The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการ ตำบลอิปัน ฉบับที่1-5

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-11-05 02:58:38

โครงการ ตำบลอิปัน ฉบับที่1-5

โครงการ ตำบลอิปัน ฉบับที่1-5

แบบเสนอโครงการ

เร่อื ง โครงการพฒั นาผลติ ภณั ฑ์ใหม่ น้าพรกิ ปลาแดดเดยี วสู่สินค้าโอทอป

ตา้ บลอิปัน อ้าเภอพระแสง จงั หวดั สุราษฎร์ธานี

สาขารฐั ประศาสนศาสตร์

คณะมนษุ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุ าษฎรธ์ านี

1. ชื่อโครงการ โครงการพฒั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ น้าพรกิ ปลาแดดเดยี ว สู่สนิ คา้ โอทอป ตา้ บลอปิ นั

อ้าเภอพระแสง จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี

2. หลกั การและเหตผุ ล

"หนึ่งต้าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์" โครงการหนึ่งต้าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ หรือเรียกช่ือย่อๆว่า โอทอป
เป็นอีกหน่ึงโครงการที่ก่อตังขึนเพื่อมากระตุ้นธุรกิจประกอบการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ผลิตและจ้าหน่ายในท้องถ่ิน ในแต่ละต้าบล
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการหน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ์ ที่ประสบณ์ความส้าเร็จของประเทศญ่ีปุ่น
โครงการโอทอปจะเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนและหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน โดยเลือกผลิตภัณฑ์
ท่ีโดดเด่นมา1ชินจากแต่ละต้าบลมาประทับตราว่า "ผลิตภัณฑ์โอทอป" และจัดหาเวทีทังในประ เทศ
และระหว่างประเทศ เพื่อท่ีจะประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี ผลิตภัณฑ์โอทอปได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
อย่างกว้างขวาง ซ่ึงได้รวมไปถึงงานหัตถกรรม ผ้าทอ ผ้าไหม เคร่ืองปั้นดินเผาเคร่ืองประดับแฟช่ัน
ของใช้ในครวั เรือน อาหาร สมุนไพรและเครอื่ งดื่ม

การสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับสินค้าในชุมชน โดยเน้นหลักให้สินค้าชนิดนัน สะท้อนถึงความ
เปน็ อยูแ่ ละการประกอบอาชพี ของชาวบา้ นในตา้ บล การดึงเสน่หจ์ ากอาชีพที่ชาวบ้านประกอบอยู่แล้วนันก็คือการ
หาปลามาสู่การพัฒนาเป็นสินค้าท่ีมีชื่อเสียงและสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชุมชน
ต้าบลอปิ ัน ดว้ ยเหตุนี จึงเกดิ แนวคดิ ท่ีจะมกี ารส่งเสริม และพัฒนาสนิ คา้ เพ่อื ทีจ่ ะให้สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ ใน
การดา้ เนนิ ธรุ กจิ การปรับปรงุ คุณภาพสินคา้ ใหม่ สู่โอทอป และการตอ่ ยอดเพ่ือเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ในชุมชน
สามารถท้าให้สินค้านันแข่งขันกับตลาดโอทอป ของต้าบลอื่นๆได้เพราะมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเป็นการรองรับ
สินค้าโอทอป

จ ากที่ กล่ า ว มา ข้าง ต้น จึ ง จั ดท้ า โ ค ร งก าร พัฒ น าผ ลิ ตภั ณฑ์ใ ห ม่น้ า พริ ก ปล า แดด เดีย ว สู่ สิ น ค้า โ อทอ ป
ต้าบลอิปัน อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับผู้ประกอบในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น้าพริกปลาแดดเดียว ได้พัฒนาทักษะขึนเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ของต้าบลอิปัน และพัฒนา
ผลติ ภัณฑ์ในการแปรรูปปลาแดดเดียว เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ น้าพริกปลาแดดเดียว สู่หนึ่งในสินค้าโอทอป
ของตา้ บลอิปนั อ้าเภอพระแสง จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้าพริกปลาแดดเดียว
และเพ่อื พฒั นาทักษะขนึ เป็นผ้ปู ระกอบการที่มีศักยภาพ ของต้าบลอปิ ัน อา้ เภอพระแสง จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี

3.2 เพอื่ พฒั นาผลติ ภัณฑใ์ นการแปรรปู ปลาแดดเดียวเปน็ ผลติ ภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ น้าพริกปลาแดดเดียว
ขนึ เปน็ สินคา้ โอทอปของต้าบลอปิ ัน อ้าเภอพระแสง จังหวดั สุราษฎรธ์ านี
4. เป้าหมายของโครงการ

4.1 เชิงปรมิ าณ

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑใ์ หม่ นา้ พริกปลาแดดเดียวสู่สินคา้ โอทอป จ้านวน 25 คน

4.2 เชิงคณุ ภาพ

ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการได้มคี วามรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลติ ภณั ฑ์ และสามารถพัฒนาทักษะขึน
เป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ีศักยภาพ รวมถงึ การพฒั นาผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปปลาแดดเดยี วเป็นผลิตภัณฑ์
ในรปู แบบใหม่ น้าพริกปลาแดดเดยี ว ขนึ เป็นสินคา้ โอทอปของต้าบลอปิ ัน อ้าเภอพระแสง
จังหวัดสรุ าษฎร์ธานี

5. สถานที่ด้าเนนิ โครงการ

องค์การบรหิ ารส่วนตา้ บลอิปัน อ้าเภอพระแสง จังหวดั สุราษฎร์ธานี

6. ระยะเวลาในการด้าเนนิ โครงการ

วนั ที่ 30 เดอื นตุลาคม พ.ศ 2564 เวลา 08.30 น.ถึง 15.30 น.

