The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ahmadoo2518, 2021-11-05 10:33:27

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

แผนการจดั การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม
ระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒

สาระวิชา เศรษฐศาสตร์
ภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หนว่ ยท่ี 4 เรอ่ื ง การค้มุ ครองผู้บริโภค

ครผู สู้ อน

นายอาดีนนั ด์ สาแม

โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ตำบลตลิง่ ชัน อำเภอบันนังสตำ จังหวดั ยะลำ

สงั กดั สำนักงำนเขตพนื้ ทกี่ ำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำยะลำ

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ่ี 4

เรือ่ ง การคุ้มครองผู้บริโภค

รายวชิ า เศรษฐศาสตร์ รหสั วิชา ส 22102 เวลา 4 คาบ

กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2

บูรณาการ

 ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง  อาเซียน  STEM  PLC

 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มาตรฐานสากล  ขา้ มกลุ่มสาระ

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ดั

ส 3.1 ม.2/4 อภปิ รายแนวทางการค้มุ ครองสิทธขิ องตนเองในฐานะผ้บู รโิ ภค

2 สาระสำคญั /ความคิดรวบยอด

การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยดำเนินกิจกรรม
พิทกั ษส์ ิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผบู้ รโิ ภค

3 สาระการเรยี นรู้

1) การรกั ษาและคุ้มครองสทิ ธปิ ระโยชน์ของผู้บริโภค
2) กฎหมายคมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคและหน่วยงานทีเ่ ก่ียวข้อง
3) การดำเนนิ กจิ กรรมพิทักษส์ ทิ ธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บรโิ ภค
4) แนวทางการปกปอ้ งสิทธิของผบู้ ริโภค

4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด

1) ทกั ษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการสร้างความรู้
3) ทกั ษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต

5 คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่เรยี นรู้
3. มุง่ ม่นั ในการทำงาน

6 ชิน้ งาน/ภาระงาน (รวบยอด)

ใบงาน / ใบความรู้

7 การวัดและการประเมินผล

7.1 การประเมนิ ก่อนเรียน
- ตรวจแบบทดสอบกอ่ นเรียน หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 4 เรือ่ ง การคุ้มครองผ้บู ริโภค

7.2 การประเมนิ ระหวา่ งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ตรวจใบงานท่ี 4.1 เรอ่ื ง สทิ ธิผู้บรโิ ภค
- ตรวจใบงานที่ 4.2 เรอื่ ง กฎหมายค้มุ ครองผ้บู ริโภค
- ตรวจใบงานท่ี 4.3 เรือ่ ง หน่วยงานคุม้ ครองผู้บริโภค
- ตรวจใบงานท่ี 4.4 เรื่อง แนวทางการปกป้องและค้มุ ครองสิทธผิ ู้บรโิ ภค

*** การเลือกใชใ้ บงานขน้ึ อยู่กบั สถานการณ์การเรียนการสอนและความเหมาะ
- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล
- สงั เกตพฤติกรรมการทำงานกลมุ่
- สงั เกตคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมนิ หลงั เรียน
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรยี น หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การค้มุ ครองผู้บรโิ ภค

7.4 การประเมนิ ชิน้ งาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- สังเกตการอภิปราย เร่อื ง แนวทางการปกป้องและคุ้มครองผู้บรโิ ภค

8 กิจกรรมการเรยี นรู้

นักเรียนทำแบบทดสอบกอ่ น-หลงั เรยี น หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 4

เรือ่ งที่ 1

สิทธิผูบ้ ริโภค เวลา 1 ช่วั โมง

.........................................................................................................................

