The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม - มกราคม 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yuuwaan, 2021-11-03 02:45:42

จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม - มกราคม 2564

จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม - มกราคม 2564

ฉบบั ประจาํ เดอื น ตลุ าคม 2564

โครงการเยี่ยมเยยี นนกั เรยี นทนุ พระราชทาน

วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงาน โดยคณะทํางานฯ ไดขอเขาเยี่ยมเยียนและรับฟงปญหา
อธิการบดี นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อานรรต นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ทุกชั้นป ที่กําลังศึกษาใน
ใจสําราญ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมี า พรอ มทั้งคณาจารย และ
กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ พรอ มท้ังบุคลากรกองวิเทศ ผูประสานงาน ผา นส่ืออิเล็กทรอนกิ ส (ออนไลน)
สัมพันธ ไดตอนรับ รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน สุดรุง
และผูชวยศาสตราจารย ดร.บุฑริกา บูลภักด์ิ คณะทํางาน
ฝายจัดการทุนการศึกษา ซึ่งไดจัดโครงการเย่ียมเยียน
นักเรยี นทุนพระราชทาน ภายใตโ ครงการพระราชทานความ
ชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา

มร.นม. จบั มอื ราชมงคลอสี าน เดนิ หนา ความรวมมอื ตางประเทศ

นําโดย ดร.อนิรุธ พิพัฒนประภา ผูชวยอธิการบดี และ
ดร.ธีระวัฒน อาจปรุ หัวหนาศูนยศึกษานานาชาติและงาน
วิเทศสมั พันธ เขาศึกษาดูงานดานตางประเทศของกองวิเทศ
สัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ หองประชุม
ดร.เศาวนิตฯ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยในท่ีประชุมไดพูดคุย
แลกเปลี่ยนงานดานวิเทศสัมพันธและทิศทางการดําเนิน
กจิ กรรมนานาชาตใิ นอนาคตของทง้ั สองมหาวทิ ยาลยั รวมกัน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ
สํานักงานอธิการบดี นําโดย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.อานรรต ใจสําราญ รองอธิการบดีฝายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย กจิ การพิเศษและวิเทศสัมพันธ พรอมทง้ั
บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ ตอนรับผูบริหารและ
บุ ค ล า ก ร จ า ก ศู น ย ศึ ก ษ า น า น า ช า ติ แ ล ะ ง า น วิ เ ท ศ
สัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขา วกจิ กรรม: ตลุ าคม 2564

ราชภฏั โคราชเดนิ หนา จดั ประชมุ แลกเปล่ียนพฒั นาความรว มมือทางวชิ าการกบั มหาวิทยาลยั จนี

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ จากการประชุมไดมีการแลกเปล่ียนขอมูลหลักสูตรโดย
นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อานรรต ใจสําราญ วิทยากรจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ในเร่ืองการสงนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ มาฝกประสบการณวิชาชีพ (Student works) การจัดทํา
พรอมดวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยไมกลายเปนหิน หลักสูตรรวมกันในสาขา Geotoursim รวมท้ังการ
อาจารยจากหลักสตู รอตุ สาหกรรมการทองเท่ียว และ แลกเปล่ียนขอมูลของแหลงทองเท่ียวเชิงธรณี (Khorat
อาจารยจากหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ประชุม Geopark) โดยมีผูเขารวมรับฟงการบรรยายจํานวน 24 คน
แลกเปล่ียนหารอื ในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ การบรรยายดังกลาวดําเนินไปอยางเรียบรอย ทําใหท้ังสอง
ทางวิชาการกับ East China University of มหาวิทยาลัยไดรับขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อดําเนินกิจกรรม
Technology (ECUT) มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐ ความรว มมอื ในลําดับตอ ไป
ประชาชนจนี

ประชาสมั พนั ธเปดรบั สมคั รโครงการ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ประจาํ ป 2565-2566

โครงการ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting
Scholar Program ประจําป 2565-2566 เปดรับ
สมัครแลว !
ผทู ่ีสนใจสามารถศึกษารายละเอียดไดท ี่ :

- shorturl.at/htQV7
ระยะเวลาการเปด รบั สมัคร :

