The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เรียนรู้วิธีการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arnonman003, 2021-10-12 03:27:11

เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต

เรียนรู้วิธีการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต

Keywords: เรขาคณิต,การหาพื้นที่,สี่เหลี่ยม,วงกลม

การหาพื้นที่ภูวดล รินทะชัย เสนอ
ของรูป
เรขาคณิต

อ่านหนังสือ เพิ่มปัญญา สร้างชีวิต

บริจาคสมทบทุนในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้ที่
0443426329 ธนาคารกสิกรไทย นายภูวดล รินทะชัยคำนำ

ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( E - B O O K ) นี้
จั ด ทำ ขึ้ น เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ใ น ร า ย วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ผู้ จั ด ทำ ไ ด้
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ห า พื้ น ที่ ข อ ง
รู ป เ ร ข า ค ณิ ต นำ เ ส น อ ใ น รู ป แ บ บ ที่ น่ า
ส น ใ จ เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เ ข้ า ใ จ ใ น เ นื้ อ ห า ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น

ผู้ จั ด ทำ ห วั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า ห นั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( E - B O O K ) นี้ จ ะ เ ป็ น ป ร ะ
โ ย ช น์ ต่ อ ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ที่ ส น ใ จ ไ ม่ ม า ก ก็
น้ อ ย

ภู ว ด ล ริ น ท ะ ชั ย

____ อ่ า น ห นั ง สื อ ข
เ พิ่ ม ปั ญ ญ า

ส ร้ า ง ชี วิ ต

1. คำนำ ก

คำนำ
สารบัญ

2. เนื้อหา 1

การหาพื้ นที่ของรูปเรขาคณิต 1

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3

สูตรการหาพื้ นที่สามเหลี่ยม 4

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 5

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน 6

ส า ร บั ญ สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว 7

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 8
สูตรการหาพื้ นที่วงกลม 9

3. เนื้อหาอ้างอิง 10

4. ประวัติผู้จัดทำ 11

บริจาคสมทบทุนในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้ที่
0443426329 ธนาคารกสิกรไทย นายภูวดล รินทะชัย

การหาพื้ นที่ของรูปเรขาคณิต 1

เ ร ข า ค ณิ ต เ ป็ น วิ ช า ที่ ว่ า ด้ ว ย รู ป ร่ า ง ข อ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ
ตั้ ง แ ต่ 1 มิ ติ 2 มิ ติ ไ ป ถึ ง 3 มิ ติ ซึ่ ง รู ป ร่ า ง พื้ น ฐ า น
ข อ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ นั้ น ไ ด้ แ ก่ จุ ด ส่ ว น ข อ ง เ ส้ น ต ร ง เ ส้ น
ต ร ง รั ง สี มุ ม ส า ม เ ห ลี่ ย ม สี่ เ ห ลี่ ย ม ว ง ก ล ม
พี ร ะ มิ ด ลู ก บ า ศ ก์ ป ริ ซึ ม ท ร ง ก ร ะ บ อ ก ท ร ง ก ล ม
ท ร ง ก ร ว ย เ ป็ น ต้ น

สูตรการหาพื้ นที่ของรูปเรขาคณิตต่างๆ

1 . สู ต ร ก า ร ห า พื้ น ที่ สี่ เ ห ลี่ ย ม จั ตุ รั ส = ด้ า น X ด้ า น ห รื อ
1 / 2 X ผ ล คู ณ ข อ ง เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม
2 . สู ต ร ก า ร ห า พื้ น ที่ สี่ เ ห ลี่ ย ม ผื น ผ้ า = ก ว้ า ง X ย า ว
3 . สู ต ร ก า ร ห า พื้ น ที่ ส า ม เ ห ลี่ ย ม = 1 / 2 X ฐ า น X สู ง
4 . สู ต ร ก า ร ห า พื้ น ที่ สี่ เ ห ลี่ ย ม ข น ม เ ปี ย ก ปู น = ฐ า น X
สู ง ห รื อ 1 / 2 X ผ ล คู ณ ข อ ง เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม
5 . สู ต ร ก า ร ห า พื้ น ที่ สี่ เ ห ลี่ ย ม ด้ า น ข น า น = ฐ า น X สู ง
6 . สู ต ร ก า ร ห า พื้ น ที่ สี่ เ ห ลี่ ย ม รู ป ว่ า ว = 1 / 2 X ผ ล คู ณ
ข อ ง เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม
7 . สู ต ร ก า ร ห า พื้ น ที่ สี่ เ ห ลี่ ย ม ด้ า น ไ ม่ เ ท่ า = 1 / 2 X เ ส้ น
ท แ ย ง มุ ม X ผ ล บ ว ก ข อ ง เ ส้ น กิ่ ง
8 . สู ต ร ก า ร ห า พื้ น ที่ ว ง ก ล ม = X รั ศ มี 2