ข้นั นำเข้าส่บู ทเรยี น
1. ครูใหน้ กั เรยี นดภู าพฉลากสนิ คา้ ชนดิ ตา่ งๆ การโฆษณาสนิ ค้า การเลอื กซื้อสนิ คา้ ของประชาชน แล้ว

วิเคราะห์ผลดีตอ่ ผบู้ รโิ ภค
2. ครูอธิบายเชือ่ มโยงใหน้ ักเรียนเห็นความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพสนิ คา้

ขน้ั สอน
1. ครอู ธบิ ายให้นักเรียนเข้าใจถงึ สิทธิของผ้บู ริโภค พร้อมยกตัวอยา่ งประกอบ
2. ครใู ห้นกั เรยี นร่วมมือกันศึกษาความร้เู รื่อง สทิ ธิผบู้ รโิ ภค จากหนังสือเรียน หรอื หนังสอื ค้นคว้าเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสมแล้วผลดั กันสรุปสาระสำคญั
3. ให้นักเรียนจบั คู่กนั แล้วชว่ ยกนั ทำใบงานที่ 4.1 เรอื่ ง สทิ ธผิ บู้ รโิ ภค
4. สมาชกิ แต่ละคู่ผลัดกันเล่าผลงานสกู่ ันฟังทีละขอ้ แลว้ ชว่ ยกันตรวจสอบความถกู ต้องและแก้ไขในกรณีที่
ผลงานแตล่ ะข้อยงั ไม่สมบรู ณ์ เพ่ือสรุปเป็นผลงานของคูต่ นเอง
5. ครูและนักเรียนชว่ ยกันเฉลยคำตอบในใบงานที่ 4.1 จากนัน้ ครูอธิบายความรเู้ พ่มิ เติมให้นักเรยี นเขา้ ใจ

ชดั เจน

ขั้นสรุป
นักเรยี นชว่ ยกันสรุปสาระสำคัญของสิทธิของผ้บู รโิ ภคตามบทบัญญตั ขิ องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ครชู ว่ ยเสนอแนะเพ่มิ เติม

เรือ่ งท่ี 2

กฎหมายคุม้ ครองผบู้ รโิ ภค เวลา 1 ชัว่ โมง

.........................................................................................................................

ขั้นนำเขา้ สบู่ ทเรียน
ครูให้นกั เรยี นวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับประชาชนร้องเรยี นสอ่ื มวลชน หรอื แจง้ ความตอ่ สถานีตำรวจเร่ืองท่ี

ผู้บรโิ ภคได้รับความเดือนร้อน หรือได้รับความเสยี หาย วา่ ขา่ วดงั กล่าวมีผลเสียต่อผู้บรโิ ภคอย่างไร และสามารถ
ป้องกันแก้ไขไดอ้ ย่างไรบา้ ง

ขน้ั สอน
1. นักเรียนจับคู่เดมิ แลว้ ให้ศึกษาความรู้ จากหนงั สือเรยี นหรอื หนังสอื คน้ ควา้ เพิ่มเตมิ ตามความเหมาะสมใน
หัวขอ้ ตอ่ ไปน้ี
1 ศกึ ษาความร้เู ร่ือง พระราชบญั ญตั คิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522
2 ศกึ ษาความรู้เร่ือง พระราชบัญญตั ิราคาสนิ ค้าและบริการ พ.ศ. 2542
3 ศึกษาความรเู้ รื่อง พระราชบัญญตั กิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
4 ศกึ ษาความร้เู รื่อง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
5 ศกึ ษาความรเู้ ร่ือง พระราชบัญญตั อิ าหาร พ.ศ. 2522
6 ศึกษาความรเู้ ร่ือง พระราชบญั ญัตเิ ครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
2. สมาชกิ แต่ละคสู่ รปุ ประเด็นสาระสำคัญของพระราชบญั ญตั ิท่ีศึกษาวา่ มีเป้าหมายสำคญั อย่างไร เพ่ือนำไป
เลา่ ให้เพื่อนสมาชิกคนอ่ืนฟงั
3. สมาชกิ แตล่ ะคผู่ ลดั กันเล่าประเดน็ สำคญั ของเป้าหมายของพระราชบัญญัติทศี่ ึกษาใหส้ มาชกิ คอู่ ่ืนฟัง
และสมาชิกคนอื่นซกั ถามขอ้ สงสยั จนมีความกระจา่ งชัดเจน
4. สมาชกิ แตล่ ะคชู่ ว่ ยกนั ทำใบงานที่ 4.2 เร่อื ง กฎหมายค้มุ ครองผู้บรโิ ภค
5. ครูเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 4.2 สมาชิกแตล่ ะกลมุ่ ชว่ ยกนั ตรวจสอบความถกู ตอ้ ง

ขัน้ สรุป
นกั เรียนชว่ ยกันสรปุ ความรู้เรื่อง เป้าหมายสำคัญของพระราชบัญญัติเกยี่ วกบั การคมุ้ ครองผบู้ ริโภค

ครตู รวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำเพิม่ เติม

เรอื่ งที่ 3

การปกป้องคุม้ ครองผู้บรโิ ภค เวลา 2 ชวั่ โมง

.........................................................................................................................