- วันนี้ ถงึ วนั ที่ 30 พฤศจกิ ายน 2564

ฉบบั ประจําเดอื น กนั ยายน 2564

ราชภฏั โคราชรวมประชมุ คณะกรรมการจดั การแขง ขนั
วอลเลยบ อลสโมสรชงิ ชนะเลศิ แหง เอเชยี

วันท่ี 1 กันยายน 2564 กองวิเทศสัมพันธนําโดย ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง นี้ ไ ด ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น า ข อ ง
นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผูอํานวยการ คณะกรรมการฝายตางๆ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กองวิเทศสัมพันธ พรอมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ นครราชสมี าเปนผูรับผดิ ชอบในการจัดหาลามผูแปลภาษา
เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขันวอลเลยบอล และประสานงานประจําทีมนักกีฬาในรายการแขงขัน
สโมสรชิงชนะเลิศแหงเอเชีย (2021 Asian Club วอลเลยบอลดงั กลาว
Volleyball Championship) ณ หองประชุมโรงแรม
เซนเตอรพ อยต เทอรมินอล 21 โคราช

ผบู ริหาร พรอมทั้งคณาจารย นํานักเรยี นทุนพระราชทานฯ เขาเฝาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รตั ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วนั ที่ 16 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการพระราชทานความชว ยเหลือแกร าชอาณาจกั ร
นครราชสมี า นาํ โดยผชู วยศาสตราจารย ดร. อานรรต กมั พูชา ดําเนินการตอเนื่องต้ังแตปพุทธศกั ราช 2554 ท้ังน้ี
ใจสําราญ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย นักเรียนทุนพระราชทานฯดังกลาว เปนนักเรียนท่ีผานการ
กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ พรอมทั้งคณาจารย คั ด เ ลื อ ก ใ น โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ร า ช ท า น ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ แ ก
แ ละ บุค ลา ก ร ก อ งวิ เท ศสั มพั น ธ นํา นั ก เรี ย น ราชอาณาจักรกัมพูชาดานการศึกษา เพื่อรวมสนอง
ทุนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2561 - 2564 พระราชดําริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
จํานวน 8 คน เขาเฝาทูลละอองพระบาทสํานึกใน พระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ที่จะพัฒนาระบบ
พระมหากรุณาธิคณุ ผา นสื่ออเิ ล็กทรอนกิ ส (ออนไลน) การศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเยาวชนกัมพูชา และพัฒนาดาน
ณ หองประชุม วังสระปทมุ เขตปทมุ วัน กรุงเทพฯ ก า รเจ ริ ญ สัม พั นธ ไมตรี ร ะ ห ว า งป ระ เทศไท ย แ ล ะ
ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งยังเปนการสรางความรวมมือ
ในระดับสากลอีกดว ย

ฉบบั ประจำเดอื น สงิ หาคม 2564

กองวิเทศสัมพนั ธ์ คดั เลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขนั
วอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลศิ แหง่ เอเชยี (2021 Asian Cup Volleyball

Championship)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
Conference เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและ
ประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) โดย
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 27
กันยายน – 15 ตลุ าคม 2564

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันท่ี
19 สิงหาคม 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลอื ก
ได้ที่ Facebook fanpage และที่ Website กองวิเทศสมั พนั ธ์

กองวเิ ทศสมั พันธ์ม่งุ เสริมศกั ยภาพทกั ษะภาษาอังกฤษให้กับบคุ ลากรสำนกั งานอธิการบดี

การดำเนินโครงการดังกลา่ วได้จัดอบรมสำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยบรรยากาศในการอบรม
นั้นทางกองวิเทศสัมพันธ์จะให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมอย่างสนุกสนานและเป็นกนั เอง ทั้งนี้ เนื้อหาในการอบรม
จะเน้นเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ได้จริง ซึ่งจะ
สมมตเิ หตกุ ารณ์ต่างๆ เพ่ือใหผ้ ูเ้ ขา้ อบรมมีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
อกี ทง้ั ยังแทรกเทคนคิ การจดจำคำศัพท์ทจ่ี ำเป็นอีกดว้ ย

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย
นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English
in Workplace) ประจำปี 2564 สำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติ
จาก นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธกิ ารบดี เปน็ ประธานในพธิ ีเปดิ โครงการฯ

