The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2560-2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Academic Administration, 2019-12-11 10:53:48

หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2560-2562

หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2560-2562ความนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น

กาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตั ริยท์ รง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และด้วยความมุ่งม่ันของบุคลากรต่อการจัดและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาอย่างจริงจัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงได้รับการยอมรับเป็นท่ีนิยมของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อเป็นจานวนมาก ประกอบกับศิษย์เก่าได้ประสบ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับสูง จึงเห็นสมควรยกระดับมาตรฐานโรงเรียนซึ่งมีความ
พร้อมสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่าง
ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวเิ คราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
มีคุณธรรมนาความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถทางด้านวิชาการก้าวไกลเป็นท่ียอมรับใน
ระดบั สากล

วสิ ยั ทัศนโ์ รงเรยี น
องคก์ รคณุ ภาพมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปน็ ไทย

สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รยี น
โรงเรยี นมุ่งม่นั ในการพัฒนาผู้เรยี นใหม้ ีสมรรถนะความสามารถในการดารงตนอยู่ในสังคม

อยา่ งมีความสุข โดยมีสมรรถนะสาคัญ ดงั นี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการเลือกใช้วิธกี ารส่อื สาร ทม่ี ี

ประสทิ ธภิ าพเพ่ือถ่ายทอดความคดิ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนะของตนเอง และการเลือกรับหรือไมร่ บั
ข้อมลู ขา่ วสารด้วยหลกั เหตผุ ลและความถกู ต้อง

๒. ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคดิ สงั เคราะห์ การคิด
อยา่ งสรา้ งสรรค์ การคดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ อยา่ งเปน็ ระบบ เพอ่ื สร้างองค์ความรทู้ ี่ทาให้มกี าร
ตดั สินใจได้อย่างเหมาะสม

๓. ความสามารถในการแกป้ ัญหาเป็นความสามารถในการแกป้ ัญหาไดอ้ ย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพน้ื ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใชท้ าให้มีการตัดสินใจทีม่ ปี ระสทิ ธิภาพ

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ติ เป็นความสามารถในการ การเรยี นรดู้ ้วยตนเอง การ
เรยี นรู้อย่างต่อเน่ือง การทางาน และการอย่รู ่วมกนั ในสังคมรจู้ ักแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม ปรับตวั ใหท้ นั กับการเปลย่ี นแปลงของสงั คมและสภาพแวดลอ้ ม และการรู้จัก
หลีกเลย่ี งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สง่ ผลกระทบต่อตนเองและผู้อนื่

๕. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยเี ปน็ ความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยดี า้ น
ตา่ ง ๆ เพอื่ การพฒั นาตนเองและสงั คมคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

การพัฒนาผ้เู รยี นใหเ้ ปน็ ผปู้ ระพฤตดิ ี มีความรู้ เป็นพลโลกท่ีมคี ณุ ภาพมาตรฐานสากล โดย

โรงเรียนได้กาหนดคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์เพื่อกอ่ ใหเ้ กดิ แก่ผเู้ รยี น ดังนี้

๑. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ ๖. มุ่งมนั่ ในการทางาน

๒. ซื่อสัตย์สจุ รติ ๗. รักความเป็นไทย
๓. มีวินยั ๘. มีจติ สาธารณะ
๔. ใฝ่เรยี นรู้ ๙. รูจ้ ักปรบั ตัว
๕. อย่อู ย่างพอเพียง ๑๐. เป็นผนู้ า

โครงสรา้ งหลกั สตู รโรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา
หลักสตู รของโรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษา เปน็ หลกั สตู รระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย (ช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่ี ๔–๖) มีโครงสรา้ งหลักสตู รดังนี้
๑. สาระการเรียนรู้
๒. กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๓. เวลาเรียน
๔. คาอธิบายรายวชิ า
๕. การจดั การเรยี นรู้
๖. สื่อการเรียนรู้
๗. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โครงสรา้ งและรายวิชาของหลกั สูตร

โครงสร้างและรายวชิ าของหลักสตู รจัดแสดงไวใ้ นรูปตาราง ดงั น้ี
๑. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
๒. สรปุ รวมจานวนหนว่ ยกิตและช่ัวโมงของโครงสร้างหลักสตู ร ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖

โครงสรา้ งหลักสตู ร โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา
ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๔-๖

จานวนหน่วยกิตจาแนกตามสาระการเรยี นรทู้ ่เี น้น

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สาระการเรยี นรู้ สาระการเรยี นรูเ้ พ่ิมเตมิ สว่ นที่ ๑
พน้ื ฐาน
ว–ค ภ–ค ภาษา

๑. ภาษาไทย ๖ –๖ ๖

๒. คณติ ศาสตร์ ๖ ๑๒ ๑๒ –

๓. วิทยาศาสตร์ ๖ ๒๕ – –

๔. สงั คมศกึ ษาศาสนาและวฒั นธรรม ๘ ๕๕ ๕

๕. สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา ๓ ๒๒ ๒

๖. ศลิ ปะ ๓ –– –

๗. การงานอาชพี และเทคโนโลยี ๓ -๖ ๔

๘. ภาษาอังกฤษ ๖ ๗ ๑๒ ๑๒

๙. ภาษาตา่ งประเทศท่ี ๒ - - - ๑๘

รวม ๔๑ ๕๑ ๔๓ ๔๗

พน้ื ฐาน (๔๑ หน่วยกิต)+สาระการเรยี นรูเ้ พิม่ เตมิ สว่ นท่ี ๑ ๙๒ ๘๔ ๘๘

สาระการเรียนรู้เพม่ิ เติมส่วนที่ ๒ ๒-๔ ๒-๔ ๒-๔

รวมจานวนหนว่ ยกิตของสาระการเรยี นรู้ ๙๔-๙๖ ๘๖-๘๘ ๙๐-๙๒

รวมจานวนชวั่ โมงของสาระการเรียนรู้ ๓๗๖๐- ๓๔๔๐-๓๕๒๐ ๓๖๐๐-๓๖๘๐
๓๘๔๐

รวมจานวนช่วั โมงกิจกรรมพฒั นาผ้เู รียน * ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐

รวมจานวนชัว่ โมงทง้ั หมด ๔๑๒๐- ๓๘๐๐-๓๘๘๐ ๓๙๖๐-๔๐๔๐
๔๒๐๐

หมายเหตุ

๑. สาระการเรยี นรูเ้ พ่ิมเติมส่วนท่ี ๒เปน็ สาระการเรยี นรู้ที่จดั เพิ่มเพอ่ื ตอบสนอง

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผเู้ รยี นแต่ละคนท้ังดา้ นวิชาการและวิชาชีพ โดยนักเรยี น

ในแต่ละสาระการเรยี นรทู้ ี่เน้นเลอื กเรียนตามความสนใจเพมิ่ อยา่ งน้อย ๒.๐-๔.๐ หน่วยกิต

ระดับ ม.๔

– สาระการเรยี นรทู้ ีเ่ น้น วทิ ย์-คณิต เลือกในกลุ่มวชิ าภาษาตา่ งประเทศท่ี ๒ ได้แก่

ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาญปี่ นุ่ ภาษาเยอรมนั ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาสเปน

– สาระการเรยี นรทู้ ีเ่ น้น ภาษา-คณติ เลอื กในกล่มุ วชิ าภาษาต่างประเทศที่ ๒ ไดแ้ ก่

ภาษาญปี่ ุน่ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

– สาระการเรยี นรูท้ เ่ี นน้ ภาษา เลือกในวิชาภาษาตามแผนระดับ ม.๕ จัดแบง่ ออกเป็น ๕ กล่มุ ดงั น้ี

๑. กลุ่มคอมพิวเตอร์

๒. กลมุ่ วทิ ย์–คณติ ประยุกต์

๓. กลมุ่ บริหารจดั การ

๔. กลมุ่ คุณภาพชวี ิต

๕. กลุม่ ภาษาฝรง่ั เศส ภาษาเยอรมนั ภาษาญ่ปี นุ่ ภาษาสเปน ภาษาจนี ภาษาเกาหลี

ระดบั ม.๖ เนน้ ความถนัดเฉพาะทาง

-วศิ วกรรมศาสตร์ -รัฐศาสตร์

- สถาปัตยกรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์

- แพทยศาสตร์

๒. กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น ๓ ชวั่ โมง / สัปดาห์ ประกอบด้วย กิจกรรมชมรม กิจกรรมแนะ-

แนว และกิจกรรมสง่ เสริมคณุ ธรรมจริยธรรม

สรปุ รวมจานวนหนว่ ยกติ และช่ัวโมงของโครงสร้างหลักสตู ร ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๔–๖

ระดบั ช้ัน / จานวนหน่วยกติ และชัว่ โมงจาแนกตามกลมุ่ สาระการเรียนร้ทู เ่ี น้น
ภาคเรียน
วิทย์-คณิต ภาษา–คณติ ภาษา

หนว่ ยกิต ชว่ั โมง หนว่ ยกติ ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง

๔/๑ ๑๖.๐-๑๗.๐ ๗๐๐-๗๔๐ ๑๖.๐-๑๗.๐ ๗๐๐-๗๔๐ ๑๖.๐-๑๗.๐ ๗๐๐-๗๔๐

๔/๒ ๑๖.๕-๑๗.๕. ๗๒๐-๗๖๐ ๑๖.๕-๑๗.๕. ๗๒๐-๗๖๐ ๑๖.๕-๑๗.๕. ๗๒๐-๗๖๐

๕/๑ ๑๕.๕- ๑๖.๕ ๖๘๐-๗๒๐ ๑๕.๐-๑๖.๐ ๖๖๐-๗๐๐ ๑๖.๐-๑๗.๐ ๗๐๐-๗๔๐

๕/๒ ๑๖.๐-๑๗.๐ ๗๐๐-๗๔๐ ๑๔.๕-๑๕.๕ ๖๔๐- ๖๘๐ ๑๕.๕- ๑๖.๕ ๖๘๐-๗๒๐

๖/๑ ๑๕.๐-๑๖.๐ ๖๖๐-๗๐๐ ๑๒.๕-๑๓.๕ ๕๖๐-๖๐๐ ๑๓.๕-๑๔.๕ ๖๐๐-๖๔๐

๖/๒ ๑๕.๐-๑๖.๐ ๖๖๐-๗๐๐ ๑๒.๕-๑๓.๕ ๕๖๐-๖๐๐ ๑๓.๕-๑๔.๕ ๖๐๐-๖๔๐

รวม ๙๔.๐- ๔๑๒๐- ๘๗.๐- ๓๘๔๐- ๙๑.๐- ๔๐๐๐-
๑๐๐.๐ ๔๓๖๐ ๙๓.๐ ๔๐๘๐ ๙๗.๐ ๔๒๔๐

หมายเหตุ จานวนชั่วโมงรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ชว่ั โมง/ภาคเรียน

สาระ จานวนหน่วยกติ และชว่ั โมงจาแนกตามกลุ่มสาระการเรยี นร้ทู ี่เน้น
การเรยี นรู้
วิทย-์ คณติ ภาษา–คณติ ภาษา
พืน้ ฐาน
เพ่มิ เติม หนว่ ยกติ ชว่ั โมง หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง
กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน
๔๑.๐ ๑๖๔๐ ๔๑.๐ ๑๖๔๐ ๔๑.๐ ๑๖๔๐
รวม
๕๓.๐ - ๒๑๒๐ - ๔๕.๐ - ๑๘๐๐ – ๔๙.๐ - ๑๙๖๐ -
๕๕.๐ ๒๒๐๐ ๔๗.๐ ๑๘๘๐ ๕๑.๐ ๒๐๔๐

– ๓๖๐ – ๓๖๐ – ๓๖๐

๙๔.๐ - ๔๑๒๐ - ๘๖.๐ - ๓๘๐๐- ๙๐.๐ – ๓๙๖๐-
๙๖.๐ ๔๒๐๐ ๘๘.๐ ๓๘๘๐ ๙๒.๐ ๔๐๔๐รายวชิ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้พนื้ ฐาน

รหัสวชิ า กลมุ่ สาระการเรียนรู้ / กลมุ่ สาระการเรยี นรทู้ เี่ นน้
ชือ่ รายวิชา ว-ค ภ-ค ภ–ฝ ภ–ย ภ–ญ ภ–ป ภ-จ ภ-ก

๑. กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

รวมจานวนหน่วยกติ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐

๒. กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์

ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

รวมจานวนหนว่ ยกิตกลุ่มสาระการเรยี นร้คู ณิตศาสตร์ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐

๓. กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์

ว ๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๑๑๐๒ วทิ ยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๓๑๐๑ วทิ ยาศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

รวมจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐

๔. กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

(ศาสนา ศลี ธรรม จริยธรรม)

ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

(หน้าท่ีพลเมือง และวัฒนธรรม)

ส ๓๑๑๐๓ ประวตั ิศาสตร์ด้านการเมืองการ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ปกครอง

ส ๓๒๑๐๑ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

(ภมู ศิ าสตร์)

ส ๓๒๑๐๒ สังคมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

(เศรษฐศาสตร)์

ส ๓๒๑๐๓ ประวตั ิศาสตรด์ ้านเศรษฐกจิ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐รหัสวชิ า กลมุ่ สาระการเรียนรู้ / กลุ่มสาระการเรยี นร้ทู ี่เนน้
ชื่อรายวชิ า ว-ค ภ-ค ภ–ฝ ภ–ย ภ–ญ ภ–ป ภ-จ ภ-ก

ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

(ประวตั ศิ าสตรแ์ ละสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ๑)
ส ๓๓๑๐๒ สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

(ประวตั ศิ าสตร์และสถานการณใ์ น
ปัจจบุ ัน ๒)

รวมจานวนหนว่ ยกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐
และวัฒนธรรม

๕. กล่มุ สาระการเรยี นรู้สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

พ ๓๑๑๐๑ สุขศกึ ษา ๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๑๑๐๒ สขุ ศึกษา ๒ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๒๑๐๑ สุขศกึ ษา ๓ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๓๑๐๑ สขุ ศึกษา ๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

รวมจานวนหนว่ ยกติ กลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ุขศึกษาและ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐
พลศึกษา

๖. กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศิลปะ

ศ ๓๑๑๐๑ ศลิ ปะ ๑ (ทัศนศิลป)์ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ (สังคตี นิยม) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ศ ๓๒๑๐๑ ศลิ ปะ ๓ (นาฏศิลปไ์ ทย) ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ (นาฏศลิ ปส์ ากล) ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

รวมจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐

๗. กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี

ง ๓๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ง ๓๑๑๐๒ งานออกแบบและเทคโนโลยี ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ง ๓๒๑๐๑ พนื้ ฐานการดารงชีวติ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

รวมจานวนหนว่ ยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐
และเทคโนโลยี

๘. กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๑๑๐๒ ภาษาองั กฤษ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๒๑๐๒ ภาษาองั กฤษ ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๓๑๐๒ ภาษาองั กฤษ ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

รวมจานวนหนว่ ยกติ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐
ภาษาตา่ งประเทศรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรเู้ พิ่มเติมสว่ นที่ ๑

รหสั วิชา กล่มุ สาระการเรยี นรู้ / กลมุ่ สาระการเรียนรู้ที่เน้น
ชือ่ รายวิชา ว-ค ภ-ค ภ–ฝ ภ–ย ภ–ญ ภ–ป ภ-จ ภ-ก

๑. กลุม่ สาระการเรียนร้ภู าษาไทย – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๑ ประวัติวรรณคดี ๑ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๒ ประวัตวิ รรณคดี ๒ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๓ วรรณคดีมรดก ๑ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๔ วรรณคดีมรดก ๒ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๕ หลักภาษาไทย – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๖ การเขียน

รวมจานวนหนว่ ยกิตกลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย – ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐

๒. กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์
ค ๓๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เสรมิ ๑ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ค ๓๐๒๐๒ คณิตศาสตรเ์ สรมิ ๒ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ค ๓๐๒๐๓ คณิตศาสตร์เสริม ๓ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ค ๓๐๒๐๔ คณติ ศาสตร์เสรมิ ๔ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ค ๓๐๒๐๕ คณติ ศาสตร์เสรมิ ๕ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ค ๓๐๒๐๖ คณิตศาสตร์เสรมิ ๖ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –

รวมจานวนจานวนหนว่ ยกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๒.๐ ๑๒.๐ – – – – – –
คณติ ศาสตร์

๓. กลุ่มสาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์
ว ๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๐๒ ฟสิ ิกส์ ๒ ๑.๕ – – – – – – –
ว ๓๐๒๐๓ ฟิสกิ ส์ ๓ ๒.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๐๔ ฟสิ ิกส์ ๔ ๒.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๐๖ ฟสิ กิ ส์ ๖ ๒.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๖ เคมี ๖ ๑.๕ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๑ ชวี วิทยา ๑ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๓ ชีววทิ ยา ๓ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๔ ชีววทิ ยา ๔ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๕ ชวี วทิ ยา ๕ ๑.๕ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๖ ชวี วทิ ยา ๖ ๑.๕ – – – – – – –

รวมหนว่ ยกติ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒๕.๐ – – – – – – –

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คม ศาสนาและ

วัฒนธรรม ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๐๑ พระพุทธศาสนา ๑
ส ๓๐๒๐๒ พระพทุ ธศาสนา ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๐๓ พระพทุ ธศาสนา ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๘๑ ภูมิศาสตรก์ ารท่องเที่ยว - ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๒๑ กฎหมายทีค่ วรรู้ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๐๔ อาเซยี นศึกษา ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
หนา้ ท่พี ลเมอื ง ๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕รหสั วิชา กล่มุ สาระการเรยี นรู้ / กลมุ่ สาระการเรียนรทู้ ่ีเน้น
ช่ือรายวชิ า ว-ค ภ-ค ภ–ฝ ภ–ย ภ–ญ ภ–ป ภ-จ ภ-ก

หน้าทพี่ ลเมอื ง ๒ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
หน้าท่ีพลเมอื ง ๓ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
หน้าทพ่ี ลเมอื ง ๔ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

รวมจานวนหนว่ ยกติ กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ังคม ๗.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐
ศาสนาและวัฒนธรรม

๕. กล่มุ สาระการเรยี นรู้สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๐๒๐๑ บาสเกตบอล
พ ๓๐๒๐๒ แอโรบิก ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๐๒๐๓ เทนนสิ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๐๒๐๔ วอลเลย์บอล ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๐๒๐๕ แบดมินตนั ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๐๒๐๖ ลีลาศ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

รวมจานวนหน่วยกิตกลมุ่ สาระการเรยี นรูส้ ขุ ศึกษา ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐
และพลศกึ ษา

๖. กล่มุ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ

รวมหน่วยกิตกลมุ่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ––––––––

๗. กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี และทคโนโลยี

ง ๓๐๒๖๗ สารนิเทศเพื่อการศกึ ษาค้นควา้ ๑ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ง ๓๐๒๖๕ พรรณพชื กับคณุ ภาพชวี ติ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ง ๓๐๒๖๑ การบญั ชี ๑ – ๑.๐ – – – – – –

ง ๓๐๒๖๒ การบญั ชี ๒ – ๑.๐ – – – – – –

ง ๓๐๒๖๘ สารนิเทศเพอ่ื การศึกษาคน้ ควา้ ๒ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ง ๓๐๒๖๙ สารนิเทศเพอ่ื การศกึ ษาคน้ คว้า ๓ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

รวมหนว่ ยกิตกล่มุ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี และ – ๖.๐ ๔.๐ ๔.๐ ๔.๐ ๔.๐ ๔.๐ ๔.๐
เทคโนโลยี

๘. กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ
อ ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอา่ น–เขยี น ๑ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕
อ ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอา่ น–เขยี น ๒ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕
อ ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่าน–เขยี น ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่าน–เขยี น ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษอา่ น–เขยี น ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๑๒๐๖ ภาษาองั กฤษอา่ น–เขียน ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๐๒๑๑ ภาษาอังกฤษฟัง–พูด ๑ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
อ ๓๐๒๑๒ ภาษาอังกฤษฟงั –พดู ๒ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
อ ๓๐๒๑๓ ภาษาอังกฤษฟัง–พดู ๓ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
อ ๓๐๒๑๔ ภาษาอังกฤษฟัง–พดู ๔ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
อ ๓๐๒๑๕ ภาษาอังกฤษฟัง–พูด ๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
อ ๓๐๒๑๖ ภาษาอังกฤษฟงั –พูด ๖ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
อ ๓๐๒๒๑ ภาษาอังกฤษทอ่ งเทย่ี ว ๑ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๐๒๒๒ ภาษาองั กฤษทอ่ งเทย่ี ว ๒ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ฝ ๓๐๒๐๑ ภาษาฝรง่ั เศส ๑ – – ๓.๐ – – – – –
ฝ ๓๐๒๐๒ ภาษาฝรง่ั เศส ๒ – – ๓.๐ – – – – –
ฝ ๓๐๒๐๓ ภาษาฝรง่ั เศส ๓ – – ๓.๐ – – – – –
ฝ ๓๐๒๐๔ ภาษาฝรง่ั เศส ๔ – – ๓.๐ – – – – –

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรยี นรู้ / ๙
ชื่อรายวิชา
ฝ ๓๐๒๐๕ ภาษาฝรัง่ เศส ๕ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ท่เี นน้
ฝ ๓๐๒๐๖ ภาษาฝรง่ั เศส ๖ ว-ค ภ-ค ภ–ฝ ภ–ย ภ–ญ ภ–ป ภ-จ ภ-ก
ฝ ๓๐๒๑๑ ภาษาฝรงั่ เศสอา่ น–เขียน ๑ – – ๒.๐ – – – – –
ฝ ๓๐๒๑๒ ภาษาฝรั่งเศสอ่าน–เขียน ๒ – – ๒.๐ – – – – –
ย ๓๐๒๐๑ ภาษาเยอรมนั ๑ – – ๑.๐ – – – – –
ย ๓๐๒๐๒ ภาษาเยอรมัน ๒ – – ๑.๐ – – – – –
ย ๓๐๒๐๓ ภาษาเยอรมนั ๓ – – – ๓.๐ – – – –
ย ๓๐๒๐๔ ภาษาเยอรมนั ๔ – – – ๓.๐ – – – –
ย ๓๐๒๐๕ ภาษาเยอรมนั ๕ – – – ๓.๐ – – – –
ย ๓๐๒๐๖ ภาษาเยอรมนั ๖ – – – ๓.๐ – – – –
ย ๓๐๒๑๑ ภาษาเยอรมนั อ่าน–เขยี น ๑ – – – ๒.๐ – – – –
ย ๓๐๒๑๒ ภาษาเยอรมนั อ่าน–เขียน ๒ – – – ๒.๐ – – – –
ญ ๓๐๒๐๑ ภาษาญี่ปุน่ ๑ – – – ๑.๐ – – – –
ญ ๓๐๒๐๒ ภาษาญปี่ ุ่น ๒ – – – ๑.๐ – – – –
ญ ๓๐๒๐๓ ภาษาญป่ี ุ่น ๓ – – – – ๓.๐ – – –
ญ ๓๐๒๐๔ ภาษาญี่ปุ่น ๔ – – – – ๓.๐ – – –
ญ ๓๐๒๐๕ ภาษาญ่ปี นุ่ ๕ – – – – ๓.๐ – – –
ญ ๓๐๒๐๖ ภาษาญ่ปี นุ่ ๖ – – – – ๓.๐ – – –
ญ ๓๐๒๑๑ ภาษาญปี่ ุ่นอา่ น–เขียน ๑ – – – – ๒.๐ – – –
ญ ๓๐๒๑๒ ภาษาญป่ี นุ่ อ่าน–เขียน ๒ – – – – ๒.๐ – – –
ป ๓๐๒๐๑ ภาษาสแปน ๑ – – – – ๑.๐ – – –
ป ๓๐๒๐๒ ภาษาสเปน ๒ – – – – ๑.๐ – – –
ป ๓๐๒๐๓ ภาษาสเปน ๓ – – – – – ๓.๐ – –
ป ๓๐๒๐๔ ภาษาสเปน ๔ – – – – – ๓.๐ – –
ป ๓๐๒๐๕ ภาษาสเปน ๕ – – – – – ๓.๐ – –
ป ๓๐๒๐๖ ภาษาสเปน ๖ – – – – – ๓.๐ – –
ป ๓๐๒๑๑ ภาษาสเปนอา่ น–เขียน ๑ – – – – – ๒.๐ – –
ป ๓๐๒๑๒ ภาษาสเปนอา่ น–เขียน ๒ – – – – – ๒.๐ – –
จ ๓๐๒๐๑ ภาษาจนี ๑ – – – – – ๑.๐ – –
จ ๓๐๒๐๒ ภาษาจีน ๒ – – – – – ๑.๐ – –
จ ๓๐๒๐๓ ภาษาจีน ๓ – – – – – – ๓.๐ –
จ ๓๐๒๐๔ ภาษาจีน ๔ – – – – – – ๓.๐ –
จ ๓๐๒๐๕ ภาษาจีน ๕ – – – – – – ๓.๐ –
จ ๓๐๒๐๖ ภาษาจีน ๖ – – – – – – ๓.๐ –
จ ๓๐๒๑๑ ภาษาจีนอ่าน–เขียน ๑ – – – – – – ๒.๐ –
จ ๓๐๒๑๒ ภาษาจีนอ่าน–เขียน ๒ – – – – – – ๒.๐ –
ก ๓๐๒๐๑ ภาษาเกาหลี ๑ – – – – – – ๑.๐ –
ก ๓๐๒๐๒ ภาษาเกาหลี ๒ – – – – – – ๑.๐ –
ก ๓๐๒๐๓ ภาษาเกาหลี ๓ – – – – – – – ๓.๐
ก ๓๐๒๐๔ ภาษาเกาหลี ๔ – – – – – – – ๓.๐
ก ๓๐๒๐๕ ภาษาเกาหลี ๕ – – – – – – – ๓.๐
ก ๓๐๒๐๖ ภาษาเกาหลี ๖ – – – – – – – ๓.๐
ก ๓๐๒๑๑ ภาษาเกาหลีอา่ น–เขยี น ๑ – – – – – – – ๒.๐
ก ๓๐๒๑๒ ภาษาเกาหลีอา่ น–เขยี น ๒ – – – – – – – ๒.๐
– – – – – – – ๑.๐
รวมจานวนหนว่ ยกติ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ – – – – – – – ๑.๐
๗.๐ ๑๒.๐ ๓๐.๐ ๓๐.๐ ๓๐.๐ ๓๐.๐ ๓๐.๐ ๓๐.๐
ภาษาตา่ งประเทศ

๑๐

รายวชิ าในสาระการเรยี นรู้เติมสว่ นท่ี ๒

เป็นสาระการเรยี นร้ทู ่ีจัดขึ้นเพือ่ ตอบสนองความสามารถ ความถนดั ความสนใจของนกั เรยี น
ใหเ้ ลือก จานวน ๒ – ๔ รายวชิ า ๒.๐ – ๔.๐ หนว่ ยกิต ดงั นี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา ชอ่ื รายวิชา หน่วยกติ
๑. ภาษาไทย ท ๓๐๒xx การเขียน (วิทย)์ ๑.๐
ท ๓๐๒xx หลักภาษาไทย (วิทย์) ๑.๐
ท ๓๐๒xx ภาษาและวฒั นธรรม (ศลิ ป)์ ๑.๐
ท ๓๐๒xx การเขียนสร้างสรรค์ ๑.๐
๔.๐
รวมกลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย ค ๓๐๒๕๑ คณติ ศาสตร์ประยกุ ต์ ๑.๐
๒. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตรป์ ระกนั ภยั ๑.๐
ค ๓๐๒๕๒ ทฤษฎีรหสั ๑.๐
ค ๓๐๒๕๓ ทฤษฎีเกม ๑.๐
ค ๓๐๒๕๔ ๔.๐
๑.๐
รวมกลุม่ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ พ้ืนฐานเมแคนคิ และหุน่ ยนต์ ๑.๐
๓. วทิ ยาศาสตร์ ว ๓๐๒๘๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ซ้า GS) ๑.๐
ว ๓๐๒๙๑ S1 (Gifted) ๓.๐
ว ๓๐๒๙๒ ๑.๐
รวมกลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์ ๑.๐
๑.๐
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และ ส ๓๐๒๒๑ รฐั ศาสตรเ์ บ้อื งตน้ ๑.๐
วัฒนธรรม ส ๓๐๒๒๒ นติ ศิ าสตร์เบ้อื งต้น ๑.๐
ส ๓๐๒๗๑ เศรษฐศาสตรค์ รวั เรอื น ๑.๐
ส ๓๐๒๘๓ ภูมศิ าสตร์ โลกและสิง่ แวดลอ้ ม ๖.๐
ส ๓๐๒๘๔ วัฒนธรรมเอเชยี ศึกษา –
ส ๓๐๒๘๕ โลกศกึ ษา –
รวมกล่มุ สาระการเรยี นรู้สังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม ๑.๐
๕. สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา ๑.๐
รวมกลุ่มสาระการเรยี นรู้สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ๑.๐
๖. ศลิ ปะ ศ ๓๐๒xx ทักษะดนตรสี ากล ๑.๐
รวมกลุ่มสาระการเรียนรศู้ ิลปะ ๑.๐
๗. การงานอาชพี และเทคโนโลยี ง ๓๐๒๔๑ เทคโนโลยสี ารสนเทศประยุกต์ ๑.๐
ง ๓๐๒๒๑ การเขยี นโปรแกรม ๑.๐
ง ๓๐๒๖๓ คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ๑.๐
ง ๓๐๒๖๗ สารนเิ ทศเพ่อื การคน้ ควา้ (ซา้ เพม่ิ เตมิ ส่วนท่ี 1) ๕.๐
ง ๓๐๒๖๘ สมนุ ไพรในครัวเรอื น ๑.๐
ง ๓๐๒๖๙ วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ ๑.๐
รวมกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี
๘. ภาษาตา่ งประเทศ
(กล่มุ ภาษาอังกฤษ) อ ๓๐๒๒๓ การเขียน
อ ๓๐๒๒๔ การอ่าน

