The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย Camtasia Studio 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย Camtasia Studio 2021

การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย Camtasia Studio 2021

การตดั ตอ่ วดี ทิ ศั น์ด้วย Camtasia Studio 9 ก

คำนำ

ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนประเภทส่ือมัลติมีเดียนับว่ามีความสาคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังช่วยให้ครผู ู้สอนเป็นเพยี งผู้จัดกระบวนการในการเรียนการสอนเท่านัน้ สื่อวีดิทัศน์ ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่
สาคัญท่ีจะชว่ ยเสริมความรู้ใหก้ บั ผเู้ รยี น โดยเฉพาะ นกั ศึกษา กศน.ซงึ่ มเี วลาพบกลุม่ เพียงสปั ดาหล์ ะคร้ังเท่าน้นั

คู่มือการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย Camtasia Studio 9 เล่มน้ี จัดทาขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ครู กศน.สามารถ
ผลิตสื่อการสอนประเภท วีดิทัศน์ สาหรับใช้เสริมในห้องเรียนด้วยวิธีการง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยเน้ือหา
จะเริ่มต้ังแต่การติดตั้งโปรแกรม แนะนาส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม ไปจนถึงการนาภาพ เสียง การบันทึกเสียง
บรรยาย เพ่ือใช้ประกอบเป็นวีดิทัศน์ให้น่าสนใจ และสามารถส่งออกเป็นไฟล์วีดิทัศน์ สาหรับนาไปใช้ใน
ห้องเรยี น รวมถึงการอัพโหลดผา่ นระบบ YouTube เพือ่ เผยแพรส่ สู่ าธารณชนได้

กัญญาทิพ เสนาะวงศ์
สิงหาคม 2560

การตัดตอ่ วดี ทิ ศั น์ดว้ ย Camtasia Studio 9 ข

สำรบัญ

เร่อื ง หนา้
คานา.......................................................................................................................................................ก
สารบญั ...................................................................................................................................................ข
การผลิตส่อื การเรยี นการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์ .......................................................................................1
แนะนาโปรแกรม .....................................................................................................................................1

1. การตดิ ต้งั โปรแกรม............................................................................................................................ 2
2. สว่ นต่าง ๆ ของโปรแกรม................................................................................................................... 5
3. การสรา้ งไฟลใ์ หมแ่ ละต้ังค่า ............................................................................................................... 8
4. การตัดต่อภาพและเสียง................................................................................................................... 10
5. การบนั ทึกหนา้ จอ (Capture).......................................................................................................... 16
6. ถังบรรจุขอ้ มลู (Media Bin) ............................................................................................................ 24
7. การใสค่ าบรรยายภาพ (Callouts)................................................................................................... 24
8. การใส่เอฟเฟคเปลย่ี นภาพ (Transitions) ........................................................................................ 27
9. การใส่เอ็ฟเพก็ (Behaviors)............................................................................................................. 29
10. การยอ่ การขยาย การเปล่ียนมุมกล้อง (Zoom-n- Pan) ............................................................... 31
11. การทาการเคลอื่ นไหวของภาพ (Animations)................................................................................. 33
12. การใสเ่ อฟเฟคเมาส์ (Cursor Effects)............................................................................................. 34
13. การบนั ทกึ เสียง (Voice Narration)................................................................................................. 36
14. การปรับแตง่ เสยี ง (Audio Effects) ................................................................................................. 38
13. การปรับแต่งรายละเอยี ดภาพ (Visual Effects) .............................................................................. 40
14. การทาตวั อักษรบรรยายใตภ้ าพ (Captions).................................................................................... 42
15. การทาแบบทดสอบ (Interactivity)................................................................................................. 43
16. การทาไตเติ้ลนาและจบรายการ ....................................................................................................... 46
17. การบันทึกไฟล์ (Save As)................................................................................................................ 53
18. การส่งออกไฟลว์ ิดโี อ (Share) .......................................................................................................... 54
19. การอัพโหลดไฟลว์ ิดีโอขนึ้ บนยูทูป.................................................................................................... 56
รายการอ้างอิง .......................................................................................................................................60