ขา่ วกิจกรรม : สิงหาคม 2564

กองวิเทศสัมพันธจ์ ดั โครงการสมั มนาเชิงปฏบิ ัตกิ ารเสริมศักยภาพงานวิเทศสมั พันธ์ ประจำปี 2564

การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และหาแนวทางในการพัฒนางาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ให้สามารถปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล และทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม
ตา่ งๆ มีความสอดคล้องและบรรลุวัตถปุ ระสงคข์ องมหาวทิ ยาลัย

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนิน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศ
สัมพนั ธ์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเลก็ ทรอนิกส์ออนไลน์
Zoom Conference โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งให้ทิศทางและ
แนวทางการปฎิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ และมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง และนางสาว
จารุพรรณ จันทร์แรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จำนวน 7
คน เขา้ ร่วมอบรม

สถานทตู สหรฐั ฯ เปดิ สมคั รเข้าร่วมโครงการ 2022 YSEALI

สถานทตู สหรฐั ฯ และโครงการ Young
Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)
ขอเชิญผสู้ นใจทีม่ อี ายุระหว่าง 20-30 ปี สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 2022 YSEALI VIRTUAL REGIONAL
WORKSHOP: ENHANCING HUMAN CAPITAL IN
HEALTH ซ่ึงเหมาะสำหรบั ผู้ทีส่ นใจด้านประเด็นการ
บริหารนโยบายสาธารณสุข
**หมดเขตรบั สมัครวนั ที่ 19 กันยายนน้ี**

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร และดูรายละเอียด
เพิม่ เติมไดท้ ี่ yseali.phad.org

ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ราชภัฏโคราชหารือเรือ่ งการจดั การเรยี นการสอนในช่วงท่ีมกี ารระบาดของไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ Yuxi Normal University

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน ทั้งนี้ ในที่ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้
อธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเฉลิม
ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการ ฉลองการก่อตั้งพรรคครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตร พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา และได้หารือแนวทางเพื่อแก้ปัญหาจาก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือกับผู้บริหารและ (COVID-19) ส่งผลให้นักศึกษาชาวจีนจาก YXNU ไม่สามารถ
คณาจารย์จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐ เดินทางเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ จึง
ประชาชนจีน เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน จำเป็นต้องหารือข้อสรุปและแนวทางในการจัดการเรียนการ
รูปแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับ เรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตลอดจนความ
นักศึกษา รวมถึงหารือความเป็นไปได้ในการสร้างกิจกรรมด้าน ร่วมมือในดา้ นอ่นื ๆ ตอ่ ไปในอนาคต
อื่นๆ ในอนาคต และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้
ภาวการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่าน Application Dingtalk

ราชภัฏโคราชพรอ้ มจัดการเรยี นการสอนให้กบั นักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วย ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาและให้เกิด
ศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ อธิการบดีฝ่าย ภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
กิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
ประชุมหารือเร่อื งแนวทางการจัดการเรยี นการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ให้กับนักศึกษาสัญชาติจีน จาก Yuxi Normal
University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน และการ
จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก (Smart Classroom)
เพื่อสนับสนุนการสอน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 ร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการ
ส่อื สารสำหรบั ชาวตา่ งประเทศ อาจารยผ์ สู้ อนซงึ่ รบั ผดิ ชอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว และ
บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ดร. เศาวนิต
เศาณานนท์ อาคารเฉลมิ พระเกยี รติ (อาคาร 9) ชน้ั 3

