สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก Download PDF
  • 462
  • 11
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload