The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

G4_640210074_ณษรา กาญจนเจตนี_เกรซ_Portfolio

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by minlymilll555, 2022-03-23 03:38:43

G4_640210074_ณษรา กาญจนเจตนี_เกรซ_Portfolio

G4_640210074_ณษรา กาญจนเจตนี_เกรซ_Portfolio

POSTFOLIO

640210074 NASARA KANJANAJETTANEE

PROJECT DESIGN 1 :
MY HOUSE

ASSIGNMENT 1:1 :
Program / User and behavior analysis / Area requirement

PD1_A1:1 :
Program / User and behavior analysis / Area requirement

DAILY ROUTINE

วิเคราะห์กับตัว USER เป้นส่วน
ใหญ่ ซึ่งตัว USER ในครั้งนี้ก็ให้เป็ น
ตัวเราคนเดียว จากนั้นสังเกต
พฤติกรรมของเราว่าเราทำกิจวัตร
อย่างไรบ้าง และกิจวัตรนั้นเราได้ใช
อะไร พื้นที่ประมาณไหน ซึ่งกิจวัตร
ที่ได้ก็จะเป็ นการนอนหลับ การอาบ
น้ำแปรงฟั น การแต่งตัว และการ
รับประทานอาหาร แล้วจากนั้นก็มา
ดูว่ากิจวัตรนั้นใช้เฟอร์นิเจอร์อะไร
บ้างขนาดเท่าไหร่ แล้วเอามารวม
กันเพื่ อดูขนาดพื้นที่ใช้สอยและ
MAPPING DIAGRAM ถึงการใช้
งานของเรา

PD1_A1:1 :
Program / User and behavior analysis / Area requirement

HOBBIES

จากนั้นวิเคราะห์ในส่วนงานอดิเรกกันต่อ ซึ่งงานอดิเรกของเราคือการต่อจิ๊กซอ และอ่านหนังสือ ก็ได้ดู
เฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็ นและขนาดเพื่ อนำมาจัดวางหาพื้นที่ใช้สอย

PROJECT DESIGN 1 :
MY HOUSE

ASSIGNMENT 1:2 :
Function analysis

PD1_A1:2 :
Function analysis

งานนี้เริ่มมาวิเคราะห์ตัวฟั งก์ชันกันมากขึ้น โดยดูก่อนว่ากิจกรรมนั้นมีอะไรบ้าง แล้วเอามาจัดเป็ นให้เป็ นฟั งก์ชันด้วยเงื่อนไขที่ต่างกัน

PD1_A1:2 :
Function analysis

เมื่อเลือกฟั งก์ชันได้แล้ว (ACTIVITIES RELATIONSHIP) ก็นำเอามาจัด บางฟั งก์ชันรวมหลายกิจกรรม บางฟั งก์ชันเป็ นกิจกรรมเดียว ก่อนจะดูขนาด
พื้นที่ใช้สอย และดูความสัมพันธ์ของฟั งก์ชัน

PD1_A1:2 :
Function analysis

จากนั้นนำเอาห้องที่ได้ออกแบบเหล่านั้นมารวมกันจนเกิดเป็ นก้อนฟั งก์ชันขนาดใหญ่ที่แต่ละฟั งก์ชันมีความสัมพันธ์กัน มีการวางรูปแบบ วิธีการจะเดิน
ไปเจอ มีช่องเปิ ดต่าง ๆ และแสดงด้วยเส้นสีชมพู เข้มเป็ น Mapping Diagram ในการไปแต่ละฟั งก์ชัน และเส้นหนาน้อยลงมาและสีชมพู อ่อนลงมาเป็ น
การแฃทนด้วยการทำกิจกรรมภายในฟั งก์ชันนั้น ๆ

PROJECT DESIGN 1 :
MY HOUSE

ASSIGNMENT 1:3 :
Form and Space

PD1_A1:3 :
Form and Space

พัฒนาในส่วนของการวิเคราะห์ฟั งก์ชันโดยเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ ก็คือการให้แสงแดดส่องลงมาในฟั งก์ชันที่ต้องการแสง ณ เวลานั้น ๆ จึง
นำเงื่อนไขของแสงและเวลามาประยุกต์จนเกิดเป็ นกลุ่มฟั งก์ชัน