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ รหสั วิชา ช่อื รายวชิ า ๑๑
(กลมุ่ ภาษาฝรงั่ เศส) ฝ ๓๐๒๒๑ ภาษาฝร่งั เศสเบอ้ื งต้น ๑ หนว่ ยกติ
ฝ ๓๐๒๒๒ ภาษาฝรัง่ เศสเบื้องตน้ ๒
ฝ ๓๐๒๒๓ ภาษาฝรง่ั เศสเบือ้ งต้น ๓ ๑.๐
ฝ ๓๐๒๒๔ ภาษาฝร่งั เศสเบ้ืองตน้ ๔ ๑.๐
(กลุ่มภาษาเยอรมนั ) ย ๓๐๒๒๑ ภาษาเยอรมันเบอ้ื งต้น ๑ ๑.๐
ย ๓๐๒๒๒ ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น ๒ ๑.๐
ย ๓๐๒๒๓ ภาษาเยอรมนั เบ้ืองต้น ๓ ๑.๐
ย ๓๐๒๒๔ ภาษาเยอรมนั เบอื้ งต้น ๔ ๑.๐
(กลมุ่ ภาษาญ่ปี นุ่ ) ญ ๓๐๒๒๑ ภาษาญปี่ ุ่นเบอ้ื งต้น ๑ ๑.๐
ญ ๓๐๒๒๒ ภาษาญป่ี ุ่นเบือ้ งต้น ๒ ๑.๐
ญ ๓๐๒๒๓ ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น ๓ ๑.๐
ญ ๓๐๒๒๔ ภาษาญีป่ ุ่นเบอื้ งต้น ๔ ๑.๐
(กลุม่ ภาษาสเปน) ป ๓๐๒๒๑ ภาษาสเปนเบอ้ื งตน้ ๑ ๑.๐
ป ๓๐๒๒๒ ภาษาสเปนเบอ้ื งตน้ ๒ ๑.๐
ป ๓๐๒๒๓ ภาษาสเปนเบอื้ งต้น ๓ ๑.๐
ป ๓๐๒๒๔ ภาษาสเปนเบอ้ื งต้น ๔ ๑.๐
(กลมุ่ ภาษาจีน) จ ๓๐๒๒๑ ภาษาจีนเบือ้ งต้น ๑ ๑.๐
จ ๓๐๒๒๒ ภาษาจีนเบอ้ื งตน้ ๒ ๑.๐
จ ๓๐๒๒๓ ภาษาจีนเบอื้ งตน้ ๓ ๑.๐
จ ๓๐๒๒๔ ภาษาจีนเบอ้ื งต้น ๔ ๑.๐
(กลุ่มภาษาเกาหล)ี ก ๓๐๒๒๑ ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น ๑ ๑.๐
ก ๓๐๒๒๒ ภาษาเกาหลีเบอื้ งต้น ๒ ๑.๐
ก ๓๐๒๒๓ ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้น ๓ ๑.๐
ก ๓๐๒๒๔ ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น ๔ ๑.๐
รวมกลมุ่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาต่างประเทศ วศิ วกรรมศาสตร์ ๑.๐
๙. ความถนดั เฉพาะทาง x ๓๐๒xx สถาปตั ยกรรมศาสตร์ ๑.๐
x ๓๐๒xx แพทยศาสตร์ ๒๖.๐
x ๓๐๒xx ๑.๐
รวมกล่มุ ความถนัดเฉพาะทาง ๑.๐
๑.๐
๓.๐

๑๒

รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดบั ช้นั / รหัสวิชา ชอ่ื รายวิชา หน่วย กลุ่มสาระการเรียนร้ทู เ่ี น้น
ภาคเรยี น กติ ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก

ม.๔/๑ ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๔/๑ ท ๓๐๒๐๑ ประวตั วิ รรณคดี ๑ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๔/๒ ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๔/๒ ท ๓๐๒๐๒ ประวตั ิวรรณคดี ๒ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๕/๑ ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๕/๑ ท ๓๐๒๐๓ วรรณคดีมรดก ๑ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๕/๒ ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๕/๒ ท ๓๐๒๐๔ วรรณคดีมรดก ๒ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๖/๑ ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๖/๑ ท ๓๐๒๐๕ หลักภาษาไทย ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๖/๒ ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๖/๒ ท ๓๐๒๐๖ การเขยี น ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

รวมจานวนหนว่ ยกติ ๖.๐ ๑๒.๐ ๑๒.๐ ๑๒.๐ ๑๒.๐ ๑๒.๐ ๑๒.๐ ๑๒.๐

ท ๓๐๒xx การเขียน (วิทย์) ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ท ๓๐๒xx หลักภาษาไทย (วิทย์) ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ท ๓๐๒xx ภาษาและวฒั นธรรม (ศลิ ป์) ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ท ๓๐๒xx การเขยี นสร้างสรรค์ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

หลกั สตู รพเิ ศษสาหรับนกั เรียนความสามารถพเิ ศษด้านภาษาไทย

ระดับชัน้ / รหัสวชิ า ชือ่ รายวชิ า หน่วย กลมุ่ สาระการเรยี นรูท้ ี่เน้น
ภาคเรยี น กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก
ท ๓๐๒๙๑ ภาษาไทยอดุ มศกึ ษา
ม.๖/๑ ท ๓๐๒๙๒ ภาษาไทยอุดมศกึ ษา ๑.๐
ม.๖/๒
๑.๐

* เฉพาะ ม.๖ ความสามารถพิเศษ*

๑๓

รายวิชาของกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชน้ั / รหสั วชิ า ชือ่ รายวชิ า หน่วย กลุ่มสาระการเรยี นรทู้ ี่เนน้
ภาคเรียน กติ ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก
ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๔/๑ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ม.๔/๑ ค ๓๐๒๐๑ คณติ ศาสตรเ์ สริม ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๔/๒ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ม.๔/๒ ค ๓๑๑๐๒ คณติ ศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๕/๑ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ม.๕/๑ ค ๓๐๒๐๒ คณติ ศาสตรเ์ สรมิ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๕/๒ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ม.๕/๒ ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๖/๑ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ม.๖/๑ ค ๓๐๒๐๓ คณิตศาสตรเ์ สริม ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๖/๒ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ม.๖/๒ ค ๓๒๑๐๒ คณติ ศาสตร์ ๔
๑๘.๐ ๑๘.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐
ค ๓๐๒๐๔ คณติ ศาสตรเ์ สริม ๔
๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ค ๓๓๑๐๑ คณติ ศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – –
๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ค ๓๐๒๐๕ คณิตศาสตร์เสรมิ ๕ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖

ค ๓๐๒๐๖ คณิตศาสตร์เสริม ๖

รวมจานวนหนว่ ยกติ

ค ๓๐๒๕๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์
ค ๓๐๒xx คณติ ศาสตรป์ ระกันภัย
ค ๓๐๒xx Coding
ค ๓๐๒xx ทฤษฎีเกม

หลักสูตรพเิ ศษสาหรบั นักเรียนความสามารถพเิ ศษดา้ นคณิตศาสตร์

ระดับชัน้ / รหัสวิชา ชือ่ รายวิชา หนว่ ย กลุม่ สาระการเรียนรทู้ ่ีเน้น
ภาคเรียน กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก
คณติ ศาสตรเ์ พ่ิมพนู ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๔/๑ ค ๓๐๒๙๑ ประสบการณ์ ๑
คณติ ศาสตร์เพิม่ พนู ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๔/๒ ค ๓๐๒๙๒ ประสบการณ์ ๒
คณติ ศาสตร์เพม่ิ พนู ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๕/๑ ค ๓๐๒๙๓ ประสบการณ์ ๓
คณติ ศาสตร์เพ่มิ พนู ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๕/๒ ค ๓๐๒๙๔ ประสบการณ์ ๔ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
แคลคลู สั ๑ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๖/๑ ค ๓๐๒๙๕ แคลคูลสั ๒
ม.๖/๒ ค ๓๐๒๙๖

๑๔

รายวิชากล่มุ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์

ระดบั ชัน้ / รหัสวชิ า ช่ือรายวิชา หน่วย กล่มุ สาระการเรยี นรทู้ ีเ่ นน้
ภาคเรยี น กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก

ม.๔/๑ ว ๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๔/๑ ว ๓๐๒๐๑ ฟิสกิ ส์ ๑ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๔/๑ ว ๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –

ม.๔/๑ ว ๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๔/๒ ว ๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๔/๒ ว ๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –

ม.๔/๒ ว ๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๔/๒ ว ๓๐๒๔๒ ชีววทิ ยา ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๑ ว ๓๒๑๐๑ วทิ ยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๕/๑ ว ๓๐๒๐๓ ฟสิ กิ ส์ ๓ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –

ม.๕/๑ ว ๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๑ ว ๓๐๒๔๓ ชวี วิทยา ๓ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๒ ว ๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๕/๒ ว ๓๐๒๐๔ ฟสิ ิกส์ ๔ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –

ม.๕/๒ ว ๓๐๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๒ ว ๓๐๒๔๔ ชวี วทิ ยา ๔ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๖/๑ ว ๓๓๑๐๑ วทิ ยาศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๖/๑ ว ๓๐๒๐๕ ฟิสกิ ส์ ๕ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –

ม.๖/๑ ว ๓๐๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –

ม.๖/๑ ว ๓๐๒๔๕ ชวี วิทยา ๕ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –

ม.๖/๒ ว ๓๓๑๐๒ วทิ ยาศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๖/๒ ว ๒๐๒๐๖ ฟิสกิ ส์ ๖ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –

ม.๖/๒ ว ๓๐๒๒๖ เคมี ๖ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –

ม.๖/๒ ว ๓๐๒๔๖ ชวี วทิ ยา ๖ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –

รวมจานวนหน่วยกติ ๓๑.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐

ว ๓๐๒๘๑ พน้ื ฐานเมแคนิคและหนุ่ ยนต์ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ว ๓๐๒๙๑ โครงงานวทิ ยาศาสตร์ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ว ๓๐๒xx S1 (Gifted) ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

๑๕

หลักสตู รพเิ ศษสาหรบั นกั เรยี นความสามารถพเิ ศษด้านวิทยาศาสตร์

ระดับช้นั / รหัสวชิ า ชื่อรายวิชา หน่วย กล่มุ สาระการเรียนรู้ทีเ่ น้น
ภาคเรียน กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก
ว ๓๐๒๑๑ ฟิสกิ ส์ พว.๑ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๔/๑ ว ๓๐๒๓๑ เคมี พว.๑ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๔/๑ ว ๓๐๒๕๑ ชีววิทยา พว.๑ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๔/๑ ว ๓๐๒๑๒ ฟสิ ิกส์ พว.๒ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๔/๒ ว ๓๐๒๓๒ เคมี พว.๒ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๔/๒ ว ๓๐๒๕๒ ชีววิทยา พว.๒ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๔/๒ ว ๓๐๒๑๓ ฟสิ กิ ส์ พว. ๓ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๕/๑ ว ๓๐๒๓๓ เคมี พว.๓ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๕/๑ ว ๓๐๒๕๓ ชวี วทิ ยา พว.๓ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๕/๑ ว ๓๐๒๑๔ ฟสิ กิ ส์ พว.๔ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๕/๒ ว ๓๐๒๓๔ เคมี พว.๔ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๕/๒ ว ๓๐๒๕๔ ชวี วทิ ยา พว.๔ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๕/๒ ว ๓๐๒๑๕ ฟิสกิ ส์ พว.๕ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ม.๖/๑ ว ๓๐๒๓๕ เคมี พว.๕ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๖/๑ ว ๓๐๒๕๕ ชีววิทยา พว.๕ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ม.๖/๑ ว ๓๐๒๙๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๔.๐ ๔.๐ – – – – – – –
ม.๖/๒

๑๖

รายวชิ ากลุ่มสาระการเรยี นรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชน้ั / รหัสวิชา ชื่อรายวชิ า หน่วย กลุ่มสาระการเรียนรทู้ ่ีเนน้
ภาคเรียน กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๔/๑ ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และ ๑.๐
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๔/๑ วัฒนธรรม ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๔/๒
(ศาสนา ศลี ธรรม จรยิ ธรรม)
ม.๔/๒
ม.๕/๑ ส ๓๐๒๐๑ พระพทุ ธศาสนา ๑ ๑.๐
ม.๕/๑
ม.๕/๑ ส ๓๑๑๐๒ สงั คมศกึ ษา ศาสนา และ ๑.๐
ม.๕/๒
ม.๕/๒ วัฒนธรรม ๒
ม.๕/๒
ม.๖/๑ (หนา้ ทพ่ี ลเมืองและ

ม.๖/๑ วฒั นธรรม)
ม.๖/๒
ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ดา้ นการเมอื ง ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๖/๒
การปกครอง ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ส ๓๒๑๐๑ สังคมศกึ ษา ศาสนา และ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
– ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
วฒั นธรรม ๓ (ภมู ิศาสตร์) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ส ๓๐๒๐๒ พระพุทธศาสนา ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๘๑ ภูมิศาสตรเ์ พ่ือการท่องเที่ยว ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ส ๓๒๑๐๒ สังคมศกึ ษา ศาสนา และ ๑.๐

วฒั นธรรม ๔ (เศรษฐศาสตร)์

ส ๓๒๑๐๓ ประวตั ศิ าสตร์ด้านเศรษฐกิจ ๑.๐

ส ๓๐๒๒๑ กฏหมายที่ควรรู้ ๑.๐

ส ๓๓๑๐๑ สงั คมศึกษา ศาสนา และ ๑.๐

วฒั นธรรม ๕

(ประวตั ศิ าสตร์และ

สถานการณใ์ นปจั จุบัน ๑)

ส ๓๐๒๐๓ พระพุทธศาสนา ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๓๑๐๒ สงั คมศกึ ษา ศาสนา และ ๑.๐

วฒั นธรรม ๖

(ประวตั ศิ าสตร์และ

สถานการณ์ในปจั จุบนั ๒)

ส ๓๐๒๐๔ อาเซียนศึกษา ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑๓.๐ ๑๔.๐ ๑๔.๐ ๑๔.๐ ๑๔.๐ ๑๔.๐ ๑๔.๐ ๑๔.๐
รวมจานวนหน่วยกติ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒xx รัฐศาสตรเ์ บื้องต้น ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ส ๓๐๒xx นติ ศิ าสตรเ์ บือ้ งตน้ ๑.๐
ภูมศิ าสตร์ โลกและ ๑.๐
ส ๓๐๒xx ส่ิงแวดลอ้ ม

ส ๓๐๒xx วฒั นธรรมเอเชียศึกษา ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒xx เศรษฐศาสตรค์ รัวเรือน ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ส ๓๐๒xx โลกศกึ ษา ๑.๐

๑๗

รายวชิ ากลมุ่ สาระการเรยี นรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ระดับชนั้ / รหัสวชิ า ชื่อรายวิชา หนว่ ย กลุ่มสาระการเรยี นร้ทู ี่เนน้
ภาคเรยี น กติ ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก
๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ม.๔/๑ พ ๓๑๑๐๑ สุขศกึ ษา ๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ม.๔/๑ พ ๓๐๑๐๑ บาสเกตบอล ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ม.๔/๒ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ม.๔/๒ พ ๓๐๑๐๑ บาสเกตบอล ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ม.๕/๑ พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ม.๕/๑ พ ๓๐๑๐๓ เทนนสิ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

ม.๕/๒ พ ๓๒๑๐๒ สุขศกึ ษา ๔ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐

ม.๕/๒ พ ๓๐๑๐๔ วอลเลย์บอล

ม.๖/๑ พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕

ม.๖/๑ พ ๓๐๑๐๕ แบดมนิ ตนั

ม.๖/๒ พ ๓๓๑๐๒ สุขศกึ ษา ๖

ม.๖/๒ พ ๓๐๑๐๖ ลีลาศ

รวมจานวนหนว่ ยกติ

รายวชิ ากลุม่ สาระการเรียนรศู้ ลิ ปะ

ระดบั ช้ัน/ รหัสวชิ า ช่ือรายวิชา หนว่ ย กลุ่มสาระการเรียนรทู้ เี่ น้น
ภาคเรียน กติ ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก

ม.๔/ ศ ๓๑๑๐๑ ศลิ ปะ ๑ (ทัศนศิลป)์ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

๑,๒

ม.๔/ ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ (สังคีตนยิ ม) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

๑,๒

ม.๕/ ศ ๓๒๑๐๑ ศลิ ปะ ๓ (นาฏศลิ ปไ์ ทย) ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

๑,๒

ม.๕/ ศ ๓๒๑๐๒ ศลิ ปะ ๔ (นาฏศิลป์ สากล) ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

๑,๒

รวมจานวนหน่วยกิต ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐

ศ ๓๐๒xx ทักษะดนตรสี ากล ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

๑๘

รายวชิ ากล่มุ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี

ระดับชั้น/ รหัสวชิ า ชือ่ รายวิชา หน่วย กลุม่ สาระการเรียนร้ทู เี่ น้น
ภาคเรียน กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก

ม.๔/ ง ๓๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

๑,๒

ม.๔/ ง ๓๑๑๐๒ งานออกแบบและเทคโนโลยี ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑,๒

ม.๔/ ง ๓๐๒๖๕ พรรณพชื กับคณุ ภาพชวี ติ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑,๒

ม.๔/ ง ๓๐๒๖๗ สารนเิ ทศเพื่อการศึกษา ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑,๒ คน้ คว้า ๑

ม.๔/ ง ๓๐๒๖๑ การบัญชี ๑ ๑.๐ – ๑.๐ – – – – – –

๑,๒

ม.๔/ ง ๓๐๒๖๒ การบัญชี ๒ ๑.๐ – ๑.๐ – – – – – –

๑,๒

ม.๕/ ง ๓๒๑๐๑ พื้นฐานการดารงชวี ิต ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

