The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานเยี่ยมบ้านออนไลน์ ปี 64 ชั้น ป.4/2

เยี่ยมบ้าน4-2

สรปุ การออกเยยี่ มบ้านนักเรียนรปู แบบออนไลน์ ประจาปกี ารศึกษา 2564

โรงเรยี นวดั ควนวิเศษ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 4 / 2
จานวนนกั เรยี นท้งั หมด…39…คน ชาย...17...คน หญิง…22..คน

ชื่อครูประจาชัน้ นางนิตยา หมนั่ ทวี รวม (คน) ร้อยละ

ข้อท่ี รายการ 17 43.59
22 56.41
1 นักเรยี นทอ่ี อกเย่ียมบา้ น
1.1 ชาย 26 66.67
1.2 หญิง 2 5.13
1 2.56
2 ท่ีอยู่ปัจจบุ ันของนักเรยี น 0 0.00
2.1 อาเภอเมือง 0 0.00
2.2 อาเภอกนั ตัง 1 2.56
2.3 อาเภอย่านตาขาว 2 5.13
2.4 อาเภอปะเหลยี น 0 0.00
2.5 อาเภอหาดสาราญ 4 10.26
2.6 อาเภอสเิ กา 0 0.00
2.7 อาเภอวังวิเศษ 1 2.56
2.8 อาเภอรัษฎา
2.9 อาเภอนาโยง 27 69.23
2.10 อาเภอห้วยยอด 9 23.08
2.11 ต่างจงั หวดั (ระบุ ...................) 0 0.00
0 0.00
3 ประเภททอ่ี ยอู่ าศยั 3 7.69
3.1 บา้ นตนเอง
3.2 บา้ นเช่า 25 64.10
3.3 หอพัก 0 0.00
3.4 ที่พักชวั่ คราว 14 35.90
3.5 อ่นื ๆ

4 สถานภาพของบดิ ามารดา
4.1 บดิ ามารดาอยู่ดว้ ยกัน
4.2 บดิ ามารดาแยกทางกนั
4.3 บิดามารดาหยา่ ร้างกัน

ขอ้ ท่ี รายการ รวม (คน) รอ้ ยละ

4.4 บดิ าเสียชวี ติ 0 0.00
4.5 มารดาเสียชวี ติ 0 0.00
4.6 บดิ าและมารดาเสียชีวติ 0 0.00
5 นกั เรยี นอาศัยอยู่กับ
5.1 บดิ ามารดา 24 61.54
5.2 บิดา 0 0.00
5.3 มารดา 7 17.95
5.4 ตามลาพัง 0 0.00
5.5 บุคคลอ่ืน 8 20.51
6 อาชพี ของผู้ปกครอง
6.1 เกษตรกร 7 17.95
6.2 ค้าขาย/ ธุรกจิ สว่ นตัว 12 30.77
6.3 รบั ราชการ/ รัฐวสิ าหกจิ 1 2.56
6.4 รับจ้าง 9 23.08
6.5 อ่ืน ๆ 6 15.38
6.6 ว่างงาน (จากสถานการณ์ Covid-19) 0 0.00
7 รายไดร้ วมในครอบครัว
7.1 ต่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน 6 15.38
7.2 5,001-10,000 บาทตอ่ เดือน 22 56.41
7.3 10,001 – 20,000 บาทต่อเดอื น 11 28.21
7.4 20,001 -50,000 บาทต่อเดือน 0 0.00
7.5 50,001 บาทขน้ึ ไป 0 0.00
8 ข้อมูลอ่ืน ๆ
8.1 ผ้ปู กครองไดร้ ับผลกระทบจากสถานการณก์ ารแพร่ 0 0.00
ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (Covid-19)
8.2 ผู้ปกครองตอ้ งการให้โรงเรยี นช่วยเหลอื 29 74.36
8.3 นกั เรียนมีความพรอ้ มในการเรยี นออนไลน์ที่บ้าน 10 25.64

(นางนิตยา หม่นั ทว)ี
ครปู ระจาช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี .4/2

ผูร้ ายงานหนา 1/3

แบบบันทึกการเย่ียมบา นนกั เรยี น {{รูปภาพ
นักเรยี น}}
โรงเรยี นวัดควนวิเศษ อ.เมอื งตรงั จ.ตรัง สังกดั สพป.ตรัง เขต 1

ด.ช. ณภัทร. โพธิ์ทอง
ป.4/2 4 1929901393442
ไทย ไทย พุทธ 0611895828
บานหนองหา ง 178/1 นํ้าผุด
เมืองตรัง ตรงั 92000
ท่อี ยูอื่นๆ โคกพลา 3 หม1ู 0 โคกหลอ
เมืองตรงั ตรงั 92000
1.1 - 1.5 กโิ ลเมตร ผูป กครองมาสง 2
21
บดิ ามารดาอยดู วยกนั บดิ า-มารดา 1 บา นของตนเอง

บา นไมช้ันเดียว อยูร วมกบั บดิ ามารดา ชมุ ชนนาอยู การเดินทางสะดวก
อําเภอเดยี วกัน
รา งกายสมบรู ณแขง็ แรง ไมม ี

นาย ธัญนพนนท โพธิ์ทอง
ยังมีชวี ิต รับจาง 5,001 – 8,000 บาท
0611895828 จุฑาทิพยช มู ณี พรมเพ็ชร
คาขาย 8,001 – 10,000 บาท
นาง จฑุ าทิพยช ูมณี พรมเพ็ชร
ยงั มีชีวิต 8,001 – 10,000 บาท มารดา
0653563404 ป.6 0653563404

นาง
คาขาย

3920100451256
เคย

16-18
อบอุน

พอใจ
ใชเหตผุ ล
ชว ยงานผูปกครอง
ชวยงานบาน
ญาติใกลชดิ (เชนป-ู ยา ,ลงุ -ปาอน่ื ๆ)
40,000 บาท ขน้ึ ไป

เพยี งพอ 21-30 บาท
ไมม ีรายไดพเิ ศษ
แม

เพือ่ นรนุ นอง
แม
แม
ตกเบ็ด

ศึกษาตอ
นกั เรียน

ไมต อ งการความชวยเหลือ
ไมเ คยไดร บั ทุนการศึกษา

ไมมปี ญหาใดๆ
ไมมปี ญหาใดๆ

ไมม ี
บัตรคนจน
ไมมี
พอใจ
ดานพฤติกรรมนักเรยี น
ไมมปี ญหาดานความปลอดภัย
ไมเสพ
ไมมีพฤติกรรมความรนุ แรง
ไมม พี ฤตกิ ารณเสย่ี งทางเพศ
ไมมพี ฤติกรรมตดิ เกม
ได
ไมเคย

