The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงาน portfolio ของ Kaittisak29

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nicenhumz29, 2021-03-30 00:27:14

โครงงาน portfolio ของ Kaittisak29

โครงงาน portfolio ของ Kaittisak29

โครงงาน portfolio
เร่อื งแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์

เสนอ
คณุ ครจู ดิ าภา นริ าศโศรก

จดั ทำโดย
นายเกียรตศิ กั ด์ิ อนุไวยา เลขท่ี 1

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5/2

รายงานวิชาพัฒนาโครงงานคอมพวิ เตอร์ รหสั วิชา ว30102
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรยี นรามวิทยา รัชมงั คลาภิเษก จงั หวดั สุรินทร์

เกยี่ วกับโครงงาน
โครงงานคอมพวิ เตอร์

เรือ่ ง การออกแบบผลงานดว้ ยโปรแกรม canva

กล่มุ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์

ผู้จดั ทำ 1. นายเกยี รติศกั ดิ์ อนุไวยา

ครทู ป่ี รึกษา 1. คุณครูจิดาภา นิราศโศรก

สถานศกึ ษา โรงเรยี นรามวิทยา รัชมงั คลาภเิ ษก จงั หวดั สรุ ินทร์
ปกี ารศกึ ษา ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

บทคดั ย่อ (ไทย) แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์
(Eng) portfolio
ชอ่ื โครงงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2
2
ระดับชน้ั
ภาคเรยี นที่ 2564
1. คณุ ครูจิดาภา นริ าศโศรก
ปกี ารศึกษา

ครทู ่ปี รกึ ษา

โครงงานเร่ืองแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ จดั ทำข้นึ เพื่อศกึ ษาการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีเนอื้ หา
เกี่ยวกับข้อมลู ส่วนตวั เร่ือง เร่ือง การออกแบบผลงานดว้ ยโปรแกรม canva ซ่ึงเป็นหวั ข้อในการสร้างผลงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ เนือ่ งจากกลมุ่ ข้าพเจา้ ต้องการศกึ ษาการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานด้วยโปรแกรม canve
โดยไดจ้ ดั ทำเปน็ โครงงานเพื่อศกึ ษาและเพ่ือร่นุ ต่อไป

(1)

กติ ตกิ รรมประกาศ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ ประกอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมีการ
สร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถดำเนินงานไปอย่างมีระบบ ตามขั้นตอนที่วางไว้ จนทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษาแนะนำ จากนางสาวจดิ าภา นิราศโศรกครูท่ี
ปรกึ ษาประจำวชิ าโครงงานคอมพวิ เตอร์ ซึ่งใหค้ วามรทู้ างด้านวชิ าการและตลอดจนการให้คำแนะนำในการทำ
โครงงาน เรื่องการออกแบบผลงานด้วยโปรแกรม canva พร้อมทั้งยังอธิบายวิธีการทำและโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ คอื โปรแกรม canva และการสรา้ ง ebook เพ่ือใช้ประกอบกับโครงงาน จากคำแนะนำของครูท่ี
ปรึกษา ทำให้กลุ่มข้าพเจ้า มีแนวทางในการดำเนินงานและทำงานกันได้อย่างเป็นระบบ จนสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี จึงขอขอบพระคณุ นางสาวจิดาภา นริ าศโศรกมาไว้ ณ ที่นี้ดว้ ย

ผจู้ ดั ทำ

นายเกียรติศกั ดิ์ อนุไวยาเลขท่ี 1
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 5/2

(2)

สารบัญ

หนา้

บทคดั ย่อ........................................................................................................................ (1)

กิตตกิ รรมประกาศ........................................................................................................ (3)

สารบญั ....................................................................................................................... . (4)

บทที่

1 บทนำ................................................................................................................ (6)

แนวคิดและความสำคัญ................................................................................ (6)

วัตถปุ ระสงค.์ ................................................................................................ (6)

ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน.................................................................................. (6)

แผนการดำเนนิ งาน....................................................................................... (6)

ประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะได้รับ........................................................................... (7)

2 เอกสารทเ่ี กี่ยวข้อง........................................................................... (8)

โครงงานคอมพิวเตอร์

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร.์ .......................................................... (8)

