The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-21 10:11:24

RPT T4 - MATEMATIK TAMBAHAN

RPT T4 - MATEMATIK TAMBAHAN

RANCANGAN
PELAJARAN

2018TAHUNAN

MATEMATIK TING
TAMBAHAN 4

1

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
A1. Fungsi PENGAJARAN &
1. Memahami konsep hubungan. PMEBELAJARAN 1.1 Mewakili sesuatu hubungan Bincangkan idea set dan Hubungan
menggunakan perkenalkan tatatanda set. Peta
Gunakan gambar, aktiviti main (a) gambar rajah anak panah, Gambar rajah anak panah
peranan dan perisian computer (b) pasangan bertertib, Pasangan bertertib
untuk memperkenalkan konsep (c) graf Graf
hubungan. Domain
Kodomain
1 1.2 Mengenal pasti domain, Objek
2 Jan – 5 Jan kodomain, objek, imej dan julat Imej
bagi sesuatu hubungan. Julat
Satu kepada satu
2. Memahami konsep fungsi. Gunakan kalkulator grafik atau 1.3 Mengkelaskan sesuatu Wakilkan fungsi menggunakan Banyak kepada satu
perisian komputer untuk meneroka hubungan yang ditunjukkan gambar rajah anak panah, pasangan Satu kepada banyak
imej fungsi. dalam rajah pemetaan sebagai bertertib atau graf. Banyak kepada banyak
hubungan: satu kepada satu,
banyak kepada satu, satu Fungsi
kepada banyak atau banyak Tatatanda fungsi
kepada banyak. Fungsi nilai mutlak
Fungsi trigonometri
2.1 Mengenal pasti fungsi sebagai
sejenis hubungan khas.

2.2 Mengungkapkan sesuatu fungsi Contoh:
dengan menggunakan tatatanda
fungsi. ()
“ ” dibaca sebagai “fungsi
1
2 Jan – 5 Jan memetakan kepada ”.
“ ( ) ” dibaca sebagai “
ialah imej bagi di bawah fungsi

”.

2.3 Menentukan domain, julat, Libatkan juga fungsi yang tidak

objek dan imej sesuatu fungsi. berasaskan matematik.

3. Memahami konsep fungsi Gunakan gambar rajah anak panah 2.4 Menentukan imej sesuatu Contoh fungsi meliputi algebra Fungsi gubahan
gubahan. atau kaedah algebra untuk fungsi apabila objek diberi dan (linear dan kuadratik), trigonometri
2 menentukan fungsi gubahan. sebaliknya. dan nilai mutlak.
8 Jan – 12 Jan Takrifkan dan lakarkan fungsi nilai
3.1 Menentukan gubahan dua mutlak.
fungsi. Nama jenis-jenis fungsi tidak perlu
ditegaskan.
2
Terhad kepada fungsi algebra.
( ) bermaksud ( ( )).

Tekankan ( ) ( ) secara
umum.

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN &
PMEBELAJARAN

3.2 Menentukan imej sesuatu Imej fungsi gubahan termasuk nilai-
fungsi gubahan apabila objek nilai dalam bentuk julat (terhad
diberi dan sesbaliknya. kepada fungsi gubahan linear).

4. Memahami konsep fungsi Gunakan lakaran graf untuk 3.3 Menentukan satu fungsi yang Terhad kepada fungsi algebra. Songsangan
songsang. menunjukkan hubungan antara berkaitan apabila fungsi Tidak termasuk songsangan bagi Fungsi songsang
fungsi dengan songsangannya. gubahan dan salah satu fungsi gubahan.
2 fungsinya diberi.
8 Jan – 12 Jan
4.1 Mencari objek melalui
pemetaan songsang apabila
imej dan fungsinya diberi.

ASS1. Nombor Indeks Gunakan contoh situasi kehidupan 4.2 Menentukan fungsi songsang Tegaskan bahawa songsangan Nombor indeks
seharian untuk meneroka nombor secara algebra. sesuatu fungsi tidak semestinya Indeks harga
1. Memahami dan menggunakan indeks. suatu fungsi. Masa asas
konsep nombor indeks untuk 4.3 Menentukan dan menyatakan
menyelesaikan masalah. syarat untuk kewujudan fungsi Terangkan nombor indeks.
songsang.

