The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการจัดการพลังงานอาคาร KX พ.ศ. 2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KMUTT Office of Sustainability, 2021-11-07 15:18:27

รายงานการจัดการพลังงานอาคาร KX พ.ศ. 2561

รายงานการจัดการพลังงานอาคาร KX พ.ศ. 2561

รายงานการจัดการพลงั งาน
ประจาปี 2561

ช่ือนติ ิบุคคล : มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกล้าธนบุรี
ช่ืออาคารควบคุม : อาคารเคเอกซ์ (ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมอื ง)

TSIC - ID : 85302-1014

ใบคารับรองการจัดทารายงานการจัดการพลงั งาน

ของอาคารควบคุม มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี อาคารเคเอกซ์ (ศูนยบ์ ริการทางการศึกษาในเมือง)

1. ประธานคณะทางานด้านการจัดการพลงั งาน

ขา้ พเจา้ ในฐานะประธานคณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งานของอาคารควบคุม ขอรับรองวา่ ไดด้ าเนิน
การจดั การพลงั งานใหเ้ ป็ นไปตามท่ีกฎกระทรวงกาหนดทุกประการ

ลงช่ือ.................................................................
(นายบุญเจริญ ศิริเนาวกลุ )
วนั ที่ ....../....../.......

2. ผู้รับผดิ ชอบด้านพลงั งาน

ขา้ พเจา้ ในฐานะผูร้ ับผิดชอบดา้ นพลงั งานของอาคารควบคุม ขอรับรองวา่ ไดด้ าเนินการจดั การพลงั งาน
ใหเ้ ป็ นไปตามที่กฎกระทรวงกาหนดทุกประการ

ลงช่ือ........................................................... ลงช่ือ.........................................................
(นายศิวาวธุ เสนีวงศ์ ณ อยธุ ยา) (นายกิตติณฐั แกว้ ทอง)

ตาแหน่งผรู้ ับผิดชอบดา้ นพลงั งานสามญั ตาแหน่งผูร้ ับผิดชอบดา้ นพลงั งานอาวโุ ส
ทะเบียนเลขที่ ผชอ. 08660 ทะเบียนเลขที่ ผอส. 04843
วนั ที่ ....../....../....... วนั ที่ ....../....../.......

3. เจ้าของอาคารควบคุม

ขา้ พเจา้ ในฐานะเจา้ ของอาคารควบคุม ขอรับรองวา่ ไดด้ าเนินการจดั การพลงั งานให้เป็ นไปตามท่ี
กฎกระทรวงกาหนดทุกประการ

ลงช่ือ.................................................................
(นายบุญเจริญ ศิริเนาวกุล)
ผอู้ านวยการอาคารเคเอกซ์
วนั ที่ ....../....../.......

สารบัญ

ขอ้ มูลเบ้ืองตน้ หนา้

ข้นั ตอนที่ 1 คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน 6
ข้นั ตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจดั การพลงั งานเบ้ืองตน้ 12
ข้นั ตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพ์ ลงั งาน 13
ข้นั ตอนที่ 4 การประเมินศกั ยภาพการอนุรักษพ์ ลงั งาน 16
ข้นั ตอนที่ 5 การกาหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษพ์ ลงั งาน 28
และแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ ลงั งาน
ข้นั ตอนท่ี 6 การดาเนินการตามแผนอนุรักษพ์ ลงั งาน การตรวจสอบและ 39
วิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนอนุรักษพ์ ลงั งาน
ข้นั ตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจดั การพลงั งาน 52
ข้นั ตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ ขขอ้ บกพร่องของการจดั การพลงั งาน 60
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. ขอ้ มูลการใชอ้ าคาร
ภาคผนวก ข. ขอ้ มลู ระบบไฟฟ้ า
ภาคผนวก ค. ขอ้ มูลการใชเ้ ช้ือเพลิงและพลงั งานหมนุ เวียน
ภาคผนวก ง. ขอ้ มลู การใชเ้ ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า
ภาคผนวก จ. สัดส่วนการใชพ้ ลงั งานไฟฟ้ า
ภาคผนวก ฉ. สดั ส่วนการใชพ้ ลงั งานความร้อน
ภาคผนวก ช. สัดส่วนการใชพ้ ลงั งาน
ภาคผนวก ซ. การประเมินศกั ยภาพของเคร่ืองจกั ร/อปุ กรณ์ที่มีนยั สาคญั
เพ่ือนาไปคน้ หามาตรการอนุรักษพ์ ลงั งาน

ข้อมูลเบือ้ งต้น

ข้อมูลทวั่ ไป มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบรุ ี
1. ชื่อนิติบุคคล: อาคารเคเอกซ์ (ศนู ยบ์ ริการทางการศึกษาในเมือง)
ชื่ออาคารควบคุม: 85302-1014
TSIC - ID:

2. ระบกุ ลุ่มอาคารควบคุม ดงั น้ี
[√] กลุ่มท่ี 1 (ขนาดเลก็ ) : อาคารควบคุมท่ีใชเ้ ครื่องวดั ไฟฟ้ าหรือติดต้งั หมอ้ แปลงไฟฟ้ ารวมกนั นอ้ ยกวา่ สามพนั กิโลวตั ตห์ รือสาม

พนั หา้ ร้อยสามสิบกิโลโวลตแ์ อมแปร์หรืออาคารควบคุมที่ใชพ้ ลงั งานไฟฟ้ า พลงั งานความร้อนจากไอน้า หรือ พลงั งาน
สิ้นเปลืองอื่นๆโดยมีปริมาณพลงั งานเทียบเท่าพลงั งานไฟฟ้ าต่ากวา่ หกสิบลา้ นเมกะจูล/ปี

[ ] กล่มุ ท่ี 2 (ขนาดใหญ่) : อาคารควบคุมท่ีใชเ้ ครื่องวดั ไฟฟ้ าหรือติดต้งั หมอ้ แปลงไฟฟ้ ารวมกนั ต้งั แต่สามพนั กิโลวตั ตห์ รือสาม

พนั หา้ ร้อยสามสิบกิโลโวลตแ์ อมแปร์ข้ึนไปหรืออาคารควบคุมท่ีใชพ้ ลงั งานไฟฟ้ า พลงั งานความร้อนจากไอน้า หรือพลงั งาน
สิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลงั งานเทียบเท่าพลงั งานไฟฟ้ าต้งั แตห่ กสิบลา้ นเมกะจลู /ปี ข้ึนไป

3. ทีอ่ ยูอ่ าคาร 110/1 ถนน กรุงธนบุรี ตาบล บางลาภูลา่ ง
เลขที่ คลองสาน จงั หวดั กรุงเทพฯ รหสั ไปรษณีย์ 10600
อาเภอ 0-2470-7909 โทรสาร E - mail
โทรศพั ท์ - -

4. ประเภทอาคาร [ ] โรงแรม [ ] โรงพยาบาล [ ] ศูนยก์ ารคา้

[ ] สานกั งาน [ ] อ่ืนๆ (ระบ)ุ ....................................................
[√] สถานศึกษา

5. อาคารเร่ิมเปิ ดดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2558 คน
จานวนพนกั งาน 177 คน
แบ่งเป็ น พนกั งาน 130 คน
Outsource 47

6. จานวนอาคารท้งั หมด : 1 อาคาร (รายละเอียดจานวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)

7. สาหรับอาคารประเภทโรงแรม - หอ้ ง (รายละเอียดจานวนหอ้ งพกั ที่จาหน่ายได้ แสดงในภาคผนวก ก.)
จานวนหอ้ งพกั ท้งั หมด:

8. สาหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล

จานวนเตียงคนไขใ้ นท้งั หมด: - เตียง (รายละเอียดจานวนเตียงคนไขใ้ น แสดงในภาคผนวก ก.)

