The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานคุณธรรมโรงเรียนป4ใหม่

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Akanit224, 2022-03-30 00:22:31

รายงานคุณธรรมป.4

โครงงานคุณธรรมโรงเรียนป4ใหม่

คำนำ

กิจกรรมอบรมโครงงานนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สายช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 ประจำปกี ารศึกษา 2564
จัดทำขึ้นภายใต้ โครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” โดยโครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียนโรงเรยี นอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อทุ ศิ ” มีระเบยี บวินัย มีความรบั ผิดชอบมากข้ึน
และเพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันมีความรับผิดชอบ แต่งกายถูกระเบียบ มีจิต
อาสา ช่วยกันทำความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะในห้องเรียน ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน
ผูจ้ ัดทำหวงั เปน็ อย่างยิง่ วา่ โครงงานคุณธรรมนีจ้ ะเปน็ ประโยชนต์ ่อผู้ศกึ ษาไมม่ ากก็นอ้ ย

คณะผ้จู ัดทำ
คณะครสู ายชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 4

สารบัญ หนา้

เร่ือง 1

กจิ กรรม อบรมโครงงานโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปที ี่ 4 5
หลักการและกระบวนการสรา้ งเสรมิ สขุ ภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
กระบวนการ 6 ขัน้ ตอน:การอบรมโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ.(พิธเี ปิด) 6
7
- สรา้ งการรบั รู้และการยอมรับ(การอบรม/ให้การรบั ร้)ู 8
- สร้างครูแกนนำเพ่ือนำไปสู่การสรา้ งนกั เรียนแกนนำ
- กำหนดเปา้ หมายการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน 9
10
(จดั กล่มุ หา/อธบิ าย คุณธรรมอัตลกั ษณ์ของโรงเรียน 11
- กำหนดวิธีการเพอื่ บรรลุเป้าหมายการเปลีย่ นแปลง
- ลงมือปฏบิ ตั เิ พ่ือบรรลุเป้าหมายการเปล่ยี นแปลง 15
- สร้างกลไกการขบั เคล่ือนส่เู ป้าหมายการเปลี่ยนแปลง 16
21
คณุ ธรรมอัตลักษณ์โรงเรยี นอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทศิ ” 25
- ดา้ นมวี นิ ัย 28
- ด้านความซ่ือสัตย์
- มจี ติ อาสา

คารวธรรม พทุ ธศนิกชนท่ดี ี อิทธบิ าท 4

1

กิจกรรม อบรมโครงงานโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. ในระดบั สายชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 4

แผนงาน การจัดการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน

สนองโครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิ ธรรมและค่านยิ มทพี่ ึงประสงค์

โรงเรยี นอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อทุ ิศ”

หนว่ ยงานทีร่ ับผิดชอบ โรงเรยี นอนบุ าลบางมูลนาก “ราษฎร์อทุ ิศ”

ผู้รับผดิ ชอบกจิ กรรม คณะครูนักเรียนสายชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 โรงเรียนอนุบาลบางมลู นาก “ราษฎร์อุทิศ”

ลกั ษณะกิจกรรม  กจิ กรรมประจำ  กจิ กรรมใหม่  กจิ กรรมต่อเนอื่ ง

ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคมคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตผุ ล
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เป็นการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมด้านความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทางโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก“ราษฎร์อุทิศ” จึงได้จัดทําโครงงานคุณธรรมด้านความ
พอเพียงตามพระราชดํารัสคําสอน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างสรรค์ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึง
ระดับชาติ ด้วยความรวดเร็วรอบคอบ การจัดทํา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับ
การศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานให้ นกั เรยี น ครู ผบู้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่าง
มีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ชมุ ชนองคก์ รแหง่ คุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหนว่ ยงาน และองค์กรทที่ าํ งานดา้ นคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ ชัดเจน รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมน้ันเป็นเร่ืองท่ไี มซ่ บั ซอ้ นและทาํ ได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ำ แต่ไดก้ ําไรมาก และ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ , สามารถนําไปใช้ได้กับ
โรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคณุ ธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่
พึ่งประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งเป็นการพัฒนาเยาวชน
ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุน้ีทางโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” จีงจัดทํา “โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรยี นในระดบั การศึกษาข้นั พื้นฐานให้นักเรยี น ครู ผบู้ รหิ ารและบคุ ลากรทางการ
ศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคดิ
น้ขี ้ึน

2

2. วตั ถุประสงค์
2.1เพ่อื ให้นกั เรยี นระดับสายช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 4ได้รับการอบรมในโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เปน็ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นคณุ ธรรมดา้ นตา่ งๆ และความพอเพยี งตามหลัก ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
เพ่ือเปน็ หลกั ในการดําเนนิ ชีวติ