บดิ า

จฑุ าทพิ ยชมู ณี
พรมเพ็ชร

4 ด.ช. ณภทั ร. โพธิ์ทอง
บานทอ่ี าศัยอยกู บั พอ แม (เปน เจาของ/เชา)
{{ภาพท่ี 1 รูปบานนกั เรยี นภายนอกทงั้ หลงั }}

{{ภาพที่ 2 รูปบานนกั เรยี นภายใน}}
นางนิตยา หมน่ั ทวี

ครู โรงเรยี นวดั ควนวิเศษ
8 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบนั ทกึ การเยีย่ มบานนกั เรยี น {{รูปภาพ
นักเรียน}}
โรงเรยี นวัดควนวิเศษ อ.เมอื งตรัง จ.ตรงั สังกัด สพป.ตรงั เขต 1

ด.ช.วชริ ะพล แสงประดิษฐ พุทธ 1849902267034
ป.4/2 18992 0610464952

ไทย ไทย 52/10 ทบั เทย่ี ง
- 92000

เมือง ตรงั
ตามทะเบยี นบาน

2.1 – 2.5 กโิ ลเมตร ผปู กครองมาสง 1
1
บดิ ามารดาหยา รา งกนั ตา / ยาย บานญาติ
บา นปูนสองช้นั ชมุ ชนนา อยู การเดนิ ทางสะดวก
อยูกับญาติ (เชน ป-ู ยา ตา-ยาย)
รางกายสมบูรณแข็งแรง จงั หวดั เดยี วกนั
ไมมี

นาย อรพรนถกัพงลานของรฐั / แสงประดิษฐ
ยงั มชี ีวิต รฐั วิสาหกิจ ไมมรี ายได
พชั ราภรณ พละเอยี ด
นางสาว รับจา ง ไมเ กิน 5,000 บาท
ยังมีชวี ติ

นางสาว สาลี สุระกุล
คาขาย 5,001 – 8,000 บาท ยาย

3929900015572 ไมไ ดเ รยี นหนงั สอื 0610464952
เคย

11-15
อบอนุ

พอใจ
ใชเ หตุผล
ชว ยงานผูปกครอง
ชว ยงานบาน
ญาติใกลชดิ (เชน ปู-ยา,ลุง-ปาอนื่ ๆ)
20,000 – 39,999 บาท

ไมเ พียงพอในบางครัง้ 21-30 บาท
ไมมีรายไดพเิ ศษ
ตา / ยาย

เพอ่ื นรนุ เดียวกัน
ยาย
ยาย
ดทู วี ี / ฟง เพลง

ศกึ ษาตอ
ครทู ีป่ รึกษา

ทนุ การศึกษา
1,000 บาท

ไมม ีปญ หาใดๆ
ไมมีปญหาใดๆ

เบยี้ ผูสงู อายุ

พอใจ
ดานความเอาใจใสต อ นักเรยี นของครปู ระจําชั้น

ไมมปี ญหาดา นความปลอดภยั
ไมเ สพ
ไมมพี ฤติกรรมความรนุ แรง
ไมม ีพฤติการณเ ส่ียงทางเพศ
เลนเกมเกินวันละ 1 ช่ัวโมง

ได
ไมเคย

ยาย

สาลี
สุระกุล

18992 ด.ช.วชริ ะพล แสงประดิษฐ
บานของญาติ (เชน ปู-ยา , ตา-ยาย, ลุง-ปา อน่ื ๆ)
{{ภาพท่ี 1 รปู บานนักเรยี นภายนอกท้ังหลงั }}

{{ภาพท่ี 2 รูปบา นนกั เรียนภายใน}}
นางนติ ยา หมั่นทวี

ครู โรงเรยี นวดั ควนวิเศษ
2 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบนั ทึกการเย่ียมบานนักเรยี น {{รปู ภาพ
นักเรยี น}}
โรงเรียนวดั ควนวิเศษ อ.เมืองตรงั จ.ตรงั สงั กดั สพป.ตรงั เขต 1

ด.ช.กิตติศกั ด์ิ บาลประสงค พทุ ธ 1929901420776
ป.4/2 18999 0909321286

ไทย ไทย 49 โคกหลอ
ม.9 92000

เมอื ง ตรงั
ตามทะเบียนบา น

1.1 - 1.5 กิโลเมตร ผปู กครองมาสง 1
1
บิดามารดาหยา รางกัน ปู / ยา บานของตนเอง
บา นปูนชั้นเดียว ชมุ ชนนาอยู การเดินทางสะดวก
อยูกบั ญาติ (เชน ป-ู ยา ตา-ยาย)
รางกายสมบรู ณแ ขง็ แรง จังหวดั เดยี วกนั
ไมม ี

นาย วิระชยั บาลประสงค
ยังมีชวี ิต รับจาง 10,001 – 15,000 บาท
0864479475 ศิรินทรา ชูสงิ ห
รับจาง 8,001 – 10,000 บาท
นางสาว
ยังมีชีวติ

นาย ทวี บาลประสงค
รับจา ง 10,001 – 15,000 บาท ปู

3920100444161 ม.6 0909321286
ไมเคย

19-24
อบอนุ

พอใจ
ใชเ หตุผล
ทาํ งานบาน
ชวยงานบาน
นักเรยี นอยบู า นดวยตัวเอง
40,000 บาท ขน้ึ ไป

ไมเพยี งพอในบางครั้ง 41-50 บาทข้นึ ไป
ไมมีรายไดพิเศษ
ปู / ยา

เพื่อนทกุ รุน
พอ
ปู
ดูทวี ี / ฟงเพลง

ศกึ ษาตอ
เพ่ือนนักเรยี น

ทุนการศกึ ษา
ไมเ คยไดร บั ทุนการศึกษา

ดานการเรียน
ไมมปี ญ หาใดๆ

ไมเ คยไดร ับความชวยเหลอื

พอใจ
ดานการจัดการเรียนการสอน

ไมม ีปญ หาดานความปลอดภยั
ไมเสพ
ไมม พี ฤตกิ รรมความรุนแรง
ไมม พี ฤตกิ ารณเ ส่ยี งทางเพศ
ใชเวลาเลนเกมเกนิ 2 ชว่ั โมง

ได
เคยใช
เคยใชใ นระหวา งเรยี นเปนบางคร้ัง
บดิ า

วิระชยั บาลประสงค
นาย วริ ะชยั บาลประสงค

18999 ด.ช.กิตตศิ ักด์ิ บาลประสงค
บานของญาติ (เชนป-ู ยา, ตา-ยาย, ลุง-ปา อ่ืนๆ)
{{ภาพท่ี 1 รูปบานนกั เรยี นภายนอกท้งั หลงั }}

{{ภาพที่ 2 รูปบา นนกั เรียนภายใน}}
นางนติ ยา หมั่นทวี

ครู โรงเรยี นวัดควนวเิ ศษ
5 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบนั ทึกการเย่ยี มบา นนักเรียน {{รปู ภาพ
นักเรียน}}
โรงเรยี นวดั ควนวเิ ศษ อ.เมอื งตรัง จ.ตรงั สังกดั สพป.ตรัง เขต 1