4

9. ผรู้ ับผดิ ชอบดา้ นพลงั งาน คณุ สมบัต*ิ ** ทะเบียนเลขท่ี
ลาดบั ที่ ช่ือ - นามสกลุ ผอส. 04843
1. นายกิตติณฐั แกว้ ทอง [ ] ผรู้ ับผดิ ชอบดา้ นพลงั งานสามญั
[√] ผรู้ ับผดิ ชอบดา้ นพลงั งานอาวโุ ส ผชอ. 08660
2. นายศิวาวธุ เสนีวงศ์ ณ อยธุ ยา [√] ผรู้ ับผดิ ชอบดา้ นพลงั งานสามญั
[ ] ผรู้ ับผดิ ชอบดา้ นพลงั งานอาวโุ ส

*** คุณสมบตั ผิ ้รู ับผิดชอบด้านพลงั งาน เป็นผไู้ ดร้ ับประกาศนียบตั รวชิ าชีพช้นั สูงและมีประสบการณ์การทางานในอาคารอยา่ งนอ้ ยสามปี โดยมีผลงานดา้ นการ
ผู้รับผิดชอบด้านพลงั งานสามัญ อนุรักษพ์ ลงั งานตามการรับรองของเจา้ ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ ของอาคารควบคุม
เป็นผไู้ ดร้ ับปริญญาทางวศิ วกรรมศาสตร์ หรือทางวทิ ยาศาสตร์ โดยมีผลงานดา้ นการอนุรักษพ์ ลงั งานตามการรับรองของ
(ก) เจา้ ของอาคารควบคุม
เป็นผสู้ าเร็จการฝึกอบรมดา้ นการอนุรักษพ์ ลงั งานหรือการฝึกอบรมทมี่ ีวตั ถุประสงคค์ ลา้ ยคลึงกนั ทอ่ี ธิบดีใหค้ วามเห็นชอบ
(ข) เป็นผสู้ าเร็จการฝึกอบรมหลกั สูตรผรู้ ับผดิ ชอบดา้ นพลงั งานอาวโุ ส ทอี่ ธิบดีใหค้ วามเห็นชอบ
เป็นผทู้ ส่ี อบไดต้ ามเกณฑท์ ก่ี าหนดจากการจดั สอบผรู้ ับผดิ ชอบดา้ นพลงั งาน ซ่ึงจดั โดยกรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและ
(ค) อนุรักษพ์ ลงั งาน
(ง)
(จ) เป็นผสู้ าเร็จการฝึกอบรมหลกั สูตรผรู้ ับผดิ ชอบดา้ นพลงั งานอาวโุ ส ทอี่ ธิบดีใหค้ วามเห็นชอบ
เป็นผทู้ สี่ อบไดต้ ามเกณฑท์ กี่ าหนดจากการจดั สอบผรู้ ับผดิ ชอบดา้ นพลงั งาน ซ่ึงจดั โดยกรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและ
ผ้รู ับผิดชอบด้านพลงั งานอาวุโส อนุรักษพ์ ลงั งาน
(ก)
(ข)

5

ข้อมูลด้านการจัดการพลงั งาน
ข้นั ตอนท่ี 1 คณะทางานด้านการจดั การพลงั งาน

1.1 โครงสร้างคณะทางานด้านการจัดการพลงั งาน

คณะทางานด้านการจัดการพลังงานมจธ. เคเอกซ์

ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกลุ
ประธานคณะทางาน

วรรณภพ กล่อมเกลยี้ ง
รองประธานคณะทางาน

ผศ.สุชาดา ไชยสวสั ด์ิ ปรีชา อาการศ กิตติณฐั แกว้ ทอง
ทปี่ รึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา

ธิดารัตน์ รอบญุ จงรัก คณาฤทยั ทพิ ย์ ธญั หนั ตวงษ์
คณะทางาน คณะทางาน เลขานุการและคณะทางาน

รูปท่ี 1-1 ผงั โครงสร้างคณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน

6

อานาจหน้าทแี่ ละความรับผดิ ชอบของคณะทางานด้านการจัดการพลงั งาน
1 ดาเนินการจดั การพลงั งานให้สอดคลอ้ งกบั นโยบายอนุรักษพ์ ลงั งานและวิธีการจดั การพลงั งานของ มจธ.
2 ประสานงานกบั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ งเพอื่ ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษพ์ ลงั งานและวิธีการจดั การพลงั งานรวมท้งั จดั อบรมหรือ

กิจกรรมเพอ่ื สร้างจิตสานึกของบุคลากรของ มจธ.
3 ควบคมุ ดูแลให้วิธีการจดั การพลงั งานของ มจธ. อาคารเคเอกซ์ เป็ นไปตามนโยบายอนุรักษพ์ ลงั งานและวิธีการจดั การพลงั งานอยา่ งมีประสิทธิภาพ
4 รายงานผลการอนุรักษแ์ ละการจดั การพลงั งานตามนโยบายอนุรักษพ์ ลงั งานและวิธีจดั การพลงั งานของ มจธ. ให้อธิการบดี มจธ.ทราบ
5 เสนอแนะเกี่ยวกบั การกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ ลงั งานและวิธีจดั การพลงั งานให้อธิการบดี มจธ.
6 สนบั สนุนอธิการบดี มจธ.ในการดาเนินการตามท่ีกฎหมายกาหนด

คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน ไชยสวสั ด์ิ ท่ีปรึกษาคณะทางาน
1 ผชู้ ่วยศาสตราจารยส์ ุชาดา แกว้ ทอง ท่ีปรึกษาคณะทางาน
2 นายกิตติณฐั อาการศ ท่ีปรึกษาคณะทางาน
3 นายปรีชา ศิริเนาวกลุ ประธานคณะทางาน
4 ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ กล่อมเกล้ียง รองประธานคณะทางาน
5 นายวรรณภพ รอบุญ คณะทางาน
6 นางสาวธิดารัตน์ คณาฤทยั ทิพย์ คณะทางาน
7 นางสาวจงรัก หนั ตวงษ์ เลขานุการและคณะทางาน
8 นายธญั

7

1.2 การแต่งต้ังคณะทางานด้านการจัดการพลงั งาน และอานาจหน้าทค่ี วามรับผดิ ชอบ

รูปท่ี 1-2 คาสงั่ แตง่ ต้งั คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน

8

รูปท่ี 1-2 คาสงั่ แต่งต้งั คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน (ตอ่ )

9

1.3 วธิ กี ารเผยแพร่คณะทางานด้านการจดั การพลงั งาน

เพื่อใหพ้ นกั งานทกุ คนรับทราบ คาสง่ั แต่งต้งั คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน โดยอาคารได้

ดาเนินการเผยแพร่และดาเนินการดงั ต่อไปน้ี

[ / ] ติดประกาศ [ / ] โปสเตอร์

จานวนติดประกาศ 4 แห่ง จานวนติดประกาศ 4 แห่ง

[ ] เอกสารเผยแพร่ [ ] เสียงตามสาย

แผน่ พบั /วารสาร .....ฉบบั สปั ดาหล์ ะ ….. คร้ัง ช่วงเวลา…...

[ ] จดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ [ / ] การประชุม , ชุดเลก็

จานวนผไู้ ดร้ ับ - คน เดือนละ 1 คร้ัง

[ / ] อ่ืนๆ (ระบ)ุ …วีด…ีท…ศั น…์ป…ระ.ก. าศอาคารช้นั 1

หลกั ฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถงึ การเผยแพร่คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน

รูปที่ 1-3 ติดประกาศ คาสงั่ แตง่ ต้งั คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน

รูปที่ 1-4 โปสเตอร์ คาสง่ั แต่งต้งั คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน

10

หลกั ฐานหรือเอกสารตา่ งๆ ที่แสดงถงึ การเผยแพร่คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน (ตอ่ )
รูปที่ 1-5 วีดีทศั นป์ ระกาศอาคารช้นั 1

11

ข้นั ตอนท่ี 2 การประเมนิ สถานภาพการจดั การพลงั งานเบอื้ งต้น

ผลการประเมนิ สถานภาพการจดั การพลงั งานเบือ้ งต้น

ตารางที่ 2.1 การประเมินการจดั การพลงั งานขององคก์ ร

ระดับการ นโยบายการจัด การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้าง ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การลงทุน
แรงจูงใจ
ปฎบิ ัติ (คะแนน) การพลงั งาน

มีนโยบายการจดั มีการจดั องคก์ รและเป็ น มีการประสานงานระหวา่ ง กาหนดเป้ าหมายที่ ประชาสมั พนั ธค์ ุณคา่ ของการ จดั สรรงบประมาณโดยละเอียด

การพลงั งานจากฝ่ าย โครงสร้างส่วนหน่ึงของ ผรู้ ับผิดชอบดา้ นพลงั งาน ครอบคลุม ติดตามผล หา ประหยดั พลงั งาน และผลการ โดยพจิ ารณาถึงความสาคญั
4 บริหารและถือเป็ นส่วน ฝ่ ายบริหารกาหนดหนา้ ท่ี และทีมงานทุก ระดบั อยา่ ง ขอ้ ผิดพลาดประเมินผล ดาเนินงานของการจดั
ของโครงการ

หน่ึงของนโยบายของบริษทั ความรับผิดชอบไวช้ ดั เจน สม่าเสมอ และควบคุมการใช้ การพลงั งาน