กำรผลติ สื่อกำรเรยี นกำรสอนในรูปแบบวดี ทิ ศั น์

เอกสารเล่มนี้มุ่งหวังให้ผู้ศึกษาสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน ในลักษณะของวีดิทัศน์
ทป่ี ระกอบไปด้วย ภาพนงิ่ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และเสยี ง

โปรแกรม Camtasia Studio 9 เป็นโปรแกรมสาหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีดีโปรแกรมหนึ่ง
ซ่ึงสามารถบันทึกการทางานต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และยังสามารถบันทึกคาอธิบายไปพร้อมกับการ
บันทึกหน้าจอ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งแก้ไขโดยการแทรกเสียงเพลง เสียงบรรยายเพิ่มเติม เสียง Effect
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความนา่ สนใจให้กบั สื่อการเรยี นการสอนทีส่ ร้างขึ้น โดยมีข้ันตอนและวิธกี ารใช้งานง่าย เหมาะ
สาหรบั ครู และบคุ ลากรของ กศน. เป็นอยา่ งย่งิ

แนะนำโปรแกรม

โปรแกรม Camtasia Studio 9 เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Capture) หรือบันทึกการทางาน
ของหน้าจอ บันทึกเสียงบรรยาย เพลงประกอบ รวมไปถึงการบันทึกคนถ่ายด้วยกล้องท่ีติดบนหน้าจอโดย
สามารถให้แสดงบางส่วนหรือท้ังหมดของหน้าจอก็ได้ เหมาะสาหรับผู้สอนท่ีทาส่ือการเรียนการสอนบน
อินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ง่าย

การตัดตอ่ วีดิทัศน์ดว้ ย Camtasia Studio 9 2

1. กำรตดิ ตง้ั โปรแกรม

สาหรับการติดต้ังน้ีเป็นโปรแกรมสาธิตในคร้ังน้ีเป็น Camtasia Studio เวอร์ช่ัน 9 การติดตั้ง
โปรแกรมทาไดง้ า่ ย ๆ ตามคาแนะนาหนา้ จอ ดงั น้ี

1. ดบั เบิลคลกิ ไฟลต์ ดิ ตัง้ โปรแกรม พบหนา้ ตา่ งติดตงั้

2. คลิกในกลอ่ งข้อความหนา้ I accept the License Terms
3. คลกิ “Install”

การตดั ตอ่ วดี ทิ ศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 3
4. ระบบจะทาการตดิ ต้งั โปรแกรม

การตดั ต่อวีดิทศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 4
4. เมอ่ื ตดิ ตงั้ โปรแกรมเสรจ็ ส้ิน คลิก “Finish”

5. หลังตดิ ต้ังเรยี บรอ้ ยสงั เกตที่หนา้ Desktop จะมสี ญั ลักษณข์ องโปรแกรม Camtasia Studio 9
เพ่มิ ข้นึ มา สามารถดบั เบลิ คลกิ เพ่อื เปิดใช้โปรแกรมได้

การตดั ต่อวดี ิทัศน์ด้วย Camtasia Studio 9 5

2. สว่ นตำ่ ง ๆ ของโปรแกรม

ส่วนที่ 1 เมนแู ละเครื่องมอื ต่าง ๆ
ส่วนที่ 2 ส่วนของการแสดงวดิ ีโอ
สว่ นที่ 3 สว่ นของ Timeline

การตัดตอ่ วดี ทิ ัศนด์ ้วย Camtasia Studio 9 6

การตัดตอ่ วดี ทิ ัศน์ดว้ ย Camtasia Studio 9 7

2.1 เมนแู ละเคร่อื งมือตา่ ง ๆ

2.1.1 เมนู File ใชส้ าหรับ สร้าง เปิด นาเขา้ ไฟล์ บันทึก และออกจากโปรแกรม
2.1.2 เมนู Edit ใช้สาหรบั แกไ้ ขวดิ โี อ
2.1.3 เมนู Modify ใชส้ าหรบั เรยี กแถบคาส่ังเพิ่มเตมิ
2.1.4 เมนู View ใชส้ าหรับ View งานในรูปแบบตา่ ง ๆ
2.1.4 เมนู Share ใช้สาหรบั สง่ ออกไฟล์วิดโี อ
2.1.6 เมนู Help ใชส้ าหรบั ดคู วามช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม
2.2 สว่ นของการแสดงวิดีโอ : แสดงวิดโี อที่สร้าง หรือแกไ้ ข

