The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Panduan Pengurusan
Profil
Takwim
Jawatankuasa Unit

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NURFADZLEENA OSMAN, 2019-12-25 19:08:22

Buku Panduan Pengurusan & Takwim SMKDAR 2020

Panduan Pengurusan
Profil
Takwim
Jawatankuasa Unit

Buku
Panduan
Pengurusan

2020

NAMA :

INDEKS

MUKA SURAT KANDUNGAN

3 - 17
• ASPIRASI

18 - 32
• PROFIL SEKOLAH

33 - 59
• TAKWIM

60 - 73
• PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

74 - 79
• KURIKULUM

80 - 86
• HAL EHWAL MURID

87 - 100
• KOKURIKULUM

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

AJK PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
SMK DATO’ AHMAD RAZALI TAHUN 2020

Penasihat Puan Norwati binti Muhamad
Pengerusi Pengetua

Naib Pengerusi Puan Rozana binti Zainal Abidin
Penolong Kanan Pentadbiran

Puan Rodhiah binti Hj Saad
Penolong Kanan HEM
Puan Wan Razanah binti Wan Mohamad Zain
Penolong Kanan Kokurikulum

Ahli Jawatankuasa Puan Hanisuria binti Abd Ghani
Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa

Puan Norhayati binti Mohamed
Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Puan Chai Foong Teng
Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional

Encik Zairin Akmal bin Mohd Jemoner
Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan

Puan Noridayanti binti Nordin
Setiausaha Pentadbiran dan Kurikulum

Puan Siti Nurhuda binti Sanusi
Setiausaha Hal Ehwal Murid

Puan Sharifah binti Mohamad
Setiausaha Kokurikulum

Puan Nurfadzleena binti Osman
Penyunting

2

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

FALSAFAH
PENDIDIKAN

KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia

yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab,

berketerampilan dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

3

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

VISI

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik

Negara Sejahtera.

MISI

Melestarikan Sistem
Pendidikan yang Berkualiti

untuk
Membangunkan Potensi

Individu
bagi

Memenuhi Aspirasi Negara.

4

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI
5

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

Objektif PPM Aspirasi Utama
SistemPendidikan

KANDUNGAN Anjakan Utama
PPPM Transformasi Sistem
Pendidikan Negara

K

A

N ENAM LIMA ASPIRASI
D ASPIRASI MURID SISTEM PENDIDIKAN
U
MALAYSIA

N
G SETIAP MURID AKAN MEMPUNYAI…

A PENGETAHUAN
Setiap kanak-kanak akan dapat membaca dan menulis dan
mengira,menguasai mata pelajaran teras seperti

N AKSESMatematik dan Sains dab nenpunyai pengetahuan kukuh

mengenai Malaysia, Asia dan Dunia.
100% enromen merentas semua peringkat

P KEMAHIRAN BERFIKIR pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang tahun 2020.

Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat

P pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
KUALITIsebagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk

P menjana pengetahuan baru.
Negara dalam kelompok sepertiga teratas

M KEMAHIRAN MEMIMPIN dalam pentaksiran antarabangsa seperti
TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai

potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja

berkumpulan dan memgang peranan kepimpinan formal

2 EKUITIdan informal.
50% pergurangan dalam jurang pencapaian

0 KEMAHIRAN DWIBAHASA (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender
Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menjelang tahun 2020)

1 menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris PERPADUAN
digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan.
Sistem pendidikan akan menawarkan
3 ETIKA & KEROHANIAN

Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai
- kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan kepelbagaian.

membantu mereka , dengan berani membuat keputusan

2 yang tepat.

0 IDENTITI NASIONAL
KECEKAPANSetiap kanak-kanak tanpa mengira agama etnik atau

2 status sosioekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan

5 ANAK MALAYSIA. murid mengikut peruntukan sedia ada.

6

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI
7

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI
8

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI
9

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI
10

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI
11

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

DEFINISI PEMBELAJARAN ABAD 21

Merupakan satu bentuk pembelajaran yang memerlukan pelajar menguasai isi kandungan

sambil menghasilkan, mensintesis (penyataan atau penggabungan) dan menilai maklumat

daripada pelbagai mata pelajaran dan sumber-sumber yang luas dengan menghormati budaya

yang berbeza. Mereka diharap dapat mencipta, berkomunikasi, bekerjasama serta celik digital

selain mempunyai tanggungjawab sivik. Barnet Berry : Founder CEO Teaching Quality

ANJAKAN MINDA 4 PRINSIP
PEMIMPIN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN ABAD 21
pengajaran berpusatkan pelajar
1. Daripada berfokus kepada masalah kepada berfokus Pembelajaran berdasarkan
penyelesaian kolaboratif
Pembelajaran secara
2. Daripada menetapkan matlamat kepada orang lain kepada konstekstual
menjajarkan matlamat bersama Integrasi dengan masyarakat

3. Daripada memberi nasihat kepada menimbulkan CIRI-CIRI INSAN YANG
kesedaran DIHASRATKAN

4. Daripada tahu semua hal kepada rasa ingin tahu  Mendengar dan membuat
refleksi
5. Daripada megarah dan mendesak kepada mempengaruhi
 Bijak menyoal
6. Daripada mengkritik atau menghukum kepada  Fleksibel
menghargai atau memuji  Berkemahiran kritis dan

7. Daripada mengurus kepada upaya menguasai
 Yakin berkomunikasi
8. Daripada menyediakan penyelesaian kepada meneroka  Mengambil risiko
kemungkinan  Dahagakan ilmu
 Rasa ingin tahu yang
PERBEZAAN
mendalam
 Berintegriti
 Berkeperibadian tinggi
 Berani mencuba
 Menjana idea
 Berupaya membuat hubung

kait

PEMBELAJARAN ABAD KE-20 PEMBELAJARAN ABAD KE-21 CIRI-CIRI ABAD
KE 21
Berpusatkan guru Berpusatkan murid
 Menguasai subjek iaitu kandungan
Individu Kolaboratif
kurikulum
Memberatkan pengetahuan Memberatka kemahiran
 Mahir dan berketerampilan dalam
Secara Teori Praktikal dan amali
pedagogi
Pembelajaran dalam bilik darjah Pembelajaran di mana-mana
sahaja  Memahami perkembangan murid

dan menyayangi

 Memahami psikologi pembelajaran
 Memiliki kemahiran kaunseling
 Menggunakan teknologi

12

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

APA itu PLC? PRINSIP ASAS PLC
memastikan pembelajaran murid
Professional Learning Community (PLC) berdaya kolaborasi
merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara fokus kepada pencapaian
kolaboratif serta berterusan dalam membuat inkuiri atau kajian
tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid- ENAM DIMENSI PLC
murid mereka. kongsi kepimpinan
kongsi nilai dan visi
PLC merupakan sebahagian daripada Kualiti Guru di bawah NKRA pembelajaran kolektif dan aplikasi
untuk meningkatkan pengajaran guru dan pembelajaran murid di kongsi amalan peribadi
sekolah-sekolah di seluruh negara. struktur
hubungan
PLC merupakan salah satu usaha kolektif staf di sekolah dengan
menumpukan kepada:

 menggunakan kemahiran dan pengetahuan guru.
 membina hubungan yang berkualiti
 mempunyai program yang sangat berfokus
 menggerakkan sumber-sumber sedia ada
 berkongsi kepimpinan

STRATEGI
PLCPLC berteraskan 5 strategi sebagai usaha menyokong dan memperbaiki

pencapaian murid dan sekolah.

5 strategi tersebut adalah seperti berikut:

LESSON PEER LEARNING TEACHING SHARING VIDEO CRITIQUE
STUDY COACHING WALK SESSION

STRATEGI PLC DESKRIPSI

Belajar Secara Berjalan Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan
LEARNING WALKS pengajaran guru lain dan aktiviti bilik darjah dengan
menggunakan protokol atau fokus yang spesifik

Bimbingan Rakan Sebaya Guru Secara sistematik memerhatikan pengajaran guru lain
atau Pembimbing Instruksi dengan menggunakan kitaran pra konferens,
PEER COACHING pemerhatian, dan pasca-konferens

Belajar Menggunakan Rancangan Sekumpulan guru secara usaha sama membina satu

Pengajaran Harian rancangan pengajaran; diikuti dengan pengajaran/

LESSON STUDY memerhatikan pengajaran,membuat penambahbaikan.

