The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1เศษส่วนกับร้อยละ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sataphachara, 2019-11-27 04:58:07

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1เศษส่วนกับร้อยละ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1เศษส่วนกับร้อยละ

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 5

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลมุ่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 5 ร้อยละ : เศษส่วนกบั รอ้ ยละ เวลา 1 ชวั่ โมง

สัปดาหท์ ี่ .......... วันที่ .................................................................. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผสู้ อน นางสาวศตพชร พูลแก้ว โรงเรียนบา้ นนกงาง จงั หวัดระนอง

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน
การดำเนนิ การของจำนวน ผลท่เี กดิ ข้ึนจากการดำเนนิ การ

สมบัติของการดำเนนิ การ และนำไปใช้
ตัวชว้ี ัด

ค 1.1 ป.5/9 แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปญั หารอ้ ยละ ไม่เกิน ๒ ข้ันตอน

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

เม่ือกำหนดเศษสว่ นทต่ี วั สว่ นเป็น 100 ให้ สามารถเขยี นในรปู ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นตไ์ ด้

สาระสำคัญ

เศษสว่ นท่ีตวั สว่ นเปน็ 100 ร้อยละ และเปอรเ์ ซ็นตม์ คี วามหมายอยา่ งเดยี วกัน

สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน

1. ความสามารถในการสือ่ สาร
2. ความสามารถในการคดิ
3. ความสามารถในการแก้ปญั หา

คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

1. มีวินยั
2. ใฝเ่ รียนรู้
3. มงุ่ มัน่ ในการทำงาน

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครนู ำแผน่ ตารางรอ้ ยซ่งึ ระบายสีไวบ้ างสว่ นมาตดิ บนกระดาน ใหน้ กั เรยี นเขียนเศษสว่ นแสดงส่วนท่ี
ระบายสี ซึ่งจะไดเ้ ศษสว่ นท่มี ีตวั สว่ นเปน็ 100 เช่น

6
100

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 5

60
100

ครแู นะนำว่าเศษสว่ นท่ตี วั ส่วนเปน็ 100 สามารถเขยี นใหอ้ ยู่ในรปู แบบอน่ื ได้อีก เชน่
6 เขยี นได้เป็น รอ้ ยละ 6 หรอื 6%

100

60 เขยี นได้เป็น รอ้ ยละ 60 หรอื 60%

100

จากน้ันครูแนะนำสัญลักษณแ์ ละการอา่ น ดังน้ี
 6 เปอร์เซ็นต์ เขียนแทนดว้ ย 6% อ่านวา่ หกเปอร์เซน็ ต์
 60 เปอร์เซ็นต์ เขยี นแทนดว้ ย 60% อา่ นวา่ หกสบิ เปอรเ์ ซน็ ต์

ครูและนกั เรยี นรว่ มกันอภปิ รายจนได้สรปุ ว่า เศษสว่ นที่ตวั ส่วนเปน็ 100 ร้อยละ และ

เปอรเ์ ซน็ ต์ มีความหมายอย่างเดยี วกัน เช่น

6 รอ้ ยละ 6 หรือ 6% หมายถงึ มีอยู่ 6 จากทั้งหมด 100
 100
60
 100 ร้อยละ 60 หรอื 60% หมายถงึ มีอยู่ 60 จากท้ังหมด 100

2. ใหน้ ักเรียนแบ่งกล่มุ กลมุ่ ละ 5 คน พรอ้ มทัง้ แจกแผน่ ตารางร้อยใหก้ ลุม่ ละ 5 แผน่ ให้นักเรียน
ช่วยกนั ระบายสใี นชอ่ ง โดยกำหนดจำนวนชอ่ งเองแล้วเขยี นเศษสว่ น รอ้ ยละ และเปอร์เซน็ ต์แสดงส่วนท่ี

ระบายสี จากน้นั ให้แต่ละกลมุ่ นำผลงานมาเสนอหนา้ ชน้ั เรียน
3. ใหน้ กั เรยี นทำใบงานท่ี 1 เร่ือง เศษสว่ นกับรอ้ ยละ

