The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ นายพีระพล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yingonn29, 2022-09-06 13:13:59

แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ นายพีระพล

แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ นายพีระพล

สำนักงำนสง่ เสริมกำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัยจงั หวัดพระนครศรอี ยธุ ยำ
สำนักงำน กศน. สำนักงำนปลดั กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร
ประจำปงี บประมำณ 2565

คร้ังท่ี 1 ระหว่ำงวนั ท่ี 1 ตุลำคม 2564 ถงึ 31 มนี ำคม 2565

ข้อมูลเบอ้ื งต้น

1. ช่อื – สกุล นายพีระพล ณฐั ฤทธศิ กั ดิ์

2. หมายเลขประจาตัวประชาชน 5570100063116

3. ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล

4. สังกัด กศน.อาเภอ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภออุทัย

5. วัน/เดอื น/ปี ท่เี ร่มิ สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วนั /เดือน/ปี ท่ีสิน้ สดุ สญั ญาจา้ ง 30 กนั ยายน พ.ศ. 2567

6. อัตราคา่ ตอบแทน 19,600 บาท/เดือน

ข้อมูลกำรมำปฏิบัตงิ ำน

การมาปฏิบตั งิ าน มาสาย ลากจิ ลาป่วย ลาพกั ผ่อน ลาคลอด หมายเหตุ

รอบ (ครง้ั ) (วัน:ครั้ง) (วัน:คร้ัง) (วนั ) (วนั )

รอบที่ 1 -- 4 4 - -
จากวันท่ี 1 ตุลาคม 2564
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ตัวชว้ี ดั ที่ 1 : จานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมลู เพอ่ื การบรหิ ารจดั การ DMIS (ค่าน้าหนกั รอ้ ยละ 8)
หนว่ ยวดั : จานวน
นา้ หนัก : 8
คาอธบิ าย : จานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพอื่ การบริหารจดั การ (DMIS) ในส่วนขอ้ มูลพืน้ ฐาน กศน.
ตาบล/แขวง

ผลการดาเนนิ งาน
กศน.ตาบลหนองไม้ซุง ได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS 65)
ของกศน.ตาบลหนองไม้ซงุ ครบถว้ นจานวน 11 รายการ ดงั ต่อไปน้ี

1. ขอ้ มลู สถานท่ตี ้ัง : กศน.หนองไม้ซงุ ต้งั อยู่ องคก์ ารบริหารส่วนตาบลหนองไมซ้ งุ หมู่ที่ 6
ตาบลหนองไม้ซงุ อาเภออทุ ยั จังหวดั พระนครศรีอยุธยา

2. พิกดั ตาแหน่ง : ละตจิ ดู 14.37029 ลองตจิ ดู 100.75460
3. ขอ้ มูลบุคลากร : มบี ุคลากร 1 คน พนกั งานราชการ ครู กศน.ตาบล
4. ช่อื และเบอร์ตดิ ตอ่ ของหวั หน้า กศน.ตาบล

- นายพีระพล ณฐั ฤทธศิ ักดิ์
- เบอร์โทร 094-7696751

4. ลงิ คเ์ วบ็ ไซต์ / Fackbook กศน.ตาบลหนองไม้ซงุ

5. ขอ้ มลู สาธารณปู โภค
- มีไฟฟ้า น้าประปา ทีวี เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ อินเตอร์เน็ต (เนต็ ประชารัฐ TOT)

6. จานวนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ อุปกรณ์สานกั งาน
- ทีวี ช้นั วางหนงั สอื เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

7. จานวนผใู้ ชค้ อมพวิ เตอร์เฉล่ยี ตอ่ วัน/ ผู้ใช้อินเทอรเ์ นต็ / ผ้ใู ช้ Wi-Fi เฉล่ยี ตอ่ วัน
8. จานวนผเู้ ขา้ บริการที่ กศน.ตาบล/แขวงเฉล่ียตอ่ เดือน