2.2.1 เคร่ืองมอื สรา้ งวิดโี อ
2.2.2 เครือ่ งมอื กาหนดลูกเล่น
2.2.3 สว่ นการแสดงผลหนา้ จอ
2.3 ส่วนของ Timeline : แสดงช่วงเวลาของการเล่นวิดีโอและเสียง สถานะการใช้งาน
Effect ตา่ ง ๆ ที่แสดงในช่วงเวลาน้นั ๆ

การตัดตอ่ วดี ทิ ัศน์ดว้ ย Camtasia Studio 9 8

3.กำรสรำ้ งไฟล์ใหม่และตง้ั คำ่

ก่อนที่จะทาการตัดต่อในแต่ละคร้ัง ต้องมีการเปิดไฟล์ใหม่และตั้งค่าหนา้ จอให้เหมาะสมกับงานที่
จะใช้ โดยทั่วไปเม่ือจะนางานวิดีโอท่ีตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอัพโหลดไฟล์ไปยังยูทูป ก็ต้องตั้งค่าหน้าจอให้
พอดีกับขนาดท่ียูทูปรองรับได้ ในที่นี้แนะนาให้ตั้งค่าเป็น 1280×720 (ขนาดมาตรฐานของยทู ูป) มีขั้นตอนใน
การสรา้ ง ดังนี้

1. เลอื กแทบ็ File คลิก New Project

2. คลกิ แถบ สามเหล่ยี ม ด้านบน เพอ่ื เลอื กตง้ั คา่ ขนาดหน้าจอ

การตดั ตอ่ วีดทิ ัศนด์ ว้ ย Camtasia Studio 9 9

3. เลือก Project Settings

4. เลือกตง้ั ค่าขนาด 720p HD (1280×720)
4. คลกิ Apply

การตดั ต่อวดี ิทัศน์ดว้ ย Camtasia Studio 9 10

4.กำรตดั ต่อภำพและเสยี ง

4.1 การจดั เตรยี มภาพนิ่ง วดิ ีโอ และเสยี ง
การจัดเตรยี มภาพนิ่ง วดิ โี อ และเสยี ง หรือขอ้ มูลตา่ ง ๆ สาหรับจะนามาใช้ในการตดั ต่อให้เป็น
วีดทิ ศั นน์ น้ั ควรนามาจดั วางไว้ในหอ้ งเดียวกนั ท้ังหมด และแบ่งเปน็ หอ้ งยอ่ ย สาหรบั เกบ็ ขอ้ มูลแต่ละชนิด เชน่
หอ้ งภาพน่งิ หอ้ งวดิ โี อ ห้องเสียง เพ่อื ความสะดวกในการนาข้อมูลมาใช้ในภายหลงั

4.2 การแทรกภาพนิ่ง/วดิ ีโอ
การใส่ภาพนิง่ และวิดโี อเพื่อทาการปรบั แต่งหรอื ตัดตอ่ วดิ โี อ สามารถทาไดต้ ามข้นั ตอน ดงั นี้
1. คลกิ แท็บ Media
2. คลกิ ป่มุ Import Media

การตัดต่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย Camtasia Studio 9 11
3. เลอื กไฟล์ภาพหรือวิดโี อจากเครื่องคอมพิวเตอร์

4. คลิกปุ่ม เปดิ เพ่อื เพิ่มไฟล์

การตดั ต่อวีดิทัศนด์ ว้ ย Camtasia Studio 9 12
5. ไฟลท์ ่ีเพม่ิ เขา้ มาจะปรากฏใน Media Bin

6. ลากไฟล์วดิ ีโอลง Timeline เพื่อทำการตัดต่อหรือแกไ้ ข

7. หากตอ้ งการตดั วิดีโอในสว่ นท่ีไม่ตอ้ งการออก ใหล้ ากเสน้ Timeline (1) ไปยังจดุ ทต่ี ้องการแกไ้ ข
แลว้ ใช้เครื่องมอื (2) เพอื่ ตัดวดิ ีโอหรือเสยี ง แล้วลบสว่ นท่ไี ม่ตอ้ งการออก