ข้ันท่ี 1 การนำเข้าสบู้ ทเรยี น
1. ครทู บทวนความรู้เดิมของนกั เรียนเกีย่ วกับสทิ ธิผ้บู ริโภค โดยให้นกั เรียนแต่ละคนเขยี นแผนผังความคดิ
เรอ่ื ง สิทธผิ ู้บริโภค
2. ครูให้นักเรยี นผลัดกันเลา่ ผลงานของนักเรยี นในแผนผงั ความคิด แลว้ สรปุ เปน็ ผลงานของกลุม่
3. ตัวแทนกลมุ่ นำเสนอผลงานหนา้ ชั้นเรียน ครตู รวจสอบความถูกต้องและใหข้ ้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ

ขน้ั ที่ 2 การเรียนรู้
1. ครูช้ีแจงใหน้ ักเรยี นเขา้ ใจวา่ นักเรยี นควรมคี วามรู้เก่ยี วกบั การปกป้องคุ้มครองสิทธิผูบ้ รโิ ภค และใชค้ ำถาม
กระตุน้ นักเรียน
2. ครใู หน้ ักเรยี นแต่ละคนเขยี นคำถามของตนทีต่ ้องการรเู้ กยี่ วกบั หน่วยงานท่มี หี นา้ ที่คมุ้ ครอง
ผบู้ รโิ ภคและแนวทางปกป้องคุ้มครองสทิ ธขิ องผ้บู ริโภคลงในกระดาษให้มากทีส่ ุด
3. ครใู ห้นกั เรียนแตล่ ะคู่ศึกษาความรเู้ ร่อื ง หนว่ ยงานคุ้มครองผู้บรโิ ภค และแนวทางการปกป้องและ
ค้มุ ครองสทิ ธิของผู้บรโิ ภค จากหนังสือเรียน หนังสือคน้ ควา้ เพ่ิมเติม หรือแหล่งข้อมลู สารสนเทศ แลว้ ค้นหา
คำตอบในคำถามที่กำหนดไว้

ขน้ั ที่ 3 สรุป
1. ครูใหส้ มาชิกแตล่ ะคบู่ นั ทกึ ข้อมลู จากการศกึ ษาความรูต้ ามท่ตี อ้ งการลงในตาราง 3 ชอ่ ง คือ
- นักเรยี นรูอ้ ะไรบ้าง
- นักเรยี นต้องการรู้อะไรบา้ ง
- นกั เรยี นได้เรยี นรู้อะไร
2. ตัวแทนนำเสนอผลงาน ครตู รวจสอบความถกู ตอ้ ง และให้ข้อเสนอแนะเพม่ิ เติม
3. ครูให้นักเรียนแตล่ ะคนทำใบงานท่ี 4.3 เรอ่ื ง หน่วยงานคุ้มครองผ้บู รโิ ภค และใบงานที่ 4.4 เร่ือง
แนวทางการปกปอ้ งและคุ้มครองสทิ ธผิ บู้ รโิ ภค เปน็ การบา้ น เสรจ็ แล้วนำส่งครตู ามท่กี ำหนด

*** ครูมอบหมายให้นักเรียนแตล่ ะครู่ ว่ มกันอภปิ ราย เรอ่ื ง แนวทางการปกป้องและคมุ้ ครองผบู้ ริโภค โดยให้
ครอบคลุมประเดน็ ตามท่ีกำหนด

9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

- หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.2
- แบบวัดและบันทึกผลการเรยี นรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.2
- ตัวอย่างขา่ ว
- บัตรภาพ
- ใบงานท่ี 4.1 เร่อื ง สิทธผิ ู้บริโภค
- ใบงานที่ 4.2 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผบู้ รโิ ภค
- ใบงานท่ี 4.3 เรื่อง หนว่ ยงานคมุ้ ครองผ้บู ริโภค
- ใบงานที่ 4.4 เร่ือง แนวทางการปกป้องและคมุ้ ครองสทิ ธิผู้บริโภค
*** การเลือกใชใ้ บงานขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเรียนการสอนและความเหมาะ

ลงชอ่ื .......................................................
(นายอาดีนนั ด์ สาแม)
ครผู ้สู อน

ความเหน็ /ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ....................................................