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2

คู ณ ด้ า น ด้ ว ย ตั ว มั น เ อ ง ใ น ก า ร ห า พื้ น ที่
สี่ เ ห ลี่ ย ม จั ตุ รั ส . สี่ เ ห ลี่ ย ม จั ตุ รั ส ที่ แ ท้ ก็ คื อ

สี่ เ ห ลี่ ย ม มุ ม ฉ า ก นั่ น แ ห ล ะ คุ ณ จึ ง ใ ช้ สู ต ร เ ดี ย ว กั น
ห า ไ ด้ เ ล ย อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม เ นื่ อ ง จ า ก รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม
แ บ บ นี้ จ ะ มี ค ว า ม ย า ว ทุ ก ด้ า น เ ท่ า กั น ท า ง ลั ด ก็ คื อ
เ อ า ด้ า น ม า คู ณ ตั ว มั น เ อ ง เ ล ย มั น ก็ เ ห มื อ น ก า ร
เ อ า ฐ า น ม า คู ณ ค ว า ม สู ง เ พ ร า ะ2ฐ า น กั บ ค ว า ม สู ง
จ ะ เ ท่ า กั น เ ส ม อ ใ ช้ สู ต ร ต่ อ ไ ป นี้ :

พื้ น ที่ = ด้ า น × ด้ า น ห2 รื อ พ = ด
ตั ว อ ย่ า ง : ถ้ า ด้ า น ห นึ่ ง ข อ ง2รู ป
สี่ เ ห ลี่ ย ม จั ตุ รั ส มี ค ว า ม ย า ว 4 ฟุ ต ( ด
= 4 ) พื้ น ที่ ข อ ง มั น ก็ คื อ ด ห รื อ
4 X 4 = 1 6 ต า ร า ง ฟุ ต

https://th.wikihow.com/หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3

นำ ค ว า ม ย า ว ฐ า น ม า คู ณ กั บ ค ว า ม สู ง เ พื่ อ
ใ ห้ ไ ด้ พื้ น ที่ ข อ ง รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม มุ ม ฉ า ก .

ก า ร ห า พื้ น ที่ ข อ ง รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม มุ ม ฉ า ก นั้ น คุ ณ

ต้ อ ง มี ค่ า ที่ วั ด ไ ด้ ส อ ง ค่ า : ค ว า ม ก ว้ า ง ห รื อ ฐ า น

( ด้ า น ที่ ย า ว ก ว่ า ข อ ง รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม มุ ม ฉ า ก ) แ ล ะ

ค ว า ม ย า ว ห รื อ ค ว า ม สู ง ( ด้ า น ที่ สั้ น ก ว่ า ข อ ง รู ป

สี่ เ ห ลี่ ย ม มุ ม ฉ า ก ) จ า ก นั้ น นำ ค่ า ทั้ ง ส อ ง ม า คู ณ

กั น ก็ จ ะ ไ ด้ พื้ น ที่ พู ด ง่ า ย ๆ ก็ คื อ :
พื้ น ที่ = ฐ า น × สู ง , ห รื อ ย่ อ สั้ น ๆ ว่ า พ = ฐ ×