Sesi Perkongsian Guru Sekumpulan guru bertemu secara kerap untuk berkongsi
TEACHER SHARING SESSIONS amalan pengajaran terbaik

Kajian Video Pengajaran Guru Menonton dan berbincang klip video pengajaran guru.
VIDEO CRITIQUES

13

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

K

e Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan

mpengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan
a refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
h dan berupaya mencipta sesuatu.

i

r

a

n Apa itu KBAT? Tujuan diperkenalkan KBAT:
B

eM
re
f 1. Mengnubah amalan hafalan kepada
i pemaghaman.
k 2. pMmeeennngiibunleagtiakdhaautnkaanmn. e(tlnaechbiaiphptabk)aenseydakaraannalisa,
i 3. Mewaajarkan penyelesaian dan penemuan.
r 4. Dipehrlukan untuk penyiasatan saintifik.
A
Preranan GURU untuk KBAT a

am
sM
a
Ting 21temas.. Memastikan murid aktif dalam PdP l 1. Ubah cara berfikir
Memberi peluang kepada murid a 2. Ubah cara menyoal
berbincang, bertanya dan memberi n 3. Ubah cara memotivasi
pendapat. h

g 3i. Mempelbagaikan strategi a menekankan aktiviti

i 4k. Mengemukakan sboearlfaiknirypaandgamaeramsbtiinnag,afgi. hands-on.
ia memimpin serta 4. Ubah jenis tugasan
5. Ubah cara pentaksiran
an l 6. Ubah cara komunikasi
lm
au a PETUA untuk GURU
hr
ke21ida.. BDTieenrkymanatiatklkaPamneandtye(donigamalainnntjaeSluaosnat(lumaknumrYiedannmcgaepmBaaei hrtnekukajemusaiananptaeryteanntgu)
pu43kt.. p
dimaksudkan)
Ringkas (dinyatakan dengan perkataanayang mungkin)

Memprovokasi pemikiran (meransang pdemikiran dan
a i bertindak balas)
a
y5f. Menyoal siasat (melibatkan urutan ataupsoalan yang
ad
a6a. membimbing dan terperinci) e
nl
nu7Pma. Skop Terhad (soalan yang bercapah akman
mengelirukan)
Disesuaikan dengan tahap kelas (wajarahdan berbeza)

a 1. Merancang soalan sesuai yang
td m memberikan arah kepada tajuk
uP pengajaran.
KeksMilapan Umum ketika Proses Penyoalanan
2. Bina soalan yang jelas dan spesifik,
me . 3. Masa tunggu; diam, dengar dan tunggu
1e. eribmpdsTTTaiaaamdnnnayyyalaaa.amtsseoorkaalaellaalluannsbhk.aeanmnyyuaadkkiasenopaamldaeannpjpaeawldaaajbamrnyyaaasMeninnasgeynapdnaignrid. ai
n sekurang-kurangnya 5-10 minit untuk
2g.
3a. murid memberi respon.
p 4. Kekalkan fokus perbincangan
5. Rangsang perbincangan dgn soalan
4l . eTanya soalan yang sukar terlalu awal. g
5i . lTanya soalan yang tidak ada kaitan. k yang dapat mencungkil jawapan.
6k. uSelalu tanya jenis soalan yang sama. a 6. Cuba libatkan sebanyak mungkin dlm
7a. aTidak memberi masa untuk murid berftikir
s nsebelum menjawab soalan. perbincangan.
7. Jangan kemukakan soalan YA/TIDAK

kerana tidak merangsang kepada
pemikiran.
8. Jangan kemukakan soalan yang tidak

ig k jelas, kabur atau dibawah keupayaan
kk a murid.
n
a e t
n p a
a
pd h
ea a
nm p
gu k 14

er e
ti s
ad

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

PETA
PEMIKIRAN

Peta bulatan membantu aktiviti sumbang saran dan menyenaraikan semua yang diketahui
tentang perkara atau idea tertentu supaya perkara tersebut boleh diteroka.

Peta Buih membantu menerangkan sesuatu perkara atau idea dengan menyenaraikan kata
adjektif (kualiti, sifat atau ciri) supaya boleh menerang dan memahami sesuatu dengan
lebih baik.

Peta Buih Berganda menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara dua perkara atau
idea supaya dapat membezakan kedua-duanya dengan membanding
dan membeza.

Peta Alir membantu menyenaraikanlangkah-langkah yang terlibat dalam sesuatu proses
supaya dapat memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sesuatu.

Peta Dakap membantu memecahkan sesuatu kepada ciri-ciri selanjutnya
supaya dapat memahami cara sesuatu benda berfungsi.

Peta Pelbagai Alir membantu melakarkan sebab dan akibat sesuatu peristiwa agar boleh
memahami akibat tindakan-tindakan yang diambil dan cara untuk mengubahnya.

Peta Pokok membantu menyusun maklumat supaya berada dalam kumpulan yang berbeza
agar boleh memahami maklumat tersebut dalam gambaran besar secara menyeluruh.

Peta Titi membantu menyenaraikan beberapa pasangan butiran yang berkaitan antara
satu sama lain supaya dapat memahami perkara-perkara di dunia yang mempunyai
hubungan yang serupa (analogi)

15

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

Masa Instruksional Mengenal pasti/mengurangkan gangguan seperti hebahan,
ialah masa sebenar yang spot-check, latihan, mesyuarat, murid bantu kerja guru,
digunakan untuk pelaksanaan PdP sikap lewat dan sebagainya.
yang berkesan tanpa sebarang
gangguan. Memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik
darjah.
KATEGORI MASA INSTRUKSIONAL SEKOLAH
Mengurangkan kerja luar yang tidak berkaitan serta elakkan
KATEGORI PENJELASAN masa yang panjang untuk majlis/program.

MASA PERSEKOLAHAN Jumlah masa murid hadir ke sekolah Pengajaran dan pembelajaran berjalan mengikut
(Allocated Schooling Time) perancangan (guru mengajar murid belajar).

MASA BILIK DARJAH Jumlah masa murid berada dalam Meningkatkan peluang belajar murid-murid.
(Allocated Class Time) kelas (tidak termasuk waktu rehat,
pertukaran kelas, waktu makan Mengadakan pembelajaran yang bermakna serta
tengahari dan lain-lain) penguasaan pedagogi yang tepat dan berkesan.

MASA INSTRUKSIONAL Jumlah masa yang digunakan untuk Mengatasi masalah displin dan sikap murid serta mengawal
(Instructional Time) instruksional (tidak termasuk tumpuan/fokus murid terhadap pembelajaran.
gangguan, pengurusan rekod dan lain-
lain) Empowerment mengikut situasi/keadaan dengan
pemantauan dan penilaian guru secara berterusan.
MASA PEMBELAJARAN Jumlah masa instruksional iaitu murid
AKADEMIK memberikan perhatian dan menerima Pemilihan guru bersesuaian mengikut mata pelajaran sama.
(Academic Learning Time) pengajaran pada tahap penguasaan
tertentu serta berlakunya pembelajaran Arahan-arahan perlu jelas dan tepat.
berkesan dan bermakna
Jual beli jadual waktu pengajaran.

Modul guru ganti jika tidak dapat hadir/mengadakan kelas
tambahan.

KATEGORI GANGGUAN MASA INSTRUKSIONAL
SEKOLAH

BIL FAKTOR KELOMPOK CONTOH GANGGUAN
GANGGUAN

Guru Tiada Guru tiada disekolah, guru ada disekolah tetapi tidak berada di
dalam kelas, tidak cukup guru, guru hadir
kursus atau tugas luar, menduduki peperiksaan, aktiviti
kokurikulum/sukantara.