การตัดตอ่ วดี ิทศั น์ด้วย Camtasia Studio 9 13

เครือ่ งมือสาหรับการตดั ต่อ

1. ใชส้ าหรับ ยกเลกิ และ ทาซา้
2. ใช้สาหรับ ลบ
3. ใชส้ าหรับ ทาสาเนา
4. ใชส้ าหรบั วางสาเนา
5. ใช้สาหรับ ตัด หรือ แยก
6. ใชส้ าหรับ ยอ่ ขยาย

4.3 การแยกเสยี งออกจากวดิ ีโอ
เมื่อตอ้ งการเฉพาะภาพไมต่ อ้ งการเสียงในภาพวดิ ีโอนัน้ ๆ สามารถทาได้ ดังนี้
1. คลกิ ทวี่ ดิ ีโอบน Timeline
2. คลกิ เมาสข์ วา -->Separate video and audio

การตดั ต่อวดี ิทศั น์ด้วย Camtasia Studio 9 14
3. ไฟล์เสยี งจะถกู แยกออกจากไฟล์วิดโี อ โดยแยกกันอยคู่ นละ Track

4. ลบไฟล์เสียง หรือคลิกปิดภาพลูกตา (กรณีน้ีต้องไม่มีเสียงอ่ืนวางบริเวณ Track น้ี มิฉะนั้นทกุ
เสียงจะถูกปิดเชน่ กัน)

4.4 การซ้อนภาพ
การซ้อนภาพ จะทาเมื่อผู้บรรยายกล่าวถึงเหตุการณ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กาลัง
พูดถงึ สามารถทาการซ้อนภาพได้ ดังนี้
1. ทาตามขั้นตอนที่ 1-4 ในหัวข้อ 4.2
2. ลากไฟล์วิดโี อลง Timeline ใน Track บนของวิดีโอหลักทีเ่ ปน็ พืน้ หลัง

การตัดต่อวีดทิ ัศนด์ ้วย Camtasia Studio 9 15
3. ย่อขนาดภาพให้ได้สัดสว่ นตามตอ้ งการ

4. เลือก Visual Effects เพือ่ เตมิ เสน้ กรอบ เงา และรายละเอียดอื่น ๆ

5. จะได้ภาพซ้อนภาพหลักเข้ามาอกี 1 ภาพ

การตดั ตอ่ วีดทิ ศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 16

5.กำรบันทึกหน้ำจอ (Capture)

5.1 การบันทึกหน้าจอ
เป็นการบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในกรณีท่ีต้องการอัดเสียงบรรยายเข้าไปด้วย
สามารถทาได้โดยการเสียบไมโครโฟนลงในช่องไมโครโฟนของเครอ่ื งคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้นทาตามขน้ั ตอน
ดงั น้ี
1. คลกิ ปมุ่ Record

2. เลือกขนาดจอภาพทจ่ี ะบันทึก
3. คลิกปมุ่ rec เพ่ือเริม่ การบนั ทึกหนา้ จอ หรอื กดปมุ่ F9

4. จะปรากฏหนา้ ตา่ งนับเวลาถอยหลังเข้าสู่การบนั ทกึ หนา้ จอ

การตดั ต่อวดี ิทศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 17
5. เร่ิมการบันทึกหน้าจอ ให้ทาการเปิดโปรแกรมหรือกิจกรรมท่ีต้องการบันทึก พร้อมกับพูด
บรรยายไปพร้อมกนั ได้ ในระหว่างการบันทึกหนา้ จอ สามารถหยุดการบันทึกช่ัวคราวไดโ้ ดยกดปุ่ม Pause หรอื
F9 หากต้องการหยุดการบนั ทึกหน้าจอให้กดป่มุ Stop หรอื F10 (ค่าต่าง ๆ สามารถตง้ั คา่ ใหมไ่ ด้)

