The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

เอกสารประกอบการพิจารณาคดั เลือกเยาวชนเขา้ รว่ มกจิ กรรมยวุ ชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

เอกสารประกอบการพจิ ารณา

เพอ่ื คดั เลอื กเยาวชนเขา้ ร่วมกจิ กรรมยุวชนประชาธปิ ไตย
ประจำปี ๒๕๖๔

นายจตพุ ล จันทร์มล

ช้ันปีที่ ๑ หลักสตู รศลิ ปศาตรบณั ฑิต สาขาวชิ าภาษาจนี
คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์

มหาวทิ ยาลัยทักษณิ วทิ ยาเขตสงขลา

เอกสารประกอบการพจิ ารณาคดั เลอื กเยาวชนเขา้ ร่วมกจิ กรรมยวุ ชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๔

เอกสารประกอบการพิจารณาเพอ่ื คดั เลอื กเยาวชน
เขา้ ร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๑. ประวัติส่วนตัวเบ้ืองต้น

ชือ่ นายจตพุ ล นามสกุล จันทร์มล

วนั เดอื น ปเี กดิ ๑๒ ธนั วาคม ๒๕๔๔ ปจั จบุ นั อายุ ๑๙ ปี

เชือ้ ชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ทีอ่ ยู่ปจั จบุ ัน บา้ นเลขท่ี ๑๓๒/๕๘ หมู่ท่ี ๑๐ ซอย กาญจนวนชิ ๒๙ ตำบลเขารูปชา้ ง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๐๐๐

การศึกษา ปัจจุบนั ศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที ่ี ๑ หลักสูตรศลิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คณะมนษุ ยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ทักษิณ

๒. ประวัติดา้ นการศึกษา

ท่ี ระดบั การศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปที ี่สำเร็จการศึกษา
๑. อนบุ าล โรงเรียนบ้านปากนำ้ ปากพูน ๒๕๕๐
๒. ประถมศึกษา โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล) ๒๕๕๖
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหวั ไทรบำรงุ ราษฎร์ ๒๕๕๙
๔. มธั ยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหัวไทรบำรงุ ราษฎร์ ๒๕๖๒

๕. ปริญญาตรี มหาวทิ ยาลยั ทักษิณ กำลงั ศึกษา

๓. ประสบการณก์ ารทำงาน ชอ่ื หน่วยงานที่ปฏบิ ัติ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ระยะเวลา
ท่ี ตำแหนง่ /หนา้ ท่ี (ป)ี
บริหารจัดการภายใน ๓
๑. ผู้จดั การธนาคารโรงเรียน โรงเรียนหวั ไทรบำรุงราษฎร์ ธนาคารโรงเรยี น

๒. ประธานแกนนำนกั เรยี น โรงเรียนหัวไทรบำรงุ ราษฎร์ บริหารการจดั กจิ กรรม
โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. และพัฒนาโรงเรียน ๓

๓. เยาวชนจติ อาสาราชประชา ชมรมจติ อาสาราชประชา คุณธรรม ๑
จดั กิจกรรมเเละ
สมาสัยอำเภอหวั ไทร สมาสัยอำเภอหัวไทร บรหิ ารงานในชมรม
ผ้ชู ่วยวิทยากร
๔. วิทยากรการขยายผลการพฒั นา หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียน
จดั กจิ กรรมและ
โรงเรยี นคุณธรรม คณุ ธรรม สพฐ. ชว่ ยเหลอื งานวดั

๕. คณะกรรมการวัดสว่างอารมณ์ วดั สวา่ งอารมณ์

เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเขา้ รว่ มกจิ กรรมยวุ ชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๖. เยาวชนพเ่ี ลย้ี งรกั ษส์ ่งิ แวดลอ้ ม องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวัด จัดกิจกรรมเเละ ๑
นครศรีธรรมราช ส่งเสรมิ การมีจติ สำนึก ๒

๗. ประธานสภาเดก็ และเยาวชน บ้านพกั เดก็ และครอบครวั ใหร้ ักสง่ิ เเวดลอ้ ม
ระดับอำเภอหัวไทรและระดับ จังหวัดนครศรธี รรมราช
เทศบาลตำบลหัวไทร สง่ เสริม สนบั สนนุ จดั
กิจกรรมเพอื่ การพฒั นา
๘. ประธานนสิ ิตสาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยทกั ษิณ
ประจำปี ๒๕๖๓ ศกั ยภาพเด็กและ
เยาวชนในอำเภอ

บรหิ ารจัดการและ
ชว่ ยเหลอื นิสติ ในการ
ประสานงานภายใน
สาขาวชิ าภาษาจีน

๔. รางวัลแหง่ ความภาคภมู ใิ จ
๔.๑ ได้ผา่ นคดั เลือกให้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสงู ตอ่ แม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เนอื่ งในวัน

