The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ภัทรา เสน่หา สถานที่ท่องเที่ยวในฉะเชิงเทรา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 424st000718, 2021-03-22 10:31:04

ภัทรา เสน่หา สถานที่ท่องเที่ยวในฉะเชิงเทรา

ภัทรา เสน่หา สถานที่ท่องเที่ยวในฉะเชิงเทรา

คำนำ
หนงั สือเล่มน้ีทำขึน้ แนะนำ สถำนท่ที อ่ งเทยี่ วในจังหวดั ฉะเชิงเทรำเพอ่ื ให้คนไทยทุก ๆ คน ได้
ทรำบถงึ สถำนที่ท่องเที่ยวจังหวดั ฉะเชิงเทรำวำ่ มีท่ีใดบ้ำง หำกหนงั สอื นี้ผิดพลำดประกำรใดก็ขออภัยไว้ ณ ทน่ี ี้
ด้วย

นำงสำวภทั รำ เสนห่ ำ
ครู กศน.ตำบล

สารบญั หนำ้

เรื่อง ๕
6
วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร
ศำลหลักเมอื ง 7
อนุสรณส์ ถำนพระสถูปเจดีย์สมเดจ็ พระเจำ้ ตำกสนิ มหำรำช 8
10
วดั สมำนรัตนำรำม 11
อทุ ยำนพระพฆิ เนศคลองเขื่อน 12
วดั ปำกนำโจโล้ 13
วัดอภุ ยั ภำติกำรำม
วดั เมือง (วัดปิตลุ ำธิรำชรงั สฤษฎิ์)
วัดบำงปรงธรรมโชติกำ

วดั โสธรวรารามวรวิหาร

วดั สาคญั ของจงั หวัดฉะเชงิ เทรา เป็ นทป่ี ระดิษฐานพระพทุ ธรปู
ค่บู า้ นค่เู มอื ง คือ "หลวงพ่อพทุ ธโสธร" พระพทุ ธรปู อนั เป็ นที่เคารพ
สกั การะของชาวแปดริว้ และคนตา่ งบา้ นตา่ งเมอื งมาแตอ่ ดีตกาล สรา้ งขน้ึ
โดยฝี มอื ของชา่ งลา้ นชา้ ง เชอื่ กนั ว่าพระพทุ ธรปู รปู องคน์ มี้ คี วามศกั ด์สิ ทิ ธ์ิ
มาก ดลบันดาลใหพ้ ืชพนั ธธ์ุ ญั ญาหาร อดุ มสมบรู ณ์ ปราศจากโรคภยั ไขเ้ จ็บ
สาหรับสถานทป่ี ระดิษฐานหลวงพ่อโสธร จะเปิ ดใหเ้ ขา้ ชมเฉพาะในสว่ นของ
วิหารจาลอง เนอ่ื งจากทางคณะกรรมการวัดมมี ตใิ หร้ ้ือพระอโุ บสถหลงั เก่า
ซึ่งมสี ภาพทรดุ โทรมและคับแคบ แลว้ สรา้ งพระอโุ บสถหลงั ใหม่ พรอ้ มกบั
อญั เชญิ พระพทุ ธโสธรองคจ์ าลองไปประดิษฐานไวเ้ พ่อื เปิ ดใหป้ ระชาชนได้
นมสั การตามปกติ

ที่อยู่ : ถนนเทพคณุ ากร ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื งฉะเชิงเทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา

ศาลหลกั เมือง

ตง้ั อย่ทู ่ถี นนมรพุ งษ์ ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื ง สรา้ งขนึ้
เมอ่ื ปี พ.ศ. 2377 ในสมยั พระบาทสมเด็จพระนงั่ เกลา้ เจา้ อย่หู วั
รชั กาลท่ี 3 เชอื่ กนั ว่าเป็ นทีส่ ถิตของจิตวิญญาณศกั ดิ์สิทธิ์ และเพ่อื
คมุ้ ครองบา้ นเมอื งกบั ประชาชนใหพ้ น้ จากภยั สงครามและภยั
อนั ตรายทง้ั ปวง ภายในศาลมเี สาหลกั เมอื ง 2 เสา เสาหนงึ่ เป็ นเสา
หลกั เมืองเก่า สรา้ งเมอื่ พ.ศ. 2377 อกี เสาหนงึ่ เป็ นเสาหลกั เมอื ง
ปัจจบุ ัน สรา้ งเมอื่ พ.ศ. 2438 ในแตล่ ะวันจะมปี ระชาชนและ
นกั ท่องเท่ยี วเดินทางมาสกั การะขอพรเพอื่ ความเป็ นสริ ิมงคลเป็ น
จานวนมาก

ท่ีอยู่ : ถนนมรพุ งษ์ ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา
จงั หวัดฉะเชงิ เทรา

