The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆในเดือนพฤษภาคม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ห้องสมุด AU-NON E-Library, 2021-06-07 23:05:17

พฤษภาคม 64

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆในเดือนพฤษภาคม

จุลสำร

ประชำสัมพนั ธ์

ศูนย์พัฒนำ ประจำเดือน พฤษภำคม 2564

ศกั ยภำพบคุ คล

ออทสิ ติก

จงั หวัดนนทบรุ ี

Bulletin

Center for วิสยั ทศั น์

Empowerment เปน็ หนว่ ยงำนขบั เคลอ่ื นกำรสง่ เสรมิ และพฒั นำ
บคุ คลออทสิ ตกิ และครอบครัว

and โดยมสี ่วนรว่ มจำกเครอื ข่ำย สำมำรถอยใู่ นสงั คม

Development อย่ำงเท่ำเทยี ม

of Autism, ที่อยู่ 78 /78 หมู่ 1 ซ. ภูมิเวท 13 ( ติวำนนท-์ ปำกกเกรด็ 1 ) ถ. ภูมเิ วท
ต.บำงตลำด อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบรุ ี 11120

Nonthaburi โทรศพั ท์ 0-2583-5107 แฟกซ์ 0-2583-5108
Province https:// www.autisticnonthaburi.dep.go.th
E-mail : [email protected]

CLASS ROOM @ AU-NON

จัดกจิ กรรมสอนออนไลน์

โ ด ย ใ ห้ ค รู ส อ น ผ่ ำ น ร ะ บ บ
ออนไลน์จำกบ้ำนพัก ตำม
มำตรกำร WFH หยุดเชื้อเพ่ือ
ชำติ เพื่อลดควำมเสย่ี งในกำร
แพร่เช้ือ โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจ ก รร มกำ ร เค ลื่อน ไหว
ร่ำงกำย, กิจกรรมระบำยสี
ปะติดรูป, กิจกรรมสำน
กระดำษ ฝึกกำรเป่ำลม และ
โยคะ เป็นต้น เพื่อส่งเสริม
ทั ก ษ ะ ก ล้ ำ ม เ นื้ อ มั ด เ ล็ ก
ส ห สั ม พั น ธ์ มื อ ทั้ ง ส อ ง ข้ ำ ง​
กำรมอง และสมำธิ​ มีบุคคล
ออทิสติกและผู้ปกครอง เข้ำ
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม อ อ น ไ ล น์
จำนวน 18 ครอบครวั

CLASS ROOM @ AU-NON

งำนประดษิ ฐก์ ลอ่ งใสด่ นิ สอ

CLASS ROOM @ AU-NON
กลมุ่ B,B+

ลำกเสน้ ดว้ ยดินสอสี

กิจกรรมกำรสอนออนไลน์ประจำวัน โดยมคี รูผ้สู อนผำ่ นระบบ

ออนไลน์ ซง่ึ กลุ่ม B+ และกลมุ่ B มกี จิ กรรม ดงั นี้ กจิ กรรม ศิลปะ กำรปะ
ติด จำกกล่องกระดำษ ลำกเส้นด้วยสี จำนวน 8 ครอบครวั

CLASS ROOM @ AU-NON

กิจกรรมสอนออนไลน์ โดยให้ กลุ่ม C
ครูสอนผ่ำนระบบออนไลน์จำก
บ้ำนพัก ตำมมำตรกำร WFH
หยุดเชื้อเพ่ือชำติ เพื่อลดควำม
เส่ียงในกำรแพร่เชื้อ โดยมี
กิจกรรมดังน้ี กิจกรรมกำร
เคลอื่ นไหวร่ำงกำยกจิ กรรม
ระบำยสี ปะติดรูป, กจิ กรรมสำนกระดำษ ฝกึ กำรเปำ่
ลม และโยคะ เปน็ ตน้ เพ่อื ส่งเสรมิ ทักษะกลำ้ มเนอ้ื มดั
เล็ก สหสัมพันธม์ อื ท้ังสองขำ้ ง สมำธิ และกำรมอง มี
บคุ คลออทสิ ตกิ และผู้ปกครองเข้ำรว่ มกิจกรรม
ออนไลน์ จำนวน 15 ครอบครวั

