The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการสอนที่ ๑ คำควบกล้ำ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nattakarn sorntako, 2019-11-27 04:51:10

แผนการสอนที่ ๑ คำควบกล้ำ

แผนการสอนที่ ๑ คำควบกล้ำ

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ี่ ๑

วิชา ภาษาไทย หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี ๑ ชอ่ื หน่วย : พลงั งานคอื ชีวิต
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓
เร่อื ง : การอา่ นคา้ ท่เี ป็นค้าควบกล้า เวลา ๓ ช่ัวโมง โรงเรียนบา้ นนกงาง

ครูผสู้ อน นางสาวณัฐกาญจน์ สอนตะโก

๑. สาระสาคัญ

การอา่ นและเขยี นคา้ ควบกล้าที่ถกู ต้อง การรคู้ วามหมายของคา้ ท้าให้การใชก้ ระบวนการอา่ นในการ
แสวงหาความรู้ ความคิดของนักเรียนมปี ระสิทธิภาพ กล้าคิด กล้าแสดงออกอยา่ งมเี หตุผล สามารถสอ่ื สารดว้ ย
การพดู การเขยี นได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

๒. ตัวชว้ี ัด/ผลการเรียนรู้

ท๑.๑ ป.๓/๑ อา่ นออกเสยี งคา้ ข้อความ เร่ืองสนั้ ๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถ้ กู ต้อง คล่องแคลว่
ท๑.๑ ป.๓/๒ อธิบายความหมายของค้าและข้อความที่อ่าน
ท๑.๑ ป.๓/๓ ตั้งค้าถามและตอบค้าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเร่ืองท่อี ่าน
ท๑.๑ ป.๓/๔ ลา้ ดับเหตุการณแ์ ละคาดคะเนเหตุการณจ์ ากเรื่องทอ่ี า่ นโดยระบเุ หตุผลประกอบ
ท๑.๑ ป.๓/๕ สรุปความร้แู ละข้อคดิ จากเร่ืองที่อา่ นเพอ่ื น้าไปใช้ในชวี ติ ประจ้าวัน
ท๑.๑ ป.๓/๖ อา่ นหนงั สอื ตามความสนใจอยา่ งสม้่าเสมอและน้าเสนอเร่ืองที่อ่าน
ท๑.๑ ป.๓/๗ อา่ นขอ้ เขยี นเชงิ อธิบายและปฏบิ ัติตามคา้ สง่ั หรอื ขอ้ แนะนา้
ท๒.๑ ป.๓/๒ เขียนบรรยายเก่ียวกบั สง่ิ ใดส่ิงหน่ึงได้อย่างชัดเจน
ท๒.๑ ป.๓/๖ มมี ารยาทในการเขียน
ท๓.๑ ป.๓/๕ พดู ส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ท๓.๑ ป.๓/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู
ท๔.๑ ป.๓/๑ เขียนสะกดคา้ และบอกความหมายของค้า
ท๔.๑ ป.๓/๓ ใช้พจนานกุ รมคน้ หาความหมายของค้า
ท๕.๑ ป.๓/๔ ทอ่ งจ้าบทอาขยานตามท่ีกา้ หนดและบทรอ้ ยกรองทมี่ คี ุณค่าตามความสนใจ

๓. เนอ้ื หา/สาระการเรยี นรู้
ดา้ นความรู้ (K)
- การอา่ นออกเสยี ง อา่ นคา้ ข้อความ และตอบค้าถาม/บทรอ้ ยกรอง

- การอ่าน การเขียนสะกด และความหมาย/ตอบคา้ ถามจากเรอื่ งท่ีอา่ น
- การอ่านและเขียนสะกดค้า/ค้าควบกล้า

ด้านทกั ษะกระบวนการ (P)

- การฟงั จับใจความสา้ คญั
- การพดู แสดงความคิดเห็น
- การวางแผนเขียนบรรยาย
- การสงั เกตเปรยี บเทียบ
- การรวบรวมค้า/ขอ้ มูล
- การท้างานกลุ่ม

ดา้ นเจตคดิ (A)

- เรียนภาษาไทยอย่างมีความสขุ

๔. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

๑. มวี นิ ัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุง่ มนั่ ใจการท้างาน

๕. จดุ ประสงคก์ ารจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง

เมอ่ื ผู้เรียนเรยี นจบบทนี้แลว้ ผเู้ รียนสามารถบอกถึงหลกั การอ่านบทร้อยกรอง รวบรวมคา้
ควบกลา้ และจดั กลมุ่ ได้ พร้อมบอกวิธสี งั เกตค้าควบกล้าและท้างานเป็นกล่มุ ได้

จุดประสงค์นาทาง

เมอ่ื ผเู้ รียนเรียนจบบทนแี้ ล้ว ผเู้ รียนสามารถ
๑. อา่ นบทร้อยกรองได้
๒. รวบรวมคา้ ควบกล้าและจัดกลุ่มได้
๓. บอกวธิ สี งั เกตค้าควบกลา้ ได้
๔. ทา้ งานเป็นกลมุ่ ได้

๖. กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้ (ช่วั โมงที่ ๑ – ๓)
๑. ขน้ั นาเขา้ ส่บู ทเรียน

ช่วั โมงที่ ๑
๑.๑ ครูสนทนากับนกั เรยี นโดยการสันทนาการเพอื่ ทดสอบความพร้อมของนักเรียน
๑.๒ ครสู นทนากับนักเรยี นพรอ้ มท้าทา่ ทางประกอบบทร้องเล่น “รี รี ขา้ วสาร”