มีนโยบายและมีการ ผรู้ ับผิดชอบดา้ นพลงั งาน คณะกรรมการอนุรักษ์ งแบจง้ปผรละกมาารณใชพ้ ลงั งานจาก ใหพ้ นกั งานรับทราบโครงการ ใชร้ ะยะเวลา คมุ้ ทุนเป็ นหลกั

สนบั สนุนเป็ นคร้ังคราว รายงานโดยตรงต่อคณะ พลงั งานเป็ นช่องทางหลกั มิเตอร์ยอ่ ยใหแ้ ต่ละฝ่ าย อนุรักษพ์ ลงั งาน และใหม้ ีการ ในการพจิ ารณาการลงทุน

3 จากฝ่ ายบริหาร กรรมการจดั การพลงั งาน ในการดาเนินงาน ทราบ แต่ไม่มีการแจง้ ถึง ประชา สมั พนั ธอ์ ยา่ งสม่าเสมอ ปี 2561
ซ่ึงประกอบดว้ ยหวั หนา้ ผลการประหยดั

ฝ่ ายต่างๆ

ไมม่ ีการกาหนดนโยบายท่ี มีผรู้ ับผิดชอบดา้ นพลงั งาน คณะกรรมการเฉพาะกิจ ทารายงานติดตามประเมิน จดั ฝึ กอบรมใหพ้ นกั งาน ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี

ชดั เจน โดยผบู้ ริหารหรือ รายงานตอ่ คณะกรรมการ เป็ นผดู้ าเนินการ ผล โดยดูจากมิเตอร์ใหค้ ณะ รับทราบเป็ นคร้ังคราว ระยะเวลาคมุ้ ทุนเร็ว

2 ผรู้ ับผิดชอบดา้ นพลงั งาน เฉพาะกิจ แตส่ ายงาน กรรมการเฉพาะกิจเขา้ มา
บงั คบั บญั ชาไมช่ ดั เจน เกี่ยวขอ้ งกบั การต้งั งบประ

มาณ

ไม่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ทาไว้ ผรู้ ับผิดชอบดา้ นพลงั งานมี มีการติดต่ออยา่ งไมเ่ ป็ น มีการสรุปรายงานดา้ น แจง้ ใหพ้ นกั งานทราบอยา่ งไม่ พิจารณาเฉพาะมาตรการที่

1 เป็ นลายลกั ษณ์อกั ษร ขอบเขตหนา้ ท่ีความ ทางการระหวา่ งวศิ วกรกบั ค่าใชจ้ า่ ยการใช้พลงั งาน เป็ นทางการเพอ่ื ส่งเสริมการใช้ ลงทุนต่า

รับผิดชอบจากดั ผใู้ ช้พลงั งาน (พนกั งาน) เพอื่ ใช้กนั ภายในฝ่ าย พลงั งานอยา่ งมีประสิทธิภาพ

วศิ วกรรม

ไม่มีนโยบายท่ี ชดั เจน ไม่มีผรู้ ับผิดชอบดา้ น ไมม่ ีการติดตอ่ กบั ผใู้ ช้ ไม่มีระบบรวบรวมขอ้ มูล ไมม่ ีการสนบั สนุนการ ไมม่ ีการลงทุนใดๆในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้
0 พลงั งาน พลงั งาน และบญั ชีการใชพ้ ลงั งาน ประหยดั พลงั งาน พลงั งาน

หมายเหตุ : 1. ขอ้ มูลการประเมินสถานภาพการจดั การพลงั งานเบ้ืองตน้ ประเมินจาก คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน มจธ. (อาคารเคเอกซ)์
ตวั แทนแต่ละหน่วยงานและผทู้ ่ีเก่ียวขอ้ ง จานวน 177 ทา่ น คดิ เป็นร้อยละ 62.32 ของผใู้ ชพ้ ้ืนที่ท้งั หมด
2. ในกรณีที่อาคารควบคมุ พฒั นาระบบการจดั การพลงั งานในรอบท่ีสอง ในข้นั ตอนน้ีอาคารควบคุมจะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการกไ็ ด้ หากดาเนิน
การประเมินสถานภาพการจดั การพลงั งานภายในองคก์ รต่อเนื่องทกุ ๆปี จะทาใหท้ ราบสถานภาพการจดั การพลงั งานที่มีการเปลี่ยนแปลงไดด้ ีย่งิ ข้ึน
3. การประเมินสถานภาพการจดั การพลงั งานในภาพรวมของอาคารควบคมุ หากทางอาคารมีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ กส็ ามารถนามาใชแ้ ทน

ตารางดา้ นบนได้

12

ข้นั ตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลงั งาน

3.1 นโยบายอนุรักษ์พลงั งานขององค์กร
เพื่อแสดงเจตจานงและความมุ่งมนั่ ในการดาเนินการดา้ นการอนุรักษพ์ ลงั งานอาคารควบคุม

มจธ. อาคารเคเอกซ์ ไดก้ าหนดนโยบายอนุรักษพ์ ลงั งานตามวตั ถุประสงคแ์ ละเป้ าหมายการอนุรักษ์
พลงั งาน

รูปท่ี 3-1 นโยบายอนุรักษพ์ ลงั งาน

13

3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลงั งาน

เพ่อื ใหพ้ นกั งานทกุ คนรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษพ์ ลงั งานของอาคารควบคุม จึงไดด้ าเนินการ

เผยแพร่และดาเนินการดงั ตอ่ ไปน้ี

วธิ ีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ ลงั งาน

[ / ] ติดประกาศ [ / ] โปสเตอร์

จานวนติดประกาศ 4 แห่ง จานวนติดประกาศ 4 แห่ง

[ ] เอกสารเผยแพร่ [ ] เสียงตามสาย

แผน่ พบั /วารสาร .....ฉบบั สปั ดาห์ละ ….. คร้ัง ช่วงเวลา…...

[ ] จดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ [ / ] การประชุม , ชุดเลก็

จานวนผไู้ ดร้ ับ - คน เดือนละ 1 คร้ัง

[ / ] อ่ืนๆ (ระบ)ุ …วดี …ีท…ศั น…ป์ ร…ะ.ก. าศอาคารช้นั 1

หลกั ฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายดา้ นการจดั การพลงั งาน

รูปท่ี 3-2 ติดประกาศนโยบายดา้ นการจดั การพลงั งาน

รูปที่ 3-3 โปสเตอร์นโยบายดา้ นการจดั การพลงั งาน

14

หลกั ฐานหรือเอกสารตา่ งๆ ท่แี สดงถึงการเผยแพร่คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งาน(ตอ่ )
รูปที่ 3-4 วดิ ีทศั น์นโยบายดา้ นการจดั การพลงั งานช้นั 1

15

ข้นั ตอนท่ี 4 การประเมนิ ศักยภาพการอนุรักษ์พลงั งาน

การประเมินศกั ยภาพการอนุรักษพ์ ลงั งานขององคก์ รแบ่งออกไดเ้ ป็ น 3 ระดบั คือ
(ก) การประเมินระดบั องคก์ ร
(ข) การประเมินระดบั การบริการ
(ค) การประเมินระดบั เคร่ืองจกั ร/อุปกรณ์

4.1 การประเมนิ ระดบั องค์กร
ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลงั งาน

การใช้พลงั งานไฟฟ้ า

120,000

100,000

กิโล ัวตต์-ชั่วโมง (kWh) 80,000

60,000

40,000

20,000

0 ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
52,000 56,000 62,000 84,000 83,000 79,000 87,000 85,000 80,000 83,000 56,000
ปี 2560 70,000 80,000 93,000 112,000 101,000 91,000 98,000 92,000 95,000 97,000 82,000
ปี 2561

กโิ ลวัตต-์ ชวั่ โมง (kWh)

รูปท่ี 4-1 กราฟแสดงขอ้ มลู เปรียบเทียบการใชพ้ ลงั งานไฟฟ้ ารายเดือน ปี 2560 และปี 2561
หมายเหตุ : รายละเอียดอา้ งอิงอยใู่ นภาคผนวก ข.

16

เมกะ ูจล (MJ) การใช้พลงั งานความร้อน

ข้อมูลเปรียบเทยี บการใช้พลังงานความร้อนรายเดือนในปี 2560 กับปี 2561
1

1

1

0 ไมม่ ีการใชพ้ ลงั งานความร้อน

0

0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี 2560
ปี 2561

รูปท่ี 4-2 กราฟแสดงขอ้ มูลเปรียบเทียบการใชพ้ ลงั งานความร้อนจากเช้ือเพลิงรายเดือน ปี 2560 และปี 2561
หมายเหตุ : รายละเอียดอา้ งอิงอยใู่ นภาคผนวก ค.

