The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เเฟ้มห้องเรียนสีขาว ม.2:2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kijjajansuaydee7334, 2022-03-26 01:16:02

เเฟ้มห้องเรียนสีขาว ม.2:2

เเฟ้มห้องเรียนสีขาว ม.2:2

รายงาน
“การดำเนนิ การห้องเรียนสีขาว”
ห้องเรียนสีขาวชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๒/๒

๑. นางมณิ ฑญิ า สุวรรณสิงห์
๒. วา่ ท่รี .ต.หญงิ ณัชชา กลั ปิยะภัณฑ์

ครูที่ปรกึ ษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรยี นสมาคมปา่ ไมแ้ หง่ ประเทศไทยอุทิศ
สำนักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษากาญจนบุรี เขต ๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ด้วยยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
ทง้ั นเี้ พราะปัญหายาเสพติดที่มกี ารแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมท้ังทางด้านการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม
ส่ือลามกอนาจารฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกนิ ฐานะ ซ่ึงเปน็ พฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญประการหน่ึงของการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจและ
สตปิ ญั ญา

งานทุกอย่างท่ีปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน
ผจู้ ดั ทำจึงขอขอบพระคณุ ทุกท่าน มา ณ ที่น้ี อยา่ งสูง

(นางมิณฑิญา สวุ รรณสิงห์)
ครทู ่ปี รกึ ษา

หอ้ งเรยี นสีขาวชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ ๒/๒

( ว่าทรี่ .ต.หญิงณัชชา กัลปยิ ะ )
ครทู ี่ปรึกษา

หอ้ งเรยี นสขี าวชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๒/๒

บันทกึ ข้อตกลงความร่วมมือ

เรือ่ งการปอ้ งกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศกึ ษาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทศิ กับครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

************************************************
บันทึกข้อตกลงน้ีท ำขึ้นระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งป ระเทศไทยอุทิ ศ
กบั นางมณิ ฑญิ า สุวรรณสิงห์ ครูประจำชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๒/๒
ในฐานะท่ีสถานศกึ ษาท่ีมีหน้าที่ดำเนินการปอ้ งกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนงานที่สาม การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จเป็นโรงเรียน
สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขโดยมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรยี นดงั นี้
ขอ้ ท่ี ๑ ดำเนินการอยา่ งเขม้ แขง็ และจริงจงั ใหย้ ุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิ
ข้อท่ี ๒ ร่วมค้นหาผู้เสพพูดติดยาเสพติดในสถานศึกษาและนักเรียนในความปกครองเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการบำบดั รกั ษา
ข้อที่ ๓ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยกระบวนการต่างๆจะสามารถ
ประกาศเปน็ สถานศกึ ษาสขี าวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ โดยเร็ว
ข้อท่ี ๔ ควบคุมดูแลนักเรียนในปกครองทุกคนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณีหากมีการ
เก่ียวข้องจะต้องถกู ดำเนนิ การแก้ไขตามขน้ั ตอน
ข้อท่ี ๕ การลงนามความร่วมมือเพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งม่ันและความตั้งใจท่ีจะร่วมกันดำเนินการ
แกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ ใหป้ รากฏผลอยา่ งเป็นรปู ธรรม

๕.๑ ขา้ พเจ้านายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แหง่ ประเทศไทยอุทศิ ยินดี
ใหค้ ำแนะนำกำกบั และตดิ ตามประเมนิ ผลให้เป็นไปตามบนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวขา้ งตน้

๕.๒ ข้าพเจ้า นางมิณฑิญา สุวรรณสิงห์ ขอให้คำรับรองและคำมั่นว่าจะร่วมดำเนินการแก้ไข
ปญั หายาเสพตดิ ให้บรรลตุ ามเปา้ หมายข้างต้นเพอื่ ให้เกิดประโยชนส์ งู สุดแก่นักเรยี นและสถานศกึ ษาตอ่ ไป

ผู้ทำขอ้ ตกลง ไดท้ ำความเข้าใจในบันทึกข้อตกลงและเหน็ พ้องต้องกนั แล้วจึงลงลายมือชอ่ื ไว้เป็นสำคัญ

(นางมณิ ฑญิ า สวุ รรณสิงห์) (นายโสภณ เรืองบุญ)
ครูประจำชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมปา่ ไม้แหง่ ประเทศไทยอทุ ิศ

บนั ทึกขอ้ ตกลงความร่วมมือในการดำเนนิ งานหอ้ งเรียนสีขาวปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระหว่าง

ครูที่ปรกึ ษาและนกั เรยี นแกนนำ
กบั

นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี ๒/๒

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ีทำข้ึนระหว่างครูที่ปรึกษาแล ะนักเรียนแกนนำและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี๒/๒ โดยมีมติเห็นชอบร่วมกัน ในการดำเนนิ งานกจิ กรรมห้องเรียนสขี าว เพือ่ ส่งเสริมและสนบั สนุน
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข พิบัติภัยต่าง ๆ
โดยนักเรียนแกนนำจะดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามแนวทางของคณะกรรมการการดำเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาวไปใช้กับเพื่อนนักเรียนท่ีเรียนอยู่ภายในห้องเดียวกัน ให้เกิดความตระหนักปลอดยาเสพติด
อบายมุขและพิบัติภัยต่าง ๆ โดยมีข้อตกลงและแนวปฏิบัติของนักเรียนแกนนำโรงเรียนสมาคมป่าไม้
แห่งประเทศไทยอทุ ศิ ดงั นี้

แนวปฏิบัติของนกั เรยี น
1. จะไม่เข้าไปเก่ียวข้องหรือยุง่ เก่ียวกบั ยาเสพติดและสิ่งท่เี รียกวา่ อบายมขุ ทุกประเภทโดยเด็ดขาด
2. จะแตง่ เครอ่ื งแบบและชุดกจิ กรรมมาโรงเรียนใหถ้ กู ต้องตามระเบียบของโรงเรียน
3. จะเขา้ เรียนตรงตามเวลาและจะไม่หนีเรียนโดดเรยี นและขาดเรียนโดยไม่มีเหตจุ ำเป็น
4. จะเข้าร่วมกจิ กรรมต่างๆดว้ ยความตั้งใจสนใจและจะไม่หนไี ม่ขาดกจิ กรรมโดยไม่มีเหตุจำเป็น
5. จะช่วยกันรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ต่างๆของโรงเรียนโดยจะไม่ท้ิงขยะเศษอาหารลงบนพื้นโดย

เด็ดขาด
6. จะรบั ผิดชอบหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มท่ีและเต็มกำลังความสามารถ
7. จะตงั้ ใจเรียนไม่ทำให้คณุ ครูต้องตำหนิ
8. จะรักษาวัสดุอปุ กรณ์และคุรภุ ณั ฑใ์ นหอ้ งเรยี นให้อยใู่ นสภาพใชง้ านไดด้ ี
9. จะรักษากฎระเบยี บขอ้ ตกลงของห้องเรยี นอย่างต่อเนื่อง
10.จะรกั ษาความสะอาดของหอ้ งเรยี น

เพอ่ื แสดงถึงเจตนารมณ์ และความตงั้ ใจในการดำเนินการตามบนั ทกึ ข้อตกลงความรว่ มมือฉบบั น้ี ทง้ั สอง
ฝา่ ยจงึ ไดล้ งนามความรว่ มมือกันไว้เปน็ หลักฐาน

ทงั้ น้ี ตงั้ แต่วันที่ ๑ เดอื น มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

................................................. .................................................
(นางมิณฑญิ า สุวรรณสงิ ห์ (เด็กหญงิ อนธุ ิดา ปนั ใจ)
หัวหน้าหอ้ ง
ครูทีป่ รึกษา
.................................................
................................................. (เดก็ หญิงณัฏฐณิชา บญุ ธรรม)
(เด็กหญงิ นิศาชล ธาดาภูดนิ นั ท์)
หวั หนา้ ฝ่ายการงาน
หวั หนา้ ฝา่ ยการเรียน
.................................................
................................................. (เดก็ ชายพนั ธวฒั น์ ชน่ื สวุ รรณ)
(เดก็ หญิงม่งิ กมล สิทธิไทย) หวั หนา้ ฝ่ายสารวัตรนักเรยี น

หัวหน้าฝา่ ยกิจกรรม .................................................
(เดก็ หญิงดาริน ศรบี ุญมี)
................................................. สมาชิกหอ้ ง
(เด็กหญิงภทั รชนก พิมพขนั ธ์)
.................................................
สมาชิกห้อง (เดก็ หญงิ นีนี ทิพาธรณ์)
สมาชกิ ห้อง
.................................................
(เดก็ ชายณัฐชานนท์ อารยี ์)

สมาชกิ หอ้ ง

แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติด (ครัง้ ท่ี ๑)

ขอ้ มูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อสถานศึกษา โรงเรยี นสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอทุ ิศ ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒

จำนวนนกั เรยี น ๓๕ คน แยกเป็นชาย ๑๔ คน หญงิ ๒๑ คน

จำนวนนักเรยี นทรี่ ายงานผล ๓๕ คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

ระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี ๒/๒

กลมุ่ เป้าหมาย จำนวนนกั เรียน รวม
(คน)
1) กลุม่ ผูไ้ ม่เกย่ี วข้องกบั สารเสพตดิ /ยาเสพตดิ
2) กลมุ่ ทีเ่ กยี่ วข้องกบั สารเสพติด/ยาเสพติด ชาย หญงิ ชาย หญิง
3) กลุ่มสงสัยวา่ ค้ายา
๑๔ ๒๑ 1๔ ๒1
รวมท้ังส้นิ
รายละเอยี ดเพ่ิมเตมิ ข้อ 2 0 00 0
2.1 กลุม่ ทย่ี ังใช้อยู่
0 00 0
- เหล้าเครือ่ งด่ืมแอลกอฮอล์
- บหุ ร่ี - -- -
- กัญชา
- ยาบา้ - -- -
- ยาไอซ์
- กระท่อม
- สารระเหย
2.2 กลมุ่ กำลงั บำบดั
- เหล้าเครอ่ื งด่ืมแอลกอฮอล์
- บุหรี่
- กญั ชา
- ยาบ้า
- ยาไอซ์
- กระท่อม
- สารระเหย

ลงช่อื ............................................ผู้รับรองขอ้ มลู ครทู ป่ี รึกษา
(นางมิณฑญิ า สุวรรณสิงห์)

แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพตดิ (ครง้ั ท่ี ๒)