ลงชื่อ.......................................................
(นางรัตนา กลน่ิ มณ)ี

หวั หนา้ ฝา่ ยบริหารวิชาการ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................

ลงชอ่ื .......................................................
(นายภาสกร แก้ววชิ ิต)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

รายการประเมิน ดมี าก (4) คาอธิบายระดบั คณุ ภาพ / ระดบั คะแนน ปรบั ปรงุ (1)
ดี (3) พอใช้ (2)

1. การค้มุ ครอง อภปิ รายการคมุ้ ครอง อภปิ รายการคมุ้ ครอง อภปิ รายการคมุ้ ครอง อภปิ รายการคมุ้ ครอง

สิทธิของตนเอง สทิ ธขิ องตนเองในฐานะ สทิ ธขิ องตนเองในฐานะ สทิ ธขิ องตนเองในฐานะ สทิ ธขิ องตนเองในฐานะ
ในฐานะผบู้ ริโภค ผบู้ รโิ ภคไดส้ าระสาคญั ผบู้ รโิ ภคไดส้ าระสาคญั ผบู้ รโิ ภคไดส้ าระสาคญั ผบู้ รโิ ภคไดส้ าระสาคญั

ถกู ตอ้ ง 4 ประเดน็ ขน้ึ ไป ถกู ตอ้ ง 3 ประเดน็ ถูกตอ้ ง 2 ประเดน็ ถูกตอ้ ง 1 ประเดน็

2. การดาเนิน อภปิ รายแนวทางการ อภปิ รายแนวทางการ อภปิ รายแนวทางการ อภปิ รายแนวทางการ

กิจกรรมพิทกั ษ์ ดาเนินกจิ กรรมพทิ กั ษ์ ดาเนนิ กจิ กรรมพทิ กั ษ์ ดาเนินกจิ กรรมพทิ กั ษ์ ดาเนินกจิ กรรมพทิ กั ษ์
สิทธิประโยชน์ สทิ ธปิ ระโยชน์ตาม สทิ ธปิ ระโยชน์ตาม สทิ ธปิ ระโยชน์ตาม สทิ ธปิ ระโยชน์ตาม
ตามกฎหมายใน กฎหมายในฐานะ กฎหมายในฐานะ กฎหมายในฐานะ กฎหมายในฐานะ
ฐานะผ้บู ริโภค ผบู้ รโิ ภคไดใ้ จความ ผบู้ รโิ ภคไดใ้ จความ ผบู้ รโิ ภคไดใ้ จความ ผบู้ รโิ ภคไดใ้ จความ
สมบูรณ์ 4 ประเดน็ สมบรู ณ์ 3 ประเดน็ สมบูรณ์ 2 ประเดน็ สมบรู ณ์ 1 ประเดน็

3. แนวทางปกป้อง อภปิ รายแนวทาง อภปิ รายแนวทาง อภปิ รายแนวทาง อภปิ รายแนวทาง
สิทธิของ ปกป้องสทิ ธผิ บู้ รโิ ภค ปกป้องสทิ ธผิ บู้ รโิ ภค ปกป้องสทิ ธผิ บู้ รโิ ภค ปกป้องสทิ ธผิ บู้ รโิ ภค
ผ้บู ริโภค ของหน่วยงานต่างๆ ของหน่วยงานตา่ งๆ ของหน่วยงานตา่ งๆ ของหน่วยงานต่างๆ
ไดถ้ กู ตอ้ ง 4 หน่วยงาน ไดถ้ กู ตอ้ ง 3 หน่วยงาน ไดถ้ กู ตอ้ ง 2 หน่วยงาน ไดถ้ กู ตอ้ ง 1 หน่วยงาน
ขน้ึ ไป