Faktor Gangguan Fizikal Pengumuman dari pembesar suara, susun atur kelas atau sekolah,
prasarana sekolah dan persekitaran.
1 Pengurusan
Guru cuti sakit, cuti kecemasan, hal-hal peribadi, kesediaan guru
Sekolah Gangguan Luar mengajar dan melaksanakan tugas sampingan.

Jangka

Gangguan Ad-hoc Menghadiri mesyuarat dipanggil ke pejabat, menghadiri kursus,
taklimat peperiksaan, menjalankan tugas sebagai jurulatih utama
dan sambutan lawatan pelawat.

2 Faktor Kualiti pembelajaran murid Kesediaan murid belajar, kualiti guru, Proses PdP, sikap guru, guru
Instruksional Kualiti pengajaran guru bukan opsyen, kompetensi guru dan kesediaan guru mengajar.

Guru

16

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 ASPIRASI

A

P

A DASAR MEMARTABATKAN
I

T BAHASA MALAYSIA
U

D MEMPERKUKUH
A
S BAHASA INGGERIS

A

R

M

B

M

M

B

I

MATLAMAT ? Berdasarkan ketetapan tersebut,
terdapat tiga alternatif bagi PdP Sains
M dan Matematik di sekolah:
Matlamat dasaer MBMMBI adalah untuk
mewujudkan mmasyarakat yang menguasai BM

dan BI dan dalam sistem pendidikan negara. i. PdP Sains dan Matematik dalam
Fokus kepada rBM dan BI bertujuan melahirkan Bahasa Malaysia, bahasa Cina atau
masyarakat yatng bersatu-padu dan Bahasa Tamil (mengikut jenis sekolah)
mewujudkan baangsa Malaysia yang berdaya
saing di peringbkat dunia. ii. PdP Sains dan Matematik dalam
Matlamat ini sealaras dengan pelaksanaan Bahasa Inggeris dan
DASAR MBMMtBI untuk melahirkan murid yang
fasih dan yakink menggunakan BM dan BI. iii. PdP Sains dan Matematik dalam
dwibahasa

a

n

B 8 STRATEGI PELAKSANAAN

M

b 1 Mentransformasikan Kurikulum Bahasa
e Malaysia dan Bahasa Inggeris
r
m 2 Memantapkan Kompetensi Guru Bahasa
a OBJEKTIF Malaysia dan Bahasa Inggeris
Objektif Daskar MBMMBI adalah untuk:
s 3 Menempatkan Guru Bahasa Malaysia dan
1. Meningkuatkan penguasaan murid Bahasa Inggeris mengikut Opsyen
dalam BdM dan BI;
2. Menyedmiakan guru BM dan BI 4 Menggunakan khidmat Pakar, Perunding
mengikuet opsyen yang mencukupi dan Pembantu Guru
dan menl ingkatkan kompetensi
guru BMe dan BI; Memperluas Penggunaan Bahan dan
3. Meningkt atkan infrastruktur dan 5 TMK dalam PdP Bahasa Malaysia dan
bahan saokongan dalam PdP BM
dan BI k Bahasa Inggeris
4. Meningkkatkan penggunaan BM dan
BI dalama aktiviti luar bilik darjah. 6 Memperluas Publisiti dan Kempen
Pengukuhan Bahasa

7 Meningkatkan Penyertaan Murid dalam
Aktiviti Bahasa di Luar Bilik Darjah

8 Melaksanakan Pentaksiran dan
Pelaporan Keperihalan Pencapaian Murid

n

B

M

p

a

d 17

a

t

e

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

PROFIL

NAMA SEKOLAH : SMK DATO’ AHMAD RAZALI
KOD SEKOLAH : BEA 4618
KATEGORI SEKOLAH : GRED B
ALAMAT SEKOLAH : JALAN 13A, AMPANG JAYA,

NO. TELEFON 68000 AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN
EMAIL SEKOLAH : 03-42511650
FACEBOOK SEKOLAH : [email protected]
: https://www.facebook.com/smkdarofficial/

LENCANA SEKOLAH:

COGAN KATA : BERTEKAD. BERUSAHA. BERJAYA.

TAGLINE SEKOLAH :

18

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

MISI DAN VISI SMK DATO’ AHMAD RAZALI

MISI

SMK Dato’ Ahmad Razali mengupayakan sistem
pendidikan yang berkualiti dan berkesan untuk

melahirkan insan cemerlang
dari segi intelek, afektif, konatif, dan sosial

menjadi generasi yang dapat
menjamin kesejahteraan bangsa dan negara.

VISI

SMK Dato’ Ahmad Razali melestarikan satu
sistem pendidikan berkualiti merangkumi
kepimpinan, pengurusan organisasi, kurikulum,

kokurikulum dan sukan,
hal ehwal murid

serta pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan bagi membangunkan potensi murid

dalam memenuhi aspirasi negara.

19

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH
SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali (SMKDAR) yang terbina
di atas tanah berkeluasan 28800 meter persegi telah mula beroperasi pada 4 Januari
1999. Pada ketika itu, SMKDAR adalah di bawah pimpinan Puan Hajah Petri Noor
Jaliah binti Megat Adnan sebagai pengetua dengan kekuatan 9 orang guru serta 287
orang murid. SMKDAR yang berlokasi 5 kilometer dari Bandaraya Kuala Lumpur,
mengambil nama mantan Menteri Besar Selangor yang menjadi penghulu ketiga
mukim Ampang selama 18 tahun iaitu Tan Sri Haji Ahmad Razali bin Mohamed Ali.

SMKDAR telah 17 tahun berdiri gagah melahirkan modal insan yang
memperoleh kecemerlangan dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah di
bawah kepimpinan lima orang pengetua yang pernah menerajui sekolah ini.
Antaranya ialah:
1. Pn. Hajah Petri Noor Jaliah binti Megat Adnan (Januari 1999 – Mac 2008)
2. Pn. Hajah Shamsiah binti Ahmad Jupri (Julai 2008 – Disember 2011)
3. Pn. Zaiton binti Ibrahim (Disember 2011 – Ogos 2012)
4. Pn. Siti Zaharah binti Kadir (Ogos 2012 – Mei 2016)
5. Pn. Norwati binti Muhamad (Mei 2016 hingga kini)

20

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH
LENCANA SEKOLAH

Lencana sekolah merupakan suatu perisai yang bertakhtakan dengan cogan kata sekolah iaitu
“Bertekad, Berusaha, Berjaya”.

Nama sekolah tertulis pada sebelah bawah perisai. Kedua-dua belah perisai tersebut diapit
dengan bendera dua jalur : jalur merah dan kuning. Di lencana ini juga terdapat lambang-lambang
seperti sekuntum bunga raya, 3 gegelung bertindan, anak panah dan sebuah buku terbuka.

WARNA

LAMBANG

21

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

LAGU SEKOLAH
Kami pendukung
Warisan zaman
Cekal menuju
Kecemerlangan

Generasi
Yang penuh visi
Bertekad, berusaha
Hingga berjaya

Ilmu adalah
Penyuluh hidup
Agama ditatang
Bangsa dijulang
Kami umpama
Mustika bangsa
Bergerak maju
Tuju wawasan

SMK Dato’ Ahmad Razali
Kebanggaan kami

SMK Dato’ Ahmad Razali
Kebanggan kami

Jasamu tetap di hati
Jasamu tetap...di hati

Lagu/ Lirik: Julfekar
Susunan Muzik: Belle

22

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

IKRAR GURU DAN MURID

23

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

PIAGAM PELANGGAN

GURU DAN KAKITANGAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ AHMAD RAZALI AKAN:

Mengawal dan menghayati Pengurusan Sekolah Berkesan serta peka terhadap keperluan-
keperluan pelanggan secara berterusan dengan:

 Memastikan semua murid
mendapat layanan yang sama dan
 pendidikan yang sempurna selaras
 dengan Falsafah Pendidikan

Memberi perkhidmatan kaunter Kebangsaan.
 yang cekap dan mesra.

Bersedia berkhidmat pada Semua surat rasmi diambil
bila-bila masa yang tindakan dalam tempoh
yang ditetapkan.
diperlukan untuk kebaikan

murid dan sekolah.