ข้อมลู ณ วันท่ี ๓๐ ธนั วาคม ๒๕๖๔ ภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ช่อื สถานศึกษา โรงเรยี นสมาคมปา่ ไม้แหง่ ประเทศไทยอทุ ิศ ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี ๒/๒

จำนวนนักเรียน ๓๕ คน แยกเป็นชาย ๑๔ คน หญิง ๒๑ คน

จำนวนนักเรียนที่รายงานผล ๓๕ คน คดิ เป็นรอ้ ยละ ๑๐๐

ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนนักเรียน รวม
(คน)
4) กลุม่ ผไู้ ม่เกย่ี วขอ้ งกบั สารเสพติด/ยาเสพติด
5) กล่มุ ท่ีเกยี่ วข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด ชาย หญิง ชาย หญิง
6) กลุ่มสงสยั ว่าคา้ ยา
1๔ ๒1 1๔ ๒1
รวมทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2 0 00 0
2.1 กล่มุ ท่ียงั ใชอ้ ยู่
0 00 0
- เหล้าเครอ่ื งด่ืมแอลกอฮอล์
- บุหร่ี - -- -
- กัญชา
- ยาบ้า - -- -
- ยาไอซ์
- กระท่อม
- สารระเหย
2.2 กล่มุ กำลังบำบัด
- เหล้าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
- บหุ ร่ี
- กัญชา
- ยาบ้า
- ยาไอซ์
- กระท่อม
- สารระเหย

ลงชือ่ ............................................ผูร้ ับรองขอ้ มูล ครูทปี่ รึกษา
(นางมิณฑญิ า สวุ รรณสิงห์)

คติพจน์ประจำหอ้ งเรยี นสขี าว
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๒/๒

ม.๒/๒ วัยใส
ห่างไกลอบายมขุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสขี าวชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ ๒/๒

โรงเรยี นสมาคมป่าไมแ้ หง่ ประเทศไทยอุทศิ

ครง้ั ที่ ๑/๒๕๖๔

วนั ท่ี ๑๖ เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้ งเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปที ี ๒/๒

...................................................................................................................................................................

คณะกรรมการนกั เรยี นทงั้ หมด ๓๕ คน

ผมู้ าประชุมจำนวน ๓๕ คน

๑. เด็กหญงิ อนธุ ิดา ปนั ใจ หวั หนา้ หอ้ งประธานกรรมการ

๒. เดก็ หญิงสุกัญญา ธนาภรกลุ รองหัวหนา้ หอ้ งประธานกรรมการ

๓. เด็กหญิงนศิ าชล ธาดาภดู นิ ันท์ รองประธานกรรมการหัวหน้าฝ่ายการเรียน

๔. เด็กหญงิ ณัฏฐณชิ า บญุ ธรรม รองประธานกรรมการหัวหน้าฝ่ายการงาน

๕. เด็กหญิงมิง่ กมล สิทธไิ ทย รองประธานกรรมการหัวหนา้ ฝ่ายกิจกรรม

๖. เด็กชายพันธวัฒน์ ชน่ื สวุ รรณ รองประธานกรรมการหวั หนา้ ฝา่ ยสารวัตรนกั เรยี น

๗. เดก็ ชายชัยวัฒน์ กุลสวสั ด์ิ กรรมการฝ่ายการเรียน

๘. เด็กหญิงดอกแก้ว - กรรมการฝ่ายการเรียน

๙. เด็กหญงิ นำ้ ฝน ศรัณยูธิติ กรรมการฝ่ายการเรยี น

๑๐. เดก็ ชายณฐั ชานนท์ อารยี ์ กรรมการฝ่ายการเรยี น

๑๑. เดก็ ชายจนั ชัย นธิ ชิ นาภรณ์ กรรมการฝ่ายการเรยี น

๑๒. เด็กหญงิ สาริศา เณรกจิ กรรมการฝ่ายการเรียน

๑๓. เด็กหญิงดาริน ศรีบญุ มี กรรมการฝ่ายการเรียน

๑๔. เด็กหญงิ เพญ็ พิชชา ฉตั รสกุลวัน กรรมการฝ่ายการงาน

๑๕. เดก็ หญงิ อภสิ รา เชยคมิ กรรมการฝา่ ยการงาน

๑๖. เด็กหญิงยุพิน เรอื งลักษณร์ ะวี กรรมการฝ่ายการงาน

๑๗. เด็กหญงิ สร้อยทอง - กรรมการฝ่ายการงาน

๑๘. เด็กชายสะถิระ ด้วงชนื่ กรรมการฝ่ายการงาน

๑๙. เด็กหญิงนนี ี ทพิ าธรณ์ กรรมการฝ่ายการงาน

๒๐. เดก็ ชายนอ้ งเล็ก - กรรมการฝ่ายการงาน

๒๑. เด็กหญงิ อร คงมณชี โนทัย กรรมการฝา่ ยการงาน

๒๒. เด็กหญิงเสาวลกั ษณ์ อิ่มศรี กรรมการฝ่ายกจิ กรรม

๒๓. เดก็ หญงิ พชั รนันท์ พุดซา กรรมการฝา่ ยกิจกรรม

๒๔. เดก็ ชายจารุกร หาญวิโรจน์รัมย์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๒๕. เด็กหญงิ วาสนา นิลสนทิ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๒๖. เด็กชายบญุ มี เยือกเย็น กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๒๗. เด็กหญงิ ภทั รชนก พิมพขนั ธ์ กรรมการฝ่ายกจิ กรรม

๒๘. เด็กชายฟิลม์ - กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๒๙. เด็กชายบญุ ชู ภทั รศิริภคั ดี กรรมการฝา่ ยสารวัตรนกั เรียน

๓๐. เด็กชายธรี พัฒน์ วงศาจนั ทร์ กรรมการฝา่ ยสารวัตรนกั เรยี น

๓๑. เด็กชายสนธิ - กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

๓๒. เดก็ ชายตัวเล็ก - กรรมการฝ่ายสารวตั รนกั เรยี น

๓๓. เด็กชายธนญชัย บรรณทพิ ย์ กรรมการฝ่ายสารวตั รนกั เรียน

๓๔. เด็กหญงิ อรอุมา ชนันกุล กรรมการฝา่ ยสารวัตรนักเรยี น

๓๕. เด็กหญงิ แพรพไิ ล กรับทอง กรรมการฝา่ ยสารวตั รนักเรยี น

ครูผเู้ ขา้ ร่วมประชุม จำนวน ๒ คน

๑. นางมณิ ฑญิ า สุวรรณสิงห์ ครูทปี่ รกึ ษา

๒. ว่าท่ี ร.ต.ณชั ชา กลั ปยิ ะภัณฑ์ ครูทปี่ รึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

กอ่ นวาระการประชุมครูท่ีปรึกษาได้แจง้ จุดประสงค์ของการประชุมและได้มอบหมายให้หวั หนา้ ห้องทำ

หนา้ ที่ดำเนินการประชมุ ตามหัวข้อประชมุ ดงั น้ี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรอ่ื งทปี่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ

๑.๑ แจง้ วตั ถุประสงคก์ ารจัดกจิ กรรมห้องเรยี นสีขาวตามทีไ่ ดไ้ ปอบรมนักเรียนแกนนำ ดังน้ี

๑) เพื่อให้นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รบั คำปรึกษา แนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสม จาก

ผทู้ เ่ี ป็นแกนนำ และครทู ปี่ รกึ ษา

๒) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปลอด

อบายมุข ทเ่ี ป็นส่งิ มัวเมาทง้ั หลาย และปญั หาอุบตั ิภัย

๓) เพ่ือให้เกดิ กระบวนการร่วมคดิ รว่ มปฏบิ ัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู นา่ อยู่ น่าเรยี นเป็น

ศนู ยร์ ่วมกิจกรรมในชน้ั เรยี นและปลอดจากอบุ ัติภยั

๔) เพอ่ื ใหส้ ถานศกึ ษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนร้กู ารป้องกันยาเสพติดและอบุ ัตภิ ัย

๕) เพ่ือให้ครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองเกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทางส่งเสริม

ป้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ และอุบัติภัย

๑.๒ การวางแผนการปฏบิ ัติงานของฝา่ ยต่างๆ

๑) ให้แกนนำแต่ละฝ่ายได้จดั ทำแผนการทำงานมกี ารบันทึกการปฏิบัติงานทุกวัน

๑.๓ การแต่งตั้งคำส่ังมอบหมายงานของคณะทำงาน จะมีหัวหน้าห้องเป็นประธาน รองหัวหน้าห้อง

เปน็ กรรมการและเลขานุการ หัวหนา้ แตะละฝ่ายจะเปน็ รองประธาน และ นักเรียนแกนนำทุกคนเป็นกรรมการ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ

-ไมม่ -ี

ระเบยี บวาระที่ ๓ เรือ่ งสืบเน่ืองจากการประชุมครง้ั ที่แลว้

-ไมม่ -ี

ระเบยี บวาระที่ ๔ เรอื่ งเสนอเพือ่ ทราบ

๔.๑ เรื่องจากฝ่ายการเรยี น

๑) แจ้งบทบาทหน้าที่ของฝ่าย คือการจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เช่น จัดบอร์ด จัดทำส่ือท่ี

เป็นสิ่งพิมพ์ หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว ฯลฯ ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

ควรและอุบัติภัย นำสถานการณ์ขา่ วสารทกุ ด้านมาเสนอใหเ้ พื่อนนกั เรียนรับฟงั

๒) การจัดทำแผนการดำเนนิ งาน บนั ทึกผลการปฏิบตั งิ าน การเขา้ เรียนของเพอ่ื นๆ ปัญหาการเรียน

ในรายวิชาต่างๆ การหนีเรียน ขาดเรยี น และมีการตดิ ตามประเมนิ พร้อมสรปุ ผลการดำเนนิ งานใหค้ รูท่ีปรึกษา

รบั ทราบ

๔.๒ เรอ่ื งจากฝ่ายการงาน

๑) แจ้งบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายคือการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและ

ทรัพย์สมบัติของหอ้ งเรียน วัสดุอปุ กรณ์ท่ีชำรุด ปอ้ งกันอุบัตเิ หตุภายในห้องเรียน จัดสภาพส่ิงแวดล้อมในห้องเรียน

ให้นา่ เรียน และป้องกันไมใ่ หม้ ีพฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงคเ์ กดิ ขนึ้ ในห้องเรยี น

๒) การจัดทำเวรประจำวัน เพื่อช่วยกันดูแลความสะอาดของห้องเรียนท่ีรับผิดชอบ คือ ห้องเรียนช้ัน
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๒/๒ และเขตพ้ืนทีร่ ับผิดชอบขอให้เวรประจำวันรบั ผดิ ชอบหน้าท่ีของตนเอง

