The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการพัฒนา (คุรุพัฒนาฯ ใหม่)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

เอกสารประกอบการพัฒนา (คุรุพัฒนาฯ ใหม่)

เอกสารประกอบการพัฒนา (คุรุพัฒนาฯ ใหม่)คำนำ

เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตร แอปพลเิ คชันเพือ่ การศึกษา สำหรบั ครู กศน. เลม่ น้ี จัดทำขึ้น
เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านการรับรอบจากสถาบันคุรุพัฒนา ของหน่วยจัด สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก เพื่อเปิดการพัฒนาให้แก่ข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน กศน. ที่จะขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว21 เอกสารเล่มนี้จะเน้นแอปพลิเคชันของกูเก้ิล ที่สามารถประยุกต์ใช้งานในการปฏิบัติงาน
จริง ประกอบด้วย อเี มล ปฏทิ ิน เอกสาร ชีต สไลด์ ฟอรม์

สถาบัน กศน.ภาคตะวนั ออก
มกราคม 2563สารบญั

เรื่อง หน้า
คำนำ .....................................................................................................................................................ก
สารบญั ..................................................................................................................................................ข
แอปพลเิ คชันเพอ่ื การศกึ ษา ....................................................................................................................1

ความรู้พ้ืนฐานเก่ยี วกับ Google Drive .................................................................................................. 1
ลกั ษณะทั่วไปของ Google Drive ......................................................................................................... 1
ข้อดขี อง Google Drive ........................................................................................................................ 1
การสมคั รใชง้ านบัญชี Google (@gmail.com)..................................................................................... 2
การเปิดใชง้ านบัญชี @kurupatana.ac.th ........................................................................................... 7
การปรบั แตง่ บัญชี .................................................................................................................................. 8
การเพิม่ บัญชีบนโทรศพั ท์ ..................................................................................................................... 16
การใชง้ าน Google Drive ................................................................................................................... 23
ลักษณะการใช้งานในแต่ละเมนู ............................................................................................................ 24
Drive File Stream ............................................................................................................................. 36
แอปพลเิ คชนั ........................................................................................................................................ 37

Gmail .......................................................................................................................................... 37
ปฏิทนิ (Calendar) ...................................................................................................................... 50
Hangouts ................................................................................................................................... 59
กูเก้ิลเอกสาร (Google Docs) ..................................................................................................... 63
ชตี (Google Sheets) ................................................................................................................. 78
สไลด์ (Google Slides) ............................................................................................................... 88
ฟอรม์ (Google Form) ............................................................................................................... 93
การสร้างลงิ ก์สนั้ และ QR Code ......................................................................................................... 94

แอปพลเิ คชันเพอื่ การศกึ ษา

ความรพู้ น้ื ฐานเกีย่ วกับ Google Drive

Google Drive คือ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบ คลาว ของ Google ซึ่งจะช่วยให้ไม่เปลืองพื้นที่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์

ลักษณะท่ัวไปของ Google Drive

พน้ื ท่จี ัดเก็บ
ดว้ ยบญั ชี Google (@gmail.com) จะได้รบั พ้นื ทเี่ กบ็ ขอ้ มลู 15 GB ฟรี ส่วนผ้ใู ช้บญั ชี @dei.ac.th
หรือ @kurupatana.ac.th จะไดร้ บั พืน้ ท่แี บบไม่จำกัด สำหรบั เกบ็ ข้อมูล ใชไ้ ดก้ บั Google ไดรฟ์ Gmail และ
Google Photos เพอ่ื ใหเ้ ก็บไฟล์ บันทกึ ไฟลแ์ นบในอเี มล และสำรองรูปภาพและวิดโี อ ฯลฯ ได้
เกบ็ งานทุกไฟล์
ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ งานนำเสนอ ไฟล์ PDF ไฟล์ Microsoft Office หรือไฟล์ประเภทใด
ก็ตาม ทุกอยา่ งจะเก็บไวอ้ ยา่ งปลอดภัยในไดรฟ์
แชร์ข้อมูลในแบบทตี่ ้องการ
ไฟล์ในไดรฟ์ทุกไฟล์จะเป็นไฟล์ส่วนตัวจนกว่าจะแชร์ไฟล์นั้น สามารถเชิญคนอื่น ๆ ให้ดู แสดง
ความคดิ เห็น และแก้ไขไฟล์หรอื โฟลเดอร์ทีเ่ ลอื กได้อยา่ งรวดเรว็ ช่วยใหท้ ำงานร่วมกนั แบบออนไลนไ์ ด้งา่ ย
ม่ันใจและปลอดภยั
ความปลอดภัยของไฟล์เป็นสิ่งสำคัญ ไฟล์ทุกไฟล์ในไดรฟ์จึงยังคงปลอดภัยไม่ว่าจะมีอะไรเกิด
ขึ้นกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของก็ตาม ไดรฟ์จะเข้ารหัสไว้โดยใช้ SSL ซึ่งเป็นโปรโตคอล
ความปลอดภัยแบบเดยี วกบั ทีใ่ ช้ใน Gmail และบริการอื่น ๆ ของ Google