ส่ือการเรยี นรู้
1. แผน่ ตารางรอ้ ย
2. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง เศษสว่ นกับรอ้ ยละ
การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้
วธิ ีการ เคร่อื งมือ เกณฑผ์ ่าน
รอ้ ยละ 60 ขึ้นไป
ตรวจใบงานท่ี 1 เรอ่ื ง เศษส่วนกบั รอ้ ยละ ใบงานท่ี 1 เรือ่ ง เศษส่วนกบั รอ้ ยละ ระดบั คณุ ภาพ 2 ข้นึ ไป
ประเมินชนิ้ งาน แบบประเมินช้ินงาน ระดับคณุ ภาพ 2 ขึ้นไป

ประเมนิ คณุ ลักษณะท่พี งึ ประสงค์ แบบประเมินคณุ ลกั ษณะทพี่ ึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป
ของนกั เรยี นรายบคุ คล ของนักเรียนรายบุคคล

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกล่มุ แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานกล่มุ

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

เกณฑ์การให้คะแนนดา้ นคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : มีวินัย

คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 : ดมี าก - ผลงานสะอาดเรียบรอ้ ย
- ปฏิบตั ิตนอยู่ในข้อตกลงทกี่ ำหนดใหร้ ่วมกันทกุ คร้ัง

2 : ดี - ผลงานส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อย
- ปฏิบัติตนอยูใ่ นขอ้ ตกลงทก่ี ำหนดใหร้ ่วมกันเป็นสว่ นใหญ่

1 : พอใช้ - ผลงานไมค่ อ่ ยเรยี บรอ้ ย
- ปฏบิ ัติตนอยใู่ นขอ้ ตกลงท่กี ำหนดใหร้ ว่ มกนั บางครั้ง ตอ้ งอาศัยการแนะนำ

คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ : ใฝเ่ รยี นรู้

คะแนน : ระดับคุณภาพ คุณลกั ษณะท่ีปรากฏให้เหน็

3 : ดมี าก - มีความสนใจ/ความตั้งใจตลอดระยะเวลาการเรียนรู้

2 : ดี - มีความสนใจ/ความตั้งใจเป็นบางครงั้
1 : พอใช้ - มีความสนใจ/ความตัง้ ใจในระยะเวลาสัน้ ๆ ชอบเลน่ ในเวลาเรยี น

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ : มุ่งมน่ั ในการทำงาน
คะแนน : ระดับคุณภาพ คุณลกั ษณะทป่ี รากฏใหเ้ ห็น

- ส่งงานกอ่ นหรอื ตรงกำหนดเวลานัดหมาย
3 : ดีมาก - รับผดิ ชอบในงานท่ีไดร้ ับมอบหมายและปฏิบตั ิตนเองจนเปน็ นิสยั
เป็นตัวอย่างแกผ่ ูอ้ น่ื และแนะนำชกั ชวนใหผ้ อู้ ่ืนปฏิบตั ิตามได้

2 : ดี - สง่ งานชา้ กวา่ กำหนด แตไ่ ดม้ กี ารติดต่อชี้แจงผู้สอน มเี หตุผลที่รับฟงั ได้
- รับผดิ ชอบในงานท่ไี ด้รับมอบหมายและปฏบิ ัตติ นเองจนเป็นนิสัย
- ส่งงานชา้ กวา่ กำหนด
1 : พอใช้ - ปฏบิ ตั งิ านโดยตอ้ งอาศยั การชแ้ี นะ แนะนำ ตกั เตอื นหรอื ให้กำลังใจ

ความเห็นของฝ่ายวิชาการช่วงช้นั

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................หัวหนา้ ฝา่ ยวชิ าการ
( นางสาวมณรี ัตน์ เวชวรรณ)
.........../....................../.............

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................ผู้อำนวยการโรงเรยี นบา้ นนกงาง

(นายปรชี า อกั ษรพิบลู ย)์
.........../....................../.............

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 5

ใบงานท่ี 1 เร่ือง เศษส่วนกับร้อยละ

1. เขยี นเป็นร้อยละและเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์

ตวั อย่าง 3 ร้อยละ 3 3%

100

(1) 5
100

(2) 20
100

(3) 35
100

(4) 49

100

(5) 75
100

2. นกั เรียนกลุ่มหน่ึงมี 100 คน ชอบอ่านหนงั สือการ์ตูน 60 คน
มนี กั เรียนท่ีชอบอ่านหนงั สือการ์ตูนร้อยละเท่าใดของนกั เรียนในกลุ่มน้ี
ตอบ ...........................................................................