- เฉล่ยี ต่อเดอื น 25 คน

9. รูปภาพของครู กศน.ตาบล/แขวง
10. มีการรายงานขอ้ มูลพืน้ ฐานใหค้ รบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ตัวชว้ี ัดท่ี 2 : ระดับความสาเรจ็ ของการจัดทาแผนปฏบิ ตั ิการ กศน. ตาบล/แขวง
หน่วยวัด : ระดับความสาเร็จ
นา้ หนกั : 8
คาอธิบาย : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานในการจัดทาแผนปฏิบัติการ กศน. ตาบล/แขวงท่ีสอดคล้อง
กับแผนปฏบิ ัตริ าชการของหนว่ ยงาน พิจารณาจากความถูกตอ้ งครบถว้ นของข้อมูลที่บรรลุผลตามคา่ เป้าหมาย
ทกี่ าหนดไว้ และจัดทาแผนในระบบ DMIS
ผลกำรดำเนินงำน

กศน.ตาบลหนองไม้ซงุ ได้ดาเนินการจดั ทาแผนปฏบิ ตั ิการ ประจาปงี บประมาณ 2565 มีการวางแผน
ดงั ตอ่ ไปนี้
1. กศน.ตาบลหนองไมซ้ งุ มีการรวบรวม ขอ้ มูล ความตอ้ งการ ศึกษาขอ้ มูลของประชาชนในตาบลเพอ่ื
ประกอบการจดั ทาแผน
2. กศน.ตาบลหนองไมซ้ ุง มกี ารนาข้อมูลจากการสารวจความต้องการมาศกึ ษาวเิ คราะห์ข้อมูล บรบิ ทตาบล
สภาพปัญหาในการจดั ทาแผน กศน.ตาบล
3. กศน.ตาบลหนองไมซ้ ุง มีการจดั ทาแผนงาน/โครงการทีส่ อดคล้องกบั นโยบาย จุดเน้นของสานักงาน กศน.
และบริบทในพ้นื ที่ตาบล
4. กศน.ตาบลหนองไม้ซุง ได้จดั ทาแผนเสรจ็ ตามกาหนดเวลาที่ กศน.อาเภออุทัยกาหนดสง่
5. มีการประเมิน สรปุ และรายงานผล และจัดทาแผนในระบบ DMIS

ตัวชวี้ ดั ท่ี 3 : จานวนความสาเรจ็ ของการดาเนินงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หนว่ ยวัด : จานวนความสาเร็จ
น้าหนัก : 8
คาอธิบาย : การดำเนินงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดกจิ กรรม/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงาน/สถานศึกษาที่ครู กศน. ตำบล/ แขวงรับผิดชอบ มีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและ
งบประมาณในการดำเนนิ งานโครงการ/ กจิ กรรมตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการผ่านระบบฐานข้อมลู เพื่อการ
บริหารจัดการ (DMIS) ด้านการศึกษาพ้ืนฐาน/แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, มีการปรับปรุงพัฒนา
เว็บไซต์ กศน.ตาบล, การใชง้ านคลปิ ติวเข้มเติมเตม็ ความรู้
ผลการดาเนินงาน
ประเมินครั้งที่ 1 จากข้อที่ 1-14 และ ข้อท่ี 20-22
ปฏบิ ัตไิ ด.้ ..12..ขอ้ ดงั น้ี

1. มีจานวนนักศึกษาทร่ี บั ผิดชอบตามเกณฑท์ ี่สานกั งาน กศน. กาหนด (ครู กศน.ตาบล/แขวง 1 คน
ต่อ นักศกึ ษา 40 คน)

2. จานวนนักศกึ ษาท่ีรับผิดชอบ 40 คน หรือมากกวา่

3. มีการวเิ คราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และสารวจความต้องการของ นศ. เพ่ือจัดทาแผนการ
เรยี นรู้รายบคุ คลให้กับนักศกึ ษา

4. มีการจดั ทาแผนการเรยี นร้รู ายสปั ดาห์ บนั ทึกหลงั สอน และขอ้ มลู การลงทะเบียนของ นักศึกษามี
การจดั ทาปฏิทินการพบกล่มุ รายภาค และแจง้ ให้นักศกึ ษาทราบ โดยทั่วกนั

5. มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ บันทึกการเรียนรู้ และจัดทาข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศกึ ษา และแจง้ ให้นกั ศึกษารับทราบโดยท่วั กัน

6. นักศกึ ษาไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักศกึ ษาทั้งหมดทร่ี ับผดิ ชอบในภาคเรยี นนัน้ เขา้ รว่ มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 20 ช่ัวโมงขึ้นไป (ให้นับรวมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาดาเนินการและ ครู กศน.ตาบล
ดาเนนิ การ)

7. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาท้ังหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนน้ันเข้าสอบปลาย
ภาคเรียน มากกว่าหนึ่งรายวชิ าข้ึนไป (กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ันเพียงหนง่ึ
รายวิชา และเขา้ สอบปลายภาคเรยี นรายวิชานั้น ใหน้ บั เปน็ 1)

8. นักศึกษาร้อยละ 75 ของนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบท่ีรับผิดชอบในภาคเรียนน้ันเข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (N-NET) และ E-Exam (สามารถนับรวมกันได)้

9. มีการช่วยเหลือผเู้ รียน เชน่ บนั ทกึ ผลการตดิ ตาม การขาดเรยี นของนกั ศกึ ษาที่ไมม่ าพบกล่มุ ฯลฯ

10. มบี ญั ชีลงเวลาของนกั ศกึ ษาและบญั ชลี งเวลาของครูผู้สอน

11. มีรายงานการประเมินคณุ ธรรมจริยธรรมของนักศกึ ษาผเู้ รยี น กศน.ตาบลหนองไมซ้ งุ และ กศน.
ตาบลคานหาม 2 ไดม้ กี ารประเมนิ คุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นยิ มและคณุ ลกั ษณะทด่ี ขี องผู้เรยี น 4
ดา้ น จานวน 11 ข้อ ตามหลกั สตู รที่สถานศึกษากาหนด ได้มกี ารประเมินคุณธรรม จรยิ ธรรมของ
ผู้เรยี น

12. จดั นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกบั หนว่ ยงานอ่นื ที่ประสานขอความรว่ มมืออยา่ งนอ้ ย 2 กิจกรรม
ตอ่ ภาคเรยี น

13. มีการใช้ส่อื เทคโนโลยี ในการจดั การเรียนการสอน

ตัวช้วี ัดที่ 4 : ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาค
หนว่ ยวดั : รอ้ ยละ
น้าหนัก : 7
คาอธิบาย : จานวนนกั ศึกษาทเี่ ขา้ สอบปลายภาคเรยี นในภาคเรยี นปจั จุบนั

เทยี บกบั จานวนนักศึกษา 40 คน
ผลกำรดำเนินงำน

จานวน นักศกึ ษาทเ่ี ข้าสอบ ภาคเรยี นท่ี 2/2564

ประถม -

ม.ตน้ 8

ม.ปลาย 13

รวม (A) 21

รอ้ ยละของนกั ศกึ ษาท่ีเขา้ สอบปลายภาคเรยี น = จานวนนักศึกษาทเ่ี ขา้ สอบ x 100
รอ้ ยละของนักศกึ ษาทเ่ี ขา้ สอบปลายภาคเรียน = 40
=
21 x 100
40

52.5

ตวั ชีว้ ัดท่ี 5 : จานวนผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมการศกึ ษาต่อเนือ่ ง เมอ่ื เทยี บกบั เป้าหมาย
หนว่ ยวดั : จานวน
นา้ หนกั : 5
คาอธิบาย : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรยี นรู้ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง มีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย/ มีผลการดาเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน/
สถานศกึ ษาที่ ครู กศน. ตาบล/แขวง รับผิดชอบ
ผลกำรดำเนินงำน

โครงกำร/กิจกรรม คำ่ เป้ำหมำยตำม ผลกำร หมำยเหตุ
แผน ดำเนินงำน
1. การศกึ ษาเพอ่ื พัฒนาอาชีพ (คน)  ตา่ กวา่ เป้าหมาย
1.1 วิชาชีพระยะส้ัน 31 ชั่วโมงขนึ้ ไป (คน)  ตามเป้าหมาย
7  เกินกว่าเปา้ หมาย
หลักสูตรการทากระเปา๋ จากเชือกมดั ฟาง 15

โครงกำร/กิจกรรม คำ่ เปำ้ หมำยตำม ผลกำร หมำยเหตุ
แผน ดำเนนิ งำน
1.2 กลุ่มสนใจ 1-30 ชวั่ โมง (คน)  ตา่ กวา่ เป้าหมาย
- หลักสูตรการทาไข่เค็มสมุนไพร (คน)  ตามเป้าหมาย
- หลกั สูตรการทากุยชาย 6  เกนิ กว่าเปา้ หมาย
6 8
รวม 9
12
17

