The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anisshafiqah0911, 2021-12-27 03:33:05

KUMPULAN 4 - CARTA ALIR TOPIK 9

KUMPULAN 4 - CARTA ALIR BAB 9

CARTA ALIR
BAB 9
CABARAN KELESTARIAN
ETIKA DAN PERADABAN DI
MALAYSIA

NAMA PENSYARAH : EN.HISHAM BIN
MD SAID

Kelestarian etika dan peradaban
Malaysia

267495831. kpdEeaitninklkajamael.ldaiMkasea,nernmampnneyagrnahakgadsaumaeksbciauaibhrnea,tdnibkfiteirukzriktuaiabsmed,ataiahklnn-aauahdbldaitatnuihnkgnadpelsaegdnrpaaertdnaildambajakaarnndaiannsiedskaarnljiapmnuaenmbaebdreasraliamha.

-Etika dan peradaban di zaman dan Negara mana sekalipun
adalah dinamik, mengukuh, berubah-ubah dan tidak kekal.
Memahami bentuk etika dan peradaban ini dan memeberi
penjelasannnya secara kritis, antikal dan dalam kerangka
saintifik adalah tugas pelajar dan sarjana bersama.

-Dalam suasana kedinamikan etika dan peradaban ini, maka
kita perlu sentiasa memahami, prihatin serta insaf dan secara
untuk merancang dan melaksanakan institutional reform dan
iniatitif bagi memastikan etika mandarah daging dalam setiap
rakyat Malaysia demi memastikan peradaban Malaysia terus
unggul.

Kedinamikan Setiap peradaban memiliki ciri-ciri yang
etika dan memajmukkan mereka. Namun begitu,
peradaban gelanggang pertemuan dan pergaulan
sepanjang Selat Melaka, dari pelabuhan
Malaysia Palembang, Melaka hingga Kedah dan Acheh
menunjukkan hubungan ini menguntungkan
di mana produk tempatan ditukar dengan
produk China, India dan barat.

DEB pemangkin Sharing

Poverty tetapi gagal

membawa Shared

 DEB adalah dasar awan yang menyusun semula masyarakat dari segi

Prosperity.pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman telah

menyumbang kepada pembasmian kemiskinan. Dari tahun 1970an sehingga
lahirnya masyarakat kelas menengah dan sifat cosmopolitan dalam Negara pada
hari ini.
 RMK11 mengambil model ekonomi baru tetapi dipengaruhi oleh pendekatan
BRIC yang mementingkan pendapatan per kapita tinggi tanpa memberi tumpuan
yang wajar kepada kumpulan B40, miskin dan terpinggir dalam masyarakat.
Dalam PRU14, rakyat memilih kerajaan baru agar Shared Prosperity menjadi
matlamat pembangunan negeria yang mendahulukan kebajikan rakyat.

Hakisan Sosial ke atas Kelestarian
Etika dan Peradaban.

 Hakisan social ke atas kelestarian etika dan perdaban Malaysia dari 2000
semakin berlaku dan memuncak di 2018 di mana budaya keadilan, intergriti,
tolak ansur, kesepaduan dan demokrasi semakin terhakis.

 Hakisan social ini dipacukan lagi dengan tsunami maklumat palsu yang berniat
membakar sentiment etknik dan agama di dunia digital tanpa etika. Kesannya,
keharmonian dan kestabilan Negara menjadi tidak terjamin.

Hakisan social ke atas kelestarian etika dan peradaban Negara akan
ditinjau dari aspek-aspek di bawah:

a) Defisit social
b) Tadbir Urus dan Pembangunan
c) Black Economy dan rasuah

Kelangsungan kelestarian Etika dan
Perdaban Malaysia bagi pembangunan

Negara bangsa dan ketamadunan
Malaysia.

 Kelansgungan kelestarian etika dan perdaban Malaysia tertakluk kepada
pembinaan Negara bangsa yang tersimpul dalam membina bangsa
Malaysia dengan Perlembagaan Persekutuan sebagai asasnya serta
tadbir urus dan pembangunan Negara dengan adil terangkum untuk
mengurang deficit sosial.

