The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือเที่ยวไทยของพรศิริn

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 10742, 2021-03-30 05:50:23

คู่มือเที่ยวไทยของพรศิริn

คู่มือเที่ยวไทยของพรศิริn

คมู่ ือ น
เทีย่ วไทยคำนำ

หนังสือเร่ืองคู่มอื เท่ยี วไทย เป็นหนังสอื
ท่ีแนะนำกำรทอ่ งเที่ยวของประเทศไทย
ที่มีโบรำณสถำน สถำนท่ีท่องเที่ยวและอำจมี
ควำมเชอ่ื ส่วนบุคคลมำเกยี่ วขอ้ ง
หำกมีควำมผดิ พลำดประกำรใด ทำงคณะผู้จดั ทำ
ก็ขออภัยในขอ้ ผดิ พลำดไว้ ณ ที่แห่งน้ี

สำรบญั 1
2
ไรช่ ำฉยุ ฟง 3
องคพ์ ญำศรีมุกดำมหำมนุ นี ลี ปำลนำครำช 4
นำ้ ตกเอรำวัณ 5
วดั ไชยวฒั นำรำม 6
วัดอรณุ รำชวรำรำมรำชวรมหำวหิ ำร 7
แหลมพรหมเทพ 8
ตลำดนำ้ ดำเนนิ สะดวก 9
ตลำดน้ำอมั พวำ 10
น้ำตกทีลอซู
เยำวรำช

1

ไรช่ ำฉยุ ฟง

นอกจำก เชยี งรำย จะเป็นจังหวัดทม่ี สี ถำนทท่ี ่องเทย่ี วช่ือดัง
อย่ำง วัดรอ่ งข่นุ บำ้ นดำ ดอยตงุ แล้ว ท่ีนย่ี งั เป็นอกี จงั หวดั
หนงึ่ ที่มกี ำรทำไรช่ ำตำมแนวภเู ขำอีกดว้ ยค่ะ ตำมเรำไปชลิ นัง่
จิบชำ และลงไปถำ่ ยรปู สวยๆ ในกันที่ ไรช่ ำฉุยฟง เชียงรำย
กนั ได้เลย แนน่ อนวำ่ เรำจะเห็นววิ ภเู ขำสงู รำยลอ้ มไร่ชำสี
เขยี วเป็นแนวยำว และฟ้ำสีครำม เปน็ ภำพท่ีสวยมำกๆ เลย
ทีเดยี ว

22

องค์พญำศรีมุกดำมหำมุนนี ลี ปำลนำครำช

องคพ์ ญำศรมี กุ ดำมหำมนุ ีนีลปำลนำครำช หรอื ปศู่ รี
มกุ ดำ องค์พญำนำคขนำดใหญ่ สนี ำ้ เงนิ อมฟำ้ สะทอ้ นสี
เขียว งดงำม มลี วดลำยที่ละเอยี ดออ่ น วจิ ติ รบรรจง ลำตวั
ของพญำนำคนอนขดตวั ไปมำ ชลู ำคอสูงสงำ่ หนั ไปทำง
แมน่ ำ้ โขง พญำนำคองคน์ ้มี คี วำมสงู ประมำณ 20 เมตร
และมีลำตวั ทีข่ ดไปมำยำวถงึ 122 เมตร หันหนำ้ ออกสู่
แม่น้ำโขง เรียกไดว้ ่ำเปน็ สถำปัตยกรรม ...