3. ขอ้ สอบคณิตศาสตร์คะแนนเตม็ 100 คะแนน น้าหวานสอบได้ 85 คะแนน
น้าหวานสอบไดร้ ้อยละเท่าใดของคะแนนเตม็
ตอบ ...........................................................................

4. ช้นั ประถมศกึ ษาปี ที่ 5 มนี กั เรียน 100 คน เป็นนกั เรียนชาย 45 คน
มีนกั เรียนหญิงกี่เปอร์เซ็นต์ของนกั เรียนท้งั หมด

ตอบ ...........................................................................

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค เ1ฉ51ล0ย1 ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 5

ใบงานท่ี 1 เรื่อง เศษส่วนกับร้อยละ

1. เขยี นเป็นร้อยละและเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์

ตวั อย่าง 3 ร้อยละ 3 3%
ร้อยละ 5 5%
100 ร้อยละ 20 20%
ร้อยละ 35 35%
(1) 5 ร้อยละ 49 49%
100 ร้อยละ 75 75%

(2) 20
100

(3) 35

100

(4) 49
100

(5) 75
100

2. นกั เรียนกลมุ่ หน่ึงมี 100 คน ชอบอา่ นหนงั สือการ์ตนู 60 คน
มนี กั เรียนที่ชอบอ่านหนงั สือการ์ตูนร้อยละเท่าใดของนกั เรียนในกลุ่มน้ี

ตอบ ......ร.้อ..ย..ล.ะ...6..0..........................................................

3. ขอ้ สอบคณิตศาสตร์คะแนนเตม็ 100 คะแนน น้าหวานสอบได้ 85 คะแนน
น้าหวานสอบไดร้ ้อยละเท่าใดของคะแนนเต็ม

ตอบ .....ร.้อ..ย..ล.ะ...8..5...........................................................

4. ช้นั ประถมศกึ ษาปี ท่ี 5 มีนกั เรียน 100 คน เป็นนกั เรียนชาย 45 คน
มนี กั เรียนหญิงก่ีเปอร์เซน็ ตข์ องนกั เรียนท้งั หมด

ตอบ ......ร.้อ..ย..ล.ะ...5..5..........................................................

แผนการจดั การเรียนรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

แบบประเมนิ ชนิ้ งาน เรอ่ื ง เศษส่วนกบั รอ้ ยละ

ระดบั คุณภาพ

ลำดับท่ี รายการประเมิน 32 1

(ด)ี (พอใช้) (ปรบั ปรุง)

1 การสร้างผลงาน
2 ความคิดสรา้ งสรรค์
3 ความถูกตอ้ งของเนอ้ื หา
4 กำหนดเวลาสง่ งาน
5 การนำเสนอ

รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมนิ
............./.................../..............

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

แบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ท่ี ชอ่ื – สกุล รายการประเมิน คะแนน ระดบั
มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรู้ มุ่งมนั่ รวม คุณภาพ
321321321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
ระดับคณุ ภาพ 7 - 9 คะแนน 4 - 6 คะแนน ต่ำกวา่ 4 คะแนน

คะแนนรวม

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานกลุ่ม

รายการสังเกต ความมนี ้ำใจ คะแนน ระดบั
เอ้อื เฟอ้ื เสียสละ รวม คุณภาพ
ท่ี ชื่อ – สกลุ การรบั ฟัง การแสดง การวางแผน
ความคิดเห็น ความคิดเห็น

321321321321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ลงช่อื ...................................................ผปู้ ระเมนิ
............../.................../................

เกณฑ์การตัดสนิ คณุ ภาพ ดี (3) พอใช้ (2) ปรบั ปรงุ (1)
ระดบั คุณภาพ 10 - 12 คะแนน 6 - 9 คะแนน ตำ่ กวา่ 6 คะแนน

คะแนนรวม

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

บนั ทึกหลงั สอน

ผลท่เี กดิ กับผู้เรยี น

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ปญั หา/อปุ สรรค

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกป้ ัญหา

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ..................................................... ผสู้ อน
(นางสาวศตพชร พลู แกว้ )


Click to View FlipBook Version