องค์ประกอบของโครงงานคอมพวิ เตอร.์ ........................................................ (8)

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร.์ ........................................................ (8)

ขัน้ ตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร.์ ........................................................ (8)

โปรแกรมท่ใี ช้ในการทำโครงงาน

ลกั ษณะและรปู ลักษณ์ของโปรแกรม......................................................... (8)

คู่มอื การใชโ้ ปรแกรม................................................................................... (8)

3 วธิ ดี ำเนนิ การ.................................................................................................. (9)
วิเคราะหแ์ ละออกแบบโปรแกรม........................................................................ (9)

4 ผลการดำเนินการ.............................................................................................. (10)

5 อภิปรายผล ประโยชน์ท่ไี ด้รับจากโครงงาน และข้อเสนอแนะ....................... (16)
อภปิ รายผล………………………………………………............................................. (16)
ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงงาน……………………………..................................... (16)
ขอ้ เสนอแนะ................................................................................................ (17)

6 ประวตั ิผ้จู ดั ทำ………………………………………………….............………............. (23)
7 บรรณานุกรม……………………………………………………………………………............. (23)

บทที่ 1
บทนำ

แนวคดิ และความสำคัญ
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับวิถชี ีวิตประจำวันและความเปน็ อยูม่ ากขึ้น รวมท้งั สถาบัน การศึกษา

ทุกแห่งให้ความสนใจในเร่ืองการประยุกตเ์ พื่อประโยชนท์ างการศึกษา การเรียนการสอน และการแบ่งปนั
แลกเปล่ยี นความคิดเห็นระหว่างกันดว้ ย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปจั จบุ นั ตอบสนองตอ่ การประยุกตใ์ ช้
กบั งานทุกดา้ นไดเ้ ปน็ อย่างดี

ในปัจจุบนั คอมพวิ เตอรม์ ีบทบาทอย่างมากในการดำเนนิ กจิ กรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวนั ท้ัง
ด้านการศึกษา ใช้พิมพ์รายงาน นำเสนอผลงาน ทำส่ือการเรยี นการสอน สามารถเข้าเรยี นวชิ าต่างๆ ผ่าน
อินเทอรเ์ น็ต

วัตถปุ ระสงค์
1. เพอื่ ต้องการศึกษาการออกแบบแฟม้ สะสมผลงานด้วยโปรแกรม canve
2. เพือ่ นำเสนอข้อมูลส่วนตัว
3. เพ่ือใช้เปน็ เอกสารในการนำเสนอประกอบการศึกษาต่อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. .ระบุปญั หา
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทเี่ ก่ยี วขอ้ งกับปัญหา
3. ออกแบบวิธกี ารแก้ปัญหา
4. วางแผนและดำเนนิ การแกป้ ัญหา
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรบั ปรงุ แกไ้ ขวธิ กี ารแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน
6. นำเสนอวธิ กี ารแก้ปัญหา ผลการแกป้ ัญหาหรือช้ินงาน

แผนการปฏิบัตงิ าน

13 มกราคม 2564 ระบุปญั หา
20 มกราคม 2564 รวบรวมข้อมูลและแนวคดิ ท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั ปญั หา
27 มกราคม 2564 ออกแบบวธิ กี ารแก้ปญั หา
3 กมุ ภาพันธ์ 2564 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

10 กุมภาพนั ธ์ 2564 ทดสอบ ประเมินผล และปรบั ปรงุ วธิ กี ารแก้ไขปญั หาหรอื ชิ้นงาน
17 กุมภาพนั ธ์ 2564 นำเสนอวิธีการแก้ปญั หาหรือชนิ้ งาน

ประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั

1. สามารถออกแบบแฟ้มสะสมผลงานดว้ ยโปรแกรม canve
2. เพ่อื นำเสนอข้อมลู สว่ นตวั
3. เพอ่ื ใช้เป็นเอกสารในการนำเสนอประกอบการศึกษาต่อ