1.1 Menghitung nombor indeks.

1.2 Menghitung indeks harga.

3 1.3 Mencari atau apabila kuantiti pada masa asas
15 Jan-19 Jan maklumat yang berkaitan kuantiti pada masa tertentu
diberi.
2. Memahami dan menggunakan Gunakan contoh situasi kehidupan Terangkan pemberat dan indeks Indeks gubahan
konsep indeks gubahan untuk seharian untuk meneroka indeks 2.1 Menghitung indeks gubahan. gubahan. Pemberat
menyelesaikan masalah. gubahan.

3 2.2 Mencari nombor indeks atau
15 Jan-19 Jan pemberat apabila maklumat
yang berkaitan diberi.

A2. Persamaan Kuadratik Gunakan kalkulator grafik atau 2.3 Menyelesaikan masalah yang Bentuk am persamaan kuadratik: Persamaan kuadratik
perisian komputer seperti melibatkan nombor indeks dan Bentuk am
1. Memahami konsep persamaan Geometer’s Sketchpad dan indeks gubahan. ; Punca
kuadratik dan punca- hamparan elektronik untuk Penggantian
puncanya. meneroka konsep persamaan 1.1 Mengenal pasti persamaan , dan ialah pemalar dan . Pemerinyuan
kuadratik. kuadratik dan Kaedah cuba jaya
4 mengungkapkannya dalam
22 Jan – 26 Jan bentuk am.

1.2 Menentukan sama ada nilai Soalan untuk 1.2(b) diberi dalam
yang diberi ialah punca suatu bentuk ( )( ) ; dan
persamaan kuadratik melalui
ialah nilai berangka.
3

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN &
PMEBELAJARAN

kaedah:
(a) penggantian,
(b) pemerinyuan.

2. Memahami konsep persamaan 1.3 Menentukan punca-punca Bincangkan jika ( )( ) Pemfaktoran
kuadratik. persamaan kuadratik dengan Penyempurnaan kuasa
kaedah cuba jaya. , maka atau . dua
4 .
29 Jan – 2Feb 2.1 Menentukan punca-punca satu Libatkan kes-kes yang mana
persamaan kuadratik secara:
(a) pemfaktoran, Rumus bagi 2.1(c) tidak perlu
(b) penyempurnaan kuasa
dua, diterbitkan.
(c) penggunaan rumus.

2.2 Membentuk persamaan Jika dan ialah punca-
kuadratik daripada punca-
punca yang diberi. puncanya, maka persamaan
kuadratik ialah ( )( ) ,

iaitu ) .
(

Libatkan penggunaan:

     b dan   c yang
aa

mana dan ialah punca-punca

persamaan kuadratik

.

3. Memahami dan menggunakan Gunakan gambar rajah anak panah 3.1 Menentukan jenis punca Pembezalayanan
syarat-syarat untuk persamaan atau kaedah algebra untuk Punca nyata
kuadratik mempunyai: menentukan fungsi gubahan. sesuatu persamaan kuadratik
(a) dua punca berbeza,
(b) dua punca sama, daripada nilai .
(c) tiada punca.
Terangkan bahawa “tiada punca”
5 bermaksud “tiada punca nyata”.
05 Feb – 9 Feb
Istilah pembezalayanan tidak perlu

diperkenalkan kepada murid.

3.2 Menyelesaikan masalah yang

melibatkan dalam

persamaan kuadratik untuk:

(a) mencari suatu nilai yang

tidak diketahui,

(b) menerbitkan suatu

hubungan.

7 A3. Fungsi Kuadratik Gunakan kalkulator grafik atau 1.1 Mengenal pasti fungsi Bentuk am fungsi kuadratik: Fungsi kuadratik
12 Feb – 16 Feb 1. Memahami konsep fungsi () ; Parabola
perisian komputer seperti kuadratik. . Titik maksimum
Geometer’s Sketchpad untuk , dan ialah pemalar dan

4

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
kuadratik dan grafnya. PENGAJARAN &
PMEBELAJARAN Titik minimum
Paksi simetri
meneroka graf fungsi kuadratik.

