μÂ∂ Ï≈Δ’ Áß«Á¡≈∫ ÁΔ
’ßÿΔ «‹‘Δ Ï‰Δ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ √Δ Á∂ «Íμ¤∂ 鱧 ’’∂ Òμ◊Δ¡≈∫ ӘϱÂ
Ïμ«⁄¡≈∫ È∂ Ó≈«Í¡≈∫ Á≈ √≈‘ ÒÀ‰≈ ‹≈‰ Â∫Ø Í«‘Ò≈∫ ’Δ ’ΔÂ≈ «’ ¡≈͉∂ ¡Â∂ ÷∞ÁΔ¡≈∫ ÒμÂ≈∫ ¡Â∂ «fiμÒΔÁ≈ Íß«‹¡≈∫ Á≈ ß◊ √ß◊ÂΔ ‘Δ
‘∞ßÁ≈ ‘À¢
¡Ï Á∂Ù Á≈ «’μ√≈ ‘À¢ Ù«‘ ÓÁμ√∂ Ò¬Δ ÈÚ≈∫ ¿∞√Â≈Á ¡Ω÷≈ ’ «ÁμÂ≈ √Δ¢ Ó≈«Í¡≈∫ Ò¬Δ Ú≈√ ≈‹’∞Ó≈ Á∂ ‘μÊØ∫ √ØÈ∂ ÁΔ «¬√ Ù≈∫ √∞Ì≈¡ Á∂ ⁄Ω’ßÈ∂ “√≈Ú∂ ‘ß√“ Á≈ Â’ÈΔ’Δ È≈∫ “¡ÀÈ√
«¬ß‚Δ’√“ ‘À¢ ’∞ÙÒ ÂÀ≈’ ÏμÂı≈∫, ‘ß√≈∫ ¡Â∂ ≈‹ ‘ß√≈∫ ÁΔ¡≈∫
Á∂ Ïμ⁄∂ ÓÁμ√∂ “⁄ ÍÛ∑È ¡≈¿∞∫Á∂ ÒμÌ «Ò¡≈ «◊¡≈¢ ÈÚ∂∫ ¿∞√Â≈Á ÷±ÁΔ «È¡≈«‰¡≈∫ 鱧 ÈμÊ Í≈¿∞‰≈ «√¡≈‘Δ È≈Ò Îμ‡Δ “Â∂ «Ò÷Ú≈«¬¡≈, ’Ø¬Δ [email protected] ‹≈ÂΔ¡≈∫ Á∂ Í«Ú≈ 鱧 “¡ÀÈ≈‡Δ‚∂¬Δ“ ’«‘ßÁ∂ ‘È¢ Ì≈Â
«Úμ⁄ √ÁΔ¡≈∫ ’쇉 Ú≈Ò∂ «¬‘ √≈Ú∂ ‘ß√ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ◊ÓΔ¡≈∫
√È¢ ÍÛ∑≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ¿∞√Â≈Á ÏÛ≈ Á≈ √∞Ì≈˙ Í«‘Ò∂ È≈ÒØ∫ ¿∞Ò‡ √Δ¢ Úμ‚Δ «⁄ßÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ ω «◊¡≈¢ ““¿√∞ Â≈Á Á≈ ˜Ò∞ Ó, Ï≈Í ÁΔ Ó‘∞ μÏ «ÂμÏÂ, ÒμÁ≈÷ ¡Â∂ Óß◊ØÒΔ¡≈ «Úμ⁄ ’μ‡Á∂ ‘È¢ ¡≈͉∂ Í«Ú≈
«Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ ¿∞μ⁄Δ¡≈∫ ¿∞‚≈‰≈∫ ÌÈ Ú≈Ò∂ «¬‘ ‘ß√ H,[email protected]@ ÓΔ‡
◊∞μ√∂÷Ø «¬È√≈È √Δ¢ ¿∞‘ ‹ÁØ∫ ’∞fi È∂’ Ï÷Â, ⁄∞μÍ Â∂ ‘μÁ Á‹∂ Á≈ ◊μÒ Â∞ÁΔ-Â∞ÁΔ «¬μ’ È≈ÒØ∫ Òμ÷ Á‹∂ ⁄ß◊≈ ¢““ ÁΔ ¿∞⁄≈¬Δ “Â∂ ¿∞μ‚Á∂ ‘ج∂ «‘Ó≈«Ò¡≈ ÍÏÂ È±ß Í≈ ’ ’∂ Ì≈Â
¡≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ «¬‘ ¡◊√ √ÂßÏ «Úμ⁄ fi∞ß‚≈∫ «Úμ⁄ «¬’μ·∂ ‘؉≈
ÏØÒÁ≈ √Δ Â≈∫ ∞μ÷≈∫ “Â∂ ÏÀ·∂ Íß¤Δ ÚΔ ¡’ÒÓßÁ «¬È√≈È √Δ ¿∞‘¢ √≈∂ Ϙ∞ ◊ Á∂ ’Èß Δ ‹≈ Í¬Δ¢ ‘Ó√≈«¬¡≈∫ ‘Ø √∞‰Ø, Ϙ∞◊ È∂ √∞ßÈ ÏÀ·∂ Ù∞± ’ «ÁßÁ∂ ‘È «‹È∑≈∫ 鱧 “√’ΔÈ√“ ’«‘ßÁ∂ ‘È¢ ’¬Δ Ú≈ Â≈∫
«¬μ’ «ÁÈ «Úμ⁄ ‘Δ «¬‘ A,@@@ «’ÒØÓΔ‡ Á≈ ÍÀ∫‚≈ ÂÀ¡ ’ ÒÀ∫Á∂
¿∞‚≈Δ Ó≈ ‹≈∫Á∂ √È¢ ’Δ Ó‹≈Ò Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 Ï∂‘μÁ «Í¡≈ ’Á≈ √Δ¢ Á∂ «¯’≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ ‹≈‰ ¿∞‘ Òμ◊≈ ‘Ó√≈«¬¡≈∫ 鱧 «¬‘ ÚΔ Áμ«√¡≈ «’ ‘È ¡Â∂ «¬μ’ ‘¯Â∂ «Úμ⁄ ‘Δ ¡≈͉∂ «‡’≈‰∂ ¿∞μÂ∂ Í‘∞ß⁄ ‹≈∫Á∂
‘È¢ «¬È∑≈∫ Á∂ “√’ΔÈ√“ ¡ß◊∂˜Δ Á∂ “ÚΔ“ ¡μ÷ Á∂ ¡≈’≈ «Úμ⁄
«’ ’Ø¬Δ Ïμ⁄≈ ¡≈͉∂ ¿∞√Â≈Á ÁΔ ÌÒÓ∂ ≈‰√ ¿√∞ Â≈Á ÁΔ ‘≈˜Δ √Ø⁄-«Ú⁄≈ ’È¢ ¿∞√ È∂ Í∞≈‰∂ Â∂ ‹ÁØ∫ ¿∞√Â≈Á ¡≈͉∂ Ù≈«◊Á≈∫ “Â∂ ‘Ú≈ «Úμ⁄ Ò«‘≈¿∞∫Á∂ «’√∂ «ÏÈ Ú≈∫◊ ¿∞μ‚Á∂ ‘È¢ ¿∞‚«Á¡≈∫
«¬‘ Ò ’∂ “¡ß◊-¡ß◊-¡ß◊“ ÁΔ¡≈∫ ¿∞μ⁄Δ¡≈∫-ÈΔÚΔ∫¡≈∫ √ß◊ΔÂÓ¬Δ
‘≈˜Δ «Úμ⁄ ⁄Δ∫ ÍÀ∫ ’ ‹≈¬∂¢ ’Ø¬Δ Ë∞ÈΔ¡≈∫ ’μ„Á∂ ‘È¢ Ì≈ «Úμ⁄ «¬‘ fiΔÒ≈∫, ÁÒÁÒ≈∫, ¤ßÌ≈∫,
Á«¡≈Ú≈∫ «Úμ⁄ Úμ‚∂-Úμ‚∂ fi∞ß‚≈∫ «Úμ⁄ «¬’μ·∂ ‘Ø ’∂ ÂÀÁ∂ ‘È¢
Ïμ⁄≈ ¿∞√Â≈Á Á∂ √≈‘Ó‰∂ Ó≈ÛΔ Ï≈Ò «’μ√≈ «ÁÈ Ú∂Ò∂ «¬‘ ÊØÛ∑∂ Ï‘∞Â∂ ’ΔÛ∂-Ó’ΩÛ∂, ÿØ◊∂, ◊߂ج∂ ‘Δ ÎÛ ’∂ ÷≈∫Á∂
‘’ ’È Á≈ ‘¬Δ¡≈ È‘Δ∫ √Δ ‘È ¡Â∂ Ï‘∞Â≈ √Ó≈∫ Í≈‰Δ «Úμ⁄ Ï‰Δ¡≈∫ ∂ ÁΔ¡≈∫ «‡μÏΔ¡≈∫
¿∞μÂ∂ ¡≈≈Ó ‘Δ ’Á∂ ‘È¢
’Á≈¢ ÓÁμ√∂, ÿ≈∫ Â∂ Ù«‘ «Úμ⁄ ¿∞√Â≈Á Ò-«ÓÒ ’∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ ¡Â∂ Ï‘∞ √Ó≈«‹’ Íß¤Δ ‘؉ ’’∂
Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ Ó≈‘ΩÒ ÏÛ≈ ’Á∂-’Á∂ ÊØÛ∑Δ Á∂ Ò¬Δ ’∞fi “√≈Ú∂ ‘ß√“ «¬’μ·∂ ‘Ø ’∂ Í≈‰Δ «Úμ⁄
ı∞Ù◊Ú≈ √Δ¢ Â∂˜-Â∂˜ ⁄∞μÌΔ¡≈∫ Ó≈Á∂, ¡≈͉∂ ÷ßÌ Í≈‰Δ “Â∂ Ó≈Á∂, ΩÒ≈ Í≈¿∞∫Á∂,
Í≈‰Δ 鱧 ‘Ú≈ «Úμ⁄ ¿∞‚≈¿∞∫Á∂ ◊∂Û∂ ’μ„Á∂ ¡≈Í√ «Úμ⁄ ÷∂‚Á∂ ‘È¢
’Ø¬Δ Ïμ⁄≈ ÓÁμ√∂ “⁄ Ù≈ Ù≈Ó Ú∂Ò∂ «¬‘ «¬’μ·∂ ‘Ø ’∂ ¿∞μ‚ ’∂ Í≈‰Δ Á∂ √ØÓ∂ Á∂ Í≈«√¡≈∫ “Â∂
¿∞μ◊∂ ’μ⁄∂ ÿ≈‘ Á∂ ÓÀÁ≈È≈∫ ¡Â∂ ¤Ø«Ò¡≈∫, ⁄ΩÒ≈∫ ¡Â∂ ’‰’ Á∂ ÷∂Â≈∫
’Á≈ ‹≈∫ ¡≈͉≈ √Ï’ ’ß· È≈ «Úμ⁄ Ò ’∂ Ïμ’Δ¡≈∫ Ú≈∫◊ ÍμÂ∂ ⁄±ß‚Á∂ ‘È¢ «¬È∑≈∫ Á∂ «¬√ Â∑≈∫
Á∂ fi∞ß‚ 鱧 “◊À◊Ò“ ’«‘ßÁ∂ ‘È¢ «¬‘ ÍμÂ∂ ⁄±ß‚‰ Á≈ ’ßÓ √≈Δ ≈Â
’Á≈ Â≈∫ ¿∞√Â≈Á Á≈ ÏÀ∫ ¿∞√ 鱧 √ıÂΔ ’ÈΔ ¤μ‚ Á∂Ú∂ Â≈∫ ¿∞‘ ’Á∂ ‘È¢ Ó≈⁄ «Úμ⁄ ¿∞√∂ √Â∂ ÂØ∫ «¬‘ Ú≈Í√Δ Á≈ √¯ ’Á∂
‘ج∂ ¡≈͉∂ ◊ÓΔ¡≈∫ Á∂ «‡’≈«‰¡≈∫ “Â∂ Í‘∞ß⁄ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ¿∞μÊ∂
√ËØ ‰ Ò¬Δ ‘≈˜ ‘Áß∞ ≈ √Δ¢ ÓÒΩ ≈ Ï÷Ù ÓÁ≈Δ Ï‰ ‹≈∫Á∂ È∂ ¢ «¬‘ √∞‰ ’∂ Úμ‚Δ¡≈∫ fiΔÒ≈∫ Á∂ Í≈«√¡≈∫ Á∂ E,@@@ ÓΔ‡ ÂØ∫ ¿∞μ⁄∂ Í‘≈Û≈∫ ÁΔ¡≈∫
⁄μ‡≈È≈∫ ¿∞μÂ∂ «‹μÊ∂ ÚΔ «¬È∑≈∫ 鱧 ¤Ø‡≈ «‹‘≈ ‡Ø¡≈ «Á√ ÍÚ∂ ¿∞√ ȱß
Á∂ fißÏ∂ Ïμ⁄∂ Ò≈Ò ‘Ø¬Δ¡≈∫ ÂÒΔ¡≈∫ 鱧 Á∞÷Δ Ó≈«Í¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ ÷∞μÒ∑ ¡≈Í‰Δ ¤≈ÂΔ Á∂ ÷ßÌ≈∫ È≈Ò ÍØÒ≈ ’ ’∂ ¡≈͉≈ ¡≈Ò∑‰≈ ω≈¿∞∫Á∂
‘È¢ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Ú≈Ò∂ √∞Ì≈¡ Ó∞Â≈«Ï’ ’¬Δ Ú≈ «¬μ’Ø Úμ‚Δ ⁄μ‡≈È
ÍÒØ√Á∂ ÿØ-ÿΔ ⁄Ò∂ ‹≈∫Á∂ Â∂ ◊¬Δ¡≈∫¢ Ϙ∞◊ «√¡≈‰∂ ÁΔ¡≈∫ ¿∞μÂ∂ «¬È∑≈∫ Á∂ A,@@@ Â’ ¡≈Ò∑‰∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ Ó≈Á≈ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∑‰∂
«Úμ⁄ D ÂØ∫ F Á∞μË «⁄μ‡∂ ¡ß‚∂ «ÁßÁΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 BG ÂØ∫ [email protected] «ÁÈ √∂’
¡◊Ò∂ «ÁÈ ¡≈Í‰Δ ˆÒÂΔ √∞Ë≈ Ï∂Ù’ΔÓÂΔ È√Δ‘Â≈∫ √∞‰ ¿∞‘ Í∞≈‰∂ ’∂ ⁄±⁄∂ ’μ„ ÒÀ∫ÁΔ ‘À¢ «¬È∑≈∫ Á∂ ⁄±«⁄¡≈∫ 鱧 “◊±˜«Òß◊“ ¡≈÷Á∂ ‘È¢
“◊±˜«Òß◊˜“ Á≈ √Δ ÍØÒ∂-ÍØÒ∂ ¡Â∂ ¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ √Ò∂‡Δ-̱∂ Â∂ ÍΔÒ∂
ÒÀ∫Á∂¢ ¿∞√Â≈Á 鱧 Òμ̉ Â∞ ͬ∂¢ ß◊ Á∂ ÷ßÌ≈∫ È≈Ò Í±Δ Â∑≈∫ „μ«’¡≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Ì≈ [email protected] ◊z≈Ó
Á∂ È∂Û∂-Â∂Û∂ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ È ¡Â∂ Ó≈Á≈ Ò ’∂ ⁄±⁄∂ Í≈ÒÁ∂ ‘È ¡Â∂ ÂΔ‘
¿∞√Â≈Á Á≈ ÌÀ¡, Ó≈«Í¡≈∫ 鱧 ÒμÌ«Á¡≈∫-ÒÌ∞ ≈¿∫∞«Á¡≈∫ Ù«‘∫Ø Ï≈‘ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ ⁄±⁄∂ ¿∞삉 Á∂ ’≈«ÏÒ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ‹Ú≈È Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂
«√≈∫ ¿∞μÂ∂ ÿØÛ∂ ÁΔ ÷∞Δ Ú◊∂ ◊±Û∑∂ «ÈÙ≈È È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂ ¡Â∂ ¿∞‘ ÍzØÛ∑
«‹Ú∂∫ ◊Ú≈≈ È‘Δ∫ √Δ¢ Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ «¬μ’ ’∞‡Δ¡≈ “⁄ ÏÀ·≈ Í∞≈‰≈ ω‡ «Úμ⁄ ÁØ ÂØ∫ «ÂßÈ √≈Ò ÒÀ ÒÀ∫Á∂ ‘È¢ Ïμ⁄∂ ’섉 ÂØ∫ Ï≈¡Á
¡≈Í‰Δ «˜ßÓ∂Ú≈Δ ÂØ∫ «Ú‘Ò∂ ‘Ø ’∂ ÊØÛ∑∂ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ ‘Δ “√≈Ú∂ ‘ß√“
Ê≈∫ «‹Ú∂∫ Ó≈«Í¡≈∫ 鱧 ÏÀ∫ ÁΔ ÍΔÛ ¿∞√Â≈Á ÒμÌ «Í¡≈¢ Ò-«ÓÒ ’∂ ¡≈͉∂ √≈∂ ÷ßÌ √∞μ‡ «ÁßÁ∂ ‘È ¡Â∂ ÈÚ∂∫ ¿∞◊≈ ÒÀ∫Á∂ ‘È¢
’¬Δ «¬È√≈È≈∫ ÁΔ È˜ «¬È∑≈∫ Á∂ ÓΔ‡ ¡Â∂ ÷ßÌ≈∫ ¿∞μÂ∂ √Á≈ ‘Δ
‘∞ßÁΔ ‘ØÚ∂¢ ¿∞‘ ¿∞√ 鱧 ¿∞√Â≈Á ÿμ‡ √Ì È∂ «ÓßÈÂ-ÂÒ∂ ’ΔÂ∂, ¡≈Í‰Δ ‘Δ ‘À¢ ¿∞‘ «¬È∑≈∫ Á∂ ÷ßÌ≈∫ 鱧 «√‘≈«‰¡≈∫, ◊μ«Á¡≈∫ ¡Â∂ ‹≈¬Δ¡≈∫
«Úμ⁄ ÚÂÁ∂ ‘È¢ «¬√∂ Ò¬Δ ‹ÁØ∫ √≈Ú∂ ‘ß√ ¡≈͉∂ ÒßÏ∂ ÍÀ∫‚∂ ¿∞μÂ∂ ‘∞ßÁ∂
Â∂ ‹Ò≈Á ÚË∂∂ √Ófi‰ Òμ◊ ͬ∂¢ Ì∞μÒ ÏıÙ≈¬Δ Â∂ ¿∞√Â≈Á 鱧 ÓÈ≈ ’∂ ‘È Â≈∫ «¬È√≈È ÚΔ «¬È∑≈∫ È≈Ò Í±≈ ÚÀ ’Ó≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ ’¬Δ Ê≈Ú≈∫
¿∞μÂ∂ «’√≈È ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ¯√Ò≈∫ Ï⁄≈¿∞‰ Á∂ ⁄μ’ «Úμ⁄ «¬È∑≈∫ ȱß
¿‘∞ ‘«◊˜ È‘Δ∫ √Δ ⁄≈‘Áß∞ ∂ «’ Îμ∞ Ò≈∫ Ú≈Í√ ÓÁμ√∂ ÒÀ ¡≈¬∂¢ «¬√ ÂØ∫ ˜«‘ Á∂ ’∂ Ó≈Á∂ ÚΔ ‘È¢
Ó∂Δ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ √∞‰ ‘Δ «Ú«Á¡≈ʉ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ «Úμ⁄ Í≈‰Δ
Ú◊∂ ’ØÓÒ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 Ï≈¡Á ¡√Ò± ≈∫ Á∂ Íμ’∂ ¡Â∂ ¡ÈÙ∞ ≈√È ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ’«‘ßÁΔ, ““ÓÀ‚Ó, «’ßÈ≈ ⁄ß◊≈ ‘ØÚ∂ ‹∂ «¬È√≈È
Á±√∂ ‹ΔÚ≈∫ 鱧 «‹¿±‰ Á∂Ú∂ ¡Â∂ ¡≈Í ÚΔ ‹ΔÚ∂¢““
’∞쫇¡≈-’Ø«‘¡≈ ‹≈¬∂¢ ‘Ø«¬¡≈ ’Δ “⁄ ’Δ ‘«Ø ¬¡≈ «’ Ïμ⁄∂ «Ú◊ÛÈ Òμ◊ ÈÚ∫∂ ¿√∞ Â≈Á Á∂ ÚÂ∫Ø-«Ú‘≈ Èß± ÓÈ Í√ßÁ ¿∞√Â≈Á ÁΔ ¡≈ÓÁ È≈Ò