ฝึกสมำธิ และกำรมอง

ประชมุ แนวทางการขับเคลอ่ื นโครงการใหบ้ รกิ ารเดก็
ผูส้ งู อายุ และคนพกิ าร ทเี่ ดือดรอ้ น ขาดผู้ดแู ล
จากสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื
ไวรสั โคโรนา 2019

วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2564 นำงบญุ สิตำ กันพูล ผู้อำนวยกำรศนู ยพ์ ฒั นำ
ศักยภำพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม
ZooM Conference ศปก.พมแนวทำงกำรขับเคล่ือนโครงกำรให้บริกำร
เด็ก ผสู้ ูงอำยุ และคนพิกำร ที่เดือดร้อน ขำดผูด้ ูแลจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคตดิ เชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019” ณ ศนู ย์พัฒนำศกั ยภำพ
บุคคลออทสิ ติก จังหวดั นนทบุรี

วันท่ี 5 พฤษภำคม 2564 นำงบุญสิตำ กันพูล ผู้อำนวยกำร
ศนู ยพ์ ัฒนำศกั ยภำพบุคคลออทสิ ติก จังหวัดนนทบรุ ี พร้อมดว้ ย
เจำ้ หนำ้ ทฝี่ ำ่ ยสวสั ดิกำรสงั คมเขำ้ รว่ มประชมุ ผ่ำนระบบออนไลน์
เพ่ือรำยงำน ปัญหำ-อุปสรรค ในกำรสอนออนไลน์สำหรับ
บุคคลออทิสติก รวมถึงกำรติดตำมเยี่ยม ให้คำแนะนำปรึกษำ
ทำงโทรศัพท์ แก่ผู้ปกครองในกำรดูแลบุคคลออทิสติกท่ีมี
ปญั หำพฤตกิ รรม เป็นต้น มผี ู้เขำ้ ร่วมประชุมจำนวน 13 คน

วันที่ 12 และ 19 พฤษภำคม 2564 จัดกิจกรรม 5 ส. ทำควำมสะอำด
ภำยในอำคำร ห้องฝึกทักษะ ห้องน้ำ พร้อมทั้งฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่ำ
เชื้อ บริเวณพ้ืนท่ีส่วนรวมที่มีกำรสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ที่จับเปิด-ปิด
ประตู รำวจับทำงเดิน หน้ำต่ำง เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำย จำกเชื้อ
ไวรัสโควดิ 19

รว่ มประชุมผูบ้ รหิ าร พก. กา้ ซบั เนน้ ย้า
เคร่งครดั มาตรการปอ้ งกนั เชอ้ื ไวรสั
โควคิ – 19 เต็มความสามารถ

วันที่ 12 พฤษภำคม 2564เวลำ 10.00 น. นำงบุญสิตำ กันพูล ผอู้ ำนวยกำร
ศูนยพ์ ฒั นำศกั ยภำพบคุ คลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้ำหน้ำที่ เข้ำร่วม
กำรประชุมผู้บริหำร พก.พร้อมหน่วยงำนในสังกัด เพื่อกำซับ เน้นย้ำ และเร่ง
ขับเคล่ือนมำตรกำรรับมือสถำนกำรณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่ำนระบบ
Z00MMeetingณ ห้องปฏิบัติกำรศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลออทิสติก
จังหวัดนนทบรุ ี

ประธานรฐั สภา และ รฐั มนตรวี า่ การ ฯ พม. ส่ง
มอบหน้ากากอนามยั ใหก้ บั กลมุ่ เปราะบางและ

ประชาชนในพน้ื ท่ี จงั หวดั นนทบรุ ี

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภำคม 2564 เวลำ 08.45 น. นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ
และนำยจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของ
มนุษย์ ลงพ้ืนท่ีมอบหน้ำกำกอนำมัยจำนวน 10,000 ช้ิน จำกมูลนิธิเพื่อกำรศึกษำและ
สังคม โดยมี นำยนำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี นำงสำวบุณยวีร์ ลุ
มำดกมลพนั ธ์ พัฒนำสังคมและควำมมนั่ คงของมนษุ ยจ์ งั หวดั นนทบุรี และทมี OneHome
นนทบุรี เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้ อพม. นำไปแจกจ่ำยให้กับกลุ่มเปรำะบำงและ
ประชำชนในพื้นที่สำหรับป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์เรียนรู้กำร
พฒั นำสตรแี ละครอบครวั ภำคกลำง จังหวัดนนทบุรี