ข่าวกิจกรรม : กรกฎาคม 2564

โครงการยวุ ทตู มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รนุ่ ท่ี 12

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนิน นอกจากนี้ นักศึกษา ยัง ได ้รับ ฟัง บร รยาย ข ้ อ มู ล
โครงการยวุ ทูตมหาวิทยาลัยราชภฏั นครราชสีมา คร้งั ท่ี 12 จังหวัดนครราชสีมาในสถานที่สำคัญต่างๆ โดยมี อาจารย์พิศิษฐ์
(NRRU Young Ambassadors 2021) โดยได้รับเกียรติ พวงมลิวัลย์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัด
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ นครราชสีมา ดังนี้ อนุสาวรีย์ท้าวสรุ นารี วัดศาลาลอย ข้อมูลชุมชน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และข้อมูลพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ
และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังข้อมูลในรูปแบบ Virtual tour จาก ผศ. ดร.
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี Paul J. Grote และคุณธิภัทร์ ธรรมโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ บรรยาย
ไพบลู ยน์ ุกลู กิจ เปน็ วิทยากรใหก้ ารอบรม จากพพิ ิธภัณฑ์ไมก้ ลายเป็นหนิ ฯ อกี ดว้ ย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาอย่าง
2019 (COVID-19) กองวเิ ทศสมั พนั ธ์จึงได้ปรบั รูปแบบการ ต่อเนื่องในทุกๆ ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ดำเนินกิจกรรมยุวทูตเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ นักศึกษาในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ พัฒนาการใช้
Zoom Conference เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และยังมีส่วนช่วยที่สำคัญในการ
ประโยชน์สงู สดุ แกน่ ักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติ
ทไี่ ดร้ บั มอบหมายจากมหาวิทยาลัย
และในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศ
สัมพันธ์ ได้ดำเนินการอบรมในรูปแบบออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังการ
อบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาจาก
คุณชุตินันท์ ทองคำ บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และอบรมเรื่องการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและ
ผู้แปลภาษาจาก นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์ เป็นวิทยากร
ถา่ ยทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชนใ์ ห้กบั นักศกึ ษา

ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศตอ้ นรับนกั ศึกษาชาวจีน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ
นครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ จะดำเนนิ การ
เนาวนนท์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต เตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาชาวจีน ระหว่างวันที่
ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 19-23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Ding Talk และ
กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวให้โอวาท VOOV โดยนักศึกษาชาวจีนจาก YXNU จะศึกษาหลักสูตร
แก่นักศึกษาชาวจีน โดยมีผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ
สาขาวชิ าภาษาไทยเพอ่ื การสื่อสารสำหรับชาวตา่ งประเทศ ชาวต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในชั้นปีที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากร และ 4 เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ
กองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการต้อนรับและปฐมนิเทศ ออนไลนด์ ว้ ยเชน่ กัน
นักศึกษาชาวจีนชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 คน และชั้นปีที่ 4
จำนวน 27 คน ผ่านระบบออนไลน์ Ding Talk

ฉบบั ประจำเดอื น มถิ นุ ายน 2564

นักศึกษาทนุ ฯ จากกัมพชู า เดินทางมาศกึ ษาท่รี าชภัฏโคราช

ว ั น ท ี ่ 8 ม ิ ถ ุ น า ย น 2564 Miss Sreyna Hon
นักเรียนทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบ
อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศ
สัมพันธ์ เพื่อแนะนำตัวเองและรับฟังโอวาทจาก
อธิการบดี พร้อมทั้งรับการปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่กอง
วิเทศสัมพันธ์ ซึ่งนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จะศึกษาใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เป็นระยะเวลา 4 ปี

ราชภัฏโคราชมงุ่ หาแนวทางบรหิ ารจดั การโครงการนักเรียนทนุ พระราชทาน ภายใตก้ ารระบาดของ COVID-19

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ ในการประชุมดังกล่าวได้สรุปผลการดำเนินโครงการ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ นักเรียนทุนพระราชทานที่ผ่านมาและผลกระทบจาก
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา (COVID-19) พร้อมทั้งได้กล่าวถึงแนวทางการบริหาร
เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศ จัดการโครงการนักเรียนทุนพระราชทานภายใต้โครงการ
สัมพันธ์ และนางสาวกัลยาณี อินทรพาณิชย์ นัก พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
วิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากสถาบัน ด้านการศกึ ษา
เจ้าของทุนการศึกษา เพื่อหาแนวทางการบริหาร
จัดการโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้
ภาวการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวิดีโอ Zoom
Conference