PD1_A1:3 :
Form and Space

ใช้เครื่องมือเป็ นการเจาะ เจาะในแต่ละฟั งก์ชันในทิศที่ฟั งก์ชันนั้นต้องการแสงในเวลานั้น ๆ และต้องการในปริมาณขนาดไหน

PD1_A1:3 :
Form and Space

นำฟั งก์ชันต่าง ๆ ที่ได้จากเครื่องมือมารวมกันเป็ นเป็ นบ้านนำเสนอในรูปแบบ Plan โดยจะเข้ามาเจอกับพื้นที่ถอดรองเท้าแล้วยกเสต็ปขึ้นมาอีกขั้นเป็ น
พื้นที่ห้องครัวและห้องกินข้าว ซึ่งห้องนี้จะสามารเดินไปได้ 3 ที่คือ ฟ้ องน้ำซึ่งจะเปิ ดไปเจอพื้นที่ขับถ่ายเลยเพื่ อจะได้ไม่ให้แขกต้องผ่านพื้นที่อาบน้ำ จาก
ห้องน้ำก็จะเป็ นห้องต่อจิ๊กซอ และพื้นที่อ่านหนังสือซึ่งมีโซฟายาว ถัดจากห้องห้องอ่านหนังสือจะเป็ นห้องนอนโดยห้องนอนกับห้องน้ำนั้นสามารเดินไป
ยังพื้นที่แต่งตัวได้

PROJECT DESIGN 1 :
MY HOUSE

ASSIGNMENT 1:4 :
Site Analysis & Schematic Design

PD1_A1:4 :
Site Analysis & Schematic Design

Site ที่เลือกเป็ นพื้นที่ราบที่มีบ่อน้ำและต้นมะม่วง 2 ต้น ก่อนจะมาวิเคราะห์ Site เพื่ อดูการขึ้นลงของดวงอาทิตย์
ทิศทางที่ผู้คนจะมองเข้ามาโดยส่งผลกับความเป็ นส่วนตัว ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่นี้ และทิศทางลม

PD1_A1:4 :
Site Analysis & Schematic Design

เครื่องมือการเจาะ เจาะบริเวณช่องเปิ ดที่ต้องการให้แสงเข้าตามวัตถุประสงค์ ทำทั้งหมด 3 สกีมแล้วลองนำ
มารวมเป็ นโซนนิ่งให้เห็นในภาพด้านขวาด้านบน จากนั้นทำเป็ นภาพ Isometric ภายนอกให้เห็นพร้อมหลังคา

PD1_A1:4 :
Site Analysis & Schematic Design

PD1_A1:4 :
Site Analysis & Schematic Design

เลือกสกีมที่ 3 แล้วนำเอามาพัฒนาต่อให้เห็น Detail ในภาพ Plan เห็น ส่วนบนก็จะเห็นเป็ นรูปตัด เห็นถึงองศาความเฉียงหลังคา เห็น
เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน เห็นบ้านที่ซึ่งวางอยู่บน Site ว่าบ่อน้ำและต้นไม้สัมพันธ์ ความสูงและพื้นที่ในบ้าน ถัดมาข้างล่างก็จะเป็ นรูปด้าน เพื่ อให้
กับบ้านอย่างไร พอมาทางด้านขวา เห็นลักษณะของช่องเปิ ด ของหลังคาต่าง ๆ