3

นำ้ ตกเอรำวนั

นำ้ ตกเอรำวณั เดิมเรยี กว่ำน้ำตกสะด่องมอ่ งล่ำยเป็นนำ้ ตก
ท่สี วยงำมและมชี อ่ื เสียงแหง่ หนง่ึ ของจงั หวดั มีทงั้ หมด 7
ช้นั ควำมยำวประมำณ 1,500 เมตร แต่ละช้ันมคี วำม
สวยงำมแตกตำ่ งกันไป บริเวณหน้ำผำเหนอื นำ้ ตกช้นั ที่ 7
เมอ่ื มนี ำ้ ตกไหลบ่ำจะมลี กั ษณะคล้ำยเศียรชำ้ ง 3 เศยี ร
หรือที่เรยี กวำ่ “ชำ้ งเอรำวณั ” จงึ เปน็ ทมี่ ำของช่อื “อทุ ยำน
แห่งชำตเิ อรำวัณ”

4

วดั ไชยวฒั นำรำม

วดั ไชยวัฒนำรำม หรอื วดั ชยั วฒั นำรำม เป็นวดั เก่ำแก่สมัย
อยธุ ยำตอนปลำยในจงั หวัดพระนครศรีอยุธยำ ตง้ั อย่ทู ี่
ตำบลบำ้ นปอ้ ม อำเภอพระนครศรอี ยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยธุ ยำ บรเิ วณรมิ ฝงั่ แมน่ ำ้ เจ้ำพระยำ ทำงฝัง่
ตะวันตกนอกเกำะเมือง

5

วดั อรุณรำชวรำรำมรำชวรมหำวหิ ำร

วัดอรุณรำชวรำรำม หรือทีน่ ยิ มเรยี กกันในภำษำพูดวำ่ วัด
แจง้ หรอื ท่ีเรียกสัน้ ๆ วำ่ วัดอรุณ เป็นวัดโบรำณ สร้ำงใน
สมัยอยธุ ยำ ทีช่ ่ือวดั แจ้ง เพรำะ พระเจำ้ ตำกฯ ทำศกึ เสร็จ
แลว้ ยกทัพกลบั มำเป็นเวลำเชำ้ พอดี วำ่ กันวำ่ เดิมเรียกว่ำ
วดั มะกอก และกลำยเป็นวัดมะกอกนอกในเวลำต่อมำ
เพรำะไดม้ ีกำรสร้ำงวัดข้นึ อกี วัดหนงึ่ ในตำบลเดยี วกัน

6

แหลมพรหมเทพ

แหลมพรหมเทพ เป็นสถำนทีท่ ่องเท่ยี วแหง่ หนงึ่ ในจังหวัด
ภูเกต็ ต้งั อย่หู ่ำงจำกหำดรำไวย์ประมำณ 2 กิโลเมตร เปน็
แหลมท่อี ยู่ตอนใตส้ ุดของจงั หวดั ภูเกต็ มที ัศนยี ภำพที่
สวยงำม และเปน็ จดุ ชมพระอำทติ ยต์ กดนิ ท่ีได้รับควำมนยิ ม
เปน็ ทต่ี ง้ั ของประภำคำรกำญจนำภเิ ษก สดุ ปลำยของแหลม
พรหมเทพ มชี อ่ื วำ่ แหลมเจำ้ บรเิ วณตวั แหลมซ่งึ ย่ืนออกไป
ในทะเล มลี ักษณะโดดเดน่ เป็นเอกลักษณด์ ว้ ยต้นตำลท่ี
ขนึ้ อย่กู ลุม่ ใหญ่

7

ตลำดน้ำดำเนนิ สะดวก

ตลำดน้ำทีเ่ ก่ำแก่นับรอ้ ยกวำ่ ปีของไทยและมชี ื่อเสยี งไปไกล
ถงึ ต่ำงประเทศ เป็นหนง่ึ ในคำขวญั ของรำชบรุ ี “คนสวยโพ
ธาราม คนงามบา้ นโปง่ เมืองโอง่ มงั กร วดั ขนอนหนงั
ใหญ่ ตน่ื ใจถ้างาม ตลาดน้าด้าเนนิ เพลินคา้ งคาวรอ้ ย
ลา้ น ยา่ นยีส่ กปลาดี” ตลำดนำ้ ดำเนนิ สะดวกตั้งอย่ใู น
จงั หวัดรำชบุรี และยงั เช่ือมไปถงึ จังหวัดสมทุ รสำคร และ
จงั หวดั สมุทรสงครำม