4. การดาเนินการ ดาเนนิ การอภปิ ราย ดาเนนิ การอภปิ ราย ดาเนนิ การอภปิ ราย ดาเนนิ การอภปิ ราย

อภิปรายตาม อยา่ งมขี นั้ ตอนเหมาะสม อย่างมขี นั้ ตอนเหมาะสม อยา่ งมขี นั้ ตอนเหมาะสม อยา่ งมขี นั้ ตอนเหมาะสม
ขนั้ ตอน
เน้อื หาสาระถูกตอ้ ง เน้อื หาสาระถูกตอ้ ง เน้อื หาสาระถกู ตอ้ ง เน้อื หาสาระถกู ตอ้ ง

และเรา้ ความสนใจ และเรา้ ความสนใจ และเรา้ ความสนใจ แตไ่ มค่ ่อยน่าสนใจ

ตลอดเวลา เป็นสว่ นใหญ่ เป็นบางครงั้

ช่วงคะแนน 11 - 12 เกณฑก์ ารตัดสนิ คณุ ภาพ 6-8 ต่ำกวา่ 6
ระดับคณุ ภาพ ดมี าก พอใช้ ปรบั ปรงุ
9 - 10
ดี

แบบทดสอบกอ่ น-หลังเรยี น หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 4

คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นเลือกคาตอบท่ถี ูกต้องท่สี ุดเพยี งข้อเดียว