ขอ้ ดีของ Google Drive

1. เขา้ ถึงไฟลไ์ ดอ้ ย่างสะดวกในไดรฟ์ทุกอปุ กรณ์
ไม่ว่าจะไฟล์เดยี วหรือร้อยไฟล์ทีเ่ กบ็ ในโฟลเดอร์ไดรฟบ์ นคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้งานได้เสมอท่ี
drive.google.com บนโทรศัพท์มอื ถือสมารต์ โฟน แทบ็ เลต็ และทุกทที่ ่ีติดตงั้ ไดรฟ์ไว้
2. เข้าถงึ เอกสารทต่ี ้องการ ไมว่ า่ จะอย่ทู ่ีไหน
เพยี งมีสญั ญาณอนิ เทอรเ์ นต็ กส็ ามารถเชือ่ มตอ่ และเขา้ ถงึ ไฟลง์ านได้ทกุ ที่
3. สรา้ งเอกสารตา่ ง ๆ ไดส้ ะดวก รวดเร็ว
ไดรฟ์มีโปรแกรม Google เอกสาร แผ่นงาน และสไลด์ ในตัว จึงสามารถสร้างใบงาน กิจกรรม
ใบความรู้ วางแผนกจิ กรรมในสเปรดชีต หรือเตรียมงานนำเสนอ ท่ีทำคนเดียวหรอื ทำรว่ มกับคนอน่ื

2
4. ปลอดภัย มัน่ ใจ และสามารถแชร์ต่อได้
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ ไฟล์งานจะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน Google ไดรฟ์
ทุกสิ่งท่ีถูกอัปโหลดหรือสร้างในไดรฟ์จะเป็นของส่วนตัวเท่านั้น โดยระบบจะตั้งค่าเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ
ยกเวน้ การแชรไ์ ฟล์เพื่อรว่ มทำงานกับคนอน่ื

การสมัครใช้งานบัญชี Google (@gmail.com)

1. พมิ พ์ขอ้ ความ https://www.google.com/ บนเบราว์เซอร์ Google Chorm

2. คลิก “ลงชื่อเขา้ สู่ระบบ”

3. คลิก “สรา้ งบญั ชี”

3

5. คลกิ “สำหรับตวั เอง”

6. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
7. คลกิ “ถดั ไป”

4

8. กรอกหมายเลขโทรศพั ท์ (สำหรบั ติดต่อกรณีลมื รหัสผา่ น)
9. คลกิ “ถัดไป”

10. ระบบจะให้รหัสมายงั หมายเลขโทรศพั ท์ท่กี รอก พิมพร์ หสั 6 หลกั ท่ไี ดร้ ับ
11. คลกิ “ยนื ยนั ”

5

12. กรอกขอ้ มูลอ่นื ๆ เพ่ิมเตมิ
13. คลกิ “ถัดไป”

14. คลกิ “โอเค ใช้เลย”

6

15. คลกิ “ฉันยอมรับ”

16. การสมัครใช้บัญชีเรียบร้อย ตรวจสอบได้จาก นำเมาส์ชี้ที่สัญลักษณ์ ด้านบนขวามือ
จะพบบญั ชีทส่ี มคั รไว้ (กรุณาจำรหัสผา่ นให้ได)้

17. จากนั้นทำตามขน้ั ตอนของหวั ขอ้ “การปรับแต่งบัญชี”
ในเอกสารเล่มนี้จะเน้นและยกตัวอย่างจากการใช้งานบัญชี @kurupatana.ac.th เป็นหลัก แต่
ลักษณะการใช้งานทั้ง 3 บัญชี (@gmail.com, @dei.ac.th และ @kurupatana.ac.th) มีหลักการใช้งาน
เช่นเดียวกนั

7

การเปดิ ใชง้ านบัญชี @kurupatana.ac.th (ทัง้ กรณีในเครอื่ งคอมพวิ เตอรแ์ ละโทรศัพท์
สมารต์ โฟน)

เมื่อได้รับบัญชี @kurapatana.ac.th ตอ้ งลงชื่อเข้าใช้บญั ชี แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome
( ) มีวธิ กี ารเปิดใชง้ าน ดงั นี้

1. พิมพ์ google.com ในช่อง url กด แป้นพิมพ์ Enter

2. คลกิ “ลงชอ่ื เขา้ ส่รู ะบบ”

3. พมิ พบ์ ัญชี @ kurapatana.ac.th
4. คลกิ “ถดั ไป”

8

5. ปอ้ นรหัสผา่ นท่ไี ดร้ บั
6. คลกิ “ถัดไป”