ป.4/2 ด.ช.จิรโชติ รกั นชุ พทุ ธ 1929901392098
ไทย 19594 0887556366

ไทย 5/1 นาพละ
92000
เมอื ง ตรัง
ตามทะเบียนบา น

3.1 – 5 กโิ ลเมตร รถจักรยาน 1
22
บดิ ามารดาอยดู วยกนั บดิ า-มารดา ไมมี บานของตนเอง

บานปูนชัน้ เดียว ชมุ ชนนาอยู การเดินทางสะดวก
อยูรวมกบั บิดามารดา จงั หวัดเดียวกนั
รางกายสมบรู ณแขง็ แรง ไมม ี

นาย คมชาญ รกั นุช
ยงั มีชวี ิต รับจาง 8,001 – 10,000 บาท
0824174604 หตั ยา รกั นุช
รับจา ง 8,001 – 10,000 บาท
นางสาว คมชาญ รักนุช
ยังมีชวี ติ 8,001 – 10,000 บาท บดิ า
0887556366 ม.3 0824174604

นาย
รับจา ง

3920100583217
ไมเ คย

19-24
อบอุน

พอใจ
เขมงวดกวดขัน
อา นหนงั สอื ทาํ การบา น
ชว ยงานบาน
ญาตใิ กลช ิด (เชน ป-ู ยา ,ลุง-ปา อื่นๆ)
20,000 – 39,999 บาท

ไมเพียงพอในบางครัง้ 11-20 บาท
ไมมีรายไดพิเศษ
พอ

ไมมเี พอ่ื นเลน
แม
แม
ดูทวี ี / ฟง เพลง

ศึกษาตอ
นกั เรียน

ทุนการศึกษา
ไมเ คยไดรบั ทนุ การศึกษา

ไมม ีปญหาใดๆ
ไมม ีปญหาใดๆ

ทุนการศกึ ษา
ไมเคยไดรบั ความชวยเหลือ
การเรยี น
พอใจ
ดานพฤติกรรมนักเรียน

ไมมปี ญ หาดานความปลอดภยั
ไมเ สพ
ไมมพี ฤติกรรมความรนุ แรง
ไมม พี ฤติการณเส่ยี งทางเพศ
ไมมีพฤตกิ รรมตดิ เกม

ได
ไมเคย

มารดา

หตั ยา รักนชุ
นางสาวหตั ยา รกั นชุ

19594 ด.ช.จริ โชติ รกั นุช
บา นทอี่ าศยั อยูก ับพอแม (เปน เจาของ/เชา )
{{ภาพที่ 1 รปู บานนักเรียนภายนอกท้งั หลงั }}

{{ภาพท่ี 2 รปู บานนักเรยี นภายใน}}
นางนติ ยา หมนั่ ทวี

ครู โรงเรียนวดั ควนวเิ ศษ
1 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบันทกึ การเยีย่ มบานนกั เรียน {{รปู ภาพ
นกั เรยี น}}
โรงเรียนวดั ควนวิเศษ อ.เมืองตรัง จ.ตรงั สังกัด สพป.ตรงั เขต 1

ด.ช.ชนาธปิ สรรพจักร 1929100042854
ป.4/2 19611
ไทย ไทย พทุ ธ 0734320814
บา นศาเทวดา 119/1 เขาไมแกว
อ.สเิ กา ตรัง 93150
ที่อยูอืน่ ๆ ถยนควนคีรี ซ.5 30/29 ทับเทย่ี ง
เมอื ง ตรัง 92000
0.6 - 1 กโิ ลเมตร ผปู กครองมาสง 4
43
บดิ ามารดาหยารา งกนั มารดา 1 บา นเชา

บา นปูนชนั้ เดียว ชุมชนนาอยู การเดนิ ทางสะดวก
อยกู ับมารดา จังหวัดเดยี วกัน
รา งกายสมบรู ณแข็งแรง ไมมี

นาย นายเจรญิ มติ ร สรรพจกั ร
ยังมีชวี ติ รับจาง 8,001 – 10,000 บาท
0937535582 วิจติ ร สรรพจกั ร
คาขาย ไมเกนิ 5,000 บาท
นาง วิจิตร สรรพจักร
ยงั มีชวี ิต ไมเ กนิ 5,000 บาท มารดา
0634320814 ม.6 0634320814

นาง
คาขาย

3920500163711
เคย

19-24
อบอุน

พอใจ
ใชเ หตผุ ล
ชว ยงานผปู กครอง
ชว ยงานบา น
ญาติใกลช ิด (เชนป-ู ยา,ลุง-ปาอ่นื ๆ)
นอ ยกวา 20,000 บาท

ไมเ พยี งพอในบางคร้ัง
ไมมีรายไดพิเศษ
แม 11-20 บาท

ไมมีเพ่อื นเลน
แม
แม
เลนเกมจากคอม หรือมือถอื

ศกึ ษาตอ
ครูทีป่ รกึ ษา

ทุนการศึกษา
ไมเ คยไดร บั ทุนการศึกษา

ดานการเรยี น
ไมมปี ญ หาใดๆ

เรอื่ งการเรยี น
เราชนะเบ้ียเยียวยา15000
กลัวเรอื่ งการเรยี นอยางเดยี ว
พอใจ
ดานความเอาใจใสตอนกั เรยี นของครูประจําชน้ั
พอ แมแยกทางกนั หรอื แตง งานใหม
ไมเ สพ
ไมม ีพฤตกิ รรมความรุนแรง
ไมม พี ฤติการณเสีย่ งทางเพศ
เลนเกมเกนิ วันละ 1 ชัว่ โมง
ได
ไมเคย

มารดา

วจิ ิตร สรรพจดั ร
วจิ ติ ร สรรพจกั ร

19611 ด.ช.ชนาธิป สรรพจักร
บานที่อาศยั อยกู ับพอ แม (เปน เจา ของ/เชา )
{{ภาพท่ี 1 รูปบานนกั เรียนภายนอกทง้ั หลัง}}

{{ภาพที่ 2 รปู บา นนกั เรียนภายใน}}
นางนิตยา หมน่ั ทวี

ครู โรงเรยี นวัดควนวิเศษ
3 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบนั ทึกการเยีย่ มบา นนักเรียน {{รปู ภาพ
นักเรยี น}}
โรงเรยี นวัดควนวิเศษ อ.เมอื งตรัง จ.ตรัง สังกัด สพป.ตรงั เขต 1