บทท่ี 2
เอกสารที่เกี่ยวขอ้ ง

โครงงานคอมพวิ เตอร์ เรือ่ งแฟม้ สะสมผลงานออนไลน์ จดั ทำข้นึ เพ่ือศึกษาการออกแบบด้วย
โปรแกรม canva ประกอบวิชาพฒั นาโครงงานคอมพวิ เตอร์ โดยมีเนือ้ หาเกย่ี วกับขอ้ มูลสว่ นตัว ประวัติส่วนตัว
และจัดเปน็ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อการศกึ ษามีหลักและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ งดงั นี้

โครงงานคอมพิวเตอร์ (ให้นกั เรยี นคน้ หารายละเอยี ดมาให้สมบรู ณ)์
1. โครงงานคอมพิวเตอร์ คอื กิจกรรมการเรียนท่ีนักเรียนมีอสิ ระในการเลอื กศึกษาปัญหาท่ีตนเอง

สนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนนิ งาน ศกึ ษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ เครอื่ งคอมพวิ เตอรแ์ ละอปุ กรณ์ที่เกย่ี วข้อง ตลอดจนทกั ษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรอ่ื งที่
นกั เรียนสนใจและคดิ จะทำโครงงาน ซง่ึ อาจมีผูศ้ ึกษามากอ่ น หรอื เป็นเรือ่ งทน่ี กั พัฒนาโปรแกรมไดเ้ คยคน้ ควา้
และพัฒนาแลว้ นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกลา่ วได้ แตต่ ้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การ
วิเคราะหข์ ้อมูล การพฒั นาโปรแกรม หรอื ศึกษาเพ่ิมเตมิ จากผลงานเดมิ ท่ีมีผู้รายงานไว้ จุดมงุ่ หมายสำคัญของ
การทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสใหน้ ักเรยี นได้รบั ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอรแ์ กป้ ัญหา
ประดษิ ฐ์คดิ คน้ หรอื คน้ คว้าหาความรตู้ ่างๆ ใชค้ อมพิวเตอร์ในการพฒั นาส่ือการเรียนรู้เพื่อการศกึ ษา ประดิษฐ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์ วร์ หรืออปุ กรณใ์ ชส้ อยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยกุ ต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกม
คอมพวิ เตอร์ เพอ่ื ฝึกให้นกั เรียนเป็นบคุ คลทใี่ ฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคดิ ใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจรยิ ธรรม
เอ้อื เฟ้ือเผอ่ื แผ่ ให้กับเพื่อนมนษุ ย์ และอยู่ในสังคมอยา่ งมีความสขุ

2. องคป์ ระกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1. ชอื่ โครงงาน
2.ช่อื สกลุ ผ้ทู ำโครงงาน
3.ชอ่ื อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน
4. ระยะเวลาดำเนินงาน ให้ระบุเวลาเป็นจำนวนวัน เป็นตน้
5. แนวคดิ ที่มา และความสำคัญ อธิบายวา่ เหตใุ ดจึงเลอื กทำโครงงานน้ี โครงงานน้มี คี วามสำคัญ
อย่างไร เร่ืองที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมผี ู้อ่ืนศกึ ษาค้นควา้ มาก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อืน่ ศึกษามากอ่ นแล้วผลทไ่ี ดเ้ ปน็
อยา่ งไร และเรือ่ งท่ีทำนีจ้ ะขยายเพมิ่ เติม ปรบั ปรุงจากเร่ืองที่ผอู้ นื่ ทำไว้อยา่ งไร หรือเป็นการทำซ้ำเพอ่ื เพิ่ม
ประสทิ ธิภาพของระบบ
6. วตั ถุประสงค์ หลกั การเขียนต้องเขยี นเป็นข้อๆ และสมั พนั ธม์ าจากชื่อเรื่องของโครงงาน
7. หลักการและทฤษฎี อธิบายถงึ หลกั การและทฤษฎที ่เี กีย่ วข้องกบั โครงงาน เชน่ โครงงานพัฒนา
เว็บไซต์ ควรจะกลา่ วถงึ องคป์ ระกอบในการออกแบบเวบ็ ไซต์และข้อพิดพลาดในการสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น
8. วิธีดำเนนิ งาน

- อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบวุ สั ดอุ ุปกรณ์ทีจ่ ำเปน็ ต้องใชม้ ีอะไรบ้าง วัสดอุ ุปกรณ์เหลา่ นั้นอยทู่ ่ีใด และมีช้ินใดบ้างท่ี
ตอ้ งจดั ซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่างๆ
- กำหนดคณุ ลกั ษณะของผลงาน และเทคนิคทใี่ ช้ในการพฒั นา
- แนวทางการศึกษาคน้ คว้าและพฒั นา อธบิ ายถงึ กระบวนการแกป้ ัญหาท่ีออกแบบไว้ และการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน
- งบประมาณที่ใช้

10. แผนปฏิบตั งิ าน ใชร้ ะบวุ ่า มแี ผนหรือขัน้ ตอนทำอะไรบา้ ง แตล่ ะข้ันตอนใชเ้ วลาก่ีวนั เปน็ ต้น
11. ผลท่ีคาดวา่ จะไดร้ ับ
12. เอกสารอา้ งอิง

3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 5 ประเภท
4. ข้นั ตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ ย

1.การคดั เลือกหัวข้อทสี่ นใจ
2. การศึกษาคน้ ควา้ เอกสาร
3. การจดั ทำขอ้ เสนอโครงงาน
4. การพัฒนาโครงงาน
5. การจัดทำรายงาน
6.การนำเสนอและเผยแพร่

โปรแกรมที่ใชใ้ นการทำโครงงาน
1 canva
2 word

เร่อื ง แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์

Portfolio หรือชื่อภาษาไทยคือ แฟ้มสะสมผลงาน คือแฟ้มทใ่ี ส่กระดาษหลายๆแผ่นซ่ึงในนั้นคือ
ขอ้ มูลท่จี ำเปน็ เกี่ยวกับตัวเราเองท่ีอาจารยห์ รือคนสมั ภาษณ์อยากรู้ข้อมลู ต่างๆเกย่ี วกับตัวเราเชน่ อยากรวู้ า่ ชื่อ
อะไร พักทไ่ี หน เรียนอยูท่ ่ีไหน เคยทำอะไรมาบ้าง เรยี นได้เกรดเฉลย่ี เท่าไหร่ ถนัดอะไร ชอบวชิ าอะไร เก่งวิชา
อะไร เพื่อท่ีอาจารยห์ รือคนสัมภาษณ์จะสามารถประเมนิ ตัวนอ้ งๆแบบคร่าวๆไดใ้ นขณะสมั ภาษณห์ รือก่อน
สมั ภาษณ์ ถา้ Portfolio เขยี นมาดี กจ็ ะทำใหร้ ้สู กึ เปน็ บวกกับนอ้ งๆทมี่ าสัมภาษณ์ แต่ถา้ เขียนไม่ดีกจ็ ะคำ
มากมายรอคอยน้องๆอยู่ ซึง่ ก็ข้นึ อยกู่ ับอาจารย์ทีส่ มั ภาษณ์ว่าจะสอบถามอะไรบ้าง ดงั นั้นแฟ้มเลม่ เล็กๆนี่
แหละจะเปน็ ส่วนสำคญั มากส่วนหนึง่ เลยละ่ ท่ีจะช่วยใหน้ ้องๆไดเ้ ข้าไปเรียนในคณะและในมหาวทิ ยาลยั นนั้ ๆได้

บทท่ี 3

โครงงานคอมพวิ เตอร์ เร่ืองแฟ้มสะสมผลงานออนไลนจ์ ดั ทำขึน้ เพ่ือศึกษาการสร้างผลงานดา้ น
คอมพิวเตอรป์ ระกอบวิชาพฒั นาโครงงานคอมพิวเตอร์คอมพวิ เตอร์ โดยมีเนื้อหาเกยี่ วกับข้อมลู ส่วนตวั และ
จัดเปน็ โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาและเพ่ือรุ่นตอ่ ไป

วเิ คราะหแ์ ละออกแบบโปรแกรม

ขนั้ ตอนแรกเลย ต้องมรี ูปของตัวเองถา้ เห็นหน้าชดั เจนจะดมี ากค่ะ หลงั จากนัน้ ให้ Search ในแถบคน้ หา
ท่หี น้าแอพพลิเคชนั วา่ A4 คะ่ แลว้ กดค้นหาหลังจากนั้นแอพพลเิ คชน่ั จะข้นึ หนา้ template แบบต่าง ๆ ให้
เพ่ือน ๆ ได้เลือกค่ะ เพื่อน ๆ สามารถทีจะ Search โดยใชค้ ำวา่ Portfolio ก็ได้ค่ะ แต่ Template ข้นึ มานัน้
จะเปน็ แบบคล้าย ๆ กบั Resume มากกว่าค่ะ