7. คลกิ ท่ีภาพโปรไฟล์จะเหน็ บัญชที ลี่ งชือ่ เข้าใช้

การปรับแต่งบญั ชี

เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเรียบรอ้ ยแลว้ จะต้องเข้าไปปรับแต่งบญั ชเี พ่ือเพิ่มความสะดวกและจำได้ง่าย
ขึ้นในท่ีนีจ้ ะแนะนำใหป้ รบั แต่ง 5 รายการ สว่ นรายละเอียดอนื่ ๆ สามารถปรับแต่งภายหลงั กไ็ ด้ ดังนี้

1. เพม่ิ ภาพโปรไฟล์
2. เปลยี่ นชอ่ื - สกลุ
3. เปล่ยี นรหัสผา่ น
4. เพ่มิ หมายเลขโทรศัพทแ์ ละอีเมลสำรอง
5. การปรบั เปล่ยี นเมนูภาษาไทย
ซ่งึ สามารถทำข้ันตอนใดก่อนกไ็ ด้ มีวิธีการทำ ดังน้ี

9

การเพ่มิ ภาพโปรไฟล์
1. คลกิ ท่สี ญั ลกั ษณ์ 9 จดุ ( ) ข้างโปรไฟล์

2. คลกิ “Account”

3. คลกิ ภาพสัญลักษณโ์ ปรไฟล์

4. เลอื กภาพ ด้วยการลากภาพวาง หรอื คลิก “Select a photo from your computer”

10

5. เลอื กภาพ
6. คลกิ “เปดิ ”

7. เลอื กตดั ภาพให้เหมาะสม
8. คลิก “Set as Profile photo”

9. จะไดภ้ าพโปรไฟลต์ ามทเ่ี ลือก

11

การเปล่ียนชอ่ื - สกุล
1. คลกิ แถบ “Personal info”
2. คลกิ รายการ “NAME” ในกลุ่ม “Profile”

3. ระบบจะให้ใสร่ หัสผา่ นเพ่อื ยนื ยนั ตวั ตน
4. คลิก “Next”

5. คลกิ ทีส่ ัญลกั ษณ์ดินสอ

12
6. พิมพ์ชื่อในช่อง “First name” และ พิมพ์นามสกุลในช่อง “Last name” (ภาษาไทย หรือ
องั กฤษ ก็ได)้
7. คลกิ “DONE”

8. ระบบจะใหย้ ืนยันการเปลีย่ นชื่อ-สกลุ คลิก “CONFIRM”

9. ระบบจะเปลี่ยน ชื่อ-สกลุ ให้ตามท่ีพมิ พ์

13

เปลยี่ นรหัสผ่าน
1. คลิกแถบ “Personal info”
2. คลิกรายการ “PASSWORD” ในกลุม่ “Profile”

3. ระบบจะให้ใสร่ หสั ผา่ นเพ่อื ยนื ยันตวั ตน
4. คลกิ “Next”

5. ระบบจะให้ตั้งรหสั ผา่ นใหม่ 2 บรรทัดใหต้ รงกัน
6. คลกิ “CHANGE PASSWORD”

14

เพ่มิ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลสำรอง
1. คลิกแถบ “Personal info”
2. คลิกรายการ “EMAIL/PHONE” ในกล่มุ “Contact info”

3. กรณีเพมิ่ อเี มล คลิกเพิ่มท่ี “EMAIL”
4. กรณหี มายเลขโทรศพั ท์ คลิกเพมิ่ ที่ “PHONE”
5. เพ่มิ อีเมลสำรอง
6. เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ ระบบจะให้รหัสความปลอดภัยเพื่อยืนยันตัวตน ให้นำเลขที่ได้รับ
กรอกใหถ้ กู ต้อง

การปรับเปลย่ี นเมนูภาษาไทย
1. คลิกแถบ “Data & personaliaztion”
2. คลิกรายการ “Language” ในกลุ่ม “General preferences for the web”

15

3. คลิกทสี่ ญั ลกั ษณ์ดินสอ

4. เลือกภาษาไทย
5. คลิก “SELECT”

6. ระบบจะถกู เปลี่ยนเปน็ ภาษาไทย

16

การเพม่ิ บัญชีบนโทรศพั ท์

การเพิ่มบญั ชที ง้ั บญั ชี @gmail.com @dei.ac.th และ @kurupatana.ac.th ลงบนโทรศพั ท์มือถือ
จะชว่ ยใหก้ ารเข้าใชง้ านได้สะดวกขนึ้ ซง่ึ บัญชที ้ัง 3 แบบ จะมีวธิ ีการเพิ่มคลา้ ยกัน ในท่นี ข้ี อยกตัวอย่างการเพิ่ม
บัญชีของ @dei.ac.th

ก่อนอื่นให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Apps Device Policy ลงในโทรศัพท์สมาร์ตโฟนทั้ง 2
ระบบ (iOS และ Android)

การแนะนำการเพ่ิมบัญชบี นโทรศัพท์ในท่ีนีข้ อยกตัวอย่างบนโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ มีวิธีการ
เพม่ิ ดงั น้ี

1. แตะ “การตัง้ คา่ ”

2. แตะ “ผใู้ ช้ & บญั ชี”