๑,๒

ม.๖/๑ ง ๓๐๒๖๘ สารนเิ ทศเพือ่ การค้นควา้ ๒ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๖/๒ ง ๓๐๒๖๙ สารนิเทศเพื่อการคน้ คว้า ๓ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

รวมจานวนหน่วยกติ ๓.๐ ๙.๐ ๗.๐ ๗.๐ ๗.๐ ๗.๐ ๗.๐ ๗.๐

ง ๓๐๒๗๐ พนื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
สขุ ภาพ

ง ๓๐๒๔๑ เทคโนโลยสี ารสนเทศ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ประยกุ ต์
ง ๓๐๒๒๑ การเขียนโปรแกรม ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ง ๓๐๒๖๓ คอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ง ๓๐๒xx สารนิเทศเพอ่ื การค้นคว้า ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
(ซ้าเพิม่ เติมส่วนที่ 1)

ง ๓๐๒xx สมุนไพรในครวั เรือน ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

๑๙

รายวิชากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ระดบั ช้ั หน่วย กลุ่มสาระการเรยี นรู้ท่ีเน้น
กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก
น/ภาค รหสั วิชา ชอื่ รายวิชา
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
เรียน
๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕
ม.๔/๑ อ ๓๑๑๐๑ ภาษาตา่ งประเทศ ๑ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
(ภาษาองั กฤษ ๑)
๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕
ม.๔/๑ อ ๓๑๒๐๑ ภาษาองั กฤษอา่ น-เขียน ๑ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๔/๑ อ ๓๐๒๑๑ ภาษาอังกฤษฟงั -พูด ๑
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๔/๒ อ ๓๑๑๐๒ ภาษาตา่ งประเทศ ๒ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
(ภาษาองั กฤษ ๒) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๔/๒ อ ๓๑๒๐๒ ภาษาองั กฤษอา่ น-เขยี น ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ม.๔/๒ อ ๓๐๒๑๒ ภาษาองั กฤษฟัง-พดู ๒ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๕/๑ อ ๓๒๑๐๑ ภาษาตา่ งประเทศ ๓
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
(ภาษาองั กฤษ ๓) ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๕/๑ อ ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๓
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๕/๑ อ ๓๐๒๑๓ ภาษาอังกฤษฟัง–พดู ๓ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

ม.๕/๑ อ ๓๐๒xx ภาษาองั กฤษทอ่ งเที่ยว ๑ ๑๓.๐ ๑๘.๐ ๑๘.๐ ๑๘.๐ ๑๘.๐ ๑๘.๐ ๑๘.๐ ๑๘.๐
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๕/๒ อ ๓๒๑๐๒ ภาษาต่างประเทศ ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

(ภาษาอังกฤษ ๔)

ม.๕/๒ อ ๓๒๒๐๒ ภาษาองั กฤษอ่าน-เขยี น ๔

ม.๕/๒ อ ๓๐๒๑๔ ภาษาองั กฤษฟงั -พูด ๔

ม.๕/๒ อ ๓๐๒xx ภาษาอังกฤษทอ่ งเทีย่ ว ๒

ม.๖/๑ อ ๓๓๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๕

(ภาษาองั กฤษ ๕)

ม.๖/๑ อ ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕

ม.๖/๑ อ ๓๐๒๑๕ ภาษาองั กฤษฟัง-พูด ๕

ม.๖/๒ อ ๓๓๑๐๒ ภาษาต่างประเทศ ๖

(ภาษาองั กฤษ ๖)

ม.๖/๒ อ ๓๓๒๐๒ ภาษาองั กฤษอา่ น-เขียน ๖

ม.๖/๒ อ ๓๐๒๑๖ ภาษาอังกฤษฟงั -พดู ๖

รวมจานวนหน่วยกติ

อ ๓๐๒xx การเขยี น

อ ๓๐๒xx การอ่าน

๒๐

หลกั สูตรพเิ ศษสาหรับนกั เรยี นความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น/ รหัสวชิ า ช่อื รายวิชา หน่วย กลุม่ สาระการเรยี นรู้ที่เนน้
ภาคเรยี น กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก

ม.๔/๑ อ ๓๐๒๙๑ ภาษาอังกฤษเพม่ิ พนู ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ประสบการณ์ ๑
๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ม.๕/๑ อ ๓๐๒๙๒ ภาษาองั กฤษเพ่มิ พูน
ประสบการณ์ ๒ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ม.๖/๑ อ ๓๐๒๙๕ ภาษาอังกฤษเพิ่มพนู – ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐
ประสบการณ์ ๓

รวมจานวนหนว่ ยกิต

รายวิชากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรยี นรเู้ พ่มิ เติม ภาษาฝรั่งเศส

ระดบั ชนั้ / รหสั วิชา ชอ่ื รายวิชา หน่วย กลมุ่ สาระการเรียนรู้ที่เน้น
ภาคเรยี น กติ ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก

ม.๔/๑ ฝ ๓๐๒๐๑ ภาษาฝรง่ั เศส ๑ ๓.๐ – – ๓.๐ – – – – –

ม.๔/๑ ฝ ๓๐๒๒๑ ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน้ ๑ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๔/๒ ฝ ๓๐๒๐๒ ภาษาฝรง่ั เศส ๒ ๓.๐ – – ๓.๐ – – – – –

ม.๔/๒ ฝ ๓๐๒๒๒ ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตน้ ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๑ ฝ ๓๐๒๐๓ ภาษาฝร่งั เศส ๓ ๓.๐ – – ๓.๐ – – – – –

ม.๕/๑ ฝ ๓๐๒๒๓ ภาษาฝรั่งเศสเบอื้ งตน้ ๓ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๒ ฝ ๓๐๒๐๔ ภาษาฝรั่งเศส ๔ ๓.๐ – – ๓.๐ – – – – –

ม.๕/๒ ฝ ๓๐๒๒๔ ภาษาฝรั่งเศสเบอ้ื งตน้ ๔ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๖/๑ ฝ ๓๐๒๐๕ ภาษาฝรงั่ เศส ๕ ๒.๐ – – ๒.๐ – – – – –

ม.๖/๑ ฝ ๓๐๒๑๑ ภาษาฝรงั่ เศสอ่าน-เขยี น ๑ ๑.๐ – – ๑.๐ – – – – –

ม.๖/๒ ฝ ๓๐๒๐๖ ภาษาฝรง่ั เศส ๖ ๒.๐ – – ๒.๐ – – – – –

ม.๖/๒ ฝ ๓๐๒๑๒ ภาษาฝร่งั เศสอา่ น-เขยี น ๒ ๑.๐ – – ๑.๐ – – – – –

รวมจานวนหนว่ ยกิต ๔.๐ – ๑๘.๐ – – – – –

๒๑

รายวิชากลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติม ภาษาเยอรมัน

ระดับช้นั / รหสั วิชา ชื่อรายวิชา หนว่ ย กลุ่มสาระการเรียนรทู้ ่ีเนน้
ภาคเรียน กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก

ม.๔/๑ ย ๓๐๒๐๑ ภาษาเยอรมัน ๑ ๓.๐ – – – ๓.๐ – – – –

ม.๔/๑ ย ๓๐๒๒๑ ภาษาเยอรมนั เบอ้ื งตน้ ๑ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๔/๒ ย ๓๐๒๐๒ ภาษาเยอรมนั ๒ ๓.๐ – – – ๓.๐ – – – –

ม.๔/๒ ย ๓๐๒๒๒ ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๑ ย ๓๐๒๐๓ ภาษาเยอรมัน ๓ ๓.๐ – – – ๓.๐ – – – –

ม.๕/๑ ย ๓๐๒๒๓ ภาษาเยอรมันเบอ้ื งตน้ ๓ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๒ ย ๓๐๒๐๔ ภาษาเยอรมนั ๔ ๓.๐ – – – ๓.๐ – – – –

ม.๕/๒ ย ๓๐๒๒๔ ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ๔ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๖/๑ ย ๓๐๒๐๕ ภาษาเยอรมนั ๕ ๒.๐ – – – ๒.๐ – – – –

ม.๖/๑ ย ๓๐๒๑๑ ภาษาเยอรมันอา่ น-เขียน ๑ ๑.๐ – – – ๑.๐ – – – –

ม.๖/๒ ย ๓๐๒๐๖ ภาษาเยอรมัน ๖ ๒.๐ – – – ๒.๐ – – – –

ม.๖/๒ ย ๓๐๒๑๒ ภาษาเยอรมันอา่ น-เขียน ๒ ๑.๐ – – – ๑.๐ – – – –

รวมจานวนหน่วยกิต ๔.๐ – – ๑๘.๐ – – – –

รายวชิ ากลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้เพิม่ เตมิ ภาษาญีป่ ุ่น

ระดบั ชัน้ / รหสั วชิ า ชื่อรายวชิ า หน่วย กลมุ่ สาระการเรยี นร้ทู ่ีเนน้
ภาคเรียน กติ ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก
๓.๐ – – – – ๓.๐ – – –
ม.๔/๑ ญ ๓๐๒๐๑ ภาษาญป่ี นุ่ ๑ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
๓.๐ – – – – ๓.๐ – – –
ม.๔/๑ ญ ๓๐๒๒๑ ภาษาญป่ี ุ่นเบ้อื งตน้ ๑ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
๓.๐ – – – – ๓.๐ – – –
ม.๔/๒ ญ ๓๐๒๐๒ ภาษาญปี่ ่นุ ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
๓.๐ – – – – ๓.๐ – – –
ม.๔/๒ ญ ๓๐๒๒๒ ภาษาญปี่ นุ่ เบื้องตน้ ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
๒.๐ – – – – ๒.๐ – – –
ม.๕/๑ ญ ๓๐๒๐๓ ภาษาญป่ี นุ่ ๓ ๑.๐ – – – – ๑.๐ – – –
๒.๐ – – – – ๒.๐ – – –
ม.๕/๑ ญ ๓๐๒๒๓ ภาษาญปี่ นุ่ เบ้ืองตน้ ๓ ๑.๐ – – – – ๑.๐ – – –

ม.๕/๒ ญ ๓๐๒๐๔ ภาษาญป่ี นุ่ ๔ ๔.๐ – – – ๑๘.๐ – – –

ม.๕/๒ ญ ๓๐๒๒๔ ภาษาญปี่ ่นุ เบอ้ื งตน้ ๔

ม.๖/๑ ญ ๓๐๒๐๕ ภาษาญป่ี ุ่น ๕

ม.๖/๑ ญ ๓๐๒๑๑ ภาษาญป่ี นุ่ อ่าน-เขียน ๑

ม.๖/๒ ญ ๓๐๒๐๖ ภาษาญป่ี นุ่ ๖

ม.๖/๒ ญ ๓๐๒๑๒ ภาษาญปี่ นุ่ อ่าน-เขียน ๒

รวมจานวนหน่วยกิต

๒๒

รายวชิ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรยี นรูเ้ พ่ิมเตมิ ภาษาสเปน

ระดับช้ัน/ รหสั วิชา ช่อื รายวชิ า หน่วย กล่มุ สาระการเรยี นรูท้ ี่เนน้ ภ-ก
ภาคเรยี น กิต ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ
๓.๐ – – – – – ๓.๐ – –
ม.๔/๑ ป ๓๐๒๐๑ ภาษาสเปน ๑ –
๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ม.๔/๑ ป ๓๐๒๒๑ ภาษาสเปนเบื้องตน้ ๑ –
๓.๐ – – – – – ๓.๐ – –
ม.๔/๒ ป ๓๐๒๐๒ ภาษาสเปน ๒ –
๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ม.๔/๒ ป ๓๐๒๒๒ ภาษาสเปนเบ้ืองตน้ ๒ ๓.๐ – – – – – ๓.๐ – –
๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ม.๕/๑ ป ๓๐๒๐๓ ภาษาสเปน ๓ ๓.๐ – – – – – ๓.๐ – –
๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ม.๕/๑ ป ๓๐๒๒๓ ภาษาสเปนเบอื้ งตน้ ๓ ๒.๐ – – – – – ๒.๐ – –
๑.๐ – – – – – ๑.๐ – –
ม.๕/๒ ป ๓๐๒๐๔ ภาษาสเปน ๔ ๒.๐ – – – – – ๒.๐ –
๑.๐ – – – – – ๑.๐ –
ม.๕/๒ ป ๓๐๒๒๔ ภาษาสเปนเบือ้ งตน้ ๔
๔.๐ – – – – ๑๘.๐ –
ม.๖/๑ ป ๓๐๒๐๕ ภาษาสเปน ๕

ม.๖/๑ ป ๓๐๒๑๑ ภาษาสเปนอา่ น-เขยี น ๑

ม.๖/๒ ป ๓๐๒๐๖ ภาษาสเปน ๖

ม.๖/๒ ป ๓๐๒๑๒ ภาษาสเปนอ่าน-เขียน ๒

รวมจานวนหน่วยกติ

รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรยี นรเู้ พิม่ เตมิ ภาษาจนี

ระดับชัน้ / รหัสวิชา ช่อื รายวิชา หนว่ ย กลมุ่ สาระการเรยี นร้ทู ี่เนน้
ภาคเรียน กติ ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก
จ ๓๐๒๐๑ ภาษาจนี ๑ ๓.๐ – – – – – – ๓.๐ –
ม.๔/๑ จ ๓๐๒๒๑ ภาษาจนี เบ้ืองตน้ ๑
ม.๔/๑ จ ๓๐๒๐๒ ภาษาจนี ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ม.๔/๒ จ ๓๐๒๒๒ ภาษาจนี เบ้ืองตน้ ๒
ม.๔/๒ จ ๓๐๒๐๓ ภาษาจนี ๓ ๓.๐ – – – – – – ๓.๐ –
ม.๕/๑ จ ๓๐๒๒๓ ภาษาจนี เบื้องตน้ ๓
ม.๕/๑ จ ๓๐๒๐๔ ภาษาจนี ๔ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ม.๕/๒ จ ๓๐๒๒๔ ภาษาจนี เบื้องตน้ ๔ ๓.๐ – – – – – – ๓.๐ –
ม.๕/๒ จ ๓๐๒๐๕ ภาษาจนี ๕ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ม.๖/๑ จ ๓๐๒๑๑ ภาษาจนี อ่าน-เขยี น ๑ ๓.๐ – – – – – – ๓.๐ –
ม.๖/๑ จ ๓๐๒๐๖ ภาษาจนี ๖ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ม.๖/๒ จ ๓๐๒๑๒ ภาษาจนี อา่ น-เขยี น ๒ ๒.๐ – – – – – – ๒.๐ –
ม.๖/๒ ๑.๐ – – – – – – ๑.๐ –
รวมจานวนหน่วยกิต ๒.๐ – – – – – – ๒.๐ –
๑.๐ – – – – – – ๑.๐ –

๔.๐ – – – – – ๑๘.๐ –

๒๓

รายวชิ ากลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเตมิ ภาษาเกาหลี

ระดบั ช้นั / รหัสวชิ า ชือ่ รายวิชา หนว่ ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ทเี่ นน้
ภาคเรยี น กติ ว-ค ภ-ค ภ-ฝ ภ-ย ภ-ญ ภ-ป ภ-จ ภ-ก

ม.๔/๑ ก ๓๐๒๐๑ ภาษาเกาหลี ๑ ๓.๐ – – – – – – – ๓.๐

ม.๔/๑ ก ๓๐๒๒๑ ภาษาเกาหลีเบอ้ื งต้น ๑ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๔/๒ ก ๓๐๒๐๒ ภาษาเกาหลี ๒ ๓.๐ – – – – – – – ๓.๐

ม.๔/๒ ก ๓๐๒๒๒ ภาษาเกาหลีเบ้อื งตน้ ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๑ ก ๓๐๒๐๓ ภาษาเกาหลี ๓ ๓.๐ – – – – – – – ๓.๐