การใช้พลงั งานเชื้อเพลงิ ผลติ ไฟฟ้ า

1 ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลงั งานเชื้อเพลงิ ผลติ ไฟฟ้ ารายเดอื นในปี2560 กบั ปี 2561

1

1

1

เมกะ ูจล (MJ) 1

1 ไมม่ ีการใชพ้ ลงั งานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ า
0 รูปที่ 4-1 กราฟแสดงขอ้ มูลเปรียบเทียบการใชพ้ ลงั งานไฟฟ้ ารายเดือน ปี 2557 และปี 2558
0

0

0

0 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
0
ปี 2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปี 2561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รูปที่ 4-3 กราฟแสดงขอ้ มลู เปรียบเทียบการใชพ้ ลงั งานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ ารายเดือน ปี 2560 และปี 2561
หมายเหตุ : รายละเอียดอา้ งอิงอยใู่ นภาคผนวก ง.

17

ปริมาณการใช้พลงั งานไฟฟ้ าแยกรายระบบ

กิโลวัต ์ต- ั่ชวโมง/ ีป 600,000
500,000
400,000 ปรับอากาศแบบแยก แสงสว่าง ไฟฟ้ าระบบส่วนกลาง อื่นๆ
300,000 ส่วน
200,000 77,136.25 384,990.69 179,984.58
100,000 481,888.48 73,404.05 208,310.62 171,276.12

0 440,009.21

ปี 2561
ปี 2560

รูปท่ี 4-4 กราฟแสดงขอ้ มลู เปรียบเทียบปริมาณการใชพ้ ลงั งานไฟฟ้ าแยกรายระบบ ปี 2560 และปี 2561
หมายเหตุ : รายละเอียดอา้ งอิงอยใู่ นภาคผนวก จ.

ปริมาณการใช้พลงั งานความร้อนแยกรายระบบ

16,000

14,000

12,000

เมกะ ูจล/ ีป 10,000

8,000 รูปท่ี 4-1 กราฟแสดงขอ้ มไูลมเป่มรีกียาบรเทใชียบพ้ กลารงั ใงชาพ้ นลเงัชง้ือานเพไฟลฟิง้ าแรายยกเดรือานยรปีะ2บ55บ7 และปี 2558
6,000

4,000

2,000

- Generator

ปี2560 14,688

ปี2561 7,344

รูปท่ี 4-5 กราฟแสดงขอ้ มลู เปรียบเทียบปริมาณการใชพ้ ลงั งานความร้อนแยกรายระบบ ปี 2560 และปี 2561
หมายเหตุ : รายละเอียดอา้ งอิงอยใู่ นภาคผนวก ฉ.

18

19.18% 16%
43%
ให้ใส่กราฟวงกลม (Pie Chart) 49.27%

ปร23ะ.3จ3%าปี 2558

8.22% 34% 7%

ปรับอากาศแบบแยกสว่ น แสงสวา่ ง ปรับอากาศแบบแยกสว่ น แสงสว่าง
ไฟฟ้าระบบสว่ นกลาง อนื่ ๆ ไฟฟ้าระบบสว่ นกลาง อน่ื ๆ

สัดส่วนการใช้พลงั งาน ปี 2560 สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2561

รูปท่ี 4-6 กราฟแสดงขอ้ มูลเปรียบเทียบสดั ส่วนการใชพ้ ลงั งานปี 2560 กบั ปี 2561
หมายเหตุ : รายละเอียดอา้ งอิงอยใู่ นภาคผนวก จ และ ฉ

19

4.2 การประเมินระดบั การบริการ
4.2.1 ค่าการใช้พลงั งานจาเพาะของพนื้ ทใ่ี ช้สอย (ทุกกรณ)ี

ตารางที่ 4.1 ปริมาณการใชพ้ ลงั งานตอ่ หน่วยพ้นื ทใ่ี ชส้ อยท่ีใชง้ านจริงในรอบปี 2560 และ

พืน้ ทใ่ี ช้สอยทใ่ี ช้ ปริมาณพลงั งานทใี่ ช้ ค่าการใช้พลงั งานจาเพาะ (SEC)
(เมกะจูล/ตารางเมตร)
เดอื น งานจริง ไฟฟ้ า ความร้อน เดอื น

(ตารางเมตร) (กโิ ลวตั ต์-ช่ัวโมง) (เมกะจูล)

ม.ค.-60 23,773.96 52,000 0 7.87 ม.ค.-61
8.48 ก.พ.-61
ก.พ.-60 23,773.96 56,000 0 13.02 มี.ค.-61
9.39 เม.ย.-61
มี.ค.-60 23,773.96 86,000 0 12.72 พ.ค.-61
12.57 มิ.ย.-61
เม.ย.-60 23,773.96 62,000 0 11.96 ก.ค.-61
13.17 ส.ค.-61
พ.ค.-60 23,773.96 84,000 0 12.87 ก.ย.-61
12.11 ต.ค.-61
มิ.ย.-60 23,773.96 83,000 0 12.57 พ.ย.-61
8.48 ธ.ค.-61
ก.ค.-60 23,773.96 79,000 0 - รวม
11.27 เฉลยี่
ส.ค.-60 23,773.96 87,000 0

ก.ย.-60 23,773.96 85,000 0

ต.ค.-60 23,773.96 80,000 0

พ.ย.-60 23,773.96 83,000 0

ธ.ค.-60 23,773.96 56,000 0

รวม - 893,000 0

เฉลยี่ 23,773.96 74,417 0

หมายเหตุ ค่าการใชพ้ ลงั งานจาเพาะ (SEC) = ปริมาณพลงั งานไฟฟ้ า (กิโลวตั ต-์ ชว่ั โมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวตั ต-์ ชว่ั โมง)+ปริมาณพลงั งานควา
พ้ืนทใี่ ชส้ อยทใี่ ชง้ านจริง (ตารางเมตร)

20

ะปี 2561

พนื้ ทใี่ ช้สอยทใ่ี ช้ ปริมาณพลงั งานทใี่ ช้ ค่าการใช้พลงั งานจาเพาะ (SEC)
งานจริง
ไฟฟ้ า ความร้อน (เมกะจูล/ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(กโิ ลวัตต์-ช่ัวโมง) (เมกะจูล) 10.60
23,773.96 12.11
23,773.96 70,000 0 17.11
23,773.96 14.08
23,773.96 80,000 0 16.96
23,773.96 15.29
23,773.96 113,000 0 13.78
23,773.96 14.84
23,773.96 93,000 0 13.93
23,773.96 14.39
23,773.96 112,000 0 14.69
23,773.96 12.42
23,773.96 101,000 0
-
- 91,000 0 14.18
23,773.96
98,000 0

92,000 0

95,000 0

97,000 0

82,000 0

1,124,000 0

93,667 0

ามร้อน (เมกะจูล)

0

ดชั นกี ารใช้พลงั งานในร

MJ/ตารางเมตร ประจาปี 2558
18.00
16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

มกราคม กุมภาพนั ธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนาย

รูปที่ 4-7 ค่าการใช้พลงั งานจาเพาะของพ

21

รอบปี 2560 และปี 2561 ปี 2560
ปี 2561

ยน กรกฎาคม สิงหาคม กนั ยายน เดอื น

ตุลาคม พฤศจิกายน ธนั วาคม

พนื้ ทใี่ ช้สอยในรอบปี 2560 และปี 2561

1

4.3 การประเมินระดบั เครื่องจักร/อุปกรณ์หลกั
การคน้ หาการใชพ้ ลงั งานท่ีมีนยั สาคญั ในเครื่องจกั ร/อปุ กรณ์หลกั อาคารควบคมุ ไดด้ าเนินการโดยการตรวจวดั หา

ขอ้ มลู ปริมาณการใชพ้ ลงั งาน ชว่ั โมงการทางาน และวเิ คราะห์หาคา่ ประสิทธิภาพและการสูญเสียพลงั งานในแต่ละเคร่ืองจกั ร

22

ตารางที่ 4.4 แบบบนั ทึกขอ้ มูลการใชพ้ ลงั งานไฟ

ระบบที่ใช้พลงั งาน พกิ ดั จานวน อายกุ ารใช้ ช่ัวโมง
ชื่อเครื่องจักร/อปุ กรณ์หลกั ขนาด หน่วย งาน (ปี ) ใช้งาน
เฉลยี่ /ป

T5 30 W 750 3 652

T8 38 W 381 3 1,825

แสงส่องสวา่ ง หลอด LED TUBE 8 W 2,355 2 623
18 W 1,076 2 947
DOWNLIGHT 50
(หลอดตะเกียบ) W 38 3 1,159
หลอดฮาโลเจน(โคมราง)