แมแ่ หง่ ชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จดั โดยสภาสงั คมสงเคราะหแ์ ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถมั ภ์

๔.๒ เข้ารับรางวลั เยาวชนดเี ด่นจงั หวัดนครศรธี รรมราช เน่อื งในวนั เยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ศาลากลางจังหวดั นครศรธี รรมราช จากทา่ นผูว้ า่ ราชการจงั หวดั นครศรธี รรมราช

เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกจิ กรรมยุวชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๔.๓ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานครฯ เเละได้เข้ารับเกียรติบัตรผ่านการพิจารณาเป็นนักเรียนดีเด่น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อีกทั้งยังส่งผลให้โรงเรียนได้รับแต่งตั้งให้เป็น
หนว่ ยขับเคลือ่ นโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดบั ดีเดน่

๔.๔ เข้ารับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี
๒๕๖๓ ณ ศนู ยเ์ ยาวชนไทย-ญี่ปุน่ ดนิ แดง กรงุ เทพมหานคร จดั โดย สโมสรจตุจักร

๔.๕ เข้ารับรางวัลสยามนครสี โตย “ต้นแบบผ้นู ำจิตอาสาเพือ่ การแบ่งปัน” ปี ๒ สาขาเยาวชนจิตอาสา
ดเี ดน่ จัดโดยศนู ย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพ่อื สังคม องคก์ รสาธารณะประโยชน์

เอกสารประกอบการพจิ ารณาคัดเลอื กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยวุ ชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๔.๖ ผา่ นการคดั เลือกเพ่ือเปน็ ตวั แทนเยาวชนจงั หวัดนครศรีธรรมราช เข้ารว่ มกิจกรรมยวุ ชน
ประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงดำเนินกิจกรรมแบบออนไลน์และได้
ผา่ นเกณฑ์การอบรม

๔.๗ เข้ารับรางวัลสยามนครสี โตย “ต้นแบบผนู้ ำจิตอาสาเพื่อการแบง่ ปัน” ปี ๒ สาขาเยาวชนจติ อาสา
ดเี ด่น จัดโดยศูนย์ให้คำปรกึ ษากิจกรรมเพ่ือสังคม องค์กรสาธารณะประโยชน์

๕. ทกั ษะความสามารถด้านการเปน็ วิทยากรขยายผลการพัฒนาโรงเรยี นคุณธรรม
กระผมเปน็ ผ้ทู ี่มที ักษะ ความสามารถทั้งทางดา้ นการพดู การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการแกไ้ ข

ปญั หาเฉพาะหนา้ ไดอ้ ย่างดีเย่ียม อกี ทั้งยังผ่านการอบรมต่างๆมากมาย รวมทง้ั การเข้ารว่ มสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามโครงการต่างๆ ตั้งแต่มัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี ส่งผลให้กระผมได้เป็นผู้ช่วยวิทยากร
ขยายผลการพฒั นาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ทงั้ ในเขตตรวจราชการที่ ๖ เเละโรงเรยี นในสังกัดของสำนกั งานเขต
พื้นทก่ี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๑๒ ได้เขา้ รว่ มการบรรยาย และสัมมนาตา่ งๆ ดงั นี้

เขา้ รว่ มการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโรงเรียนคณุ ธรรม เเละรว่ มถอดบทเรยี นเเลกเปล่ียนเรยี นรู้
โรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๖ และการอบรมนกั เรียนในสถานศึกษาตา่ งๆ

เอกสารประกอบการพิจารณาคดั เลอื กเยาวชนเขา้ ร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๔

เอกสารเพิม่ เตมิ ดา้ นการดำเนินงาน

๖. ด้านจิตสาธารณะและช่วยเหลือสังคม
กระผมเปน็ ผูท้ ่มี ีทักษะในด้านการทำงาน ชอบชว่ ยเหลือผู้อ่ืน ท้ังเด็กทม่ี ีอายนุ อ้ ยกว่าหรืออาวโุ สกวา่

เป็นผู้นำทางด้านสังคมในการทำกิจกรรมต่างๆ เเละเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนๆ คณะคุณครู บุคคลากรของ
สถานศึกษา เเละหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและยังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายไดอ้ ยา่ งเต็มกำลงั ความสามารถ ดังนี้

๑. เป็นเยาวชนจิตอาสาฝึกประสบการณ์สอนเละช่วยเหลืองานสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ได้ช่วยเหลือ
สถานศึกษาเเละจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน จำนวน ๒ สัปดาห์