7. วิธีการด้าเดินการ

กจิ กรรม ระยะเวลาด้าเนินงาน

1. วางแผนงาน (P= Plan )

1.1 ก้าหนดเป้าหมายและระดบั ความส้าเรจ็ ของโครงการ วันที่1 ตุลาคม 2564

1.2 ก้าหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ วนั ที่6 ตลุ าคม 2564

หาวิธีการและกระบวนการในการด้าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

และระดบั ความส้าเรจ็ ของโครงการท่กี ้าหนดไว้

1.3 ลงพนื ทีส่ ้ารวจในท้าโครงการพัฒนาผลติ ภณั ฑ์ใหม่ นา้ พรกิ วนั ท่ี11-12 ตุลาคม 2564

ปล า แ ด ด เ ดี ย ว สู่ สิ น ค้ า โ อ ท อ ป ต้ า บ ล อิ ปั น อ้ า เ ภ อ พ ร ะ แ ส ง

จังหวดั สุราษฎรธ์ านี

1.4 เขยี นและขออนมุ ตั โิ ครงการ วนั ที่14-15 ตลุ าคม 2564

1.5 ส้ารวจประชาชนที่เข้าตามเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ วนั ท่ี16-17 ตลุ าคม 2564

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ น้าพริกปลาแดดเดียว สู่สินค้าโอทอป ต้าบลอิปัน

อา้ เภอพระแสงจังหวดั สรุ าษฎร์ธานี

1.6 ประชุม เพือ่ กา้ หนดการจัดอบรม วันที่19 ตลุ าคม 2564

1.7 ติดต่อประสานงาน วิทยากร สถานท่ี เพ่ือเตรียมความพร้อม วนั ท่ี20-23 ตุลาคม 2564

ในการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น้าพริกปลาแดดเดียว

สู่สินคา้ โอทอป ต้าบลอปิ ัน อา้ เภอพระแสงจังหวดั สุราษฎร์ธานี

2. ด้าเนินการ (D=Do )

2.1 จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น้าพริกปลา วนั ที่ 30 ตุลาคม 2564

แดดเดยี วสู่สนิ คา้ โอทอป ต้าบลอปิ นั อา้ เภอพระแสง จงั หวัดสรุ าษฎรธ์ านี

2.2 เก็บข้อมูลประชาชนที่เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนา วนั ท่ี 30 ตลุ าคม 2564

ผลิตภัณฑ์ใหม่ น้าพริกปลาแดดเดียว สู่สินค้าโอทอป ต้าบลอิปัน อ้าเภอ

พระแสง จังหวดั สรุ าษฎรธ์ านี

3. สรปุ และประเมินผล (C= Check)

3.1 รวบรวมข้อมลู และผลการดา้ เนนิ งานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย วันที่ 2 -3 พฤศจิกายน 2564

และระดับความสา้ เรจ็ ของโครงการและสรปุ ผลการประเมนิ โครงการ

3.2 วเิ คราะห์ปญั หาและอปุ สรรคท่เี กดิ จากการดา้ เนนิ งาน วนั ที่ 6 -7 พฤศจิกายน 2564

4. ปรบั ปรงุ ตามผลการประเมนิ (A= Action)

4.1 ก้าหนดแนวทางในการปรับปรงุ การดา้ เนนิ งานในครงั ต่อไป ให้ วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2564

มีคณุ ภาพมากย่ิงขึน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
4.2 จดั ทา้ ข้อเสนอแนะเพมิ่ เติม

8. งบประมาณ

โครงการพฒั นาผลติ ภัณฑ์ใหม่ น้าพริกปลาแดดเดียว สู่สินคา้ โอทอป ต้าบลอปิ ัน อ้าเภอพระแสง

จังหวดั สุราษฎรธ์ านี ได้เงินสนับสนุนมาจาก องคก์ ารบรหิ ารส่วนตา้ บลอิปัน จา้ นวนเงนิ 7,420 บาท