ฉบับประจำเดอื น พฤษภาคม 2564

นศ. ราชภฏั โคราชผ่านการคัดเลอื กในการแข่งขนั สอบชงิ ทนุ นักศึกษา
แลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ขณะนี้นักศึกษาอยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบ
จิณห์จฑุ า ศรวี ิชา นักศกึ ษาชน้ั ปีท่ี 3 หลักสูตรศิลปศาสตร TOEFL iBT เพื่อให้มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตาม
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ เกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในเดือน
สังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์ มกราคม 2565 หากการสอบเสร็จส้ินและผ่านตามเกณฑ์
และไดร้ บั การเสนอช่อื ในสถานะตัวจริง ในการแข่งขันสอบ จะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการสถานะผู้เข้าร่วมใน
ชิงทุนนักศ ึกษา แ ลก เปลี ่ยน 2021-2022 Global เดือนมถิ นุ ายน 2564 ต่อไป
Undergraduate Exchange Program

กองวเิ ทศสัมพนั ธ์เดินทางไปสง่ นกั เรยี นทุนฯ ท่สี ำเรจ็ การศึกษากลบั ประเทศกัมพูชา

วันที่ 3 พฤษภาคม กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว
2564 กองวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา
เดินทางไปส่งนักเรียนทุน อำนวยความสะดวกในการผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนบ้าน
พระราชทานฯ ชาว คลองลกึ อำเภออรัญประเทศ จังหวดั สระแก้ว ซง่ึ หลังจาก
กัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จาก ที่นักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางถึงราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 4 คน กัมพูชาแล้ว จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ
ซึ่งเดินทางกลับราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมกันกับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-
นักเรียนทุนพระราชทานฯจากมหาวิทยาลัย 19 ของราชอาณาจกั รกัมพูชาตอ่ ไป
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 4 คน,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 คน, มหาวิทยาลัยราช
ภฏั บุรีรัมย์ 2 คน รวมท้งั ส้นิ 16 คน โดยคณะทำงาน
ฝ่ายประสานงาน โครงการทุนพระราชทานฯ ได้ขอ
ความอนุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว,

ข่าวกิจกรรม : พฤษภาคม 2564

กองวิเทศสมั พนั ธ์ประชมุ หารอื เพอ่ื ดำเนนิ กิจกรรมความร่วมมอื กบั มหาวทิ ยาลยั ไต้หวนั

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี ประชุมร่วมกับ National
Pintung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน เพื่อ
หารือการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศ
อาเซียนเข้าร่วม เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ฟิลปปินส์ อินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัย
อนื่ ๆ ในประเทศไทย

ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปล่ยี น FALL 2021YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP

สถ า นทู ตสห ร ั ฐ อ เม ริ กา และ Young
Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)
ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ
ทุนแลกเปลี่ยน FALL 2021 YSEALI ACADEMIC
FELLOWSHIP

โครงการ YSEALI Academic Fellowship
เป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แบบเต็มจำนวน
ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
(ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าทำ
วีซ่า ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการ
แล้ว)

โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-
25 ปี สามารถเลือกสมัครในหัวข้อตา่ งๆ ได้ตามลิง้ ด์
https://bit.ly/3psybBE

**หมดเขตรับสมัครวนั ท่ี 30 พฤษภาคม 2021**

ฉบับประจำเดือน เมษายน 2564

กองวิเทศสมั พนั ธป์ ระชุมหารือความเปน็ ไปไดใ้ นการจดั ทำหลกั สูตรร่วมกบั
มหาวทิ ยาลัยในประเทศจนี

วันที่ 2 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ
หลกั สตู รภาษาจีน พรอ้ มทง้ั ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี
ไพบูลย์นุกูลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือความ
เป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาจีน ในปีการศกึ ษา 2565

ราชภฏั โคราชหารือผลกั ดันจดั ตัง้ สถาบันขงจื่อร่วมกับมหาวทิ ยาลัยจนี

วันที่ 26 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
พร้อมด้วยอาจารย์จิราพร ปาสาจะ ประธาน
หลักสูตรภาษาจีนและคณาจารย์จากหลักสูตรจีน
ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการร่วมกันผลักดัน
ให้เกิดการจัดตั้งสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัย Sanda
University เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นำโดย ศาสตราจารย์ เจี้ยนหวา ฟาน คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รวมถึง
การหารือเรื่องการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)
ระหว่างทงั้ สองมหาวิทยาลัย