17

3. แตะ “เพ่ิมบัญชี”
4. แตะ “Google”

18

5. กรอกรหสั ผ่านการล็อคหนา้ จอ (กรณีใชร้ หสั ผา่ นล็อคหนา้ จอ)
6. ลงชือ่ เข้าใชด้ ้วยบญั ชี @dei.ac.th ทีต่ อ้ งการเพมิ่

7. แตะ “ถดั ไป”

19

8. ป้อนรหัสผ่าน

9. แตะ “ฉนั ยอมรบั ”

20

10. แตะ “ถดั ไป”

11. แตะ “ฉนั ไมต่ ้องการโปรไฟล์งาน” และ “ถดั ไป”

21

12. แตะ “บังคบั ใช”้

13. แตะ “ซงิ ค์เดี๋ยวน้ี” และ “ถดั ไป”

22

14. บัญชจี ะถูกเพมิ่ บนโทรศพั ท์ และพรอ้ มใช้งาน

23

การใชง้ าน Google Drive

เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี จะพบจุด 9 จุด ( ) บริเวณใกล้โปรไฟล์ ซึ่ง 9 จุดนี้จะเปน็ ศนู ย์รวมของ
แอปพลิเคชันทั้งหมดของ Google การใช้งานบนไดรฟ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อคลิก 9 จุดจะพบสัญลักษณ์ของ
Google Drive ( ) มาดวู ่าภายในไดรฟส์ ามารถทำอะไรได้บา้ ง

ส่วนประกอบของ Google Drive

หมายเลข 1 “ใหม”่ สำหรบั สร้างโฟลเดอรใ์ หม่ อัปโหลดไฟล์ อปั โหลด
หมายเลข 2 “ไดรฟข์ องฉนั ” โฟลเดอร์ และเรียกใชแ้ อปพลเิ คชันทั้งหมด
หมายเลข 3 “ไดรฟท์ ่แี ชร”์ สำหรับงานท่ีตวั เราเปน็ คนสร้างขน้ึ ทงั้ หมด
สำหรบั สร้างโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการทำงานรว่ มกนั กบั คนอ่ืน
หมายเลข 4 “คอมพวิ เตอร์” สามารถเชญิ คนอ่นื เข้ามาเป็นสมาชิกในโฟลเดอร์ท่สี รา้ ง
จากไดรฟ์นี้
สำหรบั เชือ่ มตอ่ กบั คอมพวิ เตอร์ที่ใช้งานทง้ั หมด

24

หมายเลข 5 “แชรก์ ับฉัน” สำหรับดไู ฟล์ท่มี ีคนอน่ื แชร์ใหท้ ำงานร่วมกนั
หมายเลข 6 “ล่าสดุ ” สำหรับดงู านที่เรียกใชล้ ่าสุด
หมายเลข 7 “ท่ีติดดาว” สำหรบั เรยี กดูงานทเี่ พิ่มดาวไว้ ในกรณที ี่เป็นไฟลห์ รอื
โฟลเดอร์ทใ่ี ช้งานบอ่ ย
หมายเลข 8 “ถงั ขยะ” สำหรับเกบ็ ขยะทลี่ บท้งิ จากไดรฟ์ หากเกนิ ระยะเวลา
ทีร่ ะบบกำหนดไว้งานทง้ั หมดในถังขยะจะถกู ลบ
หมายเลข 9 “ที่เกบ็ ” อยา่ งถาวร
การใช้พืน้ ทีจ่ ดั เกบ็ ขอ้ มลู ทัง้ หมดในไดรฟ์
ลักษณะการใช้งานใน
แตล่ ะเมนู

“ใหม่”

ภายใตเ้ มนู “ใหม่” จะสามารถสร้างโฟลเดอร์ อปั โหลดไฟล์ อัปโหลดโฟลเดอร์ และสร้างงานด้วย
แอปพลิเคชันของ Google มีรายละเอยี ดในการใชง้ าน ดงั นี้

25

การสร้างโฟลเดอร์
1. คลกิ ที่ “โฟลเดอร์”

2. พมิ พ์ชอ่ื โฟลเดอรท์ ่ีต้องการสร้าง คลกิ “สรา้ ง”

3. โฟลเดอร์ท่ีสร้างขึน้ ใหม่พรอ้ มใชง้ าน

26

การสรา้ งงานจากแอปพลเิ คชนั
แอปพลเิ คชันสำหรบั การศึกษาท่ีนา่ สนใจ ประกอบดว้ ย
1. Google Doc ใชใ้ นการเขยี นงานเอกสาร คลา้ ยกบั Microsoft Words
2. Google Slide ใช้ในการสรา้ งเอกสารการนำเสนอ คล้ายกบั Microsoft PowerPoint
3. Google Sheet ใชใ้ นการสร้างเอกสารตาราง คลา้ ยกับ Microsoft Excel
4. Drawing ใช้ในการสรา้ งรปู ภาพ แผนผงั หรอื อื่น ๆ
ซึ่งมีวิธีการสร้างและใช้งานเหมือน ๆ กัน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพียง 1 แอปพลิเคชันเท่านั้น คือ
Google เอกสาร สว่ นรายละเอยี ดแอปพลิเคชันอื่น ๆ จะนำเสนอไว้ในสว่ นท้าย มีวธิ กี ารทำ ดังน้ี
1. คลิก “Google เอกสาร” และเลือกว่าจะใช้เอกสารเปล่า หรือ เอกสารจากเทมเพลต (ใน
ตวั อยา่ งนี้ใช้เอกสารเปล่า)