การฝกึ อบรมหลกั สตู ร
“การเปน็ ข้าราชการทดี่ ี” รุ่นท่ี 26

วั น ท่ี 1 7 พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 2 5 6 4
ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานใน
พิธีเปิ ด เร่ือง บทบาทหน้าท่ี ของ
ข้าราชการ พม . ซ่ึงศูนย์พัฒนำ
ศักยภำพบุคคลออทิสติก จังหวัด
นนทบุรีส่ง นำยปฎิยุทธ บุญผลึก
นกั สังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่ำว ใน
รูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันท่ี 17 พ.ค.
2564 ถงึ 1 ม.ิ ย. 2564

วันที่ 17 พฤษภำคม 2564 นำงสำวสรำญภัทร อนุมัติรำชกิจ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร และนำง
จิตรำ เตมีศรีสุข ผ.อ.กองคุ้มครองสวัสดิภำพและพัฒนำคน
พิกำร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมหน่วยงำนเพื่อกำชับเจ้ำหน้ำที่ให้
เคร่งครัดในมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโค
วิด-19 พร้อมเย่ียมให้กำลังใจกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
Class Room @ Au-Non

วันท่ี 18 พฤษภำคม 2564
ศูนย์พัฒนำศกั ยภำพบคุ คลออทสิ ตกิ จงั หวัดนนทบุรี

รว่ มประชมุ รบั ฟงั กำรถำ่ ยทอด
นโยบำยขอ้ สง่ั กำรของผบู้ รหิ ำร พม. พร้อมช้ีแจงแนวทำง

กำรขบั เคลอื่ นและตดิ ตำมผลกำรดำเนนิ งำน
ของกองทนุ ฯ แกห่ นว่ ยงำนในสงั กดั กรม พก. และ พมจ.

ทวั่ ประเทศ โดย นำงสรำญภทั ร อนุมัตริ ำชกิจ
อธบิ ดกี รมสง่ เสรมิ และพฒั นำคณุ ภำพชวี ติ คนพกิ ำร เปน็ ประธำน

ประชมุ Weekly Talk ประจา้ สปั ดาห์

วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 เวลำ
9.00 น. นำงบุญสิตำ กันพูล
ผู้อำนวยกำรศูนย์พัฒนำศักยภำพ
บุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ร่วม
กำรประชมุ ตดิ ตำมผลกำรดำเนินงำน
ประจำสัปดำห์ (Weekly TALK)เพื่อ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนเร่งด่วน
และวำงแผนกำรดำเนินงำนตำมข้อ
ส่ังกำรจำกกำรลงพ้ืนท่ีของผู้บริหำร
กระทรวง พม. ณ ห้องปฏิบัติกำร
ศนู ย์พัฒนำศักยภำพบุคคลออทิสติก
จังหวดั นนทบรุ ี

ประชมุ ข้าราชการและเจา้ หนา้ ทป่ี ระจา้ เดอื น
พฤษภาคม 2564

วันที่ 27 พฤษภำคม
2564 นำงบุญสิ ตำ กันพูล
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ศู น ย์ พั ฒ น ำ
ศั ก ย ภ ำ พ บุ ค ค ล อ อ ทิ ส ติ ก
จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย
ข้ำรำชกำรเจ้ำหนำ้ ท่รี ่วมประชุม
ประจำเดือนพฤษภำคม 2564
เพอ่ื ติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำ

ข อ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ก ำ ร
เบิกจ่ำยงบประมำณ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ใ น ก ำ ร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ร่ ว ม กั น ณ
ห้องปฏิบัติกำรศูนย์พัฒนำ
ศั ก ย ภ ำ พ บุ ค ค ล อ อ ทิ ส ติ ก
จังหวดั นนทบุรี