- หลักสูตรกำรทำไขเ่ คม็ สมุนไพร

- หลักสตู รกำรทำกุยฃำ่ ย

โครงกำร/กจิ กรรม คำ่ เปำ้ หมำย ผลกำรดำเนินงำน หมำยเหตุ
ตำมแผน (คน)
3. การศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาสังคมและชมุ ชน
- หลกั สูตรการจดั การขยะในชุมชนไปใช้ (คน) 15  ต่ากวา่ เปา้ หมาย
ใหเ้ กิดประโยชน์
2  ตามเปา้ หมาย
 เกนิ กวา่ ป้าหมาย

โครงกำร/กิจกรรม ค่ำเปำ้ หมำย ผลกำรดำเนนิ งำน หมำยเหตุ
ตำมแผน (คน)
4. การจดั กระบวนการเรยี นรตู้ ามหลกั
ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง (คน) 8  ตา่ กว่าเป้าหมาย
- หลักสูตรการปลกู พืชสมุนไพร
2  ตามเปา้ หมาย
 เกินกว่าปา้ หมาย

โครงกำร/กิจกรรม คำ่ เป้ำหมำยตำมแผน ผลกำร หมำยเหตุ
(คน) ดำเนินงำน
 ตา่ กว่าเปา้ หมาย
5. โครงการการศึกษาเพอื่ พฒั นาทกั ษะชวี ติ 2 (คน)  ตามเปา้ หมาย
- เรื่อง โภชนาการทด่ี สี รา้ งสขุ ภาพชวี ติ  เกนิ กวา่ เปา้ หมาย
6
รวม 2
6

ตัวชี้วดั ที่ 6 : รอ้ ยละของผู้จบหลกั สูตรการศึกษาต่อเน่ืองทีน่ าความร้ไู ปใช้ เมื่อเทยี บกับเปา้ หมาย

หนว่ ยวดั : รอ้ ยละ

นา้ หนัก : 7

คาอธิบาย : จำนวนผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งที่นำ

ความรู้ไปใช้ มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย/ มีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

การประจำปีของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ ครู กศน. ตำบล/แขวงรับผิดชอบ

โครงการ/กจิ กรรม จานวนผ้จู บหลกั สตู ร คา่ เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คดิ เปน็
(จากตวั ช้ีวดั ท่ี 7) ตามแผนในการนาความรู้ (คน) ร้อยละ

ไปใช้ (คน)

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ผู้จบหลักสูตรนา 16 12 12

ความร้ไู ปใช้ลดรายจา่ ย/เพม่ิ รายได้/ต่อยอดอาชพี

เดิม/เพิ่มมูลค่า)

2. การศกึ ษาเพ่อื พัฒนาทักษะชีวิต (ผ้จู บหลกั สูตร 15 13 13

ท่ีนาความรู้ไปใชใ้ นการพฒั นาตนเอง)

3. การศกึ ษาเพ่ือพฒั นาสังคมและชมุ ชน (ผู้จบ 15 12 12

หลกั สูตรนาความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาชมุ ชนและ

สังคม)

4. การจดั กระบวนการเรียนรตู้ ามหลกั ปรชั ญาของ 15 13 13

เศรษฐกิจพอเพียง (ผู้จบหลกั สตู รนาความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจาวันไดอ้ ยา่ งเหมาะสม)

รวม 61 50 50 81.96

ตัวช้ีวัดท่ี 7 : จานวนผรู้ บั บรกิ ารการศึกษาตามอัธยาศยั

หนว่ ยวดั : จานวน

นา้ หนัก : 7

คาอธบิ าย : จำนวนผู้รบั บริการการศกึ ษาตามอธั ยาศัย เมือ่ เทยี บกบั เป้าหมายการดาเนนิ งานโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปีของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ี ครู กศน. ตำบล/แขวงรับผิดชอบ โดยให้

สำนกั งาน กศน. จังหวดั รว่ มกบั กศน. อำเภอเปน็ ผ้กู ำหนดคา่ เปา้ หมายตามแผนใหค้ รู กศน. ตำบล แต่ละคน

ผลการดาเนินงาน

ลาดบั ที่ โครงกำร/กจิ กรรม ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนนิ งาน