ขน้ั ตอนที่สอง เม่ือเพอ่ื น ๆ เลือก Template ทีต่ อ้ งการขน้ึ มาได้แล้ว ก็ใส่รปู ตวั เองลงไปได้เลยค่ะ ขอ
แนะนำว่าใหเ้ พือ่ น ๆ เลือก Template ท่เี ข้ากบั รูปภาพของตวั เองได้ดี จะได้ไม่มปี ัญหาในการวางรปู ค่ะ
หลงั จากวางรปู เสร็จแล้วหากใครทย่ี ังไมแ่ ต่งรปู และต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นฟิลเตอร์ใหเ้ ขา้ กบั Template ก็
สามารถเลอื กฟลิ เตอร์ทป่ี ุ่มทางขวาบนได้เลยนะคะ

ข้นั ตอนที่สามหลงั จากเลือกฟิลเตอรเ์ สร็จแลว้ นะคะเราก็จะมาวางข้อความตา่ ง ๆ อย่างเช่น ชือ่ ของ ตวั เอง
แลว้ กช็ อ่ื โรงเรียนคะ่ ตราโรงเรียนด้วยนะคะ แลว้ ก็สงิ่ สำคัญเลยสขี อง Portfolio ควรจะเปน็ สีประจำ คณะที่
เราจะย่นื หรอื สีประจำมหาวทิ ยาลยั นัน้ ๆ หรอื ไม่ก็เป็นสีประจำโรงเรียนก็ได้ค่ะ

สำหรบั เทคนิคในการ เพ่ิมเงาของแตล่ ะข้อความให้ดูมมี ิติขึ้นน้นั ใช้วิธี copy ข้อความแรกออกมาแล้ว
เปลี่ยนเปน็ สีที่ตัวเองชอบสว่ นขอ้ ความเดิมกเ็ ปล่ยี นเป็นสดี ำค่ะหลังจากน้ันเราก็เอามาวางทับซ้อนกนั แลว้ ก็จดั
วางใหเ้ ยอี้ งกนั เลก็ น้อยทำให้ข้อความดูนน้ั มีมติ ิคะ่

ขั้นตอนสุดทา้ ยอยา่ ลมื กดเซฟไว้ก่อนนะคะ

บทที่ 4
ผลการดำเนินการ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องเล่มนี้จัดแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการสร้าง
ผลงานด้านคอมพิวเตอร์ประกอบวิชาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและ
จัดเปน็ โครงงานคอมพวิ เตอร์ประเภทวิเคราะหแ์ ละออกแบบโปรแกรม
รูปแบบหนา้ จอพร้อมอธิบายใต้ภาพ ( คือรปู การแคปหนา้ จอคอมตรงโปรแกรมท่ีนักเรียนใช้ทำโครงงาน
คอมพิวเตอร์)

บทที่ 5
อภิปรายผล ประโยชน์ที่ได้รบั จากโครงงาน และขอ้ เสนอแนะ

โครงงานคอมพวิ เตอร์ เร่ืองแฟม้ สะสมผลงานออนไลนเ์ ล่มนีจ้ ดั ทำขนึ้ เพ่ือศึกษาการสร้างผลงานดา้ น
คอมพิวเตอร์ ประกอบวชิ าพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมเี น้ือหาเกย่ี วกับข้อมูลส่วนตัวและจดั เปน็
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทวิเคราะหแ์ ละออกแบบโปรแกรม

อภปิ รายผล

จากการดำเนนิ งานโครงงานคอมพวิ เตอร์ เร่ือง แฟม้ สะสมผลงานออนไลนท์ ำให้ทราบว่า
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มีประโยชน์เพื่อใช้สะสมผลงานสะท้อนความคิดของผู้เรียน เพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้มากขึ้น เพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน มากกว่าการสอนในช้ั น
เรียน และช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเอง และมองเห็นความก้าวหน้าของ