ระบบปรับอากาศ

150,000 BTU 5 2 156

Air split type ช้นั B 240,000 BTU 1 2 156

36,000 BTU 2 3 156

150,000 BTU 1 2 2,808

ระบบปรับอากาศ Air split type ช้นั 1 120,000 BTU 4 2 2,902
แบบแยกส่วน 36,167 BTU 2 2 7,300
24,225 BTU 1 2 416

18,084 BTU 1 2 8,760

Air split type (VRF)ช้นั 6 15,266 BTU 21 3 1,560

Air split type ช้นั 7 12,000 BTU 8 2 1,872

Air split type (VRF)ช้นั 7 15,266 BTU 12 3 2,340

23

ฟฟ้ าท่ีมีนยั สาคญั ของเครื่องจกั ร/อุปกรณ์หลกั

ง ปริมาณการใช้ สัดส่ วนการ ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
น พลงั งานไฟฟ้ า ใช้พลงั งาน ค่าพิกดั หน่วย ใช้งานจริง หน่วย หมายเหตุ
ปี (กโิ ลวตั ต์-ช่ัวโมง/ปี ) ในระบบ

14,681 20.00% 97 lm/W 92 lm/W ประเมิน
5 26,425 36.00% 90 lm/W 90 lm/W ประเมิน

11,745 16.00% 110 lm/W 110 lm/W ประเมิน
18,351
25.00% 50 lm/W 50 lm/W ประเมิน

9 2,202 3.00% 90 lm/W 80 lm/W ประเมิน
ศแบบแยกส่วน
0.74% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
3,276 0.21% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
936 0.23% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
1,030 2.68% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
8 11,794 7.90% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
2 34,752 3.40% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
0 14,945 0.06% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
285 1.02% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
0 4,483 3.21% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
0 14,141 1.15% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
2 5,081 2.75% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
0 12,121

3

ระบบท่ีใช้พลงั งาน พกิ ดั จานวน อายกุ ารใช้ ช่ัวโมง
ช่ือเคร่ืองจกั ร/อปุ กรณ์หลกั ขนาด หน่วย งาน (ปี ) ใช้งาน
เฉลย่ี /ป

ระบบปรับอากาศ Air split type ช้นั 8 19,083 BTU 4 3 1,872
แบบแยกส่วน 15,266 BTU 6 3 1,872
BTU 13 3 1,872
Air split type (VRF)ช้นั 8 15,266 BTU 3 3 1,560
Air split type(VRF) ช้นั 9 60,000 BTU 9 3 1,560
BTU 3 3 1,560
78,000 BTU 1 3 1,560
Air split type (VRF)ช้นั 10 48,000 BTU 1 3 1,560
BTU 2 3 468
12,000 BTU 3 3 468
24,000 BTU 3 3 468
95,000 BTU 2 3 468
76,000 BTU 13 3 468
Air split type(VRF) ช้นั 11 48,000 BTU 14 3 2,349
7,000 BTU 21 3 2,349
6,000 BTU 15 3 2,349
18,000 BTU 2 3 3,132
Air split type(VRF) ช้นั 12 15,000
24,000
12,000

24

ง ปริมาณการใช้ สัดส่ วนการ ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
น พลงั งานไฟฟ้ า ใช้พลงั งาน
ปี (กโิ ลวตั ต์-ช่ัวโมง/ปี ) ในระบบ ค่าพิกดั หน่วย ใช้งานจริง หน่วย หมายเหตุ

2 4,040 0.92% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
2 4,848 1.10% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
2 10,505 2.39% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
0 7,262 1.65% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 37,763 8.58% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 7,746 1.76% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 646 0.15% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 1,291 0.29% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0.52% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
2,300 0.63% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
2,760 0.40% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
1,743 0.04% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
169 0.21% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
944 4.06% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 17,861 5.07% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 22,326 5.80% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 25,515 0.52% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
2 2,268

4

ระบบที่ใช้พลงั งาน พกิ ดั จานวน อายกุ ารใช้ ชั่วโมง
ชื่อเคร่ืองจกั ร/อปุ กรณ์หลกั ขนาด หน่วย งาน (ปี ) ใช้งาน
เฉลย่ี /ป

ระบบปรับอากาศ 38,000 BTU 10 2 2,349
แบบแยกส่วน Air split type(VRF) ช้นั 13 20,000 BTU 4 2 2,349
BTU 4 2 2,349
30,000 BTU 16 2 2,349
24,000 BTU 22 2 2,349
Air split type(VRF) ช้นั 14 20,000 BTU 14 2 2,349
24,000 BTU 19 3 2,250
38,900 BTU 2 3 2,250
48,600 BTU 1 3 2,340
Air split type(VRF) ช้นั 15 31,200 BTU 2 3 2,340
30,700 BTU 1 3 2,340
12,500 BTU 1 3 2,340
9,700 BTU 5 2 468
7,000.0 BTU 6 2 2,349
9,000.0 BTU 3 2 468
Air split type(VRF) ช้นั 16 5,600.0 BTU 2 2 2,349
22,000.0 BTU 1 2 468
34,000.0 BTU 3 2 468
11,200.0

25

ง ปริมาณการใช้ สัดส่ วนการ ค่าประสิทธภิ าพหรือสมรรถนะ
น พลงั งานไฟฟ้ า ใช้พลงั งาน
ปี (กโิ ลวตั ต์-ช่ัวโมง/ปี ) ในระบบ ค่าพิกดั หน่วย ใช้งานจริง หน่วย หมายเหตุ

9 23,085 5.25% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 4,860 1.10% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 7,290 1.66% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 23,328 5.30% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 26,730 6.07% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 20,412 4.64% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 43,008 9.77% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 5,656 1.29% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 1,888 0.43% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 3,716 0.84% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 756 0.17% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 587 0.13% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0.10% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
424 0.75% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 3,281 0.05% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0.60% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
203 0.09% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
9 2,645 0.09% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน

412
407

5

ระบบที่ใช้พลงั งาน พกิ ดั จานวน อายกุ ารใช้ ช่ัวโมง
ช่ือเครื่องจกั ร/อปุ กรณ์หลกั ขนาด หน่วย งาน (ปี ) ใช้งาน
เฉลยี่ /ป

7,000.0 BTU 5 2 2,088
BTU 6 2 2,088
9,000.0 BTU 3 2 2,088
BTU 2 2 2,088
Air split type(VRF) ช้นั 17 5,600.0 BTU 1 2 2,080
22,000.0 BTU 3 2 2,080
BTU 5 2 208
34,000.0 BTU 6 2 208
BTU 3 2 208
ระบบปรับอากาศ 11,200.0 BTU 2 2 208
แบบแยกส่วน 7,000.0 BTU 1 2 208
9,000.0 BTU 3 2 208
BTU 1 3 5,475
Air split type(VRF) ช้นั 18 5,600.0
22,000.0

34,000.0

11,200.0

Air split type ช้นั ดาดฟ้ า 36,167

ทึกขอ้ มูลการใชพ้ ลงั งานไฟฟ้ าท่ีมีนยั สาคญั ของเครื่องจกั ร/อุปกรณ์หลกั (ต่อ)

26

ง ปริมาณการใช้ สัดส่ วนการ ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
น พลงั งานไฟฟ้ า ใช้พลงั งาน
ปี (กโิ ลวตั ต์-ช่ัวโมง/ปี ) ในระบบ ค่าพิกดั หน่วย ใช้งานจริง หน่วย หมายเหตุ

8 1,890 0.43% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
8 2,916 0.66% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
8 907 0.21% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
8 2,376 0.54% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 1,829 0.42% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0 1,807 0.41% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
0.04% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
188 0.07% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
290 0.01% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
90 0.02% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
237 0.04% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
183 0.04% 11.60 EER 11.02 EER ประเมิน
181 1.27% 10.61 EER 10.08 EER ประเมิน
5 5,599

6

ตารางท่ี 4.5 แบบบนั ทึกขอ้ มลู การใชพ้ ลงั งานคว

ระบบที่ใชพ้ ลงั งาน ชื่อเคร่ืองจกั ร/ พิกดั จานวน อายกุ ารใช้ ชวั่ โมง
อุปกรณ์หลกั ขนาด หน่วย งาน (ปี ) ใชง้ าน
เฉล่ีย/ปี

ไม่มีการใชพ้ ล

27

วามร้อนมนี ยั สาคญั ของเคร่ืองจกั ร/อุปกรณ์หลกั

การใชเ้ ช้ือเพลิง ปริมาณการ สดั ส่วนการ ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ หมาย
ชนิด หน่วย ใชพ้ ลงั งานความ ใชพ้ ลงั งาน ค่าพิกดั หน่วย ใชง้ านจริง หน่วย เหตุ
ในระบบ
ร้อน
(เมกะจลู /ปี )