ตามแผน (คน) (คน)

1 จานวนผรู้ ับบริการกิจกรรมส่งเสรมิ การอ่าน 90 150

(กศน.ตาบล/ศูนย์การเรยี นชมุ ชน)

2 จานวนผรู้ บั บริการบ้านหนังสอื ชมุ ชน 150 160

3 จานวนผ้รู บั บรกิ ารหน่วยบริการส่งเสรมิ - -

การอา่ นเคลื่อนท่ี

4 จานวนอาสาสมคั รส่งเสรมิ การอ่าน 2 2

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตาบลหนองไม้ซุง ในปีการศึกษา 2565 จัดทาขึ้นในรูปแบบ
ของครอบครัวรกั การอ่านรปู แบบ Google form ประจาแต่ละเดอื น

- กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตาบลหนองไม้ซุง จัดบริการส่งหนังสือพิมพ์ไปยังบ้าน
หนังสือชุมชน เป็นประจาทุกวัน เว้นเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
หนงั สอื ทไ่ี ดร้ ับบรจิ าคให้หอ้ งสมุดประชาชนอาเภออุทยั

ตัวชวี้ ดั ที่ 8 : จานวนกิจกรรมทจี่ ัดในแหลง่ เรยี นรู้ บ้านหนังสอื ชุมชน เม่อื เทียบกับเปา้ หมาย
หนว่ ยวดั : จำนวน
นา้ หนกั : 8
คาอธิบาย : จำนวนกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชนท่ีดำเนินการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีสัมพันธ์
กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน เมื่อเทียบกับเป้าหมายการด ำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีครู กศน. ตำบล/แขวงรับผิดชอบ โดยให้สำนักงาน กศน. จังหวัด ร่วมกับ
กศน. อำเภอ เปน็ ผูก้ ำหนดค่าเปา้ หมายตามแผนให้ครู กศน. ตำบลแตล่ ะคน

กจิ กรรม สถำนท่จี ดั ว./ด./ป.

1. โครงการการศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาทักษะชวี ิต บา้ นหนงั สอื ชมุ ชนบ้านไผแ่ หลม หมู่ 6 วันท่ี 25 มกราคม 2565

- เร่ือง โภชนาการทด่ี ีสรา้ งสุขภาพชวี ติ ตาบลหนองไม้ซุง อาเภออุทยั

จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา

2. กิจกรรมกลมุ่ สนใจ บา้ นหนงั สือชุมชนบา้ นไผ่แหลม หมู่ 6 วันที่ 7 มกราคม 2565
- การทาไขเ่ คม็ สมนุ ไพร ตาบลหนองไม้ซงุ อาเภออุทัย
จังหวดั พระนครศรีอยุธยา

3. บา้ นหนงั สือชมุ ชน บ้านหนงั สอื ชุมชนบ้านไผแ่ หลม หมู่ 6 1 ตุลาคม 2564 ถึง
- ส่งหนังสือพิมพ์
ตาบลหนองไมซ้ ุง อาเภออทุ ยั 31 มีนาคม 2565

จังหวัดพระนครศรอี ยุธยา

- เรอื่ งโภชนำกำรทดี่ ีสร้ำงสขุ ภำพชวี ติ

- หลกั สูตรกำรทำไข่เคม็ สมุนไพร

- บ้ำนหนงั สอื ชมุ ชนสง่ หนงั สอื พิมพ์

ตัวชว้ี ัดท่ี 9 : ระดบั ความสาเร็จของการมสี ว่ นร่วมกับภาคเี ครือข่ายในชุมชน
หน่วยวัด : ระดบั ความสำเร็จ
นา้ หนกั : 7
คาอธิบาย : การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมประชุม การจัด
กจิ กรรมรว่ มกัน การสนบั สนนุ ทรัพยากร การร่วมนเิ ทศตดิ ตามผล ฯลฯ
ผลการดาเนินงาน

กจิ กรรมทีร่ ว่ มกบั ภาคีเครอื ขา่ ย การปฏบิ ตั ิงาน

1. ร่วมประชุมโครงการนาเสนอผลการ  รว่ มประชมุ
จัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความ  ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
จาเปน็ (จปฐ.) ระดบั องคก์ รปกครอง
ทอ้ งถนิ่ และข้อมลู พนื้ ฐานระดบั หมู่บ้าน  รว่ มประชมุ
กชช.๒.ค  รว่ มวางแผน ร่วมดาเนนิ การ
2.นานักศกึ ษาเข้ารว่ มกิจกรรมจติ อาสา
วดั กลางขยุ ตาหนองไม้ซงุ