PD1_A1:4 :
Site Analysis & Schematic Design

PROJECT DESIGN 1 :
MY HOUSE

ASSIGNMENT 1:5 :
Design Development

PD1_A1:5 :
Design Development

พัฒนางานต่อจากครั้งที่แล้วโดยแก้ Plan ซึ่งก็คือฟั งก์ชันต่าง ๆ ภายใน เจาะช่องต่าง ๆ แล้วเปลี่ยนมาใช้เป็ นกระจกบนหลังคาเพื่ อให้มีแสง
บ้าน เปลี่ยนลักษณะช่องเปิ ด และเปลี่ยนจากต้นมะม่วง 2 ต้น เป็ นต้นหูกระ เข้ามากขึ้น จำนำเสนอให้เห็นในรูปแบบ Lay Out จะเห็นว่ามีการ
จงต้นเดียวและเปลี่ยนตำแหน่งของมัน เจาะบริเวณชาน ทางเดินภายในบ้าน และระเบียงหน้าห้องนอน

PD1_A1:5 :
Design Development

ทำรูปด้านทั้ง 4 ด้านเพื่ อให้เห็นลักษณะของช่องเปิ ด และลักษณะของหลังคา

PROJECT DESIGN 1 :
MY HOUSE

ASSIGNMENT 1:6 :
Final Project

PD1_A1:6 :
Final Project

บอกนิยามของคำว่าที่
อยู่ อาศัยชั่วคราว
พฤติกรรมและ
กิจกรรมของ USER
จากนั้นวัตถุประสงค์
ของงานนี้ก็คือ การได้
รับแสงอาทิตย์เพื่ อให้
บ้านมีความสว่างอยู่
เสมอ Area
Requirement ของ
แต่ละฟั งก์ชัน มาถึง
กระบวนการว่าจากนั้น
โซนนิ่งที่จัดไว้ ให้มีการ
เว้นระยะห่ างของแต่ ละ
โซนนิ่งเพื่ อจะได้พื้นที่
เปิ ดโล่งให้เจาะเป็ นช่อง
เปิ ดแล้วนำแสงเข้ามา
วิเคราะห์ Site บอก
Function
Relationship Lay Out
ว่ามีการเจาะหลังคา
เป็ นกระจกในส่วนของ
ชาน ห้องครัวและกิน
ข้าว ระเบียงห้องนอน
และพื้นที่การเดิน
ภายในบ้าน และสุดท้าย
Site Plan

PD1_A1:6 :
Final Project

ภาพ Plan ใน Scale ที่ใหญ่ขึ้น โดยพัฒนามาจากแบบคราวก่อนคือ รูปตัดจะได้เห็นโครงสร้างของหลังคา โครงสร้างของตัวบ้าน ความ
เปลี่ยนบริเวณทางเข้า เปลี่ยนช่องเปิ ดบางจุดเพื่ อให้ไปยังฟั งก์ชันอื่น สงของสิ่งต่าง ๆ และกิจกรรมของคน
ง่ายมากยิ่งขึ้น เห็นโครงหลังคาและบริเวณที่จะตัด

PD1_A1:6 :
Final Project

รูปด้านทั้ง 4 เพื่ อจะได้เห็นลักษณะของบ้านทั้งหมด ลักษณะของช่องเปิ ดซึ่งในแต่ละฟั งก์ชันก็จะต่างกันออกไป

PD1_A1:6 :
Final Project

MODEL

PROJECT DESIGN 2 :
WANG LANG HOUSE

ASSIGNMENT 2:1 :
Site Analysis and Functional Analysis

PD1_A2:1 :
Site Analysis and Functional Analysis

งานนี้มี USER ถึง 4 คน โดยแต่ละคนก็มีความสัมพันธืต่างออกไป จึงต้องวิเคราะห์กิจกรรมของคนเหล่านั้นและนำมาทำเป็ นฟั งก์ชันให้ดี จากนั้นก็
นำไปจัดเป็ นฟั งก์ชันดูพื้นที่ใช้สอยและความสูงในทางรูปตัด