2.2 เพ่อื ยกระดับการพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรมและค่านยิ มที่พึงประสงค์ โครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ของนกั เรยี นระดบั สายชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎรอ์ ทุ ิศ”

3. ตัวช้ีวัดเปา้ หมาย เปา้ หมาย ร้อยละ
ลำดบั ตัวชี้วัดความสำเรจ็ ของกจิ กรรม 80
สถานศกึ ษาดำเนินกจิ กรรมอบรมในโครงงานโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. เป็นการ
1 จดั การเรยี นการสอนท่เี น้นคุณธรรมดา้ นต่างๆในระดับสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 80
4
โรงเรยี นอนบุ าลบางมลู นาก “ราษฎร์อทุ ศิ ”ระดับสายชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 4
2 พฒั นาคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและคา่ นิยมทีพ่ ึงประสงค์ โครงงานโรงเรียนคณุ ธรรม
สพฐ.

4. กิจกรรมและวธิ ีการดำเนนิ การ ระยะเวลา งบ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ/กิจกรรม ดำเนนิ การ ประมาณ ค่าตอบแทน คา่ ใช้สอย ค่าวัสดุ

1. เสนอโครงการ พฤษภาคม2564 - (อาหาร
2. ประชมุ คณะกรรมการและคณะครู พฤษภาคม2564 - เบรก)
เพ่อื วางแผนการดำเนินงาน - --
3. ดำเนนิ งานตามโครงการ ภาคเรยี นท่ี 1-2 - - --
3.1 ประชาสมั พนั ธ์/อบรม มิถนุ ายน 2564 – 1,000
3.2 การจดั กจิ กรรม กมุ ภาพนั ธ์ 2565 - --
โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. - --
3.3 กำกบั ตดิ ตามดแู ลโดยคณะครู มีนาคม 2565 -
3.4 นิเทศ ติดตามผล - --
4. สรุปผลการดำเนินงาน

3

5. ระยะเวลาดำเนนิ แผนงาน ระยะเวลาดำเนนิ การ

รายการ/กิจกรรม พฤษภาคม2564

1. เสนอโครงการ พฤษภาคม2564
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวางแผนการ
ดำเนนิ งาน ภาคเรียนที่ 1-2
3. ดำเนนิ งานตามโครงการ มิถุนายน 2564 – กมุ ภาพนั ธ์ 2565
3.1 ประชาสัมพันธ์/อบรม
3.2 การจดั กิจกรรม มีนาคม 2565
โรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ.
3.3 กำกับติดตามดูแลโดยคณะครู/ฝา่ ยบริหาร
3.4 นิเทศ ติดตามผล
4. สรปุ ผลการดำเนินงาน

6.สถานทีด่ ำเนินการ
( ⁄ ) ภายในสถานศึกษา ( ) ภายนอกสถานศกึ ษา ( ) สถานที่อืน่ ๆ

7. ประเภทงบประมาณ
( ) เงินอดุ หนนุ ( ) เงินรายได้ ( / ) อืน่ ๆรวมเปน็ เงนิ

8. การวดั และประเมินผล วธิ ีการวัด เคร่ืองมือทใี่ ช้
บนั ทึก/แฟ้ม แบบบนั ทึก/แฟ้มกจิ กรรม
ตวั บง่ ช้คี วามสำเร็จ กิจกรรม
1. นักเรยี นโรงเรยี นอนุบาลบางมลู นาก แบบประเมนิ
“ราษฎรอ์ ุทิศ”ระดบั สายชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 4 ประเมนิ ผล
ได้อบรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2. โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎรอ์ ุทศิ ” ระดบั สายช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาคุณธรรม จรยิ ธรรมและค่านิยมทพ่ี ึง
ประสงค์ โครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

9. ผลท่คี าดว่าจะไดร้ บั
9.1 นกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลบางมูลนาก“ราษฎร์อุทิศ”ระดับสายชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 4 ได้อบรม โครงงานโรงเรยี น
คณุ ธรรม สพฐ.เพื่อตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อยา่ งมีเหตผุ ลซมึ ซับคณุ ธรรมต่างๆ
คุณคา่ แห่งคุณธรรมความดี และสรา้ งความรูส้ ึกผิดชอบช่วั ดี รวมทง้ั สร้างเครอื ข่ายชุมชนองค์กรแหง่ คณุ ธรรม

4

9.2โรงเรียนอนบุ าลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทศิ ” ระดับสายชั้นประถมศึกษาปที ่ี 4 พฒั นาคุณธรรม จริยธรรมและคา่ นยิ ม
ทพ่ี ึงประสงค์ โครงงานโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.

