The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เทคนิกการเลือกอ่านสารสนเทศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suksomkitt, 2021-09-16 09:16:19

เทคนิกการเลือกอ่านสารสนเทศ

เทคนิกการเลือกอ่านสารสนเทศ

เทคนิคการเลือกอา่ น
ทรพั ยากรสารสนเทศ

บรรยายโดยอาจารยย์ ุภาพร ววิ ฒั น์พฒั นกุล

จุดมุ่งหมายในการอ่าน

อ่านจริง หรอื อ่านเอาเรอ่ื ง
อา่ นเลน่ หรือ อ่านเอารส

การอ่านจรงิ หรือ อา่ นเอาเรื่อง

อ่านเพื่อใหไ้ ดค้ วามรู้ สื่อสารคดี
อ่านเพอื่ ศึกษาเล่าเรยี น
อ่านเพอ่ื นาไปประกอบอาชีพ
อา่ นเพ่อื ใชใ้ นชีวิตประจาวนั

การอ่านเลน่ หรอื อา่ นเอารส

 อ่านเพื่อแกเ้ หงา
 อ่านเพื่อคลายเครียด สนุกสนาน เพลิดเพลิน
 อา่ นเพ่อื เสริมสรา้ งจนิ ตนาการ แรงบนั ดาลใจ

บนั เทิงคดี

การเลอื กอ่าน

ปัจจบุ นั ไดช้ ่ือว่าเป็ นสงั คมแห่งสารสนเทศ
สารสนเทศมีอยูม่ ากมาย หาง่ายเพยี งปลายน้ ิว
คลิก แต่ สารสนเทศท่ีมีอยใู่ ช่ว่าทุกอยา่ งจะ
นาไปใชป้ ระโยชนไ์ ด้

เราจงึ ตอ้ งมีเทคนิควิธีการ “เลอื กอ่าน”

เทคนิคในการเลือกอา่ นทรพั ยากรสารสนเทศ

 จดั ลาดบั ความสาคญั ของทรพั ยากรสารสนเทศที่จะอ่าน
 จดั ลาดบั ความสาคญั ของเน้ ือเรือ่ งท่ีจะอา่ น
 เลอื กอ่านโดยพิจารณาจากผแู้ ตง่ หรือผทู้ ่ีจดั ทา
 การใชส้ ว่ นตา่ งๆ ของหนงั สือช่วยในการพจิ ารณา

เทคนิคในการเลอื กอ่านทรพั ยากรสารสนเทศ

 เลือกอ่านหนังสือท่ีเขา้ กบั วยั
 พิจารณาเลือกจากปี ที่พมิ พ์
 ถา้ เป็ นหนงั สอื ประเภทเดียวกนั เลือกเลม่ ท่ีมีรายละเอียด

ครบถว้ นที่สุด
 เลอื กอา่ นหนงั สอื ที่ไดร้ บั รางวลั

การเลอื กอ่านทรพั ยากรสารสนเทศประเภทตา่ ง ๆ

เทคนิคการเลอื กอา่ นหนงั สอื สารคดีทวั ่ ไป

 ผแู้ ตง่ ผจู้ ดั ทา มีความเช่ียวชาญน่าเช่ือถือ?
 ขอบเขตเน้ ือหา
 ปี ท่ีพิมพ์ คร้งั ที่พมิ พ์
 นกั เขียนมีอคติ?
 อา่ นดวู ิธีเขียน การลาดบั เน้ ือหา
 ดลู กั ษณะพเิ ศษอื่นๆที่เสริมความเขา้ ใจ

เทคนิคการเลอื กอา่ นหนงั สอื อา้ งองิ

 ผแู้ ตง่ บรรณาธิการ ผจู้ ดั ทา
 ขอบขา่ ยวตั ถปุ ระสงค์ เขียนเพือ่ ผอู้ า่ นระดบั ใด
 วิธีเขียน ความถกู ตอ้ งของเน้ ือหา ความเป็ นกลางของ

ผเู้ ขียน
 การเรยี งลาดบั เพอ่ื ใหค้ น้ ไดส้ ะดวก
 รูปเลม่
 รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีทาใหห้ นงั สืออา้ งอิงเลม่ น้นั แตกตา่ ง