6. กดปุ่ม Stop หรอื F10 เพือ่ สน้ิ สดุ การบนั ทึก ไฟลจ์ ะปรากฏในหน้าตา่ ง Media Bin

การตัดต่อวีดิทศั น์ดว้ ย Camtasia Studio 9 18
7. ลากไฟล์จาก Media Bin ไปยงั Timeline เพ่อื ทาการปรบั แต่งวดิ โี อ

การตดั ตอ่ วดี ทิ ศั น์ด้วย Camtasia Studio 9 19
5.2 การบนั ทกึ ภาพและเสยี งผ่านกล้อง WebCam
โปรแกรม Camtasia Studio สามารถบันทึกภาพและเสียงผ่านกล้องบนคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี
งา่ ย ๆ ดงั นี้
1. คลกิ แถบ Record

2. คลกิ Camera เพอื่ เปดิ กล้องในคอมพวิ เตอร์

3. ตง้ั คา่ รายละเอยี ดกอ่ นการบนั ทึกภาพและเสยี ง

การตดั ตอ่ วดี ทิ ัศน์ด้วย Camtasia Studio 9 20
4. คลิก rec เพื่อเริม่ บันทกึ ภาพและเสียง

5. คลิก Stop เพื่อหยดุ บนั ทึกภาพและเสยี ง

6. ไฟลจ์ ะปรากฏในหน้าตา่ ง Media Bin พรอ้ มทั้งถูกนาวางบน Timeline และหนา้ จอแสดงผล

การตดั ตอ่ วดี ิทศั นด์ ว้ ย Camtasia Studio 9 21
5.3 การบนั ทึกหน้าจอ PowerPoint Presentation
เป็นการบันทึกจากหน้าจอโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในกรณีที่ต้องการอัดเสียง
บรรยายเข้าไปด้วย สามารถทาได้โดยการเสียบไมโครโฟนลงไปในช่องไมโครโฟนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์กอ่ น
จากนนั้ ทาตามขั้นตอน ดงั น้ี
1. เปิดไฟล์ Microsoft PowerPoint ที่ตอ้ งการบันทกึ (ที่มอี ยแู่ ล้ว หรอื เพม่ิ ไฟล์ใหม่)

2. ตง้ั คา่ ภาพเคล่ือนไหว ใหเ้ รียบรอ้ ย

การตัดตอ่ วีดิทัศนด์ ้วย Camtasia Studio 9 22
3. คลิกปุม่ Record ทีโ่ ปรแกรม Camtasia Studio 9
4. เปิดโหมดการนาเสนอ พร้อมบรรยายประกอบ (ถา้ ตอ้ งการเสียงบรรยาย)

5. กดปมุ่ rec หรือ F9 เพื่อเริม่ บนั ทกึ

การตดั ตอ่ วีดทิ ศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 23

6. เมอ่ื ต้องการหยุดการบนั ทึกใหก้ ดปุ่ม F10 บนแป้นพิมพ์ ไฟล์จะปรากฏในหน้าตา่ ง Media Bin
7. ลากไฟลจ์ าก Media Bin ไปยงั Timeline เพื่อทาการปรับแต่งวดิ ีโอ

การตัดตอ่ วดี ทิ ัศน์ดว้ ย Camtasia Studio 9 24

6.ถงั บรรจุข้อมูล (Media Bin)

ถังบรรจุข้อมูล เป็นแหล่งรวมข้อมูลทั้งหมดท่ีนาเข้ามาเพื่อการตัดต่อ ทั้งภาพน่ิง ภาพวิดีโอ และ
เสยี งก่อนที่จะถกู นาไปวางบน Timeline โดยข้อมลู ท่ีนามาจะถูกวางอย่างเป็นระบบ

7.กำรใสค่ ำบรรยำยภำพ (Callouts)

Callouts หมายถึง คาบรรยายภาพ เราสามารถใส่ Callouts เพ่ือบรรยายภาพเพ่ิมเติมในวิดีโอได้
โดยมขี น้ั ตอน ดังนี้

1. ลากเสน้ Keyframe ไปยังจดุ ทีต่ ้องการใส่คาบรรยาย
2. เลือกแถบ Annotations
3. เลอื กรปู แบบคาบรรยาย