เอกสารประกอบการพจิ ารณาคดั เลอื กเยาวชนเข้าร่วมกจิ กรรมยุวชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๒. ได้เป็นเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ช่วยเหลืองานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ ๔ โรงพยาบาลหัวไทร
ในช่วงปดิ ภาคเรียน โดยได้ชว่ ยเหลอื งานทง้ั ภายในศนู ย์เเละบา้ นผปู้ ่วยทีร่ บั การรักษาจากศนู ย์ส่งเสรมิ สุขภาพท่ี
๔ โรงพยาบาลหวั ไทร

๓. ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดและร่วมกันออกแจกจ่ายถุงยังชีพให้แกประชาชนใน
พื้นทใ่ี นเขตรบั ผิดชอบของ สภาเด็กและเยาวชน

๔. บริจาคสิ่งของให้กับเด็กที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง แต่ทางบ้านยากจน และลงเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกับ
ครอบครวั ในการรกั ษาต่อไป

เอกสารประกอบการพิจารณาคดั เลอื กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๕. รว่ มบริจาคโลหิต เพื่อแบง่ ปนั โลหิตชว่ ยเหลอื เพือ่ นมนษุ ย์ท่ตี ้องใชโ้ ลหติ ในการรักษาตัว ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทกั ษิณ วิทยาเขตสงขลา

๖. รว่ มทำบญุ ตักบาตรเนอ่ื งในวันสถาปนาของมหาวทิ ยาลัยทักษณิ วทิ ยาเขตสงขลา ณ หอเปรมดนตรี

๗. ทกั ษะด้านภาวะการณเ์ ปน็ ผู้นำ
กระผมเป็นผทู้ ีไ่ ดร้ ับการไว้วางใจจากคนรอบขา้ ง เเละเปน็ ผู้ทีม่ ภี าวะดา้ นการเปน็ ผูน้ ำทด่ี ี ใช้

เหตุผลมากกวา่ อารมณ์ เป็นผทู้ ี่รบั ฟังความคดิ เหน็ ของผู้อื่นเเละเป็นผู้ทพ่ี รอ้ มรับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เเละ
ไม่เคยท่ีจะหยดุ การเรียนรทู้ ง้ั ในห้องเรียนเเละนอกห้องเรยี น ดังนี้

๑. ได้รับคดั เลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหัวไทร วาระปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ซึง่
คัดเลือกเมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาที่ว่าการอำเภอหวั ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบ้านพกั
เดก็ และครอบครัวจงั หวัดนครศรธี รรมราช

เอกสารประกอบการพจิ ารณาคดั เลือกเยาวชนเขา้ ร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๒. ไดร้ ับคดั เลือกให้ดำรงตำแหน่งผ้จู ัดการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน โรงเรยี นหัวไทรบำรุง-
ราษฎร์ วาระงาน ๓ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒

๓. ได้ผ่านการฝกึ อบรมเยาวชนพเ่ี ลี้ยง หลกั สูตรการจัดการกระบวนค่ายเยาวชน ขององค์การบรหิ าร
ส่วนจงั หวดั นครศรีธรรมราช

๔. ได้เป็นกรรมการวดั สว่างอารมณ์ ประจำกอองกาชาดเพ่อื การกุศลในงานทอดผา้ ปา่ สามคั คี ประจำปี
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร
จงั หวดั นครศรีธรรมราช

เอกสารประกอบการพจิ ารณาคดั เลือกเยาวชนเขา้ รว่ มกจิ กรรมยวุ ชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๕. ไดร้ ับการคดั เลือกใหด้ ำรงตำแหนง่ ประธานสภาเดก็ และเยาวชนอำเภอหวั ไทร วาระปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔
คดั เลือกเมือ่ วนั ท่ี ๒๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลหวั ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. ได้รับคัดเลอื กให้ดำรงตำแหนง่ ประธานนสิ ติ สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปี ๒๕๖๓ คณะมนษุ ยศาสตร์
และสงั คมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยทกั ษณิ

๘. ทกั ษะดา้ นวิชาการ การเเขง่ ขนั ทกั ษะ เเละด้านการอบรมพัฒนาตนเอง
ด้านการแขง่ ขนั ทักษะ (ทักษะความสามารถพิเศษ)
๑. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จดั การแขง่ ขนั ณ โรงเรียนทุ่งสง จงั หวัดนครศรธี รรมราช (ศนู ย์คหกรรมโรงเรยี นสตรที ุ่งสง)

เอกสารประกอบการพจิ ารณาคัดเลอื กเยาวชนเข้าร่วมกจิ กรรมยุวชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๒. ไดร้ ับรางวลั เหรียญทอง อันดับท่ี ๖ กจิ กรรมการแขง่ ขนั การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จดั การแข่งขัน ณ โรงเรยี นทุ่งสง จงั หวดั นครศรีธรรมราช (ศูนยค์ หกรรมโรงเรยี นสตรที ุง่ สง)