«’ «ÓÒ-«ÓÒ≈ ’∂ √≈∂ Ó≈Í∂ ÓÁμ√∂ ͬ¢∂ ÓÈÓ˜Δ ’È Á∂ ≈‘ ͉À Òμ◊ ‘Δ ÓÈ ÿØ«÷¡≈ Â∂ Í«÷¡≈¢ ÓÁμ√∂ Á∂ Ï≈Ò ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ √∞Ë ◊¬∂

¡≈‰ ËÓ’∂¢ √≈«¡≈∫ È∂ ◊∞μ√∂÷Ø∂ ͬ∂¢ ÍÛ∑È-«Ò÷‰ ÁΔ Ê≈∫ «¬μÒÂ≈∫ «˜Áß ◊Δ Á∂ ‹Ï∂ “⁄∫Ø ¿√∞ Ϙ∞ ◊ Èß± Â∂ Ù«‘ «ÈÚ≈√Δ ÚΔ «È«ÚÿÈ

¿√∞ Â≈Á ÁΔ Ò≈‘-Í≈‘ ’ΔÂΔ Â∂ ¿√∞ ’È “⁄ Ó√¯± ‘Ø ◊¬¢∂ √≈‘Ó‰∂ Ï·À ∂ ’∞fi ◊μÒ≈∫ ⁄∂Â∂ ¡≈ ◊¬Δ¡≈∫¢ ¿∞√ È∂ «˜ßÁ◊Δ «‹¿∞‰ Òμ◊ ͬ∂¢.

È±ß Ù«‘Ø∫ Ï≈‘ Ì‹≈ «ÁμÂ≈¢ ¿∞√Â≈Á ÂØ∫ Ï∂ıÏ ¿∞‘ «Ò÷‰ ‘Ó√≈«¬¡≈∫ 鱧 Ï∞Ò≈«¬¡≈ Â∂ Òμ◊≈ - ‘Á∂Ú ⁄Ω‘≈È

√Ì Â∫Ø ÷ÂÈ≈’ ‹≈ÈÚ

◊‡∂z Ú≈∑ ¬Δ‡ Ù≈’

«¬‘ ÁÈ∞ Δ¡≈∫ Á≈ √Ì Â∫Ø Úμ‚≈ «Ù’≈Δ ‹≈ÈÚ ‘¢À ÁØ ‡È Ú˜È Á∂ È≈Ò

‘Δ ’ΔÏ [email protected] Îμ∞‡ ÁΔ ¡√Ω Â ÒÏß ≈¬Δ Ú≈ÒΔ «¬√ Úμ‚∂ √Δ ÁΔ Óμ¤Δ ÁΔ Ìμ∞÷ ÚΔ

¿√∞ Á∂ √Δ «‹Èß Δ Úμ‚Δ ‘Áß∞ Δ ‘¢À ¡≈͉∂ Ì≈Δ √Δ Á∂ Ï≈Ú‹Á± Î∞ ÂΔ Á∂ Ó≈ÓÒ∂

«Úμ⁄ «¬‘ √Ì Â∫Ø Â˜∂ ÂÀ È Ú≈Ò∂ ÂÀ ≈’≈∫ È≈Ò∫Ø ÚΔ Í‹ß ◊‰∞ ≈ ˜∂ Δ È≈Ò ÂÀ

√’ÁΔ ‘¢À

√≈Ò‡Ú≈‡ ’’Øz ‚Ø ≈¬ΔÒ

«¬‘ ÁÈ∞ Δ¡≈∫ Á≈ √Ì Â∫Ø Úμ‚≈ Ó◊Óμ¤ ‘À ¡Â∂ «¬√ ÁΔ «◊‰ÂΔ ËÂΔ “Â∂

Ó‹Ω Á± √Ì Â∫Ø ÷ÂÈ≈’ «Ù’≈Δ¡≈∫ «Úμ⁄ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘¢À «¬‘ Ó◊Óμ¤ «Ï‘ÂΔÈ

ÂÀ ≈’ ‘Áß∞ ∂ ‘È ¡Â∂ √ÓÁß∞  Á∂ Ï‘Â∞ Á± -Á≈‹ Á∂ «¬Ò≈«’¡≈∫ «Úμ⁄ Í≈¬∂ ‹≈∫Á∂ Â’ ⁄Ò∂ ‹≈∫Á∂ ‘È ¡Â∂ Ù≈Ó √Ó∫∂ «Ù’≈ Ò¬Δ «Î ¿μ∞ ÍÒΔ √«‘ ÚμÒ ÍÂ

‘È¢ ¡≈¿∫∞Á∂ ‘È¢.