(ลงชอ่ื ) ............................................................. ผ้เู สนอกิจกรรม
( นายเทวราชา มะโนสา )
ครู ค.ศ.2

(ลงชื่อ) .............................................................ผเู้ สนอกิจกรรม
( นางฐติ ินนั ท์ สมบูรณ์สงค)์

ประธานสายชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทศิ ”

ความเหน็ ของผ้บู ริหาร
................................................................................................................................................................ ..........
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................

(ลงชือ่ ) .............................................................ผอู้ นุมัติกจิ กรรม
( นายดำรงคเ์ กียรติ โพธิ์พกุ )

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นอนบุ าลบางมลู นาก “ราษฎร์อุทิศ”

5

หลักการและกระบวนการสร้างเสรมิ สขุ ภาวะในสถานศกึ ษา
ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

6

กระบวนการ 6 ขัน้ ตอน:การอบรมโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ.(พธิ เี ปิด)

1.สรา้ งการรบั รู้และการยอมรบั (การอบรม/ให้การรบั รู้)

อบรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ..
ให้คณะครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”

7

2. สร้างครแู กนนำเพอื่ นำไปสู่การสรา้ งนักเรียนแกนนำ

8

3.กำหนดเป้าหมายการเปลยี่ นแปลงของโรงเรียน(จัดกลุ่มหา/อธบิ าย คุณธรรมอัตลักษณข์ องโรงเรยี น)

คณะครรู ่วมกนั กำหนดคณุ ธรรมอัตลักษณข์ องโรงเรียน โดยทกุ คนรว่ มลงความเหน็ ทต่ี รงกัน ดงั นี้
1. ความมีระเบยี บวนิ ยั
2. ความซ่ือสตั ย์
3. มีจติ อาสา

9

4.กำหนดวธิ กี ารเพอ่ื บรรลุเป้าหมายการเปล่ียนแปลง

- ประชมุ วางแผนนกั เรยี นและครทู ป่ี รึกษา
- ครชู ีแ้ จงปัญหาเรื่องนักเรยี นบางคนการไม่ปฏบิ ัติตามระเบียบวนิ ัยของโรงเรียน

และคา่ นยิ มหลกั ของคนไทย 12 ประการ
- เก็บรวบรวมข้อมูล ดว้ ยแบบบนั ทกึ การสังเกต และสอบถาม
- เสนอแนะ ปรับปรงุ แก้ไข
- จัดทำรูปเล่ม
- จัดทำบอร์ดโครงงาน
- นำเสนอโครงงาน

10

5.ลงมอื ปฏิบัตเิ พ่ือบรรลเุ ปา้ หมายการเปล่ียนแปลง

ครสู ายชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 4
ประชุมร่วมกันวางแผนการทำโครงงานคณุ ธรรม

11

6. สร้างกลไกการขบั เคลื่อนสู่เป้าหมายการเปลยี่ นแปลง

นกั เรียนชัน้ ป. 4/1 และครูท่ีปรึกษา
ประชุมรับรู้รว่ มกันในการทำโครงงานคุณธรรม

12

6. สร้างกลไกการขบั เคล่ือนส่เู ปา้ หมายการเปล่ียนแปลง

นกั เรียนชัน้ ป. 4/2 และครทู ีป่ รึกษา
ประชมุ รับรู้รว่ มกันในการทำโครงงานคณุ ธรรม

13

6. สร้างกลไกการขบั เคล่ือนส่เู ปา้ หมายการเปล่ียนแปลง

นกั เรียนชั้นป. 4/3 และครทู ป่ี รกึ ษา
ประชมุ รับรรู้ ว่ มกันในการทำโครงงานคุณธรรม

14

6. สร้างกลไกการขบั เคล่ือนส่เู ปา้ หมายการเปล่ียนแปลง

นกั เรียนชั้นป. 4/4 และครทู ป่ี รกึ ษา
ประชมุ รับรรู้ ว่ มกันในการทำโครงงานคุณธรรม

15

คณุ ธรรมอตั ลกั ษณ์โรงเรียนอนุบาลบางมลู นาก “ราษฎร์อทุ ศิ ”

16

คุณธรรมอตั ลักษณโ์ รงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทศิ ”

1. ดา้ นมวี นิ ยั

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาตติ อนเช้า
นักเรยี นเขา้ แถวเป็นระเบียบเรียบรอ้ ย

17

คุณธรรมอตั ลักษณ์โรงเรยี นอนุบาลบางมลู นาก “ราษฎรอ์ ุทิศ”