ตั ว อ ย่ า ง : ห า ก ฐ า น ข อ ง รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม มุ ม ฉ า ก มี
ค ว า ม ย า ว 1 0 นิ้ ว แ ล ะ ค ว า ม สู ง 5 นิ้ ว พื้ น ที่ ข อ ง
รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม มุ ม ฉ า ก นี้ ก็ เ ป็ น 1 0 × 5 ( ฐ × ส ) =
5 0 ต า ร า ง นิ้ ว
อ ย่ า ลื ม ว่ า เ ว ล า ห า พื้ น ที่ นั้ น ห น่ ว ย ที่ ไ ด้ คื อ
ห น่ ว ย ต า ร า ง ( ต า ร า ง นิ้ ว ต า ร า ง ฟุ ต ต า ร า ง
เ ม ต ร เ ป็ น ต้ น ) สำ ห รั บ คำ ต อ บ

https://th.wikihow.com/หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

สูตรการหาพื้ นที่สามเหลี่ยม 4

ห า จ า ก ค ว า ม ย า ว ข อ ง ฐ า น ( B ) กั บ ค ว า ม สู ง

( H ) ข อ ง ส า ม เ ห ลี่ ย ม . สู ต ร ใ น ก า ร ห า พื้ น ที่ ( A )

ข อ ง ส า ม เ ห ลี่ ย ม คื อ พื้ น ที่ = 1 / 2 ( ฐ า น X สู ง ) . จ า ก
นั้ น ก็ เ ริ่ ม แ ท น ค่ า ค ว า ม ย า ว ฐ า น แ ล ะ ค ว า ม สู ง ข อ ง
ส า ม เ ห ลี่ ย ม ล ง ไ ป ดั ง ตั ว อ ย่ า ง ซึ่ ง ส ม ม ติ ใ ห้ ค ว า ม
ย า ว ฐ า น เ ท่ า กั บ 5 ซ ม . แ ล ะ ค ว า ม สู ง ข อ ง
ส า ม เ ห ลี่ ย ม เ ท่ า กั บ 3 ซ ม . คำ น ว ณ ส ม ก า ร ที่ ไ ด้ . โ ด ย
เ ริ่ ม จ า ก คู ณ ค ว า ม ย า ว ฐ า น กั บ ค ว า ม สู ง ก่ อ น
เ นื่ อ ง จ า ก ส่ ว น นี้ อ ยู่ ใ น ว ง เ ล็ บ จ า ก นั้ น ใ ห้ คู ณ ผ ล ลั พ ธ์
ที่ ไ ด้ ด้ ว ย 1 / 2 แ ต่ จ ริ ง ๆ แ ล้ ว คุ ณ ส า ม า ร ถ คู ณ
ตั ว เ ล ข ทั้ ง ส า ม นี้ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ไ ด้ เ พ ร า ะ ผ ล ลั พ ธ์ จ ะ อ อ ก
ม า เ ท่ า กั น แ ล ะ อ ย่ า ลื ม ว่ า คำ ต อ บ ที่ ไ ด้ จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ใ น
ห น่ ว ย ที่ ย ก กำ ลั ง 2 เ ช่ น ซ ม . 2 ห รื อ ต า ร า ง
เ ซ น ติ เ ม ต ร , ม . 2 ห รื อ ต า ร า ง เ ม ต ร เ ป็ น ต้ น

พื้ น ทื่ ( A ) = 1 / 2 X ( 5 X 3 )

พื้ น ทื่ ( A ) = 1 / 2 X 1 5
พื้ น ทื่ ( A ) = 7 . 5 ซ ม .2

https://th.wikihow.com/หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 5

ต ร ะ ห นั ก ด้ ว ย ว่ า สู ต ร สี่ เ ห ลี่ ย ม ข น ม เ ปี ย ก ปู น กั บ
สี่ เ ห ลี่ ย ม ผื น ผ้ า ก็ ใ ช้ กั บ สี่ เ ห ลี่ ย ม จ ตุ รั ส ไ ด้ เ ห มื อ น
กั น . สู ต ร ด้ า น × ด้ า น ที่ ใ ห้ ไ ว้ ด้ า น บ น นั้ น เ ป็ น วิ ธี ที่

ส ะ ด ว ก ที่ สุ ด ใ น ก า ร ห า พื้ น ที่ รู ป ท ร ง ป ร ะ เ ภ ท นี้ อ ย่ า ง ไ ร
ก็ ต า ม เ พ ร า ะ สี่ เ ห ลี่ ย ม ทุ ก อ ย่ า ง ที่ ก ล่ า ว ม า ต่ า ง ก็ เ ป็ น
สี่ เ ห ลี่ ย ม คุ ณ จึ ง ส า ม า ร ถ ใ ช้ สู ต ร ก า ร ห า พื้ น ที่ เ ห ล่ า นั้ น
ม า ห า พื้ น ที่ สี่ เ ห ลี่ ย ม จ ตุ รั ส แ ล้ ว ไ ด้ คำ ต อ บ ที่ ถู ก ต้ อ ง เ ช่ น
กั น ห รื อ พู ด ง่ า ย ๆ ก็ คื อ สำ ห รั บ สี่ เ ห ลี่ ย ม จ ตุ รั ส แ ล้ ว :

