The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สิทธิหน้าที่
นายจ้างและลูกจ้างในงานเกษตรกรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yllabour, 2021-07-29 11:33:23

สิทธิหน้าที่ นายจ้างและลูกจ้างในงานเกษตรกรรม

สิทธิหน้าที่
นายจ้างและลูกจ้างในงานเกษตรกรรม

Keywords: งานเกษตรกรรม,สิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้าง

สทิ ธิหน้าที

นายจ้างและ
ลกู จ้างในงาน
เกษตรกรรม

สาํ นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

สิทธิหน้าที นายจ้าง
และลูกจ้าง

ในงานเกษตรกรรม
ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557
และความปลอดภัยในการทํางาน

ความหมาย

งานเกษตรกรรม หมายความว่า งานทีเกียวขอ้ งกับ
การเพาะปลกู การเลียงสตั ว์ การปาไม้ การทํานา
เกลือสมทุ ร การประมงทีไมใ่ ชก่ ารประมงทะเล และ
ไมไ่ ด้จ้างลกู จ้างตลอดป และไมไ่ ด้ใหล้ กู จ้างทํางาน

ในลักษณะทีเปนอุตสาหกรรมต่อเนอื ง

นายจ้าง หมายความว่า ผซู้ งึ ตกลงรบั ลกู จ้าง
เขา้ ทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้

ลูกจ้าง หมายความว่า ผ้ซู ึงตกลงทํางานใหน้ ายจ้าง
โดยรับคําจ้างไมว่ ่าจะเรยี กชอื อยา่ งไร

หลายคนอาจจะ
สงสยั ว่า แรงงาน
นอกระบบได้รบั
การค้มุ ครองตาม
กฎหมายอยา่ งไร

บา้ ง

กฎหมายได้กําหนดเกียวกับการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบไว้ดังนี

- ห้ามนายจ้าง เรียก หรือรับหลักประกัน
การทํางาน
- ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิง
อย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่
ลักษณะงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนันได้
- ห้ามนายจ้าง ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน ล่วง
เกินทางเพศต่อลูกจ้างในงานเกษตรกรรม
- ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้าง ยก แบก หาม หาบ
ทูน ลากหรือเข็นของหนัก ดังนี

- สาํ หรับลูกจ้าง ซึงเปนเด็กหญิง ไม่เกิน
20 กิโลกรัม

- สาํ หรับลูกจ้าง ซึงเปนเด็กชาย และหญิง ไม่เกิน
25 กิโลกรัม
- สาํ หรับลูกจ้างชาย ไม่เกิน 55 กิโลกรัม

- ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง เว้นแต่เปนการหัก
ตามทีกฎหมายกําหนด

ในสว่ นกรณวี ันหยุด
กฎหมายกําหนดไว้ว่า

- วันหยุดพักผอ่ น ลูกจ้างทีทํางานครบ 180 วัน
มีสิทธิหยุดพักผอ่ นได้ไมน่ ้อยกว่า 3 วันทํางาน

และได้รับค่าจ้างด้วย

กรณกี ารลา

- ลกู จ้างมสี ทิ ธลิ าปวยได้เท่าทีปวยจรงิ
โดยได้รบั ค่าจ้างตลอดระยะเวลาทีลา

แต่ไมเ่ กิน 15 วันทํางาน

- ลกู จ้างทีลาปวยตังแต่ 3 วันทํางานขนึ ไป
นายจ้างอาจใหล้ กู จ้างแสดงใบรบั รอง
แพทยก์ ็ได้

หวั ใจของการ
ทํางาน

ค่าจ้าง

- ค่าจ้างต้องจ่ายเปนเงินเท่านนั
- ต้องจ่ายค่าจ้างอยา่ งนอ้ ยเดือนละ 1 ครงั
เปนเงินไทย ณ สถานทีทํางานของลกู จ้าง
ใหถ้ กู ต้องและตามกําหนด

กรณมี กี ารใชแ้ รงงานหญงิ
ในงานเกษตรกรรม

กฎหมายกําหนดไว้ดังนี

- หา้ มนายจ้างใหล้ กู จ้างซงึ เปนหญงิ มี
ครรภ์ทํางาน

- เกียวกับเครอื งจักร หรอื เครอื งยนต์
ทีมคี วามสนั สะเทือน

- งานยก แบก หาม หาบ ทนู ลาก
หรอื เขน็ ของหนกั เกิน 15 กิโลกรมั

- ลกู จ้างซงึ เปนหญงิ มคี รรภ์มสี ทิ ธลิ าเพอื
คลอดบุตรครรภ์หนงึ ไมเ่ กิน 98 วัน

กรณกี ารใช้แรงงานเด็ก ควรให้

ความสาํ คัญ เพราะกฎหมาย

กําหนดโทษไว้สงู

- ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุตากว่า 15 ป
เปนลูกจ้างในงานภาคเกษตรกรรม อายุ 15 ป
บริบูรณ์ขึนไปจ้างได้
- นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้เด็ก วันหนึงไมน่ อ้ ย
กว่า 1 ชัวโมง หลังจากทํางานมาแล้วไมเ่ กิน
4 ชัวโมง
- ห้ามนายจ้างให้เด็กตากว่า 18 ป ทํางาน
ระหว่างเวลา 22.00 น. – 06.00 น. เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือผ้ทู ีอธบิ ดี
มอบหมาย
- ห้ามนายจ้าง เรียก หรือรับหลักประกัน
เพือการใดๆ จากลูกจ้างเด็ก
- ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึงเปนเด็ก
ให้แก่คนอืน