Gunakan contoh situasi harian untuk 1.2 Memplotkan graf fungsi Perkenalkan istilah titik maksimum,
memperkenalkan graf fungsi kuadratik dengan: titik minimum dan paksi simetri.
kuadratik. (a) jadual yang diberi,
(b) membina jadual
berdasarkan fungsi yang
diberi.

1.3 Mengenal pasti bentuk graf Bincangkan kes-kes dan
bagi fungsi kuadratik.
bagi ( ) .

Perkenalkan istilah parabola sebagai

nama bagi bentuk graf fungsi

kuadratik.

8 2. Mencari nilai maksimum dan Gunakan kalkulator grafik atau 1.4 Menghubungkaitkan Tegaskan bentuk umum Penyempurnaan kuasa
19 Feb – 23 Feb nilai minimum fungsi kedudukan graf fungsi penyempurnaan kuasa dua ialah dua
kuadratik. perisian komputer seperti kuadratik dengan jenis punca
9 Geometer’s Sketchpad untuk persamaan ( ) . ( ) ( ) dan titik Pintasan-
19 Feb – 23 Feb maksimum atau minimum ialah Pintasan-
meneroka graf fungsi kuadratik. 2.1 Menentukan nilai maksimum ( ).
atau nilai minimum fungsi Ketaksamaan kuadratik
3. Melakar graf fungsi Gunakan kalkulator grafik atau kuadratik dengan kaedah Tegaskan penandaan titik Garis nombor
kuadratik. penyempurnaan kuasa dua. maksimum atau titik minimum dan
perisian komputer seperti titik-titik lain pada graf atau dengan
Geometer’s Sketchpad untuk 3.1 Melakarkan graf fungsi mencari paksi simetri dan pintasan-
kuadratik dengan mencari titik
mengukuhkan pemahaman graf maksimum atau titik minimum .
dan titik-titik lain. Tentukan titik-titik lain dengan
fungsi kuadratik. mencari pintasan- (jika wujud).
4.1 Menentukan julat nilai yang
9 4. Memahami dan menggunakan Gunakan kalkulator grafik atau memenuhi sesuatu Tegaskan kaedah lakaran graf dan
26 Feb – 02 Mac konsep ketaksamaan ketaksamaan kuadratik. penggunaan garis nombor (bila
kuadratik. perisian komputer seperti perlu).
10 Geometer’s Sketchpad untuk
05 Mac – 09 Mac A4. Persamaan Serentak meneroka konsep ketaksamaan 1.1 Menyelesaikan persamaan Terhad kepada persamaan tak linear Persamaan serentak
kuadratik. serentak melalui kaedah darjah kedua sahaja. Persamaan linear
1. Menyelesaikan persamaan penggantian. Persamaan tak linear
serentak dalam dua anu: satu Gunakan kalkulator grafik atau
persamaan linear dan satu perisian komputer seperti 1.2 Menyelesaikan persamaan
persamaan tak linear. Geometer’s Sketchpad untuk serentak yang melibatkan

meneroka konsep persamaan 5
serentak.

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN & situasi kehidupan seharian.
PMEBELAJARAN Bincangkan indeks sifar dan indeks Indeks
negatif. Hukum indeks
Gunakan contoh dalam situasi Indeks negatif
kehidupan seharian seperti luas, Indeks pecahan
perimeter dan lain-lain. Indeks sifar

11 UJIAN 1
12Mac-16 Mac
17Mac -25 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

12 A5. Indeks dan Logaritma Gunakan contoh dalam situasi 1.1 Mencari nilai bagi sesuatu
26 Mac-30 Mac
1. Memahami dan menggunakan kehidupan seharian untuk nombor yang diungkapkan
konsep indeks dan hukum
indeks untuk menyelesaikan memperkenalkan konsep indeks. dalam bentuk:
masalah.
(a) indeks integer,

Gunakan perisian komputer seperti (b) indeks pecahan.

hamparan elektronik untuk

mempertingkatkan pemahaman 1.2 Mencari nilai hasil darab, hasil

indeks. bahagi atau kuasa untuk

nombor dalam bentuk indeks

dengan menggunakan hukum

indeks.