‘ÈΔ Ï‹À  - «ÈÓÒ ÍÓ∂z Δ

‘ÈΔ Ï‹À  Á≈ ‘ÈΔ «‹‘Δ «Óμ·Δ ⁄Δ˜ È≈Ò Á± -Á± Â’ ’¬Ø Δ √ÏËß È‘Δ∫ Ó≈∫ ÏÒØ Δ Á∂ ’fi∞ «Óμ·∂ ÏÒØ
‘¢À ≈‡È∂ Á∂ È≈∫ È≈Ò ÚΔ Í«z √μË ‘ÈΔ Ï‹À  ÚΔ˜Ò Í«Ú≈ Á∂ Ú◊∂ ‘Δ ‘Áß∞ ∂ ‘È¢

«¬√ ◊μÒ «Úμ⁄ ’¬Ø Δ ÁØ ≈Ú≈∫ È‘Δ∫ ‘È «’ ‘ÈΔ Ï‹À  «’√∂ Â∫Ø ÚΔ È‘Δ∫ ‚Á∂ ¡Â∂ ¡ΩÛ ñ ÓΔ∫‘ È≈ Ú∑È ÁΔ ¡Ú√Ê≈¢

«¬È≈∑ ∫ «Úμ⁄ Ù∂ ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘È¢ ¡μÒ≈ ñ ¿∞‘ ˜ıÓ ‹Ø ’μ⁄≈ ‘ØÚ∂¢
‹≈Í≈ÈΔ ‘≈ÈμÀ‡ ¡≈Ú≈ ñ ÿ∞«Ó¡≈ Á∂ Ì≈∫‚∂ Í’≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ Ê≈∫¢

‹≈Í≈ÈΔ ‘≈ȇÀ Èß± ‹≈Í≈ÈΔ «‹¡≈∫‡ ‘≈ÈμÀ ‡ Á∂ È≈∫ È≈Ò ÚΔ ‹≈«‰¡≈ «¬μÒÂΔ ñ ¿∞‘ Ïμ⁄≈ ‹Ø Ï‘∞ Ù≈Â≈∫ ’∂¢

‹≈∫Á≈ ‘¢À «¬√ ‹≈ÈÚ ÁΔ Ú‹≈∑ È≈Ò ‹≈Í≈È «Úμ⁄ ‘’∂ √≈Ò ¡È’∂ ≈∫ ÓÂΩ ≈∫ Ù≈‘ ñ ÒØ’≈∫ 鱧 «Ú¡≈‹ “Â∂ ÍÀ√≈ Á∂‰ Ú≈Ò≈¢

‘Áß∞ Δ¡≈∫ ‘È¢ «¬‘ ¬Ù∂ Δ¡≈¬Δ «‹¡≈∫‡ ‘≈ÈμÀ ‡ Á∂ «¬μ’ ‘ÓÒ∂ «Úμ⁄ ¡≈ÁÓΔ Èß± √≈∫„± ñ √≈ÒΔ Á∂ ÿÚ≈Ò≈¢

Ó≈È ÁΔ Ù’ÂΔ ‘Áß∞ Δ ‘¢À «¬√ Á∂ ˜«‘ «Úμ⁄ √≈«¬‡«Ø Ò‡Δ’ ÍÍØ ‡≈«¬‚√ ‘Áß∞ ≈ ‘À ‘≈‰Δ- ‹Ø «¬μ’Ø ¿∞Ó Á∂ ‘؉¢

‹Ø ’«Ø Ù’≈Ú≈∫ Èß± ¤‡Ø ∂ ‡’∞ «Û¡≈∫ «Úμ⁄ ÏÁÒ «ÁÁß ≈ ‘¢À ÷Û≈- ¤Í‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘μÊ È≈Ò «Ò÷Δ «’Â≈Ï¢
‘ÓÏÒØ ‚ √’«∞ ¬μ‚ «÷μÒ ñ ¿∞‘ Óμfi, «‹√ ÁΔ Ë≈ √Ω÷Δ «È’Ò∂¢

‘ÓÏÒØ Á √’«∞ ¬μ‚ ÁÈ∞ Δ¡≈∫ «Úμ⁄ Ó‹Ω Á± «ÂÈß Í’z ≈ ÁΔ¡≈∫ √’«∞ ¬μ‚ ÿØÛΔ ñ ¡≈‡∂ ÁΔ¡≈∫ √∂ÚΔ¡≈∫ Ú쇉 Ú≈ÒΔ ÓÙΔÈ Á≈ È≈∫¢

Í‹z ≈ÂΔ¡≈∫ «Úμ⁄∫Ø √Ì Â∫Ø ¤‡Ø ∂ ‘Áß∞ ∂ ‘È ¡Â∂ «¬‘ F-G Îμ∞‡ ÒÓß ∂ ‘Áß∞ ∂ ‘È¢ «¬È≈∑ ∫ Á≈ ÿØÛΔ¡≈∫ ñ Ó∞ß‚∂ Á∂ «Ú¡≈‘ «Úμ⁄ ◊≈¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ◊Δ¢

Ú˜È [email protected]@ Í∫Ω‚ (DE.C «’Ò◊Ø ≈z Ó) ‘Áß∞ ≈ ‘¢À «¬‘ ÚΔ ÷ÂÈ≈’ ‘Áß∞ ∂ ‘È¢ «¬È≈∑ ∫ Á∂ ⁄Ú≈ÈΔ ñ Í∞≈ÂÈ ⁄‘∞ß-¡≈«È¡≈∫ Á≈ «¬μ’ «√μ’≈¢

Ò≈Ò ◊ß ’’∂ «¬È≈∑ ∫ Èß± ‚∂ Â∂ «ÚÒ√ Á∂ È≈∫ È≈Ò ÚΔ Í’∞ ≈«¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘¢À ⁄Ω‰≈, Úμ◊ ñ ÍÙ±¡≈∫ Á≈ «¬’μ·¢
ÍÒØ  ÏΔ¡ (ËÚ∞ Δ Ì≈Ò)± ‹∂·≈ ñ ÿ «Úμ⁄ ‘Ø«¬¡≈ Í«‘Ò≈ Í∞μ¢

«¬È≈∑ ∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ¡≈’«‡’ «Úμ⁄ √Ì Â∫Ø ¿μ∞ Í ‘¢À «¬μ’ ÍÒØ  ÏΔ¡ ‚ß◊ ñ ؇Δ-‡∞μ’ Á≈ ¡≈‘ ’È≈¢

«¬’μÒ≈ [email protected]@ Í≈¿∫±‚ Á∂ Á«¡≈¬Δ ÿÛØ ∂ “Â∂ ‘ÓÒ≈ ’Á≈ ‘À ¡Â∂ ÁØ «¬⁄ß Á∂ «Ó‘‰≈ ñ Ò≈ ’∂ ’‘Δ ◊¬Δ ◊μÒ¢

Í«ß ‹¡≈∫ È≈Ò ‘Δ ¿√∞ Èß± Ó≈ √’Á≈ ‘¢À È«È¡‘∞≈ ñ ÍÂΔ ‹≈∫ ÍÂÈΔ Á≈ È≈È≈ ‹≈∫ È≈ÈΔ¢
‡≈¬Δ◊ Ù≈’ «Ú√≈ ñ Ϙ∞◊≈∫ ÚμÒØ∫ ÍΔÛ∑Δ Á ÍΔÛ∑ «ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ⁄Δ˜≈∫¢

«ÚÙÙ∂ Í’z ≈ Á∂ ‡≈¬Δ◊ Ù≈’ Âμ‡Δ «¬Ò≈«’¡≈∫ ¡Â∂ ÷μ∞Ò∂∑ √ÓÁß∞ Δ Í≈‰Δ ·μ’≈ ñ ÓΔ∫‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄μÒ‰ Ú≈ÒΔ ·ß„Δ ‘Ú≈¢

«Úμ⁄ ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò «‘ √’Á∂ ‘È¢ ¡≈Ó ÂΩ “Â∂ «¬‘ √ÓÁß∞  Á∂ Í≈‰Δ Á∂ ÂÒ Â∫Ø ⁄ß◊∂ ñ Ï≈∫√ ‹≈∫ √’Û∂ ¡≈«Á ÁΔ ‡Ø’Δ¢

[email protected] Îμ∞‡ ¡Áß  Â’ Í≈¬∂ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ «ÁÈ √Ó∫∂ «¬‘ ‹≈ÈÚ √Ì Â∫Ø ÚμË ‚ÿß± ≈¬Δ - ÍÓ‹Δ «√ßÿ (Ó≈√‡)

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 24

ÏÒ‚À  ’∫À √ Á∂ ÷Â∂ ˘ ÿ‡º ’Á∂

◊Ò „◊≥ È≈Ò

‘È Â≈˜∂ ¯Ò ¡Â∂ √Ï˜Δ¡ª

÷≈‰≈-ÍΔ‰≈ ‘ÀÒÁΔ «‘‰ Ò¬Δ Â≈˜∂ ¯Ò ’À∫√ ‘؉ Á≈ ÷Â≈ ÿº‡ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ◊Òº √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ‘À «’ ¡Ω Âª
¡Â∂ √Ï˜Δ¡ª ÁΔ ÚÂØ∫ ¯≈«¬Á∂Ó≥Á «¬√ ”⁄ ÏÒÀ‚ ’À∫√ È≈Ò È≈ «√¯ ¯Òª ¡Â∂ √Ï˜Δ¡ª ÁΔ

‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ «¬È∑ª ÁΔ ÍΔÛ AEB ¡Ωª ¡Â∂ DBI ÓÁª ÚÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ’ÁΔ¡ª ‘È √◊Ø∫

’ÁÀ «ÒÚ ˘ ÚÂØ∫ È≈Ò √Δ ’À∫√ Ú◊Δ¡ª Á≈ «ÈÁ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÙØË ”⁄ ¿∞È∑ª ˘ ÏÒÀ‚ ’À∫√ Á≈ ÷Â≈ √Ì
÷ÂÈ≈’ ÏΔÓ≈Δ¡ª ÁΔ ⁄Í∂‡ ”⁄ ÂØ∫ ÿº‡ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ

È‘Δ∫ ¡≈¿∫∞Á≈Õ ‘≈Ò ‘Δ ”⁄ ‘¬Ø Δ «¬’