การตัดตอ่ วดี ทิ ัศนด์ ้วย Camtasia Studio 9 25

การตัดตอ่ วีดิทศั น์ดว้ ย Camtasia Studio 9 26
4. เมอ่ื คลิกเลือก Callouts ก็จะลงใน Timeline อตั โนมัติ และจะแสดงผลในหนา้ จอแสดงผล

5. Callouts สามารถปรบั แต่งรายละเอยี ดเพิ่มเตมิ ไดอ้ ีก ดงั ภาพ

การตัดต่อวีดิทศั น์ดว้ ย Camtasia Studio 9 27
6. การพิมพ์ข้อความใน Callouts ให้พิมพ์ข้อความทับข้อความเดิมที่ถูกเตรียมไว้ และปรับแต่ง
แบบอกั ษร ขนาดตัวอักษร สีตวั อักษรและอน่ื ๆ ได้ตามต้องการ

8. กำรใส่เอฟเฟคเปล่ียนภำพ (Transitions)

Transitions ใช้สาหรับการเปล่ียนฉากหรือคลิปของช่วงต่อของคลิป สามารถเลือกใช้ได้ตาม
ต้องการ โดยมวี ิธีการใช้งาน ดังน้ี

1. เลอื กแถบ Transitions จะปรากฏหน้าต่าง Transitions หลายรปู แบบใหเ้ ลือกใช้ ดังภาพ

การตัดต่อวีดิทัศนด์ ้วย Camtasia Studio 9 28
2. เลอื ก Transitions ท่ตี อ้ งการ แล้วลากไปวางใน Timeline ระหว่างช่วงต่อของคลิปวิดีโอ

3. เมอื่ ลาก Transitions มาวาง สามารถ Preview ดโู ดยการกดปมุ่ Spacebar บนแป้นพิมพ์

การตัดตอ่ วดี ทิ ศั น์ด้วย Camtasia Studio 9 29

9. กำรใส่เอฟ็ เพ็ก (Behaviors)

การใส่เอฟ็ เฟค็ ลักษณะน้ี สามารถใส่ได้ทัง้ ภาพ และตวั อกั ษร มวี ิธกี ารใช้งาน ดงั น้ี
1. เลือกแถบ Behaviors จะปรากฏใหเ้ ลือกหลายลักษณะ

2. เลือกลักษณะท่ีต้องการ ลากวางบนภาพหรือตัวอักษรใน Timeline หรือจะนาไปวางในภาพ
หรือตัวอักษรทแ่ี สดงบนจอ กไ็ ด้

การตดั ตอ่ วีดทิ ศั นด์ ว้ ย Camtasia Studio 9 30
3. สามารถปรบั แต่งคา่ เพ่มิ เติมได้ดา้ นขวามอื ของหนา้ จอ

การตัดต่อวีดิทัศนด์ ว้ ย Camtasia Studio 9 31

10. กำรยอ่ กำรขยำย กำรเปลีย่ นมมุ กลอ้ ง (Zoom-n- Pan)

การย่อ ขยายและเปลยี่ นมมุ กลอ้ ง ใช้เมนู Zoom-n- Pan มีวิธีการใช้งาน ดงั น้ี
1. เลอื กแถบ Animations คลิกแท็บ Zoom-n- Pan

2. คลิกจุดวงกลมท่ีปรากฏอยู่ตรงมุมภาพจุดใดจุดหนึ่งของ 8 จุด จากน้ันลากเพ่ือย่อหรือขยาย
ภาพตามตอ้ งการ

การตัดต่อวีดิทศั นด์ ว้ ย Camtasia Studio 9 32
3. ภาพที่ย่อขยาย จะแสดงผลในหนา้ จอ Preview พรอ้ มท้ังเกดิ ลกู ศรบนภาพใน Timeline

4. Preview ดูโดยการกดปุ่ม Spacebar บนคยี ์บอรด์

การตดั ต่อวีดิทศั น์ดว้ ย Camtasia Studio 9 33

11. กำรทำกำรเคลอ่ื นไหวของภำพ (Animations)