ด.ช.ชรินทรศ กั ดิ์ แตม ประสทิ ธิ์
ป.4/2 20861 1929901376521
ไทย ไทย พุทธ 0629791511
บานชิดชล 189 นาทา มเหนือ
เมือง ตรัง 92190
ที่อยอู น่ื ๆ บานชดิ ชล 189/2 โคกหลอ
เมอื ง ตรัง 92000
2.6 – 3 กิโลเมตร ผปู กครองมาสง 1
ลกู คนเดยี ว
บดิ ามารดาหยา รางกัน มารดา ไมม ี ไมม ี บานของตนเอง

บา นปนู สองชนั้ ชุมชนนาอยู การเดินทางสะดวก
มภี าวะทพุ โภชนาอกยากูรับ(เมชานรอดวาน/ผอม จงั หวดั เดยี วกัน
ไมม ี
เกนิ ไป)

นาย สฐิ พวนิชักญงานของรัฐ/ แตมประสทิ ธิ์
ยงั มชี ีวิต รัฐวิสาหกิจ 15,001 – 20,000 บาท
0 กรศิรัตน รตั นานกุ ุล
รับราชการ 15,001 – 20,000 บาท
นางสาว รัตนานุกลุ
ยงั มชี ีวิต กรศิรัตน มารดา
0629791511 15,001 – 20,000 บาท 0629791511

นางสาว ปริญญาตรี
รบั ราชการ

3930200117374
ไมเคย

11-15
อบอนุ

พอใจ
ใชเหตุผล
ชวยงานผปู กครอง
ชว ยงานบาน
พาไปกับมารดาตลอด
20,000 – 39,999 บาท

เพียงพอ 31-40 บาท
ไมม รี ายไดพเิ ศษ
แม

ไมม ีเพือ่ นเลน
แม
แม
ดทู วี ี / ฟงเพลง

ประกอบอาชพี
ครทู ่ีปรึกษา

ทนุ การศกึ ษา
ไมเ คยไดร ับทนุ การศกึ ษา

ดานพฤติกรรม
ยาเสพติด

ไมเคยไดรับความชวยเหลือ
ไมก ลา แสดงออก

พอใจ
ดานการจัดการเรยี นการสอน

ไมม ปี ญหาดา นความปลอดภัย
ไมเ สพ
ไมมีพฤตกิ รรมความรนุ แรง
ไมม พี ฤตกิ ารณเสย่ี งทางเพศ
เลนเกมเกนิ วันละ 1 ชว่ั โมง

ไมไ ด
ไมเคย

มารดา

กรศริ ัตน
รัตนานุกุล

20861 ด.ช.ชรนิ ทรศกั ด์ิ แตม ประสทิ ธ์ิ
บานท่อี าศยั อยกู ับพอ แม (เปน เจาของ/เชา )
{{ภาพท่ี 1 รปู บานนักเรียนภายนอกทัง้ หลัง}}

{{ภาพท่ี 2 รูปบานนกั เรยี นภายใน}}
นางนติ ยา หมน่ั ทวี

ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
3 กรกฏาคม 2564

หนา 1/3

แบบบนั ทกึ การเยี่ยมบา นนักเรยี น {{รปู ภาพ
นกั เรียน}}
โรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมอื งตรงั จ.ตรัง สังกดั สพป.ตรงั เขต 1

ด.ช.ณฐั พัฒน พรมโคตร พทุ ธ 2801101050071
ป.4/2 20823 0848372514

ไทย ไทย 170 นาโยงเหนอื
นาเมร 92170

นาโยง ตรัง
ตามทะเบียนบา น

เกนิ 10 กโิ ลเมตร ผูปกครองมาสง 1
1
มารดา บานของตนเอง
บิดามารดาหยา รา งกัน ชุมชนนา อยู การเดนิ ทางสะดวก
บา นปูนชน้ั เดียว
อยกู บั มารดา คนละจังหวัด
รา งกายสมบูรณแ ข็งแรง ไมมี

นาย กําพล พรมโคตร
ยงั มีชวี ิต รบั จา ง 8,001 – 10,000 บาท
0 ณิชนนั ทน ชัยแกว
รับจาง 8,001 – 10,000 บาท
นางสาว เจรญิ ชัยแกว
ยงั มีชีวิต 8,001 – 10,000 บาท ปู
0980587712 ป.6 0848372514

นาย
เกษตรกร

3920100067596
ไมเ คย

7-8
อบอุน

พอใจ
ใชเ หตุผล
ชวยงานผูปกครอง
ชว ยงานบา น
ญาตใิ กลชิด (เชน ป-ู ยา,ลุง-ปา อื่นๆ)
40,000 บาท ขน้ึ ไป

เพียงพอ
ไมม รี ายไดพ ิเศษ
ปู / ยา 31-40 บาท

เพอ่ื นรนุ เดยี วกัน
แม
แม
ไปเลน กบั เพื่อน ๆ

ขนึ้ อยกู บั ความสามารถของนกั เรียน
นักเรยี น

ไมต องการความชวยเหลอื
ไมเคยไดร บั ทุนการศึกษา

ดา นการเรยี น
ไมม ีปญ หาใดอๆยากใหคณุ ครูแจง พฤติกรรมนกั เรยี นขณะอยูโ รงเรียนวา นักเรยี นต้งั ใจ

ไมเบ ้ียผสู ูงอายุ
อยากใหน กั เรียนเช่อื ฟง คุณครไู มกา วราว

พอใจ
ดา นพฤตกิ รรมนกั เรียน
ไมมปี ญหาดานความปลอดภัย
ไมเ สพ
ไมมพี ฤติกรรมความรนุ แรง
ไมม พี ฤติการณเ สยี่ งทางเพศ
ไมมพี ฤติกรรมตดิ เกม

ได
ไมเคย

มารดา

ณิชนันทน ชยั แกว
น.ส.ณชิ นันทน ชยั แกว

20823 ด.ช.ณัฐพัฒน พรมโคตร
บานที่อาศยั อยกู ับพอแม (เปน เจา ของ/เชา )
{{ภาพท่ี 1 รูปบานนกั เรยี นภายนอกทง้ั หลัง}}

{{ภาพที่ 2 รปู บา นนกั เรียนภายใน}}
นางนิตยา หมน่ั ทวี

ครู โรงเรยี นวัดควนวิเศษ
1 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบนั ทกึ การเยย่ี มบา นนักเรยี น {{รปู ภาพ
นักเรียน}}
โรงเรียนวดั ควนวเิ ศษ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง สังกัด สพป.ตรงั เขต 1

ป.4/2 ด.ช.ปญุ ญพัฒน สขุ ลมิ้ 1929901379601
ไทย 19924 พทุ ธ 0876210749
177/34 ทบั เทีย่ ง
ไทย