รายการค่าใช้จ่าย อัตรา รวมเปน็ เงิน
(บาท/หนว่ ย)
1. ค่าตอบแทน 3,000 บาท
1.1 ค่าวทิ ยากร จ้านวน 1 คน จ้านวน 5 ชวั่ โมง ชวั่ โมงละ600 บาท
1,000 บาท
2. ค่าใช้สอย จ้านวน 25 คน คนละ 2 มอื มอื ละ20 บาท 1,250 บาท
2.1 ค่าอาหารวา่ งและเคร่ืองดื่ม จา้ นวน 25 คน คนละ 1 มอื มอื ละ50 บาท 560 บาท
2.2 ค่าอาหารกลางวัน ระยะทาง 140 กิโลเมตร (ไป-กลบั ) กโิ ลเมตร
2.3 ค่าน้ามันเชอื เพลิงไปกลับ (ม.ราช ละ4 บาท 500 บาท
360 บาท
ภฏั สุราษฎร์ธานี ถึง ต.อปิ นั )จ้านวน 1 คนั จ้านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ผลติ ภัณฑ์ละ 250 บาท 250 บาท
3. คา่ วัสดอุ ปุ กรณ์ในการจัดโครงการ ขนาด 3 ตารางเมตร ตารางเมตรละ120บาท 500 บาท
จา้ นวน 25 ชุด ชดุ ละ10บาท
3.1 คา่ พฒั นาผลิตภณั ฑต์ ้นแบบ จา้ นวน 2 เลม่ เลม่ ละ250 บาท
3.2 ค่าไวนลิ โครงการ จ้านวน 1 ผืน
3.4 ค่าจดั ทา้ เอกสารอบรม
3.5 คา่ จัดทา้ เล่มโครงการ

รวม 7,420 บาท

9. การประเมนิ โครงการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ น้าพริกปลาแดดเดียว สู่สินค้าโอทอป ต้าบลอิปัน อ้าเภอพระแสง
จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี เป็นการใชแ้ บบประเมินผลโครงการแบบตรวจสอบรายการหรือเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจะศึกษาระดับความพึงพอใจและผลประโยชน์ที่ได้รับของประชาชน ในชุมชนต้าบลอิปัน อ้าเภอพระแสง
จงั หวัดสุราษฎรธ์ านี ดังนี

10. ผลที่คาดว่าจะไดร้ ับ

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ใหม่ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้าพริกปลาแดดเดียว และได้พัฒนา
ทกั ษะขนึ เป็นผ้ปู ระกอบการทีม่ ศี ักยภาพ ของต้าบลอปิ ัน อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธ์ านี

10.2 ไดผ้ ลติ ภัณฑ์นา้ พริกปลาแดดเดยี ว เป็นผลติ ภณั ฑ์ใหมข่ อง ต้าบลอปิ นั อา้ เภอพระแสง

จงั หวัดสรุ าษฎรธ์ านี

11.ผรู้ ับผิดชอบโครงการ

11.1 นางสาวธญั ญารตั น์ นิ่มกาญจนา (เบอร์โทร 090-560-5291)

11.2 นางสาวเกศรนิ จันทร์เดช (เบอรโ์ ทร 062-243-4357)

11.3 นางสาวสายฝน สร้อยสังวาล (เบอร์โทร 094-849-9062)

ก้าหนดการ

โครงการพฒั นาผลติ ภัณฑใ์ หม่ น้าพริกปลาแดดเดยี ว สู่สินคา้ โอทอป

ต้าบลอปิ ัน อา้ เภอพระแสง จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี

วันท่ี 30 เดือนตลุ าคม พ.ศ. 2564

ณ องค์การบรหิ ารสว่ นตา้ บลอิปัน อา้ เภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลา 08.30 - 08.45 น. ลงทะเบยี น
เวลา 08.45 – 09.00 น. พธิ เี ปิดโครงการพฒั นาผลิตภัณฑใ์ หม่ น้าพริกปลาแดดเดียว สสู่ นิ ค้าโอทอป
ต้าบลอิปัน อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย คุณกมล ศรีสมโพด
เวลา 09.00 – 10.00 น. (รกั ษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลอปิ ัน)
บรรยายความรเู้ บืองต้น เกย่ี วกับการแปรรปู ผลติ ภัณฑ์ น้าพริกปลาแดดเดยี ว
เวลา 10.00 – 10.15 น. โดย ดร.พสุวดี จนั ทรโ์ กมุท
เวลา 10.15 – 12.00 น. รบั ประทานอาหารว่าง
บรรยายเรือ่ ง การยกระดับผลติ ภณั ฑ์และเพิ่มศกั ยภาพสินค้าโอทอป
เวลา 12.00 - 13.00 น. โดย ดร.พสุวดี จนั ทรโ์ กมทุ
เวลา 13.00 – 14.00 น. รบั ประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14.00 - 14.15 น. ฝึกปฏิบัตแิ ปรรูปผลิตภัณฑ์ นา้ พริกปลาแดดเดียว โดย ดร.พสวุ ดี จนั ทร์โกมุท
เวลา 14.15 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00 – 15.30 น. ฝกึ ปฏบิ ัตแิ ปรรูปผลติ ภัณฑ์ นา้ พริกปลาแดดเดยี ว โดย ดร.พสวุ ดี จนั ทร์โกมุท
ปิดการอบรม


Click to View FlipBook Version