The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Infographic กฎหมายที่น่ารู้สำหรับประชาชน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jameswpt, 2019-12-24 01:48:08

คู่มือ ภูมิคุ้มกันอาชญากรรมประจำบ้าน

Infographic กฎหมายที่น่ารู้สำหรับประชาชน

Keywords: คู่มือภูมิคุ้มกันอาชญากรรมประจำบ้าน, DSI,Department of Special Investigation,di,กรม,สอบสวนคดีพิเศษ

DSIDSI DSI DSI DSI

DSI DSI
DSI
DSI DSI

¤Ù‹Á×Í ÀÙÁ¤Ô ØŒÁ¡¹ÑÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ»ÃШӺҌ ¹

DSI

DSI

DSI

¡DepÃaÁrtmÊenÍt ºof ÊSpÇec¹ial¤In´veÕ¾stigÔàaÈtioÉn¤Ù‹ÁÍ×

“ÀÙÁÔ¤ŒÁØ ¡¹Ñ ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ»ÃШӺҌ ¹”

¤ÙÁ‹ ×Í
“ÀÙÁ¤Ô ÁØŒ ¡Ñ¹ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ»ÃШӺҌ ¹”

©¨ºÓ¹ºÑ Ç»¹ÃºÑ :»5Ã,ا8ã0Ë0Á‹àÅ(á‹Á¡Œä¢à¾ÔèÁàµÁÔ ) : 2562
ºÃóҸԡÒà : ¾¼Ñ¹ÙÍŒ µÓ¹ÓÃÇǨ¡µÒÃÃËÕÊދǹ§Ô »¾ÃÐêÃҳʷÑÁÔ¾¾Âѹ ¸àµÁç à¨ÃÔÞ

¼Ù¨Œ Ñ´·Ó : Ê1¡âCà2·¢Ç‹Ãa8¹µÁÃllÈËÊ»¶cѾÅ͹Ãe¡Ñзº¹nªÊÊátÒèÕ0eǨʡr¹§ŒÁÑÃ2¤Ç18§Ø¾²Ñ2´3à¹Ñ0·Õ¾1¹¸2¾àÔ Ð9ÈÁ8(ÊÉ8âáËÓ8·Ò¢¹Ã¹ÇÑ¡¿§¤§Ã·ÃÒ·Õ¹§Ø‹ 1ÊÇÑèà0»ÅÍ2¢Ã§1ÐÒ0˹àŒÍ·¡Ø§ÈÒÃ)¡ÃÁ

ค�ำน�ำ

หนังสือคู่มือ “ภูมิคุ้มกันอำชญำกรรมประจ�ำบ้ำน” มีกำรจัดท�ำขึ้นในรูปแบบ
ของ Information Graphic หรอื Infographic ซ่ึงเป็นกำรใช้กรำฟฟิกบ่งช้ีและย่นย่อ
ขอ้ มลู เพ่ือให้ประมวลผลได้ง่ำย เหมำะกับผู้คนในยุค 4.0 ท่ีตอ้ งกำรเข้ำถึงขอ้ มลู มหำศำล
ในเวลำอันจ�ำกัด อีกทั้งเป็นกำรท�ำให้เรื่องท่ีมีควำมซับซ้อนยุ่งยำก อำทิเช่น กฎหมำย
ทเี่ กยี่ วกบั ภำรกจิ ของกรมสอบสวนคดพี เิ ศษ ใหก้ ลำยเปน็ เรอื่ งทเ่ี ขำ้ ใจงำ่ ย โดยกำรนำ� เสนอ
ในรปู แบบและสสี นั ทล่ี งตวั ทจี่ ะชว่ ยน�ำเสนอเรอื่ งรำวไดอ้ ยำ่ งดงึ ดดู และเปน็ กำรกระตนุ้
ให้เกิดควำมสนใจอยำกอ่ำน
คู่มือฉบับน้ีมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงเน้ือหำให้ทันสมัยมำกขึ้น และมีกำรน�ำเสนอ
เน้อื หำดว้ ยขอ้ มลู ขอ้ เท็จจริงทท่ี ันตอ่ สถำนกำรณ์ในปัจจุบนั เพือ่ ใหเ้ กิดควำมรูค้ วำมเขำ้ ใจ
ใทนำเงวดล้ำำนอันกฎจ�ำหกมดั ำย ตลอดจนภำรกิจท่ีอยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สว่ นประชำสัมพนั ธ์ สำ� นกั งำนเลขำนกุ ำรกรมÊÒúÞÑ 1
264
â¤Ã§ÊÃÒŒ §¡ÃÁÊͺÊǹ¤´¾Õ àÔ ÈÉ 182
¤ÍÇÊÔÇÓÂÒ¹Ñ Á·Ò¼¨ÈÑ ´ËԹ͹ ÂÒ¾Œ Ò·‹¹Ñ §¢èÕ ¸äÍá§à¨Ô ¢¡ÒŒÃ¢Á·ØÒ‹ ʸÍȤº´ÒÊÊ¾Õ µÇàÔ È¹Ãɏ¤´¾Õ àÔ ÈÉ 5234233104044842
êÍDÍÐS‹ÒIª§Ð·ÞaàpÒÒǤ¤¤¤¤¤¤§p¡ÅÇÇÇÇÇÇÇ¡lÃiÒÒÒÒÒÒÒÒÒcÃÁ¡ÁÁÁÁÁÁÃaÁÒ¼µ¼¼¼¼¼¼tä´Ôi´Ô´´´´´´ÔÔÔÔÔÔo´´àµ··àààànÓ¾¡Õ¡¡¡¡Í‹àÒÒÂèÕÂÂÂÂàèèèèÔÕÕÕÕ¹¡§§ÈÇÇÇÇÇä¹ÃÔ¡É¡¡¡¡«sÁ§ºÑººººÑÑÑÑoàÒÊ¡cº¡áË·¹ÍÒiÒ͹êa·ÃºÃ¾ÑùÃléÕ¤Ò»ÊŏÂÍÒ§ŒnÅÇ¡ÙÁÒ¤e¡¹Íâ¡´¹të¤ÃÁwÕÐÉØ ¸‹´oººÂrþյѺkÃàÔÃÈÁ»ªÉÃÒеªÔ Òª¹ 52
¾¹é× ·¤èÕ ÇÒÁÃºÑ ¼´Ô ªÍº

â¤Ã§ÊÌҧÀÒÂ㹡ÃÁÊͺÊǹ¤´¾Õ àÔ ÈÉ

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม 1

โครงสรา งภายในกรมสอบสวนคดพี เิ ศษ

อธิบดีกรมสอบสวนคดพี ิเศษ

รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 กรมสอบสวนคดพี ิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ 4

ผเู ช่ยี วชาญเฉพาะดานคดีพเิ ศษ

กลมุ การทำคดี กลมุ สนับสนนุ การทำคดี

กองคดีการเงินการธนาคาร สำนกั งานเลขานกุ ารกรม
และการฟอกเงนิ กองปฏบิ ตั กิ ารพเิ ศษ
กองปฏบิ ตั ิการคดพี ิเศษภาค กองบริหารคดพี เิ ศษ
กองคดคี วามมั่นคง กองเทคโนโลยีและศูนยข อ มลู
กองคดคี มุ ครองผบู ริโภค การตรวจสอบ
กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพฒั นาและสนับสนุนคดีพเิ ศษ
กองคดีธรุ กจิ การเงนิ นอกระบบ กลมุ ตรวจสอบภายใน
กองคดที รัพยส นิ ทางปญ ญา กองกฎหมาย
กองคดีความผิดเก่ยี วกบั การเสนอราคา กองนโยบายและยุทธศาสตร
ตอหนว ยงานของรัฐ กลมุ พัฒนาระบบบรหิ าร
กองกจิ การตา งประเทศและ กลมุ คา ใชจา ยคดพี เิ ศษ
คดอี าชญากรรมระหวางประเทศ กลมุ บรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล
กองคดีการคามนุษย ศูนยเสริมสรางภาพลักษณอ งคกร
กองคดีทรัพยากรธรรมชาติ ศนู ยสบื สวนสะกดรอยและการขา ว
และสงิ่ แวดลอม ศนู ยชว ยเหลอื ลูกหน้ีและประชาชน
กองคดภี าษีอากร ทไ่ี มไ ดรบั ความเปนธรรม

2 กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม

ÇÊÔ Ñ·ÈÑ ¹ ¾¹Ñ ¸¡Ô¨ Â·Ø ¸ÈÒʵÏ

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 3

D S Dignity
I
เกยี รตศิ ักด์ิ

Specialty

เชย่ี วชาญ

Integrity

ซื่อสัตย

วิสยั ทัศน

เปนเลศิ ดา นการปองกนั ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพเิ ศษ
และไดรับความเชื่อม่ันในการบังคบั ใชก ฎหมาย

พันธกจิ

ปอ งกัน ปราบปราม สบื สวน สอบสวนและดำเนินคดีพิเศษ
อยางมีประสิทธิภาพดว ยความเปนธรรม

ยุทธศาสตร

- พฒั นาประสิทธภิ าพการปราบปรามสบื สวนสอบสวนคดีพเิ ศษ
- ปองกนั การกระทำความผดิ ทม่ี ีลักษณะเปน คดีพเิ ศษ
- บรหิ ารจัดการองคกรโดยยดึ หลกั ธรรมาภิบาล

4 กรมสอบสวนคดพี ิเศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม

¤ÇÒÁ¼Ô´Í‹ҧäÃࢌҢ‹Ò¤´Õ¾àÔ ÈÉ..?

กรมสอบสวนคดพี ิเศษ กระทรวงยตุ ิธรรม 5

ความผดิ อยา่ งไเรปน็ เคข้าดขพี่ายเิ ศษ

คดที ่ีมซี ับซ้อน รุนแรง คเดศีทรษี่มฐีผกลจิ กคระวทาบมรมนุ ่นั แครงงขตออ่ งศปลีระธเทรรศม

และความสัมพันธ์กบั ตา่ งประเทศ

คดีทเี่ ป็นอขง้าคม์กชราอตาชิ ญากรรม คดีทอม่ี ยีผูเ่ บูท้ ้ือรงงอหิทลธงั พิ ล คดีทช่มี ั้นีฝผา่ ย้ใู ปหญกค่มราอเกงย่ีหวรอืขอ้ตงำรวจ

สDาSยIด1่ว2น 02

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม

ÍӹҨ˹Ҍ ·èբͧ¡ÃÁÊͺÊǹ¤´¾Õ àÔ ÈÉ

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม 7

1. การกูยืมเงินที่เปน การ กฎหมายทอ�ี ยู่ในภารกจิ อาํ นาจ
ฉอโกงประชาชน หนา้ ทขี� องกรมสอบสวนคดพี เิศษ

2. การควบคุม ·éѧ¹Õ鵌ͧÁÕÃÒÂÅÐàÍÂÕ ´µÒÁ·Õè
การแลกเปลย่ี นเงนิ
มอี ะไรบา้ ง?¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òä´Õ¾ÔàÈÉ »ÃСÒÈ¡Ó˹´äÇŒ
3. การเสนอราคาตอหนว ยงานรัฐ
TM 4. เครื่องหมายการคา 5. บริษทั มหาชนจาํ กัด
6. การปองกนั และ 8. สทิ ธิบัตร
ปราบปรามการฟอกเงนิ C 7. ลิขสิทธิ์

9. หลกั ทรัพยและตลาดหลกั ทรพั ย 10. ประมวลรษั ฎากร Customs 11. ศลุ กากร

12. ภาษีสรรพสามติ HELP Business 14. ประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว
13. ความผดิ คอมพิวเตอร

15. ปอ งกนั และ 16. แร S 18. วัตถอุ ันตราย
ปราบปรามการคา มนุษย

17. ธุรกิจสถาบนั การเงิน

19. สงวนและคมุ ครองสัตวป า 22. อทุ ยานแหง ชาติ

20. ปาไม 21. ปาสงวนแหงชาติ 23. ทด่ี นิ

หากสงสยั แจง ขอ มลู /แจงเบาะแส ไดท่หี นว ยงานทเ่ี ก่ยี วขอ งหรือสายดวน DSI 1202 กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ

จดั ทําโดย สว นประชาสัมพนั ธ สาํ นักงานเลขานกุ ารกรม DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION

8 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุติธรรม

ªª‹Í‹Í§§··ÒÒ§§¡¡ÒÒÃõµÔ´Ô´µµ‹‹ÍÍ¡¡ÃÃÁÁÊÊÍͺºÊÊÇǹ¹¤¤´´Õ¾Õ¾ÔàÔàÈÈÉÉ

µ¹àͧ â·ÃÈѾ· Í͹䬏
µ¹àͧ â·ÃÈ¾Ñ · Í͹䬏

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุติธรรม 9

กระบวนงานเกี่ยวกับ การรับเรอ่ื งร้องเรยี น
ณ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ย่นื หนังสอื ต่อกรม

DSI หรอื สำนักงานเลขานกุ ารกรม
ส่งหนงั สือ
ตู้สีขาว ทางไปรษณยี ์ รับเร่อื ง ประมวล/กลนั่ กรองเร่อื ง

DSI

ยนื่ หนังสอื
ต่อหน่วยงานภายในกรม

รอ้ งทุกข/์ ร้องเรยี นเกีย่ วกบั งานคดี กรณเี กีย่ วกับเจา้ หน้าที่ของกรม ตดิ ตามสถานะคดี

กองบริหารคดพี ิเศษ กลุ่มบรหิ ารทรัพยากรบคุ คล จัดเก็บขอ้ มูล
แจง้ การรับเรอื่ งตอ่ ผ้รู ้อง และสง่ หนว่ ยงาน
รับเร่อื ง ประมวล/กลัน่ กรอง และเสนออธิบดีสั่งการ
ตรวจเร่อื งเดมิ และทำความเห็น ท่เี กยี่ วข้อง
ร้องเรียน ร้องเรียน ดำเนนิ การ
ผอู้ ำนวยการกองบริหารคดพี เิ ศษเสนอ การบริการ เร่อื งวินัย
อธบิ ดสี ัง่ การ ทจุ รติ
ประพฤตมิ ชิ อบ
ยุต/ิ จัดเก็บขอ้ มูล ส่งหนว่ ยงานภายใน/
กรณขี อ้ มูลไม่พอ ภายนอก ดำเนินการ ดำเนนิ การตามกฎหมาย / กฎ
/ ระเบยี บทเี่ ก่ียวข้อง

จัดเกบ็ ขอ้ มูล และแจง้ ผรู้ ้อง / ผูเ้ กีย่ วขอ้ งทราบ (ตามช่องทางที่ร้องขอ)

จดั ทำโดย สว่ นประชาสัมพนั ธ์ สำนักงานเลขานกุ ารกรม กรมสอบสวนคดพี ิเศษ

10 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุติธรรม

กระบวนงานเก่ยี วกบั การรับเรือ่ งรอ้ งเรยี น
ด้วยตนเอง & ทางโทรศพั ท์

รอ้ งเรยี น หนว่ ยบรกิ ารประชาชน
ด้วยตนเอง ดา้ นงานคดพี ิเศษ
DSI
หรือ
ใหค้ ำปรึกษาทางกฎหมาย
ร้องเรียน
ทางโทรศัพท์ ทำบันทกึ แบบคำรอ้ ง/
แนะนำให้ทำหนงั สอื หรอื

บันทกึ ย่นื หนังสือดว้ ยตนเอง
แบบบริการประชาชน /สง่ หนังสอื มายัง
และบรกิ ารข้อมลู ข่าวสาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
บช.1

เขลขอ้ ปรมะจูลำตปัวรประะชจาชำนตัวป1ระ1ช23า4ชน56I7D89C0A0R1D DATA
ชื่อ นามสกลุ

ผอ.กองบริหารคดพี ิเศษ แจ้ง
สั่งการ ผลการพิจารณา
ให้ผรู้ ้องทราบ
ยุติ/จดั เกบ็ ขอ้ มูล กรณขี อ้ มลู ไม่พอ
สง่ หน่วยงานภายใน/ภายนอก ดำเนนิ การ (ตามช่องทางทร่ี ้องขอ)

จดั ทำโดย ส่วนประชาสัมพนั ธ์ สำนกั งานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 11

กระบวนงานเกยี่ วกับ การรับเรื่องรอ้ งเรียน
ผ่านช่องทางออนไลน์

ทางเว็บไซต์ หรือ ทางเฟซบกุ๊ หน่วยบรกิ ารประชาชนดา้ นงานคดพี ิเศษ

DSI DSI ตอบกลับตามช่องทางทรี่ ้อง
และแจ้งรบั เรอื่ งไว้พจิ ารณา
ทางแอปพลเิ คชนั

ผู้อำนวยการ ส่งั พมิ พ์ (Print out)
กองบรหิ ารคดีพิเศษ และนำมาทำความเหน็

สง่ั การ เสนอหวั หน้าหน่วยบรกิ ารประชาชนด้านงานคดพี เิ ศษ

ยตุ /ิ จดั เกบ็ ขอ้ มลู กรณขี ้อมลู ไมพ่ อ แจง้
สง่ หนว่ ยงานภายใน/ภายนอก ดำเนินการ ผลการพจิ ารณา
ใหผ้ ูร้ ้องทราบ

(ตามช่องทางทร่ี อ้ งขอ)

จดั ทำโดย ส่วนประชาสมั พนั ธ์ สำนักงานเลขานกุ ารกรม กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ

12 กรมสอบสวนคดพี ิเศษ กระทรวงยตุ ิธรรม

ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡ÃÁÊͺÊǹ¤´Õ¾àÔ ÈÉ

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุติธรรม 13

กรอบระยะเวลาการดำเนนิ งาน
ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

1 คดที ีไ่ มร่ ตู้ วั ผูก้ ระทำผดิ คดที ีร่ ูต้ วั ผกู้ ระทำผิด แต่ยงั จบั ไมไ่ ด้ 2
1 ปี นบั แตว่ นั ออกเลขคดี หากยงั ไมพ่ บผกู้ ระทำผดิ เหน็ ควรงด
การสอบสวน ใหเ้ สนอสำนวนภายใน 30 วนั กรณจี ำเปน็ สามารถ 1 ปี นับแต่วันออกเลขคดี กรณีครบกำหนดแล้วยังไม่ สามารถ
ขออนมุ ตั จากอธบิ ดฯี ขยายระยะเวลาได้ นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ ให้เสนอสำนวนภายใน 30 วัน
กรณีจำเป็นขออนุมัติจากอธบิ ดฯี ขยายระยะเวลาได้

ระยะเวลา 1 ปี ขอ อสพ. ตอ่ เวลาได้ ระยะเวลา 1 ปี หากยงั จบั ไม่ได้ ขอ อสพ. ตอ่ เวลาได้

3 คดีทผ่ี ้ตู ้องหาไดร้ บั การปล่อยตวั ชั่วคราว คดีทผ่ี ู้ตอ้ งหาถกู ควบคุม 4
3 เดอื นนับแตว่ นั แรกทผี่ ู้ตอ้ งหาไดร้ ับการปลอ่ ยตัว หรอื ถูกฝากขงั ระหว่างการสอบสวน
ชั่วคราว เมอ่ื สอบสวนเสรจ็ สิ้นใหเ้ สนอสำนวนภายใน 15 วนั
กรณจี ำเป็นสามารถขออนุมตั จิ ากอธบิ ดฯี ให้ทำการสอบสวนให้เสร็จสน้ิ กอ่ นวนั ครบกำหนดผดั ฟอ้ งหรือ
ขยายระยะเวลาได้ แตร่ วมแลว้ ไม่เกนิ 6 เดือน
ฝากขงั และเสนอสำนวนกอ่ นวนั ครบกำหนดผดั ฟอ้ งไมน่ อ้ ยกวา่ 7 วนั

สอบสวนให้เสร็จกอ่ นครบกำหนดไมน่ อ้ ยกว่า 7 วนั

5 การสอบสวนคดพี ิเศษ เร่อื งทีม่ คี ำสัง่ ใหส้ บื สวน 6
ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัด
การสอบสวนคดีพเิ ศษ และเร่งรดั การสอบสวนคดีพเิ ศษ ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดให้แล้วเสร็จ
และเสนออธิบดีฯ สั่งการภายใน 6 เดือน นับแต่วันออกเลขคดี
เว้นแต่ได้รบั อนุมตั ใิ หข้ ยายระยะเวลาได้

ตอ้ งแล้วเสรจ็ และเสนออธบิ ดีฯ ภายใน 6 เดอื น

7 เรื่องทีม่ คี ำส่งั ใหต้ รวจสอบข้อเท็จจริง การรายงานความคบื หนา้ 8
ใหห้ ัวหน้าหนว่ ยงานควบคมุ ตรวจสอบ และเร่งรัด การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ใหด้ ำเนนิ การแลว้ เสรจ็ และเสนออธบิ ดฯี สง่ั การภายใน 3 เดอื น
นบั แต่วนั ออกเลขคดี ให้รายงานภายในวนั ที่ 5 ของเดอื นถัดไป
เสนออธบิ ดฯี ภายใน 3 เดอื น
รายงานในวนั ที่ 5

จัดทำโดย สว่ นประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
สายด่วน DSI : 1202

14 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม

¤¤ŒŒÒÒÁÁ¹¹ØÉØɏ

´´ÇÇŒŒ ¡¡¡¡ÒÒÒÒ´´ÃÃÃÃàਨŒÇŒÇÅž¾ÂÂÑ´Ñ´Ñ¡Ñ¡è×ÍèÍ×ÇÇË˾¾ËËãã¸Ô¸ÔÒÒËËÒÒÃÃÕ¡Õ¡µµ×ÍÍ׌äŒä¡¡ÒÒ´´ÑÑÇÇÃô´ÒÒààÁŒÁŒ¢¢¾¾ÃÃŒŒÇÇ´´ÒÒ¢¢ÂÂÙÙ‹à‹àÍ×èÍ×è Ëˌnjǫ¢¢«¹¹¡¡¤¤ÂÂçÞçÞÃÃÖè§Öè§ÒÒÊÊÇÇ¡¡×ÍÍפ¤ÃÃÒÒ§‹‹§ÒÒÁÁããÇÇ´´ÁÁÃêªÒÒ¡¡ÕÕŒÇÇŒ¡¡ÁÁ©©ŒŒÊÊÁÁÒÒÂÂÒÒ§‹Ø§Ø‹ŒÍŒÍ¶¶ÂÂÃÃÃá¡»»ââããÒÒ¹ÔÔ¹ÊÊÒÒ¡¡ÃÃË˹¹Ã˧§‹ÐЧ§ŒŒÐÐããµµÍÍÊÊË˪ª¤¤ÍÍ‹‹´´ÁÁ§§¡ŒŒ¡ÃÃÇÇÇÇŒŒ¤¤¢¢ÓÓÍ×Í×ÒÒ¡¡ÂããÍÍÅÅÁÁÃù¹ÒÒ¡¡§§§Ñ§Ñà຺ÑÑÃá¡ÒÒÊʺº¨¨ààÃÃÒÒ´´ÕÂèÕè¤Øؤ§§´Ñ´ÑËËÃÃŒÇnjԹԹ§§¤¤ããááÅŨ¨ËËÅÅËËÍÍÊÊ¡¡ÒÒ¼¼ÍÍŒŒÃá¡ÒÒ¡¡ÇÇÍ×Í×ÙÙŒÁŒÁÂÂÃᡧ§Åż¼ÕÍÕÍÙÙÍ‹Í‹ººËËÒÒÇÇÅÅÓÓÒÒÃÃÕººÕ§§ÒÒ¹¹ÈȤ¤»»¼¼ººÒÒŒŒÑÂÂÑÒÒ´´ÃÃÅÅѧ§ÑÁÁ¨¨ËËŒÇÇŒÐ뻤¤¹¹ÂÂââÃÃѺºÑÃä¤ÂÂØØÉÉ¡¡××ÍÍÐÐããÇǪªÒÒ¡¡¹¹â⺺¹¹ÃÃÂÂÒÒâ⏏Ãä¤ã㏏Ãꪴ´ÙÙ»»ªªÁØØÁÃù¹ÂŒ͌ÍáẺѺѺÁÁ ÓÓºº¤Ø¤ØääÔªÔª¹¹ÇǤ¤ººÍÍÒÒŒ««Œ ÅÅÍͺº¨¨ÖÖè§è§ÍÍè×¹×è¹â⺺´´¹×è¹×èãã¤Øؤ´´¤¤ÁÁÅÅªÔªÔ Íͺº
wwwwww..mmooll..ggoo..tthh

¢¢ÍÍ··ÒÒ¹¹ »»ÃÃÐÐÁÁ§§ ¤¤ŒÒŒÒ»»ÃÃÐÐààÇdz³ÕÕ

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 15

 —­‰16 กรมสอบสวนคดพี เิศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุติธรรม 17

yœy–­ ±‰v¸ HOTEL
SUPERMARKET
Šš§‰ |§Žœ¦‰

˜¥±ŒµŒ—

µŒ— v–¦ “® § ˜¥±Œv¦–“® §

µŒ— v–¦ “® § ¹

˜¥±Œv¦–“® §

vš¦ –§˜¥±ŒµŒ—

1-Dô %>.7%>õ '/<I#4 -= * E > <!@ !9ô *ô9J-Iô P K .L õ3@$ A >/I >ô !3= I P

18 กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุติธรรม

˜® ²±˜¬¢˜¥–|

ˆ  Ž¢|y§—
Ÿ˜¥²vœº
80% Š§v ˜¥Ž¢|

š§œ 5%

v¦–“®§ 15%

yŽy–­
šv® ±˜¢¬

}¦‰Œ¨³‰— Ÿ¹œŽ˜¥§Ÿ–¦ “¦Ž ½ Ÿ¨Žv¦ |§Ž±šw§Ž­v§˜v˜– v˜–Ÿ¢ŸœŽy‰“ª ©±ž v¢|y‰vª §˜y§º –Žž­ —½

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 19

20 กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม

หนจี้ ำนวนสูงปรากฎเม่ือถึงปลายทาง

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 21

ถกู หักเงินเพื่อชำระหนี้

22 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม

กำรท�ำและใช้บตั รประชำชนปลอม

เป็นควำมผิดฐำนปลอมเอกสำรรำชกำรและใช้เอกสำรรำชกำรปลอม

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยตุ ิธรรม 23

¶¡Ù ÊÇÁµÇÑ 160 ? 160
150
ÃÐÇѧ!!! »ÅÍÁ·ÓºÑµÃ»ÃЪҪ¹ 150 140
140

¼ŒÙÌҠ¨‹ÒÂ৹Ô
Ëź˹Õ
¢ºÇ¹¡ÒùÒÂ˹ŒÒ

¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ

ÊÇÁµÇÑ ¨´Ñ ËÒ

รายการ ?º¤Ø ¤Å͹×่ 160 160
150 150
140 140

Lorem ipsum

¼ÙàŒ ÊÂÕ ªÇÕ µÔ ʤҹºËÊÒÞÙ ෤ÐÅàº่Í× ÂÕ ¹¹äËÃÇÒÉ·®Ò§Ã ¡ÒÃᨌ§à¡Ô´à·¨็ àᾺ่ÁÔ ºª¼่Í× ·Ô´Ò¡§·®ÐËàºÁÕÂҹ ᡢŒ ŒÍÁÅÙ
RIP ᨧŒ à¡´Ô
? หมนี อ้ ย ·ÐàºÕ¹ÃÒÉ®Ã
? หอ้ ยพงุ

ว1นั1 /เด11อื /น35ป

¹Óä»ãªŒ

?160 160
150
150 140
140

ËÅÍ¡Åǧ¼ÙÍŒ ¹่× ¼ÙŒ·ã่Õ ªàŒ Í¡ÊÒÃÍѹ໹š à·็¨
໹š ¤ÇÒÁ¼Ô´µÒÁ¡®ËÁÒÂ

¡ÃÁÊͺÊǹ¤´Õ¾àÔ ÈÉ Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÅÙ à¾ÁÔ่ àµÁÔ ÊÒ´Nj ¹ DSI 1202 www.dsi.go.th

Department of Special Investigation ¨´Ñ ·Óâ´Â ÊÇ‹ ¹»ÃЪÒÊÁÑ ¾¹Ñ ¸ Êӹѡ§Ò¹àŢҹءÒáÃÁ ¡ÃÁÊͺÊǹ¤´Õ¾àÔ ÈÉ

24 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยตุ ิธรรม

ÃٻẺ¡Å⡧·Ò§ä«àºÍÏ

““ááá¡Ù»§§á¤¤ºÍͺ¡ÅÅÅààâ¡««§¹çç¹·Òà৵µä«ÍÍàºÃÃÍ””Ï

ºÑµÃà¤Ã´Ôµ â·ÃÈѾ· ä»ÃɳՏ
ºÑµÃà¤Ã´µÔ â·ÃÈ¾Ñ · ä»ÃɳÂÕ 

กรมสอบสวนคดพี ิเศษ กระทรวงยุติธรรม 25

12 3
3

4

0 8 5
9 6
7

. 50296

26 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม

หลอกถามฐานะทางการเงนิ ?

ATM ? มสี ติ

BANK ATM

$

หลอกสำเร็จ

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 27

28 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม

เจาหนาที่ ไมม ีนโยบาย
สอบปากคำทางโทรศัพท

จดั ทำโดย สว นประชาสมั พนั ธ สำนกั งานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 29

BANK

30 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุติธรรม

´ããѧ¹¹à๾¾ÂÂÑé¹Í×Íè×褤ØØ ··ËËàÅÅèÕèÕ ÃssÍÍÒoo¤¡¡ccÇÅÅiiÃaaÇǵll§§ààááÃnnËËÐeeÅÅÅÅËttÐГ‹ÒÒ‹ww¹ÊÊÁÁooÑ¡sÃÃÔ¨¨Ôrr¶ÒŒŒÒokk©©§§Ö§cÒÒ¤¤ÀË˪ªÇÇiÂÑ ÃÃÕ¾Õ¾aÒÒÍ×Í×ÁÁäälÒ´´ÊÊà઴´ãŒŒãѧ§ÑnÞªªÍ×Íפ¤eªŒŒªÒÁÁ´´Í‹‹Í¡tÃÃÍͧ§ÃwŒÍŒÍÍÍ··Ã¹¹¹¹oÁÒÒ««äär§§·ÅÅ´´§ÖÖèè§kÕáè ¹¹¡¡Ñ§§Ñ ”½¡¡Í‹‹Í¡¡ §ÅÅÓÓ»»ÁÅÅÒ‹Ò‹˜˜ÞÞÒÇÇѧѧãËËää¹´´ÒÒÃÃŒŒããË˺ÑѺٻŒŒ¡¡¤¤áѺѺÇǺÒÒÊʺÁÁѧ§Ñ µ¹¹¤¤‹ÒÂÔÔÂÁÁ§ÁÁæ

´§Ñ ¹é¹Ñ àÃÒ¤ÇõÃÐ˹ѡ¶§Ö ÀÑÂÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ·èáÕ ½§ÁÒã¹ÃٻẺµ‹Ò§æ

“social network”

ËÅÍ¡âÍ¹à§¹Ô ¤¡Ø ¤ÒÁ·Ò§à¾È
ËÅÍ¡âÍ¹à§¹Ô ¤¡Ø ¤ÒÁ·Ò§à¾È

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 31

32 กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม

Phishingภยั รา ยใชจ า ยออนไลน
เปาหมายเปนเวบ็ ไซต
Net Bank ทีม กี ารใสขอ มูลบัตรเครดติ

Personal information

Personal information

Personal information

Personal information

โดยสง อีเมลปลอม ลอกเลียนแบบPersonalinformation Personal information

ใหกดลิงค เพือกรอกชือผูใ ชงาน  Personal information โดยทำเว็บไซตเลียนแบบPersonalinformation
ทมี ีหนา ตาเหมือนเวบ็ ไซตจรงิ
และรหัสผา น

การปอ งกัน

ไมคลกิ ลงิ คโดยตรงจากอีเมล ตรวจสอบความถกู ตองของเวบ็ ไซต

Link URL https://www.

ไมใหข อมูลสว นตัวแกบ คุ คลอนื ไมใหชือผูใ ชงานและรหสั ผานแกบุคคลอนื

Personal information

จดั ทำโดย สว นประชาสมั พนั ธ สำนกั งานเลขานกุ ากรม

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 33

คุกคามทางเพศเด็กบนโลกออนไลน
ภัยรายของสังคมไทยและสังคมโลก

สื่อและเทคโนโลยตี า งๆกำลงั กลายเปน เสมอื น
“ ดาบสองคม ” เนอ่ื งจากถกู ใชเ ปนเครื่องมอื ใน
การแสวงหาประโยชนท างเพศตอเดก็ และเยาวชน
ทอี่ าจจะรูเทา ไมถ ึงการณ ทำใหตกเปนเหย่อื ของ
ภัยคกุ คามทางเพศออนไลนไ ดงา ย

รูปแบบการแสวงหาประโยชน
จาก เด็ก

1. แบลค็ เมล 2. ขูกรรโชก , หลอกลอ 3 ถา ยภาพ คลปิ วีดโี อเพอ่ื นำไปขาย 4. การบังคบั ใหม กี ารคา ประเวณี

พฤติกรรมของผูที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยคุกคามทางเพศ ONLINE

หวาดกลวั มกี ารใชจายเงินมากขน้ึ

เก็บตวั มรี องรอยบาดแผลตามรางกาย

วิธีเฝาระวังภัยคุกคามทางเพศ

ดูแลอยา งใกลชดิ

บคุ คลท่ใี กลชดิ ควบคุมการใชง านสอ่ื
สอดสอ งพฤติกรรมเดก็ และเทคโนโลยี

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ www.dsi.go.th

DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION ËҡʧÊÑÂᨌ§¢ŒÍÁÙÅ/àºÒÐáÊä´Œ·ËÕè ¹‹Ç·èàÕ ¡èÕÂÇ¢ŒÍ§ËÃÍ× ÊÒ´Nj ¹ DSI1202

¨´Ñ ·Òí â´Â ÊÇ‹ ¹»ÃЪÒÊÑÁ¾¹Ñ ¸ Êíҹѡ§Ò¹àÅ¢Ò¹¡Ø ÒáÃÁ

34 กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม

ÁÁÒÒÃË‹ÇÇààÁÁÃÃ×èÍ×èÍ¡¡Ñ¹Ñ¹§§..»»....··ÅÅÙÙ¡¡Ãè¨Ñ¾Ñ¾ÔµÔµÊÊÂÂÓÓÒÒ¹¹¡¡¡¡ÖÖ ÃÃË˸¸ÇÇÃç§ááÃÃËËÁÁ¹¹ªªÒÒááµµÅÅÐÐ..ิ..ÊÊ..¡¡ÃÃѹѹҌҌ ä䧧ËË¡¡ÁÁÒÒÃÃ??ÃúÑѺÃÃÙÙŒŒ