Sentiasa bekerjasama dan Bekerjasama dengan
menjalinkan hubungan semua pihak, badan
kerajaan, badan berkanun
yang baik dengan ibu bapa dan swasta, pemimpin-
dan penjaga murid demi pemimpin tempatan dan
kecemerlangan masyarakat setempat ke
pendidikan. arah pendidikan sekolah.

24

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

KPI 2020
SMK DATO’ AHMAD RAZALI

PENGURUSAN & PENTADBIRAN KPI
LADAP sebelum Mei
Mata CPD Guru 100%
KURIKULUM > 42
GP SPM (Sekolah)
HAL EHWAL MURID 4.85
Kehadiran Murid Sekolah
Disiplin Murid 87%
KOKURIKULUM 2.60
Kehadiran
PAJSK 58%
2.84

25

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

PAKEJ MATA PELAJARAN
TINGKATAN 1, 2, DAN 3

SUBJEK ELEKTIF

TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 SUBJEK TERAS

A RBT A A • Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
ASK ASK • Matematik
• Sains
BB B • Pend. Islam/Moral
• Sejarah
ASK • Geografi
• PJPK
CC C • Pend. Seni Visual

D D RBT D RBT

RBT

EE E

5 ASK - 2 5 ASK - 2 5 ASK - 2
RBT - 3 RBT - 3 RBT - 3

26

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4

PAKEJ

STEM 1 • Bahasa Melayu • Fizik
• Bahasa Inggeris • Kimia
• Matematik • Biologi
• Pendidikan Islam/Moral • Matematik Tambahan
• Sejarah

STEM 2 • Bahasa Melayu • Fizik
• Bahasa Inggeris • Biologi
• Matematik • Sains Sukan
• Pendidikan Islam/Moral • Matematik Tambahan
• Sejarah

STEM 3 • Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani • Sains Komputer
• Bahasa Inggeris dan Pendidikan • Matematik Tambahan
Sastera dan • Matematik Kesihatan • Sains Rumah Tangga
Kemanusiaan 1 • Pendidikan Islam/Moral
• Sejarah • Prinsip Perakaunan
Sastera dan • Perniagaan
Kemanusiaan 2 • Bahasa Melayu • Ekonomi
• Bahasa Inggeris
Sastera dan • Matematik • Pendidikan Seni Visual
Kemanusiaan 3 • Pendidikan Islam/Moral • Tassawur
• Sejarah
• Sains • Pendidikan Seni Visual
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Matematik
• Pendidikan Islam/Moral
• Sejarah
• Sains
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Matematik
• Pendidikan Islam/Moral
• Sejarah
• Sains

27

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 5

TINGKATAN 5

BIL SUBJEK TERAS
SUBJEK ELEKTIF

• Bahasa Melayu

• Bahasa Inggeris

• Fizik • Matematik
• Pendidikan Islam/Moral
1 A • Kimia • Sejarah
• Biologi • Pendidikan Sivik

• Matematik Tambahan Kewarganegaraan

(Tingkatan 5 sahaja)

• PJPK

• Matematik Tambahan

2 B • Prinsip Perakaunan • Bahasa Melayu

• Sains Komputer • Bahasa Inggeris

• Ekonomi • Matematik
3 C • Perniagaan • Pendidikan Islam/Moral
• Sejarah
• Sains Sukan • Sains

• Sains Rumah Tangga • Pendidikan Sivik

4 D • Pendidikan Seni Visual Kewarganegaraan
(Tingkatan 5 sahaja)
• Tasawwur Islam
• PJPK

5 E • Pendidikan Seni Visual

28

BENGKEL SRT Blok C 4A (BM T4) 5A (BM
(Tingkat 1)
Tingkat 3
BENGKEL RBT
(Tingkat Bawah) Tingkat 2 Makmal Sains 1

Tingkat 1 Tangga
Tingkat
Bawah Makmal Biologi

Bilik GEO
Kebudayaan

Blok B SBC 4C (MATE T4) Bilik Fail SBC SBC SBC 4D SB
SBC 1A (BM T1) Moral 1 Moral 2 (SEJ T4)
Tingkat 3
SBC 1B SBC 1C SBC 1D
Tingkat 2 (BI T1) (MATE T1) (SEJ T1)

Tingkat 1 Pejabat Bilik Gerakan Bilik GKM

Tingkat Bilik Bilik Bilik SBC 2A (BM T2) SBC 2B Stor
Disiplin (BI T2) Koop
Bawah Pengawas Kesihatan

Blok A SBC 2E (PI T2) SBC
Tingkat 3

Tingkat 2 SBC 3A (BM T3) SBC

Tangga Stor
Tingkat 1 SPBT

Tingkat Bilik Kaunse
Bawah

PELAN SBC DA

TANGGA

M T5) 5E (PI T5) 5D (SEJ T5) 5C (MATE T5) 5B (BI T5) 4B (BI T4)
Makmal Sains 2
Bilik Persediaan Bilik Makmal Sains 3 Tandas
Makmal Fizik Persediaan
Bilik Persediaan SBC PSV2 Makmal Kimia Tandas
Bilik Tandas
O T3 / SS / Kedai Persediaan SBC Pend. Seni
PK1 Buku Visual (PSV1)
Makmal Komputer

TANGGA

BC 4E (PI T4) SBC 4F BILIK
KASPA
L (SBC KM/SI) Bilik SPBT

SBC 1E A GEO Tandas (P)
(PI T1) T1&T2
L Surau An Tangga Tandas (L)
BILIK U
MP CETAK
A Nisa
N
Bilik Stor
Kokurikulum
Sukan

TANGGA

2D (SEJ T2) SBC 2C (MATE T2) Dewan Tandas

C 3B (BI T3) SBC 3C (MATE T3) SBC 3D (SEJ T3) SBC 3E (PI T3) Surau Bilik Wuduk
eling
Bilik Guru Tandas Tandas
Guru (P) Guru (L)
L
Bilik Wuduk
A Koperasi Bilik Pusat Sumber
L Media
U
A

N

AN BILIK KHAS

29

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

BUDAYA KERJA SEKOLAH

01 Memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan
02 Kebangsaan, Matlamat, Misi dan Visi Kementerian
03 Pendidikan Malaysia.
Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah.
04 Jabatan, dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
05 Menentukan objektif setiap tugas.

06 Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan
07 berpasukan.
08 Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan
amanah.
09
Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
10
11 Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.
12
Mengamalkan sikap perkhidmatan penyayang.

Kepimpinan melalui teladan.

Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.

Berusaha mempertingkatkan ilmu dan
kemahiran.

Kerja adalah ibadah.

30

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali

RANGKAIAN LAMAN WEB

MODUL PENGURUSAN SEKOLAH (EMIS)
https://emisonline.moe.gov.my

MODUL PENGURUSAN GURU (eOPERASI)
https://eoperasi.moe.gov.my

MODUL PENGURUSAN MURID (APDM)
https://apdm.moe.gov.my

SISTEM SAHSIAH DIRI MURID (SSDM)
https://ssdm.moe.gov.my

SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (SAPS)
https://sapsnkra.moe.gov.my

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI SUKAN DAN
KOKURIKULUM (PAJSK)

https://pajsk.moe.gov.my
SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA

(HRMIS)
https://hrmis2.eghrmis.gov.my/

GOOGLE CLASSROOM
portal.moe.edu.my
(Log Masuk Guru : g-********@moe-dl.edu.my)

SISTEM PENGURUSAN LATIHAN (SPLKPM)
https://splkpm.moe.gov.my

31

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 PROFIL SEKOLAH
32

BAHAGIAN 1
TAKWIM SEKOLAH

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2020 31.01.2020 19 11
01.02.2020 29.02.2020 20
01.03.2020 13.03.2020 10

JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1

14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7 9
01.04.2020 30.04.2020 22
01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23.05.2020 07.06.2020 16 2

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN
PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