2. Memahami dan menggunakan Gunakan kalkulator saintifik untuk 1.3 Mempermudahkan ungkapan Terangkan definisi logaritma. Logaritma
konsep logaritma dan hukum mempertingkatkan pemahaman algebra dengan menggunakan , dengan , Asas logaritma
logaritma untuk konsep logaritma. hukum indeks.
menyelesaikan masalah. . Hukum logaritma
2.1 Mengungkapkan persamaan
dalam bentuk indeks kepada
bentuk logaritma dan
sebaliknya.

2.2 Mencari logaritma sesuatu Tegaskan bahawa dan
nombor.
.

Tegaskan bahawa:

(a) logaritma bagi nombor negatif

tidak tertakrif,

13 (b) logaritma bagi sifar tidak
2 Apr-6 Apr
tertakrif.

Bincangkan kes apabila nombor

yang diberi adalah dalam bentuk:

(a) indeks,

(b) berangka.

2.3 Mencari logaritma sesuatu Bincangkan hukum logaritma.
nombor dengan menggunakan
hukum logaritma.

2.4 Meringkaskan ungkapan
logaritma kepada bentuk

6

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN &
3. Memahami dan menggunakan PMEBELAJARAN termudah. Bincangkan:
penukaran asas logaritma 3.1 Mencari logaritma sesuatu
untuk menyelesaikan masalah. Gunakan contoh dalam situasi
kehidupan seharian untuk mencari nombor dengan menukar asas
14 jarak di antara dua titik. logaritma kepada asas yang
9 Apr-13Apr sesuai.
Gunakan perisian komputer seperti
4. Menyelesaikan persamaan Geometer’s Sketchpad untuk 3.2 Menyelesaikan masalah yang Terhad kepada persamaan indeks
yang melibatkan indeks dan meneroka konsep luas poligon. melibatkan penukaran asas dan dan logaritma yang menghasilkan
logaritma. Gunakan 1 x1 x2 x3 x4 hukum logaritma. satu penyelesaian sahaja.

15 2 y1 y2 y3 y4 4.1 Menyelesaikan persamaan Selesaikan persamaan yang
16 Apr-20 Apr untuk penggantian koordinat dalam yang melibatkan indeks. melibatkan indeks melalui:
rumus. (a) perbandingan indeks dan asas,
16 G1. Geometri Koordinat Gunakan perisian komputer seperti 4.2 Menyelesaikan persamaan (b) penggunaan logaritma. Jarak
23 Apr – 27 Apr Geometer’s Sketchpad untuk yang melibatkan logaritma. Gunakan Teorem Pythagoras untuk Teorem Pythagoras
1. Mencari jarak di antara dua meneroka konsep persamaan garis mencari rumus jarak di antara dua
titik. 1.4 Mencari jarak di antara dua titik.
titik dengan menggunakan
2. Memahami konsep rumus.
pembahagian tembereng
garis. 2.1 Mencari titik tengah di antara Tembereng garis
dua titik. Titik tengah
3. Mencari luas poligon. Terhad kepada nilai dan positif Nisbah
2.2 Mencari koordinat yang sahaja.
membahagikan sesuatu Luas
tembereng garis dengan nisbah Rumus  nx1  mx2 , ny1  my2  Poligon
.  mn mn  Segi tiga
Sisi empat
3.1 Mencari luas suatu segi tiga tidak perlu diterbitkan. Bucu
berasaskan luas bentuk-bentuk Terhad kepada pengiraan masalah Arah jam
geometri tertentu. berangka. Lawan arah jam
Modulus
3.2 Mencari luas segi tiga dengan Tegaskan hubungan antara tertib Segaris / Kolinear
menggunakan rumus. bucu dan tanda luas.
Garis lurus
3.3 Mencari luas sisi empat dengan Rumus ( ) Pintasan-
menggunakan rumus. Pintasan-
tidak perlu diterbitkan.
4.1 Menentukan pintasan- dan Tegaskan jika luas ialah sifar, maka
pintasan- suatu garis lurus. titik-titik berkenaan adalah segaris.