ÍÌz ≈«Ú «√⁄ ”⁄ «¬‘ ◊ºÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ
‘ÕÀ

ÙØË ÓπÂ≈Ï’ ¯Ò-√Ï˜Δ¡ª ÁΔ

ÚÂØ∫ ’È Ú≈«Ò¡ª ”⁄ ÏÒÀ‚

’À∫√ ‘؉ Á≈ ÷Â≈ ÿº‡ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ

√≥Ô∞’ ≈‹ ¡ÓΔ’≈ ”⁄ ÙØË’Â≈
◊Ò „≥◊ È≈Ò ÷≈‰≈-ÍΔ‰≈ ÍÁ≈Ê Á≈ ͺË Úˉ≈ ÚΔ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ «⁄‘∂ Á≈ ≥◊ ÍΔÒ≈ ÍÀ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ È∂ Í≈«¬¡≈ «’ ‹Ø ¡Ωª ¯Ò ¡Â∂
«√˺ ∂ ÂΩ ”Â∂ √≈‚∂ «ÒÚ ˘ ÍÌz ≈«Ú «¬√ Á≈ ͺË Ï‘∞Â ÚºË ‹ªÁ≈ ‘À ª «¬‘ ‘È ÍΔÒΔ¡≈ ‘؉ Á∂ ’≈È √Ï˜Δ¡ª ÁΔ «˜¡≈Á≈ ÚÂØ∫
’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò≈ÍzÚ≈‘Δ ’ ’∂ ÍΔÛ Á∂ «⁄‘∂, ¡º÷ª «Ú⁄ ÚΔ A. √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ◊Ò ÷≈‰≈- ’ÁΔ¡ª ‘È ¿∞È∑ª ˘ ÏÒÀ‚ Á≈
«Ú◊ÛΔ «ÒÚ ÁΔ ’≈‹ÙÀÒΔ ÍΔÒ≈ÍÈ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ √Ï≥ËΔ ÍΔ‰≈ «¬√ ÏΔÓ≈Δ Á≈ Óπº÷ ’≈È ‘ÀÕ

ÍΔÒΔ¡≈ Á≈ «Ù’≈ ω≈ «Á≥ÁΔ ‘ÀÕ Ó≈«‘ ‚≈. ¡Â∞Ò ÙÓ≈ È∂ Áæ«√¡≈: B. «’√∂ ÚΔ «Ú¡’ÂΔ Á∂ √Δ Ò√‰ ¡Â∂ Ù«‘Á ˘ «ÓÒ≈ ’∂ ÷≈‰

ÍΔÒΔ¡≈ «¬’ ¡«‹‘Δ ÏΔÓ≈Δ ‘À, ‹Ø ÍΔÒΔ¬∂ Á∂ Óπº÷ Òº¤‰ ”⁄Ø∫ «’√∂ Áπÿ‡È≈ ’ ’∂ ÚºË ÷»È

«’√∂ ÚΔ ¿Ó∞  «Ú⁄ ‘Ø √’ÁΔ ‘ÕÀ ⁄≈‘∂ «˜¡≈Á≈Â ª ÍΔÒΔ¬∂ È≈Ò «È’Ò ‹≈‰≈ ÚΔ ÍΔÒΔ¬∂ Á≈ ’≈È

Ϻ⁄≈ ‘ØÚ∂, ‹Ú≈È ‹ª «¯ Ϙ∞◊Õ ÍΔÛ ‘؉ ”Â∂ ’∞fi ¡«‹‘∂ Òº¤‰ ω √’Á≈ ‘ÕÀ È≈Ò √Δ ˘ ‘Á≥∞ ∂ ‘È ’¬Δ ¯≈«¬Á∂

«¬√ Ò¬Δ ¿∞Ó Á∂ «’√∂ ÚΔ ÍÛ≈¡ ‘È, «‹È∑ª ≈‘Δ∫ ÍΔÛ ˘ «¬‘ C. Í≈⁄‰ «’«¡≈ Á≈ ÍzÌ≈«ÚÂ

”Â∂ ¡≈Í‰Δ ÍΩÙ«‡’ ÷π≈’ ÚºÒ ÏΔÓ≈Δ ‘؉ Á≈ ÍÂ≈ Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘À ‘؉≈ ÚΔ «ÒÚ ”Â∂ Ó≈Û≈ ¡√ Í≈

◊≥ÌΔÂ≈ È≈Ò «Ë¡≈È Á∂‰≈ Í ’¬Δ Ú≈ ’∞fi ÍΔÛª «Ú⁄ «¬√ «Á≥Á≈ ‘À, «‹√ ’ ’∂ ÍΔÒΔ¡≈ ÿ∂ Ù«‘Á ¡Â∂ Ò√‰ ÁΔ ÚÂØ∫ ‘

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÕÀ «ÒÚ Á≈ «√√‡Ó ÷≈Ï Âª∑ Á∂ Ò¤º ‰ √≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫ ¡≈¿∫∞Á,∂ ÒÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ÿ ”⁄ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ Ù«‘Á ”⁄

‘؉ È≈Ò √Δ ”⁄ ÷»È Á∂ √≥⁄≈ ÁΔ «‹√ ’ ’∂ ¿∞È∑ª ˘ Í∂Ù ¡≈¿∞‰ D. Â∂˜ «Ó⁄ ¡Â∂ Ó√≈Ò∂Á≈ ’¬Δ ¡À∫‡Δ-ÏÀ’‡ΔΔ¡Ò Ú◊∂ ◊∞‰

◊ÂΔ «√ºË∂ ÂΩ ”Â∂ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø ‹ªÁΔ Ú≈ÒΔ √Óº«√¡≈ ¡Â∂ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ ÌØ‹È ÁΔ ¡≈Á ÚΔ «¬√ Á≈ ’≈È ‘∞≥Á∂ ‘È ¡Â∂ Ò√‰ ”⁄ ¡ÀÒΔ«√È

‘À, ‹Ø ÍΔÒΔ¬∂ Á≈ ’≈È Ï‰ÁΔ ‘ÀÕ ‡√À ‡ ‘Δ ÍΔÒΔ¬∂ ÁΔ ÍÙπ ‡Δ ’Á∂ ‘ÈÕ ‘ÕÀ ¡Â∂ ¯≈¬ΔÏ Ú◊∂ ¯≈«¬Á∂Ó≥Á

ÍΔÒΔ¡≈ √Δ ˘ ’Ó˜Ø ¡Â∂ √π√ A. Ø◊Δ Á∂ Í∂‡ «Ú⁄ ¡≈Ó ÂΩ E. ’¬Δ Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄ ͺÊΔ ÍΩÙ«‡’ º ÓΩ‹»Á ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ «‹È∑ª

ω≈¿∫∞Á≈ ‘À «’¿∫∞’Δ ÓÈ÷º∞ Δ √Δ ”⁄ ”Â∂ ÁÁ ÁΔ «Ù’≈«¬Â «‘≥ÁΔ ‘ÀÕ ÁΔ «Ù’≈«¬Â ÚΔ ÍΔÒΔ¬∂ Á≈ ’≈È ÁΔ ÚÂØ∫ ’È È≈Ò «√‘ √≥Ï≥ËΔ

÷»È ÁΔ «¬’ Ï‘∞ Óπº÷ ̱«Ó’≈ ‘∞≥ÁΔ B. ÍΔÛ ˘ Ïπ÷≈ ‘؉ ÁΔ Ï‰ √’ÁΔ ‘ÕÀ ’¬Δ Â∑ª ÁΔ¡ª ÏΔÓ≈Δ¡ª Á»

‘À ¡Â∂ √Δ ÁΔ¡ª È≈ÛΔ¡ª «Ú⁄ √Óº«√¡≈ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À ¡Â∂ √Δ’ F. «˜¡≈Á≈ Ù≈Ï ‹ª ‘Ø ÈÙ∂ ‘∞≥ÁΔ¡ª ‘ÈÕ ‹∂’ Â∞√Δ∫ ÁØ‘ª ˘

«¬√ Á≈ ÍzÚ≈‘ ÚΔ ’∞Á ںÒØ∫ Ê’≈Ú‡ ÚΔ Ó«‘√»√ ‘∞≥ÁΔ «‘≥ÁΔ ‘ÀÕ Ú≈ÒΔ¡ª Ú√ª Á≈ √∂ÚÈ ’È≈ ÚΔ «ÓÒ≈ ’∂ ÷≈˙ ª «¬√Á≈ Áπº◊‰≈

«ÈÙ«⁄ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, «‹√ Á≈ C. ÍΔÛ Á≈ √πÌ≈¡ «⁄Û«⁄Û≈ «¬√ Á≈ ’≈È Ï‰ √’Á≈ ‘ÀÕ ¯≈«¬Á≈ ‘ÚØ ◊∂ ≈Õ «¬√Á∂ «ÓÙÈ È≈Ò

ÿº‡ ‹≈‰≈ ÓÈ∞º÷Δ √Δ Ò¬Δ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ G. ’¬Δ Ú≈ «’√∂ Âª∑ Á∂ ’Δ‡≈‰» ’¬Δ ÏΔÓ≈Δ¡ª ÷ÂÓ ‘Ø ‹ªÁΔ¡ª

√Ó«º √¡≈Úª Á≈ ’≈È Ï‰ ‹ªÁ≈ ‘ÕÀ D. ÍΔÛ ˘ ÈΔ∫Á È≈ ¡≈¿∞‰ ‹ª Ú≈«¬Ò ÚΔ √Δ «Ú⁄ ‘ÈÕ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª Ò√‰ ¡Â∂

ÍΔÒΔ¡≈ ‘؉ Á≈ «¬’ ‘Ø Óπº÷ ’≈È ÁΔ √Óº«√¡≈ ÚΔ ÿ∂ ÒÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ ÍΔÒΔ¡≈ ÁΔ ÏΔÓ≈Δ ¯ÒÀ ≈ √’Á∂ ‘ÈÕ Ù«‘Á ˘ «ÓÒ≈’∂ ÷≈‰ Á∂ ¯≈«¬Á∂Õ ÷≈‰ È≈Ò ’ØÒÀ√‡ØÒ ÿº‡ ‘∞≥Á≈ ‘À ‘ÈÕ

÷»È «Ú⁄ ÓΩ‹»Á «ÚÒ»«ÏÈ Èª Á∂ E. ÍΔÛ ÁΔ¡ª ¡º÷ª ¡Â∂ A. Ì≈ ÿº‡ ’∂ ¡Â∂ √Δ Á≈ ÏÒ‚º √’Ò∞ Ù∂ È ·Δ’ F. √ÁΔ-‹∞’≈Ó

Ù«‘Á Â∂ Ò√‰ ˘ «ÓÒ≈’∂ ÷≈‰ «‘Á≥ ≈ ‘ÕÀ Ò√‰ ¡Â∂ Ù«‘Á ˘ «ÓÒ≈ ’∂

¡≥Ë «ÚÙÚ≈√ ”⁄ ÍÀ‰ È≈Ò ‘Ø √’ÁΔ ‘À ÓΔ˜ ÁΔ ‘≈Ò ÷≈Ï È≈Ò Ì≈ ÿ‡º ‘Á≥∞ ≈ ‘ÕÀ È≈Ò ‘Δ Ó‡Ø ≈Í∂ D. ’∫À√ ÷≈‰ È≈Ò √Δ ”⁄ ◊ÓΔ ÚºËÁΔ ‘À

ÍΔÒΔ¬∂ Á∂ «¬Ò≈‹ √Ï≥ËΔ ÁΔ ’ΔÓÂΔ «˜≥Á◊Δ È≈Ò «√ºË∂ ÂΩ ÁΔ ÍÙ∂z ≈ÈΔ Â∫Ø ÚΔ ¤‡∞ ’≈≈ «ÓÒÁ≈ ‘ÕÀ Ò√‰ ¡Â∂ Ù«‘Á ”⁄ ÓΩ‹»Á ¡Â∂ √ÁΔ-‹∞’≈Ó ÁΔ √Óº«√¡≈ Á»
’¬Δ Ú≈ ÒØ’ ¡≥Ë-«ÚÙÚ≈√ Á≈ ”Â∂ «÷ÒÚ≈Û ’ ‘∂ ‘È «’¿∞∫’Δ
«Ù’≈ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ fi≈Û- ¡«‹‘≈ ’È È≈Ò ÓΔ˜ ÁΔ B. Әϻ Á≥Á ¡À∫‡Δ-¡≈’√Δ‚∂∫‡√ ’À∫√ Á∂ ÓΔ˜ª ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ
¯»’ Á∂ ⁄º’ «Ú⁄ ÍÀ ‹ªÁ∂ ‘È ‘≈Ò ‘Ø «Ú◊Û ‹ªÁΔ ‘À ¡Â∂
Í ¡«‹‘∂ ÒØ’ «¬√ ◊ºÒ ÂØ∫ Í»Δ ¿∞√ Á≈ «¬Ò≈‹ ’È Â∂ ¿∞√ ˘ «¬√ ”⁄ Ó‹Ω Á» ¯≈√¯Ø √ È≈Ò ÁÁ≥ Ò¬Δ ¯≈«¬Á∂Ó≥Á ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò G. ◊Ò∂ ÁΔ ÷≈Ù
Â∑ª ¡≥‹≈‰ ‘∞≥Á∂ ‘È «’ ¿∞‘ ·Δ’ ‘؉ «Ú⁄ ’≈¯Δ √Óª Òº◊
«¬√ Â∑ª ’ ’∂ ¡≈͉∂ ÓΔ˜ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ó˜Ï»Â ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ Á≥Áª È≈Ò ’À∫√ Á≈ ÷Â≈ ÿº‡ ‘∞≥Á≈ ‘À «¬√ ”⁄ ¡À∫‡Δ-«¬≥¯Ò∂Ó∂‡Δ ◊∞‰