พื้ น ที่ = ฐ า น × สู ง ห รื อ พ = ฐ × ส
พื้ น ที่ = ( ท แ ย ง มุ ม 1 × ท แ ย ง มุ ม 2 ) / 2 ห รื อ พ =
(ท × ท)/2
ตั ว1 อ ย่ า2ง : รู ป ท ร ง สี่ ด้ า น มี ด้ า น ที่ ป ร ะ ชิ ด กั น ส อ ง ด้ า น มี
ค ว า ม ย า ว 4 เ ม ต ร คุ ณ ส า ม า ร ถ ห า พื้ น ที่ สี่ เ ห ลี่ ย ม นี้ ไ ด้
โ ด ย ก า ร เ อ า ฐ า น ม า คู ณ กั บ สู ง : 4 × 4 = 1 6 ต า ร า ง
เมตร
ตั ว อ ย่ า ง : เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม ข อ ง รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม จ ตุ รั ส เ ท่ า กั น
ทั้ ง ส อ ง เ ส้ น ที่ 1 0 เ ซ น ติ เ ม ต ร คุ ณ ส า ม า ร ถ ห า พื้ น ที่
สี่ เ ห ลี่ ย ม นี้ ไ ด้ โ ด ย สู ต ร เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม : ( 1 0 × 1 0 ) / 2 =
1 0 0 / 2 = 5 0 ต า ร า ง เ ซ น ติ เ ม ต ร

https://th.wikihow.com/หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน 6

อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ใ ช้ ฐ า น × สู ง เ พื่ อ ห า พื้ น ที่ ข อ ง
สี่ เ ห ลี่ ย ม ด้ า น ข น า น . โ ด ย ท า ง เ ท ค นิ ค แ ล้ ว คุ ณ

ส า ม า ร ถ ใ ช้ สู ต ร ฐ า น คู ณ สู ง ม า ใ ช้ ห า พื้ น ที่ ข อ ง
สี่ เ ห ลี่ ย ม ข น ม เ ปี ย ก ปู น ก็ ไ ด้ แ ต่ " ฐ า น " แ ล ะ " สู ง "
ไ ม่ ไ ด้ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า คุ ณ ส า ม า ร ถ เ อ า ด้ า น ที่ ป ร ะ ชิ ด
กั น ส อ ง ด้ า น ม า คู ณ กั น ไ ด้ เ ล ย ก่ อ น อื่ น ใ ห้ เ ลื อ ก
ด้ า น ใ ด ด้ า น ห นึ่ ง ม า เ ป็ น ฐ า น จ า ก นั้ น ล า ก เ ส้ น จ า ก
ฐ า น ไ ป ยั ง ด้ า น ต ร ง ข้ า ม เ ส้ น นั้ น ค ว ร ช น ทั้ ง ส อ ง
ด้ า น ที่ มุ ม 9 0 อ ง ศ า ค ว า ม ย า ว ข อ ง เ ส้ น ที่ ไ ด้ นำ ม า
ใ ช้ แ ท น ค ว า ม สู ง :

ตั ว อ ย่ า ง : สี่ เ ห ลี่ ย ม ด้ า น ข น า น มี ด้ า น ล ะ 1 0 ไ ม ล์ กั บ
5 ไ ม ล์ ร ะ ย ะ ท า ง ข อ ง เ ส้ น ต ร ง ร ะ ห ว่ า ง ด้ า น 1 0
M I L E ( 1 6 . 1 K M ) คื อ 3 M I L E S ( 4 . 8 K M ) ถ้ า คุ ณ
จ ะ ห า พื้ น ที่ ข อ ง สี่ เ ห ลี่ ย ม ด้ า น ข น า น . คุ ณ ก็ นำ
1 0 × 3 = 3 0 ต า ร า ง ไ ม ล์ .

https://th.wikihow.com/หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว 7

ใ ช้ สู ต ร เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม ข อ ง สี่ เ ห ล ี่ ย ม ข น ม เ ปี ย ก
ปู น ใ น ก า ร ห า พื้ น ที่ ข อ ง สี่ เ ห ลี่ ย ม รู ป ว่ า ว .