8

ตลำดน้ำอัมพวำ

เปน็ ตลำดน้ำท่ีอยไู่ ม่ไกลจำกกรงุ เทพฯมำกนัก ทกุ วันศุกร์
เสำรแ์ ละอำทิตย์ ทน่ี ่จี งึ คลำคล่ำไปด้วยนกั ท่องเทีย่ วทม่ี ำ
เดินเลน่ รับลมเย็นริมนำ้ บ้ำงก็เลือกซ้อื หำของกินอร่อยๆ
จำกร้ำนตำ่ งๆทเ่ี ปดิ ขำยเรียงรำยอยู่ทง้ั สองฝงั่ คลอง อำหำร
หรือขนมบำงอย่ำงเป็นสตู รโบรำณที่ไมค่ อ่ ยมีให้เหน็ แลว้
บำงรำ้ นกม็ ีอำหำรหรือขนมแบบใหม่ๆ แปลกๆ ไว้ให้
นักท่องเทีย่ วได้ลองชิมหรอื ซ้ือไปฝำกญำติฝำกเพ่ือน บ้ำงก็
สนกุ กบั กำรจับจ่ำยสนิ ค้ำที่ระลึกแบบยอ้ นยุค

9

นำ้ ตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู ตงั้ อยู่ในเขตรกั ษำพันธส์ุ ตั ว์ป่ำอุ้มผำง อำเภออมุ้
ผำง จังหวัดตำก ห่ำงจำกทท่ี ำกำรเขตฯ3กโิ ลเมตร ทลี อซู
เป็นภำษำกะเหรีย่ งแปลวำ่ นำ้ ตกดำ มีลกั ษณะเปน็ น้ำตก
ภเู ขำหนิ ปูนขนำดใหญ่ตง้ั อยบู่ นควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล
900เมตร เกดิ จำกลำหว้ ยกลอ้ ทอ้ ลำน้ำทงั้ สำยตกลงสหู่ นำ้
ผำสงู ชนั มีน้ำไหลแรงตลอดปี ควำมกวำ้ งของตวั น้ำตก
ประมำณ 500 เมตร ไหลลดหลนั่ เปน็ ช้ัน ๆ มคี วำมสูง
ประมำณ 300 เมตร ล้อมรอบดว้ ยป่ำดงดบิ ทสี่ มบรู ณ์

10

เยำวรำช

เยำวรำชทรี่ จู้ กั กนั อย่ำงกวำ้ งขวำงว่ำเป็นศนู ยก์ ลำงกำรคำ้
ทองคำทใี่ หญ่ที่สดุ ของประเทศไทยและเปน็ จุดหมำย
ปลำยทำงสำหรบั นักชมิ ทง้ั หลำยเพรำะเยำวรำชในเวลำ
กลำงวันนนั้ มองไปจะเจอแต่รำ้ นทอง รำ้ นขำยสมุนไพรจีน
ผลไม้ และรำ้ นอำหำรจีนแตถ่ ้ำไปเยอื นเยำวรำชหลังพระ
อำทติ ยต์ กดนิ ถนนเยำวรำชจะกลำยเป็นสวรรคส์ ำหรับนัก
ชิม เพรำะสองข้ำงถนนจะเต็มไปดว้ ยร้ำนอำหำรสำรพัด ทง้ั
อำหำรจนี ซีฟดู้ รวมถึงขนมหวำนและเครอ่ื งดื่ม

จบแล้วนะคะ

อำ้ งอิงและบรรณำนกุ รม

https://www.google.com
กำรทอ่ งเท่ียวแห่งประเทศไทย
https://th.wikipedia.org/wiki

Fine arts Thailand

จัดทำโดย

ด.ญ.พรศริ ิ บวั บำน ชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี6/3 เลขท1่ี 5

ครผู ู้สอน
คุณครูกลุ ริศำ ศรโมรำ
คุณครูนำถนรี รำมัญ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ข้อสอบปลายภาคเรียน ชุด 1
Next Book
PM Post Newsletter_March21