1. แตม้ ซอ้ื นมกลอ่ งมาดม่ื โดยดฉู ลากวา่ เป็นนมชนิด 5. ขอ้ ใดปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายคมุ้ ครองผบู้ รโิ ภคดา้ น
พร่องมนั เนย และมรี สจดื ตามทต่ี อ้ งการ ขอ้ ความ ฉลาก
ดงั กลา่ วสอดคลอ้ งกบั สทิ ธผิ บู้ รโิ ภคในขอ้ ใด ก. สนิ คา้ ทต่ี อ้ งปิดดว้ ยฉลากเป็นสนิ คา้ ประเภท
ก. สทิ ธใิ นการเลอื กซอ้ื สนิ คา้ บรรจุขวด
ข. สทิ ธทิ จ่ี ะไดร้ บั การพจิ ารณาความเสยี หาย ข. สนิ คา้ ทค่ี วบคมุ ดว้ ยฉลากตอ้ งเป็นสนิ คา้ ทผ่ี ลติ
ค. สทิ ธทิ จ่ี ะไดร้ บั ความปลอดภยั จากการใชส้ นิ คา้ ในประเทศ
ง. สทิ ธทิ จ่ี ะไดร้ บั ขอ้ มลู ขา่ วสาร สรรพคณุ ของสนิ คา้ ค. ใชข้ อ้ ความภาษาไทยปิดไวท้ ภ่ี าชนะบรรจสุ นิ คา้
อย่างถกู ตอ้ ง ขอ้ ความตรงกบั ขอ้ เทจ็ จรงิ
ง. ใชข้ อ้ ความแสดงประเภทของสนิ คา้ ถา้ มคี วาม
2. สนิ คา้ ทกุ ประเภทจะตอ้ งบอกวนั เดอื น ปี ทผ่ี ลติ และ จาเป็นตอ้ งแจง้ ใหป้ ระชาชนทราบ
หมดอายุ สอดคลอ้ งกบั สทิ ธใิ นขอ้ ใด
ก. สทิ ธใิ นการรบั ขอ้ มลู ขา่ วสาร 6. กฎหมายคุม้ ครองผบู้ รโิ ภคดา้ นสญั ญา มเี ป้าหมาย
ข. สทิ ธทิ จ่ี ะไดบ้ รโิ ภคสนิ คา้ ทม่ี คี ณุ ภาพ สาคญั อย่างไร
ค. สทิ ธใิ นการพจิ ารณาความถูกตอ้ งของสนิ คา้ ก. ตอ้ งการใหผ้ บู้ รโิ ภคทาสญั ญากบั ผผู้ ลติ
ง. สทิ ธทิ จ่ี ะไดร้ บั ความปลอดภยั จากการใชส้ นิ คา้ ข. ตอ้ งการใหผ้ ซู้ ้อื และผขู้ ายทาสญั ญากนั ให้
ถูกตอ้ ง
3. ขอ้ ใดจดั เป็นเป้าหมายสาคญั ในการคมุ้ ครองผบู้ รโิ ภค ค. คมุ้ ครองทงั้ ผผู้ ลติ และผบู้ รโิ ภคใหไ้ ดร้ บั ความ
ก. ความปลอดภยั ความเป็นธรรม บรโิ ภคสนิ คา้ ทม่ี ี เป็นธรรม
คณุ ภาพในราคาเหมาะสม ง. คมุ้ ครองผบู้ รโิ ภคมใิ หถ้ ูกเอาเปรยี บจากการ
ข. บรโิ ภคสนิ คา้ ราคาถกู สนิ คา้ มคี ณุ ภาพ สะดวก ทาสญั ญาทไ่ี มไ่ ดร้ บั ความเป็นธรรม
รวดเรว็
ค. ความสะดวก ความปลอดภยั คณุ ภาพสนิ คา้ ดี 7. วตั ถปุ ระสงคส์ าคญั ของพระราชบญั ญตั ริ าคาสนิ คา้
ง. ความเป็นธรรม ความปลอดภยั ความคมุ้ คา่ และบรกิ าร คอื ขอ้ ใด
ก. ผผู้ ลติ กาหนดราคาสนิ คา้ ใหถ้ ูกมากทส่ี ดุ
4. การควบคุมดแู ลการโฆษณาสนิ คา้ และบรกิ าร ข. ราคาสนิ คา้ กบั คณุ ภาพสนิ คา้ เหมาะสมกนั
มคี วามสาคญั อยา่ งไร ค. ผบู้ รโิ ภคไดร้ บั ความเป็นธรรมจากการซอ้ื สนิ คา้
ก. ผบู้ รโิ ภคสามารถตดั สนิ ใจซ้อื สนิ คา้ ไดใ้ นเวลา และบรกิ าร
รวดเรว็ ง. คณะกรรมการว่าดว้ ยราคาสนิ คา้ และบรกิ าร
ข. ผบู้ รโิ ภคและผผู้ ลติ สามารถส่อื สารทาความเขา้ ใจ มเี กณฑก์ าหนดราคาสนิ คา้ ชดั เจน
กนั ได้
ค. ผบู้ รโิ ภคไดซ้ ้อื สนิ คา้ ราคาถกู เพราะลดตน้ ทุนใน 8. พระราชบญั ญตั กิ ารแขง่ ขนั ทางการคา้ มี
การโฆษณา ความสาคญั อย่างไร
ง. ผบู้ รโิ ภคไดร้ คู้ ุณภาพของสนิ คา้ และบรกิ ารท่ี ก. ปกป้องผบู้ รโิ ภคถกู เอาเปรยี บจากผผู้ ลติ
ถกู ตอ้ งป้องกนั อนั ตรายทจ่ี ะเกดิ แกผ่ บู้ รโิ ภค ข. ใหค้ วามเป็นธรรมกบั ผทู้ ท่ี าการคา้ และผบู้ รโิ ภค
ค. มกี ารแขง่ ขนั ทางการคา้ อยา่ งเสรสี ่งผลดตี ่อ
ผบู้ รโิ ภค
ง. ผผู้ ลติ สามารถพฒั นาคณุ ภาพของสนิ คา้ ตาม
มาตรฐาน

9. การปฏบิ ตั ใิ นขอ้ ใดทฝ่ี ่าฝืนพระราชบญั ญตั ยิ า 13. ผบู้ รโิ ภคมบี ทบาทสาคญั ในการปกป้องคมุ้ ครอง
ก. แสดงสรรพคณุ ยาแต่ละชนิด สทิ ธขิ องผบู้ รโิ ภคหลายประการ ยกเวน้ ขอ้ ใด
ข. มฉี ลากยาตดิ ทข่ี วดยาหรอื ในกลอ่ งยา
ค. บอกสรรพคณุ ของยาตามคาสงั ่ แพทยผ์ รู้ กั ษาโรค ก. รจู้ กั เลอื กบรโิ ภคสนิ คา้ ทม่ี คี ณุ ภาพ
ง. โฆษณาขายยาโดยมขี องแถม เพอ่ื ดงึ ดดู ใจ ข. แสวงหาขอ้ มลู เกย่ี วกบั ระดบั คณุ ภาพของสนิ คา้
ผบู้ รโิ ภค ค. กาหนดราคาสนิ คา้ และเงอ่ื นไขในการผลติ