2. ระบบจะนำเข้าส่หู นา้ เอกสารเปล่าพรอ้ มใหส้ ร้างงานบน Google เอกสาร

27
การอปั โหลดไฟล์
หากต้องการอัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ใด ให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์นั้นก่อนแล้วค่อยทำการ
อปั โหลดไฟล์ วิธกี ารอปั โหลดไฟล์ มีวิธที ำ ดังน้ี
1. คลิก “อปั โหลดไฟล์”

2. เลอื กไฟลท์ ีต่ ้องการอปั โหลด คลกิ “เปดิ ”

3. เมื่อการอปั โหลดเสร็จสมบูรณ์จะมขี ้อความและสญั ลักษณเ์ ครื่องหมายถูกแจง้ ด้านลา่ งขวามือ
ของหนา้ จอ

28

4. ไฟล์ถูกจัดเกบ็ บนไดรฟ์

การอัปโหลดโฟลเดอร์
หากตอ้ งการอัปโหลดโฟลเดอร์ไปยงั โฟลเดอร์ใด ให้ดบั เบ้ลิ คลิกท่โี ฟลเดอรน์ ้นั กอ่ นแลว้ ค่อยทำการ
อปั โหลดโฟลเดอร์ วิธีการอัปโหลดโฟลเดอร์ มีวิธีทำ ดงั นี้
1. คลิก “อัปโหลดโฟลเดอร์”

2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการอัปโหลด คลิก “อปั โหลด”

29

3. จะมีกล่องโตต้ อบใหย้ ืนยันการอัปโหลดโฟลเดอร์ คลกิ “อัปโหลด”

4. เมื่อการอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์จะมขี ้อความและสัญลักษณ์เครือ่ งหมายถูกแจ้งด้านลา่ งขวามือ
ของหน้าจอ

5. โฟลเดอร์ถกู จดั เกบ็ บนไดรฟ์

30

การดาวนโ์ หลดไฟล์และโฟลเดอร์
1. คลกิ เลอื กไฟลห์ รอื โฟลเดอรท์ ี่ต้องการดาวน์โหลด
2. คลิกเมา้ สข์ วา เลือก “ดาวน์โหลด”

3. เลือกโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการนำไปเก็บ
4. คลกิ “บันทกึ ”

31
การแชรโ์ ฟลเดอร์และไฟล์
1. คลิกเลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่ต้องการแชร์ โดยคลิกเพียง 1 ครั้ง โฟลเดอร์หรือไฟล์นั้น ๆ
ให้มีแถบสีนำ้ เงินเกดิ ขึ้น

2. คลิกสญั ลกั ษณ์ มุมขวาบน

3. แชร์โฟลเดอร์ใหบ้ ุคคลหรือกลุม่ ท่ตี อ้ งการโดยการป้อนชื่อ หรอื ที่อยูอ่ ีเมล
4. คลิก “เสร็จส้ิน”

32

ไดรฟข์ องฉัน

เปน็ พ้ืนท่ีเกบ็ ข้อมูลสว่ นตัวทงั้ หมดของบญั ชีอีเมล หากไมแ่ ชรข์ อ้ มูลผู้อืน่ ก็ไม่สามารถ ดู หรอื แก้ไข
งานตา่ ง ๆ ที่อยู่ในพนื้ ทีน่ ไ้ี ด้

ไดรฟท์ ี่แชร์

คือพื้นทีท่ ี่เก็บขอ้ มูลทีใช้ หรือทำงานร่วมกนั กับบุคคลอ่ืน โดยการสร้างโฟลเดอร์ท่ีต้องการใช้งาน
ร่วมกัน แลว้ ทำการเชิญบคุ คลอืน่ เข้ารว่ มในการทำงานในโฟลเดอรน์ น้ั ๆ

33

คอมพวิ เตอร์

หากมีการซิงค์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ไว้จะสามารถมองเห็นและเชื่อมต่อการ
ทำงานได้

แชรก์ ับฉัน

จะมองเห็นไฟล์ท่มี บี คุ คลอน่ื แชร์มาให้บญั ชเี ราผา่ นบัญชอี ีเมล

34
ลา่ สุด

จะแสดงผลท่ีใชง้ านล่าสดุ จากไดรฟ์
ท่ตี ดิ ดาว

จะแสดงผลที่ถูกสั่งเพิ่มเตมิ สำหรับไฟล์ทีส่ ำคัญ ๆ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย เพื่อทำงานไดส้ ะดวก และ
รวดเรว็ ข้นึ