มวี ิธกี ารใช้งาน ดังนี้
1. เลอื กแถบ Animations คลิกแท็บ Animations
2. จะพบลกั ษณะการเคลอ่ื นไหวของภาพใหเ้ ลือก

3. เลือกลักษณะการเคลื่อนไหว ลากวางยังภาพใน Timeline จะเกิดลูกศรในภาพบน Timeline
ปรบั แต่งทีห่ ัวลูกศร ใหช้ ้า หรอื เร็ว ตามต้องการ

4. Preview ดูโดยการกดปุ่ม Spacebar บนคยี บ์ อร์ด

การตัดตอ่ วดี ิทัศน์ดว้ ย Camtasia Studio 9 34

12. กำรใส่เอฟเฟคเมำส์ (Cursor Effects)

ถ้าหากวิดโี อเป็นแบบการสอน ผู้สอนสามารถใสเ่ อฟเฟคใหก้ ับตวั ช้ีตาแหนง่ หรือเมาส์ได้ ดังน้ี
1. คลกิ แถบ Cursor Effects

2. เลือกลักษณะเมาส์ และกาหนดคา่ การแสดงผลของเมาส์

2.1 Color กาหนดสขี องตัวชี้เมาส์
2.2 Opacity กาหนดความทึบของตัวชเ้ี มาส์
2.3 size กาหนดขนาดของตัวชี้ตาแหน่งหรอื เมาส์
2.4 Softness กาหนดความน่มุ ของสีตวั ชเ้ี มาส์

การตัดตอ่ วีดทิ ศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 35
3. คลกิ แท็บ Left Click เพอื่ กาหนดเอฟเฟคเมอ่ื คลิกเมาส์ซ้าย

4. คลิกแทบ็ Right Click เพอื่ กาหนดเอฟเฟคเมอ่ื คลิกเมาส์ขวา

การตดั ตอ่ วดี ทิ ศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 36

13. กำรบันทกึ เสยี ง (Voice Narration)

โปรแกรม Camtasia Studio สามารถบันทึกเสียงบรรยายผ่านโปรแกรมได้โดยตรง ด้วยวิธีง่าย ๆ
ดังนี้

1. คลิกเลือกเมนู Voice Narration

2. คลิก Start Voice Recording เพอ่ื เร่มิ บนั ทกึ เสยี งบรรยาย

การตดั ต่อวดี ิทศั น์ดว้ ย Camtasia Studio 9 37
3. คลกิ Stop เพ่ือหยุดบันทกึ เสียงบรรยาย
4. เลือกพ้นื ท่ีจดั เกบ็ ไฟล์ทบ่ี ันทึก ตั้งช่ือแฟม้ และบนั ทกึ

5. ไฟลเ์ สยี งทถ่ี ูกบันทึกจะถูกนาเข้าวางบน Timeline โดยอัตโนมัติ

การตดั ตอ่ วีดทิ ัศน์ด้วย Camtasia Studio 9 38

14. กำรปรับแต่งเสยี ง (Audio Effects)

เสียงเป็นส่วนประกอบสาคัญของวิดีโอท่ีสามารถอธิบายภาพที่ปรากฏบนหน้าจอได้เพ่ือให้
รายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขนึ้ บางครั้งเสยี งทบ่ี นั ทกึ จะมเี สียงท่ีดงั และเบาต่างกนั การปรับแตง่ เสียงใหร้ ะดับเสียง
เทา่ กันจงึ มสี ่วนสาคัญ มีวธิ ีการปรับแต่ง ดงั น้ี

1. เลือกแถบ Audio Effects

2. เมนูทีใ่ ชใ้ นการปรับแตง่ เสียง มคี วามหมาย ดังน้ี

2.1 Noise Removal การกาจดั เสียงรบกวน

2.2 Volume Leveling การปรับระดับเสยี ง

2.3 Fade in ระดับเสียงค่อย ๆ ดังขน้ึ

2.4 Fade out ระดบั เสียงค่อย ๆ เบาลง

การตัดต่อวดี ิทศั น์ดว้ ย Camtasia Studio 9 39
3. เมอ่ื ตอ้ งการปรบั เสียงแบบใดสามารถคลิกลากวางยงั เสยี งใน Timeline ไดท้ นั ที