เมืองตรัง ตรงั 92000
ทอ่ี ยอู ืน่ ๆ 62/1 ม.4 โคกยาง
กันตัง ตรงั 92110
เกิน 10 กโิ ลเมตร รถรับสง /รถโดยสาร 1
2
บิดามารดาอยูดวยกัน 1 1 บานของตนเอง
บดิ า-มารดา
บา นปนู ชน้ั เดียว ชุมชนนาอยู การเดนิ ทางสะดวก
อยูกบั มารดา คนละจังหวดั
รา งกายสมบรู ณแข็งแรง ไมมี

นาย พงศกร สุขลิม้
ยงั มีชวี ิต รับจาง 10,001 – 15,000 บาท
0650519306 ปวณี า เลือ่ นลน่ั
แมบ า น ไมมีรายได
นางสาว ปวีณา เลื่อนลน่ั
ยงั มีชวี ติ ไมมรี ายได มารดา
0876210749 ม.6 0876210749

นางสาว
แมบาน

1929900169271
ไมเ คย

1-4
อบอนุ

พอใจ
ตามใจ
ชว ยงานผูปกครอง
ชวยงานบา น
ญาตใิ กลช ิด (เชน ป-ู ยา ,ลุง-ปาอืน่ ๆ)
40,000 บาท ขึน้ ไป

เพยี งพอ 41-50 บาทข้นึ ไป
ไมม รี ายไดพเิ ศษ
แม

เพื่อนรุนนอง
ยาย
ยาย
ดูทวี ี / ฟง เพลง

ศึกษาตอ
นักเรยี น

ไมต อ งการความชว ยเหลือ
ไมเคยไดรบั ทุนการศกึ ษา

ไมมปี ญหาใดๆ
ไมม ปี ญ หาใดๆ

ไมมีคะ
ไมเ คยไดร บั ความชวยเหลอื
พอใจ
ดา นพฤตกิ รรมนกั เรยี น
ไมม ปี ญหาดา นความปลอดภยั
ไมเสพ
ไมม พี ฤติกรรมความรุนแรง
ไมมพี ฤติการณเ ส่ียงทางเพศ
ไมมีพฤติกรรมตดิ เกม
ได
ไมเคย

มารดา

ปวีณา
เลื่อนล่นั

19924 ด.ช.ปุญญพัฒน สขุ ลิม้
บานของญาติ (เชนปู- ยา, ตา-ยาย, ลุง-ปา อนื่ ๆ)
{{ภาพท่ี 1 รปู บานนกั เรยี นภายนอกท้งั หลงั }}

{{ภาพท่ี 2 รปู บานนกั เรยี นภายใน}}
นางนิตยา หมั่นทวี

ครู โรงเรยี นวัดควนวเิ ศษ
7 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบนั ทกึ การเย่ยี มบานนักเรียน {{รูปภาพ
นักเรยี น}}
โรงเรียนวดั ควนวเิ ศษ อ.เมืองตรงั จ.ตรัง สังกดั สพป.ตรัง เขต 1

ด.ช.พรี พล ชูชาติ
ป.4/2 7 1819300069293
ไทย ไทย65/3 ม.3 ต.เขาใหญ อ.อพา ุทวธ 0895892539
65/3 ต.เขาใหหญ
อ.อา วลึก ลกึ กจร.ะกบรี่ะบี่ 81110 81110
ทีอ่ ยูอ่ืนๆ สามรอ ยหอง 189/66 ทับเทยี่ ง
เมือง ตรัง 92000
2.1 – 2.5 กิโลเมตร รถจกั รยานยนต 2
33
บิดามารดาหยา รางกนั ปา / ลุง ไมม ี บา นเชา

บานปูนสองชั้น อยูก บั ญาติ (เชน ปู- ยา ตา-ยาย) ชมุ ชนนา อยู การเดินทางสะดวก
จงั หวัดเดยี วกนั
รางกายสมบูรณแขง็ แรง ไมม ี

นาย พีรพงษ ชชู าติ
ยงั มชี วี ิต รับจาง ไมเกิน 3,000 บาท
0895892539 อรนภา เก่ียวคง
รับจา ง ไมเกิน 3,000 บาท
นางสาว สุมาลี ชชู าติ
ยังมีชีวติ ไมเ กนิ 5,000 บาท ปา
0895892539 ปรญิ ญาตรี 0895892539

นางสาว
คาขาย

1810500035463
ไมเ คย

1-4
เฉยๆ

พอใจ
เขม งวดกวดขัน
ทํางานบา น
ชว ยงานบาน
นกั เรียนอยบู า นดว ยตวั เอง
40,000 บาท ข้นึ ไป

ไมเ พียงพอในบางครง้ั
ไมมีรายไดพิเศษ
ลงุ / ปา 21-30 บาท
เพ่อื นรนุ นอ ง
ปา
ปา
ดทู วี ี / ฟงเพลง
ศกึ ษาตอ
นักเรียน
ทุนการศกึ ษา
ไมเ คยไดร ับทุนการศึกษา
ดา นการเรยี น
ไมม ีปญหาใดๆ
กวดขันการเรยี น ไมค อ ยไดดเู องไมม เี วลาคะ
ไมเ คยไดรับความชว ยเหลือ

การเรยี นพอใจ

ดานพฤติกรรมนักเรียน

พอแมแยกทางกนั หรอื แตง งานใหม
ไมเสพ
ไมม พี ฤตกิ รรมความรุนแรง
ไมมีพฤตกิ ารณเสยี่ งทางเพศ
เลนเกมเกนิ วันละ 1 ช่วั โมง

ได
ไมเคย

ปา

สมุ าลี ชชู าติ
นางสาวสมุ าลี ชชู าติ

7 ด.ช.พรี พล ชูชาติ
บานของญาติ (เชนปู- ยา, ตา-ยาย, ลุง-ปา อน่ื ๆ)
{{ภาพที่ 1 รปู บานนกั เรียนภายนอกทัง้ หลงั }}

{{ภาพที่ 2 รูปบา นนกั เรียนภายใน}}
นางนติ ยา หมั่นทวี

ครู โรงเรียนวดั ควนวเิ ศษ
5 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบันทกึ การเยยี่ มบานนักเรยี น {{รูปภาพ
นักเรียน}}
โรงเรยี นวดั ควนวเิ ศษ อ.เมืองตรงั จ.ตรงั สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ด.ช.ภมู พิ ัฒน จนั สขุ พทุ ธ 1849902256806
ป.4/2 18990 0935828342

ไทย ไทย 40 ม.2 นาบนิ หลา
บา นนาแค 92000

เมือง ตรงั
ตามทะเบียนบาน

5.1 – 10 กิโลเมตร ผปู กครองมาสง 1
1
บดิ ามารดาอยูด วยกัน บดิ า-มารดา บานของตนเอง
บา นคร่งึ ปูนครึง่ ไม ชุมชนนา อยู การเดนิ ทางสะดวก
อยรู ว มกบั บดิ ามารดา
รา งกายสมบูรณแขง็ แรง อาํ เภอเดยี วกนั
ไมมี

