The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-10-28 03:35:05

ถอดบทเรียน

ถอดบทเรียน

ชอื่ -ฉายา/นามสกลุ นาย สรุ ชยั บรู ณะพณั ธ์
รหสั นสิ ติ 6115502027 รนุ่ 68
สาขาวชิ า สงั คมศกึ ษา
โทรศพั ท์ 080-991-4557

ณ โรงเรยี นเทศบาลวดั ไทรเหนอื
ตาบล วดั ไทร อาเภอ เมอื งนครสวรรค์
จังหวดั นครสวรรค์ 60000
ตง้ั แต่วนั ที่ 23 สงิ หาคม 2564

จนถงึ วันที่ 3 กนั ยายน 2564

แบบบนั ทกึ การสงั เกตการสอนประจาวนั (ครงั้ ท่ี ๑)
วนั /เดอื น/ปี วันจนั ทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น.
วชิ าทีส่ งั เกตการสอน สงั คมศกึ ษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จานวน 19
คน

แบบบนั ทกึ การสงั เกตการสอนประจาวนั (ครงั้ ท่ี ๑)
วนั /เดือน/ปี วันจนั ทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ถงึ 11.30 น.
วชิ าทีส่ ังเกตการสอน สงั คมศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จานวน 25
คน

แบบบนั ทกึ การสงั เกตการสอนประจาวนั (ครงั้ ท่ี ๑)
วนั /เดือน/ปี วนั จนั ทร์ ท่ี 25 สงิ หาคม 2564 เวลา 10.30 น. ถงึ 11.30 น.
วิชาที่สังเกตการสอน สังคมศึกษา ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 18
คน

๑) สภาพแวดลอ้ มอาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ตึกเรียนมีหลายตึกแต่ละตึกมี

ประมาณ 3 – 4 ช้ัน สถานทีน่ ้ัน อากาศไม่ค่อยถา่ ยเท เนื่องด้วยตึก
หรืออาคารเรยี นบดบังอากาศใหม้ นั ถา่ ยเท และทส่ี าคญั พน้ื ทก่ี ารทา
กจิ กรรมตา่ งๆ เชน่ วิชาพละ ไมม่ พี น้ื ท่ีทีเ่ พยี งพอในการทากจิ กรรม
๒) หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารสนบั สนุนการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุด

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพวิ เตอร์ ห้องดนตรี

ปัญหาที่พบและแนวทางแกป้ ัญหา
1. การเรียนออนไลน์ เด็กนักเรียนบางคนไม่มีโทรศัพท์ในการ

เรยี นออนไลน์
2. ปญั หาทเี่ กดิ ขนึ้ กับตัวเราเอง เช่น เราไมร่ ใู้ นสง่ิ ทคี่ รทู ปี่ รกึ ษา

ใหท้ าอยา่ ง เชน่ การลงทะเบียนหนังสอื ในห้องสมุด

1. การเรียนออนไลน์ เด็กนักเรียนบางคนไม่มีโทรศัพท์ในการ
เรียนออนไลน์ การแก้ไข คือ ครูแจกแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และ
หนังสอื ใหน้ ักเรยี นไปทาท่บี า้ น

2. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับตัวเราเอง เชน่ เราไม่รใู้ นสิ่งท่ีครูท่ปี รึกษา
ให้ทาอยา่ ง เชน่ การลงทะเบยี นหนังสอื ในหอ้ งสมดุ การแก้ไขปญั หา
ใหค้ รูท่ีปรกึ ษาสอน และแนะนาวิธี แนวทาง ให้เรา
ผลทีเ่ กิดจากการแกไ้ ขปัญหา

1. เดก็ ได้เลา่ เรียนเหมือนเดมิ เพียงแตไ่ ม่มกี ารเรยี นการสอนแบบ

ออนไลนโ์ ดยใช้ แบบฝกึ หดั แบบทดสอบชว่ ยในการสอน

ส่ิงท่คี าดหวัง สิ่งที่ได้มา
1 . ไ ด้ เ ห็ น วิ ธี ก า ร ส อ น ห รื อ 1 . ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร

เทคนิคการสอนของครู ลงทะเบียนหนังสือที่หอ้ งสมดุ
2.ได้ประสบการณ์ตรงจาก
2.ก า ร ท า เ อ ก ส า ร เ ก่ี ย ว กั บ
ครูเรื่องการจัดาแผนการเรียนรู้ ก า ร รั บ เ งิ น เ ห ยี ย ว ย า ท่ี รั ฐ บ า ล
ใหเ้ หมาะกบั นักเรยี น จัดสรรให้

3.ได้เห็นการจัดทาส่ือการ

สอนในรปู แบบใหมๆ่

1.จะพัฒนาตนเองในด้านท่ีเราไม่ถนัด เช่น การอ่านหนังสือ การหา
ความรใู้ นวชิ าท่ีเราไม่ถนัด

2.ศกึ ษาวิธีการเขียนแผนแตล่ ะวิธีที่เหมาะกับสถานการณ์กับนกั เรยี นท่ี
เราจะสอน

3.จะพัฒนาในด้านการพูดคุยกับนักเรียนการสอนนักเรียนเพราะเรา
เป็นคนคิดชา้ แตพ่ ดู ไว จึงทาใหค้ วามคดิ กบั คาพดู มนั ไมท่ นั กนั จงึ เกดิ อาการ

รน


Click to View FlipBook Version