เข้ารว่ มประชุมคณะกรมการจงั หวดั
หัวหนา้ สว่ นราชการ หวั หนา้ หนว่ ยงาน

จงั หวดั นนทบรุ ี

วนั ท่ี 28 พฤษภาคม 2564เวลำ 10.30 นำงบุญสิตำ กันพูล ผู้อำนวยกำร
ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี เข้ำร่วมประชุมคณะ
กรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำน จังหวัดนนทบุรี
ประจำเดือน พฤษภำคม 2564 เพื่อรับทรำบ หำรือข้อรำชกำรสำคัญของ
จังหวัด โดย นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี เป็น
ประธำน ผำ่ นระบบ Zoom Meeting

กิจกรรม
“ Goodness Memo ”

-ดแู ลครอบครัวในวนั หยุด -รว่ มบรจิ ำคเงชิ ว่ ยเหลือ
-ซ้อื ขนมฝำกหลำน ผูป้ ระสบปญั หำ Covid-19
-ชืน่ ชมลูกนอ้ งทแ่ี บง่ ขนม -เช็คเวลำในกำรฉีดวคั ซีน
หวำนใหร้ ับประทำน ให้พ่อกับแม่
-ร่วมให้กำลังใจน้องออทิสตกิ
และผปู้ กครองทเี่ ข้ำรบั กำรฉดี -ให้กำลังใจเพื่อน
วคั ซนี Covid - 19 ในกำรทำงำน
ผอ.บญุ สติ ำ กันพลู
ปฏิยทุ ธ บญุ ผลกึ

-รว่ มบริจำคเงินช่วยเหลือ -รว่ มบริจำคเงินชว่ ยเหลือ
ผู้ประสบปญั หำ Covid-19 ผปู้ ระสบปัญหำ Covid-19
-ให้อำหำรแมว -ทำควำมสะอำดบ่อปลำ
-ชื่นชมกนกลกั ษณ์สำหรบั -ใหอ้ ำหำรปลำย
อำหำรกลำงวัน -ซอ้ื กำแฟให้เพอ่ื น
-ซ้อื ลูกชนิ้ มำ
-ซ้อื ลูกช้ินมำฝำกเพื่อน ฝำกเพอ่ื นรว่ มงำน
รว่ มงำน
อภิญญำ มำนะแท้ อรทยั พรำมจร

กิจกรรม
“ Goodness Memo ”

-ซ้อื อำหำรกลำงวนั ให้ -ไปทำธรุ กรรม
เพอื่ น ทำงกำรเงนิ
-ชื่นชมกนกลักษณ์ ให้เพอ่ื นท่ีธนำคำร
สำหรับอำหำรกลำงวนั -ต้ังใจทำงำน
-ช่นื ชมโสภำพันธท์ ี่แบง่ -ชน่ื ชมจันทรท์ ิพย์
กำแฟใหด้ มื่ แบ่งขนมให้
จรรยำ สำยโอะ๊ รัปประทำน พุฒนิ ันท์ วนั ทำ

-ชน่ื ชมกนกลกั ษณ์ที่ -รว่ มบริจำคเงินชว่ ยเหลอื
นำขนมและน้ำพริก ผูป้ ระสบปัญหำ Covid-19
ปลำร้ำมำฝำก
-ชน่ื ชมกนกลักษณ์ -ชว่ ยชวี ิตกระรอกท่ี
สำหรบั อำหำร ตกนำ้ ในโอง่
กลำงวนั -ชน่ื ชมวงศกรท่ี
ซื้อหมูปง้ิ มำใหท้ ำน
ภำณมุ ำส เด่นสท้ำน วนี ำ พทุ ธอินทร์

กจิ กรรม
“ Goodness Memo ”

-รว่ มบริจำคเงินชว่ ยเหลอื -ดูแลรดนำ้ แปลง
ผปู้ ระสบปญั หำ Covid-19 เกษตร
-ชน่ื ชมกนกลกั ษณ์
-ชน่ื ชมกนกลกั ษณ์ สำหรบั อำหำร
สำหรบั อำหำรกลำงวัน กลำงวนั ยุทธนำ ศรจี ันทร์
และนำผลมำมำให้ -รว่ มบริจำคเงินชว่ ยเหลือ
รปั ประทำน ผูป้ ระสบปัญหำ Covid-19