 Pengukuhan kedua-dua aspek ini akan mengukuhkan keterikatan kolektif
merentas etnik dan negeri hingga terbina kesepaduan nasional.

 Pembinaan Negara bangsa yang menetapi sejarah dan warisan symbol-
etno Negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan Negara.

 Manakala tadbir urus baik dan pembangunan akan mengukuhkan kualiti
hidup dan kesepaduan nasional rakyat.

KERANGKA MENGANALISIS MASYARAKAT
KEPELBAGAIAN DAN NEGARA BANGSA

TADBIR URUS DAN PEMBANGUNAN

Tadbir urus dan pembangunan yang baik akan membina
kesepaduan nasional hingga berlaku pengukuhan kepada
perpaduan negara. Etika dan adab seperti amanah,
bertanggungjawab, prihatin, dengan kebajikan dan bertolak ansur
pasti akan mengikat mereka untuk hidup aman, damai, dan harmoni

Penafian Sombong Berfikiran
Tertutup

Tiada Bekerja Mudah
Akauntabiliti Secara Silo Berpuas Hati

Berpuak-
puak

Tabiat Buruk Perlu Dijauhi

Petunjuk-petunjuk keadilan sosial menurut kaca
mata islam seperti berikut;

1. Persamaan Hak Sesama
Manusia

Hak Untuk Hak Untuk Hak Untuk
Hidup Beragama Mendapatkan

Pendidikan

Kebebasan
Mencari Harta

dan Rezeki

2. Jaminan Sosial

Wadah Jaminan Wadah Jaminan Wadah Jaminan
Sosial Melalui Sosial Melalui Sosial Melalui
Politik Sistem
Sistem Kewangan Perundangan

BLACK ECONOMY DAN RASUAH

Black Economy adalah semua kegiatan ekonomi
dalam tertentu yang terjadi di luar atau melanggar
undang-undang dan peraturan masyarakat yang
berlaku. Kegiatan ini sering menyalahi undang-undang
tidak dikenakan cukai, dan jarang dicatat oleh statistik
ekonomi rasmi.

Wang Bonus Jawatan

Diskaun Perkhidmatan Undi

Upah Hadiah

Bentuk-bentuk Rasuah

Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) (Akta 694) , terdapat
empat kesalahan rasuah yang utama iaitu;

Meminta/Menerima Menawar/Memberi
rasuah [seksyen suapan [seksyen 17(b)

16&17(a) Akta SPRM Akta SPRM 2009]
2009]

Mengemukakan Menggunakan
tuntutan palsu [seksyen jawatan/kedudukan
untuk suapan pegawai
18 Akta SPRM 2009] badan awam [seksyen
23 Akta SPRM 2009]

Punca Utama Rasuah

Kekurangan Kerenah Birokrasi Kurang
sokongan & pengesanan awal
kesedaran
tentang rasuah rasuah

Kurang usaha Kelemahan
mencegah penguatkuasaan
rasuah undang-undang

Kerajaan juga telah menjalankan Pelan
Antirasuah Nasional 2019-2023 untuk mencapai
aspirasi supaya “Malaysia dikenali kerana integriti
dan bukannya rasuah”. Pelan ini dibuat selepas
mengambilkira pandangan daripada pemegang
taruh untuk membolehkan visi nasional tercapai.

BERKONGSI MATLAMAT
PEMBANGUNAN LESTARI DAN

WAWASAN KEMAKMURAN
BERSAMA.

Matlamat pembangunan lestari (Sustainable Development Goals.)

Wawasan kemakmuran bersama 2030

Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah iltizam untuk menjadikan
Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan
seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif
pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan
rantaian bekalan. Iltizam ini akan diteruskan ke arah mengukuhkan
kestabilan politik dan meningkatkan kemakmuran negara serta
memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dengan meraikan
kepelbagaian bangsa dan budaya sebagai asas penyatuan negara bangsa.

Matlamat ini dikemukan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu(PBB)
dalam perhimpunan agung PBB pada 2015 untuk dicapai pada 2030.
Terdapat 17 matlamat utama yang telah dikemukan iaitu:

Menamatkan kemiskinan dalam kesemua bentuk dimana-mana.