ไปจากเลม่ อ่ืน

เทคนิคการเลอื กอา่ นงานวิจยั

 พิจารณาเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจ
 พิจารณาเลือกงานทส่ี ามารถนามาใชป้ ระโยชนไ์ ด้
 เลือกอ่านงานวิจยั ท่ีทนั สมยั
 เลือกอ่านงานที่ผจู้ ดั ทามีความเช่ียวชาญ
 พจิ ารณาวิธีการดาเนินการวิจยั ท่ีถูกตอ้ ง
 พจิ ารณาจากงานวิจยั ที่มีช่ือเสียง
 พจิ ารณาจากงานวิจยั ท่ีอ่านเขา้ ใจงา่ ย

เทคนิคการเลอื กอา่ นนวนิยาย เรื่องส้นั และบทกวี

 พจิ ารณาจากผเู้ ขียน
 พจิ ารณาจากโครงเรอื่ งและแก่นของเร่ือง
 เน้ ือเรอ่ื งใหค้ วามสนุกสนานเพยี งอยา่ งเดยี วหรือใหแ้ ง่คิด
 การใชถ้ อ้ ยคาสละสลวยถูกตอ้ งน่าจดจา

และสามารถนาไปใช้
 การสรา้ งฉาก และตวั ละครเหมาะสม
 พิจารณาจากงานเขียนที่มีชื่อเสียง

เทคนิคการเลือกอา่ นวารสารและนิตยสาร

 รูปเลม่ การออกแบบ ตวั อกั ษร
 นกั เขียน หรอื คอลมั นต์ า่ งๆ
 บรรณาธิการ
 เน้ ือหา ความถกู ตอ้ ง เป็ นกลาง
 ความทนั สมยั
 รูปภาพ โฆษณา
 คณุ ภาพของกระดาษ ราคา
 ช่ือเสียง

คมู่ ือทใ่ี ชใ้ นการเลอื ก

 บรรณานุกรมหนงั สือใหม่ของแตล่ ะหอ้ งสมุด
 รายชื่อหนงั สือของสานกั พิมพ์
 บรรณนิทศั นห์ นงั สือใหม่
 โฆษณาตามสอ่ื ตา่ ง ๆ หรอื นิทรรศการ
 คอลมั นว์ ิจารณห์ นงั สือ
 รายชื่อหนงั สือท่ีไดร้ บั รางวลั

การสรา้ งคมู่ ือในการเลอื กอ่านทรพั ยากรสารสนเทศ

การวิจารณห์ นงั สอื
การแนะนาหนงั สอื

การวิจารณห์ นงั สอื (Book Review)

คือการประเมินค่าทรพั ยากรสารสนเทศหรือ
หนังสือเล่มน้ันวา่ มคี ุณค่ามากนอ้ ยเพียงใด โดยการ
บอกท้งั สว่ นดีและส่วนบกพร่องของทรพั ยากร
สารสนเทศน้ัน ๆ โดยใหข้ อ้ คิดเห็นที่มีเหตุผลหรือ
หลกั ฐานท่ีน่าเช่ือถือได้

ประโยชนข์ องการวิจารณห์ นงั สือคือใหท้ ราบขอ้ ดขี อ้ ดอ้ ย
และเป็ นคมู่ ือในการเลือกอา่ น

ตวั อยา่ งการวิจารณห์ นงั สอื

ตวั อยา่ งการวิจารณห์ นงั สอื

การแนะนาทรพั ยากรสารสนเทศ

เป็ นการเสนอขอ้ เท็จจริงของหนังสอื
หรือทรพั ยากรสารสนเทศน้ัน ๆ วา่ ดี
อยา่ งไร มปี ระโยชน์กบั ใคร และอยา่ งไร
สว่ นใหญ่จะพดู ถึงแต่เร่ืองในแงด่ ี

เรียกวิธีแบบน้ ีว่าการทาบรรณนิทศั น์ ซ่ึงหอ้ งสมุด
นิยมทาการแนะนาหนงั สือแบบน้ ี

ตวั อยา่ งการแนะนาหนงั สอื


Click to View FlipBook Version