08.06.2020 30.06.2020 17 7
01.07.2020 24.07.2020 18

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 1

25.07.2020 02.08.2020 9

2 03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21

01.10.2020 31.10.2020 21 16
01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN 6

21.11.2020 31.12.2020 41

34

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

CUTI UMUM 2020

JANUARI FEBRUARI

Tahun Tahun Baharu Cina Hari Thaipusam
Baharu
SABTU
RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN
8
1 23 24 25 26 27

 Cuti ganti hari Isnin

MEI Hari Nuzul Al-Quran Hari Raya Aidilfitri
Wesak
Hari AHAD ISNIN KHAMIS JUMAAT AHAD ISNIN SELASA
Pekerja KHAMIS
10 11 21 22 24 25 26
JUMAAT 7

1

 Cuti ganti hari Isnin  Cuti ganti hari Selasa

JUN JULAI OGOS Hari
Kebangsaan
Hari Keputeraan Hari Raya Awal Muharam
YDP Agong Aidiladha KHAMIS
KHAMIS
SABTU JUMAAT 31
20
6 31

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Hari Malaysia Maulidur Rasul Hari Deepavali
RABU
KHAMIS JUMAAT SABTU ISNIN
16
29 13 14 16

DISEMBER

Hari Keputeraan Hari Krismas
Sultan Selangor
JUMAAT
JUMAAT
25
11

Cuti umum Cuti yang diperuntukkan oleh KPM

35

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

36

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PEGAWAI PYD 1 PEGAWAI PENILAI 2
PENILAI 1 (PN NORWATI BINTI MUHAMAD)

PENGETUA  ROZANA BINTI ZAINAL ABIDIN  HANISURIA BINTI ABD GHANI
 RODHIAH BINTI HJ SAAD  NORHAYATI BINTI MOHAMED
 WAN RAZANAH BINTI WAN MOHAMAD  CHAI FOONG TENG

 ZAIN MUKHIAR  ZAIRIN AKMAL BIN MOHD
 MOHD ESAH BIN UTIS JEMONER
PENOLONG  HANISURIA BINTI ABD GHANI  RUSWATI BINTI SULAIMAN
 NORHAYATI BINTI MOHAMED  MOHD SUFIAN BIN ROSSLEE
 CHAI FOONG TENG  AZLINDA BINTI ABDUL AZIZ
 HIE MEE FOONG  HAYATI BINTI HASSAN
 TEE LEE HARH  HIE MEE FOONG
 SHARIFAH AZLINA BINTI SYED  JANIZA BINTI JAAFAR
 NAZIHAH BINTI IDRIS  KATIJAH BINTI ANWARALI KHAN
NOOR HAFIZAH BINTI ISMAIL  KHAIRUNNISA BINTI ABD HAMID

KANAN, GKMP  MOHD SHAHRUL REEZA BIN SABRY  MAISARAH BINTI ALIAS
 MASLINA BINTI ZAINAL ABIDIN
SAINS DAN  SITI NURHUDA BINTI SANUSI  MD KHAIRUL AMRI BIN MD ZAIN
 MOHD ESAH BIN UTIS
MATEMATIK, &  KHAIRUNNISA BINTI ABD HAMID  MOHD FARIDHAFIZAL BIN

GKMP  KATIJAH BINTI ANWARALI KHAN IBRAHIM
 MOHD ROZI BIN AB RAHMAN
KEMANUSIAAN  NORAINI BINTI HAMIM  MOHD SHAHRUL REEZA BIN

 NORMAIZA BINTI RAHMAN SABRY
 NAZIHAH BINTI IDRIS
 MAISARAH BINTI ALIAS  NOOR HAFIZAH BINTI ISMAIL
 NOOR HAFIDZAH BINTI
 NORIDAYANTI BINTI NORDIN
JALALUDIN
 ZAIRIN AKMAL BIN MOHD JEMONER

 SITI ALIFAH BINTI ABD RAHMAN

 NURMAIRA BINTI ISMAIL

 AZLINDA BINTI ABDUL AZIZ

 NURUL EFFENDY BIN OSMAN

 RUSWATI BINTI SULAIMAN  NOR ASIAH BINTI MAT ZAIN

 MOHD SUFIAN BIN ROSSLEE  NOR SURIA BINTI ABDUL AZIZ

 HAYATI BINTI HASSAN  NORAINI BINTI HAMIM

 MOHD FARIDHAFIZAL BIN IBRAHIM  NORIAH BINTI YAACOB

PENOLONG  ZAHARIDAH BINTI ABU BAKAR  NORIDAYANTI BINTI NORDIN

KANAN HAL  NOOR HAFIDZAH BINTI JALALUDIN  NORMAIZA BINTI RAHMAN

EHWAL MURID  NURFADZLEENA BINTI OSMAN  NURFADZLEENA BINTI OSMAN

& GKMP  MD KHAIRUL AMRI BIN MD ZAIN  NURMAIRA BINTI ISMAIL

TEKNIK DAN  SALINA BINTI ISMAIL  NURUL EFFENDY BIN OSMAN

VOKASIONAL  NOR SURIA BINTI ABDUL AZIZ  NUR HAYATI BINTI MOHD NOOR

 JANIZA BINTI JAAFAR  P. SHOBHA MENON A/P V.N.

 MASLINA BINTI ZAINAL ABIDIN VISVANATHAN

 P. SHOBHA MENON A/P V.N.  ROSFADZILAH BINTI MUHAMAD

VISVANATHAN  SALINA BINTI ISMAIL

 SHARIFAH BINTI MOHAMAD  SHARIFAH AZLINA BINTI SYED

 SHARLIASHIDA BINTI AHMAD MUKHIAR
 SHARIFAH BINTI MOHAMAD
SHARIFFUDIN  SHARLIASHIDA BINTI AHMAD

PENOLONG  SITI NUR FATHIAH BINTI ISMAIL SHARIFFUDIN
 SITI ALIFAH BINTI ABD RAHMAN
KANAN  SITI MARZIAH BINTI JAAFAR  SITI MARZIAH BINTI JAAFAR
 SITI NUR FATHIAH BINTI ISMAIL
KOKURIKULUM  NOR ASIAH BINTI MAT ZAIN  SITI NURHUDA BINTI SANUSI
 TEE LEE HARH
& GKMP  ROSFADZILAH BINTI MUHAMAD  ZAHARIDAH BINTI ABU BAKAR
 ZUHAIDA BINTI MOHAMMAD
BAHASA  NUR HAYATI BINTI MOHD NOOR

 NORIAH BINTI YAACOB

 MOHD ROZI BIN AB RAHMAN

 ZUHAIDA BINTI MOHAMMAD

37

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG 4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL
Standard Kualiti :
4.1 Merancang Pelaksanaan PdPc Standard Kualiti :
TUMS: 4.2.1 Mengawal proses pembelajaran
4.1.1 Menyediakan RPH menentukan kaedah 4.2.2 Mengawal suasana pembelajaran

pentaksiran dan menyediakan sumber TUMS:
pendidikan
4.2.1 Mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa
10% serta memberi peluang kepada
penyertaan aktif murid
4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING 10%

Standard Kualiti : 4.2.2 Mengawal komunikasi dan perlakuan murid,
4.3 Membimbing murid meyusun atur kedudukan murid dan mewujudkan
TUMS:
4.3.1 Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran suasana pembelajaran yang

dan kemahiran, memandu murid membuat menyeronokkan 5%
keputusan dan menyelesaikan masalah dan
menggunakan sumber pendidikan serta SKPMg2 STANDARD 4
menggabung jalin isi pelajaran dengan Pembelajaran dan
Pemudahcaraan
15%kemahiran / mata pelajaran lain.

