The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pakkapinya.sa, 2019-06-11 03:48:36

librarynews_June2019

librarynews_June2019

สา นั ก ห อ ส มุ ด SPUC Library NewsID Line@nkb1590o
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี ป ทุ ม
VOLUME 13 NO.150
วิ ท ย า เ ข ต ช ล บุ รี JUNE 2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพทุ ธเจ้า สานกั หอสมดุ มหาวทิ ยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรุ ี

หนังสือน่าสนใจ Recommended Book

สุรศกั ด์ิ พรบรรเจิดกุล. (2562). ทาไมบรษิ ทั ที่เตบิ โตมาก ๆ ถึงใชร้ ะบบโลจิสติกสเ์ ป็นแกนหลกั ขับเคลือ่ นธรุ กิจ.
กรงุ เทพฯ: เซเวน่ ดี บคุ๊ .

เลขเรียกหนงั สอื : HD 9016 ส854ท 2562

โดยท่วั ไปแลว้ พอพูดถึงคาว่า "โลจิสติกส์" ส่วนมากก็จะคิดกันไปว่าเป็นเรื่องของการขนส่งโดยเฉพาะ
เพยี งอยา่ งเดียว ซึ่งกไ็ ม่ได้ผิดอะไร แต่อยา่ งท่เี รารู้ ๆ กนั ดีวา่ การขนส่งนั้นหมายถงึ การเคลือ่ นที่ ต้องมี
การเดินทาง และการเดินทางดังกล่าวก็ต้องมีระยะทางจากจุดหน่ึงไปสู่อีกจุดหน่ึง ซึ่งหมายความว่า
กว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ระหว่างทางที่เราเดินทางไปน้ันก็ต้องผ่านสถานที่ต่าง ๆ มากมาย และ
สถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้นก็ย่อมมีเรื่องราวของมันเองอยู่ด้วยเสมอ หนังสือเล่มน้ีได้สรุปหลักการและ
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกกรณีศึกษา คนที่ไม่เคย
ศึกษาเรื่องโลจิสติกส์มาก่อนก็สามารถเข้าถึงได้ นอกจากน้ียังมีสูตรคานวณพ้ืนฐานในการบริหาร
จัดการสินค้าอกี ด้วย

ดอร์เฮอร์ต,ี้ พอล อาร์ และวิลสัน, เอช. เจมส.์ (2562). คนกบั AI โอกาสและความเสี่ยง. แปลจากเรื่อง Human & Machine
(ขุนทอง ลอเสรีวานิช, แปล). กรุงเทพฯ: บา้ นพระอาทติ ย์.

เลขเรียกหนังสอื : Q 335.7 ด286ค 2562

หนงั สอื ในการทาความเขา้ ใจกบั เทคโนโลยี เพื่อเตรียมรบั กบั การปฏวิ ัตอิ ุตสาหกรรม คร้ังที่ 4 และการ
ทางานรว่ มกนั ระหว่างมนษุ ยก์ ับสมองกล แนวทางของผู้เขียน "พอล อาร์ ดอร์เฮอร์ต้ี" และ "เอช เจมส์
วิลสนั " ในเรือ่ ง "Missing Middle" และ "MELDS" เปน็ หลกั การทีช่ ่วยในการคิดใหม่ เพื่อให้มนุษย์ทางาน
ร่วมกับ "AI" อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มน้ีจึงจาเป็นสาหรับผู้นาในการคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นในยุค
AI รวมถึงคนทีท่ างานอยู่ในปัจจุบันทุกคนว่าจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพ่ือให้โลกในอนาคต
อนั ใกล้น้เี ปน็ โลกท่ี "คนกบั AI ก้าวไปด้วยกัน"

P A G EID2Line สานักหอสมุด มหาวทิ ยาลัยศรีปทมุ วทิ ยาเขตชลบรุ ี
@nkb1590o รว่ มไว้อาลยั

พลเอกเปรม ตณิ สลู านนท์ ประธานองคมนตรแี ละรฐั บรุ ุษ
ถึงแก่อสญั กรรม 26 พฤษภาคม 2562

นักศกึ ษาใหม่ Early Birds
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562

นิตยสารน่าสนใจ Recommended Journal

“ศิลปวัฒนธรรม” นิตยสารรายเดือนแนวประวัติศาสตร์ ที่ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี 2522
เข้มข้นด้วยสาระประโยชน์แนวประวัติศาสตร์/โบราณคดี ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562
จัดทาเป็นวาระพิเศษ บทความท้ังเล่มนาเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อันเปน็ เหตกุ ารณ์ประวัติศาสตร์สาคัญของชาติ ในมิติต่าง ๆ จานวน 19 เรื่อง ด้วยข้อมูล
ที่ลมุ่ ลกึ จากนกั เขยี นและนักวิชาการนับ 10 คน

ซีดรี อมน่าสนใจ Recommended CD-Rom

ครสิ ต,ี อกาทา. (2560). เล่หล์ ับตระกลู อามหิต. กรงุ เทพฯ: ซีเอ็ดยเู คชน่ั .
เลขเรียกหนงั สอื : PR 6005.H66 ค162ล 2560 รหัสสอ่ื โสตทศั นวสั ดุ: CD T 2973