ม.๕/๑ ก ๓๐๒๒๓ ภาษาเกาหลีเบอ้ื งต้น ๓ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๕/๒ ก ๓๐๒๐๔ ภาษาเกาหลี ๔ ๓.๐ – – – – – – – ๓.๐

ม.๕/๒ ก ๓๐๒๒๔ ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ ๔ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –

ม.๖/๑ ก ๓๐๒๐๕ ภาษาเกาหลี ๕ ๒.๐ – – – – – – – ๒.๐

ม.๖/๑ ก ๓๐๒๑๑ ภาษาเกาหลีอา่ น-เขียน ๑ ๑.๐ – – – – – – – ๑.๐

ม.๖/๒ ก ๓๐๒๐๖ ภาษาเกาหลี ๖ ๒.๐ – – – – – – – ๒.๐

ม.๖/๒ ก ๓๐๒๑๒ ภาษาเกาหลีอ่าน-เขยี น ๒ ๑.๐ – – – – – – – ๑.๐

รวมจานวนหน่วยกติ ๔.๐ – – – – – – ๑๘.๐

๒๔

โครงสร้างรายวิชา ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑

หน่วย จานวนหน่วยกิตจาแนกตามแผนการเรยี น

รหัสวชิ า ชือ่ รายวชิ า กิต วทิ ย–์ ภาษา ภาษา – ภาษา

คณติ –คณิต ฝ ย ญ ป จ ก
ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๑ ประวตั วิ รรณคดี ๑ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๐๒๐๑ คณติ ศาสตรเ์ สริม ๑ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ว ๓๑๑๐๑ วทิ ยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๐๒๐๑ ฟิสกิ ส์ ๑ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๑ ชวี วทิ ยา ๑ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ส ๓๑๑๐๑ สงั คมศกึ ษา ฯ ๑ (ศาสนา ศลี ธรรม จรยิ ธรรม) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๐๑ พระพทุ ธศาสนา ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
พ ๓๑๑๐๑ สุขศกึ ษา ๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๐๑๐๑ พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ศ ๓๑๑๐๑ ศลิ ปะ ๑ (ทศั นศิลป์) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ (สังคีตนยิ ม) ๑.๐ ๑.๐
*เรยี นทศั นศิลป์ ๑๘ ห้องและสังคตี นิยม ๑๗ ห้อง* ๑.๐
ง ๓๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
ง ๓๑๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑.๐ ๑.๐
*เรียนเทคโนฯ ๑๘ ห้องและออกแบบฯ ๑๗ ห้อง* ๑.๕
ง ๓๐๒๖๗ สารนิเทศเพ่อื การศกึ ษาค้นควา้ ๑ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕
ง ๓๐๒๖๕ พรรณพชื กับคณุ ภาพชวี ิต ๑.๐ –
*เรียนสารนเิ ทศฯ ๖ หอ้ งและพรรณพชื ๖ ห้อง* –
ง ๓๐๒๖๑ การบญั ชี ๑ –
๑.๐ – ๑.๐ – – – – – –
อ ๓๑๑๐๑ ภาษาองั กฤษ ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
อ ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอา่ น–เขียน ๑ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๓.๐
อ ๓๐๒๑๑ ภาษาอังกฤษฟงั –พูด ๑ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑๖.๐
ฝ ๓๐๒๐๑ ภาษาฝรัง่ เศส ๑ ๓.๐ – – ๓.๐ – – – – ๑.๐
ย ๓๐๒๐๑ ภาษาเยอรมัน ๑ ๓.๐ – – – ๓.๐ – – – ๑๗.๐
ญ ๓๐๒๐๑ ภาษาญีป่ ่นุ ๑ ๓.๐ – – – – ๓.๐ – –
ป ๓๐๒๐๑ ภาษาสเปน ๑ ๓.๐ – – – – – ๓.๐ –
จ ๓๐๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ๓.๐ – – – – – – ๓.๐
ก ๓๐๒๐๑ ภาษาเกาหลี ๑ ๓.๐ – – – – – – –
จานวนหน่วยกติ ของรายวิชาสาระพน้ื ฐานและเพ่มิ เตมิ สว่ นที่ ๑ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐
รายวชิ าสาระเพิม่ เตมิ ส่วนที่ ๒
ภาษาตา่ งประเทศที่ ๒ เบ้อื งต้น ๑ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
รวมหน่วยกติ สาระการเรียนรู้ ๑๗.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐

๒๕

โครงสรา้ งรายวิชา ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยี นที่ ๒

หนว่ ย จานวนหน่วยกติ จาแนกตามแผนการเรียน

รหสั วชิ า ชอื่ รายวชิ า กิต วทิ ย–์ ภาษา ภาษา – ภาษา

คณติ –คณิต ฝ ย ญ ป จ ก
ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๒ ประวตั ิวรรณคดี ๒ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๐๒๐๒ คณติ ศาสตรเ์ สริม ๒ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ว ๓๑๑๐๒ วทิ ยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๐๒๐๒ ฟิสกิ ส์ ๒ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๒ ชีววทิ ยา ๒ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ส ๓๑๑๐๒ สงั คมศึกษา ฯ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
(หน้าท่พี ลเมอื งและวฒั นธรรม) ๑.๐
ส ๓๑๑๐๓ ประวตั ศิ าสตร์ด้านการเมอื งการปกครอง ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕
หน้าทพ่ี ลเมือง ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๑๑๐๒ สุขศกึ ษา ๒ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๐๑๐๒ พลศึกษา ๒ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐
ศ ๓๑๑๐๑ ศลิ ปะ ๑ (ทัศนศลิ ป์) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ (สงั คีตนยิ ม) ๑.๐ ๑.๐
*เรยี นทศั นศลิ ป์ ๑๗ ห้องและสังคตี นยิ ม ๑๘ ห้อง*
ง ๓๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ง ๓๑๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑.๐
*เรียนเทคโนฯ ๑๗ ห้องและออกแบบฯ ๑๘ ห้อง* –
ง ๓๐๒๖๗ สารนเิ ทศเพือ่ การศึกษาคน้ ควา้ ๑ ๑.๐
ง ๓๐๒๖๕ พรรณพืชกับคุณภาพชวี ิต ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๕
๑.๐ ๐.๕
*เรียนสารนิเทศฯ ๖ หอ้ งและพรรณพืช ๖ หอ้ ง* –
ง ๓๐๒๖๒ การบญั ชี ๒ –
๑.๐ – ๑.๐ – – – – – –
อ ๓๑๑๐๒ ภาษาองั กฤษ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
อ ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอา่ น–เขยี น ๒ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ –
อ ๓๐๒๑๒ ภาษาองั กฤษฟงั –พูด ๒ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๓.๐
ฝ ๓๐๒๐๒ ภาษาฝร่งั เศส ๒ ๓.๐ – – ๓.๐ – – – – ๑๖.๕
ย ๓๐๒๐๒ ภาษาเยอรมนั ๒ ๓.๐ – – – ๓.๐ – – – ๑.๐
ญ ๓๐๒๐๒ ภาษาญป่ี ุน่ ๒ ๓.๐ – – – – ๓.๐ – – ๑๗.๕
ป ๓๐๒๐๒ ภาษาสเปน ๒ ๓.๐ – – – – – ๓.๐ –
จ ๓๐๒๐๒ ภาษาจนี ๒ ๓.๐ – – – – – – ๓.๐
ก ๓๐๒๐๒ ภาษาเกาหลี ๒ ๓.๐ – – – – – – –
จานวนหน่วยกิตของรายวชิ าสาระพ้นื ฐานและเพ่มิ เตมิ สว่ นท่ี ๑ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕
รายวชิ าสาระเพม่ิ เตมิ ส่วนที่ ๒
ภาษาตา่ งประเทศท่ี ๒ เบอ้ื งต้น ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
รวมหน่วยกิตสาระการเรียนรู้ ๑๗.๕ ๑๗.๕ ๑๗.๕ ๑๗.๕ ๑๗.๕ ๑๗.๕ ๑๗.๕

๒๖

โครงสรา้ งรายวิชา ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๕ ภาคเรยี นท่ี ๑

หนว่ ย จานวนหนว่ ยกติ จาแนกตามแผนการเรียน

รหัสวชิ า ชอื่ รายวชิ า กติ วทิ ย–์ ภาษา ภาษา – ภาษา

คณติ –คณิต ฝ ย ญ ป จ ก
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๓ วรรณคดมี รดก ๑ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๒๑๐๑ คณติ ศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๐๒๐๓ คณิตศาสตร์เสรมิ ๓ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ว ๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๐๒๐๓ ฟสิ ิกส์ ๓ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศกึ ษา ฯ ๓ (ภมู ิศาสตร์) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๒๒๐๑ พระพุทธศาสนา ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๑๕ ภมู ิศาสตรเ์ พ่อื การท่องเทีย่ ว ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๒๑ กฎหมายท่คี วรรู้ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
*เรียนกฎหมายทค่ี วรรู้ ๑๗ หอ้ งและพน้ื ฐานการ ๐.๕
ดารงชวี ติ ๑๘ หอ้ ง* ๐.๕
พ ๓๒๑๐๑ สุขศกึ ษา ๓ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๐๑๐๓ พลศกึ ษา ๓ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
ศ ๓๒๑๐๑ ศลิ ปะ ๓ (นาฏศลิ ป์ไทย) ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐
ศ ๓๒๑๐๒ ศลิ ปะ ๓ (นาฏศิลป์สากล) ๐.๕ ๑.๐
*เรยี นนาฏศลิ ปไ์ ทย ๑๗ หอ้ งและนาฏศิลปส์ ากล ๐.๕
๑๘ ห้อง* ๑.๐
ง ๓๒๑๐๑ พืน้ ฐานการดารงชวี ิต ๑.๐ –
*เรียนกฎหมายทค่ี วรรู้ ๑๗ หอ้ งและพน้ื ฐานการ –
ดารงชีวิต ๑๘ หอ้ ง* –
อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
อ ๓๒๒๐๑ ภาษาองั กฤษอา่ น–เขียน ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
อ ๓๐๒๑๓ ภาษาอังกฤษฟงั –พดู ๓ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๓.๐
อ ๓๐๒xx ภาษาองั กฤษท่องเท่ียว ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑๖.๐
ฝ ๓๐๒๐๓ ภาษาฝรงั่ เศส ๓ ๓.๐ – – ๓.๐ – – – – ๑.๐
ย ๓๐๒๐๓ ภาษาเยอรมนั ๓ ๓.๐ – – – ๓.๐ – – –
ญ ๓๐๒๐๓ ภาษาญ่ปี นุ่ ๓ ๓.๐ – – – – ๓.๐ – – ๑๗.๐
ป ๓๐๒๐๓ ภาษาสเปน ๓ ๓.๐ – – – – – ๓.๐ –
จ ๓๐๒๐๓ ภาษาจนี ๓ ๓.๐ – – – – – – ๓.๐
ก ๓๐๒๐๓ ภาษาเกาหลี ๓ ๓.๐ – – – – – – –
จานวนหน่วยกิตของรายวชิ าสาระพ้นื ฐานและเพม่ิ เตมิ สว่ นที่ ๑ ๑๕.๕ ๑๕.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐
รายวชิ าสาระเพม่ิ เตมิ ส่วนท่ี ๒
เลอื กเรยี นจากกลุ่มตอ่ ไปน้ี ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
Computer Science
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณติ ศาสตรป์ ระยุกต์
วิทยาศาสตรส์ ขุ ภาพ
คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ
ภาษาศาสตร์
สงั คมศาสตร์
รวมหนว่ ยกติ สาระการเรียนรู้ ๑๖.๕ ๑๖.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐

๒๗

โครงสร้างรายวิชา ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๕ ภาคเรียนท่ี ๒

หน่วย จานวนหนว่ ยกิตจาแนกตามแผนการเรียน

รหัสวิชา ช่อื รายวชิ า กติ วิทย–์ ภาษา ภาษา – ภาษา

ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ คณติ –คณติ ฝ ย ญ ป จ ก
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ท ๓๐๒๐๔ วรรณคดมี รดก ๒ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๐๒๐๔ คณิตศาสตร์เสริม ๔ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ว ๓๒๑๐๒ วทิ ยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๔ ชวี วทิ ยา ๔ ๑.๐ ๑.๐ – – – – – – –
ส ๓๒๑๐๒ สงั คมศึกษา ฯ ๔ (เศรษฐศาสตร์) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๒๑๐๓ ประวตั ศิ าสตรด์ ้านเศรษฐกจิ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ส ๓๐๒๒๑ กฎหมายทีค่ วรรู้ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
*เรียนกฎหมายท่คี วรรู้ ๑๗ หอ้ งและพนื้ ฐานการ ๐.๕
ดารงชีวติ ๑๘ หอ้ ง* ๐.๕
หนา้ ท่พี ลเมอื ง ๐.๕
๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๒๑๐๒ สขุ ศกึ ษา ๔ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
พ ๓๐๑๐๔ พลศกึ ษา ๔ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐
ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ (นาฏศลิ ป์ไทย) ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐
ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๓ (นาฏศลิ ป์สากล) ๐.๕ ๐.๕
*เรียนนาฏศลิ ปไ์ ทย ๑๗ หอ้ งและนาฏศิลปส์ ากล ๑.๐
๑๘ หอ้ ง* –
ง ๓๒๑๐๑ พ้นื ฐานการดารงชวี ติ ๑.๐ –
*เรียนกฎหมายทค่ี วรรู้ ๑๗ หอ้ งและพน้ื ฐานการ –
ดารงชีวิต ๑๘ หอ้ ง* –
อ ๓๒๑๐๒ ภาษาองั กฤษ ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
อ ๓๒๒๐๒ ภาษาองั กฤษอา่ น–เขยี น ๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๓.๐
อ ๓๐๒๑๔ ภาษาองั กฤษฟัง–พูด ๔ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑๕.๕
อ ๓๐๒xx ภาษาองั กฤษท่องเที่ยว ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ฝ ๓๐๒๐๔ ภาษาฝรั่งเศส ๔ ๓.๐ – – ๓.๐ – – – –
ย ๓๐๒๐๔ ภาษาเยอรมัน ๔ ๓.๐ – – – ๓.๐ – – – ๑๖.๕
ญ ๓๐๒๐๔ ภาษาญ่ีปุน่ ๔ ๓.๐ – – – – ๓.๐ – –
ป ๓๐๒๐๔ ภาษาสเปน ๔ ๓.๐ – – – – – ๓.๐ –
จ ๓๐๒๐๔ ภาษาจีน ๔ ๓.๐ – – – – – – ๓.๐
ก ๓๐๒๐๔ ภาษาเกาหลี ๔ ๓.๐ – – – – – – –
จานวนหนว่ ยกติ ของรายวิชาสาระพ้นื ฐานและเพมิ่ เตมิ สว่ นท่ี ๑ ๑๖.๐ ๑๔.๕ ๑๕.๕ ๑๕.๕ ๑๕.๕ ๑๕.๕ ๑๕.๕
รายวชิ าสาระเพม่ิ เตมิ ส่วนที่ ๒
เลอื กเรยี นจากกล่มุ ต่อไปน้ี ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
Computer Science
วิทยาศาสตรป์ ระยุกต์
คณติ ศาสตรป์ ระยุกต์
วิทยาศาสตรส์ ุขภาพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาศาสตร์
สงั คมศาสตร์
รวมหน่วยกติ สาระการเรียนรู้ ๑๗.๐ ๑๕.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๘

โครงสรา้ งรายวิชา ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรยี นท่ี ๑