๓) การดูแลความสะอาดวัสดุ/อุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี โต๊ะครู หน้าต่าง ประตู ป้ายนิเทศ
กระดาน พัดลม โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ ให้สำรวจความเรียบร้อย ถ้ามีส่วนต้องปรับปรุงให้แจ้งหัวหน้าห้อง
เพอื่ ส่งตอ่ ครทู ี่ปรกึ ษารบั ทราบตอ่ ไป

๔.๓ เรือ่ งจากฝา่ ยสารวตั รนกั เรียน
๑) แจ้งบทบาทหน้าที่ของฝ่ายคือการสอดสอ่ งดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ำ

หรือที่บริเวณอาคาร แหล่งที่ไปม่ัวสุม ดูแลเพื่อน หากมีพฤติกรรมท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง
รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นักเรียนบอก
ครูทปี่ รกึ ษาเพอ่ื แกไ้ ขต่อไป

๒) แจ้งครูที่ปรึกษาทราบว่าเพ่ือนแต่ละคนมีพฤติกรรมเส่ียงในด้านต่างๆเพ่ือให้ครูที่ปรึกษารับทราบ
ต่อไป

๔.๔ เรือ่ งจากฝา่ ยกจิ กรรม
๑) แจ้งบทบาทหน้าที่ของฝ่ายคือ การจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ท้ังในห้องเรียน และกิจกรรมในทุก

ระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือนๆเพ่ือใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ไม่ไปมว่ั สมุ หรอื มีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม

๒) การรว่ มกจิ กรรมวันตอ่ ต้านยาเสพตดิ ในวันท่ี ๒๖ มถิ ุนายน
๓) ร่วมกิจกรรมรณรงค์รกั ษาความสะอาดของบริเวณทร่ี ับผดิ ชอบ
ระเบยี บวาระท่ี ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา
๑ ครทู ปี่ รึกษาขอความเห็นชอบเรื่องการจดั สรรทุนการศกึ ษา และแจง้ รายชื่อใหน้ กั เรียนแกนนำ
พจิ ารณารว่ มกัน เนื่องจากงานแนะแนวให้ส่งรายช่อื เพื่อคดั เลอื กในการรบั ทุนจากทางโรงเรยี น
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ

-ไมม่ -ี
ประธาน เดก็ หญิงอนุธิดา ปนั ใจ ไดก้ ลา่ วขอบคุณ คุณครูท่ีปรึกษาและเพ่ือนๆนักเรียนแกนนำทุกคนที่เขา้ ประชุมใน
วนั น้ี

เลกิ ประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงช่ือ)................................................ผบู้ นั ทึกรายงานการประชมุ
(เด็กหญิงมงิ่ กมล สิทธไิ ทย)

ตำแหน่ง รองหัวหน้าฝา่ ยกจิ กรรม

(ลงชอื่ )................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางมิณฑญิ า สุวรรณสิงห์)
ตำแหนง่ ครทู ีป่ รกึ ษา

(ลงช่ือ)................................................ผตู้ รวจรายงานการประชมุ
(ว่าทร่ี .ต.หญงิ ณัชชา กลั ปิยะภัณฑ์)
ตำแหน่ง ครทู ่ปี รึกษา

โครงงานกจิ กรรมป้องกันยาเสพติดในห้องเรียน
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๒/๒ ปีการศกึ ษา 2564

ชอื่ โครงงาน เพอื่ นช่วยเพ่ือน

ผู้รับผดิ ชอบโครงงาน นกั เรยี นชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๒/๒

ครูทีป่ รึกษา ๑. นางมณิ ฑญิ า สุวรรณสงิ ห์

๒. ว่าที่ร.ต.หญงิ ณชั ชา กัลปยิ ะภัณฑ์

1. สภาพปญั หา
ด้วยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ได้กำหนดนโยบายให้นักเรียนลด ละ เลิก และไม่ยุ่ง

เกี่ยวกบั ยาเสพตดิ ในสภาพปจั จบุ นั ห้องเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ ได้พบปญั หาวา่ นักเรียนไม่ตระหนักถึงปญั หา
ที่จึงมีโอกาสท่ีจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเท่าที่ควร ดังน้ันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดขยายเข้าสู่
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ คณะกรรมการห้องเรียนสีขาวจึงจัดทำโครงงาน เพ่ือนช่วยเพ่ือน ข้ึนซ่ึงเป็นการ

ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเพ่ือนในห้องไม่ไปสนใจยาเสพติด นอกจากนี้ยังช่วยเพื่อนในเร่ืองของการ
เรยี นอีกด้วย
2. วตั ถปุ ระสงค์

ในการทำโครงงาน เพ่อื นชว่ ยเพือ่ น มีวตั ถปุ ระสงค์ในการทำโครงงาน ดังน้ี

1. เพอื่ ป้องกันและลดปญั หาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ
2. เพื่อปลูกฝงั ให้นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลเฝ้าระวังไมใ่ ห้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมขุ เกดิ กำลังใจที่จะไม่ยงุ่ เก่ยี วกับบุหร่ี สุรา และยาเสพตดิ

3. เพื่อสง่ เสริมการรู้จักใช้เวลาวา่ งให้เกิดประโยชน์
4. เพอ่ื ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นให้กับเพือ่ นที่มาการเรยี นต่ำกว่ามาตรฐาน
3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๒/๒ จำนวน ๓๕ คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ได้ร่วมกิจกรรม ต้ังใจประพฤติดี ไม่ยุ่ง
เกย่ี วกบั บุหรี่ สุรา และยาเสพติด และเป็นผูม้ ีสุขภาพกายและสขุ ภาพจติ ที่ดี มผี ลการเรียนท่ีดขี ึ้น

4.วิธีดำเนินงาน

กจิ กรรม/ขน้ั ตอน/วิธีปฏบิ ัติ ระยะเวลาดำเนนิ การ ผรู้ บั ผิดชอบ

ข้ันเตรียม มิถนุ ายน 2564 ครูที่ปรึกษา/คณะกรรมการ
1. ประชมุ วางแผน

2. เขียนโครงการ หอ้ งเรียนสีขาว

กิจกรรม/ขัน้ ตอน/วิธีปฏิบตั ิ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รบั ผดิ ชอบ

ขั้นดำเนินงาน

1. เสนออนุมัติโครงการ มถิ ุนายน 2564 หวั หนา้ ฝา่ ยกิจกรรม

2. ดำเนินงานตามกจิ กรรม คณะกรรมการห้องเรยี นสีขาว

กจิ กรรมท่ี 1 จัดตกแตง่ หอ้ งเรยี น ทำ

ปา้ ยนเิ ทศ ........................................................

กจิ กรรมท่ี 2 เดนิ รณรงค์ยาเสพตดิ 26 มิถุนายน 2564

กจิ กรรมท่ี 3 เพ่ือนช่วยเพอื่ น มถิ ุนายน 64 - กุมภาพันธ์ 65

กจิ กรรมท่ี 4 จิตอาสา มิถนุ ายน 64 - กมุ ภาพันธ์ 65

กจิ กรรมที่ 5 ปลูกฝงั พฒั นาคุณธรรม มถิ นุ ายน 64 - กมุ ภาพันธ์ 65

กิจกรรมที่ 6 กจิ กรรมตามความ มิถนุ ายน 64 - กุมภาพนั ธ์ 65

สนใจกีฬา ดนตรี ศลิ ปะ

กิจกรรมที่ 7 .............................

กิจกรรมที่ 8 .............................

กจิ กรรมที่ 9 .............................

ขนั้ สรุป มิถุนายน 64 - กมุ ภาพนั ธ์ 65 ครทู ปี่ รกึ ษาและคณะกรรมการ
ห้องเรียน
1. สังเกต/แบบสอบถาม ครัง้ ท่ี 1 กนั ยายน 2564

2. รายงานผลต่อผู้บรหิ าร ครั้งท่ี 2 กมุ ภาพันธ์ 2565

5.สถานท่ีดำเนนิ งาน

หอ้ งเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ ๒/๒ อาคาร ๓ โรงเรยี นสมาคมป่าไม้แหง่ ประเทศไทยอุทศิ

6.ระยะเวลาดำเนินงาน

มถิ ุนายน 2564 – กุมภาพนั ธ์ 2565

7.การวัดและประเมินผล

ตวั บ่งชค้ี วามสำเรจ็ วิธกี ารประเมนิ เครอ่ื งมือ

1. ผเู้ รียนรอ้ ยละ 100 ได้รว่ มกิจกรรม สร้างจิตสำนึก 1. สำรวจการเข้าร่วม 1. แบบสำรวจการเข้า

ส่งเสริมให้หา่ งไกลยาเสพตดิ และอบายมขุ กจิ กรม รว่ มกิจกรม

2. ผู้เรียนรอ้ ยละ 100 เปน็ ผ้หู า่ งไกลยาเสพตดิ และ 1. สงั เกต 1. แบบสงั เกตพฤติกรรม

อบายมุข 2. ประเมิน 2. แบบประเมินผลการ

จัดกจิ กรรม

8.ผลทค่ี าดว่าจะได้รบั

1. นกั เรยี นไดร้ บั ความรู้เก่ยี วกบั ภยั ของยาเสพตดิ

2. นักเรยี นมีสว่ นในการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพตดิ

3. หอ้ งเรียน มีความสงบเรียบร้อยปราศจากยาเสพติด และมจี ติ อาสา ร้จู ักใช้เวลาว่างใหเ้ ป็นประโยชน์

และมผี ลการเรยี นทดี่ ีขึน้

(ลงช่ือ).......................................ผูเ้ สนอโครงการ (ลงชอ่ื ).......................................ผเู้ ห็นชอบโครงการ
(เด็กหญิงมิง่ กมล สทิ ธิไทย) (เด็กหญิงอนธุ ิดา ปันใจ)
ตำแหน่ง หวั หนา้ ฝ่ายกิจกรรม
ตำแหน่ง หวั หน้าห้องชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี ๒/๒

(ลงช่ือ)............................................ผ้อู นุมตั โิ ครงการ
(นางมิณฑญิ า สุวรรณสิงห์)

ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ ๒/๒

(ลงชอื่ )............................................ผอู้ นุมัติโครงการ
(วา่ ที่ร.ต.หญิงณชั ชา กลั ปยิ ะภณั ฑ์)
ครทู ่ีปรกึ ษาชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒

ผลการดำเนนิ งานตามกจิ กรรมห้องเรยี นสีขาว

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ตรวจสอบการเข้าเรยี น
ดำเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนของเพ่ือน ๆ
ช้ัน ม.๒/๒ จำนวน ๓๕ คน ทุกวัน พบว่า เพื่อน ๆ
ทุกคนเขา้ เรยี นทกุ รายวชิ า ไม่ขาดเรียน หนเี รยี น

กิจกรรมที่ ๒ การส่งงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อน ๆ ให้ความร่วมมือในการทำงานส่งงานครู
กิจกรรมที่ ๓ การช่วยเหลือเพ่ือนในการเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง ๓๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๗๑

เพ่ือนๆให้ความช่วยเหลือกันและกันในการทำงาน
ช่วยอธิบาย เสนอแนะและร่วมมือกันทำงานจน
เสร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย จำนวน ๓๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๒

สรุป ผลการประเมินการปฏิบัตงิ านฝา่ ยการเรยี น ) ระดับดี (ร้อยละ ๗๐– ๗๙)
) ระดับปรับปรุง (รอ้ ยละ ๐ –
( ) ระดับดีมาก (รอ้ ยละ ๘๐ – ๑๐๐) (
( ) ระดับพอใช้ (ร้อยละ ๖๐ – ๖๙) (

เด็กหญิงนศิ าชล ธาดาภดู ินนั ท์
(รองหัวหนา้ ฝา่ ยการเรยี น)

i

เดก็ หญงิ สุกัญญา ธนาภรกลุ เดก็ ชายชยั วฒั น์ กุลสวสั ดิ์ เดก็ หญงิ ดอกแกว้ -
(สมาชกิ ) (สมาชกิ ) (สมาชิก)

i

เดก็ หญงิ นำ้ ฝน ศรณั ยธู ิติ เดก็ ชายณฐั ชานนท์ อารีย์ เด็กชายจันชัย นิธชิ นาภรณ์
(สมาชิก) (สมาชกิ ) (สมาชกิ )

เดก็ หญิงสาริศา เณรกจิ เด็กหญิงดาริน ศรบี ญุ มี
(สมาชกิ ) (สมาชกิ )

ภาพกิจกรรมฝ่ายการเรยี น

ภาพกิจกรรมฝ่ายการเรยี น

ผลการดำเนินงานตามกจิ กรรมหอ้ งเรียนสีขาว

1. ด้าน2ก.ารดง้าานนการงาน

กิจกรรม ผลการดำเนนิ งาน

กิจกรรมท่ี ๑ จดั บอร์ด/ป้ายนิเทศให้ความรู้ เพอ่ื น ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดบอร์ด/ป้าย

นิเทศทุกคร้งั เป็นไปดว้ ยความเรียบร้อยทุกครั้ง

คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

กิจกรรมท่ี ๒ การดแู ลรกั ษาความสะอาดห้องเรยี น ไดจ้ ดั เวรประจำวันในการดแู ลรักษาความสะอาด

ห้องเรียน เพื่อน ๆ ใหค้ วามร่วมมอื ในการทำงาน

เปน็ อย่างดี ร้อยละ ๑๐๐

กจิ กรรมท่ี ๓ การชว่ ยกันดูแลรกั ษาทรัพย์สินของ เพ่ือน ๆ ได้ชว่ ยกนั ดูแล รกั ษาทรพั ยส์ ินของหอ้ ง

หอ้ ง ไม่ใหเ้ กดิ การเสียหาย/สญู หา ตลอดจนทะนบุ ำรงุ

รักษาให้อยู่ในสภาพการใช้การตลอดเวลา คดิ เปน็

ร้อยละ ๑๐๐

สรปุ ผลการประเมนิ การปฏบิ ัติงานฝ่ายการงาน ) ระดับดี (รอ้ ยละ ๗๐– ๗๙)
) ระดับปรับปรุง (ร้อยละ ๐ – ๕๙)
( ) ระดบั ดมี าก (ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐) (
( ) ระดบั พอใช้ (ร้อยละ ๖๐ – ๖๙) (

เด็กหญิงณัฏฐณชิ า บญุ ธรรม
(รองหวั หน้าฝ่ายการงาน)

เดก็ หญิงเพญ็ พชิ ชา ฉัตรสกุลวัน เดก็ หญงิ อภสิ รา เชยคมิ เดก็ หญงิ ยุพนิ เรอื งลกั ษณ์ระวี
(สมาชิก) (สมาชิก) (สมาชกิ )

i i i

เด็กหญงิ นีนี ทพิ าธรณ์ เด็กชายสะถริ ะ ด้วงชื่น เด็กหญงิ อร คงมณีชโนทยั
(สมาชกิ ) (สมาชกิ ) (สมาชิก)

i i

เด็กหญิงสรอ้ ยทอง - เดก็ ชายนอ้ งเลก็ –
(สมาชิก) (สมาชิก)

i

ภาพกิจกรรมฝา่ ยการงาน

ภาพกิจกรรมฝา่ ยการงาน

ผลการดำเนนิ งานตามกจิ กรรมห้องเรยี นสีขาว

3. ดา้ นกิจกรรม

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กจิ กรรมที่ ๒ กิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ เพอ่ื น ๆ ให้ความรว่ มมือในการเดินรณรงค์ต่อตา้ น
กิจกรรมที่ ๓ กจิ กรรมวนั สำคัญตา่ ง ๆ ยาเสพติด เปน็ ไปด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง ๓๕
คน คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐
กจิ กรรมที่ ๔ กิจกรรมยามว่าง
เพือ่ น ๆ ให้ความรว่ มมือในการบำเพ็ญตนใหเ้ ป็น
ประโยชนแ์ ก่ห้องเรยี น โรงเรียน และชมุ ชน เปน็
อย่างดี คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

เพื่อน ๆ ให้ความรว่ มมือในการเข้ารว่ มกิจกรรม
ต่างๆ ทีโ่ รงเรียนไดจ้ ดั ข้ึน ได้แก่ วันเข้าพรรษา
วันแม่ วนั ออกพรรษา วนั สนุ ทรภู่ ทำบุญตกั บาตร
วนั ขึน้ ปใี หม่ การทำบญุ ในวนั ต่าง ๆ เปน็ ต้น
เปน็ ไปด้วยความเรียบร้อยทุกคร้งั ๓๕ คน คดิ เป็น
รอ้ ยละ ๑๐๐

กจิ กรรมยามว่าง พบว่าใช้เวลาว่างในการอ่าน
หนังสือ เล่นกฬี า ดนตรี และศลิ ปะ ตลอดจนทำ
การบ้าน เปน็ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สรปุ ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานฝา่ ยสารวตั รนกั เรียน

( ) ระดบั ดมี าก (รอ้ ยละ ๘๐ – ๑๐๐) ( ) ระดบั ดี (ร้อยละ ๗๐– ๗๙)
( ) ระดับพอใช้ (ร้อยละ ๖๐ – ๖๙) ( ) ระดับปรับปรุง (รอ้ ยละ ๐ – ๕๙)

เด็กหญงิ ม่ิงกมล สทิ ธไิ ทย
(รองหัวหน้าฝา่ ยกิจกรรม)

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่มิ ศรี เด็กหญิงพัชรนันท์ พุดซา เดก็ ชายจารุกร หาญวโิ รจนร์ มั ย์
(สมาชิก) (สมาชิก) (สมาชิก)

i i i

เด็กหญงิ วาสนา นลิ สนทิ เดก็ ชายบญุ มี เยือกเยน็ เดก็ หญงิ ภัทรชนก พมิ พขันธ์
(สมาชกิ ) (สมาชกิ ) (สมาชกิ )

i i i

เดก็ ชายฟิลม์ -
(สมาชิก)

i

ภาพกิจกรรมฝา่ ยกิจกรรม

ภาพกิจกรรมฝา่ ยกิจกรรม

ภาพกิจกรรมฝ่ายกิจกรรม

ผลการดำเนนิ งานตามกิจกรรมหอ้ งเรยี นสขี าว

๔. ดา้ นสารวัตรนกั เรียน

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน
กจิ กรรมท่ี ๑ การปฏบิ ตั ิตามกฎระเบยี บของ
โรงเรยี น เช่น การแตง่ กาย ทรงผม การมา นักเรยี น ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
โรงเรียน เป็นต้น กฎระเบยี บของโรงเรยี น เช่น การแต่งกาย ทรง
ผม การมาโรงเรยี น เปน็ ไปด้วยความเรียบร้อยทกุ
กจิ กรรมที่ ๒ เพ่ือนเตือนเพ่ือน ครัง้ ๓๕ คน คดิ เป็นร้อยละ ๑๐๐

นักเรียนในห้องไดช้ ว่ ยกนั เฝ้าระวัง ไม่ใหเ้ กดิ การ
ทะเลาะววิ าท ไม่ย่งุ เกยี่ วกบั ยาเสพตดิ หลีกเลีย่ ง
ชักชวนเพอ่ื นให้ห่างไกลยาเสพติด ด้วยการการทำ
กิจกรรมเลน่ กีฬา ดนตรี ทำการบ้าน อา่ นหนงั สอื
คดิ เปน็ ร้อยละ ๑๐๐

สรุป ผลการประเมนิ การปฏบิ ตั ิงานฝา่ ยสารวัตรนักเรยี น

( ) ระดบั ดมี าก (รอ้ ยละ ๘๐ – ๑๐๐) ( ) ระดบั ดี (รอ้ ยละ ๗๐– ๗๙)
( ) ระดบั พอใช้ (ร้อยละ ๖๐ – ๖๙) ( ) ระดบั ปรบั ปรุง (ร้อยละ ๐ – ๕๙)

เด็กชายพันธวัฒน์ ช่นื สุวรรณ
(รองหัวหน้าฝา่ ยสารวตั รนักเรยี น)

i

เดก็ ชายบญุ ชู ภัทรศริ ิภัคดี เดก็ ชายธีรพฒั น์ วงศาจันทร์ เด็กชายสนธิ -
(สมาชกิ ) (สมาชิก) (สมาชกิ )

i i

เด็กชายตวั เล็ก – เดก็ ชายธนญชยั บรรณทพิ ย์ เด็กหญิงอรอมุ า ชนันกลุ
(สมาชิก) (สมาชิก) (สมาชิก)

i

เด็กหญิงแพรพไิ ล กรบั ทอง
(สมาชิก)

ภาพกจิ กรรมฝา่ ยสารวตั รนักเรยี น

หอ้ งเรยี นสขี าว ๑

แบบประเมินผลการดำเนนิ งานกจิ กรรมหอ้ งเรยี นสขี าว
ภาคเรยี นท่ี ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา

ชอื่ สถานศกึ ษา โรงเรยี นสมาคมปา่ ไม้แหง่ ประเทศไทยอุทศิ

สถานทตี่ ้ัง หมู่ท่ี 8 ตำบลหว้ ยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จงั หวัดกาญจนบรุ ี

สงั กัด สำนักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3

โทรศัพท์ 034-685233 โทรสาร 034-685233 E-mail : [email protected]

จำนวนนักเรยี นทัง้ หมด ๘๖๔ คน จำนวนหอ้ งเรียนทัง้ หมด 28 หอ้ ง

๑.๒ ขอ้ มลู หอ้ งเรยี นสขี าว

หอ้ งเรยี นระดับประถมศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่ หอ้ งที่

หอ้ งเรียนระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้  ชน้ั มัธยมศึกษาตอนต้นปที ี่......๒..........หอ้ งที.่ ......๒...........