๒. ขัน้ สอน

๒.๑ ครตู ดิ แผนภมู ิบทร้อยกรอง “คา้ ควบกล้า ทีม่ ีตวั ร ล ว” ครูอ่านบทรอ้ ยกรองใหน้ ักเรยี น
ฟัง 1 รอบ แลว้ อ่านน้า นกั เรียนอา่ นตามทลี ะวรรคจนจบ นกั เรียนอ่านพร้อมกัน อ่านกล่มุ ยอ่ ยสลบั กนั ทลี ะ
กลุ่มๆ ละบท ต่อเนอื่ งกันจนจบ

๒.๒ ครแู ละนักเรยี นร่วมสนทนาจากบทร้อยกรองทีอ่ ่านในประเด็น บทร้อยกรองน้ีกลา่ วถึง
เรือ่ งใดบ้างและมีวธิ กี ารอ่านให้ไพเราะได้อย่างไร (มกี ารเว้นวรรคการอา่ น ๒-๓ , ๓-๓ หรือ ๓-๒ , ๓-๓) ถา้ มี
การเว้นวรรคไมถ่ กู ตอ้ งจะมีปญั หาอย่างไรบา้ ง

ชว่ั โมงที่ ๒
๒.๓ ครูตง้ั ประเด็นคา้ ถามจากบทร้อยกรอง มีคา้ ใดบ้างท่เี ป็นค้าควบกล้า นักเรียนช่วยเลือก
และจัดหมวดหมู่ใหไ้ ด้มากที่สุด
๒.๔ นักเรยี น ลงมอื ปฏิบตั งิ าน ครูเดนิ ดูการท้างานของนกั เรยี นแตล่ ะกลมุ่ โดยไมแ่ ทรกแซง
แต่ใช้คา้ ถามกระตุ้นใหค้ ิด ไดแ้ ก่

- มวี ิธีสงั เกตคา้ ควบกลา้ อย่างไร
- มน่ั ใจได้อย่างไรวา่ เป็นคา้ ควบกล้า
- จะจดั หมวดหมู่ได้อยา่ งไร
- ร้ไู ด้อยา่ งไรวา่ เป็นหมวดหมูเ่ ดยี วกัน
- จดั แบบอืน่ ไดอ้ ีกไหม

๓. ขั้นสรปุ

ชว่ั โมงท่ี ๓
๓.๑ นักเรียนแตล่ ะกล่มุ นา้ เสนอผลงาน พรอ้ มให้เหตุผลประกอบในการจัดหมวดหมู่
๓.๒ ครูและนักเรียนรว่ มกันอภปิ รายสรุปส่ิงทีไ่ ด้เรยี นรใู้ นประเด็นต่างๆ เช่น ลกั ษณะคา้ ควบ
กล้า , การอา่ นออกเสยี งค้าควบกล้า และเกณฑก์ ารจัดหมวดหมู่คา้ ควบกล้า

๗. สื่อ/อปุ กรณ์การจัดการเรียนรู้

๑. บทร้องเลน่ “รี รี ข้าวสาร”
๒. บทร้อยกรอง “คา้ ควบกล้า ทมี่ ตี วั ร ล ว”

๘. เกณฑก์ ารประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์
- แบบประเมนิ การร่วมกิจกรรม - จดั หมวดหมู่ค้าได้
วิธกี าร - แบบประเมนิ การท้างานกล่มุ - บอกลักษณะการอ่านออกเสยี ง
- การร่วมกิจกรรม,ทา้ งานกลุม่ - แบบประเมินการพูด คา้ ควบกล้าไดถ้ ูกตอ้ ง
- การพูดแสดงความคดิ เห็น - แบบประเมนิ การอา่ น
- การอ่านออกเสียง
- การจัดหมวดหมคู่ า้
- การบอกลกั ษณะการอ่านออก
เสยี งคา้ ควบกล้า

๙. บนั ทึกหลงั สอน
๑. ปญั หาและอปุ สรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒. ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผสู้ อน
......................................................
(นางสาวณฐั กาญจน์ สอนตะโก)

บทรอ้ งเลน่ “รี รี ข้าวสาร”

บทร้อยกรอง
คาควบกล้า ทมี่ ีตัว ร ล ว

กลางคืนอยา่ ยนื นาน โดย อ.ณฐั พล ผาลพี ฒั น์
ฝูงลงิ ตีฉิ่งกลอง
ลาลับแล้วพลบั พลงึ สัตว์เล้ือยคลานอยขู่ า้ งคลอง
เปา่ ขลุ่ยอยา่ คยุ กัน ถอื ไม้พลองเข้ามาพลนั
เงนิ สลงึ อยา่ พึงขัน
วางหาบกม้ กราบพระ ให้อดกล้ันวนั กล้ากลืน
ตะไครส้ ิง่ ใดปน หากชนะอยา่ เหลงิ ตน
เครือ่ งกรองกข็ องไทย ใช้น้าฝนลา้ งให้ดี
หอยแครงแพงเต็มที ซื้อมาใหมใ่ ชข่ องฟรี
โชคไม่มที ี่ตรากตรา้
ควายขวดิ ให้คดิ หนกั ถอื จวกั ไปตกั แกง
แบกขวานราคาแพง ตัดไมแ้ ดงถอื แกวง่ มา
ควา้่ จานอยบู่ า้ นใหม่ น่งั ไกวเปลเห่ลกู ยา
ไขวค่ ว้าหาวิชา คนมคี า่ ไดว้ ่าความ


Click to View FlipBook Version