35
ถงั ขยะ

เป็นพ้นื ทสี่ ำหรับเก็บไฟลท์ ถี่ กู ลบไปแลว้ โดยจะเก็บไว้ระยะหนงึ่ (30 วัน) หากพน้ กำหนดเวลา ไฟล์
ในถงั ขยะจะถูกลบอย่างถาวรไม่สามารถเรียกกลบั คืนมาใช้งานได้

ที่เกบ็

ที่เก็บ คอื ปริมาณพนื้ ทท่ี ั้งหมดของบญั ชีอีเมล ซ่ึงแตกต่างกัน ดังน้ี

บัญชี @gmail.com มีพน้ื ทีเ่ กบ็ ขอ้ มลู จำนวน 15 Gb

บญั ชี @dei.ac.th มีพื้นทีเ่ กบ็ ขอ้ มูลจำนวน ไม่จำกัด

บัญชี @kurupatana.ac.th มพี น้ื ท่ีเก็บข้อมูลจำนวน ไมจ่ ำกัด

36

Drive File Stream

ลกั ษณะการทำงาน
สามารถใช้ Drive File Stream เพื่อสตรีมไฟล์ในไดรฟ์จากระบบคลาวด์ไปยัง Mac หรือพีซี
โดยตรง เพื่อช่วยเพิม่ พ้ืนที่ดิสก์และแบนดว์ ดิ ท์ของเครือข่าย เนื่องจากไฟล์ในไดรฟ์บันทกึ อยู่บนระบบคลาวด์
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คุณและเพื่อนร่วมงานกระทำกับไฟล์ก็จะได้รับการอัปเดตในทุก ๆ ที่โดยอัตโนมัติ
ซ่ึงจะทำให้มไี ฟลเ์ วอรช์ ันล่าสดุ เสมอ
สามารถดาวนโ์ หลด Drive File Stream ไดจ้ ากไดรฟ์ในบญั ชอี ีเมลได้เลย

ปัญหา
1. การทำสำเนา Google เอกสาร ชีต และสไลด์ยังทำไมไ่ ด้
2. ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยและตรวจจับไวรัสบางประเภทอาจมีผลรบกวนการทำงานของ
Drive File Stream หากพบปญั หานี้ โปรดลองปิดใชซ้ อฟตแ์ วรน์ ก้ี บั Drive File Stream
นอกจากน้ี คณุ ยังสามารถทำให้ไฟล์ในไดรฟพ์ รอ้ มให้เข้าถึงแบบออฟไลนไ์ ดอ้ ีกดว้ ย ไฟล์ที่แคชแล้ว
เหล่านจ้ี ะซิงคก์ ลับไปท่ีระบบคลาวด์ทนั ทที ี่ออนไลน์ ทำให้มเี วอรช์ นั ลา่ สุดในทกุ อปุ กรณ์

37

แอปพลิเคชัน

เนื่องจากแอปพลิเคชันของ Google มีมากมาย ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่นำมาใช้งานเพ่ือ
การศึกษา และประยกุ ต์ใช้งานในชีวติ ประจำวันเท่าน้ัน

Gmail

ล็อกอนิ เขา้ Gmail โดยพมิ พ์ www.gmail.com บนเบราวเ์ ซอร์
ล็อกอินดว้ ยช่อื และรหัสผา่ นทกี่ ำหนด
Username: [email protected]
Password: ********
แนะนำเบือ้ งตน้
1. การต้ังคา่ พ้นื ฐาน (Basic Setting) : ไปท่ีไอคอนการตง้ั ค่า มุมขวาบนแล้วไปที่ “การต้งั ค่า”

สามารถตง้ั ค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ เช่น
1. การตง้ั ค่าภาษา
2. การเปลี่ยนรปู โปรไฟล์ Gmail
3. การใสล่ ายเซ็นในข้อความ Gmail
4. การเปลี่ยนธมี Gmail
5. การเปิดปิดบทสนทนาบน Gmail (conversation thread)

38

2. ปุม่ ในแถบเครอ่ื งมอื Gmail แถบเครอ่ื งมอื Gmail ช่วยให้ดำเนินการต่าง ๆ กบั ขอ้ ความได้
แถบเครอื่ งมอื จะอยู่ภายใต้ช่องคน้ หาเหนือรายการขอ้ ความ ดงั น้ี

1. เกบ็
2. รายงานอเี มลขยะ
3. ลบ
4. ย้ายไปที.่ ..
5. ป้ายกำกับ
6. ทำเคร่ืองหมายว่ายงั ไม่ไดอ้ า่ น
7. ทำเครอ่ื งหมายว่าสำคญั
8. เพ่ิมในสง่ิ ท่ีต้องทำ
9. ติดดาว
10. กรองข้อความคลา้ ยแบบนี้
11. ปิดบนั ทกึ