อนสุ รณส์ ถานพระสถปู เจดีย์
สมเด็จพระเจา้ ตากสินมหาราช

ตง้ั อย่บู ริเวณปากนา้ โจโ้ ล้ ตาบลปากนา้ อาเภอบางคลา้ สรา้ งขนึ้ เพ่อื
ราลกึ ถึงพระมหากรณุ าธคิ ณุ ของสมเด็จพระเจา้ ตากสินมหาราช ท่ี
ทรงมชี ยั เหนอื ทพั พมา่ สามารถปกป้ องแผน่ ดินไทยเอาไวไ้ ด้ ทง้ั นี้
บริเวณโดยรอบพระสถปู เจดยี เ์ ป็ นพนื้ ที่โลง่ กวา้ ง มรี ะเบียงริมนา้ ท่า
นา้ เล็ก ๆ สาหรบั ผทู้ ีล่ อ่ งเร่ืองทอ่ งเท่ียวมาจากตลาดบางคลา้ ไดแ้ วะ
ขน้ึ มากราบสกั การบชู า มธี ปู เทยี นตง้ั ไวส้ าหรับผทู้ ต่ี อ้ งการจดุ บชู า
พรอ้ มคาบชู า

ที่อยู่ : ตาบลบางคลา้ อาเภอบางคลา้ จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา

วดั สมานรตั นาราม

วดั สมานรตั นาราม หรือเป็ นทีร่ จู้ กั ในหมนู่ กั ทอ่ งเท่ียว "วัดพระพิฆเนศ"
มไี ฮไลตอ์ ยทู่ ี่องคพ์ ระพิฆเนศปางนอนเสวยสขุ เนอื้ องคเ์ ป็ นสีชมพู ทง้ั ยังเป็ น
พระพิฆเนศองคใ์ หญท่ สี่ ดุ ในประเทศไทย ขนึ้ ชอื่ ในเรื่องความศักดสิ์ ิทธิ์ เมอ่ื มี
ผใู้ ดมาขอพรก็มกั จะสขุ สมหวังไดด้ งั ใจปรารถนา และภายใตฐ้ านพระพิฆเนศ
เป็ นพิพิธภณั ฑแ์ สดงเก่ยี วกบั พระพิฆเนศปางตา่ ง ๆ พรอ้ มทง้ั เปิ ดใหป้ ระชาชน
ทวั่ ไปเชา่ พระพิฆเนศไปบชู าที่บา้ นไดอ้ ีกดว้ ย
ท่ีอยู่ : ถนนองคก์ ารบริหารสว่ นตาบล ฉะเชงิ เทรา 2012 ตาบลบางแกว้
อาเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา

อทุ ยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน

เป็ นสถานทปี่ ระดษิ ฐานพระพิฆเนศองคย์ ืน เนือ้ สาริด ประติมากรรมที่
โดดเดน่ อยรู่ ิมฝัง่ แมน่ า้ บางปะกง ทา่ มกลางธรรมชาตขิ องสวนเกษตรแห่ง
อาเภอคลองเขอ่ื น พระหตั ถท์ งั้ สี่ถือกลว้ ย ออ้ ย มะมว่ ง ขนนุ ทีบ่ ง่ บอกถึงความ
อดุ มสมบรู ณข์ องผนื แผน่ ดิน นอกจากนีโ้ ดยรอบบริเวณใกลฐ้ านองคพ์ ิฆเนศ
ยังมสี ิง่ สกั การะอีกมากมาย เชน่ พระพิฆเนศปางอษั ฏคเนชา, พระศิวะมหาเทพ,
พระศรีอมุ าเทวี และพระพิฆเนศประจาวนั สตี า่ ง ๆ รวมถึงยงั มเี ทพตา่ ง ๆ ตาม
ความเชอ่ื ของจีน เชน่ เทพเจา้ ไฉ่ซิงเอ๊ีย (ปางบ๋นุ ), พระแมก่ วนอิมปางพันกร
และพระกษติ ิครรภโพธิสตั ว์ หรือต่ีจงั่ อ๊วง เป็ นตน้
ท่ีอยู่ : ถนนคสล. หมู่ 4 ตาบลบางตลาด อาเภอคลองเขอ่ื น จงั หวัด
ฉะเชงิ เทรา

วดั ปากน้าโจโล้

ตงั้ อยรู่ ิมแมน่ า้ บางปะกง อาเภอบางคลา้ สนั นิษฐานวา่ สรา้ งขน้ึ ในสมยั
อยธุ ยาตอนปลาย คร้งั เมอ่ื พระเจา้ ตากสินนาทพั ผา่ นเพ่ือไปตเี มอื ง
จนั ทบรุ ี ปรากฏเอกลกั ษณส์ ถาปัตยกรรมโดดเดน่ ดว้ ยอโุ บสถสที องทง้ั
หลงั เสาเป็ นงานปูนรปู ยกั ษ์ ใบเสมาอย่บู นซมุ้ สที อง บนั ไดทางขึน้ เป็ น
รปู คชปักษา (หัวเป็ นชา้ ง ลาตวั คลา้ ยกบั นกและครฑุ ) นอกจากนี้
ภายในโบสถย์ ังทาเป็ นทางใหน้ กั ทอ่ งเท่ียวไดเ้ ดินลอดใตฐ้ านพระ
ประธานเพื่อความเป็ นสิริมงคล
ที่อยู่ : ตาบลบางคลา้ อาเภอบางคลา้ จงั หวัดฉะเชงิ เทรา