ลงั งานความร้อน

7

ข้ันตอนที่ 5 การกาหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลงั งาน และแผนการฝึ กอบรมและกจิ กรรมเพอื่
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงั งาน
อาคารควบคุมไดก้ าหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษพ์ ลงั งาน โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดงั ตอ่ ไปน้ี

5.1 การกาหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลงั งาน คา่ เป้ าหมาย
2
การกาหนดเป้ าหมาย
[√] ร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลงั งานท่ีใชเ้ ดิม
[ ] ระดบั ของคา่ การใชพ้ ลงั งานต่อหน่วยบริการ
[ ] ระดบั ของคา่ การใชพ้ ลงั งานตอ่ หน่วยบริการ
[ ] ระดบั ของคา่ การใชพ้ ลงั งานตอ่ หน่วยบริการ

หมายเหตุ : กรณีเลือกเป้ าหมายการอนุรักษพ์ ลงั งานเป็ นคา่ การใชพ้ ลงั งานตอ่ หน่วยบริการ และมีหลายบริการให้
ระบใุ หค้ รบตามบริการท่ีอาคารดาเนินการ

28

ตารางที่ 5.1 มาตรการและเป้ าหมายในการด

ลาดบั มาตรการ ไฟฟ้ า เ
ท่ี กิโลวตั ต-์
กิโลวตั ต์ ชว่ั โมง/ปี บาท
5,92
1 ปรับเปล่ียนหลอดไฟส่องสวา่ งลานจอดรถยนต์ 0.32 1,410 49,6
อาคารเคเอกซ์ - 5,15
0.28 11,826 41,5
2 ปรับเปลี่ยนเวลาเปิ ด-ปิ ดเคร่ืองปรับอากาศโถง
รับรองช้นั 1 - 1,226

3 ปรับเปล่ียนหลอดไฟส่องสวา่ งทางเดินหนีไฟหลกั 9,882
อาคารเคเอกซ์

4 ปรับเปลี่ยนเวลาเปิ ด-ปิ ดเครื่องปรับอากาศ
สานกั งานช้นั 17 อาคารเคเอกซ์

รวมดา้ นไฟฟ้ า 0.60 24,344 102,2

หมายเหตุ: 1. ร้อยละผลประหยดั คิดเทียบจากขอ้ มลู การใชพ้ ลงั งานรวมในปี ท่ีผา่ นมา ปริมาณการใชพ้ ลงั งาน ปี 256

2. อตั ราคา่ ไฟฟ้ าเฉล่ีย 4.20 บาท/กิโลวตั ต-์ ชวั่ โมง (ปี 2560)

29

ดาเนินการอนุรักษพ์ ลงั งาน ในรอบปี 2561

เป้ าหมายการประหยดั ระยะ
เวลา
เช้ือเพลิง ร้อยละ เงินลงทนุ คืนทนุ (ปี )
ผลประหยดั (บาท)
ท/ปี ชนิด ปริมาณ หน่วย บาท/ปี
(หน่วย/ปี ) เช้ือเพลิง

24 - - - - 0.16 2,760 0.47

668 - - - - 1.32 - -

51 - - - - 0.14 5,000 0.90

503 - - - - 1.11 - -

246 - - - - 2.73 7,760

60 893,000 หน่วย

9

ตารางท่ี 5.2 แผนอนุรักษพ์ ลงั ง

ลาดบั มาตรการ วตั ถุประสงค์
ที่

1 ปรับเปล่ียนหลอดไฟส่องสวา่ งลานจอดรถยนตอ์ าคารเคเอกซ์ เพอื่ ลดการใชพ้ ลงั งานไฟฟ้

2 ปรับเปล่ียนเวลาเปิ ด-ปิ ดเคร่ืองปรับอากาศโถงรับรองช้นั 1 ปรับปรุงแสงสวา่ งพ้นื ทจ่ี
เหมาะสม
3 ปรับเปล่ียนหลอดไฟส่องสวา่ งทางเดินหนีไฟหลกั อาคารเค
เอกซ์ ลดการใชพ้ ลงั งานรอบน

4 ปรับเปลี่ยนเวลาเปิ ด-ปิ ดเคร่ืองปรับอากาศสานกั งานช้นั 17 ลดการใชง้ านของระบบปร
อาคารเคเอกซ์ เหมาะสมกบั การใช

หมายเหตุ : ผรู้ ับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผดิ ชอบมาตรการ

30

งานดา้ นไฟฟ้ า ประจาปี 2561

ฟาท่ีไม่จาเป็ น ระยะเวลา เงินลงทุน ผรู้ ับผดิ ชอบ
จอดรถให้ เริ่มตน้ สิ้นสุด (บาท)
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี ) นาย ธญั หนั ตวงษ์
2,760 นาย ธญั หนั ตวงษ์
มี.ค.-61 เม.ย.-61 นาย ธญั หนั ตวงษ์
- นางสาว ธิดารัตน์ รอบุญ
ม.ค.-61 ธ.ค.-61

นอกอาคาร ม.ค.-61 ก.พ.-61 5,000
ม.ค.-61 ธ.ค.-61 -
รับอากาศให้
ชง้ าน

0

ตารางที่ 5.3 แผนอนุรักษพ์ ลงั งา

ลาดบั มาตรการ วตั ถุประสงค์
ที่

ไม่มีการใชพ้

หมายเหตุ : ผรู้ ับผดิ ชอบ หมายถึง บุคคลทรี่ ับผดิ ชอบมาตรการ

31

านดา้ นความร้อน ประจาปี 2561 เงินลงทนุ (บาท) ผรู้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา
เริ่มตน้ สิ้นสุด
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )

พลงั งานความร้อน

1

รายละเอยี ดมาตรการอนุรักษ์พลงั งาน
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้ า)

1) มาตรการลาดบั ท่ี: 1
2) ช่ือมาตรการ: ปรับเปล่ียนหลอดไฟส่องสวา่ งลานจอดรถยนตอ์ าคารเคเอกซ์

3) ผูร้ ับผิดชอบมาตรการ: นาย ธญั หันตวงษ์ ตาแหน่ง เลขานุการและคณะทางาน

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: หลอดไฟ LED 16 W.

5) จานวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 23 หลอด

6) สถานท่ีปรับปรุง: ลานจอดรถยนต์ ช้นั 2A-5B อาคารเคเอกซ์

7) สาเหตุการปรับปรุง: เปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตข์ องเดิมที่เส่ือมสภาพ

กโิ ลวตั ต์ กโิ ลวตั ต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

8) เป้ าหมายเชิงปริมาณ 0.32 1,410.4 5,923.5
12,693.2
9) ระดบั การใชพ้ ลงั งานอา้ งอิงก่อนการปรับปรุง 0.69 3,022.2 6,769.7

10) ระดบั การใชพ้ ลงั งานเป้ าหมายหลงั การปรับปรุง 0.37 1,611.8 บาท
11) เงินลงทุนท้งั หมด 2,760 ปี

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.47

13) รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุง:

ดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสวา่ งลานจอดรถยนต์ ช้นั 2A-5B อาคารเคเอกซ์ เป็ นหลอด LED 16W.

จานวน 23 หลอด ท่ีเปิ ดใชง้ าน 18.00-06.00 วนั ละ 12 ชว่ั โมงต่อวนั ในทุกวนั

14) วธิ ีการตรวจสอบผลการประหยดั หลงั ปรับปรุง
วดั คา่ จริงจากโคมไฟ ก่อนและหลงั เปล่ียน คูณกบั จานวนหลอดที่เปลี่ยนจริง เพ่ือหาค่าพลงั งานไฟฟ้ าที่ใชจ้ ริง

15) แสดงวธิ ีการคานวณประกอบ

ก่อนดาเนินการปรับปรุง หลอดไฟใชก้ าลงั ไฟฟ้ า 2.85 kW ทางานวนั ละ 12 ชว่ั โมง ในทุกวนั

0.69 kW x 12 ชวั่ โมง/วนั x 365 วนั /ปี = 3,022.2 kWh/ปี คิดเป็ นเงิน 12,693.2 บาท/ปี

หลงั ดาเนินการปรับปรุง หลอดไฟกาลงั ไฟฟ้ า 0.37 kW ทางานวนั ละ 12 ชวั่ โมงในทุกวนั 6,769.7 บาท/ปี
5,923.5 บาท/ปี
0.37 kW x 12 ชวั่ โมง/วนั x365วนั /ปี = 1,611.8 kWh/ปี คิดเป็ นเงิน 0.47 ปี