สามารถเร่งความเร็วของเสียงได้ ด้วยการคลกิ เลือก Clip Speed ได้ ดังนี้

การตดั ต่อวีดิทศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 40

13. กำรปรบั แตง่ รำยละเอยี ดภำพ (Visual Effects)

การปรับแตง่ รายละเอียดภาพเพม่ิ เติม เพื่อเพมิ่ ความเข้มของภาพ หรอื แมแ้ ต่จะทาภาพให้เป็นภาพ
เก่าในอดีต ใส่กรอบภาพ เพมิ่ เงา ก็สามารถตกแตง่ ได้ ดังนี้

1. คลิกแถบ Visual Effects

2. จะพบลักษณะต่าง ๆ ใหป้ รับแต่งภาพ สามารถปรับแตง่ ได้ตามตอ้ งการ โดยการเลือกเอฟเฟค
ไปวางยังภาพบน Timeline

การตัดตอ่ วดี ิทศั นด์ ว้ ย Camtasia Studio 9 41
3. ไดภ้ าพที่มกี รอบสีขาวท่ีซ้อนขึน้ มา

สามารถเรง่ ความเรว็ ของภาพได้ ดว้ ยการคลกิ เลือก Clip Speed ได้ ดังน้ี

การตัดตอ่ วีดทิ ศั น์ด้วย Camtasia Studio 9 42

14. กำรทำตวั อกั ษรบรรยำยใต้ภำพ (Captions)

การทาตัวอักษรบรรยายใต้ภาพอาจเป็นการแปลข้อความ หรือชื่อ นามสกุล บุคคล ในภาพ ทาได้
ดังนี้

1. คลิกเลือกเมนู Captions

2. พมิ พข์ ้อความ

3. ขอ้ ความจะปรากฏบนหน้าจอ Preview และ Timeline

การตัดต่อวีดทิ ัศน์ดว้ ย Camtasia Studio 9 43

15. กำรทำแบบทดสอบ (Interactivity)

ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรม Camtasia Studio 9 ก็คือสามารถทาแบบทดสอบบน
หน้าจอได้ดว้ ยวธิ ีการ ดังนี้

1. คลกิ แถบ Interactivity
2. เลือก Add Quiz to Timeline

3. ตัง้ ช่อื เรื่องในช่อง Quiz Name

การตัดตอ่ วีดทิ ศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 44
4. เลือกรูปแบบของคาถามในช่อง Type

5. พิมพค์ าถามในชอ่ ง Question
6. พิมพค์ าตอบพรอ้ มท้งั เฉลยในชอ่ ง Answers

การตัดต่อวีดิทัศนด์ ้วย Camtasia Studio 9 45

7. คลิก Preview เพื่อดผู ล

การตดั ต่อวดี ิทศั นด์ ้วย Camtasia Studio 9 46

16. กำรทำไตเตลิ้ นำและจบรำยกำร

ไตเติ้ลรายการ
ไตเต้ิลรายการเป็นการนาเสนอในส่วนแรกของรายการเพ่ือแจ้งให้ผู้ชมรับทราบว่าเร่ืองราวใน
รายการประกอบด้วยอะไรบ้าง ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ช่ือเร่ือง ชื่อหน่วยงานท่ีผลิต เป็นต้น สามารถ
ทาได้ ดงั น้ี
1. คลิกแถบ Media เลอื กแท็บ Library

2. จะพบกับ Template ใหเ้ ลอื กใชง้ าน (หากไม่มีใหด้ าวน์โหลดเพมิ่ )

การตดั ต่อวีดิทัศนด์ ้วย Camtasia Studio 9 47
3. เลอื ก Template ที่ต้องการ ดว้ ยการคลกิ เมาส์ขวา เลอื ก “Add to Timeline at Phayhead”
หรือ ใช้ภาพถ่ายในคอมพิวเตอรต์ ามตอ้ งการ

4. เลือกข้อความท่ี Callouts ดับเบิลคลิก ตัวอักษรจะปรากฏที่หน้าจอแสดงผล พิมพ์ข้อความ
ตามตอ้ งการ


Click to View FlipBook Version