1. ดา้ นมวี นิ ยั

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาตติ อนเช้า
นักเรยี นเข้าแถวและเดินขนึ้ ชั้นเรียนอยา่ งเปน็ ระเบียบ

18

คุณธรรมอตั ลกั ษณ์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อทุ ิศ”

1. ด้านมีวินยั

ปฏบิ ัตติ ามระเบยี บวินยั ของโรงเรียน
ทรงผมและการแต่งกายเสือ้ ผ้าสะอาดเรียบรอ้ ย

19

คณุ ธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎรอ์ ุทศิ ”

1. ดา้ นมีวินัย

นกั เรียนจดั วางแกว้ แปรง
และรองเท้าอย่างเป็นระเบยี บ

20

คุณธรรมอตั ลักษณโ์ รงเรียนอนุบาลบางมลู นาก “ราษฎร์อุทิศ”

1. ด้านมีวนิ ยั

นักเรยี นจดั โต๊ะและเกา้ อ้เี ปน็ ระเบยี บอยูเ่ สมอ

21

คุณธรรมอัตลกั ษณ์โรงเรียนอนบุ าลบางมลู นาก “ราษฎร์อทุ ศิ ”

2.ดา้ นความซื่อสตั ย์

นกั เรียนตั้งใจสอบ ไม่ถาม ไม่ลอกเพื่อน

22

คุณธรรมอัตลักษณโ์ รงเรียนอนุบาลบางมลู นาก “ราษฎร์อุทิศ”

2.ด้านความซอ่ื สัตย์

นักเรยี นมคี วามซอ่ื สัตย์ ใชค้ วามร้ตู นเองในการสอบ

23

คณุ ธรรมอัตลกั ษณ์โรงเรียนอนบุ าลบางมลู นาก “ราษฎร์อุทิศ”

2.ด้านความซื่อสตั ย์

นักเรียนมคี วามซอื่ สตั ย์ต่อตนเอง ตงั้ ใจปฏิบัติทกุ กจิ กรรม

24

คณุ ธรรมอัตลักษณโ์ รงเรียนอนบุ าลบางมูลนาก “ราษฎรอ์ ุทศิ ”

2.ด้านความซื่อสตั ย์

นกั เรียนฝกึ สมาธิทกุ วัน มสี ติ ปัญญาเกิด เปน็ คนดี มศี ีลธรรม

25

คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนอนบุ าลบางมลู นาก “ราษฎร์อุทศิ ”

3. ด้านจิตอาสา

นกั เรยี นช่วยเพอื่ นทำความสะอาดหอ้ งเรยี น

26

คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนอนบุ าลบางมูลนาก “ราษฎรอ์ ุทศิ ”

3. ด้านจิตอาสา

นกั เรยี นช่วยกนั ขดั ทำความสะอาดโต๊ะเรียน
ซ่งึ เป็นสมบัติของส่วนรวม อยู่เสมอ

27

คุณธรรมอตั ลกั ษณ์โรงเรียนอนุบาลบางมลู นาก “ราษฎรอ์ ุทศิ ”

3. ด้านจิตอาสา

นักเรียนช่วยเพอื่ นทำความสะอาดโตะ๊ คุณครู
และช่วยกนั ปิดไฟและพัดลมเมื่อเลิกใช้ทกุ ครั้ง

28

คุณธรรมอตั ลกั ษณ์โรงเรียนอนบุ าลบางมลู นาก “ราษฎร์อุทิศ”

3. ด้านจติ อาสา

นักเรยี นชว่ ยกนั ทำความสะอาดบริเวณโรงเรยี น

29

คุณธรรมอัตลกั ษณโ์ รงเรียนอนุบาลบางมลู นาก “ราษฎรอ์ ทุ ิศ”

3. ด้านจติ อาสา

นกั เรยี นชว่ ยกันเกบ็ ขยะสนามเทศบาลบางมลู นาก

30

คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมเตมิ ผลจากโครงงานคุณธรรม

นกั เรียนมีคาราวธรรม
นักเรยี นมีความอ่อนนอ้ ม เคาระเชื่อฟงั พอ่ แม่ ครู

31

คุณธรรมและจรยิ ธรรมเพ่มิ เติม ผลจากโครงงานคณุ ธรรม

นักเรียนเปน็ พทุ ธศาสนิกชนทด่ี ี ปฏิบัติตามหลักศาสนา

32

คุณธรรมและจรยิ ธรรมเพมิ่ เตมิ ผลจากโครงงานคุณธรรม

นักเรียนมีอิทธิบาท 4 ขยันหม่ันเพยี ร มีความเอาใจใส่
รับผิดชอบงานซึ่งนำไปสคู่ วามสำเรจ็

33


Click to View FlipBook Version