วดั อภุ ยั ภาติการาม
(วดั ซาปอกง)

เป็ นทป่ี ระดษิ ฐาน "เจา้ พ่อซาปอกง" ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์
เทา่ นนั้ คอื วัดพนญั เชงิ จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา, วดั กลั ยาณมติ ร ฝัง่
ธนบรุ ี และวัดอภุ ยั ภาตกิ าราม จงั หวัดฉะเชงิ เทรา ซ่ึงถือไดว้ ่าเป็ น
พระพทุ ธรปู ท่ศี ักด์ิสิทธ์ิ และเป็ นทเี่ คารพบชู าแกป่ ระชาชนเป็ นอย่างมาก
ดว้ ยเพราะเป็ นวดั ลทั ธิมหายาน จงึ แฝงไวด้ ว้ ยคตคิ วามเชอ่ื แบบวดั จีน
ดงั จะเห็นว่าภายในวิหารมเี ทพเจา้ ตา่ ง ๆ อย่างพระโพธิสตั วก์ วนอิม,
พระอรหันต์ และเทพเจา้ ท่สี าคญั อื่น ๆ ของชาวจีน ทเี่ ชอ่ื กนั ว่าหากใคร
มาเคารพบชู าจะนาโชคดมี าใหแ้ กผ่ นู้ นั้
ที่อยู่ : ถนนศภุ กจิ ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา จงั หวดั
ฉะเชงิ เทรา

วดั เมือง (วดั ปิ ตลุ าธิราชรงั สฤษฎ)ิ์

วัดเกา่ แกท่ ่ีมปี ระวตั คิ วามเป็ นมายาวนาน ทง้ั ยงั เคยเป็ นสถานท่ี
ประหารชวี ติ องั้ ยี่ในสมยั รัชกาลท่ี 3 มสี ิง่ ทีน่ า่ สนใจภายในวดั มากมาย
ไดแ้ ก่ หอระฆงั เกา่ ท่สี รา้ งขน้ึ ในปี พ.ศ. 2478, ศาลกรมหลวงรกั ษ์
รณเรศ ศาลเจา้ ขนาดเล็กสรา้ งขนึ้ ตามศิลปะแบบจนี , พระอโุ บสถหลงั
เกา่ ทตี่ งั้ อยตู่ ิดกบั แมน่ า้ บางปะกง และพระวิหารซึ่งมมี ขุ เด็จดา้ นหนา้
และดา้ นหลงั ภายในเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระประธานและพระพทุ ธรปู
พรอ้ มกบั มรี อยพระพทุ ธบาทจาลองหลอ่ ดว้ ยสาริด และมภี าพมงคล
108 ที่หลอ่ ขนึ้ ในสมยั พระบาทสมเด็จพระนงั่ เกลา้ เจา้ อยหู่ ัว รัชกาลที่
3 พรอ้ ม ๆ กบั การสรา้ งกาแพงเมอื งฉะเชงิ เทราในอดตี

ท่ีอยู่ : ถนนมรพุ งษ์ ตาบลหนา้ เมอื ง อาเภอเมอื งฉะเชิงเทรา
จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา

วดั บางปรงธรรมโชติกา
ราม

วดั บางปรงธรรมโชตกิ าราม วัดสวยบรรยากาศสงบใน อาเภอ
เมอื งฉะเชงิ เทรา ฉะเชงิ เทรา ท่ไี มค่ อ่ ยมใี ครรจู้ กั มากนกั แตภ่ ายในวดั มี
ความงดงามของมหาเจดยี ศ์ รีพทุ ธวรญาณ ขนาดใหญต่ งั้ โดดเดน่
กลางวดั ทาใหว้ ัดบางปรงแลดสู วยงามสะดดุ ตาแกผ่ ผู้ า่ นมาพบเห็น
ภายในพระมหาเจดียม์ สี ิ่งศักดส์ิ ทิ ธิ์มากมสายใหก้ ราบไหว้ รวมทง้ั
วิหารหลวงพ่ออ่ทู องพระพทุ ธรปู ศักด์ิสทิ ธิ์ เชอ่ื กนั ว่ามาขอพรสิง่ ใด ก็
ไดส้ มปรารถนากนั ไปหลายคน ถึงแมช้ อ่ื ส่งิ ของหลวงพ่ออ่ทู องจะเป็ นท่ี
รจู้ กั กนั ดีในหมชู่ าวบา้ นรอบวดั

ท่ีอยู่ : ม.9 บา้ นบางปรง ตาบลบางพระ อาเภอเมอื งฉะเชิงเทรา
จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Business Aviation Magazine - Issue 17 Spring 2021
Next Book
E-MODUL SOSIOLOGI KELAS X