‹∞ÛΔ¡ª √≈Δ¡ª √Óº«√¡≈ ˘ Á» E. «¬È¯À’ÙÈ ‘∞≥Á∂ ‘È, «‹√ È≈Ò ◊Ò∂ ÁΔ ÷≈Ù

’Á≈ ‘ÕÀ Ò√‰ ¡Â∂ Ù«‘Á ”⁄ ¡À∫‡Δ- Á» ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À È≈Ò ‘Δ ◊Ò∂ È≈Ò

C. «ÁÒ ÁΔ¡ª ÏΔÓ≈Δ¡ª ÏÀ’‡ΔΔ¡Ò ◊∞‰ ‘∞≥Á∂ ‘È, ‹Ø ¯≥◊Ò ‹∞ÛΔ¡ª ‘Ø ’¬Δ ÏΔÓ≈Δ¡ª Á»

«¬È∑ª ÁØ‘ª ⁄Δ˜ª ˘ «ÓÒ≈ ’∂ «¬È¯’À ÙÈ ˘ Á» ’È Á≈ ’Ó≥ ’Á∂ ‘Á≥∞ Δ¡ª ‘ÈÕ

’Ò∂ ≈ √Δ ÁΔ¡ª ’¬Δ ÏΔÓ≈Δ¡ª
˘ ’Á≈ ‘À ‹Û∑ Â∫Ø ÷ÂÓ

’Ò∂ ≈ ÷≈‰ È≈Ò ¡√ÊÓ≈ Ú◊Δ ÷ÂÈ≈’ ÏΔÓ≈Δ Â∫Ø ¤‡∞ ’≈≈ √Óº«√¡≈ Á» «‘≥ÁΔ ‘ÀÕ
Í≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ’∂Ò∂ Á∂ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø ÚΔ ’¬Δ D. «ÁÒ ˘ «√‘ÂÓ≥Á º÷∂
¯≈«¬Á∂ ‘È «‹Èª∑ ÁΔ ÚÂ∫Ø È≈Ò ¡√Δ∫ ’¬Δ ÏΔÓ≈Δ¡ª Â∫Ø «È‹≈ ’Ò∂ ∂ ”⁄ ÌÍ» Ó≈Â≈ ”⁄ ¯≈¬ΔÏ, Í‡Ø ≈ÙΔ¡Ó, ’ÒÀ ÙΔ¡Ó ¡Â∂
Í≈ √’Á∂ ‘ªÕ ’∂Ò≈ √≈‚Δ «√‘Â Ò¬Δ ’≈¯Δ Ò≈Ì’≈Δ ‘∞≥Á≈ ‘À, ‹∂
Â∞√Δ∫ «¬√ ˘ ؘ ÷≈˙◊∂ ª «¬√ È≈Ò Â∞√Δ∫ ’¬Δ ÏΔÓ≈Δ¡ª ÂØ∫ «Ú‡≈«ÓÈ √Δ ÓΩ‹»Á ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ؘ «¬√ ˘ ÷≈‰ È≈Ò ’ØÒÀ√‡ØÒ
Ï⁄∂ «‘ √’Á∂ ‘ÕØ ¡‹º ¡√Δ∫ ‘∞ ≈˘ ˜Ø ≈È≈ ’Ò∂ ≈ ÷≈‰ È≈Ò √Δ ’≥‡ØÒ ”⁄ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ
˘ ‘؉ Ú≈Ò∂ ¯≈«¬«Á¡ª Ï≈∂ Áº√‰ ‹≈ ‘∂ ‘ª ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª
«¬√ Ï≈∂... E. «ÁÓ≈◊ Â∂˜ ’∂
’∂Ò∂ ”⁄ «Ú‡≈«ÓÈ ÏΔ F ÁΔ ÌÍ» Ó≈Â≈ ‘∞≥ÁΔ ‘À, ‹Ø «ÁÓ≈◊
A. ’Ó˜ØΔ Á» ’∂ ˘ Â∂˜ ’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ô≈ÁÁ≈Ù ÚË≈¿∞‰ ”⁄ ÚΔ ÓÁÁ ’Á≈ ‘ÀÕ
’∂Ò≈ ÷≈‰ È≈Ò √Δ ˘ ¿±‹≈ «ÓÒÁΔ ‘ÀÕ ؘ «¬√ ˘ ÷≈‰ F. ÏÒº‚ ÍzÀÙ ’≥‡ØÒ ’∂
È≈Ò √Δ ÁΔ ’Ó˜ØΔ Á» ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ’Ò∂ ∂ ”⁄ ÌÍ» Ó≈Â≈ ”⁄ Í‡Ø ≈«Ù¡Ó ‘Á≥∞ ≈ ‘ÕÀ «¬√ ˘ ÷≈‰ È≈Ò
B. Í≈⁄È «’«¡≈ ·Δ’ ’∂ √Δ ”⁄ √Ø‚Δ¡Ó ÏÀÒß√ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈Õ «‹√ È≈Ò ÏÒº‚ ÍzÀÙ
’∂Ò∂ ”⁄ ÌÍ» Ó≈Â≈ ”⁄ ¯≈¬ΔÏ ‘∞≥Á≈ ‘À «¬√ ˘ ÷≈‰ È≈Ò ’≥‡ØÒ ”⁄ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ
Í≈⁄È «’«¡≈ √‘Δ «‘Á≥ Δ ‘ÕÀ ’Ϙ ¡Â∂ ¡√À Δ«‚‡Δ ÁΔ √Ó«º √¡≈ G. Ô»«È «¬È¯À’ÙÈ ÂØ∫ Ï⁄≈¬∂
ÚΔ Á» ‘ØÚ∂◊ΔÕ «¬√ ”⁄ Ó‹Ω Á» Ó◊À ÈΔÙΔ¡Ó ¡Â∂ Í‡Ø ≈ÙΔ¡Ó Ô«» È «¬È¯’À ÙÈ
C. ¡ÈΔÓΔ¡≈ ÁΔ √Óº«√¡≈ Á» ’∂ Á≈ ÷Â≈ ÿº‡ ’Á∂ ‘ÈÕ
’∂Ò∂ ”⁄ ÌÍ» Ó≈Â≈ ”⁄ ¯≈¬ΔÏ ‘∞≥Á≈ ‘À, ‹Ø ÏÒº‚ ”⁄ H. ‰≈¡ ˘ Á» ’∂
‘ΔÓØ◊ÒØ«ÏÈ Á≈ ÒÀÚÒ ÚË≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «¬√ È≈Ò ¡ÈΔÓΔ¡≈ ÁΔ ’∂Ò∂ ”⁄ ¡«‹‘∂ º ÓØ‹»Á ‘∞≥Á∂ ‘È, ‹Ø Ó»‚ Ï«‘Â ω≈¿∞‰
”⁄ ÓÁÁ ’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò Â‰≈¡ Á» «‘≥Á≈ ‘ÀÕ

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 25

Boris implores US Prez: Please keep out of UK polls

PRIME MINISTER Boris Johnson Britain and that Johnson should do a policy. Trump, who is due to arrive in
said it was best if U.S. President Don-
ald Trump did not get involved in pact with Brexit Party leader Nigel London on Dec. 2, is likely to be asked
Britain’s upcoming election when he
visits London for a NATO summit Farage. about his attitude to future trade talks
next week.
Corbyn has used Trump’s praise of and whether the NHS should be
“What we don’t do traditionally as
loving allies and friends, what we don’t Johnson as one of his focal messages included, having previously said every-
do traditionally, is get involved in each
other’s election campaigns,” said to attack the Conservatives in his thing should be on the table.
Johnson, whose Conservative Party
has a commanding lead in the polls campaign, saying they would sell off However, Johnson said he would
ahead of the Dec. 12. “The best (thing)
British when you have close friends and allies parts of the much-loved state-run walk out of trade negotiations if
Prime like the U.S. and the UK is for neither
Minister side to get involved in each other’s NHS to the U.S. businesses after including the health service was a
Boris election,” he told LBC radio.
Johnson. Brexit if they win the election. pre-condition. “First of all the NHS is
Trump has already waded into the
election, saying in October left-wing The Sun newspaper reported on Fri- not for sale. Under no circumstances
opposition leader Labour Party,
Jeremy Corbyn, would be “so bad” for day that senior Conservative Party fig- will this government or any Conserva-

ures feared he could say something tive government do anything to put

during his two-day visit that upsets the NHS up for negotiation in trade

their campaign. talks or privatizing anything like

The president has not shied that,” he said.

away from wading into Last “I can tell you were the US,
British politics on previous month, Trump or any other country, to
visits, including criticism had criticised
of Johnson’s predecessor insist on that as condition
of talks we would simply

Theresa May’s Brexit oppn leader Corbyn walk out.” —Reuters

TRUMP: TALIBAN 20 suspects

TALKS ‘BACK ON’ face trial

for ’15 Paris

attacks

FRENCH prosecutors called

on Friday for 20 suspects to

go on trial over the massacre

of 130 people by suicide

bombers and gunmen in Paris

Earlier this year, four years ago.
the U.S. agreed on
a peace deal with US President Donald In a 562-page indictment,
Taliban insurgents Trump at Bagram Air
the office of the national
Field in Afghanistan
on Thursday. anti-terror prosecutor

(PNAT) charged 14 people

currently in prison or under

judicial supervision, includ-

ing Salah Abdeslam, the sole

surviving suspected partici-

pant in the attacks.