PD1_A2:1 :
Site Analysis and Functional Analysis

กำหนดความสัมพันธ์ของฟั งก์ชัน แล้ววิเคราะห์ Site ในเรื่องของพระอาทิตย์ ลม เสียง และสายตาขของผู้คนที่จะมองเข้ามา จากนั้นดูการเดินทาง
มายังพื้นที่ Site ว่ามีเส้นทางใดบ้าง โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 เส้นทางคือการเดินทางทางน้ำและการเดินทางทางบกซึ่งทางบอกก็จะแบ่งออกไปอีก 2
ทางคือเริ่มจากสถานีรถไฟและเริ่มจากสนามบิน ภาพด้านล่างเป็ นบริเวณ Site กับสภาพแวดล้อมโดยรอบก่อนจะ zoom เข้ามาเห็นลักษณะของ Site
ทางขวาก็จะเป็ นกิจกรรมของคนในละแวกนั้น แล้วก็ปรากฎการณ์ที่ซึ่งเกิดจากมนุษย์และจากธรรมชาติ สุดท้ายก็เป็ นข้อดีข้อเสียของ Site

PD1_A2:1 :
Site Analysis and Functional Analysis

PD1_A2:1 :
Site Analysis and Functional Analysis

PROJECT DESIGN 2 :
WANG LANG HOUSE

ASSIGNMENT 2:2 :
Schematic Design

PD1_A2:2 :
Schematic Design

ออกแบบทั้ง 3 สกีมโดยมีเงื่อนไขเดียวกันคือให้ห้องนั่งเล่นและห้องนอนทุกห้องมองเห็นวิวแม่น้ำใน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสะพานพระราม 8 ที่สวยงามทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืน

PD1_A2:2 :
Schematic Design

สกีมที่ 1 นำมาลง Detail ฟั งก์ชันต่าง ๆ ในแต่ละชั้น ซึ่งมีทั้งหมด 3 ชั้น ทางด้านบนจะเป็ นรูปด้านให้เห็นลักษณะของตัวบ้านและช่องเปิ ด ด้าน
โดยจะเห็นว่ามีการตัดมุมของพื้นที่ห้องนั่งเล่นออกเพื่ อจะได้เห็นมุมทิศต ล่างก็จะเป็ นรูปตัดตามยาวซึ่งสภาพแวดล้อมโดยรอบและยังเห็นพื้นที่
วะวันออกเฉียงเหนือ และเอียงในส่วนของห้องนอนทั้งหมดเพื่ อ ภายในบ้าน
วัตถุประสงค์เดียวกัน

PD1_A2:2 :
Schematic Design

สกีมที่ 2 นำมาลง Detail ฟั งก์ชันต่าง ๆ ในแต่ละชั้น
ซึ่งมีทั้งหมด 2 ชั้น โดยจะเห็นว่ามีการตัดมุมของพื้นที่
ห้องนั่งเล่นออกเพื่ อจะได้เห็นมุมทิศตวะวันออกเฉียง
เหนือ และเอียงในส่วนของห้องนอนทั้งหมดเพื่ อ
วัตถุประสงค์เดียวกัน

ทางด้านลนจะเป็ นรูปด้านให้เห็นลักษณะของตัวบ้าน
และช่องเปิ ด

รูปตัดตามยาวซึ่งสภาพแวดล้อมโดยรอบและยังเห็ น
พื้นที่ภายในบ้าน

PD1_A2:2 :
Schematic Design

สกีมที่ 3 นำมาลง Detail ฟั งก์ชันต่าง ๆ ในแต่ละชั้น ซึ่งมีทั้งหมด 3 ชั้น ทางด้านบนจะเป็ นรูปด้านให้เห็นลักษณะของตัวบ้านและช่องเปิ ด ด้าน
โดยจะเห็นว่ามีการเฉียงของพื้นที่ห้องนั่งเล่นออกเพื่ อจะได้เห็นมุมทิศต ล่างก็จะเป็ นรูปตัดตามยาวซึ่งสภาพแวดล้อมโดยรอบและยังเห็นพื้นที่
วะวันออกเฉียงเหนือ และเอียงในส่วนของห้องนอนทั้งหมดเพื่ อ ภายในบ้าน
วัตถุประสงค์เดียวกัน