17 4. Memahami dan menggunakan
30 Apr – 4 Mei konsep persamaan garis
lurus.

7

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN &
PMEBELAJARAN 4.2 Mencari kecerunan suatu garis Kecerunan
lurus yang melalui dua titik. Bentuk am
lurus. Bentuk kecerunan
4.3 Mencari kecerunan suatu garis Bentuk pintasan
lurus dengan menggunakan Titik persilangan
pintasan- dan pintasan- .

4.4 Mencari persamaan garis lurus Jawapan untuk hasil pembelajaran
apabila diberi: 4.4(a) dan 4.4(b) hendaklah
(a) kecerunan dan satu titik, dinyatakan dalam bentuk termudah.
(b) titik-titik, Libatkan penukaran persamaan garis
(c) pintasan- dan pintasan- . lurus kepada bentuk kecerunan dan
bentuk pintasan.

4.5 Mencari kecerunan, pintasan-
dan pintasan- suatu garis lurus
apabila persamaannya diberi.

4.6 Menukarkan persamaan garis
lurus kepada bentuk am.

5. Memahami dan menggunakan Gunakan contoh situasi kehidupan 4.7 Mencari koordinat titik Tegaskan bahawa bagi garis selari: Garis selari
konsep garis lurus selari dan seharian untuk meneroka garis lurus persilangan antara dua garis . Garis serenjang
garis lurus serenjang. selari dan garis lurus serenjang. lurus.

Gunakan kalkulator grafik dan 5.1 Menentukan sama ada dua
perisian komputer seperti garis lurus adalah selari apabila
Geometer’s Sketchpad untuk kecerunan kedua-dua garis
meneroka konsep garis lurus selari lurus diketahui dan sebaliknya.
dan garis lurus serenjang.
5.2 Mencari persamaan garis lurus
yang melalui satu titik tertentu
dan selari dengan garis lurus
yang diberi.

5.3 Menentukan sama ada dua Tegaskan bahawa bagi garis
garis lurus adalah serenjang
apabila kecerunan kedua-dua serenjang:
garis lurus diketahui dan
sebaliknya. .

5.4 Menentukan persamaan garis Terbitan tidak
lurus yang melalui satu titik
tertentu dan berserenjang diperlukan.
dengan garis lurus yang diberi.

8

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN &
PMEBELAJARAN

6. Memahami dan menggunakan Gunakan contoh dalam situasi 5.5 Menyelesaikan masalah yang Lokus
konsep persamaan lokus yang kehidupan seharian untuk meneroka melibatkan persamaan garis Titik bergerak
melibatkan jarak di antara dua persamaan lokus yang melibatkan lurus. Titik tetap
titik. jarak di antara dua titik. Nisbah
6.1 Mencari persamaan lokus yang
18 Gunakan kalkulator grafik dan memenuhi syarat:
7 Mei-11 Mei perisian komputer seperti (a) jarak titik yang bergerak
Geometer’s Sketchpad untuk dari suatu titik tetap
19 meneroka persamaan lokus yang adalah malar,
14 Mei – 18 Mei melibatkan jarak di antara dua titik. (b) nisbah jarak titik yang
bergerak dari dua titik
20 tetap adalah malar.
21 Mei – 25 Mei
6.2 Menyelesaikan masalah yang
21 melibatkan lokus.
28 Mei - 01.Jun ULANGKAJI

22 ULANGKAJI
04.Jun- 08.Jun
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
9Jun-24 Jun
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
23-24
25 Jun – 6 Jul CUTI PERTENGAHAN TAHUN

S1. Statistik Gunakan kalkulator saintifik, 1.1 Mengira min untuk data tak Bincangkan data terkumpul dan data Sukatan kecenderungan
tak terkumpul. memusat
1. Memahami dan menggunakan kalkulator grafik dan hamparan terkumpul. Bincangkan maksud sukatan Data tak terkumpul
konsep sukatan kecenderungan memusat. Data terkumpul
kecenderungan memusat elektronik untuk meneroka sukatan Min
untuk menyelesaikan masalah. Libatkan hanya kes selang kelas Mod
kecenderungan memusat. yang seragam sahaja. Median
Kelas mod
Murid mengumpul data daripada 1.2 Menentukan mod untuk data Selang kelas
situasi kehidupan seharian untuk tak terkumpul. Sempadan bawah kelas
menyelidik sukatan kecenderungan Sempadan atas kelas
memusat. 1.3 Menentukan median untuk data Taburan kekerapan
tak terkumpul. Histogram
Ogif
1.4 Menentukan kelas mod Taburan kekerapan
daripada jadual taburan longgokan
kekerapan bagi data terkumpul. Nilai ekstrim