Menamatkan kelaparan. (mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakakan
pertanian mampan.)

Memastikan kehidupan sihat dan menggalakkan kesejahteraan kepada semua dalam semua
lapisan umur.

Menjamin pendidikan menyeluruh dan ekuiti serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang
hayat kepada semua.

Mencapai kesamarataan gender dan menguatkan semua orang wanita.

Memastikan kecapaian dan pengurusan mampan air dan sanitasi kepada semua.

Menjamin capaian kepada tenaga berpatutan, dipercayai, mampan dan moden kepada
semua.

Mempromosikan perkembangan ekonomi mampan dan menyeluruh, pekerjaan penuh dan produktif,
dan pekerjaan layak kepada semua.

Membina infrastruktur kukuh, mempromosikan industri yang menyeluruh dan mampan dan
merangsang inovasi.

Mengurangkan ketidaksamaan pendapatan dalam dan sesama Negara.

Menjadikan Bandar dan petempatan manusia menyeluruh, selamat, kukuh dan
mampan.

Memastikan corak penggunaan dan pengeluaran mampan.

Mengambil tindakan segera untuk menangani perubatan iklim serta kesannya dengan mengawal
pengeluaran gas rumah hijau dan menggalakkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui.

Memulihara dan menggunakan lautan, laut dan sember marin dengan mampan demi
pembangunan mampan.

Memelihara, memulihara, dan menggalakkan penggunaan mampan ekosistem darat, menguruskan hutan secara mampan,
mengekang penebangan hutan, menghentikan dan mengundurkan degradasi tanah, dan menghentikan kehilangan
biokepelbagaian.

Mempromosikan masyarakat aman dan menyeluruh demi pembangunan mampan, memberikan
capaian keadilan kepada semua, dan membina institusi yang berkesan, dipercayai dan menyeluruh

pada semua tahap.

Menguatkan cara pengamalan dan menggiatkan kerjasama antarabangsa demi pembangunan
mampan.

KELANGSUNGAN
KELESTARIAN NEGARA

MELALUI ETIKA DAN
PERADABAN

Tertakluk kepada pembinaan negara dan
bangsa yang tersimpul dalam membina
bangsa Malaysia dengan Perlembagaan
Persekutuan sebagai asasnya serta tadbir
urus dan pembangunan negara dengan
adil dan terangkum untuk mengurang

defisit sosial.

KEPATUHAN TADBIR URUS YANG
TERHADAP BAIK DAN
PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN BERAMANAH

KONSEP PERPADUAN, PERPADUAN - PROSES
KESEPADUAN, DAN MENYATUPADUKAN
PENYATUPADUAN ANGGOTA MASYARAKAT

PERPADUAN DAN NEGARA

KESEPADUAN -
DIGAMBARKAN APABILA

PEMIMPIN & RAKYAT
MENCAPAI PERSETUJUAN

PENYATUPADUAN – PELBAGAI
BENTUK USAHA YANG PERLU
TERUS DILAKSANAKAN UNTUK
MENCARI PENYELESAIAN DEFISIT

SOSIAL

MALAYSIA BERADA DI
TAHAP KESEPADUAN DAN
MASIH MENUJU KE ARAH

PERPADUAN

PENYATUPADUAN

KESEPADUAN

PERUNDINGAN PERANTARAAN

TAWAR-MENAWAR

Berkongsi Semangat Keharmonian
Negara dan Antarabangsa

➢ Perpaduan nasional adalah misi penting negara. la
memerlukan kerangka bersifat komprehensif.

➢ Keadilan, penerimaan dan menjadi nilai-nilai kesepaduan
nasional. asas toleransi harus kepada kerangka

➢ Indeks Kualiti Hidup, INdeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks
Maqasid Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional dan Indeks
Kedamaian Global menunjukkan Malaysia negara aman,
makmur dan sejahtera.

Indeks Keamanan Global di Malaysia,
Iceland, dan Somalia

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version