โดยมีผลประหยดั 3,022.2 kWh/ปี - 1,611.8 kWh/ปี = 1,410.4 kWh/ปี คิดเป็ นเงิน
2,760.00 บาท ซ่ึงโครงการจะคุม้ ทุนในระยะเวลา
มีระยะคืนทุน ลงทุน

หมายเหตุ* ค่าไฟฟ้ าเฉล่ียตอ่ ปี 2560 เท่ากบั 4.20 บาท

32

รายละเอยี ดมาตรการอนุรักษ์พลงั งาน
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้ า)

1) มาตรการลาดบั ที่: 2

2) ช่ือมาตรการ: ปรับเปลี่ยนเวลาเปิ ด-ปิ ดเคร่ืองปรับอากาศโถงรับรองช้นั 1

3) ผูร้ ับผิดชอบมาตรการ: นาย ธญั หนั ตวงษ์ ตาแหน่ง เลขานุการและคณะทางาน

4) อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ระบบปรับอากาศโถงรับรองช้นั 1

5) จานวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 1 เคร่ือง

6) สถานท่ีปรับปรุง: โถงรับรองช้นั 1

7) สาเหตุการปรับปรุง: ลดการใชง้ านระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกบั การใชง้ าน

กิโลวตั ต์ กิโลวตั ต-์ ชว่ั โมง/ปี บาท/ปี

8) เป้ าหมายเชิงปริมาณ - 11,825.8 49,668.4

9) ระดบั การใชพ้ ลงั งานอา้ งอิงก่อนการปรับปรุง 14.38 22,337.6 93,818.1

10) ระดบั การใชพ้ ลงั งานเป้ าหมายหลงั การปรับปรุง 14.38 10,511.8 44,149.7
11) เงินลงทุนท้งั หมด - บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน - ปี

13) รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุง:

ปรับเปล่ียนเวลาการใชเ้ คร่ืองปรับอากาศโถงรับรองทางเขา้ อาคารช้นั 1 จานวน 1 เคร่ือง โดยปรับเวลาจากเดิมท่ีเปิ ด 08.00 น.-16.30 น. วนั ละ 8 ชวั่ โมง 30 นาที

เปล่ียนเป็ น 11.00 -15.00 วนั ละ 4 ชว่ั โมง ในทุกวนั จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ โดยคิดประสิทธิภาพการทางาน 70%

14) วธิ ีการตรวจสอบผลการประหยดั หลงั ปรับปรุง
วดั ค่าจริงจากเคร่ืองปรับอากาศ ก่อนและหลงั ปรับเปล่ียนเวลา คูณกบั ชวั่ โมงการเปิ ดใชง้ าน เพ่ือหาคา่ การใชไ้ ฟฟ้ าจริง

15) แสดงวธิ ีการคานวณประกอบ

ก่อนดาเนินการปรับปรุง เคร่ืองปรับอากาศกาลงั ไฟฟ้ า 14.38 kW. ทางานวนั ละ 8 ชว่ั โมง 30 นาที (8.5) ตอ่ วนั ในวนั จนั ทร์-ศกุ ร์ (ประสิทธิภาพการทางาน 70% )

14.38 kW. x 8.5 ชวั่ โมง/วนั x 261 วนั x 0.7 = 22,337.6 kWh/ปี คิดเป็ นเงิน 93,818.10 บาท/ปี

หลงั ดาเนินการปรับปรุง เคร่ืองปรับอากาศกาลงั ไฟฟ้ า 14.38 kW. ทางานวนั ละ 4 ชวั่ โมงต่อวนั ในวนั จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ (ประสิทธิภาพการทางาน 70%)

14.38 kW. x 4ชว่ั โมง/วนั x 261 วนั x 0.7 = 10,551.8 kWh/ปี คิดเป็ นเงิน 44,149.7 บาท/ปี

โดยมีผลประหยดั 22,337.6kWh./ปี -10,551.8 kWh./ปี = 11,825.8 kWh/ปี คิดเป็ นเงิน 49,668.4 บาท/ปี
ซ่ึงโครงการจะคุม้ ทุนในระยะเวลา - ปี
มีระยะคืนทุน ลงทุน - บาท

หมายเหตุ* คา่ ไฟฟ้ าเฉล่ียตอ่ ปี 2560 เท่ากบั 4.20 บาท

33

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้ า)

1) มาตรการลาดบั ที่: 3
2) ช่ือมาตรการ: ปรับเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่างทางเดินหนีไฟหลกั อาคารเคเอกซ์

3) ผรู้ ับผิดชอบมาตรการ: นาย ธญั หนั ตวงษ์ ตาแหน่ง เลขานุการและคณะทางาน

4) อุปกรณท์ ่ีปรับปรุง: หลอดไฟ LED T8 ส้นั 9 W.
5) จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง: 40 หลอด

6) สถานที่ปรับปรุง: บนั ไดทางหนีไฟหลกั อาคารเคเอกซ์

7) สาเหตกุ ารปรับปรุง: ลดการใช้งานไฟฟ้ าในส่วนระบบส่องสว่างบนั ไดทางหนีไฟหลกั

กิโลวตั ต์ กิโลวตั ต-์ ชว่ั โมง/ปี บาท/ปี

8) เป้ าหมายเชิงปริมาณ 0.28 1,226.4 5,150.9

9) ระดบั การใชพ้ ลงั งานอา้ งอิงก่อนการปรับปรุง 0.64 2,803.2 11,773.4

10) ระดบั การใช้พลงั งานเป้ าหมายหลงั การปรับปรุง 0.36 1,576.8 6,622.6

11) เงินลงทุนท้งั หมด 5,000 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.90 ปี

13) รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุง:

ดาเนินการเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่างภายในทางหนีไฟหลกั อาคารเคเอกซ์จากหลอด ฟลูออเรสเซนต์ T5 16W. พร้อมบลั ลาสต์ เป็ นหลอด LED T8 ส้นั 9W

จานวน 40 หลอด ที่เปิ ดใช้งาน 18.00-06.00 วนั ละ 12 ชว่ั โมง ในทุกวนั

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยดั หลงั ปรับปรุง
วดั คา่ จริงจากโคมไฟ ก่อนและหลงั เปล่ียน คูณกบั จานวนหลอดที่เปลี่ยนจริง เพื่อหาคา่ พลงั งานไฟฟ้ าท่ีใช้จริง

15) แสดงวิธีการคานวณประกอบ

ก่อนดาเนินการปรับปรุง หลอดไฟใช้กาลงั ไฟฟ้ า 0.64 kW. ทางานวนั ละ 12 ชว่ั โมง ในทุกวนั

0.64 kW. x 12 ชว่ั โมง/วนั x 365 วนั = 2,803.0 kW.h/ปี คิดเป็ นเงิน 11,773.4 บาท/ปี

หลงั ดาเนินการปรับปรุง หลอดไฟใช้กาลงั ไฟฟ้ า 0.36 kW. ทางานวนั ละ 12 ชว่ั โมง ในทุกวนั

23.35 kW x 9ชว่ั โมง 30 นาที/วนั x 261วนั /ปี x 0.7 = 1,576.8 kW.h/ปี คิดเป็ นเงิน 6,622.5 บาท/ปี
5,151.0
โดยมีผลประหยดั 2,803.2 kWh./ปี - 1,576.8 kWh./ปี = 1,226.4 กิโลวตั ต-์ ชวั่ โมง/ปี kW.h/ปี คิดเป็ นเงิน 0.90 บาท/ปี
มีระยะคืนทุน ลงทุน 5,000.00 บาท ซ่ึงโครงการจะคุม้ ทุนในระยะเวลา ปี

หมายเหต*ุ ค่าไฟฟ้ าเฉล่ียตอ่ ปี 2560 เท่ากบั 4.20 บาท

34

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้ า)

1) มาตรการลาดบั ท่ี: 4
2) ช่ือมาตรการ: ปรับเปล่ียนเวลาเปิ ด-ปิ ดเครื่องปรับอากาศสานกั งานช้นั 17 อาคารเคเอกซ์
3) ผรู้ ับผิดชอบมาตรการ: นางสาว ธิดารัตน์ รอบุญ ตาแหน่ง คณะทางาน

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: ปรับเปล่ียนเวลาเปิ ด-ปิ ดเคร่ืองปรับอากาศสานกั งานช้นั 17 อาคารเคเอกซ์
5) จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง: 6 เครื่อง

6) สถานท่ีปรับปรุง: สานกั งานช้นั 17 อาคารเคเอกซ์

7) สาเหตุการปรับปรุง: ลดการใชง้ านของระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกบั การใชง้ าน