ตัวชี้วัดที่ 10 : จานวนงานตามนโยบายเรง่ ด่วน หรืองานอนื่ ๆ ทไี่ ดร้ บั มอบหมาย
หนว่ ยวัด : จานวน
นา้ หนัก : 10
คาอธิบาย : จานวนงานตามนโยบายเร่งด่วน และโครงการสาคญั ประจาปี อาทิ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ส่ือสาร ด้านอาชีพ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการ กศน. สู่ กศน. WOW โครงการพิเศษต่างๆ ตาม
นโยบายเร่งดว่ น นโยบายและจุดเนน้ ของรฐั บาล กระทรวงศึกษาธกิ าร เมื่อเทยี บกับเปา้ หมาย งานอืน่ ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ตามตาแหน่ง อาทิ งานพัสดุ
งานทะเบียน ฯลฯ สานักงาน กศน. จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการ 1 – 5 ให้
ดาเนินการตามโครงการ 1 – 5 ก่อน จึงจะกาหนดโครงการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ โดยให้สานักงาน กศน. จังหวัด
ร่วมกับ กศน. อาเภอ เป็นผูก้ าหนดคา่ เป้าหมายตามแผนปฏบิ ัตกิ าร/แผนงานของครูแต่ละคน
ผลการดาเนินงาน

ลาดับ กิจกรรม/โครงการ/งานทรี่ ับมอบหมาย ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
(หน่วย) (หนว่ ย)
1 คร้งั
1 โครงการ 1 อาเภอ 1 สัปดาห์ 1 อาชพี
1คร้ัง
- การทาไข่เค็มสมนุ ไพร
- การทากยุ ชา่ ย 1 ครง้ั
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาเว็บไซต์ของสถานศึกษา
ในสังกัดสานกั งาน กศน.จงั หวัดพระนครศรอี ยุธยา รุ่นท่ี 1 1 ครัง้

3 โครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสานักงาน กศน.ประเภทหลักสูตร 1 คร้ัง
ปกติ ระดับพื้นฐาน จานวน 12 ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาขา้ ราชการและบคุ ลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน (ว 1 ครง้ั
๒๒/๒๕๖๐) 1 ครง้ั
1 ครั้ง
4 โครงการสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารจัดทาเว็ปไซตข์ องสถานศึกษาใน 1 คร้ัง
สงั กัดสานกั งาน กศน.จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา รนุ่ ท่ี 3 1 ครั้ง
เปน็ วทิ ยากร

5 โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัติการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การของ
สถานศกึ ษา ในสงั กดั สานกั งาน กศน.จังหวดั พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2565

6 โครงการสมั มนาเชิงปฏบิ ัติการจดั ทาโครงการ

7 โครงการการทาดีดว้ ยหัวใจ
8 ปกั หมดุ สารวจ ผพู้ ิการอาเภออทุ ัย

9 โครงการจติ อาสา

10 อบรมการคา้ ออนไลน์

-

ตวั ช้วี ดั ที่ 11 : ระดับความสำเรจ็ ในการจดั ทาผลการปฏิบตั งิ านท่ีดี (Best Practice)
หน่วยวัด : ระดับความสาเรจ็
นา้ หนกั : 5
คาอธบิ าย : ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ งานด้านใดด้านหนง่ึ ทีม่ ผี ลการปฏิบัตงิ านที่ดีสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานสามารถเป็นแบบอยา่ ง
ผลการดาเนนิ งาน

ผลการปฏิบตั งิ านที่ดี (Best Practice) การปฏิบตั ิงาน
การสานตะกลา้ พลาสตกิ
 มกี ารกาหนดแผนการดาเนินงานชดั เจน
 มีการนาแผนการดาเนนิ งานไปสกู่ ารปฏบิ ัติ
 มกี ารสรุปผลเป็นรปู เลม่ เอกสาร
 มกี ารเผยแพรใ่ นรูปแบบตา่ งๆ
 สามารถเป็นแบบอย่างได้


Click to View FlipBook Version