เ นื่ อ ง จ า ก สี่ เ ห ลี่ ย ม ข น ม เ ปี ย ก ปู น ก็ เ ป็ น สี่ เ ห ลี่ ย ม รู ป
ว่ า ว ป ร ะ เ ภ ท ห นึ่ ง ที่ ด้ า น มี ค ว า ม ย า ว เ ท่ า กั น คุ ณ
ส า ม า ร ถ ใ ช้ สู ต ร ห า พื้ น ที่ โ ด ย เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม ข อ ง สี่ เ ห ลี่ ย ม
ข น ม เ ปี ย ก ปู น ม า ใ ช้ ห า พื้ น ที่ สี่ เ ห ลี่ ย ม รู ป ว่ า ว ไ ด้ จำ ไ ว้ ว่ า
เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม คื อ เ ส้ น ต ร ง ร ะ ห ว่ า ง มุ ม ต ร ง ข้ า ม กั น สู ต ร
สี่ เ ห ลี่ ย ม รู ป ว่ า ว ที่ เ ห มื อ น สี่ เ ห ลี่ ย ม ข น ม เ ปี ย ก ปู น คื อ :

พื้ น ที่ = ( ท แ ย ง มุ ม 1 × ท แ ย ง มุ ม 2 ) / 2 ห รื อ พ =
(ท × ท)/2

12

ตั ว อ ย่ า ง : ห า ก สี่ เ ห ลี่ ย ม รู ป ว่ า ว มี เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม ย า ว
1 9 เ ม ต ร ก ั บ 5 เ ม ต ร พื้ น ที่ จ ะ เ ท่ า กั บ ( 1 9 × 5 ) / 2 =
95/2 = 47.5 ตารางเมตร
ถ้ า คุ ณ ไ ม ่ ท ร า บ ค ว า ม ย า ว ข อ ง เ ส้ น ท แ ย ง มุ ม แ ล ะ ไ ม่
ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ คุ ณ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ต รี โ ก ณ มิ ติ ใ น ก า ร
คำ น ว ณ แ ท น

https://th.wikihow.com/หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

สูตรการหาพื้ นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 8

ใ ช้ สู ต ร พื้ น ที่ ส า ม เ ห ล ่ี ย ม เ พื่ อ ห า พื้ น ที่ ข อ ง รู ป

สี่ เ ห ลี่ ย ม . ล อ ง จิ น ต น า ก า ร ว่ า มี เ ส้ น ต ร ง จ า ก มุ ม

ร ะ ห ว่ า ง A กั บ B ไ ป ยั ง มุ ม ร ะ ห ว่ า ง C กั บ D เ ส้ น นี้ จ ะ
แ ย ก รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม ก ล า ย เ ป็ น ส า ม เ ห ลี่ ย ม ส อ ง ชิ้ น
เ นื่ อ ง จ า ก พื้ น ที่ ข อ ง ส า ม เ ห ลี่ ย ม เ ท่ า กั บ A B ไ ซ น์ C
โ ด ย ที่ C คื อ มุ ม ร ะ ห ว่ า ง ด้ า น A กั บ B คุ ณ ส า ม า ร ถ ใ ช้
สู ต ร นี้ ซ้ำ ส อ ง ห น พู ด ง่ า ย ๆ คื อ สำ ห รั บ รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม ใ ด ๆ
:

พื้ น ที่ = 0 . 5 ด้ า น 1 × ด้ า น 4 × S I N ( ด้ า น 1 & มุ ม 4 )
+ 0 . 5 × ด้ า น 2 × ด้ า น 3 × S I N ( ด้ า น 2 & มุ ม 3 ) ห รื อ
พื้ น ที่ = 0 . 5 A × D × S I N ( A ) + 0 . 5 × B × C × S I N
C
ตั ว อ ย่ า ง : คุ ณ มี ค่ า ข อ ง ด้ า น แ ล ะ มุ ม ต า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล้ ว
ม า แ ก ้ ปั ญ ห า กั น เ ล ย :
= 0.5 (12 × 14) × SIN (80) + 0.5 × (9 × 5) × SIN
(110)
= 84 × SIN (80) + 22.5 × SIN (110)
= 84 × 0.984 + 22.5 × 0.939
= 8 2 . 6 6 + 2 1 . 1 3 = 1 0 3 . 7 9 ต า ร า ง นิ้ ว
โ ป ร ด สั ง เ ก ต ว่ า ห า ก คุ ณ พ ย า ย า ม ห า พื้ น ที่ ข อ ง สี่ เ ห ลี่ ย ม
ด้ า น ข น า น ที่ มุ ม ต ร ง ข้ า ม เ ท่ า กั น นั้ น สู ต ร ที่ ใ ช้ จ ะ ล ด เ ห ลื อ
พื้ น ที่ = 0 . 5 * ( A D + B C ) * S I N A