¡¡®®ËËÁÁÒÒ àà¡¡ÒÒÐÐÂÂÒÒÇÇââÁÁàà´´ÅÅ แอปพลเิ คชัน

กรมสอบสวนคดพี ิเศษ กระทรวงยุตธิ รรม 35

ลกั ษณะของการกระทำความผิดท่เี ปนคดพี เิ ศษ

ฐานความผิดการบกุ รุกที่ดิน และพ้นื ทปี่ า สงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง วา ดวยการกำหนด
คดีพิเศษเพมิ่ เติมตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดพี ิเศษ พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ปาไม
ทีด่ นิ อุทยานแหง ชาติ

คกมุ าครรสองงวสนัตแวลป ะา ปาสงวนแหงชาติ

การบุกรกุ แบง ออกเปน 2 ประเภท *แ*ล*ะมปอี รัตบั ราตโ้ังทแษตส ูง2ส0ดุ0,0จ0ำ0คกุ - ต2งั้,0แ0ต0 ,400-02บ0าทป

บกุ รุกโดยไมม ีเอกสารสทิ ธิหรอื บุกรุกโดยมเี อกสารสทิ ธิ
บุกรกุ มือเปลา เชน การบกุ รุก เชน การออกโฉนด
แผวถา งปาเพื่อทำการเกษตร ฯลฯ ส.ค.1 โดยมชิ อบ

ทับท่ดี นิ ของรัฐทุกประเภท

เอกสารสิทธเิ กย่ี วกบั ที่ดนิ

36 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม

กรมสอบสวนคดพี ิเศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม 37

ใชง า ยแคป ลายDวิ้ SI MAP

FREED o w n l o a D pp lic atio n
D SI MA P

A

คน้ หาสถานท�ี DSI MAP จับภาพหนา้ จอ วาดพน�ื ทพี� รอ้ มการคํานวณพนื� ที�
ตําแหน่งปจุ จบุ นั ชนั� ขอ้ มลู
ภาพเต็มหนา้ จอ THAILAND วาดเสน้ พรอ้ มการคํานวณระยะ
ภาพดาวเทยี ม รัศมี (Buffer) 100 - 1000 เมตร
ยกเลกิ การทํากอ่ นหนา้
THAILAND คน้ หาเสน้ ทาง (ผใู ้ ชก้ ําหนดเอง)
นําทาง (จากตําแหน่งปัจจบุ นั
ตรวจสอบคําพกิ ดั ถงึ จดุ สน�ิ สดุ ทผ�ี ใู ้ ชก้ ําหนด)
วาดพน�ื ทจ�ี ากตําแหน่งปัจจบุ นั
ยกเลกิ การทําทกุ รายการ วาดเสน้ จากตําแหน่งปัจจบุ นั
มมุ มองถนน (Street View)
นําเขา้ ขอ้ มลู รปู แปลง (.kml , .kmz)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1202ËҡʧÊÑ ᨌ§¢ŒÍÁÙÅ/ᨌ§àºÒÐáÊ ä´Œ·Õè˹‹Ç§ҹ·èÕà¡èÕÂÇ¢ŒÍ§ËÃ×ÍÊÒ´‹Ç¹ DSI
DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION ¨Ñ´·íÒâ´Â ʋǹ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ Êíҹѡ§Ò¹àŢҹءÒáÃÁ

38 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ËÒ¡àÃÒ仡ٌÂÁ× “à§Ô¹¹Í¡Ãкº”
ááÅÅÐÐààÁÁ×èÍè×Íà১ԹԹ¨¨ãã¹¹¹¹¡¡··ÃÃÓÓËÐÐããààËËÒ»»¡Œ´´Œ ¡‰‰ÒÒàÍÍÒÃÁÁàà¡¡ÃÃÃÒäÕÕääààäÒÒÁÁÁºº»¨¨‹¾¾‹ ‹ÁÐÐÂÕÕéÂé¡ÍÍããËÕٌ¾¾Ë˨¨×Á¹‹§‹Ø§Ø ‹Ò‹ÒŒ¡¡Œ ··éÕ®®“¤ÂÂËËÍ×ÒÒááàÁÁ¹¹¶¶§ÒÒÅààÁÁԹ¡¡ÒÁÁÔ¹Ô¹ªªÀ¹Õ¤¤ÕÇÇ‹‹Í¡¡¹¹ÂÂÇÇѹÍÂÂááÒ‹‹Ò»¡··Ñ§Ñ§»»Ãääè¡ÕÕ¡èÃÅÅЧ§®®àд´¡¡ÊËËÕ.Õ.Ë˺..Ã??ÁÁ¹¹°ÔºÒÒÒÒŒŒ ÂÂÁÁ”¡¡ÒÒÓÓààËˤ¤ÒÒ¹¹Ðд´»»ÃÃÐеµÙÙººŒŒÒÒ¹¹ÍÍÕÕ¡¡

¡ÒÃäÁÁ‹ ËÕ ¹Õé ¤×Í ÅÒÀÍ¹Ñ »ÃÐàÊÃÔ°

¤ÇÒÁËÁÒ ȹ¸. ·Ò§àÅÍ× ¡-·Ò§ÃÍ´
¤ÇÒÁËÁÒ ȹ¸. ·Ò§àÅ×Í¡-·Ò§ÃÍ´

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 39

40 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม

กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม 41

42 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยตุ ธิ รรม


Click to View FlipBook Version