เมือลกู จ้างทํางานใหน้ ายจ้าง
แล้ว นายจ้างควรจัดสวัสดิการ

อะไรใหล้ กู จ้างบา้ ง

ㆍใหจ้ ัดใหม้ นี าสะอาดสาํ หรบั ดืมใหเ้ พยี ง
ㆍพอแก่ลกู จ้าง

กรณลี กู จ้างพกั อาศยั อยูก่ ับนายจ้าง
นายจ้างต้องจัดหาทีพกั อาศยั ทีสะอาด

ㆍถกู สขุ ลักษณะ และปลอดภัย
สวัสดิการอืน ๆ ทีเปนประโยชนต์ ามที
อธบิ ดีประกาศกําหนด

กฎหมายกําหนดใหน้ ายจ้างและ

ลกู จ้างต้องปฏิบตั ิตาม แต่เมอื ไม่

ปฏิบตั ิตามยอ่ มมบี ทกําหนดโทษไว้

เช่นกัน

ㆍ กรณมี กี ารจ้างหรอื รบั เด็กอายุตากว่า 15 ป

ใหท้ ํางานเกษตรกรรม ต้องระวางโทษปรบั ตังแต่
400,000 - 800,000 บาท ต่อลกู จ้าง 1 คน หรอื จําคกุ

ㆍไมเ่ กิน 2 ป หรอื ทังปรบั ทังจํา
กรณที ีนายจ้างใหล้ กู จ้างทีเปนเด็กอายุตากว่า 18 ป
ทํางานต้องหา้ มตามประเภทต่างๆ เชน่ งานทีเกียวกับ
สารเคมที ีเปนอันตราย งานเกียวกับวัตถมุ พี ษิ งานที
ต้องทําบนนงั รา้ นทีสงู กว่าพนื ดินตังแต่ 10 เมตรขนึ ไป
เปนต้น ต้องระวางโทษปรบั ตังแต่
400,000 - 800,000 บาท ต่อลกู จ้าง 1 คน หรอื จําคกุ
ไมเ่ กิน 2 ป หรอื ทังปรบั ทังจํา และถ้าหากใหท้ ําแล้ว
เปนเหตใุ หล้ กู จ้างได้รบั อันตรายแก่กาย จิตใจ หรอื
ถึงแก่ความตายต้องระวางโทษปรบั ตังแต่
800,000 - 2,000,000 บาทต่อลกู จ้าง 1 คน

ㆍหรอื จําคกุ ไมเ่ กิน 4 ป หรอื ทังปรบั ทังจํา
นายจ้างฝาฝน หรอื ไมป่ ฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
ในเรอื งอืน ๆ ต้องระวางโทษจําคกุ ไมเ่ กิน 6 เดือน
หรอื ปรบั ไมเ่ กิน 100,000 บาท หรอื ทังจําทังปรบั

ลกู จ้างในงาน
เกษตรกรรม
กับความปลอดภัย
ในการทํางาน

มาตรการปองกันเกียวกับ สารเคมที ีใชใ้ นการกําจัด
ศตั รูพชื
เชน่ สารกําจัดแมลง สารกําจัดวัชพชื สารกําจัด
เชอื รา เปนต้น สารทีกล่าวมาขา้ งต้นจะรูจ้ ักกันดี
ในชอื ดีดีที มาลาไทออน พาราวอท หรอื ไกลโดเซต
ซงึ เปนกล่มุ สารเคมอี ันตรายทีมคี วามอันตราย
ต่อระบบประสาท ตับ ผวิ หนงั หรอื ออกฤทธิต้าน
การแขง็ ตัวของเลือด

สารเคมเี ขา้ สู่
รา่ งกายได้ 3 ทาง

ได้แก่

อาการเจ็บปวยทเี หน็

ได้ในทันที

เชน่ คลืนไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนอื ท้องรว่ ง
หายใจติดขดั ตาพรา่ แสบตา

จากการสมั ผสั สารเคมี

อาการเจ็บ อันตรายเปนระยะ

ปวยในระยะ เวลานาน เชน่
โรคมะเรง็ โรคผวิ หนงั

ยาว ความพกิ ารต่อทารก
แรกเกิดทีติดมาจาก

ครรภ์มารดา

การปองกัน
อันตราย

เพอื ลดการสมั ผสั หรอื ความรุนแรงจากพษิ ของ
สารเคมอี ันตราย

การสวมใสอ่ ุปกรณค์ ้มุ ครองความปลอดภัยสว่ น
บุคคล เชน่ แว่นตา หรอื กระบงั หนา้ นริ ภัย
หมวกคลมุ ผม หนา้ กากปองกันไอระเหย ถงุ มอื
หนงั รองเท้าบุท หรอื ชุดเอียมหนงั เปนต้น

หากมขี อ้ สงสยั

หรอื /สอบถาม

เพมิ เติมสามารถ

ติดต่อได้ที

สาํ นกั งานสวัสดิการและค้มุ ครองแรงงาน
จังหวัดยะลา

66 ถนนสขุ ยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมอื ง
จังหวัดยะลา 95000
เบอรโ์ ทรศพั ท์ : 073-2744-85-6
เบอรม์ อื ถือ : 081-89812-86
Email : [email protected]
เว็บไซต์ : http://yala.labour.go.th/th
Line @ : @712rieph


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PDF_20210709_0001
Next Book
Analisis Peperiksaan STPM 2017, Penggal 3