ขา่ วกิจกรรม : เมษายน 2564

ราชภัฏโคราชหารือความร่วมมอื ทางวิชาการในรูปแบบออนไลนร์ ่วมกบั มหาวทิ ยาลัยจนี

วันที่ 27 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยา ในการ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ จัดทำหลักสูตรร่วม (Joint Degree) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geotourism)
พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน เ น ื ้ อ ห า ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ น ้ น เ ร ื ่ อ ง ก า ร ส ่ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ม า ฝึ ก
ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
อาจารย์จากหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ประชุมหารือ บุคลากร การจัดการเรียนสอนในบางรายวิชาร่วมกันใน
ความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ รูปแบบออนไลน์ การจัดทำหลักสูตรร่วมกันในสาขา
ท า ง ว ิ ช า ก า ร ก ั บ East China University of Geotoursim การแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย รวมถึงการ
Technology (ECUT) มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างทั้งสอง
ประชาชนจนี นำโดย Mr. Yang Bo รองอธกิ ารบดี มหาวิทยาลัย

ประชาสมั พนั ธท์ ุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS)

ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอ 1. บุคลากรในสถานศึกษาของประเทศไทย (ผู้ที่ทำงาน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง http://bit.ly/3fnU6Hu และหากมีผู้สนใจสมัครขอรับ
Scholarship Programme (YCYLS) ป ร ะ จ ำ ปี กับอาเซียน และอาเซียน-จีน หรือเคยทำงาน/ศึกษาใน ทุนดังกล่าว สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน
2564 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกบั และดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทุกฉบับ
บุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล และบุคลากรใน สาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียนจะได้รับการพิจารณา และจัดทำเป็นไฟล์ PDF ส่งไปยังสำนักปลัดกระทรวง
สถานศึกษาของประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษา ณ เปน็ กรณพี ิเศษ) อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางไปรษณีย์
ส ถ า บ ั น อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า ใ น ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ ป ร ะ ช า ช น จี น อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายใน
จำนวน 15 ทุน ซึง่ ประกอบด้วย 2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น คะแนน IELTS วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564
1) ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน อย่างน้อย 6.0 หรือคะแนน TOEFL อย่างน้อย 80 หรือผล
2) ทนุ ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน การทดสอบอ่นื ท่เี ทียบเทา่ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
3) ทุนสำหรบั การทำวิจัยระยะสัน้ จำนวน 5 ทุน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หมายเลขติดต่อ
3. มอี ายุไม่เกิน 45 ปี สำหรบั การสมคั รเข้าศึกษาระดับ 1548
โดยรัฐบาลจีนและภาคีความร่วมมือเป็น ปรญิ ญาโทหรือเอก
ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (full
scholarship) 4. มีประสบการณ์การทำงานไมต่ ่ำกวา่ 1 ปี
5. ไม่เป็นผู้สมัครรับทุนอื่นของรัฐบาลจีนในเวลา
กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์ทุน เดียวกัน
ดังกล่าวไปยังบุคลากรที่สนใจและมีคุณสมบัติ 6. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยจีนที่
เบื้องต้นตามท่กี ำหนดดงั นี้ สมัคร

ฉบบั ประจำเดอื น มนี าคม 2564

ราชภัฏโคราชเตรยี มความพรอ้ มหลกั สตู รรองรบั นักศกึ ษาชาวจนี

วันท่ี 3 มนี าคม 2564 กองวิเทศสัมพนั ธ์ นำโดย ผชู้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนจากสาขาวิชาบริหาร
การศึกษา และสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาว
ต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการ
จัดทำ Foundation Courses สำหรับนักศึกษาชาวจีน
ที่จะเดินทางมาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหาร
การศกึ ษา ณ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏนครราชสมี า

นักเรยี นทุนพระราชทานฯ เดนิ ทางถงึ ประเทศไทย

วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะทำงานฝ่ายประสานงาน ซึ่งหลังจากที่เข้ารับการกักกันโรคแล้วนักเรียนทุนฯ
ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร จะเข้ารับการอบรมภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กัมพูชา ได้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก บุรีรัมย์ จำนวน 24 คน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 29 คน ตั้งแต่
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2564 โดยในกลุ่ม
จากราชอาณาจักรกัมพูชา รอบที่ 1 กลุ่มที่ 2 จำนวน นักเรียนทุนฯ ดังกล่าว มีนักศึกษาที่จะเดินทางมาศึกษา
30 คน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยที่จุดผ่านแดนช่องจอม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมเดินทาง
และเขา้ รบั การกกั กันโรค ณ โรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลยั มาดว้ ย จำนวน 1 คน(Miss Sreyna Hon) ซ่งึ จะเดนิ ทาง
ราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 14 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 17 มาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อศึกษาในสาขาวิชา
มนี าคม 2564 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 4 ปี