ตนเองด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาให้เกิดความรับผิดชอบต่อ เป้าหมายและคุณภาพของการเรียนรู้และ
พัฒนาทกั ษะการเรียนรูใ้ ห้ดียง่ิ ขน้ึ

ประโยชน์ทไ่ี ดร้ บั จากโครงงาน
จากการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ืองแฟ้มสะสมผลงานออนไลนท์ ำให้ไดร้ บั ประโยชนค์ ือ

1. สอนนักเรยี นเปน็ รายบคุ คลให้นกั เรียนจดั ทำด้วยตนเอง แต่ละคนสามารถเลอื กทำงานแต่ละชิน้ ได้อย่าง
อิสระตามความสนใจและความสามารถของนักเรียนและสามารถนำผลงานมาปรับเปลี่ยนให้ดีขนึ้ ได้

2. ทำหนา้ ท่ีสะท้อนความสามารถและวิธีการทำงานของเด็กได้ทุกข้ันตอน
3. ทำหนา้ ท่ีแตกต่างจากแบบทดสอบท่ีสว่ นมากเป็นการสอบเพื่อหาท่ผี ดิ พลาด แฟ้ม
สะสมงานจะทำให้ครูสามารถหาจดุ เดน่ ของนักเรยี นไดม้ ากกว่าจดุ ด้อย

4. ทำหนา้ ที่สำคัญในการแจง้ ผลสำเร็จของนักเรยี นให้บคุ คลท่ีเกี่ยวข้องทราบ รวมท้ัง
สามารถนำไปใช้ในการอภปิ ลายความก้าวหน้าของนักเรยี นกบั ผ้ปู กครองได้ทำการประเมินจากแฟ้มสะสมงานก็
มีลักษณะเปิดเผยตรงไปตรงมา

5. การเก็บสะสมผลงานงานทุกชน้ิ ทีพ่ จิ ารณาคดั เลือกไวแ้ ล้วตอ้ งเขียน ชื่อ วนั เดือน ปตี ดิ
ไว้เพ่อื ให้สามารถประเมนิ พัฒนาการของเด็กได้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

จากการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องแฟม้ สะสมผลงานออนไลน์ จดั ทำข้ึนเพื่อให้คนที่เข้ามา
ศึกษาในผลงานของเราแลว้ สามารถนำไปปรบั ปรุงแก้ไขในอนาคตได้

ประมวลภาพกจิ กรรม

ประวตั ผิ จู้ ัดทำ

ช่ือ นายเกียรติศกั ด์ิ อนุไวยา ช้นั ม.5/2 เลขที่ 1
ท่ีอยู่ 29 หมู่ 8 บา้ นกนั จารย์ ตาบลจารพตั อาเภอศีขรภูมิ จงั หวดั สุรินทร์
E-mail : [email protected] facebook : Kaittisak Anuwaiya

บรรณานกุ รม

สารสนเทศท่ีสืบค้นจากเวบ็ ไซต์ตา่ งๆ

บรรณานุกรม

สเตม็ ศกึ ษา ประเทศไทย. ( ม.ป.ป.). สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม. [ออนไลน์]. สบื คน้ จาก
http://www.stemedthailand.org/?knowstem=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8
%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8
%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A

ศูนย์นวตั กรรมการเรียนและการสอน มหาวทิ ยาลยั วลยั ลักษณ. ( ม.ป.ป.). คู่มอื การใชง้ าน CANVA – ศนู ย์
นวัตกรรมการเรียนและการสอน. [ออนไลน์]. สบื คน้ จาก
https://cilt.wu.ac.th/backEnd/myfile/attKM/canva.pdf

LadyAlice. (12 พฤษภาคม 2563.). เเนะนำการทำ Portfolio งา่ ย ๆ by Canva EP 1 !!!. [ออนไลน์].
สืบค้นจากhttps://cities.trueid.net/north-east/khon-
kaen/%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3-
portfolio-%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%86-by-
canva-ep-1-trueidintrend_132713

suthinan. (ม.ป.ป.). ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก
http://suthinan.com/definition_project/


Click to View FlipBook Version