นาย สรุ นิ ทร จันสุข
ยังมชี วี ติ คาขาย 8,001 – 10,000 บาท
0906496049 สารภี บญุ รักษ
แมบา น ไมม รี ายได
นางสาว สรุ ินทร จนั สขุ
ยงั มชี ีวติ 8,001 – 10,000 บาท บิดา
0935828342 ปริญญาตรี 0806496049

นาย
คา ขาย

3920100644534
เคย

11-15
อบอนุ

พอใจ
เขม งวดกวดขนั
ชวยงานผูปกครอง
ชวยงานบา น
ญาติใกลชิด (เชนปู-ยา,ลุง-ปา อ่นื ๆ)
40,000 บาท ขนึ้ ไป

ไมเพียงพอในบางครงั้
ไมมรี ายไดพเิ ศษ
พอ 21-30 บาท

ไมม เี พื่อนเลน
แม
แม
ดทู วี ี / ฟง เพลง

ศึกษาตอ
นกั เรยี น

ทุนการศกึ ษา
ไมเ คยไดร ับทนุ การศกึ ษา

ดา นการเรียน
ไมมปี ญหาใดๆ

เขมงวดในขณะเรยี น
บัตรสวสั ดิการ
การเรยี น
พอใจ
ดานความเอาใจใสต อนกั เรียนของครปู ระจําช้นั
ไมมีปญ หาดานความปลอดภัย
ไมเสพ
ไมมพี ฤตกิ รรมความรนุ แรง
ไมม พี ฤตกิ ารณเ สย่ี งทางเพศ
ไมมพี ฤติกรรมตดิ เกม
ได
ไมเคย

บดิ า

สุรนิ ทร จันสุข
นายสรุ ินทร จันสขุ

18990 ด.ช.ภมู ิพฒั น จันสุข
บานที่อาศยั อยกู บั พอ แม (เปนเจา ของ/เชา )
{{ภาพท่ี 1 รูปบา นนักเรียนภายนอกท้งั หลงั }}

{{ภาพที่ 2 รปู บา นนกั เรยี นภายใน}}
นางนติ ยา หมนั่ ทวี

ครู โรงเรยี นวัดควนวเิ ศษ
7 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบันทึกการเย่ียมบานนกั เรียน {{รูปภาพ
นกั เรียน}}
โรงเรยี นวดั ควนวิเศษ อ.เมอื งตรงั จ.ตรัง สังกดั สพป.ตรัง เขต 1

ด.ช.รชต ทองออน พทุ ธ 1929901433860
ป.4/2 19003 0896525395

ไทย ไทย 276 น้าํ ผดุ
ไรพ รุ 92000

เมือง ตรงั
ตามทะเบยี นบา น

เกนิ 10 กโิ ลเมตร รถรับสง/รถโดยสาร 1
22
บิดามารดาอยูดว ยกัน บิดา-มารดา ไมมี บา นของตนเอง

บานปูนชั้นเดยี ว ชุมชนนาอยู การเดนิ ทางสะดวก
อยรู ว มกบั บดิ ามารดา จงั หวดั เดยี วกนั
รางกายสมบูรณแ ข็งแรง ไมมี

นาย กรวิวัฒน ทองออน
ยงั มชี วี ิต คารแ คร 5,001 – 8,000 บาท
0824267980 ลภัสรดา จันทรค ง
เกษตรกร 5,001 – 8,000 บาท
นางสาว ลภสั รดา จันทรคง
ยงั มชี วี ติ 5,001 – 8,000 บาท มารดา
0896525395 ปรญิ ญาตรี 0896525395

นางสาว
เกษตรกร

1920100011284
ไมเ คย

19-24
อบอนุ

พอใจ
ใชเ หตุผล
ชว ยงานผปู กครอง
ชวยงานบาน
ญาติใกลช ดิ (เชนป-ู ยา ,ลุง-ปาอื่นๆ)
นอ ยกวา 20,000 บาท

เพียงพอ
ไมมีรายไดพิเศษ
แม 21-30 บาท

เพอ่ื นทกุ รุน
แม
แม
เลน กีฬา

ข้นึ อยูกับความสามารถของนักเรยี น
นกั เรียน

ทุนการศกึ ษา
1,000 บาท

ดานการเรยี น
ไมม ปี ญ หาใดๆ

การเรียน
คนละครึ่ง
การเรียน
พอใจ
ดา นพฤตกิ รรมนกั เรยี น
ไมม ปี ญ หาดานความปลอดภยั
ไมเสพ
ไมมพี ฤติกรรมความรุนแรง
ไมม ีพฤตกิ ารณเ สย่ี งทางเพศ
ไมมพี ฤติกรรมติดเกม
ได
ไมเคย

มารดา

ลภสั รดา จันทรค ง
นางสาวลภัสรดา จนั ทรคง

19003 ด.ช.รชต ทองออน
บา นท่อี าศยั อยกู บั พอแม (เปน เจา ของ/เชา)
{{ภาพท่ี 1 รปู บานนกั เรยี นภายนอกท้งั หลงั }}

{{ภาพที่ 2 รปู บานนกั เรียนภายใน}}
นางนิตยา หมั่นทวี

ครู โรงเรียนวัดควนวเิ ศษ
5 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบนั ทกึ การเยย่ี มบา นนกั เรียน {{รูปภาพ
นักเรียน}}
โรงเรยี นวดั ควนวเิ ศษ อ.เมืองตรงั จ.ตรัง สังกัด สพป.ตรงั เขต 1

ด.ญ ปาณปวีณ ทองศรี 1929901389453
ป.4/2 19591 พทุ ธ 0935905284
113 ม.1 ไมฝ าด
ไทย ไทย 92150
บานหว ยตอ

สิเกา ตรัง
ตามทะเบียนบาน

เกนิ 10 กโิ ลเมตร รถรบั สง/รถโดยสาร 1
2 ไมมี
บดิ ามารดาหยา รางกัน ตา / ยาย 2 บานของตนเอง

บานปูนช้นั เดยี ว ชมุ ชนนาอยู การเดนิ ทางสะดวก
อยูกับญาติ (เชน ป-ู ยา ตา-ยาย) คนละจังหวัด
รา งกายสมบูรณแข็งแรง ไมม ี

นาย ธวัชชยั ทองศรี
ยังมีชีวติ คาขาย 10,001 – 15,000 บาท
0872658197 พรทิพย ชว ยธานี
แมบ า น 5,001 – 8,000 บาท
นางสาว น้าํ ฝน ชวยธานี
ยังมชี วี ิต 8,001 – 10,000 บาท ปา
0825299619 ม.6 0935905284