หน่วย จานวนหน่วยกิตจาแนกตามแผนการเรยี น

รหัสวิชา ช่อื รายวชิ า กิต วทิ ย–์ ภาษา ภาษา – ภาษา

ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ คณติ –คณติ ฝ ย ญ ป จ ก
ท ๓๐๒๐๕ หลกั ภาษาไทย ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๐๒๐๕ คณติ ศาสตร์เสรมิ ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –
ว ๓๐๒๐๕ ฟิสกิ ส์ ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ว ๓๐๒๒๕ เคมี ๕ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – –
ว ๓๐๒๔๕ ชีววทิ ยา ๕ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ส ๓๓๑๐๑ สงั คมศกึ ษา ฯ ๕ (ประวตั ิศาสตรแ์ ละ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – –
ส ๓๐๒๐๓ สถานการณใ์ นปจั จบุ นั ๑) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
พ ๓๓๑๐๑ พระพทุ ธศาสนา ๓ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
พ ๓๐๑๐๕ หนา้ ท่ีพลเมอื ง ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐
ง ๓๐๒๖๘ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
อ ๓๓๑๐๑ พลศึกษา ๕ ๐.๕ ๐.๕
อ ๓๐๒๐๕ สารนเิ ทศเพอื่ การศึกษาคน้ คว้า ๒ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อ ๓๐๒๑๕ ภาษาองั กฤษ ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ภาษาองั กฤษอา่ น–เขยี น ๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ภาษาองั กฤษฟัง–พูด ๕ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐
๐.๕
ฝ ๓๐๒๐๕ ภาษาฝรงั่ เศส ๕ ๒.๐ – – ๒.๐ – – – – –

ฝ ๓๐๒๑๑ ภาษาฝร่งั เศสอา่ น–เขยี น ๑ ๑.๐ – – ๑.๐ – – – – –

ย ๓๐๒๐๕ ภาษาเยอรมัน ๕ ๒.๐ – – – ๒.๐ – – – –

ย ๓๐๒๑๑ ภาษาเยอรมนั อา่ น–เขียน ๑ ๑.๐ – – – ๑.๐ – – – –

ญ ๓๐๒๐๕ ภาษาญ่ีปนุ่ ๕ ๒.๐ – – – – ๒.๐ – – –
๑.๐ – – – – ๑.๐ – – –
ญ ๓๐๒๑๑ ภาษาญี่ปนุ่ อ่าน–เขียน ๑ ๒.๐
๑.๐
ป ๓๐๒๐๕ ภาษาสเปน ๕ ๒.๐ – – – – – ๒.๐ – ๑๓.๕
๑.๐ – – – – – ๑.๐ –
ป ๓๐๒๑๑ ภาษาสเปนอา่ น–เขยี น ๑ ๑.๐

จ ๓๐๒๐๕ ภาษาจีน ๕ ๒.๐ – – – – – – ๒.๐ ๑๔.๕
๑.๐ – – – – – – ๑.๐
จ ๓๐๒๑๑ ภาษาจนี อ่าน–เขยี น ๑

ก ๓๐๒๐๕ ภาษาเกาหลี ๕ ๒.๐ –––––––
ก ๓๐๒๑๑ ภาษาเกาหลีอา่ น–เขียน ๑ –––––––
๑.๐ ๑๕.๕ ๑๒.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕
จานวนหน่วยกิตของรายวชิ าสาระพื้นฐานและเพม่ิ เตมิ สว่ นท่ี ๑
รายวชิ าสาระเพิม่ เตมิ ส่วนที่ ๒ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
เนน้ การเรยี นรู้วิชาชพี และการเตรียมศึกษาต่อใน ๑.๐
ระดับอดุ มศึกษา ๑๖.๕ ๑๓.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕
รวมหน่วยกติ สาระการเรยี นรู้

๒๙

โครงสรา้ งรายวชิ า ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนท่ี ๒

หน่วย จานวนหน่วยกติ จาแนกตามแผนการเรยี น

รหัสวชิ า ช่ือรายวชิ า กิต วิทย–์ ภาษา ภาษา – ภาษา

คณิต –คณิต ฝ ย ญ ป จ ก
ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
๑.๐
ท ๓๐๒๐๖ การเขยี น ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ค ๓๐๒๐๖ คณิตศาสตร์เสรมิ ๖ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – –

ว ๓๓๑๐๒ วทิ ยาศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
ว ๓๐๒๐๖ ฟสิ ิกส์ ๖ ๒.๐ ๒.๐ – – – – – – ๑.๐
ว ๓๐๒๒๖ เคมี ๖ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – –
ว ๓๐๒๔๖ ชวี วิทยา ๖ ๑.๕ ๑.๕ – – – – – – ๑.๐
๐.๕
ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ฯ ๕ (ประวตั ิศาสตร์และ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕
ส ๓๐xxx สถานการณใ์ นปจั จบุ ัน ๑) ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
อาเซยี นศกึ ษา ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐
หน้าทพ่ี ลเมอื ง ๑.๐
พ ๓๓๑๐๒ สุขศกึ ษา ๖ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐
พ ๓๐๑๐๖ พลศกึ ษา ๖ ๐.๕ ๐.๕
ง ๓๐๒๖๙ สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ ๓ ๑.๐ – ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
อ ๓๐๒๐๖ ภาษาองั กฤษอา่ น–เขียน ๖ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ –
อ ๓๐๒๑๖ ภาษาองั กฤษฟัง–พูด ๖ ๐.๕ – ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ –

ฝ ๓๐๒๐๖ ภาษาฝรงั่ เศส ๖ ๒.๐ – – ๒.๐ – – – – –

ฝ ๓๐๒๑๒ ภาษาฝร่ังเศสอ่าน–เขยี น ๒ ๑.๐ – – ๑.๐ – – – – –

ย ๓๐๒๐๖ ภาษาเยอรมนั ๖ ๒.๐ – – – ๒.๐ – – – –
๒.๐
ย ๓๐๒๑๒ ภาษาเยอรมนั อา่ น–เขยี น ๒ ๑.๐ – – – ๑.๐ – – – ๑.๐
๑๓.๕
ญ ๓๐๒๐๖ ภาษาญ่ีปนุ่ ๖ ๒.๐ – – – – ๒.๐ – –
๑.๐ – – – – ๑.๐ – – ๑.๐
ญ ๓๐๒๑๒ ภาษาญ่ีปุ่นอ่าน–เขยี น ๒
๑๔.๕
ป ๓๐๒๐๖ ภาษาสเปน ๖ ๒.๐ – – – – – ๒.๐ –
๑.๐ – – – – – ๑.๐ –
ป ๓๐๒๑๒ ภาษาสเปนอ่าน–เขียน ๒

จ ๓๐๒๐๖ ภาษาจนี ๖ ๒.๐ – – – – – – ๒.๐
๑.๐ – – – – – – ๑.๐
จ ๓๐๒๑๒ ภาษาจนี อ่าน–เขยี น ๒

ก ๓๐๒๐๖ ภาษาเกาหลี ๖ ๒.๐ – – – – – – –
๑.๐ – – – – – – –
ก ๓๐๒๑๒ ภาษาเกาหลีอา่ น–เขยี น ๒ ๑๕.๐ ๑๒.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕
จานวนหนว่ ยกติ ของรายวิชาสาระพืน้ ฐานและเพม่ิ เตมิ ส่วนที่ ๑
รายวิชาสาระเพิม่ เตมิ ส่วนที่ ๒
เน้นการเรียนรู้วชิ าชีพและการเตรยี มศกึ ษาต่อใน ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐
ระดบั อดุ มศกึ ษา
รวมหน่วยกิตสาระการเรียนรู้ ๑๖.๕ ๑๓.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕

๓๐

๑. สาระการเรียนรู้
ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้นั พน้ื ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรเู้ ปน็

๘ กลุ่ม ซึ่งสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กล่มุ นี้ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรอื กระบวนการเรียนรู้ และ
คณุ ลกั ษณะหรือค่านยิ ม คุณธรรม จรยิ ธรรมของผเู้ รยี น สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม มีดงั นี้

๑. กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย
๒. กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์
๓. กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์
๔. กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. กลุม่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
๖. กล่มุ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ
๗. กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี
๘. กล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มน้ีเปน็ พื้นฐานสาคญั ทีผ่ ู้เรียนทุกคนตอ้ งเรยี นรู้
๑.๑ การจัดการเรยี นการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ของโรงเรียนเตรียมอดุ มศึกษา
๑.๑.๑ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน โรงเรยี นจัดตามข้อกาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพน้ื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทกี่ าหนดใหน้ ักเรียนทกุ คนต้องเรยี นสาระการเรียนรทู้ ั้ง ๘ กลมุ่ สาระ
๑.๑.๒ สาระการเรยี นรเู้ พม่ิ เติมสว่ นที่ ๑ เป็นสาระการเรียนรทู้ จ่ี ัดเพ่ือเพิ่มพนู ความรู้และ
ทกั ษะเฉพาะด้านอนั เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาตอ่ โดยแบ่งการจดั สาระการเรียนรอู้ อกเป็น ๓ กลุ่ม
ใหญ่ ดงั น้ี
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่เี น้น วทิ ย์ – คณติ
* กลุ่มสาระการเรยี นรู้ที่เนน้ ภาษา – คณติ
* กลุม่ สาระการเรยี นรู้ที่เน้น ภาษา – ภาษา (ฝรัง่ เศส, เยอรมนั , ญปี่ ่นุ , สเปน, จนี ,
เกาหลี)
๑.๑.๓ สาระการเรียนรเู้ พิม่ เตมิ ส่วนท่ี ๒ เป็นสาระการเรียนร้ทู ี่จดั เพ่ิมเพ่ือตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผูเ้ รยี นแต่ละคนทง้ั ด้านวชิ าการและวชิ าชีพ
๑.๒ การกาหนดรหัสวชิ า
กาหนดรหสั วชิ าเป็นตวั อกั ษร ๑ ตวั และตัวเลข ๕ หลกั ซึง่ หลักเกณฑ์ ดงั น้ี
๑. ตัวอักษรตัวแรก หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้

ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค หมายถึง กลมุ่ สาระการเรยี นร้คู ณิตศาสตร์
ว หมายถึง กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์
พ หมายถึง กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ หมายถงึ กลุ่มสาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ
ง หมายถึง กล่มุ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี
อ หมายถงึ กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ฝ หมายถึง กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส)
ย หมายถงึ กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ (ภาษาเยอรมนั )
ญ หมายถึง กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญีป่ ุน่ )

๓๑

จ หมายถึง กล่มุ สาระการเรยี นรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ป หมายถงึ กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ (ภาษาสเปน)

ก หมายถงึ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)

๒. ตัวเลขหลงั ตวั อกั ษรใชต้ วั เลข ๕ ตวั ดังน้ี

ตาแหนง่ ที่ ๑ ระบรุ ะดบั ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เลข ๓

ตาแหนง่ ท่ี ๒ ระบุปที เ่ี รยี น ใช้เลข ๐ เมื่อไมร่ ะบุปีท่เี รยี น

ใช้เลข ๑ เมอ่ื เรยี นชั้น ม.๔

ใช้เลข ๒ เมื่อเรยี นชั้น ม.๕

ใช้เลข ๓ เมือ่ เรยี นชน้ั ม.๖

ตาแหน่งท่ี ๓ ระบุกลมุ่ ดงั น้ี

- กลมุ่ สาระการเรยี นรู้พื้นฐาน ใช้เลข ๑

- กลมุ่ สาระการเรียนรเู้ พมิ่ เติมส่วนที่ ๑ ใช้เลข ๒

ตาแหนง่ ที่ ๔ และ ๕ ระบุรายวชิ าตามลาดับของแต่ละกลมุ่ สาระการเรียนรู้

เช่น ว ๓๑๑๐๑ รายวิชาวทิ ยาศาสตร์พ้นื ฐาน ช้นั ม.๔ ภาคเรยี นที่ ๑

ว ๓๑๑o๒ รายวชิ าวทิ ยาศาสตร์พน้ื ฐาน ชั้น ม.๔ ภาคเรยี นที่ ๒

๒. กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน
ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้จดั กิจกรรม

พัฒนาผูเ้ รียนเป็นกิจกรรมที่ผูเ้ รยี นได้พฒั นาความสามารถตนเองตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นจดั เพ่ิมเตมิ
จากกิจกรรมท่ีได้จัดให้เรียนรู้ตามกล่มุ สาระการเรียนรู้ทง้ั ๘ กลมุ่ และให้นักเรียนเขา้ รว่ มและปฏบิ ตั ิ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกับผอู้ ่ืนอยา่ งมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และ
ความสนใจอยา่ งแทจ้ ริง การพัฒนาท่สี าคัญ ไดแ้ ก่ การพัฒนาองคร์ วมของความเป็นมนุษย์ใหค้ รบทุก
ดา้ น ทัง้ ร่างกาย สตปิ ัญญา อารมณ์ และสงั คม ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางหนง่ึ ท่สี นองนโยบายในการสร้าง
เยาวชนของชาตใิ ห้เปน็ ผู้มีศลี ธรรม จรยิ ธรรม มีระเบียบวนิ ัย และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของ
ความเปน็ มนุษย์ท่สี มบรู ณ์ ปลูกฝังและสรา้ งจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม

โรงเรียนไดก้ าหนดเป้าหมายในการจัดกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น ดังน้ี
๑. ผู้เรียนได้รบั ประสบการณ์หลากหลาย เกิดความรู้ ความชานาญ ทง้ั วชิ าการและวิชาชพี
อยา่ งกว้างขวางมากยง่ิ ข้นึ
๒. ผเู้ รียนค้นพบความสนใจ ความถนดั และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมองเห็น
ช่องทางในการสร้างงานอาชพี ในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง
๓. ผู้เรยี นเหน็ คณุ ค่าขององค์ความร้ตู ่างๆ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
พฒั นาตนเองและประกอบสัมมาชพี
๔. ผ้เู รียนพัฒนาบุคลกิ ภาพ เจตคติ ค่านยิ มในการดาเนนิ ชีวิต และเสริมสรา้ งศีลธรรม
จรยิ ธรรม
๕. ผู้เรยี นมีจติ สานึกและทาประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

๓๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี นทโ่ี รงเรียนจัด คือ
๑. กจิ กรรมแนะแนว อาจารย์แนะแนวและอาจารย์ผูส้ อนทุกคนทาหน้าทแ่ี นะแนวให้
คาปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาตอ่ และการพฒั นาตนเอง
๒. กิจกรรมนักเรียน โรงเรียนได้จัดกจิ กรรมเสริมหลักสตู รเพื่อใหน้ ักเรียนได้ร่วมกันทางาน
เป็นกล่มุ ดาเนินงานด้วยตนเอง ตง้ั แต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏบิ ตั ิตามแผน ประเมินและ
ปรับปรงุ งาน โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษากจิ กรรมเหลา่ น้ี ไดแ้ ก่

๒.๑ กจิ กรรมตามความถนัด ความสนใจ
๑. กิจกรรมชมรม
๒. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
๓. กิจกรรมสง่ เสริมประชาธปิ ไตย
๔. กจิ กรรมสง่ เสรมิ คุณธรรม จริยธรรม
๕. กจิ กรรมส่งเสรมิ สุขภาพ
๖. กิจกรรมอนรุ ักษ์ศิลปวฒั นธรรมไทย

๒.๒ กจิ กรรมนักศกึ ษาวชิ าทหาร
๒.๓ กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เช่น กจิ กรรมพัฒนาศกั ยภาพและการดารงตนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวสู่ร้วั มหาวิทยาลยั , กจิ กรรมโฮมรูม,
กจิ กรรมประชมุ ระดับชน้ั , พิธีไหว้คร,ู พธิ ีประดับพระเกี้ยว, กจิ กรรมประกวดห้องเรียน ฯลฯ
๓. กจิ กรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เพือ่ ส่งเสรมิ ให้ผูเ้ รยี นบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ตอ่ สังคม ชุมชนและท้องถน่ิ ตามความสมัครใจในลักษณะอาสาสมคั ร

๓๓

๓. การจัดเวลาเรียน
การจัดเวลาเรียนระดับช้นั มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๔- ๖) หลักสตู รแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้จัดเวลาเรยี นเป็นรายภาค โดยคิดน้าหนักของรายวิชาทีเ่ รียนเป็นหนว่ ยกิต
ใช้เกณฑ์ ๔o ชวั่ โมงต่อภาคเรยี น มีน้าหนักวิชา ๑ หน่วยกิต และมเี วลาเรียนประมาณวันละไมน่ ้อยกว่า
๖ ช่ัวโมง