ห้องเรยี นระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย  ชัน้ มธั ยมศึกษาตอนปลายปีท่.ี .............หอ้ งท่.ี ..............

จำนวนนักเรยี น ในห้องเรียนทัง้ หมด....๓๕.....คน จำนวนนักเรยี น นักเรียนแกนนำ ๔ ฝ่าย....4....คน

ชอ่ื – นามสกลุ ครทู ีป่ รกึ ษา/ครูประจำชนั้ 1. นางมณิ ฑิญา สุวรรณสงิ ห์ 2. ว่าท่ีร.ต.หญงิ ณชั ชา กัลปิยะภัณฑ์

ชอื่ – นามสกลุ หวั หนา้ หอ้ งเรียน เดก็ หญิงอนธุ ดิ า ปนั ใจ

ช่ือ – นามสกลุ รองหวั หนา้ ห้องฝ่ายการเรยี น เดก็ หญิงนิศาชล ธาดาภูดนิ นั ท์

ช่อื – นามสกุล รองหวั หนา้ ห้องฝ่ายการงาน เด็กหญงิ นีนี ทพิ าธรณ์

ชื่อ – นามสกลุ รองหวั หน้าห้องฝา่ ยสารวัตรนักเรยี น เด็กชายพนั ธวัฒน์ ชื่นสวุ รรณ

ชื่อ – นามสกุล รองหวั หนา้ ห้องฝา่ ยกจิ กรรม เด็กหญิงมงิ่ กมล สิทธิไทย

๑.๓ คำชีแ้ จงการประเมิน

๑.๓.๑ ระดบั การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดำเนนิ การหอ้ งเรียนสีขาวทุกห้อง

๑.๓.๒ ให้ผปู้ ระเมินทำเคร่ืองหมาย X ในชอ่ งคะแนนการประเมนิ ผลที่ปฏบิ ัตแิ ละสรปุ รวมคะแนน

ในแต่ละมาตรฐาน

๑.๓.๓ ใหผ้ ู้ประเมนิ สรปุ ผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแลว้ คดิ เปน็ ระดับคณุ ภาพ

โดยใชเ้ กณฑ์การประเมิน ดงั นี้

คะแนน ระดับคุณภาพ
ตำ่ กวา่ ๖๐ ปรบั ปรุง
๖๐ - ๖๙ พอใช้
๗๐ - ๗๙ ดี
๘๐ - ๘๙ ดีมาก
๙๐ - ๑๐๐ ดเี ดน่

ตอนที่ ๒ เกณฑก์ ารประเมิน

๑. มาตรฐานฝ่ายการเรยี น (๒5 คะแนน)

ตัวบง่ ช้ี คะแนน เกณฑก์ ารประเมนิ ผล หลกั ฐานร่องรอย
รายการ
 ๑. มีคำสั่งแต่งต้งั คณะทำงาน
๑.๑ มกี ารจดั ตง้ั ทีมงานแกนนำรับผิดชอบ 0 ไมม่ กี ารดำเนินงาน  ๒. มีบันทึกการประชมุ วางแผน
 ๓. มีบันทกึ การปฏบิ ัตงิ าน
งานฝ่ายการเรยี นของหอ้ งเรียน ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ  ๔. มีการติดตามประเมินผล
 ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
(๕ คะแนน) ๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ
 ๑. กจิ กรรมท่ผี ู้สอนมอบหมาย เชน่
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ การสง่ งาน
 ๒. กจิ กรรมเพอ่ื นสอนเพ่ือน เช่น
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ การบา้ น
 ๓. กิจกรรมดา้ นโครงงาน
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ  ๔. กิจกรรมสอนซอ่ มเสริม หรอื
ให้คำปรึกษา
๑.๒ ทมี งานแกนนำมกี ระบวนการ 0 ไม่มีการดำเนินงาน  ๕. กิจกรรมด้านวิชาการ
 ๑. มีการจดั บอร์ด/ปา้ ยนิเทศใน
ชว่ ยเหลอื เพื่อนฝ่ายการเรียนของห้องเรยี น ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ แผนกเรียน
 ๒. มีการจัดหา/จัดทำสอ่ื ในหอ้ งเรยี น
เพอื่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ  ๓. มกี ารจัดมมุ ให้ความรู้ในห้องเรียน
 4. มีการปรบั เปล่ยี นข้อมูลตาม
การเรียนการสอน (๕ คะแนน) ๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ สถานการณ์ปัจจุบนั
 5. บันทกึ การใชแ้ หลง่ เรยี นรู้ใน
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ ห้องเรียน
 แบบสรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ รายห้องเรยี น
ปีการศกึ ษา.............................................
๑.๓ ทีมงานแกนนำจัดทำแหล่งเรียนรู้/ 0 ไม่มกี ารดำเนินงาน ผลการเรยี นเฉลย่ี ..................................
มมุ ความรู/้ ป้ายนเิ ทศในห้องเรยี น ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ
(๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ 1. บันทกึ ให้คำปรึกษาการวางแผน
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ ฝ่ายการเรียน
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ 2. บันทกึ ให้คำปรกึ ษาการดำเนินงาน
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ ฝา่ ยการเรียน
3. บันทกึ ให้คำปรกึ ษาการติดตาม
๑.๔ ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นของนักเรยี น 0 ไม่มกี ารดำเนินงาน ฝา่ ยการเรียน
ทกุ คนในหอ้ งเรียน (๕ คะแนน) ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ 4. บนั ทึกให้คำปรกึ ษาการตรวจสอบและ
๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ ปรับปรุง ฝ่ายการเรียน
1.5 การอำนวยการ กำกับ ติดตามและ ๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ 5. บันทึกให้ความเป็นชอบผลการดำเนินงาน
การมสี ว่ นร่วมของครูประจำช้ัน/ ๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ ฝา่ ยการเรียน
ครทู ีป่ รึกษา (๕ คะแนน) ๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ 18

0 ไม่มีการดำเนินงาน
๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ
๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ

สรปุ รวมคะแนนมาตรฐานฝา่ ยการเรยี น

๒. มาตรฐานฝ่ายการงาน (๒5 คะแนน)

ตวั บ่งชี้ คะแนน เกณฑ์การประเมินผล หลักฐานรอ่ งรอย
รายการ
 ๑. มีคำสัง่ แต่งตั้งคณะทำงาน
๒.๑ มีการจัดตง้ั ทีมงานแกนนำรับผิดชอบ 0 ไม่มีการดำเนินงาน  ๒. มีบนั ทึกการประชมุ วางแผน
 ๓. มีบันทกึ การปฏิบัติงาน
งานฝ่ายการงานของหอ้ งเรยี น ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ  ๔. มีการตดิ ตามประเมินผล
 ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
(๕ คะแนน) ๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ
 ๑. มีตารางเวรทำความสะอาด
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ  2. ความสะอาดภายในหอ้ งเรยี น เช่น
พน้ื ฝาผนัง ฝ้า เพดาน กระดานดำ โต๊ะ เกา้ อ้ี
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ ประตูอุปกรณ์ทำความสะอาด หน้าต่าง
ระเบียงหน้าห้อง
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ  3. มีคติพจน์
 4. มแี ผนผงั นกั เรียนแกนนำ 4 ฝา่ ย หนา้
๒.๒ ทีมงานแกนนำดแู ลพื้นทภ่ี ายใน 0 ไม่มีการดำเนินงาน หอ้ งเรียน
 ๕. ความเปน็ ระเบยี บเรียบรอ้ ย สวยงาม
หอ้ งเรยี นและรอบหอ้ งเรยี น (๕ คะแนน) ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ  ๑. มีบัญชีทรัพย์สนิ
 ๒. มีการสำรวจสภาพการใชง้ าน
๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ  ๓. มีการซอ่ มแซม/ปรบั ปรงุ
 ๔. มกี ารดูแลรักษาทรพั ย์สิน
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ  ๕. มีมาตรการดา้ นความปลอดภัย

๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ  ๑. บันทกึ การปฏิบตั งิ านฝา่ ยการเรยี น
ทุกวัน
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ  ๒. บนั ทึกการปฏิบัติงานฝา่ ยการงาน
ทุกวัน
๒.๓ ทมี งานแกนนำดแู ลทรพั ย์สนิ 0 ไมม่ กี ารดำเนินงาน  ๓. บันทึกการปฏิบตั ิงานฝา่ ยสารวตั ร
และความปลอดภัยในหอ้ งเรยี น ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ นักเรียนทกุ วัน
(๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ  ๔. บันทกึ การปฏิบตั ิงานฝ่ายกิจกรรม
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ ทกุ วัน
๒.๔ ทีมงานแกนนำจดั ทำสมุดบนั ทึก ๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ  ๕. บนั ทกึ การปฏิบัติงานของหัวหนา้ ชั้น
การปฏิบตั งิ านของหวั หนา้ ชั้น และ ๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ 1. บันทึกให้คำปรึกษาการวางแผน
กิจกรรมหอ้ งเรียนสขี าวในการปฏิบัติงาน ฝา่ ยการงาน
ทง้ั ๔ ฝ่าย ตามโครงสรา้ งหอ้ งเรยี นสีขาว 0 ไม่มกี ารดำเนินงาน 2. บันทึกให้คำปรึกษาการดำเนินงาน
(๕ คะแนน) ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ ฝ่ายการงาน
๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ 3. บนั ทกึ ให้คำปรึกษาการติดตาม
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ ฝา่ ยการงาน
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ 4. บันทกึ ให้คำปรกึ ษาการตรวจสอบและ
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ ปรับปรุง ฝ่ายการงาน
5. บนั ทึกให้ความเป็นชอบผลการดำเนินงาน
1.5 การอำนวยการ กำกับ ติดตามและ 0 ไมม่ กี ารดำเนินงาน ฝา่ ยการงาน
การมสี ว่ นร่วมของครูประจำชั้น/ ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ 18
ครทู ปี่ รึกษา (๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ

สรปุ รวมคะแนนมาตรฐานฝ่ายการงาน

๓. มาตรฐานฝา่ ยสารวตั รนักเรยี น (๒5 คะแนน)

ตวั บง่ ช้ี คะแนน เกณฑก์ ารประเมินผล หลกั ฐานรอ่ งรอย
รายการ
 ๑. มีคำสง่ั แต่งตัง้ คณะทำงาน
๓.๑ มกี ารจดั ต้งั ทีมงานแกนนำรับผดิ ชอบ 0 ไมม่ กี ารดำเนินงาน  ๒. มีบนั ทกึ การประชุมวางแผน
 ๓. มีบันทึกการปฏบิ ัตงิ าน
งานฝา่ ยสารวัตรนักเรยี นในห้องเรียน ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ  ๔. มีการติดตามประเมินผล
 ๕. สรุปรายงาน
(๕ คะแนน) ๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ
 ๑. มีการสำรวจพฤตกิ รรมเสย่ี งของเพ่ือน
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ ในหอ้ งเรียน
 ๒. จัดทำข้อมูลพฤตกิ รรมเสีย่ งของเพือ่ น
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ ในหอ้ งเรยี น
 ๓. รายงานขอ้ มลู ให้ครูท่ีปรึกษาทราบ
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ  ๔. ครทู ี่ปรกึ ษาแกป้ ญั หา
 ๕. รายงานฝ่ายกจิ การนักเรยี น
๓.๒ ทีมงานแกนนำมีกระบวนการ 0 ไม่มีการดำเนินงาน ของสถานศกึ ษาทราบ
 ๑. มาตรการแกป้ ญั หาการมาสาย/
ดำเนินงานฝ่ายสารวัตรนกั เรียน ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ ไมเ่ ขา้ เรยี น
 ๒. มาตรการแกป้ ัญหาการแตง่ กาย
ในห้องเรียน (๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ ไม่ถูกระเบยี บ
 ๓. มาตรการแก้ปญั หาการใชส้ ารเสพติด
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ /ยาเสพติด
 ๔. มาตรการแกป้ ัญหาการทะเลาะวิวาท
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ  ๕. มาตรการแกป้ ญั หาพฤตกิ รรมเส่ียง
ด้านอ่ืน ๆ
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ  ๑. มกี ารบันทกึ การมาสาย/ไม่เข้าเรยี น
 ๒. มีการบันทกึ แก้ปัญหาการแต่งกายไม่
๓.๓ ทีมงานแกนนำมกี ารกำหนด 0 ไมม่ ีการดำเนินงาน ถูกระเบียบ
มาตรการในการแกไ้ ขพฤติกรรมเส่ียง ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ  ๓. มีการบันทกึ แกป้ ัญหาการใช้สารเสพติด/
ของนกั เรียนในหอ้ งเรียน (๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ ยาเสพตดิ
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ  ๔. มกี ารบันทึกแกป้ ญั หาการทะเลาะวิวาท
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ  ๕. มีการบันทกึ แกป้ ัญหาพฤตกิ รรมเสย่ี ง
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ ดา้ นอื่น ๆ
1. บันทกึ ให้คำปรึกษาการวางแผน
๓.๔ มกี ารดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรียน 0 ไมม่ กี ารดำเนินงาน ฝา่ ยสารวตั รนกั เรียน
ในห้องเรียน (๕ คะแนน) ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ 2. บนั ทึกให้คำปรึกษาการดำเนินงาน
๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ ฝา่ ยสารวตั รนักเรยี น
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ 3. บันทึกให้คำปรกึ ษาการติดตาม
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ ฝา่ ยสารวตั รนักเรียน
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ 4. บันทึกให้คำปรกึ ษาการตรวจสอบและ
ปรบั ปรุง ฝ่ายสารวตั รนักเรียน
1.5 การอำนวยการ กำกับ ตดิ ตามและ 0 ไมม่ ีการดำเนินงาน 5. บนั ทกึ ให้ความเป็นชอบผลการดำเนินงาน
การมีสว่ นร่วมของครปู ระจำช้ัน/ ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ ฝา่ ยสารวตั รนกั เรียน
ครูทป่ี รกึ ษา (๕ คะแนน) ๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ 19
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน

๔. มาตรฐานฝา่ ยกจิ กรรม (๒5 คะแนน)

รายการประเมนิ คะแนน เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การช้ีวดั /ขน้ั ตอนการดำเนนิ งาน
๔.๑ มีการจัดต้งั ทีมงานแกนนำ
รบั ผิดชอบงานฝ่ายกจิ กรรมของหอ้ งเรียน 0 รายการ  ๑. มีคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน
(๕ คะแนน) ๑  ๒. มีบันทึกการประชุมวางแผน
๒ ไม่มีการดำเนินงาน  ๓. มีบนั ทึกการปฏิบัติงาน
๔.๒ ทมี งานแกนนำจดั กิจกรรมเชิง ๓ มีการดำเนินงาน 1 รายการ  ๔. มีการติดตามประเมินผล
สร้างสรรค์ภายในหอ้ งเรียน และ ๔ มีการดำเนินงาน 2 รายการ  ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ในสถานศึกษา (๕ คะแนน) ๕ มีการดำเนินงาน 3 รายการ
มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ  ๑. กจิ กรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
๔.3 ทีมงานแกนนำให้ความร่วมมอื การ 0 มีการดำเนินงาน 5 รายการ  ๒. กิจกรรมวันงดสูบบุหรโ่ี ลก
จดั กจิ กรรมนอกสถานศึกษา (๕ คะแนน) ๑  ๓. กจิ กรรมด้านศลิ ปะ/ดนตรี/กีฬา
๒ ไม่มีการดำเนินงาน  ๔. กิจกรรมด้านคุณธรรม/จรยิ ธรรม
4.4 ทมี งานแกนนำมกี ารจัดทำโครงงาน ๓ มีการดำเนินงาน 1 รายการ  ๕. กจิ กรรมดา้ นวิชาการ
หอ้ งเรียนปลอดบุหร่แี ละแอลกอฮอล์ ๔ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ
(5 คะแนน) ๕ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ  ๑. กจิ กรรมบำเพ็ญประโยชน์
มีการดำเนินงาน 4 รายการ  ๒. กิจกรรมจติ อาสา
1.5 การอำนวยการ กำกับ ติดตามและ 0 มีการดำเนินงาน 5 รายการ  ๓. กจิ กรรมเชิงสร้างสรรค์
การมีส่วนร่วมของครูประจำชั้น/ ๑  ๔. กิจกรรมรว่ มกบั เครือขา่ ย
ครูท่ปี รึกษา (๕ คะแนน) ๒ ไม่มกี ารดำเนินงาน  ๕. กจิ กรรมรว่ มกบั ชุมชน
๓ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ
๔ มีการดำเนินงาน 2 รายการ  ๑. จัดทำโครงงาน
๕ มีการดำเนินงาน 3 รายการ  ๒. เสนอโครงงานใหค้ รูที่ปรึกษา
มีการดำเนินงาน 4 รายการ  ๓. อนุมัตโิ ครงงานโดยผบู้ ริหาร
0 มีการดำเนินงาน 5 รายการ  ๔. ดำเนินการจดั กิจกรรม
๑  ๕. สรุปผลการดำเนินงาน
๒ ไมม่ ีการดำเนินงาน
๓ มีการดำเนินงาน 1 รายการ 1. บนั ทกึ ให้คำปรึกษาการวางแผน
๔ มีการดำเนินงาน 2 รายการ ฝ่ายกิจกรรม
๕ มีการดำเนินงาน 3 รายการ 2. บนั ทกึ ให้คำปรึกษาการดำเนนิ งาน
มีการดำเนินงาน 4 รายการ ฝา่ ยกิจกรรม
0 มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ 3. บนั ทึกให้คำปรกึ ษาการติดตาม
๑ ฝา่ ยกจิ กรรม
๒ ไม่มีการดำเนินงาน 4. บันทึกให้คำปรกึ ษาการตรวจสอบและ
๓ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ ปรบั ปรงุ ฝ่ายกิจกรรม
๔ มีการดำเนินงาน 2 รายการ 5. บนั ทึกให้ความเป็นชอบผลการดำเนนิ งาน
๕ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ ฝ่ายกิจกรรม
มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ 20
มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานฝ่ายกิจกรรม

หอ้ งเรยี นสขี าว ๑

สรปุ การประเมินผลการดำเนินงานกจิ กรรมหอ้ งเรยี นสขี าว

สงั กดั สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา256๔

สถานศึกษา โรงเรยี นสมาคมปา่ ไม้แห่งประเทศไทยอุทศิ สงั กดั สำนักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษากาญจนบุรเี ขต 3

ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่ี................ห้องท.่ี .................

ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน้  ชน้ั มัธยมศึกษาตอนตน้ ปีท่.ี ......๒.........หอ้ งท.ี่ ........๒.........

ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปที ่.ี ...............ห้องท่ี..................

มาตรฐาน ตวั บง่ ช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. ดา้ นฝ่ายการเรยี น (๒๕ คะแนน) ๑ ๕ 5
๒ ๕ 5
๒. ดา้ นฝ่ายการงาน (๒๕ คะแนน) ๓ ๕ 3
๓. ด้านฝ่ายสารวตั รนักเรียน (๒๕ คะแนน) ๔ ๕ 0
๕ ๕ 5
๔. ด้านฝ่ายกิจกรรม (๒๕ คะแนน) 18
๑ รวมคะแนน
๒ ๕ 5
๓ ๕ 5
๔ ๕ 3
๕ ๕
๕ 0
๑ รวมคะแนน 5
๒ ๕ 18
๓ ๕ 5
๔ ๕ 4
๕ ๕ 5
๕ 0
๑ 5
๒ รวมคะแนน 19
๓ ๕
๔ ๕ 5
๕ ๕ 5
๕ 5
๕ 5
5
รวมคะแนน 20

รวมทง้ั หมด (๑๐๐ คะแนน) 80

สรปุ ผลการประเมนิ  ระดบั ปรับปรงุ ตำ่ กว่าร้อยละ ๖๐  ระดับพอใชร้ อ้ ยละ ๖๐-๖๙
 ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙  ระดับดมี ากร้อยละ ๘๐-๘๙  ระดับดีเด่นร้อยละ ๙๐-๑๐๐

ลงชอ่ื ) ................................................ประธานกรรมการประเมิน (ลงช่ือ).......................................................ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

(นายกจิ จา จันทรส์ วยดี) (นายโสภณ เรอื งบุญ)

หอ้ งเรยี นสขี าว ๒

แบบประเมนิ ผลการดำเนินงานกจิ กรรมหอ้ งเรยี นสีขาว
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา2554

สงั กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ขอ้ มลู สถานศกึ ษา

ช่ือสถานศกึ ษา โรงเรยี นสมาคมปา่ ไม้แหง่ ประเทศไทยอุทิศ

สถานทีต่ ้ัง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภมู ิ จงั หวัดกาญจนบรุ ี

สงั กัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3

โทรศัพท์ 034-685233 โทรสาร 034-685233 E-mail : [email protected]

จำนวนนกั เรียนทัง้ หมด ๘๖๔ คน จำนวนห้องเรียนท้ังหมด 28 หอ้ ง

๑.๒ ข้อมูลห้องเรียนสขี าว

ห้องเรยี นระดบั ประถมศึกษา  ช้นั ประถมศึกษาปีที่ หอ้ งที่

ห้องเรียนระดบั มธั ยมศึกษาตอนต้น  ช้ันมธั ยมศกึ ษาตอนต้นปที ี่......๒..........หอ้ งท่.ี ......๒...........