ขา่ วกิจกรรม : มีนาคม 2564

สนทนาออนไลนก์ บั นกั ศกึ ษาจีน

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนิน
กิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษา
ชาวจีน ผ่านการสนทนาแบบ Live Talk ผ่าน
โปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการสนทนาภาษาไทย
ประจำสัปดาห์ โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท
อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เพ่ิง
เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติการสอนภาษาไทย
ใหแ้ กน่ กั ศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal University
(YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา
เกือบ 2 ปี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการสนทนา
ในครงั้ นีด้ ้วย

สมั ภาษณค์ ดั เลอื กนกั ศึกษาเขา้ แขง่ ขนั ชิงทุนการศึกษา Global UGRAD ณ ประเทศสหรฐั อเมรกิ า

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวดลยา เพ็ชรดี โดยจะเริ่มเรียนในเทอม Fall 2021 (สิงหาคม -
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ธันวาคม 2564) หรือ Spring 2022 (มกราคม - พฤษภาคม
และ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชา 2565) และจากดำเนินการคัดเลือกดังกล่าว มีนักศึกษา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ ู ้ ผ ่ า น ก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก เ ส น อ ช ื ่ อ จ า ก ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ พ่ื อ
พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติ สอบแขง่ ขนั ขอรับทุน จำนวน 2 คน ดังรายชอ่ื ต่อไปนี้
สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอเข้าแข่งขันทุน
นักศกึ ษาแลกเปล่ียนสำหรับมหาวิทยาลัยในภมู ิภาค 1. นางสาวจิณห์จุฑา ศรีวิชา หลักสูตรศิลปศาสตร
สำหรับปีการศกึ ษา2564(Global Undergraduate บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
Exchange Program 2021-2022) โดยโครงการน้ี สังคมศาสตร์ ช้นั ปีท่ี 3
เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมี
ภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและ 2. นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา หลักสูตรศิลปศาสตร
อภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูน บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
ภาวะผนู้ ำ และเรยี นรู้ชวี ิต สงั คม วัฒนธรรม รวมถึง สงั คมศาสตร์ ชน้ั ปที ี่ 3
ระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
(5 เดือน)

ประชมุ แนวทางและความเป็นไปได้ในการจดั ทำหลักสตู รรว่ มกบั มหาวทิ ยาลยั จีน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ทงั้ นี้ จากการประชุมหารอื ดังกลา่ ว ไดเ้ ลง็ เหน็ ว่าการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดี จัดทำหลักสูตรร่วมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงธรณี
ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมหารือ จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯ ในการเปิดรับ
ร่วมกับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ หลักสูตรอุตสาหกรรมการ นักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจาก
ท่องเที่ยว และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากร ปัจจุบันในหลายประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของ
ธรณฯี โดยท้งั สามหนว่ ยงานมคี วามสนใจที่จะดำเนินความ การศึกษาดา้ นการทอ่ งเทยี่ วเชิงธรณมี ากข้ึน
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย East China
University of Technology (ECUT) ม ณ ฑ ล เ จ ี ย ง ซี
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดทำหลักสูตรร่วม
(Joint Degree) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ( Tourism Geoscience
Education)

ประชาสมั พันธโ์ ครงการทนุ จนี เรียนฟรี!

