The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

06 จติภรณ์ ธารีรักษ์ E-Book

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุทธิพงศ์, 2021-03-26 03:12:09

06 จติภรณ์ ธารีรักษ์ E-Book

06 จติภรณ์ ธารีรักษ์ E-Book

www.atcc.ac.th AATT¹ÔµÂCCÊÒà CC

50%ÊÔ¹¤ŒÒÅ´ÃÒ¤Ò

àÃ×èͧ Sex

My Friend

99.


My friend
¤¸º 1/1
mind

mind


Magazine Contents

profile 1
´ÒÃÒªÒÂ 2
´ÒÃÒËÞ§Ô 3
¢‹Òǫغ«Ôº 4
Ê¹Ô ¤ÒŒ 5
෤⹴ÅÂÕ 6
¿ÃÊÕ äµÅ 7
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 8
Ç¸Ô Õ·ÓÍÒËÒà 9
ʶҹ··èÕ Í‹ §à·ÂèÕ Ç 10
àÁ¹ÍÙ ÒËÒà 11
ÀҾ¹µ 12
´´Ù ǧ
àÃÍ×è § sex 13-14
15


Personal history

ช่ือ - สกลุ จตภิ รณ ธารรี กั ษ
ชือ่ เลน มาย
เกดิ 18/12/2544
อายุ 19 ป
เชือ้ ชาติ ไทย
ศาสนา พทุ ธ
ชน้ั คธบ 1/1
สาขาวิชา คอมพวิ เตอรธุรกจิ
สาขางาน คอมพวิ เตอรธ รุ กิจ
แผนก คอมพวิ เตอรธรุ กจิ
E-mail [email protected]
เบอร 0983188308
นสิ ยั เปนคนรา เริง
ความสามารถพิเศษ รองเพลง
ความใฝฝน ผูชว ยพยาบาลทหารบก
งานอดิเรก เล้ยี งหมา
สที ีช่ อบ ฟา ชมพู มว ง
อาหารทชี่ อบ สม ตำ
คติ ตวั อยา งท่ีดี มคี า มากกวาคำสอน


Personal history

Ananda
Everingham

Ananda EveringhamNick-
name: choiReal name –
surname: Ananda Ever-
ingham Bastard
Laos-AustraliaDate of
birth: May 31, 1982, a
professional actor, Mr


Personal history

Bella Raja

Biography of Bella
Raja Nee cam Copenha-
genThe name Bella
Raja Nee cam Copenha-
gen Thailand-English
bastardAge 24
years.Born December
24, 1989Height 166
cmBachelor's degree
in the Faculty of
journalism and mass
communication. The
Department of radio,
television, Thammasat
University


ซØบซÔบดÒรÒ

"´ÇÔ ÍÃÔÊÃÒ" ¢ÍµÍºàͧ àÁÍè× Á¤Õ ¹à¢ŒÒÁÒÊ͹àÃÍ×è §ÈÅÕ ¸ÃÃÁ
áÅФ٤‹ Ãͧ àª×Í´¹èÁÔ æ ᵪ‹ Ѵਹ


เส้นทางสู

เทคโนโลยี 5 จี

“สง่ ข้อมูลไดม้ ากขน้ึ ในเวลาท่นี อ้ ยลง
ตอบสนองต่อการทำงานได้รวดเรว็ ขน้ึ
รองรบั จำนวนอปุ กรณไ์ ดม้ ากข้ึน”


Hydrangea

´Í¡äÎà´Ã¹àÂÂÕ


¹Ò¡ÏÊèѧȸ.¶Í´º·àÃÂÕ ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Õ¹ª‹Ç§â¤Ç´Ô ...

àÁÍè× Çѹ·Õè 9 Á.Õ ¤. ¤³Ø ËÞÔ§¡ÑÅÂÒ âÊÀ³¾¹ªÔ  ÃÁª.È¡Ö ÉÒ¸¡Ô Òà
ã¹°Ò¹ÐÃ¡Ñ ÉÒ¡Òà ÃÁÇ.ȸ. ແ´à¼ÂÀÒÂËÅѧ¡ÒûÃЪÁØ
¤³ÐÃ°Ñ Á¹µÃ Õ (¤ÃÁ.) Ç‹Ò ¾Å.Í.»ÃÐÂØ·¸ ¨Ñ¹Å
·ÃâͪҠ¹ÒÂ¡Ã°Ñ Á¹µÃÕ ä´ÊŒ ͺ¶ÒÁ¶§Ö ¡Òä´Ñ àÅ×Í¡¡ÅÒ§ºØ¤¤Å
ࢌÒÈÖ¡ÉÒã¹Ê¶Òº¹Ñ Í´Ø
ÁÈ¡Ö ÉÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564 ËÃÍ×  
TCAS Ç‹Ò¡ÃзÃǧ¡ÒÃÍØ´ÁÈ¡Ö ÉÒ Ç¨Ô ÂÑ  Ç·Ô ÂÈÒʵÃᏠÅÐ
A ¹Çѵ¡ÃÃÁ  B


วิธีทำอาหาร

เมนู ต้มยำกุ้ง

1. นำนำ้ ใสห่ มอ้ แล้วตงั้ ไฟแรงสดุ
2. ใสต่ ะไคร้ ข่า ใบมะกรดู น้ำปลา นำ้ ตาล และมะขามเปยี ก
3. ปลอ่ ยให้เดือด 3-4 นาที จนสังเกตเหน็ ฟองเดอื ด
4. เติมกุง้ หัวหอม นำ้ พริกเผา และเหด็ ฟาง
5. ต้มตอ่ ประมาณ 10 นาที จนเนื้อกุ้งสุกดี
6. ใสพ่ ริกชฟี้ า้ มะเขือเทศ ตามดว้ ยนมขน้ จืด
7. คนใหเ้ ข้ากนั ปดิ เตา แลว้ บีบมะนาวตาม
8. โรยผกั ชี และตักเสิร์ฟ


พาเท่ียวบานปาบงเปย ง จ.เชยี งใหม

หาพื้นที่สงบ ในการพักผอนจิตใจ แผนท่ี
ในหมบู านเงยี บๆ

บา นพักโฮมสเต

นาขน้ั บนั ได


1 Japanese food

(Sushi)
(Sashimi)

(Ramen)


Pinocchio

หุน ไม Pinocchio เปนที่
จดจำในเร่อื งของจมูกท่ยี าว
ข้ึนเร่อื ย ๆ เม่อื เขาโกหก
และเปน เร่อื งทม่ี ักนำมาเลา
เปน นิทานกอนนอนสอนใจ
เด็ก ๆ วา “อยา โกหก”


´´Ù ǧÃÒÂǹÑ

9/3/64

·Óä§ãË´Œ ǧ´´Õ ǧ»˜§


www.atcc.ac.th รับสมัครนักศกึ ษาใหม
เปด หลักสตู รใหม
ภาคปกติ

ภาคสมทบ

-ธุรกิจการคาสมัยใหม
-ดิจิมัลมีเดีย
-นักพัฒนาคอมพิวเตอร
-เทคนิคยานยนตไื ฟฟา
-เมคคาทรอนิกส
-ซอ มบำรงุ ว่ิงรถไฟ
-ซอ มบำรุงระบบอาณตั แิ ละโทรคมนาคม


Å´

50% ª×Íé ¤‹Ù¶¡Ù ¡Ç‹Ò

Ãͧ¾¹é× ¤áÙ‹ »‡§

390 º.

¡¹Ñ á´´ ¤á‹Ù »‡§

590 º.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
10 Years Of Saving Lives Annual Report 2020
Next Book
emam