กิโลวตั ต์ กิโลวตั ต-์ ชวั่ โมง/ปี บาท/ปี

8) เป้ าหมายเชิงปริมาณ - 9,881.7 41,503.3

9) ระดบั การใชพ้ ลงั งานอา้ งอิงก่อนการปรับปรุง 14.32 26,902.6 112,991.0

10) ระดบั การใชพ้ ลงั งานเป้ าหมายหลงั การปรับปรุง 11.93 17,020.9 71,487.8

11) เงินลงทุนท้งั หมด - บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน - ปี

13) รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุง:

ปรับเปล่ียนเวลาการใช้งานของเครื่องปรับอากาศสานกั งานช้นั 17 อาคารเคเอกซ์ จากเดิมใชง้ าน จานวน 6 เครื่อง เปิ ดใชง้ าน 08.00 - 17.00 วนั ละ 9 ชว่ั โมง วนั จนั ทร์-ศุกร์

เหลือจานวน 5 เคร่ือง เปิ ดใชง้ าน 8.30-11.35 และ13.00-16.45 วนั ละ 6 ชว่ั โมง 50 นาที ในทุกวนั จนั ทร์-วนั ศุกร์

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยดั หลงั ปรับปรุง
เทียบอตั ราส่วนจานวนเครื่องปรับอากาศ กบั ค่าเฉล่ียค่าพลงั งานไฟฟ้ า ที่ใชง้ านจริง

15) แสดงวิธีการคานวณประกอบ

ก่อนดาเนินการปรับปรุง เครื่องปรับอากาศกาลงั ไฟฟ้ า 14.316 kW. ทางานวนั ละ 9 ชว่ั โมง ในวนั จนั ทร์-ศุกร์ (คิดเป็ น 80% จากการทางานเครื่องปรับอากาศ)

14.316 kW. x 9 ชว่ั โมง/วนั x 261 วนั x 0.8 = 26,903.0 kW.h/ปี คิดเป็ นเงิน 112,991.0 บาท/ปี

หลงั ดาเนินการปรับปรุง เคร่ืองปรับอากาศกาลงั ไฟฟ้ า 11.93 kW. ทางานวนั ละ 6.50 ชว่ั โมง (6.833) ในวนั จนั ทร์-ศุกร์ (คิดเป็ น 80% จากการทางานเครื่องปรับอากาศ)

11.93 kW. x 6.83ชว่ั โมง/วนั x 261 วนั x 0.8 = 17,020.0 kW.h/ปี คิดเป็ นเงิน 71,488.0 บาท/ปี

โดยมีผลประหยดั 26,903 kWh./ปี - 17,020 kWh./ปี = 9,883.0 กิโลวตั ต-์ ชวั่ โมง/ปี kW.h/ปี คิดเป็ นเงิน 41,503.0 บาท/ปี
มีระยะคืนทุน ซ่ึงโครงการจะคุม้ ทุนในระยะเวลา - ปี
ลงทุน - บาท

หมายเหต*ุ ค่าไฟฟ้ าเฉล่ียต่อปี 2560 เท่ากบั 4.20 บาท

35

5.2 แผนการฝึ กอบรม และกิจกรรมเพอื่ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงั งาน
ตารางท่ี 5.4 แผนการฝึกอบรมการ

ลาดบั ที่ หลกั สูตร กลุ่ม
ผเู้ ขา้ อบรม
1 อบรมการอนุรักษพ์ ลงั งานในอาคารเบ้ืองตน้ งานบา้ น,รปภ,ช่าง
2 อบรมการอนุรักษพ์ ลงั งานในอาคารเบ้ืองตน้ คณะทางาน
3 การใชพ้ ลงั งานทางเลือกในการผลิตพลงั งาน บุคลาการ

หมายเหตุ : ยงั ไมม่ กี ารจดั อบรมการอนุรักษพ์ ลงั งานประจาปี 2560
ตารางที่ 5.5 แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ลาดบั ท่ี กิจกรรม กลุ่มผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรร
งานบา้ น,รปภ,ช่าง
1 กิจกรรมหามาตรการประหยดั พลงั งาน

หมายเหตุ :-ยงั ไมม่ ีการจดั อบรมการอนุรักษพ์ ลงั งานประจาจาปี 2560

36

ารอนุรักษพ์ ลงั งาน ประจาปี 2561

จานวน เดือน ผรู้ ับผดิ ชอบ
ผเู้ ขา้ อบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ง 28 นาย ธญั หนั ตวงษ์

11 นางสาว ธิดารัตน์ รอบุญ

40 นาย ธญั หนั ตวงษ์

มการอนุรักษพ์ ลงั งาน ประจาปี 2561

รม จานวน เดือน ผรู้ ับผดิ ชอบ
ผเู้ ขา้ ร่วม ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ง 28 นางสาว ธิดารัตน์ รอบุญ

6

5.3 การเผยแพร่แผนฝึ กอบรมและกิจกรรมเพอ่ื ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงั งาน

เพอื่ ให้พนกั งานทุกคนรับทราบและเขา้ ร่วมดาเนินการตามแผนฝึ กอบรมและกิจกรรมเพอื่ ส่งเสริมการอนุรักษพ์ ลงั งานขององคก์ ร โดย
อาคารไดด้ าเนินการเผยแพร่และดาเนินการดงั ต่อไปน้ี

วธิ ีการเผยแพร่แผนฝึ กอบรมและกิจกรรมเพอ่ื ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

[ ] ติดประกาศ [ ] โปสเตอร์

จานวนติดประกาศ …. แห่ง จานวนติดประกาศ .... แห่ง

[ ] เอกสารเผยแพร่ [ ] เสียงตามสาย

แผน่ พบั /วารสาร .....ฉบบั สปั ดาห์ละ ….. คร้ัง ช่วงเวลา…...

[ ] จดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ [ / ] การประชุมพนกั งาน

จานวนผูไ้ ดร้ ับ - คน เดือนละ 1 คร้ัง

[ / ] อื่นๆ ...หนงั สือเชิญไปยงั หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ ง/เวบ็ ไซต์ KMUTT

หนงั สือแจง้ เขา้ หน่วยงานโดยตรง

ตัวอย่างหลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ทแ่ี สดงถงึ การเผยแพร่แผนฝึ กอบรม

รูปที่ 5-1 หนงั สือแจง้ เขา้ หน่วยงานโดยตรง
รูปภาพท่ี 5-1 ตัวอย่างหลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ทแ่ี สดงถงึ การเผยแพร่แผนฝึ กอบรม

37

รูปท่ี 5-2 การประชุมพนกั งาน งานแม่บา้ นเพอื่ แจง้ การอบรมและกิจกรรม
รูปที่ 5-3 การประชุมพนกั งาน งานความปลอดภยั เพอ่ื แจง้ การอบรมและกิจกรรม

38

ข้ันตอนท่ี 6 การดาเนนิ การตามแผนอนุรักษ์พลงั งาน การตรวจสอบและวเิ คราะห์
การปฏิบตั ติ ามเป้ าหมาย แผนอนุรักษ์พลงั งาน แผนการฝึ กอบรม
และกจิ กรรมเพอ่ื ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงั งาน

6.1 สรุปผลการติดตามการดาเนนิ การของมาตรการอนุรักษ์พลงั งาน
คณะทางานดา้ นการจดั การพลงั งานไดด้ าเนินการติดตามความกา้ วหนา้ ของการปฏิบตั ิตามมาตรการและแผน

ตารางท่ี 6.1 สรุปผลการติดตามการดาเนินการตามแผนอนุรักษพ์ ลงั งาน

ลาดบั ท่ี มาตรการ สถานภาพการดาเนินการ หมายเหตุ
[√] ดาเนินการตามแผน
1 ปรับเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่างลานจอดรถยนต์ [ ]ไม่ไดด้ าเนินการ
[ ] ล่าช้า เน่ืองจาก
อาคารเคเอกซ์

2 ปรับเปล่ียนเวลาเปิ ด-ปิ ดเครื่องปรับอากาศโถง [√] ดาเนินการตามแผน
รับรองช้นั 1 [ ]ไม่ไดด้ าเนินการ
[ ] ล่าชา้ เน่ืองจาก

3 ปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสวา่ งทางเดินหนีไฟหลกั [√] ดาเนินการตามแผน
อาคารเคเอกซ์ [ ]ไม่ไดด้ าเนินการ
[ ] ล่าชา้ เน่ืองจาก

4 ปรับเปลี่ยนเวลาเปิ ด-ปิ ดเคร่ืองปรับอากาศสานกั งาน [√] ดาเนินการตามแผน

ช้นั 17 อาคารเคเอกซ์ [ ]ไม่ไดด้ าเนินการ

[ ] ล่าช้า เนื่องจาก

39


Click to View FlipBook Version