Six others are currently tar-

geted by arrest warrants,

including Fabien and Jean-

Michel Clain, notorious pro-

PRESIDENT Donald Trump said pagandists for the Islamic
Thursday the United States
had resumed talks with Taliban State group, which claimed
insurgents as he made a surprise
trip to Afghanistan to celebrate the responsibility for the killings.
Thanksgiving holiday with troops.
An IS online magazine
On a brief visit to Bagram Airfield
outside the capital Kabul, Trump claimed in March that the
served turkey dinner to soldiers,
posed for photographs and deliv- two brothers were killed in
ered a speech after meeting Afghan
President Ashraf Ghani. “The Tal- coalition airstrikes in Syria
iban wants to make a deal and we're
meeting with them and we're saying earlier this year. The five
it has to be a ceasefire,” he said.
judges overseeing investiga-
About 13,000 US troops remain in
Afghanistan, 18 years after the United States tions that wrapped up last
invaded following the September 11, 2001
month, and who have worked
‘‘The
with colleagues in Austria,
Taliban wants to make
Germany, Greece and Bul-
a deal and we’re meeting
garia, will now decide when
with them and we’re
to hold the trial, expected in
saying it has to be
Paris during 2021.
a ceasefire.
‘ Way too early
for talks’

TALIBAN said on Friday 130 people were killed in
it was way too early to the attack four years ago.
speak of resuming direct
talks with Washington, a The PNAT said 1,740 civil
day after President
Donald Trump suggested plaintiffs had joined the case
negotiations to end
America's longest war against the suspected organ-
were back on track during
‘‘ a surprise visit to isers of one of the deadliest
Afghanistan.
attacks in French history. A
Afghanistan was
invaded 18 years ago total of 130 people died in the

November 15, 2015, assaults

by 10 heavily armed gunmen

— DONALD TRUMP, who attacked during a foot-
US PRESIDENT
ball match at the national

stadium outside Paris, and

then bars and restaurants in

attacks. Trump said he planned the capital as well as the Bat-
to reduce the number to 8,600,
and later added ‘we can go much Afghanistan President Ashraf Ghani shakes hands with US aclan concert hall.
further than that,’ without giv- President Donald Trump at Bagram Air Field on Thursday.
ing details. All detonated their explo-

“There's nowhere I'd rather cel- The statement from sive vests or were killed by
ebrate this Thanksgiving than
right here with the toughest, AMERICA’S LONGEST meeting with Ghani, referring to insurgent spokesman police except Abdeslam, who
strongest, best and bravest war- EVER WAR the death of the soldier. “Since
riors on the face of the earth,” then, we've hit them so hard, Zabihullah Mujahid was arrested in Belgium four
the president, who was making
his first trip to the war-torn sounded a note of caution months later. He has refused
country, told the troops.
The United States earlier this they've never been hit this hard.” to cooperate with investiga-
“I've just come from serving
Thanksgiving dinner to some of year reached a deal with Taliban The Taliban refuse to negotiate after Trump said during tors and remains in solitary
you... and we had a good time.”
Trump joked that he had just insurgents to pull US troops formally with the Afghan gov- that the Taliban wants to confinement.
started eating when he was
called away, and didn't even get from Afghanistan and wind ernment, though diplomatic make a deal. The other suspects facing
to taste his turkey.
down America's longest war in efforts have continued to foster “We're meeting with them trial have been charged with
“I should've started with that,
return for security guarantees. dialogue and an eventual peace and we're saying it has to helping to organise or
instead of the mashed pota-
But Trump made a shock move deal. Trump said Thursday the be a ceasefire,” he told finance the attacks, or help-
toes,” he said. “But I hope every-
in September, describing the war in Afghanistan ‘will not be reporters. His statement ing the gunmen to flee. They
one enjoyed the fantastic meal,
year-long talks as ‘dead and decided on the battlefield’. indicated progress, include Oussama Atar, a Bel-
it certainly did look good and withdrawing an invitation to the
The US president has often though Mujahid's gian-Moroccan citizen who is
hopefully everyone can get some insurgents to meet in the United vowed to pull out of the US's
States due to the killing of an suggested roadblocks thought to have helped
well-deserved rest this holiday.” endless wars, and he is keen
American soldier. orchestrate the attack from ,
to withdraw many troops remain. “It is way too
“We were getting close the former capital of the IS’s
and we pulled back. About from Afghanistan early to talk about the
We didn't want to do 13,000 US so-called caliphate in Syria.
ahead of the Novem- resumption of talks for
Atar was reportedly killed
ber 2020 polls when now, Taliban spokesman
it because of what in early 2018, but his death
they did,” Trump troops remain he faces a tough told AFP. —AFP
later said during a in Afghanistan battle to win sec- has not been officially con-
ond term. —AFP
firmed. —AFP

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 26

WHITE HOUSE WILL NOT TAKE PART AUSTRALIA ROLLS OUT MOBILE

IN IMPEACHMENT HEARING, SAYS PHONE DETECTION CAMERAS
DONALD TRUMP’S ATTORNEY
The House Judiciary The Australian state of
New South Wales, home to

Committee will begin meet- the country’s largest city

ing on Wednesday to deter- Sydney, rolled out mobile

mine whether the evidence phone detection cameras on

compiled in the investigative Sunday, hoping to cut the

phase of the process meets number of fatalities on its

the constitutional impeach- roads by a third over two

ment standard of “treason, years, transport authorities

bribery or other high crimes said.

and misdemeanors.” The mobile phone detec-

US President Donald tion programme, one of the

Trump’s attorney has said first in the world, involves

that the White House will not cameras operating day and

participate in congressional night in all weather condi-

hearings set for Wednesday tions to determine if a driver

is handling a mobile phone,
that will consider passing current circumstances, we ment standard of “treason, according to Transport for
impeachment articles do not intend to participate bribery or other high crimes NSW, which manages the
against the president. in your Wednesday hear- and misdemeanors.”
state’s transport services. functions, such as video call- NSW said in a statement.
“We cannot fairly be ex- ing,” Cipollone wrote. The committee is ex- “It’s a system to change ing, using social media and Images that the auto-

pected to participate in a Trump is facing allega- pected to consider at least the culture,” NSW Police photography, are illegal mated system identifies as
hearing while the witnesses tions in the House of Repre- four counts, or articles of Assistant Commissioner while behind the wheel.
likely to contain a driver ille-
are yet to be named and sentatives investigation that impeachment, including Michael Corboy told Austra- So far this year 329 gally using a mobile phone
while it remains unclear he illegally sought help from abuse of power, bribery, con- lian media last week.
whether the Judiciary Com- Ukraine to obtain dirt on his tempt of Congress and ob- The people have died on NSW are verified by authorised

mittee will afford the Presi- domestic political rivals, in- struction of justice. Netherlands roads, compared with 354 personnel.

launched a similar system people for all of 2018, ac- For the first three months
dent a fair process through cluding possible 2020 chal- Cipollone however did in October, fining drivers 240 cording to official statistics. after the detection systems
additional hearings,” White lenger Joe Biden. not rule out White House par- euros ($265) for illegal use The state wants to cut the are in operation, offending

House counsel Pat The House Judiciary ticipation in all of the hear- of mobile phones, according number of road fatalities by drivers will be issued warn-
Cipollone wrote in a letter to Committee will begin meet- ings, instead requesting fur- to a statement on a Dutch 30% by 2021.
Jerry Nadler, the Democratic ing on Wednesday to deter- ther details from Nadler on police website. ing letters. After that, the

The mobile phone detec- penalty will be a A$344
chairman of the Judiciary mine whether the evidence how the inquiry will be con- Making or receiving voice tion cameras use artificial ($233) standard fine and a
Committee in the House of compiled in the investigative ducted and saying he will calls while driving in NSW is intelligence to review im- A$457 fine in a school zone.
Representatives on Sunday. phase of the process meets give him an answer by next legal, but only when using a ages and detect illegal use In both cases, drivers will
“Accordingly, under the the constitutional impeach- Friday.
hands-free device. All other of the devices, Transport for also receive penalty points.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 27

General election 2019: Labour launches 'radical' manifesto

" Real change for the many, and not the few. Mr Corbyn is promising to set up a £250bn Green The Labour leader said it was a "manifesto of

That's what this manifesto is all about," Transformation Fund - to be paid for through bor- hope", adding: "Over the next three weeks, the most

Leader Jeremy Corbyn said it was "a manifesto rowing - to fund 300,000 new "green apprentice- powerful people in Britain and their supporters are

of hope" and promised "a green transformation" of ships" and loans for people to buy electric cars. going to tell you that everything in this manifesto is

the economy. In September, Labour's annual conference impossible.

But a party conference pledge to make the UK passed a motion urging the party to commit to make "That it's too much for you. Because they don't

zero carbon by 2030 has been watered down. the UK carbon neutral by 2030 - want real change. Why would they? The system is

The manifesto sets out plans to bring rail, mail, Labour calls its manifesto the "most radical and working just fine for them. It's rigged in their favour.

water and energy into public ownership, as well as ambitious plan to transform our country in decades". "If the bankers, billionaires and the establishment

for more housing and free public transport. It includes a pledge for more cash for the NHS if thought we represented politics as usual, that we

Other policies include: the party wins the 12 December general election, could be bought off, that nothing was really going to

" Scrapping the planned rise in the pension paid for by taxing higher earners and borrowing. change, they wouldn't attack us so ferociously. Why

age beyond 66 and reviewing the retirement age of Labour's Brexit plan, including another referen- bother?

those in hard manual jobs dum, is set out. "But they know we mean what we say. They

" Introducing a financial transaction tax, an ex- Mr Corbyn also promised the biggest affordable know we will deliver our plans, which is why they

cessive pay levy and a second homes tax house building in decades - including 100,000 new want to stop us being elected."

" Scrapping higher education tuition fees council houses a year by 2024. In his speech, Mr Corbyn criticised the Tories

" Reversing inheritance tax cuts and impos- Local authorities would also be given more pow- after claims they are being backed by donations

ing VAT on private school fees ers over schools in their area. from a third of Britain's billionaires.The Labour

" Giving EU nationals living in UK the auto- Among the other policies confirmed at the launch leader said voters could trust his party to deliver its

matic right to stay are: pledges because "we're opposed by the vested in-

Speaking in Birmingham, Mr Corbyn insisted " A "real living wage" of at least £10 an hour - terests for standing up for a different kind of

Labour's policies were fully costed and "popular" - including for younger workers society"Responding to the launch.

but there has been internal controversy over the idea " The creation of one million "green jobs" to The Conservatives said: "A Corbyn-led govern-

of a one-off tax on the oil industry. tackle climate change ment would mean higher taxes, the chaos of two

Some trade union officials fear it would damage " Free broadband for all delivered by part- more referendums, and frightening levels of debt."

Scotland's North Sea Oil industry. nationalising BT A spokesman added that "hardworking taxpay-

ers" would be left to "foot the bill".