นางสาว
รบั จาง

1920500055734
เคย

5-6
เฉยๆ

เฉย ๆ
เขมงวดกวดขัน
ไมชว ยงานเลย
ชวยงานบา น
ญาตใิ กลชดิ (เชน ป-ู ยา,ลุง-ปาอ่ืนๆ)
40,000 บาท ขึน้ ไป

ไมเ พียงพอในบางครัง้
ไมมรี ายไดพเิ ศษ
ตา / ยาย 31-40 บาท
เพอื่ นทกุ รุน
ยาย
ยาย
ไปเลน กบั เพ่อื น ๆ
ประกอบอาชพี
นกั เรียน
เครื่องแตง กาย
1,000 บาท
ดานพฤติกรรม
ไมม ปี ญ หาใดๆ
เคร่อื งแตงกายนกั เรียน
เงนิ เยียวยา

เด็กๆทะเลาะกนั
พอใจ
ดา นความเอาใจใสต อ นกั เรยี นของครูประจาํ ชั้น

ไมมีปญ หาดา นความปลอดภัย
ไมเ สพ
ไมม พี ฤตกิ รรมความรนุ แรง
ไมมีพฤตกิ ารณเ ส่ียงทางเพศ
เลน เกมเกินวนั ละ 1 ช่วั โมง

ได
ไมเ คย

ปา

นํ้าฝน
นางสาว นาํ้ ฝน ชว ยธานี

19591 ด.ญ ปาณปวีณ ทองศรี
บานของญาติ (เชน ปู-ยา , ตา-ยาย, ลงุ -ปา อื่นๆ)
{{ภาพท่ี 1 รปู บานนักเรียนภายนอกท้ังหลงั }}

{{ภาพท่ี 2 รปู บานนักเรียนภายใน}}
นางนิตยา หม่นั ทวี

ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
7 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบันทกึ การเย่ยี มบา นนกั เรยี น {{รปู ภาพ
นกั เรียน}}
โรงเรยี นวัดควนวิเศษ อ.เมืองตรงั จ.ตรัง สงั กัด สพป.ตรัง เขต 1

ด.ญ กนกพชิ ญ คงประวตั ิ พทุ ธ 1929901390761
ป.4/2 19910 0836398259

ไทย ไทย 53 ม.4 นาขาวเสยี
นาปด 92170

นาโยง ตรัง
ตามทะเบียนบา น

3.1 – 5 กโิ ลเมตร ผปู กครองมาสง 2
2
ไมม ี 2 บานของตนเอง
บิดามารดาหยา รา งกัน มารดา
บา นครึ่งปนู คร่งึ ไม ชุมชนนาอแยยูกกทาารงเดเลินยทไามงทสระาดบววกา บิดาทาํ งา
อยูกบั มารดา ไมมี ที่ไหน
รา งกายสมบรู ณแข็งแรง

นาย ยงยทุ ธ คงประวัติ
ยังมชี ีวติ ไมทราบ ไมมรี ายได
0000000000 ไพรนิ
พนกั งหานทขยั อนงชุ รัฐ/ 10,001 – 15,000 บาท
นางสาว รัฐวสิ าหกจิ ไพรนิ
ยังมีชีวิต หทยั นุช มารดา
0836398259 0836398259
10,001 – 15,000 บาท
นางสาว ม.6
พนกั งานของรัฐ/รฐั วสิ าหกจิ

1920100004482
ไมเคย

5-6
อบอุน

พอใจ
ใชเ หตุผล
อา นหนังสือทําการบาน
ชว ยงานบา น
ญาติใกลชิด (เชน ป-ู ยา ,ลงุ -ปาอนื่ ๆ)
40,000 บาท ขน้ึ ไป

เพียงพอ 31-40 บาท
ไมมีรายไดพิเศษ
แม

ไมมเี พื่อนเลน
แม
แม
เลนเกมจากคอม หรอื มือถือ

ศึกษาตอ
คนรอบขาง

ทนุ การศึกษา
ไมเ คยไดร บั ทุนการศกึ ษา

การเลน โทรศัพท
ไมม ปี ญ หาใดๆ

การเรยี น ทุน การใชเวลาวาง
เบีย้ ผสู งู อายุ
เลนโทรศพั ท
พอใจ
ดานการจดั การเรียนการสอน

ไมมปี ญหาดา นความปลอดภยั
ไมเสพ
ไมม ีพฤตกิ รรมความรุนแรง
ไมมีพฤตกิ ารณเ สย่ี งทางเพศ
ไมมีพฤติกรรมติดเกม

ได
ไมเคย

มารดา

หทัยนชุ
ไพรนิ

19910 ด.ญ กนกพชิ ญ คงประวตั ิ
บานของญาติ (เชน ปู-ยา , ตา-ยาย, ลุง-ปา อืน่ ๆ)
{{ภาพท่ี 1 รปู บานนักเรยี นภายนอกทง้ั หลัง}}

{{ภาพท่ี 2 รูปบานนักเรยี นภายใน}}
นางนิตยา หม่ันทวี

ครู โรงเรยี นวัดควนวิเศษ
5 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบันทึกการเยย่ี มบา นนกั เรียน {{รปู ภาพ
นักเรยี น}}
โรงเรียนวดั ควนวเิ ศษ อ.เมืองตรงั จ.ตรงั สังกัด สพป.ตรงั เขต 1

ป.4/2 ด.ญ เนตรชนก บุญแกว พทุ ธ 1908200020045
ไทย 20827 2พ6ทิ /กั 6ษ8920ถ0เ0พลนิ 094ต7.6ท3ับ6เท95ย่ี 8ง

ไทย

อ.เมอื งตรงั จ.ตรงั
ตามทะเบียนบาน

3.1 – 5 กโิ ลเมตร ผูปกครองมาสง 1
31
บดิ ามารดาอยูด วยกนั บิดา-มารดา 2 บานพกั ขา ราชการ

บานปูนสองช้ัน อยูรว มกับบดิ ามารดา ชุมชนนา อยู การเดนิ ทางสะดวก
จังหวัดเดียวกนั
รางกายสมบรู ณแขง็ แรง ไมม ี

นาย นาพยนศักตงาพนลของรฐั / บุญแกว
ยังมชี ีวติ รฐั วสิ าหกิจ 20,001 – 30,000 บาท
0957636958 ลกั ขณา บุญแกว
แมบ า น ไมม ีรายได
นางสาว บุญแกว
ยังมีชีวิต ลกั ขณา มารดา
0947636958 ไมมีรายได 0947636958

นางสาว ม.6
แมบาน

3710300442805
ไมเคย

5-6
อบอนุ

รักมาก
เขมงวดกวดขัน
ทํางานบาน
ชวยงานบาน
นักเรยี นอยบู านดว ยตัวเอง
40,000 บาท ข้นึ ไป