โรงเรยี นจดั การเรยี นการสอนใหน้ ักเรียนได้เรียนสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติมรวมท้ังกิจกรรม
พัฒนาผู้เรยี นสัปดาหล์ ะ ๓o - ๓๕ ชว่ั โมง มีเวลาเรียนปีละประมาณ ๑,๓๒๐ – ๑,๔๒๐ ช่ัวโมง โดยจัด
ให้เรียนสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กล่มุ สาระ และกิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น ๓ ชวั่ โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึง
ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กจิ กรรมนักเรียน(ชมรม) กิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมพฒั นา
คณุ ธรรม จริยธรรม และนักเรยี นต้องมีการทากิจกรรมจิตสาธารณะปีละไม่น้อยกว่า ๒o ชวั่ โมงโดยไม่
นับเป็นเวลาเรียนปกติ

๔. คาอธบิ ายรายวิชา
การจัดทาคาอธิบายรายวชิ าเพื่อนาไปสูก่ ารจัดกระบวนการเรียนการสอนใหผ้ เู้ รยี นมี

คุณลักษณะทางดา้ นวชิ าการท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนเตรียมอดุ มศึกษาไดด้ าเนินการ
บรู ณาการการเนอ้ื หาสาระการเรยี นรอู้ งคป์ ระกอบของหลกั สูตรความเป็นสากลให้เข้ากบั คาอธิบาย
รายวิชา ทเี่ ปิดทาการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน พุทธศกั ราช ๒๕๕๑
ซึ่งโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอดุ มศึกษา เปน็ โรงเรียนที่มีความพรอ้ มใช้หลกั สูตรดงั กล่าว และจัดทาเป็น
หลักสตู รสถานศึกษาของโรงเรยี น พทุ ธศักราช ๒๕๕๒ ในการปรบั คาอธิบายรายวิชาจะแสดงให้
เหน็ ถงึ มกี ารนาสาระการเรียนร้เู ดิมมากาหนดกระบวนการเรียนการสอนใหส้ อดคลอ้ งกบั แนวคิดใน
การพฒั นาหลักสตู รสู่มาตรฐานสากล โดยจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี

การจดั การเรยี นการสอนสู่การเป็นโรงเรยี นมาตรฐานสากล
การจดั การเรยี นการสอนของโรงเรยี นเตรียมอุดมศึกษา ดาเนินการตามหลักสตู รแกนกลาง

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศกั ราช ๒๕๕๑ ให้ครอบคลุมในสาระการเรียนรู้พื้นฐานแตจ่ ัดสาระการ
เรียนรู้เพ่ิมเตมิ เพ่ือสง่ เสรมิ ให้มีความรูค้ วามสามารถตามศักยภาพ เนื้อหาสาระเพ่ือความเปน็ เลิศ
ทางด้านวชิ าการ และคณุ ธรรม ตลอดจนโรงเรยี นเขา้ ร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตาม
โรงเรยี นมาตรฐาน ดงั นั้น กิจการรมการเรยี นการสอนจึงมุ่งเน้นให้นักเรยี นมีศกั ยภาพดา้ นตา่ ง ๆ ด้วย
กจิ กรรมการจดั การศึกษาคน้ ควา้ ด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ไดแ้ ก่

IS ๑ การศกึ ษาคน้ ควา้ สรา้ งองคค์ วามรู้
IS ๒ การส่ือสารและการนาเสนอ
IS ๓ การนาองค์ความรู้ไปใช้บรกิ ารสังคม
ซง่ึ โรงเรยี นจดั ไว้ในรายวิชาเพิ่มเติม ข้ันตอนของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ข้ันตอน จะ
สอดคล้องกบั ธรรมชาติวิชาของกลุม่ สาระการเรียนรู้ ตามตาราง และนักเรยี นต้องมีความสามารถด้าน
การใชภ้ าษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใหก้ ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีความสมบูรณ์

๓๔

IS ๑ ตง้ั ประเดน็ คาถาม/ สบื คน้ ความรู้ สรุปองคค์ วามรู้ สอ่ื สารและ บริการสงั คม
IS ๒ สมมติฐาน การนาเสนอ
IS ๓ (ท่ีเกี่ยวกบั สงั คมโลก)

(Self-regulating)

กระบวนการ Gathering Processing Applying Applying Applying, self-
GPAS ตัง้ ประเด็นคาถาม/ สบื คน้ ความรู้ สรปุ องคค์ วามรู้ สื่อสารแลนาเสนอ regulating
รวบรวมข้อมลู สร้างทางเลือก การนาความรู้ไปใช้ นาความร้ไู ปใช้
สมมติฐาน จดั กระทาขอ้ มูล การนาไปใช้
Elaborate & ประโยชนต์ ่อตนเอง
วทิ ยาศาสตร์ Engage Explore Explain Evaluate บรกิ ารโรงเรียน
ตง้ั ประเด็นคาถาม/ สืบคน้ สารวจทา นาข้อสรปุ มา ขยายความรู้ และสงั คม
เขยี นเผยแพร่
สมมติฐาน การทดลอง อธบิ าย ประเมินผล Elaborate &
ปญั หาเรอ่ื งราว กระบวนการ Evaluate
กระบวนการทาง ต้งั ประเดน็ คาถาม/ สบื คน้ /สารวจ/ การสบื คน้ นาความรู้ไปใช้
สงั คมศาสตร/์ สมมตฐิ าน ภาคสนาม/ สรปุ องคค์ วามรู้ ประเมินการ ประโยชนต์ ่อตนเอง
วิธีการทาง ทาการทดลอง สบื เสาะ บรกิ ารโรงเรียน
ประวัติศาสตร์ ปญั หาในชวี ิต และสงั คม
ประจาวัน/ เขยี นเผยแพร่
กระบวนการทาง โจทยก์ าหนด และนาเสนอ นาความรู้ไปใช้
คณิตศาสตร์ เป้าหมาย ดว้ ยวธิ ตี า่ ง ๆ ประโยชนต์ ่อตนเอง
ในการแกป้ ญั หา
กระบวนการ บรกิ ารโรงเรยี น
ทางานการงาน ต้งั ประเดน็ คาถาม และสังคม

อาชีพและ แปลงขอ้ มลู ทบทวน ส่ือสารนาเสนอ นาความรไู้ ปใช้
เทคโนโลยี เป็นภาษา ประเมินขอ้ สรปุ ให้เหตผุ ล ประโยชนต์ ่อตนเอง
คณิตศาสตร์ จากการแกป้ ญั หา ด้วยวธิ ตี ่าง ๆ
วางแผนแกป้ ัญหา สรุปองค์ความรู้ บริการโรงเรยี น
และสังคม

กระบวนการทาง ตงั้ ประเดน็ คาถาม/ สบื คน้ ความรู้ สรปุ องค์ความรู้ เขยี นเผยแพร่ นาความรู้ไปใช้
ออกแบบและ จากการนาทฤษฎี นาเสนอ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
พลศกึ ษา สมมติฐาน ไปปฏบิ ัติประเมิน
วางแผน ดว้ ยวธิ ตี ่าง ๆ บริการโรงเรยี น
กระบวนการทาง ต้ังประเด็นคาถาม/ นาไปปฏิบตั ิ กระบวนการ และสงั คม
ทางศลิ ปะ ดนตรี สมมติฐาน ทางานและผลผลิต เขียนเผยแพร่
สบื คน้ ความรู้ นาเสนอ นาความรไู้ ปใช้
นาฏศลิ ป์ และฝกึ ปฏบิ ตั ิ สรปุ องค์ความรู้ ประโยชน์ต่อตนเอง
จากการปฏบิ ตั ิ ดว้ ยวธิ ีต่าง ๆ
สืบคน้ ความรู้ บรกิ ารโรงเรียน
และฝึกปฏบิ ัติ สรปุ องค์ความรู้ เขียนเผยแพร่ และสังคม
จากการปฏบิ ตั ิ นาเสนอ
นาความรู้ไปใช้
ดว้ ยวธิ ีต่าง ๆ ประโยชนต์ อ่ ตนเอง

บริการโรงเรยี น
และสงั คม

๓๕

๕. การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษา นอกจากมุ่งปลกู ฝังด้านปัญญา พัฒนาการคดิ

ความสามารถของนักเรยี น สง่ เสรมิ การคดิ ริเรมิ่ สร้างสรรค์ อย่างมวี จิ ารณญาณ แล้วยังเน้นเรือ่ งคุณธรรม
ดังจะเหน็ ไดจ้ าก เอกลักษณ์ของโรงเรยี น คือ “ความเปน็ เลศิ ทางวชิ าการและคุณธรรม” นอกจากน้ี
การจัดการเรียนรู้ยังไดส้ ่งเสริมการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม ตลอดจนการทาประโยชน์ให้แกส่ ังคม
รวมท้งั กระบวนการคิด การแก้ปญั หาท่ีถูกต้อง

ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยการอบรมส่งั สอน ส่งเสริมการเรียนรู้ การแสดง
ความสามารถ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึง่ สิ่งเหล่านี้แทรกอยใู่ นการเรียนการสอนของทุก
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการต่างๆ ทนี่ ักเรยี นเป็นผูด้ าเนินการ ส่วน
วธิ ดี าเนินการน้ันได้สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย ซ่ึงลักษณะการเรียนรู้เหล่านี้เปน็ การ
ผสมผสานกนั ของการเรียนการสอน การเรียนรดู้ ้วยตนเอง การเรียนรรู้ ว่ มกัน การเรยี นรูจ้ ากการ
ปฏิบตั ิจริง การเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้กระบวนการคิด วเิ คราะห์ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังสง่ เสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาส่งิ แวดล้อมอีกดว้ ย

การจัดการเรียนการเรยี นรู้ของโรงเรยี นดาเนินการ ดังนี้
๑. ศึกษาและบูรณาการสาระการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ ได้วเิ คราะห์จัดเรียงลาดับ
เน้ือหาวิชาก่อนหลงั และเชื่อมโยงเนื้อวชิ าต่างๆ พร้อมท้ังจัดทาแผนการเรียนรู้และเอกสารประกอบการ
สอน
๒. การจัดการเรยี นการสอน

๒.๑ ส่งเสริมให้นักเรยี นค้นคว้าหาความร้ดู ว้ ยตนเอง โดยมแี หล่งและส่ือสาหรับการ
เรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง เช่น ห้องสมุด ห้องสมดุ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ คอมพิวเตอรส์ าหรบั คน้ คว้าหาความรู้ทม่ี ี
ทกุ ตึกเรยี น และสญั ญาณ WiFi เพื่อใช้ในการสืบคน้ จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อย่างทัว่ ถงึ ทั่วบริเวณ
โรงเรียน

๒.๒ สง่ เสรมิ การฝึกปฏบิ ัติ ฝึกทกั ษะ และทดลอง โดยมีเอกสารประกอบการฝึกมากมาย
หลายวิชา ห้องปฏบิ ัติการทางวทิ ยาศาสตร์ ทางภาษา และห้องปฏิบตั ิการอ่นื ๆ

๒.๓ เชญิ วิทยากรในท้องถน่ิ และผู้ทรงคุณวฒุ ิมาให้ความรู้
๒.๔ ศึกษาจากแหล่งวิชาการหรอื แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหลง่ เรียนรู้อ่ืน ๆ
๒.๕ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรเู้ ร่อื งราวในท้องถ่นิ
๒.๖ ส่งเสริมให้นักเรียนเรยี นรู้การสร้างสื่อนวตั กรรม
๒.๗ ส่งเสริมการวิจัยในชน้ั เรียน
๒.๘ ส่งเสริมการเรยี นรู้กระบวนการทางานโดยการปฏบิ ัติจรงิ
๒.๙ ส่งเสรมิ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ รวมทั้งจัดส่งแข่งขันทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรยี น
๒.๑o ส่งเสริมการจดั กิจกรรมเรยี นรู้ด้วยตนเอง โดยผา่ นกิจกรรมชมรม และกจิ กรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน

๓๖

๖. ส่อื การเรยี นรู้
ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลกั สูตรโรงเรยี น

มาตรฐานสากล มุง่ ส่งเสรมิ ให้ผู้เรยี นเรียนร้ดู ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู้ได้ทกุ เวลา ทุกสถานที่
และเรยี นรไู้ ดจ้ ากสือ่ การเรียนรู้และแหลง่ การเรยี นรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรตู้ า่ งๆ
ทมี่ ีอยู่ในทอ้ งถน่ิ ชมุ ชนและแหลง่ อ่ืนๆ ซึง่ เน้นส่ือท่ผี เู้ รียนและผสู้ อนใช้ศึกษาคน้ ควา้ หาความร้ดู ว้ ย
ตนเอง ผูเ้ รยี นผสู้ อนสามารถจัดทาและพัฒนาส่ือการเรยี นรู้ขึน้ เองหรือนาสอ่ื ต่างๆที่มีอยู่รอบตัวและ
ในระบบสารสนเทศมาใชใ้ นการเรยี นรู้ โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา เปน็ ศนู ย์พฒั นาการเรียนการสอน
วิชาฟิสกิ ส์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มีการผลติ ส่อื สาขาวิชาฟิสิกส์ ทง้ั สือ่
ทีเ่ ปน็ อุปกรณ์การทดลองและสอ่ื การสอนสื่อการเรยี นรู้ของโรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษา แบ่งประเภท
ใหญ่ ๆ ไดด้ ังน้ี

๖.๑ แหล่งสื่อการเรยี นรู้
๑. หอ้ งสมดุ โรงเรียนนอกจากมหี นงั สอื ต่างๆ สาหรบั การเรียนร้ขู องนักเรยี นแลว้ ยังมี

เทป VCD DVD และคอมพิวเตอรส์ าหรับนกั เรียนศกึ ษาหาความรจู้ ากระบบสอ่ื สารเครือข่าย
(Internet) จานวนมากมาย นอกจากหอ้ งสมุดกลางแลว้ ยงั มหี ้องสมุดกลุม่ สาระฯ สาหรบั
คอมพิวเตอร์ทใี่ หบ้ รกิ ารเครอื ข่ายนอกจากมีประจาอยู่ท่ีห้องสมุดโรงเรียนแลว้ ยังมคี อมพิวเตอร์ประจา
ตึก สาหรบั อาจารย์และนกั เรียนสืบคน้ หาความรู้อีกดว้ ย

๒. สวนพฤกษศาสตรโ์ รงเรยี น มตี น้ ไม้มากมายท้ังตน้ ไม้สาหรับการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ ตน้ ไม้ในวรรณคดี ต้นพชื สมนุ ไพร และพรรณไมน้ า้

๓. ห้องปฏบิ ัติการ มหี ้องปฏบิ ัติการทางภาษา หอ้ งปฏบิ ตั ิการทางวทิ ยาศาสตร์ และ
ห้องปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ

๔. แหล่งเรียนรภู้ ายในโรงเรียนทใี่ หน้ กั เรยี นได้เรยี นรูด้ ว้ ยตนเองอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้อง
พพิ ิธภัณฑห์ ิน แร่ หอ้ งทางาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปน่ิ มาลากุล หอ้ งศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศ ห้อง
พพิ ิธภัณฑ์ธรรมชาตวิ ิทยา ฯลฯ

๕. แหลง่ เรยี นรจู้ ากชมุ ชน โรงเรยี นได้จดั ให้นกั เรยี นไปศึกษาหาความรจู้ ากชุมชน
เช่น พระบรมมหาราชวงั โบราณสถานทางประวตั ิศาสตร์ โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเดก็
บา้ นพักคนชรา เปน็ ตน้

๖.๒ สง่ เสริมให้ครผู ลติ ส่อื การเรยี นการสอน ซ่ึงประกอบด้วย
๑. เอกสารประกอบการเรียน
๒. อปุ กรณก์ ารเรียนการสอน เช่น ภาษาอังกฤษ อปุ กรณท์ างวทิ ยาศาสตร์