10. พระราชบญั ญตั อิ าหารในขอ้ ใด มคี วามสาคญั ต่อ สนิ คา้ และบรกิ าร
ผบู้ รโิ ภคมากทส่ี ดุ ง. ศกึ ษาความรเู้ กย่ี วกบั สทิ ธขิ องตนเองในการ
ก. ควบคุมราคาอาหารใหถ้ กู มากทส่ี ดุ
ข. ดแู ลคณุ ภาพของอาหารใหต้ รงกบั ฉลากทป่ี ิดไว้ บรโิ ภคสนิ คา้ และบรกิ าร
ค. ใหค้ วามเป็นธรรมตอ่ ผบู้ รโิ ภคในการเลอื กซ้อื 14. หน่วยงานภาครฐั มบี ทบาทสาคญั ในการคมุ้ ครอง
สนิ คา้
ง. ควบคมุ คณุ ภาพของอาหารใหม้ คี วามปลอดภยั ผบู้ รโิ ภคอย่างไร
กบั ผบู้ รโิ ภค ก. ลงทุนดา้ นการบรกิ ารทุกประเภทเพ่อื ชว่ ยเหลอื

11. ถา้ นกั เรยี นไปซอ้ื ผลไมแ้ ลว้ ปรากฏว่า แม่คา้ โกงตาชงั่ ผบู้ รโิ ภค
นักเรยี นควรไปรอ้ งทุกขก์ บั หน่วยงานใด ข. กาหนดราคาสนิ คา้ ดา้ นอุตสาหกรรมในราคาต่า
ก. สานกั งานคณะกรรมการคมุ้ ครองผบู้ รโิ ภค ค. สง่ เสรมิ ใหผ้ ผู้ ลติ กยู้ มื เงนิ อตั ราดอกเบย้ี ต่า
ข. สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา ง. กาหนดและควบคมุ มาตรฐานสนิ คา้
ค. สานกั งานกรมการคา้ ภายใน 15. ผบู้ รโิ ภคควรมพี ฤตกิ รรมอย่างไร
ง. สานกั งานมาตรฐานอาหาร ก. ศกึ ษาความรเู้ กย่ี วกบั การผลติ
ข. กาหนดเงอ่ื นไขในการซ้อื สนิ คา้
12. สนิ คา้ ทไ่ี ดร้ บั การรบั รองฉลากเขยี ว แสดงวา่ สนิ คา้ ค. ปรบั เปลย่ี นคา่ นิยมทบ่ี รโิ ภคสนิ คา้ ฟุ่มเฟือย
นนั้ มลี กั ษณะสาคญั อยา่ งไร ง. เสนอรฐั บาลกาหนดกรอบความรบั ผดิ ชอบของ
ก. สนิ คา้ นนั้ มผี นู้ ยิ มจานวนมาก
ข. มคี ุณภาพของสนิ คา้ อยใู่ นระดบั ดี ผบู้ รโิ ภค
ค. สถาบนั ตา่ งๆ ยอมรบั ว่า เป็นสนิ คา้ ทไ่ี ดม้ าตรฐาน
ง. วธิ กี ารผลติ มผี ลกระทบตอ่ สงิ่ แวดลอ้ มน้อยทส่ี ดุ

บนั ทึกหลงั การสอน

ใ 4 เรอื่ ง การคมุ้ ครองผู้บริโภค .
แผนการสอนท่ี เดือน ใ

วันที่
พ.ศ.

ผลการจดั การเรยี นรู้

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………

ปญั หา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกป้ ัญหา

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………

ลงชือ่ ............................................ครผู ้สู อน ลงช่ือ.............................................ผู้อำนวยการโรงเรยี น

(นายอาดีนันด์ สาแม) (นายภาสกร แก้ววิชดิ )


Click to View FlipBook Version