The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wowdeejaijang, 2021-11-01 04:54:29

พาที1

พาที1

ช่ือ นามสกลุ :

ภาษาบทท่ี 1

1. น้าใสเป็นเจา้ ของผมทรงน้าพผุ กู โบสีชมพอู อ่ น
2. ปี ท่ีแลว้ น้าใสไปอยกู่ บั ตายาย ส่วนปี น้ีกลบั มาอยกู่ บั พอ่ แม่
3. น้าใสเอาน้าแขง็ ใสมาแบ่งภูผา ใบโบก และ ใบบวั
4. พอ่ ของน้าใสคือควาญม่ิง ชา้ งที่ชอบคนพูดเพราะ
5. ภูผาขอไปเกบ็ ไข่ไก่ที่บา้ นของน้าใส
6. น้าใสทาใหไ้ ก่ตกใจจึงกม้ ลงกราบไก่พร้อมกลา่ วขอโทษ
7. เสียงกระพรวนดงั โป๊ กเป๊ ก เสียงกระพรวนดงั กรุ๋งกร๋ิง
8. น้าแขง็ กดมีรสหวานเยน็ ใบโบก ใบบวั ชอบกิน
9. ใบโบก ใบบวั ใชง้ วงดึงแขนของภูผาและน้าใสพร้อมท้งั อา้ ปากรอกินอีก
10. ภูผาและน้าใสสะบดั งวงของลกู ชา้ งท้งั สองจนหลุดและดุด่าลูกชา้ ง

นำ้ แข็งใส นำ้ แข็ง เตน้ ระบำ ผมทรงนำ้ พุ ไข่


Click to View FlipBook Version