1.5 Mencari nilai mod daripada
histogram.

1.6 Mengira min bagi data

9

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN &
2. Memahami dan menggunakan PMEBELAJARAN
konsep sukatan serakan untuk
menyelesaikan masalah. terkumpul.

25 1.7 Mengira median daripada Rumus median tidak perlu
9Jul-13Jul
jadual taburan kekerapan diterbitkan.

longgokan bagi data terkumpul.

1.8 Menganggar median bagi data Ogif dikenali juga sebagai lengkung

terkumpul daripada ogif. kekerapan longgokan.

1.9 Menentukan kesan ke atas
mod, median dan min untuk
sesuatu set data apabila:
(a) setiap data ditukar secara
seragam,
(b) wujud nilai ekstrim,
(c) sesuatu data ditambahkan
atau dikeluarkan.

1.10 Menentukan sukatan Libatkan data terkumpul dan data Sukatan serakan
kecenderungan memusat yang tak terkumpul. Julat
paling sesuai untuk data yang Julat antara kuartil
diberikan. Bincangkan maksud sukatan Kuartil pertama
serakan. Kuartil ketiga
2.1 Mencari julat bagi data tak Varians
terkumpul. Sisihan piawai

2.2 Mencari julat antara kuartil
bagi data tak terkumpul.

2.3 Mencari julat bagi data
terkumpul.

2.4 Mencari julat antara kuartil Tentukan kuartil pertama dan kuartil
bagi data terkumpul daripada ketiga dengan menggunakan prinsip
jadual kekerapan longgokan. pertama.

2.5 Menentukan julat antara kuartil
bagi data terkumpul daripada
ogif.

2.6 Menentukan varians bagi:
(a) data tak terkumpul,
(b) data terkumpul.

2.7 Menentukan sisihan piawai

10

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN &
PMEBELAJARAN

bagi:
(a) data tak terkumpul,
(b) data terkumpul.

2.8 Menentukan kesan ke atas
julat, julat antara kuartil,
varians dan sisihan piawai
untuk sesuatu set data apabila:
(a) setiap data ditukar secara
seragam,
(b) wujud nilai ekstrim,
(c) sesuatu data dimasukkan
atau dikeluarkan.

26 T1. Sukatan Membulat Gunakan perisian komputer seperti 2.9 Membandingkan Tegaskan perbandingan antara dua Radian
16 Jul-20 Jul Geometer’s Sketchpad untuk kecenderungan memusat dan set data berdasarkan sukatan Darjah
1. Memahami konsep radian. meneroka konsep sukatan serakan antara dua set data. kecenderungan memusat sahaja
26 membulat. tidak mencukupi. Lengkok
16 Jul-20 Jul 2. Memahami dan menggunakan 1.1 Menukarkan ukuran dalam Jejari
konsep panjang lengkok suatu Gunakan contoh situasi kehidupan radian kepada darjah dan Bincangkan takrif bagi satu radian. Bulatan
bulatan untuk menyelesaikan seharian untuk meneroka sukatan sebaliknya. “rad” ialah singkatan untuk radian. Sudut tercangkum
masalah. membulat. Libatkan sukatan dalam radian yang Perimeter
2.1 Menentukan: diungkapkan dalam sebutan . Tembereng
(a) panjang lengkok, Perentas
(b) jejari,
(c) sudut tercangkum di pusat
bulatan
berdasarkan maklumat yang
diberi.