ด้วยทางบริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด
( Education Overseas Co.,Ltd) ท ำ โ ค ร ง ก า ร
ร่วมกับ JS Carnival ประเทศจีน และดำเนินการ
ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นสมัคร จนถึงเร่ิม
การศึกษาท่ีประเทศจีน ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้า
โครงการดังกล่าว

ประเภทของทุนที่ทามหาวทิ ยาลยั ในประเทศจีน
มอบให้มดี ังน้ี

1. ทุนเรียนฟรีภาษาจีน 1 ปี (บางมหาวิทยาลัย
มคี ่าใช้จา่ ย)

2. ทุนเรียนฟรีปริญญาตรี หลักสูตรภาคภาษาจีน
หลกั สตู รภาคภาษาองั กฤษ

3. ทุนเรียนฟรีปริญญาโท หลักสูตรภาคภาษาจีน
หลกั สตู รภาคภาษาอังกฤษ
อ่านรายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ : https://cutt.ly/icuVc5L

ฉบับประจำเดอื น กมุ ภาพันธ์ 2564

ราชภฏั โคราชรับการตรวจเยีย่ มการทำงานของอาจารยช์ าวต่างชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ให้การ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดสิทธิและ
ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา หน้าที่ตามกฎหมายให้แก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้
เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มีการจ้างคนต่างด้าว ณ รับทราบเปน็ ทเี่ รยี บร้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจ้างอาจารย์
ชาวต่างชาติ จำนวนทั้งหมด 6 คน โดยอาจารย์
ชาวต่างชาติทุกคนมีเอกสารการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานถกู ตอ้ ง

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Global Undergraduate Exchange Program
2020-2021) ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิ า

ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย กองวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดังกลา่ วให้กบั นกั ศึกษาทส่ี นใจ
เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศกึ ษาแลกเปลี่ยนสำหรบั
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 โดยสามารถดาวนโ์ หลดเอกสารและศกึ ษารายละเอียด
( Global Undergraduate Exchange Program ได้ที่ : https://bit.ly/2Q6IY7g
2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียน
ดีและมีภาวะความเป็นผู้นำได้เรียนร่วมกับนักศึกษา ภายหลังจากที่สมัครแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดที่
และอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูน กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์
ทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม วิชาชีพทบั แกว้ ภายในวันศุกรท์ ี่ 5 มีนาคม 2564
รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
(ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall
2021 (สิงหาคม - ธันวาคม 2564) หรือ Spring
2022 (มกราคม - พฤษภาคม 2565)

ฉบับประจำเดอื น มกราคม 2564

กองวเิ ทศสัมพนั ธส์ นทนาออนไลนต์ ่อเน่ืองกบั นกั ศกึ ษาจีน
ผ่านการเรยี นแบบ Live Talk

วันที่ 13 มกราคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนิน สำหรับหัวข้อการสนทนาในครั้งนี้คือ “นิทาน
กิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาชาวจีน พื้นบ้านจีน” โดยให้นักศึกษาชาวจีนได้เล่านิทาน
ผ่านการเรียนแบบ Live Talk ผ่านโปรแกรม Ding Talk คนละ 1 เร่ือง เป็นภาษาไทย ไมซ่ ำ้ กันในกลมุ่ ซ่ึงรูปแบบ
ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษา การเล่าเรื่องเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของนักศึกษาชาวจีน
ต่างชาตไิ ดม้ ีประสบการณ์ดา้ นภาษาไทยในขณะท่ยี ังอาศัย นั้นได้นำเสนอในแบบที่เข้าใจได้ง่าย เช่น การนำเสนอ
อยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับ โดยใช้รูปภาพ หรือใช้โปรแกรม Power point
ภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความ presentation เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวนี้จะดำเนินไป
พรอ้ มก่อนเดนิ ทางมาศึกษาต่อท่ปี ระเทศไทย จนถงึ เดอื นกุมภาพันธ์ 2564

ประชาสมั พันธ์ทุนการศกึ ษาสาขาวศิ วกรรมศาสตร์ ณ Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น

ด ้ ว ย Kyoto University of Advanced Science
ประเทศญีป่ ุ่น ไดป้ ระชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษา
ร ะ ด ั บ ป ริ ญ ญ า ต ร ี ถ ึ ง ป ร ิ ญ ญ า เ อ ก ข อ ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติโดยไม่จำกัด
จำนวนทุน ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร
ผลการศกึ ษา และผลคะแนนทดสอบภาษาองั กฤษ

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์: shorturl.at/rGSV7 หรือที่
เว็บไซต์ http://www.kuas.ac.jp/en/downloads
หรือติดต่อผู้ประสานงานของ KUAS (Ms. SAITO Mika)
ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
และ [email protected]


Click to View FlipBook Version