PD1_A2:2 :
Schematic Design

MODEL

PROJECT DESIGN 2 :
WANG LANG HOUSE

ASSIGNMENT 2:3 :
Tool

PD1_A2:3 :
Tool

วิเคราะห์ USER ทั้ง 4 ในด้านของกิจกรรม วัตถุประสงค์ก็เป็ นการให้ห้องนั่งเล่นและห้องนอนทุกห้อง
ได้วิวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของเครื่องมือก็จะมีทั้งการลดระดับ/เพิ่ มระดับ และคว้าน โดย
แรกเริ่มจะเป็ น Mass ก่อนจะแบ่งโดยเงื่อนไขในการแบ่งคือความเป็ นส่วนตัว ซีกซ้าย Public ซีกขวา
Private จากนั้นลดระดับและเพิ่ มระดับเพื่ อให้ตัวบ้านสูงพอให้ชั้น 1 เห็นวิวแม่น้ำ และโถงของซึก
Private สามารถจอดรถได้ จากนั้นแบ่งชั้นซึก Private ลดระดับตามกฎหมายและตามพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ก่อนจะคว้านบริเวณห้องนั่งเล่นและห้องนอนออกเพื่ อให้เห็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

PD1_A2:3 :
Tool

จัดแต่ละฟั งก์ชันแล้วมาดูในรูปแบบของ Plan ซึ่งมีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกจะมีพื้นที่จอดรถทั้งหมด 4 คันก่อนจะเข้าบ้านทางซ้ายแล้วเดินขึ้นอีกครั้งทีี่
หน้าบ้าน เข้ามาก็จะเจอห้องนั่งเล่น ห้องครั้ว พื้นที่กินข้าว และห้องซักรีด ก่อนจะขึ้นไปชั้น 2 เจอบันไดเวียนที่ขึ้นไปยังดาดฟ้ า และห้องนอน 2 ห้อง
ถัดไปที่ชั้นสุดท้าย ชั้น 3 ก็จะเป็ นพื้นที่ห้องนอนอีก 2 ห้อง และเป็ นดาดฟ้ าซึ่งมีสระว่ายน้ำอยู่

PD1_A2:3 :
Tool

รูปตามขวางรูปแรกก็จะเป็ นรูปด้านที่ให้เห็นลักษณะตัวอาคารและ รูปตามตาวรูปแรกก็จะเป็ นรูปด้านที่ให้เห็นลักษณะตัวอาคารและ
ลักษระช่องเปิ ดต่าง ๆ ทางด้านล่างซึ่งคือรูปตัด ตัดให้เห็นกิจกรรม ลักษระช่องเปิ ดต่าง ๆ ทางด้านล่างซึ่งคือรูปตัด ตัดให้เห็นกิจกรรม
ของคนภายในบ้าน เห็นตำแหน่ง ขนาด และความสูงของ ของคนภายในบ้าน เห็นตำแหน่ง ขนาด และความสูงของ
เฟอร์นิเจอร์และตัวอาคาร ภายนอกก็เห็นสภาพแวดล้อมรอบ ๆ เฟอร์นิเจอร์และตัวอาคาร ภายนอกก็เห็นสภาพแวดล้อมรอบ ๆ

PROJECT DESIGN 2 :
WANG LANG HOUSE

ASSIGNMENT 2:4 :
Design Development

PD1_A2:4 :
Design Development

พัฒนา Plan จากครั้งที่แล้ว โดยเริ่มจากที่จอดรถถูกเอาออกไป 1 จุดเพื่ อจะได้ให้รถมีพื้นที่ในการกลับรถและออกจากบริเวณ
บ้าน ต่อมาเป็ นบันไดเวียนที่ทำให้ขึ้นตั้งแต่ชั้นแรก เข้ามาภายในบ้านซึ่งเป็ นห้องนั่งเล่นก็ไม่ได้ตัดเฉียงเพราะมีลักษณะที่ไม่เข้า
กับตัวบ้าน ชั้น 2 และ 3 ที่เป็ นห้องนอนก็เพิ่ มโซฟายาวเข้ามาในบริเวณหน้าต่างที่เป็ นวิวให้มองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