โดยเฉพาะอุปกรณ์การทดลองทางฟสิ ิกสซ์ งึ่ ผลิตจากวสั ดรุ าคาถกู
๓. สื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในทกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้

๖.๓ สง่ เสริมให้นกั เรียนผลติ สื่อ ซึง่ ประกอบด้วย
๑. ผลติ ส่อื อปุ กรณก์ ารทดลองทางวทิ ยาศาสตร์
๒. ผลติ โปรแกรมคอมพวิ เตอร์ และส่ือสารสนเทศ
๓. เอกสารประกอบการเรยี น แบบฝกึ หดั เสรมิ การเรยี นต่างๆ

๓๗

๖.๔ ส่งเสรมิ การใชส้ อ่ื
๑. สง่ เสริมให้มีการใช้สอื่ ต่างๆ ทง้ั เทปวทิ ยุ VDO และ CD ในการจดั กิจกรรมการ

เรียนการสอนอยา่ ง การใชเ้ ทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศอย่าง หลากหลาย
๒. สอ่ื หนังสือพมิ พ์ ตึกเรยี นทกุ ตกึ จะมีหนงั สือพิมพบ์ ริการครู–อาจารย์ และ

นกั เรียนรวมทงั้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศใช้หนังสือภาษาต่างประเทศชว่ ยในการเรยี นการสอนอีก
ดว้ ย

๗. การวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้
โรงเรียนจัดใหม้ กี ารประเมินผลแต่ละภาคเรยี น ดังน้ี
๗.๑ การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้กลุ่มสาระการเรียนรูท้ ง้ั ๘ กลมุ่ มแี นวในการ

ดาเนินการ ดังน้ี
๑. วางแผนการสอนและการประเมินผล การประเมนิ ผลประกอบด้วยการ

ประเมินผลก่อนเรียน ระหวา่ งเรยี น และปลายภาค
๑.๑ เลอื กวิธีการวดั และประเมนิ ผลใหส้ อดคล้องกับภาระงาน หรือ

กิจกรรม ซ่งึ มีวิธปี ระเมินผลตามสภาพจริงทีห่ ลากหลาย เชน่
- ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบ

ฝึกทักษะ
- ประเมินจากการปฏบิ ัติ เชน่ มอบหมายชิ้นงาน
- ประเมนิ จากงานหรือกจิ กรรมทปี่ ฏบิ ัติจริง
- ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
- ประเมนิ จากการทดสอบ
๑.๒ กาหนดอัตราสว่ นคะแนนการประเมินระหวา่ งเรยี นกับปลายภาค จะ

ขน้ึ อยู่กับลกั ษณะของเนอื้ หาสาระรายวิชาซงึ่ อาจจะเป็น
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = ๘ : ๒

หรือ คะแนนระหวา่ งภาค : คะแนนปลายภาค = ๗ : ๓
หรือ คะแนนระหวา่ งภาค : คะแนนปลายภาค = ๖ : ๔

๑.๓ จัดทาเอกสารบนั ทึกข้อมูลของนักเรยี น ผ้สู อนต้องจัดทาเอกสารบันทกึ
ข้อมูลผลการวดั และประเมินผลระหวา่ งเรียน อย่างเป็นระบบชดั เจน เพือ่ เปน็ แหลง่ ขอ้ มูลในการ
พัฒนานักเรียน และเปน็ หลักฐานตรวจสอบ แสดงถึงความโปร่งใส และความยุตธิ รรมในการประเมนิ

ครอู าจารย์ผู้สอนเป็นผูว้ ดั และประเมนิ ผล ตามจุดประสงค์ และ/หรอื ผลการเรียนรทู้ ี่
คาดหวงั แล้วนาผลการประเมนิ มาเป็นข้อมลู ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน ดังน้นั โรงเรยี น
จึงจัดให้มีการวดั และประเมินผลเปน็ ๓ ระยะ ดังน้ี

๑. การวัดและประเมินผลก่อนเรยี น มีวิธีดังนี้
- การวัดและประเมินความพรอ้ มของนักเรียน การวัดและประเมนิ ผลแบบ

นเี้ ปน็ การวัดและประเมนิ ความรู้พืน้ ฐานเดมิ ทจ่ี ะใชเ้ รยี นเรื่องใหม่ เปน็ การวัดก่อนเรยี นเนือ้ หาใหม่
- การวัดและประเมินผลความรอบรู้ในเรื่องท่จี ะเรยี นก่อนเรียน เนน้ การ

ประเมินผูเ้ รยี นในเร่ืองทจ่ี ะทาการสอน เพ่ือตรวจสอบความรทู้ กั ษะของนกั เรยี นในเร่อื งท่ีจะเรียน

๓๘

ขอ้ มูลที่ได้เป็นข้อมลู เบอ้ื งตน้ นาไปเปรียบเทยี บผลการเรียนภายหลงั เข้าร่วมกจิ กรรม การเรยี นการ
สอนแลว้ เพอ่ื ดูการพัฒนาการเรียนรูเ้ พิม่ ของนักเรียน

๒. การวัดและประเมินผลระหว่างเรยี น เปน็ การวัดและประเมนิ ผลทม่ี ุ่งตรวจสอบ
พัฒนาการของ นักเรยี นวา่ บรรลตุ ามผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังตามแผนการเรยี นรหู้ รือไม่ ผลการ
ประเมินชว่ ยในการปรับปรงุ แกไ้ ข และส่งเสรมิ ใหน้ กั เรียนได้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ ทั้งยังชว่ ยใน
การปรบั ปรุงการเรียนการสอนอกี ด้วย

๓. การวดั และประเมนิ ผลปลายภาค เป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความสาเร็จ
ของนักเรียนและ/หรอื เป็นการประเมนิ ผลหลังเรียน นาไปเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรยี น เพื่อ
ตรวจสอบผลการเรยี นร้ขู อง นกั เรียนตรงตามที่คาดหวงั หรือไม่ นักเรยี นมพี ฒั นาการมากน้อย
เพยี งไรเมือ่ วดั ผลปลายภาค และนาคะแนนการประเมินทงั้ หมดรวมกนั เพื่อสรปุ ผลการเรยี นตลอด
ภาคเป็น ผลสมั ฤทธิข์ องนักเรียนรายวิชา โดยมีเกณฑ์การตัดสนิ ผลการเรยี น ดังนี้

เกณฑ์การตดั สินผลการเรยี น สาระการเรยี นรู้

ระดบั ผลการเรียน ความหมาย ชว่ งคะแนนเปน็ ร้อยละ

๔ หมายถึงผลการเรยี นดีมาก ๘๐-๑๐๐

๓.๕ ผลการเรียนเกือบดีมาก ๗๕-๗๙

๓ ผลการเรียนดี ๗๐-๗๔

๒.๕ ผลการเรียนเกอื บดี ๖๕-๖๙

๒ ผลการเรยี นปานกลาง ๖๐-๖๔

๑.๕ ผลการเรียนผ่านเกณฑข์ ัน้ ตา่ ระดบั ดี ๕๕-๕๙

๑ ผลการเรยี นผา่ นเกณฑ์ขนั้ ตา่ ๕๐-๕๔

๐ ผลการเรยี นตา่ กว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด ๐-๔๙

๗.๒ การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขยี นส่ือความ

วิธีการประเมนิ การประเมนิ การอา่ น คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ มีการ

ประเมินผลเปน็ รายภาค โดยจดั ให้มีการประเมินผลพร้อมกบั การดาเนินการสอนในห้องเรยี นโดย

ครผู ู้สอนทุกคน

เกณฑ์การตัดสนิ เกณฑก์ ารตัดสนิ ผลการประเมินการอา่ น คดิ วเิ คราะห์ และเขยี น

สอ่ื ความ ดงั น้ี

๙-๑๐ คะแนน ดีเยย่ี ม หมายถงึ มีผลการประเมินสงู กว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดมาก

๖-๘ คะแนน ดี หมายถึง มีผลการประเมินสงู กว่าเกณฑ์ทกี่ าหนด

๕ คะแนน ผา่ นเกณฑ์ หมายถงึ มผี ลการประเมินผา่ นเกณฑ์ขั้นตา่ ทก่ี าหนด

ต่ากวา่ ๕ คะแนน ไม่ผา่ นเกณฑ์ หมายถงึ มผี ลการประเมนิ ไม่ผา่ นเกณฑ์ขั้นตา่

กรณีท่นี ักเรยี นมีผลการประเมิน “ไมผ่ า่ นเกณฑ์ข้ันตา่ ” ให้ครผู ้สู อนจดั พัฒนานกั เรยี นใหม้ ี

ความสามารถผ่านเกณฑท์ ี่กาหนด ส่งผลใหค้ ณะกรรมการประเมินพิจารณานาเสนอผู้อานวยการ

อนมุ ัติ

๓๙

๗.๓ การประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์
วิธีการประเมิน การประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการประเมินผลเปน็ ราย

ภาค โดยจัดใหม้ กี ารประเมิน ๒ ลกั ษณะดังน้ี
๑. ประเมนิ ผลพร้อมกบั การดาเนินการสอนในห้องเรียนโดยอาจารยผ์ ู้สอนทุกคน
๒. ประเมินผลโดยอาจารยท์ ี่ปรึกษา
เกณฑ์การตดั สนิ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมนิ คณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของ

ผู้เรียน ดังนี้
๙-๑๐ คะแนน ดเี ย่ยี ม หมายถงึ มีผลการประเมินสงู กว่าเกณฑ์ท่กี าหนดมาก
๖-๘ คะแนน ดี หมายถงึ มผี ลการประเมินสงู กวา่ เกณฑ์ที่กาหนด
๕ คะแนน ผ่านเกณฑ์ หมายถงึ มผี ลการประเมินผา่ นเกณฑ์ขั้นต่าทก่ี าหนด

ต่ากว่า ๕ คะแนน ไม่ผา่ นเกณฑ์ หมายถงึ ต้องปรับปรุงพฤติกรรมโดยอาจารย์ท่ีปรกึ ษา
ดแู ลปรับพฤติกรรมจนผ่านเกณฑ์

๗.๔ การประเมินกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น
จัดใหม้ กี ารประเมนิ ผลเฉพาะกิจกรรมชมรม โดยใหอ้ าจารยท์ ่ีปรึกษา

กิจกรรมชมรมเป็นผู้ประเมนิ มรี ะดบั ผลการประเมินเปน็ “ผ” และ “มผ”
“ผ” หมายถงึ ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมเี วลาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดท่ีจะจดั กิจกรรมของแต่ละภาคเรยี น และผา่ นจดุ ประสงค์สาคญั ของ
กิจกรรมตามท่กี าหนด

“มผ” หมายถงึ ไม่ผ่านเกณฑก์ ารประเมินโดยมีเวลาเข้ารว่ มกิจกรรมชมรมไม่ถงึ
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้งั หมดทจ่ี ดั กิจกรรมของแตล่ ะภาคเรียน หรอื ไม่ผ่านจุดประสงคส์ าคัญของ
กจิ กรรมตามทกี่ าหนด ในกรณที ผี่ ูเ้ รียน “ไม่ผ่าน” การเขา้ ร่วมกิจกรรมชมรม ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อม
เสริมหรือเลือกกิจกรรมใหม่จน “ผา่ น” ครบทุกกิจกรรม ตามท่ีหลักสตู รโรงเรยี นกาหนด

๗.๕ เกณฑ์การจบหลักสตู ร
๑. นักเรียนต้องมผี ลการประเมินรายวชิ าของกลุ่มสาระการเรยี นรทู้ ัง้ ๘ กลุ่มสาระการ

เรยี นรู้ ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐ หน่วยกิต เป็นสาระการเรียนรู้พน้ื ฐาน จานวน ๔๑ หนว่ ยกิต และสาระการ
เรียนร้เู พมิ่ เติมไมน่ ้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต

๒. นกั เรียนตอ้ งผ่านเกณฑ์การประเมนิ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขยี นสื่อความ
๓. นกั เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค์
๔. นักเรียนตอ้ งเข้ารว่ มกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน และผ่านเกณฑ์การประเมนิ กจิ กรรม
ชมรม
๕. นักเรยี นตอ้ งมรี ะดับผลการเรยี นรายวิชาไม่ตา่ กวา่ ๑.๐
๖. นักเรยี นตอ้ งมีคะแนนเฉลีย่ สะสมของผลการเรยี นตลอดช่วงชน้ั ไม่ต่ากว่า ๒.๐

๔๐

๗.๖ เอกสารหลกั ฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้โรงเรียนจัดทาเอกสาร

ดังน้ี
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษา สถานศกึ ษาทุกแหง่ ต้องใชเ้ หมือนกันเพื่อประโยชน์ใน

การสอ่ื ความเข้าใจท่ีตรงกนั และการสง่ ต่อ ได้แก่
๑.๑ เอกสารระเบยี นแสดงผลการเรยี น (ปพ. ๑)
๑.๒ เอกสารแสดงวฒุ ิการศึกษา (ปพ. ๒)
๑.๓ แบบรายงานผ้สู าเรจ็ การศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน (ปพ. ๓)

๒. เอกสารการประเมนิ ผลการเรียนเพอ่ื ใชป้ ระกอบการดาเนินงานดา้ นการวดั และ
ประเมินผลการเรยี น ได้แก่

๒.๑ แบบแสดงผลการพฒั นาคณุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ (ปพ. ๔)
๒.๒ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผ้เู รียนในรายวชิ าตา่ งๆ (ปพ. ๕)
๒.๓ แบบรายงานการพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี นเปน็ รายบุคคล (ปพ. ๖)
๒.๔ ใบรบั รองผลการศกึ ษา (ปพ. ๗)
๗.๗ การเทยี บโอนผลการเรียน
การโอนผลการเรียนของนักเรียนทาไดโ้ ดยการนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ี
ได้จากการศึกษาในรปู แบบตา่ งๆ และหรือจากการประกอบอาชพี มาเทียบโอนเปน็ ผลการเรยี นของ
หลักสูตรใดหลกั สตู รหน่งึ ในระดับที่กาลังศึกษาอยู่ การพิจารณาการเทยี บโอนดาเนินการได้ ดงั น้ี
๑. พจิ ารณาจากหลักฐานการศึกษา ซ่ึงจะให้ข้อมลู ที่แสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
๒. พิจารณาจากความรูแ้ ละประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัตจิ ริง การทดสอบการ
สัมภาษณห์ รอื ในรปู แบบตา่ งๆท่เี หมาะสม
๓. พจิ ารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติได้จริง ทง้ั นี้ใหเ้ ป็นไปตามกฎกระทรวง
และระเบยี บที่กระทรวงศึกษาธกิ ารกาหนด

การจบการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรยี นมาตรฐานสากล ๔๑

๑ ๒ ๓ ๔

การประเมิน การประเมิน การประเมิน การประเมิน
การเรียนกลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คุณลกั ษณะ กิจกรรมพฒั นา
การเรียนรู้ ๘ กลุ่ม อนั พึงประสงค์
เขียนส่ือความ ผเู้ รียน

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมนิ
ไดร้ ะดบั ผลการเรยี น “ผา่ น” “ผา่ น” “ผา่ น”

๘ ระดบั - ดีเยีย่ ม - ดีเยีย่ ม ทุกกิจกรรม
๐ ๑.๐ ๑.๕ ๒.๐ - ดี - ดี

๒.๕ ๓.๐ ๓.๕ ๔.๐ - ผ่านเกณฑ์ - ผ่านเกณฑ์

คุณลกั ษณะผ้เู รยี นมีศักยภาพเป็นพลโลก
- ยอดเยยี่ มวิชาการ
- สือ่ สารได้อยา่ งน้อย ๒ ภาษา
- ลา้ หน้าทางความคิด
- ผลิตงานอย่างสรา้ งสรรค์
- รว่ มกันรบั ผดิ ชอบสังคมโลก

คณุ ภาพผู้เรียนระดบั มาตรฐานสากล


Click to View FlipBook Version