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 28

spqwihk-rwSIPl CLASSIFIED

Ó÷∂ : Ó≈⁄ BA-¡ÍÒÀz AI È≈Ò ’ÕØ MATRIMONIAL
’Ø‡-’⁄«‘Δ Á∂ ’ßÓª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ∂◊Δ, ¡Î√ ÚΔ ÂÒπ ≈ : √ÂÏß  BC-¡’Âϱ  BB Jat Sikh family seek a suitable match for their beautiful, slim,
ÈÓ π÷ æ÷‰◊∂ Í «’√∂ ÍzÏÒ ÙÂ± ’’∂ ‡ÀÈÙÈ Íz∂Ù≈ÈΔ «√Â≈≈ ËÈ Ò≈Ì Ò¬Δ Ï‘∂ Â, «Óº  Â∂ ’Ó≥ ’≈‹Δ √≈ÊΔ √«‘Ô◊Ø fair, medical doctor daughter. She is 30 years old, 5’8'’, born
Ï‰Δ ‘∂◊ΔÕ Á‰∂ ◊∂ Í √ÍÂ≈‘ Á≈ «Ú⁄Ò≈ «‘√º ≈ «√‘Â Ò¬Δ «„Òº ≈ Ș ¡≈¿∫∞Á≈ and bred in England. Boy must be between the ages of 29-33
«Ï÷à : AI ¡ÍÒÀz -Ó¬Δ [email protected] ‘ÀÕ years, clean shaven, over 5’ 10’’ and have similar medical
«¬√ √ÍÂ≈‘ ÁΩ ≈È ÁÙπ Ó‰ª Á∂ ¿μ∞ Ì‰ Â∂ «√‘ Á∂ «Ú◊ÛÈ Á≈ «ÏÙà ⁄’ : ¡’Âϱ BC-ÈÚÏß  BA qualifications (i.e. medical doctor or dentist). Interested parties
÷Â≈ Ï«‰¡≈ ‘◊∂ ≈ Í ’≈ÏØ ≈Δ Í˜π ΔÙÈ ·Δ’ ‘◊∂ Δ, ÓÈ «Ú⁄ «√Â≈≈ √’≈Δ ’≥Óª ˘ √≥Ú≈È Ú≈Ò≈ Â∂ ËÈ Ò≈Ì Ï‰≈¬Δ fulfilling the above criteria, please call on 07752160424.
√À -√Í≈‡∂ ÁΔ Ò≈Ò√≈ ‹≈◊ √’ÁΔ ‘ÕÀ º÷‰ Ú≈Ò≈ ‘À Í Í«Ú≈’ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ ’∞fi ‡À∫ÙÈ Â∂ ¡ÙªÂΔ
«ÓÊÈπ : Ó¬Δ BA-‹È± BA ÚΔ Ï‰≈¬Δ º÷‰ Ú≈Ò≈ ‘À, ’≈ØÏ≈Δ ÂΩ ”Â∂ «√Â≈≈ ⁄≥◊≈, Ú ÁΔ ÒØÛ
ÍzÏÒ «√Â≈≈ Â∞‘≈˘ ‘ Â∑ª ‘≈ÚΔ, ÍzÌ≈ÚΔ, «Ú‹¬Δ º÷∂◊≈, ’≥Ó’≈‹Δ ‡» Ò≈Ì Á∂ √’Á≈ ‘À
’≥Ó’≈‹Δ ‘≈Ò≈ √≥ÂØÙ‹È’ Í √ÍÂ≈‘ Á∂ «Ú⁄Ò∂ «‘º√∂ «Ú⁄ ËÈ : ÈÚßÏ BB-Á√ßÏ BA ‹º‡ «√º÷ Í«Ú≈ ˘ ¡≈Í‰Δ ÒÛ’Δ Ú≈√Â∂ ÔØ◊ Ú ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’Δ ÁΔ ¿∞Ó [email protected]
ÙÂ» È’∞ √≈È Í‘⁄≥∞ ≈¿‰∞ Á∂ Ó‚» «Ú⁄ Ș ¡≈¿‰∞ ◊Õ∂ «’√∂ ÍÏz Ò ÙÂ± ’’∂ ¡≈Í Á∂ Ò¬Δ ’¬Ø Δ Ó√π ΔÏ ÷ÛΔ∑ ‘Ø √’ÁΔ ˛ √≈Ò ÁΔ ‘À ¡Â∂ ÓÀ‚Δ’Ò ‚≈’‡ ‘À, ≥◊ √≈Î ‘ÀÕ ¿∞‘ «¬ºÊ∂ ÁΔ ‹Ó-Í≈Ò ‘À. ÒÛ’∂ Á∂
’’ : ‹±È BB-‹Òπ ≈¬Δ BB Í ’≈ÏØ ≈Δ ÁÙ≈ ·Δ’ ·≈’ ‘◊∂ Δ, √ÎÒÂ≈ ¡’√ √≈Ê ÁÚ∂ ◊∂ ΔÕ ¿∞Ó BI-CC √≈Ò Â’, ’ºÁ E”- [email protected]”” ÂØ ¿∞Í ¡Â∂ ’ÒΔÈ Ù∂ÚÈ ‘ØÚ∂Õ ÒÛ’∂ ÁΔ
√ÍÂ≈‘ Á∂ Í«‘Ò∂ «‘√º ∂ «Ú⁄ «√‘ «Ú⁄ ◊ÛÏÛΔ ÁΔ Ù’≈«¬Â «‘ ‹≈«¬Á≈ÁΔ ’Óß ª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ◊∂ ΔÕ Â≈ÒΔÓ ÓÀ‚Δ’Ò ‚≈’‡ ‹≈ ‚À∫«‡√‡ ‘ØÚ∂Õ «Ó‘Ï≈ÈΔ ’’∂ ¿∞‘ ‘Δ ÎØÈ ’È ‹Ø «¬‘
√’ÁΔ ‘À Í √’≈ Â∂ ◊À -√’≈Δ ’Ó≥ ª «Ú⁄ ’ÁÓ ¡◊≈‘ ÚÒº Ó’ : Á√ßÏ BB-‹ÈÚΔ AI Ùª Í»Δ¡ª ’Á∂ ‘Ø‰Õ √≥Í’ @[email protected]
‘∂◊≈ √Ë≈È «‹‘Δ ’Ø«ÙÙ ’È ”Â∂ √’≈Δ ’≥Óª «Ú⁄Ø∫ ÓπÙ’Òª
«√ÿø : ‹Òπ ≈¬Δ BC -¡◊√ BB ‘º‡‰◊Δ¡ª, ¡Î√ª Á≈ ∞ı ÚΔ ÈÓ ¡Â∂ Ò⁄’ΔÒ≈ ‘∂◊≈ Í
«¬√ ‘¯Â∂ «Ú‹À ÙΔz √≈Ê ÁÚ∂ ◊∂ Δ √À -√Í≈‡∂ ÁΔ ⁄≈‘ ‘◊∂ Δ, √‹‰- ¡≈͉∂ √πÌ≈¡ «Ú⁄ ◊∞º√∂ Á≈ ¡√ ‘∂◊≈
√Ú≥ È ÁΔ ⁄º∞ Δ Â∂ ÓÈ «Ú⁄ ⁄⁄≥ ÒÂ≈ ‘◊∂ Δ Í «ÚËØ Δ¡ª ’’∂ ’Ìø∞ : ‹ÈÚΔ [email protected]ÎÚΔ AH
«’√∂ √Ó∫∂ ¿Ò∞ fi‰ª ÚΔ «√ ⁄’ºπ ÁΔ¡ª «‘‰◊Δ¡ª «¬√ √ÍÂ≈‘ ÁΩ≈È ÙÂ» ͺ÷ ÁΔ¡ª ‘’ª ˘ ¡‰-Á∂÷≈ ’È≈
’«ø È¡≈ : ¡◊√ BC-√ÂÏß  BB Ó«‘≥◊≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À Í ’≈˘ÈΔ ’≥Óª «Ú⁄ ͺ÷ Әϻ ‘∂◊≈,
√ÂÍ≈‘ Á∂ Í«‘Ò∂ «‘√º ∂ «Ú⁄ È’∞ √≈È Á∂ ‘≈Ò≈ ω √’Á∂ ‘È, «¬√ ’≈ÏØ ≈Δ ’Ó≥ ª «Ú⁄ Ò≈Ì Â∂ «¬˜º Â-Ó≈‰ ÁΔ Í≈z ÍÂΔ ‘ÚØ ◊∂ ΔÕ
Ò¬Δ ⁄’Ω √Δ ÷º Ø Í «Ú⁄Ò≈ «‘√º ≈ Â∂ ¡≈÷Δ «‘√º ≈ ’≈ÏØ ≈Δ Ò≈Ì ÓΔÈ : ÎÚΔ AI-Ó≈⁄ [email protected]
Ò¬Δ ⁄≥◊≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ Ó≥◊Ò ÁΔ Íπ‹ΔÙÈ ’≈È ¡’√Δ‚À∫‡ Â∂ √º‡ «√Â≈≈ ÁπÙÓ‰ª 鱧 ¿πÌ≈È ¡Â∂ «√‘Â È±ß «Ú◊≈ÛÈ Ú≈Ò≈, «Ë¡≈È
Ú◊À ≈ Á≈ ‚ Ï«‰¡≈ ‘◊∂ ≈, «¬√ Ò¬Δ ‚≈¬Δ«Ú◊≥ Ú◊À ≈ «Ë¡≈È æ÷Ø Í ÿ∂Ò± ÓØ⁄∂ ¿πÂ∂ √ÁÌ≈ÚÈ≈ Ï‰Δ ‘∂◊Δ

Your Stars This Week RAI & Sons

Acharya Surendera Gautama / E-mail [email protected] Required Skilled Workers.

Aries (March 21-April 19) As Jupiter lands in your 4th house, you Brick Layers,Plasteres, Labourers,Plumbers,
Jupiter the planet of growth and adventure, lands in your will be in a travel mode, looking forward Tilers,Bath Room Fitters, Kitchen Fitters & Electricians.
solar chart for next 12 months and this would enhance your to unexplored exotic destinations. It is
wealth, career and widen your horizons. time to dwell upon and push forward your Good Rates of Wages but depend upon Experience.
Taurus (April 21-May 20 aspirations to build a solid foundation at Must have Legal Documents to work in UK
The coming year will be filled with excitement, adventure and home.
long journeys, as Jupiter bursts into your 9th house of Scorpio (October 23 - November 21) √≈˘ ˜Ï∂’≈ Ï«’Δ,ÍÒ√Â˜,¡≈Ó ’≈Ó∂,ÍÒßÏ˜, ‡≈«¬Òª
expansion. Don't trust peoples' words or take them on their With the expansive Jupiter now in your 3rd house, a new
face. You have to tighten up your purse strings or face financial exciting life chapter begins December 2, forward. You will Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂,Ï≈Ê»Ó ¡Â∂ «’⁄È «Î‡˜, «¬ÒÀ’‡zΔÙȘ Â∞≥Â
hiccups later on. be extensively engaged in travel and adventure for the
Gemini (May 21-June 20) next few months. ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Í Ô» ’∂ «Úº⁄ ’≥Ó ’È Á∂ ¡≈«◊¡≈ ͺÂª Á≈
Stable and fulfilling love life, and grand material wealth are Sagittarius (November 22-December 21)
your divine gifts for the coming 12months Gemini. As the Sun Your financial status is destined to improve and you will ’ØÒ ‘؉≈ ˜»Δ ‘ÕÀ ⁄≥◊Δ ÂÈ÷≈‘ Í ˜Ï∂ Á∂ ¡Ë≈ ÂÕ∂
still remains in your relationships zone, personal and make more money over the coming months. Jupiter leaves
professional relations are in the focus. your base and lands in your 2nd house of stability in work Contact: Tejinder S. Kandola 07792 855 562
Cancer (June 22-July 22) and income.
The lucky planet Jupiter lands in your 7th house of Capricorn (December 22-January 19) NRC tool to render Muslims stateless: US panel
relationships, love and romance and you will notice significant On December 2nd, expansive Jupiter lands in your sign
improvement in family, personal and professional relationships. and put you on the threshold of power, prosperity and Washington-A federal US commission on international religious
New business contracts or job offers come rolling to you in stability. It is also time to rejuvenate, charge your batteries freedom has alleged that National Register of Citizens (NRC) inAssam is
the coming months. and move forward to fulfil your heart's desires. a tool to "target religious minorities and to render Muslims stateless".
Leo (July 22-August 22) Aquarius (January 20-February 19)
The luck giver Jupiter enters your 6th house for a year from Laziness and slow pace set in this week forward as Observing that the final NRC list, which validates bona fide Indian
2nd December, empowering your career and financial status. Expansive Jupiter sits in your 12th house of reflection and citizens of Assam, has excluded 19 lakh residents, the US Commission
You will also focus on your wellbeing, health and vitality meditation. Whilst the commercial projects, relationships on International Religious Freedom (USCIRF) on Friday said a number of
issues. Any loan or overdraft agreements must be reviewed and money matters continue as usual there may be delays domestic and international organisations have expressed concern that
to avoid complications. in achieving your goals. the NRC is a "targeted mechanism to disenfranchise Assam's Bengali
Virgo (August 23-Sept 22) Pisces (February 20 - March 19) Muslim community, implicitly establishing a religious requirement for
When the expansive Jupiter lands in your fifth house of love, Jupiter lands in your 11th hose of teamwork and citizenship and potentially rendering large numbers of Muslims stateless."
glamour and fame, you will encounter irresistible urge into collaborations and the ideas and career plans that you
improve your image, show-off your physical assets and fostered for some time, are now about to take off. Focus
indulge in social activities. Libra (September 23-October on money matters, family and home too.
20)

US MAN SURRENDERS FOR SHOOTING INDIAN STUDENT DEAD IN CALIFORNIA

Abhishek Sudhesh Bhat was He has been arrested on charges vestigated. The reason why Turner Sudesh have set up a GoFund page.
shot at by Turner outside the motel of killing Sudhesh, 25, outside a shot at Sudesh was not immediately Till Sunday more than 1,000
Thursday afternoon. He was pro- motel where he was working part- known.
nounced dead by the police which time. people had helped raised more than
reached the scene soon after. “The suspect was identified and USD 39,000.
A resident of Mysuru, Abhishek turned himself in to authorities on
A US national has surrendered was a student of Masters Degree in the morning of Saturday. The motive “The family grieves him deeply,”
to the police in San Bernardino and computer science at California State for the shooting is under investiga- the fundraising page said.
been arrested on charges of killing University San Bernardino. tion,” San Bernardino police Ser-
Indian national Abhishek Sudhesh geant Albert Tello said in a state- “He was attacked while he was
Bhat early this week, the police said He was shot at by Turner out- ment. looking after a motel in his free time
on Sunday. side the motel Thursday afternoon. on behalf of his friend. The family
He was pronounced dead by the Turner is being held without bail grieves for him deeply,” it said.
The suspect Eric Turner, 42, police which reached the scene and is being scheduled to be pro-
turned himself in on Saturday, the soon after. duced before a local court on Tues- “He had decided to go abroad to
San Bernardino Police Department day. study with the only aim and ambi-
said. The San Bernardino Police De- tion to help and be there for his fam-
partment said the case is being in- Meanwhile, friends and family of ily. He worked hard day and night to
fulfill this dream.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 29

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 30

Eatery writes ‘ugly sweater’ on takeaway

slip, customer says ‘not my pleasure’

Daniel, 22, who resides

in Phoenix, Arizona, re-

ceived a blunt remark from

a food outlet after he bought

30 nuggets and fries. He re-

ceived a takeaway ticket

where it was written in bold,

‘ugly sweater’.