2.2 Mencari perimeter tembereng
suatu bulatan.

3. Memahami dan menggunakan 2.3 Menyelesaikan masalah yang Sektor
konsep luas sektor suatu melibatkan panjang lengkok.
27 bulatan untuk menyelesaikan
23 Jul-27 Jul masalah. 3.1 Menentukan:
(a) luas sektor,
(b) jejari,
(c) sudut tercangkum di pusat
bulatan
berdasarkan maklumat yang
diberi.

3.2 Mencari luas tembereng suatu

11

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN & bulatan.
PMEBELAJARAN Petua sinus
Sudut tirus
AST1. Penyelesaian Segi Tiga Gunakan perisian komputer seperti 3.3 Menyelesaikan masalah yang Libatkan segi tiga bersudut cakah. Sudut cakah
Geometer’s Sketchpad untuk melibatkan luas sektor. Ambiguiti
1. Memahami dan menggunakan meneroka petua sinus.
konsep bagi petua sinus untuk 1.1 Mengesahkan petua sinus. Petua kosinus
menyelesaikan masalah. Gunakan contoh situasi kehidupan
seharian untuk meneroka petua 1.2 Menggunakan petua sinus Luas segi tiga
sinus. untuk mencari sisi atau sudut Tiga dimensi
yang tidak diketahui bagi suati
segi tiga. Kecerunan lengkung
Pembezaan
28 1.3 Mencari sisi atau sudut yang
30 Jul-3 Ogos tidak diketahui bagi suatu segi
tiga yang melibatkan kes
berambiguiti.

2. Memahami dan menggunakan Gunakan perisian komputer seperti 1.4 Menyelesaikan masalah yang Libatkan segi tiga bersudut cakah.
konsep bagi petua kosinus Geometer’s Sketchpad untuk melibatkan petua sinus.
untuk menyelesaikan masalah.
meneroka petua kosinus. 2.1 Mengesahkan petua kosinus.

28 Gunakan contoh situasi kehidupan 2.2 Menggunakan petua kosinus
30 Jul-3 Ogos seharian untuk meneroka petua untuk mencari sisi atau sudut
kosinus. yang tidak diketahui bagi
sesuatu segi tiga.

2.3 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan petua kosinus.

2.4 Menyelesaikan masalah yang

melibatkan petua sinus dan

kosinus.

3. Memahami dan menggunakan Gunakan perisian komputer seperti 3.1 Mencari luas segi tiga dengan

rumus bagi luas segi tiga untuk Geometer’s Sketchpad untuk menggunakan rumus

29 menyelesaikan masalah. meneroka konsep bagi luas segi tiga. 1 absin C atau setara.
6 Ogos – 10 Ogos Gunakan contoh situasi kehidupan 2

30 seharian untuk meneroka luas segi 3.2 Menyelesaikan masalah yang
13 Ogos – 17 Ogos tiga. melibatkan objek tiga dimensi.
18 Ogos – 26 Ogos
UJIAN 2
31
27 Ogos – 31 Ogos CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

K1. Pembezaan Gunakan kalkulator grafik atau 1.1 Menentukan nilai sesuatu Idea had sesuatu fungsi boleh
diilustrasikan melalui graf.
perisian komputer seperti fungsi apabila

12

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
Had
1. Memahami dan menggunakan PENGAJARAN & pembolehubahnya Konsep terbitan pertama sesuatu Perentas
konsep kecerunan bagi menghampiri suatu nilai fungsi diterangkan sebagai tangen Tangen
sesuatu lengkung dan PMEBELAJARAN tertentu. kepada sesuatu lengkung dan boleh Terbitan pertama
pembezaan. Geometer’s Sketchpad untuk diilustrasikan melalui graf. Polinomial

meneroka konsep pembezaan. Petua darab
Petua bahagi
1.2 Mencari kecerunan perentas Petua rantai
yang menghubungkan dua titik Normal
pada sesuatu lengkung.

1.3 Mencari terbitan pertama Terhad kepada ; dan
ialah pemalar dan
sesuatu fungsi ()

sebagai kecerunan tangen

kepada graf tersebut. Tatatanda ( ) adalah setara

1.4 Mencari terbitan pertama bagi dy ( ).
polinomial dengan dengan apabila
menggunakan prinsip pertama.
dx

1.5 Mendeduksikan rumus terbitan

pertama bagi fungsi

secara aruhan.