ฟงั ก์ชนั การใชง้ าน (ขัน้ พื้นฐาน)
การส่งอเี มล (ถงึ (To), สำเนา (CC), สำเนาลบั (BCC)
1. การเขียนอเี มลคร้ังแรก ให้คลิกทีก่ ล่องสแี ดงที่มคี ำวา่ “เขยี น” ทางมุมซ้ายของหนา้
2. ระบบจะทำการเปดิ หนา้ ใหม่ขึน้ มา แสดงคำว่า “ขอ้ ความใหม่”
3. กล่องข้อความใหม่ จะมีเครื่องหมายอยู่ด้านบนขวาเพื่อใช้ ย่อหน้าจอ เปิดหน้าจอแบบเต็ม
หรอื ปิดหนา้ จอที่ใชเ้ ขียนอเี มล

39

4. การส่งอีเมล ระบบจะเลือกอีเมลที่ใช้ในการส่งโดยอัตโนมัติให้ โดยจะใช้อีเมลที่ใช้ในการ
ล็อกอิน (ลงชื่อเข้าใช)้ ครั้งนั้น ๆ หรือสามารถเลือกท่ีจะส่งดว้ ยอเี มลอืน่ ๆ ได้อีกหากมกี ารกำหนดไว้ มีหัวข้อ
ดงั น้ี

1. ถงึ (To) ใส่ทอี่ ย่อู ีเมลของผรู้ ับโดยตรง ใสไ่ ด้หลายทีอ่ ยู่อเี มลโดยใช้เครือ่ งหมาย (,) เป็นตวั กน้ั
2. สำเนา (CC) ย่อมาจาก Carbon Copy ใช้เพื่อกรอกที่อยู่อีเมล โดยผู้ที่อยู่ในช่องน้ี จะได้รับ
ข้อความเหมือนกับผู้ที่อยู่ใน To ทุกประการ แต่จะมีจุดที่แตกต่างกัน คือ ผู้รับไม่จำเป็นต้องตอบกลับ
เพราะอีเมลนี้เปน็ เพยี งแคส่ ำเนาท่ตี อ้ งการแจง้ ใหร้ บั ทราบเทา่ นน้ั
3. สำเนาลบั (BCC) : ย่อมาจาก Blind Carbon Copy โดยที่อยู่อเี มลที่อยู่ในชอ่ ง BCC จะได้รับ
ข้อความเหมือนกันกับในชอ่ ง To และ CC ทุกประการ แต่จะมีจุดพิเศษและไม่เหมือนท่ี ผู้รับในช่อง To และ
CC จะไม่เหน็ ทอ่ี ยู่อีเมลทอี่ ยู่ใน BCC รวมทัง้ ผูท้ อ่ี ยใู่ น BCC จะไม่เห็นอีเมลทอ่ี ยใู่ น BCC อื่น ๆ ด้วย
4. เร่อื ง ใส่หัวขอ้ ของอีเมลทค่ี ณุ ตอ้ งการเขยี น เพอื่ ให้ผู้รับ รับทราบว่าอีเมลฉบบั นี้เกยี่ วกับอะไร

ค้นหาข้อความ (Search emails) ช่วยให้ค้นหาอีเมลได้เร็วขึ้นเพียงใส่คีย์เวิร์ด สามารถค้นหา
ขอ้ ความใน Gmail รวมถงึ ขอ้ ความในจดหมายขยะหรือถงั ขยะได้

40

วิธีคน้ หา
1. เปดิ Gmail
2. พมิ พส์ ง่ิ ท่ีคน้ หาในช่องคน้ หาที่ด้านบนหน้าเวบ็
3. คลิก คน้ หา

หากไม่พบขอ้ ความที่คน้ หา ใหค้ ลกิ ลกู ศรลง ในชอ่ งค้นหา

หนา้ เว็บท่มี วี ธิ กี ารกรองผลการค้นหาเพมิ่ เติมจะเปดิ ขึน้

41

การคน้ หาจดหมายขยะจากถังขยะ
Gmail จะไม่แสดงข้อความจากจดหมายขยะหรือถังขยะในผลการค้นหา
วิธดี ขู อ้ ความท่ีคน้ หาในจดหมายขยะและถังขยะ มดี ังน้ี
1. เปิด Gmail
2. คลกิ ลกู ศรลง ในช่องค้นหาที่ดา้ นบนหนา้ เวบ็

3. ในเมนูแบบเลอ่ื นลงข้าง "ค้นหา" ให้เลือก เมล & จดหมายขยะ & ถังขยะ

4. กรอกข้อมูลทคี่ น้ หาในช่อง
5. คลิกคน้ หา ท่ดี ้านลา่ ง

42

ฉนั เห็นคำแนะนำเมอ่ื คน้ หา
เพื่อช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น Gmail จะแนะนำข้อความค้นหาเมื่อเริ่มพิมพ์ข้อความค้นหา
เหล่านีอ้ า้ งองิ ขอ้ มลู จากบัญชี Gmail ของคณุ เชน่ ขอ้ ความ สมดุ ตดิ ตอ่ ป้ายกำกบั หรือการค้นหาในอดตี