Finding the whole thing

awkward, Daniel posted a

picture on Twitter with an

image of the receipt and his

middle finger in the air with
a caption that read: “It was already 2. I shared the nugs big scary guy looked at me
not my pleasure to eat Chic with my gf 3. I didn’t ask weird for labelling him
them to say that 4. It’s not ‘smoopsie’.” Emotional Support to Women and Children
Fil A today!”
The hilarious post gar- a receipt, it’s a takeout “How was their identify-
nered 1,48,600 likes and ticket they use to identify ing remark ‘ugly sweater’
the customer, it was given and not ‘bullring’ like I feel
16,600 retweets.
After the post went viral, to me by accident 5. one’s a lot more noticeable
Daniel said in a later update, StReAmmY MuSiC.” than the other if you’re try-

“I’m not mad but I am sad A Twitter user wrote, ing to distinguish a specific
and I will take reparations in “Okay I used to do this kind guest,” added another.
free chicken sandwiches.” of stuff when I worked at “If they put ‘cute sweater’
In another post, Daniel IHOP when I’d forget to take that would be a lie and ly-
also put up a few lingering their name and I had no idea ing is a sin,” wrote another
questions: “1. I had a drink it printed on receipts until a user.

9 people killed, 3 injured after
From Monday (25 November), Central Library will host an exhibition of art work, I Am

plane crashes in US state Because We Are, created by women who have been supported by The Haven, the
Wolverhampton charity which provides practical and emotional support to women and

Authorities say nine children affected by domestic abuse and homelessness. The exhibition will be on
people have been killed af- display throughout the Orange Wolverhampton campaign, which continues until
ter a plane crashed in South Tuesday 10 December.

Dakota. ISIS claims responsibility for
Peter Knudson with the

National Transportation

Safety Board tells The As- London terror attack:?Report

sociated Press that the
Pilatus PC-12 had 12

people on board when it crash and three were in- crash.
crashed at about 12:30 pm jured. The plane was bound Knudson says the NTSB The Islamic State (IS)
will investigate the crash, has claimed responsibilty for
Saturday, shortly after tak- for Idaho Falls, Idaho.

ing off from Chamberlain, Media reports say Cham- but inclement weather in the the Friday’s terror attack at

about 140 miles (225.3 kilo- berlain and central south- area is making travel to the London Bridge where two

meters) west of Sioux Falls. central South Dakota were site difficult. people were killed and three

Knudson says nine under a winter storm warn- No further information others injured.

people were killed in the ing at the time of the plane was immediately available. The extremist group’s

Amaq news agency on Sat-

urday said the 28-year-old

attacker Usman Khan was

one of Islamic State’s fight-

ers, reported metro.co.uk. of students and other former kistan.

Without providing any convicts during a Cambridge In 2008, Khan’s home in

evidence, Islamic State said University conference on Stoke-on-Trent was raided

that the attack was carried prisoners’ rehabilitation at as part of a counter-terror-

out in response to its calls Fishmongers’ Hall at the ism investigation.

to target citizens of the north end of London Bridge The Friday’s incident

countries that have been at 1.58 pm on Friday. evoked memories of the

part of a coalition fighting Television images cap- 2017 terror attack at London

against the jihadist group. tured Khan brandishing a Bridge when a van was de-

“The person who carried knife as he walked across liberately driven into pedes-

out the London attack... was the London Bridge. He was trians before its three occu-

a fighter from the Islamic shot dead by police after pants ran to the nearby Bor-

State, and did so in re- members of the public ough Market area and began

sponse to calls to target citi- wrestled him to the ground. stabbing people in and

zens of coalition countries,” Khan, who was living in around restaurants and

the statement read. Staffordshire, UK, was pubs, leaving eight people

Two people were stabbed jailed in 2012 for being in- dead and 48 injured. The at-

to death and three others volved in a conspiracy to tackers, who claimed alle-

injured when Khan, a terror bomb the London Stock giance to the Islamic State,

convict who had been out on Exchange and establish a were shot dead by the po-

parole, targeted a gathering terror training camp in Pa- lice.

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 31

UNDISPUTED

KING
Messi reinstates himself at top of the
world as he clinches sixth Ballon d’Or

Barcelona’s T EN YEARS after his first, TOP 5 MOMENTS IN 2019
Lionel Messi Lionel Messi got his hands
with the on the Ballon d’Or for a Messi equalled Spain legend Telmo
Ballon d’Or sixth time on Monday Zarra’s long-standing record of most La
award in night. His most recent Liga golden boot awards (6) on April 21.
Paris on accolade caps an astonish-
Monday ing decade at the top of the sport for Became the first player in tLa Liga to
night. theBarcelona and Argentina star. score in 16 consecutive seasons on Oct 7.

Speaking in the midst of a world media Became the first player to score in 15
circus and tightly clutching his award,
consecutive seasons in the Champions
Messi said: “I am very grateful to the people

of Barcelona and all the affection they show League on October 24.

to me.” Levelled with Cristiano Ronaldo’s record

“It’s a special day and this award means so

much and I am very happy. The truth is that of 34 LaLiga hat-tricks on November 10.

the routine doesn’t allow me much time to Became the first player to score against
stop and think and enjoy all that we have

achieved. 34 different opponents in Champions

“I will enjoy it today and enjoy time League on November 28.

with my family, then start thinking

about what is coming

next, as I always do. I Beats Van Dijk to United in Rome.
will think about all I the award by
have achieved as It began four years of domi-
nance for the Argentine.
soon as I have time.
But at the moment He lifted it again in 2010,
everything is going despite Spain’s World Cup vic-
tory and an agonising semi-
so fast that I can
final exit to Inter Milan in that

only think about the seven points year’s Champions League.
next game.”
Messi had upped his goal
The 32-year-old return in the 2009-10 season,

finished ahead of from 38 the year before up to 47.

runner-up Virgil van It was his first triumph since In 2010-11 he passed the 50
2015, and 10 years after his first mark, notching 53 times as
Dijk and his great it offers a neat symmetry to his Barca reclaimed their Euro-
career. pean crown at Wembley.
rival Cristiano
Messi beat Ronaldo and Xavi But in 2011-12 he went up
Ronaldo in third. to the prize in 2009 after spear- another level, scoring 73 times
in 60 games. Barca may have
Monday’s victory

now puts Messi

back out in front,

with the Juventus heading Barcelona’s treble suffered another semis exit in

star rooted on five under Pep Guardiola. the Champions League, but it

successes having It included a headed goal in was not enough to stop Messi,

drawn level just 12 the Champions League final, a as he again pipped Ronaldo &
months ago.
2-0 victory over Manchester Iniesta. —Daily Mail

2019

2015 2012

www.mannjittweekly.co.uk ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly Vol: 15, Issue 741 5th Dec. to 11th Dec. 2019 32

Businesses Back the Conservative

Party in critical election.

We write collectively, as a group of business rates and increasing the

Sikh businesses people, to pledge our employment allowance, as well as the

support for Boris Johnson and the Building and Structures allowance? Their

Conservative Party in the upcoming manifesto pledge to extend start-up loans

general election on December 12th. further shows that they really are the party

From a business perspective, when who look out for small businesses.

looking at the Conservative Party in 3) Labour’s anti-business stance- in

comparison to the Labour Party there their Manifesto the Labour Party have

really is no comparison. The choice measures to raise corporation tax,

on the 12th December is clear; you scrapping tax breaks for companies that

have the Conservative Party on the invest in Research & Development and

side of business or you have a Labour alignment of dividend and income tax

Party led by Jeremy Corbyn who will rates. These are a few examples of the

bring chaotic and backwards policies radical ideas proposed by Jeremy Corbyn

to the business world. Here are the entrepreneurs and want to see a and John McDonnell which will be a
reasons why: government that allows them to achieve disaster for small businesses.
1) Boris believes in backing their aspirations. Together, we back the Conservative Party
business – the Conservative Party are 2) Being on the side of small to provide the conditions that this country
the only Party who offer a credible pro- businesses – the Conservative Party have needs in order for our businesses to
business option at this election. This clearly shown that they are the pro- flourish. We cannot empathise just how
is already a Party that have shown that business party. Specifically, they are on damaging for businesses up and down the
they are on the side of business by the side of small businesses. Why else country to allow Jeremy Corbyn and John
cutting corporation tax from 28% to would they be cutting and reforming McDonnell to pursue their reckless
19%. British Sikhs are natural policies.

¡√Δ∫ √≈∂ Ò’,∂ ÏÂz ≈ÈÚΔ √√≥ Á ÁΔ ⁄‰Ø ‹Ø AB Á√Ï≥  [email protected] ˘ ‘‰Ø ‹≈ ‘Δ ‘,À
’ȘÚ«∂ ‡Ú Í≈‡Δ ¡Â∂ «¬√Á∂ Ó÷ºπ Δ Ï«Ø √ ‹‘Ω È√È ÁΔ «‹Âº ⁄≈‘Á≥∞ ∂ ‘ª «’¿∫∞«’ «¬‘
Í≈‡Δ ¡Â∂ «¬√Á∂ Ó÷π Δ ÁΔ¡ª ÈΔÂΔ¡ª ÚÍ≈Δ¡ª Á∂ ÚÍ≈ ˘ ¿Â∞ Ù≈«‘ ’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ

Jason Wouhra OBE, prominent West Midlands business man Lord Rami Ranger CBE, Sun Mark Ltd
Ravel Singh Ahuja, prominent business person Amarjit Singh Dassan, Award Apparel Ltd
Mundeep Singh, prominent business person Dr Ravinder Gidar, Gold Care Homes
Sukhwinder Singh Sungu, Great Barr Café Jo S Rai, Managing Director IDS Electrical Ltd
Mandeep Sungu, XLNC PRINT LTD Alka Kapoor, Senior Commercials Director East End Food Ltds
SukhbinderHeer, prominent West Midlands business man Jaspal Singh Minhas, prominent Leicester business man
Amarjit Singh Flora, prominent West Midlands business man SatbirAhluwalia, Prominent Business Person
Udey Singh, prominent West Midlands business man SimmySekhon, Property Developer for the Sekhon Group
Tony Lit MBE, Asian Media Chief John Athwal OBE, Managing Director at Premier Decorations Ltd
Amarjit Singh Khangura, Owner of Holybush: Pub & Restaurant Harminder Gill, prominent business person
Gurpreet Singh Bhangra, Elite Corporate Chauffeur and Close Gursharan Chadha, prominent business man
Protection Detail Services Raj Makkar, prominent business man
Bobby Kanwar, Kanwar Mortgages & Finance Ltd Daljit Singh Sahni, prominent business man


Click to View FlipBook Version