https://th.wikihow.com/หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

สูตรการหาพื้ นที่วงกลม 9

คำ น ว ณ ค ว า ม ย า ว รั ศ มี ใ ช้ สู ต ร คำ น ว ณ คู ณ

ค่ า รั ศ มี กั บ ตั ว มั น เ อ ง คู ณ ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ า ก
ข้ อ ที่ ส า ม กั บ ค่ า พ า ย . ถ้ า คุ ณ รู้ ค่ า ( ห รื อ เ ค ย วั ด ) ค่ า

เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง แ ล้ ว ( ร ะ ย ะ ท า ง จ า ก ด้ า น ห นึ่ ง ข อ ง
ว ง ก ล ม ไ ป ยั ง อี ก ด้ า น ) คุ ณ ก็ แ ค่ ห า ร ค่ า นั้ น ด้ ว ย ส อ ง ก็
จ ะ ไ ด้ รั ศ มี รั ศ มี ข อ ง ว ง ก ล ม ธ ร ร ม ด า จ ะ เ ท่ า กั บ ค รึ่ ง ห นึ่ ง
ข อ ง เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง ถ้ า รั ศ มี ย า ว 6 เ ซ น ติ เ ม ต ร
รั ศ มี ย ก กำ ลั ง ส อ ง จ ะ เ ท่ า กั บ 3 6 เ ซ น ติ เ ม ต ร

ถ้ า โ จ ท ย์ บ อ ก ว่ า “ ค ง ค่ า พ า ย ไ ว้ ” ห รื อ ใ ห้ ต อ บ
“ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ” ก็ ใ ห้ ติ ด ค่ า พ า ย ไ ว้ ที่ คำ ต อ บ ( เ ช่ น
พื้ น ที่ ว ง ก ล ม = Π 3 6 ต ร . ซ ม . ) เ พ ร า ะ ถ้ า คุ ณ
ป ร ะ ม า ณ ค่ า พ า ย เ ป็ น 3 . 1 4 คำ ต อ บ ที่ ไ ด้ ก็ จ ะ ไ ม่ ใ ช่
ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ไ ม่ มี วิ ธี ใ ด จ ะ ห า คำ ต อ บ ที่ แ ท้ จ ริ ง ไ ด้
น อ ก จ า ก ค ง ค่ า พ า ย ไ ว้
ถ้ า โ จ ท ย์ บ อ ก ใ ห้ ต อ บ ค่ า ป ร ะ ม า ณ คุ ณ ก็ แ ท น ค่ า
พ า ย ด้ ว ย 3 . 1 4 ห รื อ ก ด เ ค รื่ อ ง ห ม า ย พ า ย บ น เ ค รื่ อ ง
คิ ด เ ล ข ก็ ไ ด้

https://th.wikihow.com/หาพื้นที่วงกลม

10

เอกสารอ้างอิง

การหาพื้ นที่ของรูปสี่เหลี่ยม. สืบค้น 2 ตุลาคม
2564, จาก HTTPS://TH.WIKIHOW.COM/
หาพื้ นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

การหาพื้ นที่วงกลม. สืบค้น 2 ตุลาคม 2564,
จาก HTTPS://TH.WIKIHOW.COM/หาพื้ นที่
วงกลม

11

Thank you

ภูวดล รินทะชัย

ข้าพเจ้า
ขอกราบขอบคุณทุกท่าน
ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ

บริจาคสมทบทุนในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้ที่
0443426329 ธนาคารกสิกรไทย นายภูวดล รินทะชัย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
พระโคตมพุทธเจ้า
Next Book
Bab IV a Fungsi dan Proses Kerja Jaringan Telekomunikasi