ห้องเรยี นระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย  ช้ันมธั ยมศึกษาตอนปลายปที ่ี..............หอ้ งท.ี่ ..............

จำนวนนักเรียน ในห้องเรียนทัง้ หมด....๓๕.....คน จำนวนนักเรยี น นกั เรียนแกนนำ ๔ ฝา่ ย....4....คน

ชอ่ื – นามสกุล ครูที่ปรกึ ษา/ครปู ระจำชัน้ 1. นางมิณฑิญา สวุ รรณสงิ ห์ 2. วา่ ทร่ี .ต.หญงิ ณัชชา กลั ปิยะภัณฑ์

ชอื่ – นามสกุล หวั หนา้ ห้องเรียน เด็กหญงิ อนธุ ดิ า ปนั ใจ

ช่ือ – นามสกลุ รองหวั หน้าห้องฝ่ายการเรยี น เด็กหญงิ นิศาชล ธาดาภูดนิ นั ท์

ช่อื – นามสกลุ รองหวั หนา้ ห้องฝ่ายการงาน เด็กหญงิ นีนี ทพิ าธรณ์

ชื่อ – นามสกุล รองหวั หนา้ ห้องฝา่ ยสารวตั รนักเรยี น เดก็ ชายพันธวัฒน์ ชื่นสวุ รรณ

ชื่อ – นามสกุล รองหวั หนา้ ห้องฝา่ ยกิจกรรม เด็กหญิงมงิ่ กมล สิทธไิ ทย

๑.๓ คำชี้แจงการประเมิน

๑.๓.๑ ระดบั การศึกษาขน้ั พื้นฐาน ดำเนินการหอ้ งเรยี นสีขาวทกุ ห้อง

๑.๓.๒ ให้ผ้ปู ระเมินทำเคร่ืองหมาย X ในชอ่ งคะแนนการประเมนิ ผลทีป่ ฏิบตั แิ ละสรปุ รวมคะแนน

ในแตล่ ะมาตรฐาน

๑.๓.๓ ใหผ้ ู้ประเมินสรปุ ผลคะแนนการประเมินทกุ มาตรฐานรวมกันแลว้ คิดเปน็ ระดบั คณุ ภาพ

โดยใชเ้ กณฑ์การประเมิน ดังน้ี

คะแนน ระดบั คุณภาพ
ตำ่ กวา่ ๖๐ ปรบั ปรงุ
๖๐ - ๖๙ พอใช้
๗๐ - ๗๙ ดี
๘๐ - ๘๙ ดีมาก
๙๐ - ๑๐๐ ดเี ดน่

ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน

๑. มาตรฐานฝ่ายการเรยี น (๒5 คะแนน)

ตวั บง่ ชี้ คะแนน เกณฑก์ ารประเมนิ ผล หลักฐานรอ่ งรอย
รายการ
 ๑. มีคำส่งั แต่งตง้ั คณะทำงาน
๑.๑ มกี ารจดั ตั้งทีมงานแกนนำรับผดิ ชอบ 0 ไม่มีการดำเนินงาน  ๒. มีบันทกึ การประชมุ วางแผน
 ๓. มีบนั ทกึ การปฏบิ ัตงิ าน
งานฝ่ายการเรียนของหอ้ งเรียน ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ  ๔. มกี ารตดิ ตามประเมินผล
 ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
(๕ คะแนน) ๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ
 ๑. กิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมาย เช่น
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ การส่งงาน
 ๒. กจิ กรรมเพอื่ นสอนเพือ่ น เช่น
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ การบ้าน
 ๓. กจิ กรรมดา้ นโครงงาน
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ  ๔. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม หรอื
ใหค้ ำปรกึ ษา
๑.๒ ทมี งานแกนนำมกี ระบวนการ 0 ไมม่ กี ารดำเนินงาน  ๕. กจิ กรรมด้านวิชาการ
 ๑. มกี ารจดั บอรด์ /ปา้ ยนิเทศใน
ชว่ ยเหลือเพ่ือนฝา่ ยการเรียนของหอ้ งเรียน ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ แผนกเรียน
 ๒. มีการจัดหา/จดั ทำสอ่ื ในห้องเรยี น
เพอื่ ให้มีความรคู้ วามเข้าใจในกจิ กรรม ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ  ๓. มกี ารจดั มุมใหค้ วามรู้ในห้องเรียน
 4. มีการปรับเปล่ียนขอ้ มลู ตาม
การเรียนการสอน (๕ คะแนน) ๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ สถานการณ์ปจั จุบนั
 5. บันทกึ การใช้แหล่งเรียนรูใ้ น
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ ห้องเรยี น
 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ รายห้องเรยี น
ปกี ารศกึ ษา.............................................
๑.๓ ทีมงานแกนนำจัดทำแหลง่ เรียนร้/ู 0 ไมม่ ีการดำเนินงาน ผลการเรียนเฉล่ีย..................................
มมุ ความร้/ู ปา้ ยนเิ ทศในห้องเรียน ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ
(๕ คะแนน) ๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ 1. บนั ทกึ ให้คำปรกึ ษาการวางแผน
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ ฝ่ายการเรียน
2. บันทกึ ให้คำปรึกษาการดำเนินงาน
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ ฝ่ายการเรยี น
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ 3. บนั ทกึ ให้คำปรึกษาการติดตาม
ฝา่ ยการเรียน
๑.๔ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 0 ไมม่ กี ารดำเนินงาน 4. บันทึกให้คำปรกึ ษาการตรวจสอบและ
ทกุ คนในห้องเรียน (๕ คะแนน) ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ ปรบั ปรงุ ฝ่ายการเรยี น
๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ 5. บันทึกให้ความเป็นชอบผลการดำเนินงาน
1.5 การอำนวยการ กำกับ ตดิ ตามและ ๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ ฝ่ายการเรยี น
การมสี ว่ นร่วมของครูประจำช้ัน/ ๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ 18
ครทู ีป่ รกึ ษา (๕ คะแนน) ๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ

0 ไมม่ กี ารดำเนินงาน
๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ
๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานฝ่ายการเรยี น

๒. มาตรฐานฝา่ ยการงาน (๒5 คะแนน)

ตวั บง่ ชี้ คะแนน เกณฑก์ ารประเมนิ ผล หลักฐานร่องรอย
รายการ
 ๑. มีคำสัง่ แตง่ ตง้ั คณะทำงาน
๒.๑ มกี ารจดั ตง้ั ทีมงานแกนนำรับผดิ ชอบ 0 ไม่มกี ารดำเนินงาน  ๒. มีบันทึกการประชุมวางแผน
 ๓. มีบนั ทึกการปฏิบัตงิ าน
งานฝ่ายการงานของห้องเรียน ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ  ๔. มีการตดิ ตามประเมินผล
 ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
(๕ คะแนน) ๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ
 ๑. มีตารางเวรทำความสะอาด
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ  2. ความสะอาดภายในหอ้ งเรยี น เช่น
พืน้ ฝาผนงั ฝ้า เพดาน กระดานดำ โต๊ะ เกา้ อ้ี
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ ประตอู ปุ กรณท์ ำความสะอาด หน้าต่าง
ระเบียงหน้าห้อง
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ  3. มีคติพจน์
 4. มแี ผนผังนกั เรยี นแกนนำ 4 ฝา่ ย หนา้
๒.๒ ทีมงานแกนนำดแู ลพ้ืนที่ภายใน 0 ไม่มีการดำเนินงาน ห้องเรยี น
 ๕. ความเปน็ ระเบยี บเรียบรอ้ ย สวยงาม
หอ้ งเรียนและรอบหอ้ งเรยี น (๕ คะแนน) ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ  ๑. มีบัญชที รัพยส์ นิ
 ๒. มีการสำรวจสภาพการใช้งาน
๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ  ๓. มีการซอ่ มแซม/ปรับปรงุ
 ๔. มกี ารดูแลรกั ษาทรัพย์สนิ
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ  ๕. มมี าตรการดา้ นความปลอดภัย

๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ  ๑. บันทกึ การปฏิบตั ิงานฝ่ายการเรียน
ทุกวัน
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ  ๒. บนั ทึกการปฏิบัตงิ านฝ่ายการงาน
ทกุ วัน
๒.๓ ทีมงานแกนนำดแู ลทรัพย์สิน 0 ไมม่ ีการดำเนินงาน  ๓. บนั ทึกการปฏิบัติงานฝา่ ยสารวตั ร
และความปลอดภัยในหอ้ งเรียน ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ นกั เรยี นทุกวัน
(๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ  ๔. บันทกึ การปฏิบตั ิงานฝ่ายกิจกรรม
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ ทุกวัน
๒.๔ ทมี งานแกนนำจดั ทำสมุดบนั ทึก ๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ  ๕. บันทกึ การปฏิบตั งิ านของหัวหนา้ ชั้น
การปฏิบตั งิ านของหวั หน้าช้ัน และ ๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ 1. บันทึกให้คำปรึกษาการวางแผน
กจิ กรรมหอ้ งเรียนสีขาวในการปฏิบตั ิงาน ฝ่ายการงาน
ทงั้ ๔ ฝา่ ย ตามโครงสรา้ งหอ้ งเรยี นสีขาว 0 ไมม่ ีการดำเนินงาน 2. บันทกึ ให้คำปรกึ ษาการดำเนินงาน
(๕ คะแนน) ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ ฝ่ายการงาน
๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ 3. บนั ทึกให้คำปรึกษาการติดตาม
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ ฝ่ายการงาน
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ 4. บนั ทกึ ให้คำปรึกษาการตรวจสอบและ
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ ปรบั ปรุง ฝ่ายการงาน
5. บนั ทกึ ให้ความเป็นชอบผลการดำเนินงาน
1.5 การอำนวยการ กำกบั ตดิ ตามและ 0 ไม่มกี ารดำเนินงาน ฝา่ ยการงาน
การมีสว่ นร่วมของครูประจำช้ัน/ ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ 18
ครทู ่ีปรึกษา (๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานฝา่ ยการงาน