๓. รางวัลเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสภาราชนิ ี ๒ จงั หวดั ตรัง

๖. ได้รบั รางวัลชมเชย การแข่งขันทกั ษะภาษาและวฒั นธรรมจนี จีนไทยมิใช่อนื่ ไกลพน่ี อ้ งกัน “มิตร
ภาพคัพ” สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ ครั้งที่ ๙ ภาคใต้แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลีกาเด้นส์
พลาซ่า หาดใหญ่ จงั หวัดหาดใหญ่

เอกสารประกอบการพจิ ารณาคัดเลือกเยาวชนเขา้ รว่ มกิจกรรมยุวชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๗. ได้รับรางวลั เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดบั ๒ กิจกรรมเเข่งขนั ทกั ษะความรภู้ าษาเเละ
วฒั นธรรมจนี เขตภาคใต้ กจิ กรรมการเเข่งขนั หมากล้อมจนี ระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาตอนปลาย ณ สถาบันขงจ้ือ
มหาวทิ ยาลยั สงขลานครนิ ทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดา้ นการพฒั นาตนเอง (การเข้าร่วมอบรมเเละการมที ักษะตา่ งๆ)
๑. เขา้ รว่ มอบรมโครงการสง่ เสรมิ เเละพฒั นาการเดก็ เเละเยาวชน จังหวัดนครศรธี รรมราช กจิ กรรม

สรา้ งภูมิคมุ้ กนั ให้เดก็ เเละเยาวชนใช้ส่อื โซเชียลในทางสรา้ งสรรค์ ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องคก์ ารบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. เป็นตัวแทนนกั วิชาการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ของภาคใต้ตอนบน ตำบลเขาพังไกร เข้าร่วม
ประชุมเชงิ ปฏิบตั ิการเพ่อื ทบทวนหลักคิดและปฏิบตั ิของระบบข้อมูลตำบลและการวจิ ัยชมุ ชนข้ึน เพอื่ เป็นการ
กระตุ้นและเพ่มิ ทกั ษะใหก้ ับบุคลากรของชมุ ชน ทอ้ งถน่ิ ในการนำใช้เคร่ืองมอื อย่างแมน่ ยำและบูรณาการเข้าสู่
การทำงานในระบบของแต่ละองค์กรในพน้ื ที่

เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเขา้ รว่ มกิจกรรมยุวชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๓. เข้าร่วมการฝึกอบรมค่ายผู้นำเยาวชน รักสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บ้านวังลุง ตำบล
จงั หวดั นครศรีธรรมราช จดั โดยองค์การบริหารสว่ นจังหวดั นครศรธี รรมราช

๔. เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานธนาคารโรงเรียน “เยาวชนรักษ์สังคมไทย” จัดโดย
ธนาคารออมสินภาค ๑๗ ณ หาดเจา้ ไหม จังหวดั ตรัง เเละโรงเเรมธรรมรินทรธ์ นา จังหวัดตรงั

๖. นำคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหวั ไทรเข้าร่วมโครงการสง่ เสริมศกั ยภาพผู้นำสภาเด็ก
และเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการเป็นวิศวกรทางสังคม “สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี
๒๑” จัดโดยบา้ นพกั เด็กและครอบครวั จังหวดั นครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวนิ โลตสั จงั หวัดนครศรธี รรมราช

เอกสารประกอบการพจิ ารณาคดั เลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธปิ ไตย ประจำปี ๒๕๖๔

๖. นำคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหัวไทรเข้าร่วมโครงการพฒั นาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวดั นครศรธี รรมราช รว่ มใจรณรงค์ตอ่ ต้านการใช้ความรนุ แรงในครอบครัว บูรณาการกับโครงการ
อนามัยเจริญพันธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว
จงั หวัดนครศรธี รรมราช ณ หอ้ งดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักปฏบิ ัติของสภาเดก็ และเยาวชน
“เด็กคดิ เดก็ ทำ เด็กนำ ผใู้ หญห่ นุน”

เอกสารประกอบการพจิ ารณาคดั เลือกเยาวชนเขา้ ร่วมกจิ กรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๔

“เดก็ คดิ เดก็ ทำ เดก็ นำ ผู้ใหญ่หนุน”

รากฐานของตกึ คอื อฐิ
รากฐานของชีวติ คือการศึกษา
รากฐานของความม่งุ มนั่ พัฒนา คอื ความสำเรจ็


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SLIDE PELANCARAN NILAM
Next Book
หนังสือพิมพ์ง่ะ