2. Memahami dan menggunakan 2.1 Menentukan terbitan pertama
konsep terbitan pertama bagi
fungsi polinomial untuk bagi fungsi dengan
Zmenyelesaikan masalah.
menggunakan rumus.
32
3 Sept– 7 Sept 2.2 Menentukan nilai terbitan
pertama bagi fungsi
untuk nilai yang diberi.

2.3 Menentukan terbitan pertama
bagi sesuatu fungsi yang
melibatkan:
(a) penambahan,
(b) penolakan
sebutan-sebutan algebra.

2.4 Menentukan terbitan pertama
hasil darab dua polinomial.

2.5 Menentukan terbitan pertama
hasil bahagi dua polinomial.

2.6 Menentukan terbitan pertama

13

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN &
3. Memahami dan menggunakan PMEBELAJARAN
konsep terbitan kedua untuk
menyelesaikan masalah. fungsi gubahan menggunakan
petua rantai.

2.7 Menentukan kecerunan tangen Hadkan kes-kes dalam 2.7 hingga
kepada sesuatu lengkung pada 2.9 kepada petua yang
suatu titik. diperkenalkan kepada dalam 2.4
hingga 2.6.
2.8 Menentukan persamaan tangen
kepada sesuatu lengkung pada
suatu titik.

2.9 Menentukan persamaan normal

kepada sesuatu lengkung pada

suatu titik.

6.1 Menentukan terbitan kedua d2y Terbitan kedua
Perkenalkan dx2 sebagai
bagi fungsi ( ).

d dy atau f ''(x)  d  f '(x).
dx  dx 
dx

4. Memahami dan menggunakan Gunakan kalkulator grafik atau 6.2 Menentukan sama ada titik Tegaskan penggunaan terbitan Titik pusingan
konsep nilai maksimum dan pusingan sesuatu lengkung pertama bagi menentukan titik Nilai maksimum
nilai minimum untuk perisian komputer seperti adalah maksimum atau pusingan. Nilai minimum
menyelesaikan masalah. Geometer’s Sketchpad untuk minimum dengan
menggunakan terbitan kedua.
meneroka konsep nilai maksimum
3.1 Menentukan titik pusingan
dan nilai minimum. pada suatu lengkong.

33 3.2 Menentukan sama ada sesuatu Tidak termasuk titik lengkok balas.
10 Sept– 14 Sept titik pusingan ialah titik
maksimum atau titik minimum.
34
17 Sept– 21 Sept 5. Memahami dan menggunakan 3.3 Menyelesaikan masalah yang Terhad kepada dua pembolehubah Kadar perubahan
konsep kadar perubahan melibatkan nilai maksimum sahaja.
untuk menyelesaikan masalah. atau nilai minimum.
Terhad kepada tiga pembolehubah
6. Memahami dan menggunakan 4.1 Menentukan kadar perubahan sahaja.
konsep perubahan kecil dan bagi kuantiti yang terhubung.
penghampiran untuk
menyelesaikan masalah. 5.1 Menentukan perubahan kecil Tidak termasuk kes yang melibatkan Perubahan kecil
untuk sesuatu kuantiti.
perubahan peratusan. Penghampiran
5.2 Menentukan nilai hampir
dengan menggunakan Nilai hamper

14

MINGGU/TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA
PENGAJARAN &
35 PMEBELAJARAN pembezaan.
24 Sept – 28Sept Ulangkaji

36 Ulangkaji
01.Okt – 05 Okt
Peperiksaan Akhit Tahun
37
08 Okt – 12 Okt Peperiksaan Akhit Tahun

38 Peperiksaan Akhit Tahun
15 Okt – 19 Okt
Peperiksaan Akhit Tahun
39
22 Okt – 26 Okt Perbincangan Kertas Jawapan PAT

40 Perbincangan Kertas Jawapan PAT
29 Okt 02 Okt
Perbincangan Kertas Jawapan PAT
41 CUTI AKHIR TAHUN (24.11.2018 – 31.12.2018) – 38 HARI
05Nov – 09 Nov

42
12.Nov-16 Nov

43
19 Nov– 23 Nov

15


Click to View FlipBook Version