๓. มาตรฐานฝา่ ยสารวัตรนักเรยี น (๒5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ คะแนน เกณฑก์ ารประเมินผล หลักฐานร่องรอย
รายการ
 ๑. มีคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงาน
๓.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนนำรับผดิ ชอบ 0 ไม่มีการดำเนินงาน  ๒. มีบนั ทึกการประชุมวางแผน
 ๓. มีบันทกึ การปฏบิ ัติงาน
งานฝา่ ยสารวัตรนกั เรียนในห้องเรยี น ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ  ๔. มกี ารตดิ ตามประเมินผล
 ๕. สรุปรายงาน
(๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ
 ๑. มีการสำรวจพฤติกรรมเสย่ี งของเพ่ือน
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ ในหอ้ งเรียน
 ๒. จดั ทำขอ้ มลู พฤตกิ รรมเส่ียงของเพือ่ น
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ ในห้องเรยี น
 ๓. รายงานข้อมูลให้ครทู ่ีปรึกษาทราบ
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ  ๔. ครูทปี่ รกึ ษาแก้ปัญหา
 ๕. รายงานฝา่ ยกิจการนกั เรยี น
๓.๒ ทีมงานแกนนำมกี ระบวนการ 0 ไม่มกี ารดำเนินงาน ของสถานศึกษาทราบ
 ๑. มาตรการแกป้ ญั หาการมาสาย/
ดำเนินงานฝ่ายสารวตั รนักเรยี น ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ ไมเ่ ขา้ เรยี น
 ๒. มาตรการแก้ปัญหาการแตง่ กาย
ในหอ้ งเรียน (๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ ไม่ถูกระเบยี บ
 ๓. มาตรการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ /ยาเสพติด
 ๔. มาตรการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ  ๕. มาตรการแก้ปัญหาพฤตกิ รรมเส่ียง
ด้านอ่ืน ๆ
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ  ๑. มกี ารบันทกึ การมาสาย/ไม่เข้าเรยี น
 ๒. มกี ารบันทกึ แกป้ ัญหาการแต่งกายไม่
๓.๓ ทีมงานแกนนำมกี ารกำหนด 0 ไม่มีการดำเนินงาน ถูกระเบียบ
มาตรการในการแกไ้ ขพฤตกิ รรมเสยี่ ง ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ  ๓. มกี ารบันทึกแกป้ ญั หาการใช้สารเสพติด/
ของนักเรียนในห้องเรยี น (๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ ยาเสพติด
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ  ๔. มกี ารบันทกึ แกป้ ัญหาการทะเลาะวิวาท
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ  ๕. มกี ารบันทกึ แก้ปัญหาพฤติกรรมเสย่ี ง
ดา้ นอ่ืน ๆ
๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ 1. บนั ทกึ ให้คำปรกึ ษาการวางแผน
ฝา่ ยสารวัตรนกั เรยี น
๓.๔ มีการดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น 0 ไมม่ ีการดำเนินงาน 2. บนั ทกึ ให้คำปรกึ ษาการดำเนนิ งาน
ในห้องเรยี น (๕ คะแนน) ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ ฝ่ายสารวัตรนกั เรยี น
๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ 3. บันทึกให้คำปรึกษาการติดตาม
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ ฝา่ ยสารวัตรนกั เรยี น
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ 4. บนั ทกึ ให้คำปรกึ ษาการตรวจสอบและ
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ ปรับปรงุ ฝ่ายสารวตั รนกั เรียน
5. บันทกึ ให้ความเป็นชอบผลการดำเนินงาน
1.5 การอำนวยการ กำกบั ตดิ ตามและ 0 ไมม่ ีการดำเนินงาน ฝ่ายสารวตั รนักเรยี น
การมีสว่ นร่วมของครูประจำชั้น/ ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ 19
ครูทป่ี รกึ ษา (๕ คะแนน) ๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานฝ่ายสารวัตรนกั เรียน

๔. มาตรฐานฝา่ ยกิจกรรม (๒5 คะแนน)

รายการประเมิน คะแนน เกณฑก์ ารประเมนิ ผล เกณฑ์การช้วี ดั /ขั้นตอนการดำเนนิ งาน
รายการ
 ๑. มีคำสงั่ แตง่ ตั้งคณะทำงาน
๔.๑ มกี ารจัดต้งั ทีมงานแกนนำ 0 ไม่มีการดำเนินงาน  ๒. มีบันทกึ การประชุมวางแผน
 ๓. มีบันทึกการปฏิบัตงิ าน
รับผิดชอบงานฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ  ๔. มกี ารตดิ ตามประเมินผล
 ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
(๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ
 ๑. กิจกรรมวันตอ่ ตา้ นยาเสพติดโลก
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ  ๒. กิจกรรมวันงดสบู บุหรโ่ี ลก
 ๓. กิจกรรมด้านศลิ ปะ/ดนตรี/กีฬา
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ  ๔. กจิ กรรมด้านคณุ ธรรม/จรยิ ธรรม
 ๕. กจิ กรรมด้านวิชาการ
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ
 ๑. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
๔.๒ ทีมงานแกนนำจัดกจิ กรรมเชิง 0 ไมม่ ีการดำเนินงาน  ๒. กจิ กรรมจิตอาสา
 ๓. กิจกรรมเชงิ สรา้ งสรรค์
สร้างสรรค์ภายในหอ้ งเรยี น และ ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ  ๔. กิจกรรมรว่ มกับเครอื ขา่ ย
 ๕. กิจกรรมรว่ มกับชุมชน
ในสถานศึกษา (๕ คะแนน) ๒ มกี ารดำเนินงาน 2 รายการ
 ๑. จดั ทำโครงงาน
๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ  ๒. เสนอโครงงานใหค้ รูทป่ี รกึ ษา
 ๓. อนุมตั โิ ครงงานโดยผู้บรหิ าร
๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ  ๔. ดำเนินการจดั กจิ กรรม
 ๕. สรุปผลการดำเนินงาน
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ
1. บนั ทกึ ให้คำปรึกษาการวางแผน
๔.3 ทมี งานแกนนำให้ความร่วมมอื การ 0 ไม่มกี ารดำเนินงาน ฝา่ ยกจิ กรรม
2. บนั ทกึ ให้คำปรกึ ษาการดำเนินงาน
จัดกจิ กรรมนอกสถานศกึ ษา (๕ คะแนน) ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ ฝ่ายกจิ กรรม
3. บันทึกให้คำปรึกษาการติดตาม
๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ ฝ่ายกิจกรรม
4. บนั ทึกให้คำปรึกษาการตรวจสอบและ
๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ ปรับปรุง ฝ่ายกิจกรรม
5. บนั ทกึ ให้ความเป็นชอบผลการดำเนินงาน
๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ ฝา่ ยกจิ กรรม
20
๕ มีการดำเนินงาน 5 รายการ

4.4 ทีมงานแกนนำมีการจัดทำโครงงาน 0 ไมม่ ีการดำเนินงาน

หอ้ งเรยี นปลอดบุหรีแ่ ละแอลกอฮอล์ ๑ มีการดำเนินงาน 1 รายการ

(5 คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ

๓ มีการดำเนินงาน 3 รายการ

๔ มีการดำเนินงาน 4 รายการ

๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ

1.5 การอำนวยการ กำกบั ติดตามและ 0 ไม่มีการดำเนินงาน

การมีส่วนร่วมของครูประจำช้ัน/ ๑ มกี ารดำเนินงาน 1 รายการ

ครูทป่ี รึกษา (๕ คะแนน) ๒ มีการดำเนินงาน 2 รายการ

๓ มกี ารดำเนินงาน 3 รายการ

๔ มกี ารดำเนินงาน 4 รายการ

๕ มกี ารดำเนินงาน 5 รายการ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานฝา่ ยกจิ กรรม

ห้องเรียนสขี าว 2

สรุปการประเมนิ ผลการดำเนนิ งานกจิ กรรมหอ้ งเรยี นสขี าว

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา256๔

สถานศึกษา โรงเรียนสมาคมป่าไมแ้ หง่ ประเทศไทยอุทิศ สงั กดั สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษากาญจนบุรเี ขต 3

ระดบั ประถมศึกษา ชน้ั ประถมศึกษาปีที.่ ...............หอ้ งท.่ี .................

ระดบั มธั ยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นปีท่ี........๒........หอ้ งท.ี่ ........๒.........

ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย  ช้นั มัธยมศึกษาตอนปลายปที ่.ี ...............ห้องที่..................

มาตรฐาน ตวั บง่ ชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
๑. ด้านฝา่ ยการเรียน (๒๕ คะแนน) ๑ ๕ 5
๒ ๕ 5
๒. ดา้ นฝา่ ยการงาน (๒๕ คะแนน) ๓ ๕ 3
๓. ดา้ นฝา่ ยสารวัตรนกั เรียน (๒๕ คะแนน) ๔ ๕ 0
๕ ๕ 5
๔. ดา้ นฝ่ายกจิ กรรม (๒๕ คะแนน) 18
๑ รวมคะแนน
๒ ๕ 5
๓ ๕ 5
๔ ๕ 3
๕ ๕
๕ 0
๑ รวมคะแนน 5
๒ ๕ 18
๓ ๕ 5
๔ ๕ 4
๕ ๕ 5
๕ 0
๑ 5
๒ รวมคะแนน 19
๓ ๕
๔ ๕ 5
๕ ๕ 5
๕ 5
๕ 5
5
รวมคะแนน 20

รวมทง้ั หมด (๑๐๐ คะแนน) 80

สรปุ ผลการประเมนิ  ระดบั ปรับปรงุ ตำ่ กวา่ รอ้ ยละ ๖๐  ระดบั พอใชร้ ้อยละ ๖๐-๖๙
 ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙  ระดับดมี ากร้อยละ ๘๐-๘๙  ระดบั ดเี ด่นร้อยละ ๙๐-๑๐๐

(ลงชือ่ ) ................................................ประธานกรรมการประเมิน (ลงช่ือ)......................................................ผู้บริหารสถานศกึ ษา

(นายกจิ จา จันทร์สวยด)ี (นายโสภณ เรอื งบุญ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Wellux-ForSale
Next Book
SABP MAAHAD AHMADI NEGERI SEMBILAN