Gmail ออฟไลน์
สามารถทำงานเได้ เม่อื ไม่มกี ารเชอื่ มตอ่ อนิ เทอร์เน็ต
โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการซิงค์สำหรับ Gmail แบบออฟไลน์ช่วยให้ซิงค์ข้อความได้เร็วข้ึน
และรกั ษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมทงั้ ช่วยให้ Chrome ทำงานได้อยา่ งรวดเรว็
1. ไปทห่ี นา้ เว็บสว่ นขยายใน Chrome เวบ็ สโตร์
2. พิมพ์ gmail offine ในชอ่ งคน้ หา
3. คลิกปมุ่ + ฟรี

43

4. คลิก “เพ่มิ แอป”

5. รีเฟรชหน้า Gmail ออฟไลน์ทอี่ าจเปดิ ไว้
การติดดาว (Starred Messages)
สามารถติดดาวเพื่อทำเครื่องหมายข้อความว่าสำคัญ หรือแสดงว่าต้องการตอบข้อความเหล่าน้นั
ในภายหลัง มีวธิ ที ำ ดงั น้ี
1. กล่องจดหมาย คลิกไอคอนดาว ข้างชือ่ ผ้สู ่ง

2. ขณะอา่ นข้อความ คลิกไอคอนดาว ทางมุมขวาบนของข้อความ ซึง่ อยขู่ ้างเวลา

44
3. ขณะเขียนข้อความใหม่ คลิก สามเหลี่ยมหัวกลับ เลือก “ป้ายกำกับ” เลือก “เพิ่มดาว”
ที่มุมขวาดา้ นลา่ งของหน้าต่างเขยี น แล้วจึงคลกิ ป้ายกำกบั จากนน้ั จึงเลอื ก เพิม่ ดาว

4. หากต้องการเพิ่มสีหรือจำนวนดาว คลิกไอคอนการตั้งค่า มุมขวาบนแล้วไปที่ “การตั้งค่า”
เล่อื นลงไปตรง “ดาว” แลว้ เพม่ิ จำนวนดาวได้

45
ปา้ ยกำกบั (Label)
ป้ายกำกับจะช่วยให้สามารถจัดระเบียบข้อความตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ทำงานทุกอย่างเหมือน
โฟลเดอร์ มวี ธิ กี ารทำ ดังนี้
1. เลือกอีเมลทีต่ อ้ งการจะติดปา้ ย ไดต้ ก๊ิ ถูกดา้ นหน้าอีเมล

2. คลิกทไี่ อคอน “ปา้ ยกำกบั ”

3. คลกิ สร้างปา้ ยกำกบั ใหม่ หรือเลอื กป้ายกำกับทีม่ อี ยแู่ ลว้

46
4. เมื่อสร้างป้ายกำกับ จะมีโฟลเดอร์ช่ือป้ายนัน้ ๆ ถูกสร้างโดยอัตโนมัติทางซ้ายมือของ Gmail
Inbox

5. สามารถเปลยี่ นสีป้ายไดโ้ ดยคลิกที่ ตรงโฟลเดอร์

ติดป้ายกำกบั ให้ขอ้ ความก่ีป้ายก็ได้ เมื่อเพ่ิมป้ายกำกบั ใหก้ ารสนทนาใด ป้ายนั้นจะใช้กับข้อความ
ทีอ่ ยูใ่ นชุดข้อความนั้นแล้วเทา่ นั้น เมื่อคน้ หาข้อความที่มปี ้ายกำกับก็จะเหน็ ทกุ ข้อความท่ีตรงกับป้ายกำกับนั้น
รวมท้ังชุดข้อความในการสนทนาดว้ ย

47
การตั้งคา่ อีเมลตอบกลับ (Out of Office)
หากจะไม่ใช้บัญชี Gmail ชว่ั คราว เชน่ ในวันหยดุ หรือเม่ือไม่สามารถเข้าถึงอนิ เทอร์เนต็ สามารถ
ตั้งค่าการช่วยตอบอีเมลอัตโนมตั ิเพอ่ื แจง้ ให้คนอื่นทราบวา่ เราไมส่ ามารถตอบกลบั ได้ทันที เม่อื มคี น สง่ ขอ้ ความ
ถึงเรา บคุ คลเหล่าน้นั จะไดร้ บั อีเมลการตอบกลบั ซง่ึ มขี อ้ ความ ที่เราเขยี นไว้ ในขอ้ ความตอบกลบั อตั โนมัติ
การเปิดหรือปดิ ข้อความตอบกลับอัตโนมตั ิ
ตง้ั ค่าขอ้ ความตอบกลบั อตั โนมัติ
1. เปดิ Gmail
2. คลกิ ท่สี ัญลกั ษณ์ ทีด่ า้ นขวาบน
3. คลิก “การตง้ั คา่ ”

4. เลอ่ื นลงไปที่สว่ น “การช่วยตอบอีเมลอตั โนมตั ิ”


Click to View FlipBook Version