PROJECT DESIGN 2 :
WANG LANG HOUSE

ASSIGNMENT 2:5 :
Design Development

PD1_A2:5 :
Design Development

พัฒนาจาก Plan ครั้งที่แล้ว โดยมีการให้เห็นทางเข้าบ้าน เพิ่ มหลังคาให้ที่จอดรถ ทำให้บริเวณบันไดเวียนกว้างขึ้นและมี
สวนหย่อมเล็ก ๆ ให้คนในบ้าน เปลี่ยนทางเข้าบ้านให้อยู่ข้างหลังซึ่งเข้าจากทางจอดรถได้เลยซึ่งทำให้พื้นที่ในบ้านขยาย
กว่าเดิมเพราะไม่มีชานด้านข้าง มีห้องน้ำแขกเพิ่ มเข้ามา ในส่วนของชั้น 2 ก็ขยายขนาดโซฟาให้สามาถนั่งนอนสบาย และ
กลับเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนทั้งหมดคือ เอาห้องนเำไปไว้ทางทิศตะวันออก และเอาเตียงนอนไว้ทางทิศตะวันตกเพื่ อจะได้
นอนละมองเห็นวิวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้นดาดฟ้ าก็ได้เพิ่ มพื้นที่นอนเล่นเข้าไป และขยายสระว่ายน้ำให้ว่ายได้สะดวก

PD1_A2:5 :
Design Development

รูปตัดทั้งด้านสกัดและด้านตามยาวก็จะตัดใ้ห้เห็นถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ เห็นกิจกรรมคนในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และความสูงของสิ่งต่าง ๆ

PD1_A2:5 :
Design Development

รูปด้านทั้ง 4 เพื่ อจะได้เห็นลักษณะของบ้านทั้งหมด ลักษณะของช่องเปิ ดซึ่งในแต่ละฟั งก์ชันก็จะต่างกันออกไป

PD1_A2:5 :
Design Development

PROJECT DESIGN 2 :
WANG LANG HOUSE

ASSIGNMENT 2:6 :
Final Project

PD1_A2:6 :
Final Project

วิเคราะห์ USER ทั้ง 4 คนในด้านของ วัตถุประสงค์งานของนี้ก็คือการทำให้้
กิจกรรม ห้องนั่งเล่ นและห้องนอนทั้งหมดเห็ น
วิวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

วิเคราะห์ฟั งก์ชันจากกิจกรรมทั้งหมด โดย เข้าทางห้องนั่งเล่นก่อนจะแบ่งเป็ นพื้นที่หิน เริ่มด้วย Mass สี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อนจะแบ่งซึกด้วยเงื่อนไข คือ
เอาที่ทำเป็ นสี่เหลี่ยมของกิจกรรมข้างบนไว้ ข้าว ห้องครัว ห้องน้ำและห้องซักรีดในชั้น 1 ซีกซ้ายเป็ นน Public และซีกขวาเป็ น Private จากนั้นลดระดับ
เพื่ อบอกว่าเป็ นพื้นที่ Private ของแต่ละคน ชั้น 2 ก็จะเป็ นพื้นที่นั่งเล่นเล็ก ๆ ห้องนอน 2 ของซีกหน้าส่วนบนลงและส่วนล่างลง ส่วนล่างเพื่ อยกระดับให้
ส่วนที่เหลือก็ทำเป็ นพื้นที่ Public ห้อง และชั้นที่ 3 ก็จะมีห้องนอนอีก 2 ห้อง ชั้นแรกสูงขึ้นมาพอเห็นแม่น้ำ ในส่วนของซีกหลังก็ลดระดับ
และดาดฟ้ า ของด้านล่างขึ้นมาแต่เยอะกว่าเพราะจได้เป็ นพื้นที่จอดรถ
จากนั้นแบ่งชั้น ลดรดับตามกฎหมาย คว้านเอาพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ออก ตัดบริเวณห้องนอนให้เป็ นสามเหลี่ยมเพื่ อให้เห็นวิวที่
ต้องการ และใส่องค์ประกอบให้ครบสมบูรณ์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เล่มที่ ๔ เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงาน
Next Book
งานนำเสนอ1