ไมเพียงพอในบางครัง้
ไมมีรายไดพ เิ ศษ
พอ 31-40 บาท

เพือ่ นรุน เดียวกนั
นอ ง
แม
ดูทีวี / ฟง เพลง

ข้นึ อยกู ับความสามารถของนกั เรยี น
นกั เรียน

ทุนการศกึ ษา
500 บาท

ดานพฤตกิ รรม
นกั เรยี นตีกนั

อยากใหกวดขันเรื่องการเรยี น
โครงการเราชนะ
เรอื่ งการคบเพ่ือน ปญหาในโรงเรียน
พอใจ
ดา นการจัดการเรียนการสอน
ไมมปี ญ หาดานความปลอดภัย
ไมเ สพ
ไมม ีพฤติกรรมความรุนแรง
ไมม พี ฤติการณเสีย่ งทางเพศ
ขาดจินตนาการ และความคดิ สรางสรรค
ได
ไมเคย

มารดา

ลักขณา
น.ส ลกั ขณา บุญแกว

20827 ด.ญ เนตรชนก บุญแกว
บา นทอี่ าศยั อยูกบั พอแม (เปนเจาของ/เชา )
{{ภาพที่ 1 รปู บา นนกั เรียนภายนอกทั้งหลงั }}

{{ภาพท่ี 2 รปู บา นนกั เรยี นภายใน}}
นางนิตยา หมนั่ ทวี

ครู โรงเรยี นวดั ควนวเิ ศษ
4 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบันทึกการเยย่ี มบา นนักเรยี น {{รูปภาพ
นักเรยี น}}
โรงเรยี นวดั ควนวิเศษ อ.เมอื งตรัง จ.ตรัง สังกดั สพป.ตรงั เขต 1

ป.4/2 ด.ญ. ตรี ณา ศกั ดิส์ กุลกําธร 1929901440165
ไทย 20544 พทุ ธ 0652217571
26/108 ทบั เทีย่ ง
ไทย

เมือง ตรงั 92000
ที่อยอู ่นื ๆ 92/8 โคกหลอ
เมอื ง ตรัง 92000
3.1 – 5 กโิ ลเมตร ผปู กครองมาสง 2
3 ไมม ี
บิดามารดาอยดู ว ยกนั บดิ า-มารดา 3 บานเชา

บานปูนชัน้ เดียว ชุมชนนาอยู การเดนิ ทางสะดวก
อยรู ว มกับบิดามารดา อาํ เภอเดียวกัน
รางกายสมบรู ณแ ขง็ แรง ไมม ี

นาย วิสษิ ฐ ศกั ดสิ์ กลุ กาํ ธร
ยงั มชี วี ติ รับจา ง 5,001 – 8,000 บาท
0825786809 บษุ รินทร บุญมา
แมบ าน ไมม ีรายได
นางสาว วสิ ิษฐ ศกั ดิส์ กุลกาํ ธร
ยงั มชี วี ิต 5,001 – 8,000 บาท บดิ า
0652217571 ม.6 0825786809

นาย
รับจาง

1920400113261
ไมเคย

16-18
อบอนุ

พอใจ
ใชเ หตผุ ล
ชว ยงานผปู กครอง
ชว ยงานบา น
นกั เรยี นอยบู านดว ยตัวเอง
40,000 บาท ข้ึนไป

ไมเ พยี งพอในบางคร้ัง
ไมมรี ายไดพเิ ศษ
พอ 21-30 บาท

ไมม ีเพอื่ นเลน
พ่ี
แม
เลนเกมจากคอม หรอื มอื ถอื

ขนึ้ อยกู ับความสามารถของนักเรยี น
นักเรียน

ทุนการศกึ ษา
ไมเคยไดร ับทนุ การศึกษา

ดานการเรียน
ไมมปี ญ หาใดๆ

ไมเคยไดร บั ความชว ยเหลือ
เฉย ๆ
ดา นความเอาใจใสตอ นักเรยี นของครูประจําชนั้
ไมมปี ญหาดานความปลอดภัย
ไมเ สพ
ไมมีพฤติกรรมความรนุ แรง
ไมม ีพฤตกิ ารณเสี่ยงทางเพศ
ไมม พี ฤติกรรมติดเกม

ได
ไมเ คย
มารดา

บษุ รนิ ทร บุญมา
นางสาวบษุ รนิ ทร บญุ มา

20544 ด.ญ. ตรี ณา ศักดิ์สกุลกาํ ธร
บานที่อาศยั อยกู ับพอ แม (เปน เจา ของ/เชา )
{{ภาพท่ี 1 รูปบา นนกั เรียนภายนอกทัง้ หลงั }}

{{ภาพที่ 2 รปู บานนกั เรียนภายใน}}
นางนติ ยา หม่ันทวี

ครู โรงเรยี นวัดควนวเิ ศษ
8 กรกฎาคม 2564

หนา 1/3

แบบบันทึกการเยีย่ มบานนักเรียน {{รปู ภาพ
นักเรียน}}
โรงเรียนวดั ควนวิเศษ อ.เมอื งตรงั จ.ตรัง สังกดั สพป.ตรัง เขต 1

ด.ญ. นริศรา นาคขม้นิ
ป.4/2 20826 1104100063081
ไทย ไทย พุทธ 840908959.095754
ม.บา นดาวเรือง 10/177 สวนพรกิ ไทย
เมอื ง ปทุมธานี 12000
ที่อยอู ื่นๆ กนั ตงั 361/35 บางรัก
เมอื งตรัง ตรงั 92000
5.1 – 10 กิโลเมตร ผปู กครองมาสง 1
41
บิดามารดาหยารา งกนั นา / อา 3 บานเชา

บานคร่งึ ปนู ครง่ึ ไม รถพอเขา ออกไดคะ
อยูรวมกนั นากับแฟนทางบา นนา คนละจงั หวัด
รางกายสมบูรณแ ขง็ แรง ไมมี

นาย สายยนต นาคขม้ิน
ยังมชี ีวติ รับจา ง 8,001 – 10,000 บาท
0957545703 ใจใสสขุ
ทํานาทอี่ ณบุ ิชลาชกว รยญาติ ไมเ กนิ 3,000 บาท
นาง แฟนทาํ ประดิษฐ
ยงั มชี ีวิต รงุ นภา นา
0957545703 0957545703
5,001 – 8,000 บาท
นาง ม.6
พนกั งานของรัฐ/รฐั วสิ าหกิจ

1100200648958
ไมเคย

1-4
ไมค อยไดอยูดวยกนั เพราะทาํ งาน

ดคี ะ
ไมค อยไดอ ยูเลยไมค อยเขม็ งวดแตก ไ็ มถึงกบั ตามใจคะ
ชว ยงานบา นอานหนังสอื ทาํ การบาน
ชวยงานบา น
ญาติใกลช ิด (เชนป-ู ยา,ลุง-ปา อื่นๆ)
นอ ยกวา 20,000 บาท


Click to View FlipBook Version