4.4 GURU SEBAGAI 4.5 GURU SEBAGAI 4.6 MURID SEBAGAI
PENDORONG PENILAI PEMBELAJAR AKTIF

Standard Kualiti : Standard Kualiti : Standard Kualiti :
4.4.1 Mendorong minda murid 4.5 Melaksanakan penilaian 4.6 Melibatkan diri dalam proses
4.4.2 Mendorong emosi murid
TUMS: pembelajaran
TUMS: 4.4.1 Menggunakan pelbagai
4.4.1 Merangsang murid berkomunikasi TUMS:
kaedah pentaksiran 4.6.1 Memberi respons,
dan berkolaboratif, mengemukakan menjalankan aktiviti
soalan yang menjurus ke arah pemulihan dan pengayaan, berkomunikasi dan
pemikiran kreatif dan kritis dan memberi tugasan, membuat melaksanakan aktiviti secara
refleksi serta menyemak kolaboratif, berpemikiran kritis
25%membuat keputusan atau hasil kerja murid. dan kreatif, mengemukakan
soalan, menyelesaikan
menyelesaikan masalah, 10% masalah dan mengaitkan isi
mewujudkan peluang untuk murid pelajaran dengan kehidupan
memimpin dan mengemukakan seharian murid.
soalan berkaitan isi pelajaran serta
memperoleh pengetahuan dan 20%
kemahiran secara kendiri

4.4.2 Memberi pujian, galakan,

penghargaan dan keyakinan
serta prihatin terhadap
keperluan murid 5%

38

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

JADUAL PENCERAPAN GURU

PENCERAP NAMA GURU

 ROZANA BINTI ZAINAL ABIDIN  HANISURIA BINTI ABD GHANI

PENGETUA  RODHIAH BINTI HJ SAAD  NORHAYATI BINTI MOHAMED
 CHAI FOONG TENG
 WAN RAZANAH BINTI WAN  SITI ALIFAH BINTI ABD RAHMAN
MOHAMAD ZAIN

 MOHD ESAH BIN UTIS

 NORWATI BINTI MUHAMAD  ZAIRIN AKMAL BIN MOHD JEMONER

PENOLONG  AZLINDA BINTI ABDUL AZIZ  NORIDAYANTI BINTI NORDIN
KANAN  NURUL EFFENDY BIN OSMAN  MAISARAH BINTI ALIAS

 NURMAIRA BINTI ISMAIL  NORMAIZA BINTI RAHMAN

 HAYATI BINTI HASSAN  P. SHOBHA MENON A/P V.N.
PENOLONG VISVANATHAN

KANAN HAL  MOHD FARIDHAFIZAL BIN IBRAHIM  MASLINA BINTI ZAINAL ABIDIN
EHWAL MURID

 ZAHARIDAH BINTI ABU BAKAR  JANIZA BINTI JAAFAR

 SHARIFAH BINTI MOHAMAD  MOHD ROZI BIN AB RAHMAN
 ZUHAIDA BINTI MOHAMMAD
PENOLONG  SHARLIASHIDA BINTI AHMAD
KANAN SHARIFFUDIN

KOKURIKULUM

 SITI NUR FATHIAH BINTI ISMAIL

GURU KANAN  SITI MARZIAH BINTI JAAFAR  NUR HAYATI BINTI MOHD NOOR
BAHASA  NOR ASIAH BINTI MAT ZAIN  NORIAH BINTI YAACOB
 ROSFADZILAH BINTI MUHAMAD

GURU KANAN  HIE MEE FOONG  NAZIHAH BINTI IDRIS
SAINS DAN  NOOR HAFIZAH BINTI ISMAIL
MATEMATIK  TEE LEE HARH
 SHARIFAH AZLINA BINTI SYED

MUKHIAR

GURU KANAN  NOOR HAFIDZAH BINTI JALALUDIN  SALINA BINTI ISMAIL
TEKNIK DAN  NURFADZLEENA BINTI OSMAN  NOR SURIA BINTI ABDUL AZIZ
VOKASIONAL  MD KHAIRUL AMRI BIN MD ZAIN

 MOHD SHAHRUL REEZA BIN  KHAIRUNNISA BINTI ABD HAMID
 NORAINI BINTI HAMIM
GURU KANAN SABRY
KEMANUSIAAN
 SITI NURHUDA BINTI SANUSI

 KATIJAH BINTI ANWARALI KHAN

39

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

JADUAL SEMAKAN eRPH

PENYEMAK NAMA GURU
eRPH
 ROZANA BINTI ZAINAL ABIDIN  HANISURIA BINTI ABD GHANI
PENGETUA  RODHIAH BINTI HJ SAAD  NORHAYATI BINTI MOHAMED
 WAN RAZANAH BINTI WAN  CHAI FOONG TENG
PENOLONG  ZAIRIN AKMAL BIN MOHD
KANAN MOHAMAD ZAIN
 RUSWATI BINTI SULAIMAN JEMONER
 MOHD SUFIAN BIN ROSSLEE

 AZLINDA BINTI ABDUL AZIZ  NORIDAYANTI BINTI NORDIN
 NURUL EFFENDY BIN OSMAN  MAISARAH BINTI ALIAS
 NURMAIRA BINTI ISMAIL  NORMAIZA BINTI RAHMAN
 SITI ALIFAH BINTI ABD RAHMAN
 MOHD ESAH BIN UTIS

PENOLONG  HAYATI BINTI HASSAN  P. SHOBHA MENON A/P V.N.
KANAN HAL  MOHD FARIDHAFIZAL BIN IBRAHIM VISVANATHAN
EHWAL MURID  ZAHARIDAH BINTI ABU BAKAR  MASLINA BINTI ZAINAL ABIDIN
 JANIZA BINTI JAAFAR

PENOLONG  SHARIFAH BINTI MOHAMAD  MOHD ROZI BIN AB RAHMAN
KANAN  SHARLIASHIDA BINTI AHMAD  ZUHAIDA BINTI MOHAMMAD

KOKURIKULUM SHARIFFUDIN
 SITI NUR FATHIAH BINTI ISMAIL

GURU KANAN  SITI MARZIAH BINTI JAAFAR  NUR HAYATI BINTI MOHD NOOR
BAHASA  NOR ASIAH BINTI MAT ZAIN  NORIAH BINTI YAACOB
 ROSFADZILAH BINTI MUHAMAD

GURU KANAN  HIE MEE FOONG  NAZIHAH BINTI IDRIS
SAINS DAN  TEE LEE HARH  NOOR HAFIZAH BINTI ISMAIL
MATEMATIK  SHARIFAH AZLINA BINTI SYED

MUKHIAR

GURU KANAN  NOOR HAFIDZAH BINTI JALALUDIN  SALINA BINTI ISMAIL AZIZ
TEKNIK DAN  NURFADZLEENA BINTI OSMAN  NOR SURIA BINTI ABDUL
VOKASIONAL  MD KHAIRUL AMRI BIN MD ZAIN

 MOHD SHAHRUL REEZA BIN  KHAIRUNNISA BINTI ABD HAMID
 NORAINI BINTI HAMIM
GURU KANAN SABRY
KEMANUSIAAN  SITI NURHUDA BINTI SANUSI

 KATIJAH BINTI ANWARALI KHAN

40

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

JADUAL PENYEMAKAN DAN PENYELIAAN BUKU LATIHAN
DAN NOTA MATA PELAJARAN 2020 SERTA PENGESAHAN

CAKUPAN PDPC BERBANDING SUKATAN PELAJARAN

TARIKH MATA PELAJARAN TINGKATAN PEGAWAI PENYEMAK

SEMAKAN 1 TERAS 1 KETUA PANITIIA
01.04.2020 – TERAS & ELEKTIF 2 KETUA PANITIA
30.04.2020 3 PENOLONG KANAN
TERAS
SEMAKAN 2 TERAS & ELEKTIF 4 GURU KANAN MATA PELAJARAN
03.08.2020 - 5 PENGETUA
28.08.2020
1 KETUA PANITIA
2 KETUA PANITIA
3 PENOLONG KANAN