มหาเศรษฐีสูงวัยถูกฆาตกรรมภายในบ้านของเขา ผู้ต้องสงสัยคือหน่ึงในสมาชิก
ครอบครัวน่ันเอง แล้วฆาตกรตัวร้ายที่แอบแฝงอยู่ในตระกูลน้ีจะเป็นใคร? เหตุจูงใจใน
การสังหารคืออะไร? ร่วมกันสืบหาความจริงในหนังสืออ่านนอกเวลาจากนิยายสืบสวน
สอบสวนของ Agatha Christie นักประพันธ์ผู้มีช่ือเสียง ที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้
เร็วขึ้น เพราะ "การอ่าน" นอกจากจะช่วยสร้างคลังคาศัพท์ให้กว้างขึ้นแล้ว ยังช่วยให้
เรียนรู้โครงสร้างทางไวยากรณ์จากรปู ประโยคทีพ่ บเหน็ ได้อีกดว้ ย หนังสือเล่มน้ีออกแบบ
ให้อ่านงา่ ย แปลคาศัพท์หน้าตอ่ หน้า พร้อม MP3 ฝึกฟงั -พูด ด้วยสาเนยี งเจ้าของภาษา

ให้บริการคอมพวิ เตอร์
มมุ เรียนรดู้ ้วยตนเอง (Self Access Learning) ชั้น 4
เพอ่ื ให้นักศึกษาเรียนรู้คน้ ควา้ ด้วยตนเองจากสือ่ ตา่ ง ๆ
สามารถขอใชบ้ ริการโดยยื่นบตั รนักศกึ ษาหรือบัตรประชาชน

ได้ทีเ่ คาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3

VOLUME 13 NO.150 JUNE 2019

PAGE 3

บริการต้รู ับคืนหนงั สือนอกเวลาเปิดทาการ

สานกั หอสมดุ จดั ตรู้ บั คืนหนงั สือนอกเวลาเปิดทาการ ต้ังไว้บริเวณใกล้ทางขึ้นสานักหอสมุด ช้ัน 1
อาคาร ดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์ เพ่ือให้บริการคืนหนังสือนอกเวลาทาการของสานักหอสมุด หรือ
กรณีเร่งดว่ น โดยไม่ต้องแสดงบตั รหรือเขียนขอ้ มลู ใด ๆ เพยี งหยอ่ นหนงั สือใส่ในตรู้ บั คืนหนังสือฯ ให้
เรียบร้อย

เวลาเปิดตูร้ บั คืนหนงั สือฯ

เจ้าหน้าที่จะเปิดตู้รับคืนหนังสือฯ เพ่ือนาหนังสือมาดาเนินการรับคืนในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ทุกวันทาการของสานกั หอสมดุ เวลา 08.45 น.

ระเบียบการใช้บรกิ าร

1. รับคืนเฉพาะหนังสือที่ยืมมาจากสานักหอสมุด และส่งคืนในช่วงเวลาที่สานักหอสมุดปิด
ให้บริการยืม-คืนแลว้ เท่านนั้

2. นาหนังสอื ที่ต้องการสง่ คืนหยอ่ นลงในตู้รับคืนหนงั สือฯ
3. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการคืนได้ในวันถัดไป ผ่าน Web Opac โดยเข้า https://
search.library.spu.ac.th/ ทางหน้าเวบ็ ไซต์ของสานกั หอสมุด หรือระบบ e-Student แลว้ เลอื ก “บริการ
ตรวจสอบการยืม-คืน ทรัพยากรของห้องสมุด” จากน้ันพิมพ์รหัสนักศึกษา/บุคลากร และรหัสผ่าน
เพอ่ื ตรวจสอบประวตั กิ ารคืน
4 ผู้ส่งคืนหนังสือภายในกาหนด หรือส่งภายในเวลา 08.45 น. ของวันรุ่งขึ้น สานักหอสมุดจะถือ
เสมอื นวา่ เป็นการ “ส่งตามกาหนด”
5. สาหรับหนังสือที่ส่งคืนเกินกาหนด สานักหอสมุดจะออก “ใบค่าปรับออนไลน์” ผู้ใช้บริการ
สามารถชาระเงินค่าปรับได้ที่สานกั งานการคลัง ในวันถดั ไป
สอบถามเพิม่ เตมิ ได้ที่ 0-3814-6123 ต่อ 2303, 2304 (ในเวลาทาการ)

หนังสือ จานวน 56,752 ชอ่ื เรือ่ ง สานักหอสมดุ มหาวทิ ยาลยั ศรีปทุม วทิ ยาเขตชลบรุ ี

108,204 เล่ม ปรชั ญา: ความรู้คอื รากฐานแหง่ การพฒั นา

ผู้เข้าใช้บริการ จานวน 5,254 คน ปณิธาน: ใหบ้ ริการที่สะดวก รวดเร็ว และสง่ เสริมให้ผใู้ ช้บรกิ าร
สามารถศึกษาค้นควา้ เรียนรู้สง่ิ ตา่ ง ๆ ได้ด้วยตนเอง
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 225 รายการ
วิสยั ทศั น์: ห้องสมดุ เปน็ ศนู ย์กลางการแสวงหาความรู้ เทคโนโลยี
แรงบันดาลใจ และการพกั ผ่อนหย่อนใจ เพื่อสร้างมอื อาชพี ทม่ี ี
คณุ ธรรมและมคี วามรับผิดชอบ สู่ภาคธรุ กิจ อตุ สาหกรรม และสงั คม

สานกั หอสมดุ ช้ัน 3-4 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลยั ศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรุ ี
79 หมู่ 1 ต.คลองตาหรุ อ.เมือง จ.ชลบรุ ี 20000

โทรศัพท์ 0-3814-6123 ต่อ 2301 ถงึ 2305 โทรสาร 0-3814-6011 e-Mail: [email protected]

VOLUME 13 NO.150 JUNE 2019


Click to View FlipBook Version