จนั ทรท์ ิพย์ พนั ธ์พฤก

- แบ่งขนมใหค้ นขบั เรือ -ร่วมบริจำคเงินชว่ ยเหลือ
- ชน่ื นวปพรรษ ผูป้ ระสบปญั หำ Covid-19

ทีซ่ ้อื ขนมมำฝำก -ชื่นชมกนกลกั ษณ์
-ดแู ลรดน้ำแปลงเกษตร สำหรบั อำหำรกลำงวนั
-ทำอำหำรมำใหเ้ พ่ือนร่วม
งำนรปั ประทำน นวปพรรษ เจรญิ วงศเ์ พช็ ร

กนกลักษณ์ สุขทอง

กจิ กรรม
“ Goodness Memo ”

- ใหอ้ ำหำรปลำ -รว่ มบรจิ ำคเงินช่วยเหลอื
-ให้อำหำรแมว ผู้ประสบปญั หำ Covid-19
-เอำของไปสง่ แทน -ชนื่ ชมกนกลักษณ์
เพอื่ น สำหรับอำหำรกลำงวัน
-ช่ืนชมอภิญญำ -ยกน้ำใหเ้ พ่อื น
อรทัยแบง่ อำหำร สุกลั ยำ มำนะแท้ -เชด็ โต๊ะใหเ้ พื่อน
ใหร้ ัปประทำน -ช่วยเพอื่ นยกโต๊ะ อรริ ุธ มำมุ

-ร่วมบริจำคเงินชว่ ยเหลอื -รว่ มบริจำคเงินชว่ ยเหลือ
ผปู้ ระสบปัญหำ Covid-19 ผปู้ ระสบปญั หำ Covid-19
-ชนื่ ชมกนกลกั ษณ์
สำหรบั อำหำรกลำงวนั -ชื่นชมกนกลักษณ์
-ล้ำงอำ่ งปลำ สำหรบั อำหำรกลำงวนั
-แบง่ ขนมให้เพอื่ น -ใหอ้ ำหำรแมว
ร่วมงำน จีระภำ ทำพระเวช
-ใหอ้ ำหำรปลำ

วงศกร เทียบขว่ ง

กจิ กรรม
“ Goodness Memo ”

-ชืน่ ชมทุกคนท่ที ำ -รว่ มบริจำคเงินชว่ ยเหลือ
ควำมดใี นวนั น้ี ผู้ประสบปญั หำ Covid-19
-ชน่ื ชมกนกลกั ษณ์
สำหรบั อำหำรกลำงวนั -ช่นื ชมกนกลักษณ์
-หุ้งข้ำวใหเ้ พอ่ื น สำหรบั อำหำรกลำงวัน
รปั ประทำน -ช่ืนชมอรริ ุธทใี่ หย้ มื ท่ี
ชำตแบตโทรศพั ท์
โสภำพนั ธ์ ช่ืนพันธ์
จกั รกฤษณ์ จูเลก็

-ซ้อื อำหำรใหเ้ พื่อนรว่ มงำน

-ชน่ื ชมกนกลักษณ์

สำหรับอำหำรกลำงวัน
-ร่วมบรจิ ำคเงนิ

ชว่ ยเหลือ

ผปู้ ระสบปญั หำ

Covid-19
ประชำ บุญชูนำงบญุ สติ ำ กองบรรณำธกิ ำร
นำงสำวอภญิ ญำ กันพลู ท่ปี รกึ ษำบรรณำธกิ ำร
นำยจักรกฤษณ์ มำนะแท้ บรรณำธกิ ำร
จูเลก็ ผชู้ ่วยบรรณำธกิ ำร

Together we go further
“ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล”

ขอ้ มลู ผใู้ ชบ้ ริกำร
ศูนยพ์ ัฒนำศกั ยภำพบุคคลออทิสตกิ จงั หวัดนนทบรุ ี

ประจำเดือน พฤษภำคม 2564
ผใู้ ชบ้ รกิ ำรทงั้ หมดจำนวน 91 คน
ผู้ใช้บรกิ ำรชำยจำนวน 86 คน
ผใู้ ช้บรกิ ำรหญงิ จำนวน 5 คน
กลมุ่ ใหบ้ รกิ ำรรำยชวั่ โมงอำยุตำ่ กวำ่ 12 ปี จำนวน 12 คน


Click to View FlipBook Version