4 GURU KANAN MATA PELAJARAN
5 PENGETUA

41

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

JADUAL PENTADBIR BERTUGAS 2020

MT H PENTADBIR MT H PENTADBIR
23/3 I GKMP SAINS & MATEMATIK
31/12 S SEMUA PENTADBIR 24/3 S GKMP KEMANUSIAAN
R GKMP TEKNIK VOKASIONAL
1 1/1 R CUTI TAHUN BARU 2020 13 25/3 K PK PENTADBIRAN
2/1 K PK PENTADBIRAN 26/3 J PK HEM
27/3 I PK KOKURIKULUM
3/1 J PK HEM 30/3 S GKMP BAHASA
31/3 R GKMP SAINS & MATEMATIK
6/1 I PK KOKURIKULUM K GKMP KEMANUSIAAN
14 1/4 J GKMP TEKNIK VOKASIONAL
7/1 S GKMP BAHASA 2/4 I PK PENTADBIRAN
3/4 S PK HEM
2 8/1 R GKMP SAINS & MATEMATIK 6/4 R PK KOKURIKULUM
7/4 K GKMP BAHASA
9/1 K GKMP KEMANUSIAAN J GKMP SAINS & MATEMATIK
15 8/4 I GKMP KEMANUSIAAN
10/1 J GKMP TEKNIK VOKASIONAL 9/4 S GKMP TEKNIK VOKASIONAL
10/4 R PK PENTADBIRAN
13/1 I PK PENTADBIRAN 13/4 K PK HEM
14/4 J PK KOKURIKULUM
14/1 S PK HEM I GKMP BAHASA
16 15/4 S GKMP SAINS & MATEMATIK
3 15/1 R PK KOKURIKULUM 16/4 R GKMP KEMANUSIAAN
17/4 K GKMP TEKNIK VOKASIONAL
16/1 K GKMP BAHASA 20/4 J PK PENTADBIRAN
21/4 I PK HEM
17/1 J GKMP SAINS & MATEMATIK S PK KOKURIKULUM
17 22/4 R GKMP BAHASA
20/1 I GKMP KEMANUSIAAN 23/4 K GKMP SAINS & MATEMATIK
24/4 J CUTI HARI PEKERJA
21/1 S GKMP TEKNIK VOKASIONAL 27/4 I GKMP KEMANUSIAAN
28/4 S GKMP TEKNIK VOKASIONAL
4 22/1 R PK PENTADBIRAN R PK PENTADBIRAN
18 29/4 K CUTI HARI WESAK
23/1 K PK HEM 30/4 J PK HEM
1/5 I CUTI NUZUL AL-QURAN
24/1 J PK KOKURIKULUM 4/5 S PK KOKURIKULUM
5/5 R GKMP BAHASA
27/1 I CUTI TAHUN BARU CINA K GKMP SAINS & MATEMATIK
19 6/5 J GKMP KEMANUSIAAN
28/1 S PK PENTADBIRAN 7/5 I GKMP TEKNIK VOKASIONAL
8/5 S PK PENTADBIRAN
5 29/1 R PK HEM 11/5 R PK HEM
12/5 K PK KOKURIKULUM
30/1 K PK KOKURIKULUM J GKMP BAHASA
20 13/5 I CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
31/1 J GKMP BAHASA 14/5 S GKMP SAINS & MATEMATIK
15/5 R GKMP KEMANUSIAAN
3/2 I GKMP SAINS & MATEMATIK 18/5 K GKMP TEKNIK VOKASIONAL
19/5 J PK PENTADBIRAN
4/2 S GKMP KEMANUSIAAN I PK HEM
21 20/5 S PK KOKURIKULUM
6 5/2 R GKMP TEKNIK VOKASIONAL 21/5 R GKMP BAHASA
22/5 K GKMP SAINS & MATEMATIK
6/2 K PK PENTADBIRAN 25/5 J GKMP KEMANUSIAAN
26/5 I GKMP TEKNIK VOKASIONAL
7/2 J PK HEM S PK PENTADBIRAN
22 27/5 R PK HEM
10/2 I PK KOKURIKULUM 28/5 K PK KOKURIKULUM
29/5 J GKMP SAINS & MATEMATIK
11/2 S GKMP BAHASA 1/6
2/6 42
7 12/2 R GKMP SAINS & MATEMATIK
23 3/6
13/2 K GKMP KEMANUSIAAN 4/6
5/6
14/2 J GKMP TEKNIK VOKASIONAL 8/6
9/6
17/2 I PK PENTADBIRAN
24 10/6
18/2 S PK HEM 11/6
12/6
8 19/2 R PK KOKURIKULUM

20/2 K GKMP BAHASA

21/2 J GKMP SAINS & MATEMATIK
24/2 I GKMP KEMANUSIAAN
25/2 S GKMP TEKNIK VOKASIONAL
9 26/2 R PK PENTADBIRAN
27/2 K PK HEM
28/2 J PK KOKURIKULUM

2/3 I GKMP BAHASA

3/3 S GKMP SAINS & MATEMATIK

10 4/3 R GKMP KEMANUSIAAN

5/3 K GKMP TEKNIK VOKASIONAL

6/3 J PK PENTADBIRAN

9/3 I PK HEM

10/3 S PK KOKURIKULUM

11 11/3 R GKMP BAHASA

12/3 K GKMP SAINS & MATEMATIK

13/3 J GKMP KEMANUSIAAN

16/3 I GKMP TEKNIK VOKASIONAL

17/3 S PK PENTADBIRAN

12 18/3 R PK HEM

19/3 K PK KOKURIKULUM

20/3 J GKMP BAHASA

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

MT H PENTADBIR MT H PENTADBIR
15/6 I GKMP KEMANUSIAAN
16/6 S GKMP TEKNIK VOKASIONAL 7/9 I GKMP TEKNIK VOKASIONAL
R PK PENTADBIRAN
25 17/6 K PK HEM 8/9 S PK PENTADBIRAN
18/6 J PK KOKURIKULUM
19/6 I GKMP BAHASA 37 9/9 R CUTI HARI KEPUTERAAN AGONG
22/6 S GKMP SAINS & MATEMATIK
23/6 R GKMP KEMANUSIAAN 10/9 K PK HEM
K GKMP TEKNIK VOKASIONAL
26 24/6 J PK PENTADBIRAN 11/9 J PK KOKURIKULUM
25/6 I PK HEM
26/6 S PK KOKURIKULUM 14/9 I GKMP BAHASA
29/6 R GKMP BAHASA
30/6 K GKMP SAINS & MATEMATIK 15/9 S GKMP SAINS & MATEMATIK
J GKMP KEMANUSIAAN
27 1/7 I GKMP TEKNIK VOKASIONAL 38 16/9 R CUTI HARI MALAYSIA
2/7 S PK PENTADBIRAN
3/7 R PK HEM 17/9 K GKMP KEMANUSIAAN
6/7 K PK KOKURIKULUM
7/7 J GKMP BAHASA 18/9 J GKMP TEKNIK VOKASIONAL
I GKMP SAINS & MATEMATIK
28 8/7 S GKMP KEMANUSIAAN 21/9 I PK PENTADBIRAN
9/7 R GKMP TEKNIK VOKASIONAL
10/7 K PK PENTADBIRAN 22/9 S PK HEM
13/7 J PK HEM
14/7 I PK KOKURIKULUM 39 23/9 R PK KOKURIKULUM
S GKMP BAHASA
29 15/7 R GKMP SAINS & MATEMATIK 24/9 K GKMP BAHASA
16/7 K GKMP KEMANUSIAAN
17/7 J GKMP TEKNIK VOKASIONAL 25/9 J GKMP SAINS & MATEMATIK
20/7 I PK PENTADBIRAN
21/7 S PK HEM 28/9 I GKMP KEMANUSIAAN
R PK KOKURIKULUM
30 22/7 K GKMP BAHASA 29/9 S GKMP TEKNIK VOKASIONAL
23/7 J CUTI HARI RAYA AIDILADHA
24/7 I GKMP SAINS & MATEMATIK 40 30/9 R PK PENTADBIRAN
27/7 S GKMP KEMANUSIAAN
28/7 R GKMP TEKNIK VOKASIONAL 1/10 K PK HEM
K PK PENTADBIRAN
31 29/7 J PK HEM 2/10 J PK KOKURIKULUM
30/7 I PK KOKURIKULUM
31/7 S GKMP BAHASA 5/10 I GKMP BAHASA
3/8 R GKMP SAINS & MATEMATIK
4/8 K GKMP KEMANUSIAAN 6/10 S GKMP SAINS & MATEMATIK
J GKMP TEKNIK VOKASIONAL
32 5/8 I PK PENTADBIRAN 41 7/10 R GKMP KEMANUSIAAN
6/8 S PK HEM
7/8 R PK KOKURIKULUM 8/10 K GKMP TEKNIK VOKASIONAL
10/8 K CUTI AWAL MUHARAM
11/8 J GKMP BAHASA 9/10 J PK PENTADBIRAN
I GKMP SAINS & MATEMATIK
33 12/8 S GKMP KEMANUSIAAN 12/10 I PK HEM
13/8 R GKMP TEKNIK VOKASIONAL
14/8 K PK PENTADBIRAN 13/10 S PK KOKURIKULUM
17/8 J PK HEM
18/8 I CUTI HARI KEBANGSAAN 42 14/10 R GKMP BAHASA
S PK KOKURIKULUM
34 19/8 R GKMP BAHASA 15/10 K GKMP SAINS & MATEMATIK
20/8 K GKMP SAINS & MATEMATIK
21/8 J GKMP KEMANUSIAAN 16/10 J GKMP KEMANUSIAAN
24/8
25/8 19/10 I GKMP TEKNIK VOKASIONAL

35 26/8 20/10 S PK PENTADBIRAN
27/8
28/8 43 21/10 R PK HEM
31/8
1/9 22/10 K PK KOKURIKULUM

36 2/9 23/10 J GKMP BAHASA
3/9
4/9 26/10 I GKMP SAINS & MATEMATIK

27/10 S GKMP KEMANUSIAAN

44 28/10 R GKMP TEKNIK VOKASIONAL

29/10 K CUTI MAULIDUR RASUL

30/10 J PK PENTADBIRAN

2/11 I PK HEM

3/11 S PK KOKURIKULUM

45 4/11 R GKMP BAHASA

5/11 K GKMP SAINS & MATEMATIK

6/11 J GKMP KEMANUSIAAN

9/11 I GKMP TEKNIK VOKASIONAL

10/11 S PK PENTADBIRAN

46 11/11 R PK HEM

12/11 K PK KOKURIKULUM

13/11 J GKMP BAHASA

16/11 I CUTI DEEPAVALI

17/11 S GKMP SAINS & MATEMATIK

47 18/11 R GKMP KEMANUSIAAN

19/11 K GKMP TEKNIK VOKASIONAL

20/11 J PK PENTADBIRAN

43

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

JADUAL GURU BERTUGAS 2020

PENYELARAS : PUAN ROZANA BINTI ZAINAL ABIDIN (Penolong Kanan)

BULAN MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TEMA

PENYELARAS GKMP BAHASA

 Mohd Faridhafizal bin Ibrahim Kasih Sayang : Jauhi Buli

1 2/1/2020 – 4/1/2020  Nurmaira binti Ismail

 Maslina binti Zainal Abidin

 Siti Nurhuda binti Sanusi Kasih Sayang :

2 6/1/2020 – 11/1/2020  Siti Nur Fathiah binti Ismail Prihatin Terhadap Jiran

 Nor Suria binti Abdul Aziz Tetangga

 Zuhaida binti Mohammad Kasih Sayang :
JANUARI 3 13/1/2020 – 18/1/2020  Noriah binti Yaacob Ihsan

 Salina binti Ismail

 P. Shobha Menon a/p N.V. Kasih Sayang :
Menghargai Alam Sekitar
4 20/1/2020 – 25/1/2020 Visvanathan
 Noraini binti Hamim

 Azlinda binti Abdul Aziz

5 27/1/2020 – 1/2/2020  Khairunnisa binti Abd Hamid Hormat-menghormati :
 Nurul Effendy bin Osman Jati Diri
 Janiza binti Jaafar

6 3/2/2020 – 8/2/2020  Mohd Shahrul Reeza bin Sabry Hormat-menghormati :
 Siti Alifah binti Abdul Rahman Prihatin Terhadap Keluarga
 Noor Hafidzah binti Jalaludin

 Nurfadzleena binti Osman Hormat-menghormati :
7 10/2/2020 – 15/2/2020  Mohd Rozi bin Ab Rahman Komuniti Prihatin OKU

FEBRUARI  Noridayanti binti Nordin Hormat-menghormati :
 Mohd Esah bin Utis Malaysia Sejahtera

8 17/2/2020 – 22/2/2020  Hayati binti Hasan

 Tee Lee Harh

9  Rosfadzilah binti Muhamad Bertanggungjawab:
24/2/2020 – 29/2/2020  Nor Asiah binti Mat Zain Belanja Secara Berhemah

 Nur Hayati binti Mohd Noor

PENYELARAS GKMP SAINS DAN MATEMATIK

 Katijah binti Anwarali Khan Bertanggungjawab:

10 2/3/2020 – 7/3/2020  Noor Hafizah binti Ismail Etika Penggunaan Media

 Sharifah binti Mohamad Sosial

11 9/3/2020 – 14/3/2020  Md Khairul Amri bin Md Zain Bertanggungjawab:
 Noraini binti Hamim Penyalahgunaan Peranti
MAC  Maisarah binti Alias
APRIL
16/3/2020 – 21/3/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 -

 Siti Marziah binti Jaafar Bertanggungjawab:
Berwawasan
12 23/3/2020 – 28/3/2020  Sharifah Azlina binti Syed
Mukhiar Kegembiraan :
Bermotivasi
 Nazihah binti Idris

 Zaharidah binti Abu Bakar

13 30/3/2020 – 4/4/2020  Sharliashida binti Ahmad
Shariffudin

 Normaiza binti Rahman

44

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

BULAN MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TEMA
APRIL
 Normaiza binti Rahman Kegembiraan :
MEI 14 6/4/2020 – 11/4/2020  Azlinda binti Abdul Aziz Kesederhanaan
JUN
 Guru C
JULAI
 Mohd Faridhafizal bin Ibrahim Kegembiraan :
15 13/4/2019 – 18/4/2020  Nurmaira binti Ismail Muhibah

 Maslina binti Zainal Abidin

 P. Shobha Menon a/p N.V. Kegembiraan :

16 20/4/2020 – 25/4/2020 Visvanathan Komunikasi Secara

 Hie Mee Foong Berhemah

PENYELARAS GKMP KEMANUSIAAN

 Siti Nurhuda binti Sanusi Kasih Sayang :

17 27/4/2020 – 2/5/2020  Siti Nur Fathiah binti Ismail Memanfaatkan Sumber

 Nor Suria binti Abdul Aziz Asli

 Zuhaida binti Mohammad Kasih Sayang :
18 4/5/2020 – 9/5/2020  Noriah binti Yaacob Sayangi Alam Sekitar

 Salina binti Ismail

 Khairunnisa binti Abd Hamid Kasih Sayang :
19 11/5/2020 – 16/5/2020  Nurul Effendy bin Osman Keamanan Sejagat

 Janiza binti Jaafar

 Rosfadzilah binti Muhamad Kasih Sayang :
20 18/5/2020 – 23/5/2020  Nor Asiah binti Mat Zain Setia

 Siti Marziah binti Jaafar

25/5/2020 – 30/5/2020  CUTI PERTENGAHAN TAHUN -

1/6/2020 – 6/6/2020  CUTI PERTENGAHAN TAHUN -

 Mohd Shahrul Reeza bin Sabry Hormat-Menghormati :
21 8/6/2020 – 13/6/2020  Siti Alifah binti Abdul Rahman Menghindari Perbuatan

 Noor Hafidzah binti Jalaludin Negatif

 Nurfadzleena binti Osman Hormat-Menghormati :
22 15/6/2020 – 20/6/2020  Mohd Rozi bin Ab Rahman Silang Budaya

 Noridayanti binti Nordin Hormat-Menghormati :
Mematuhi Peraturan
 Nur Hayati binti Mohd Noor Dan Undang-Undang

23 22/6/2020 – 27/6/2020  Sharifah Azlina binti Syed Jalan Raya
Mukhiar

 Nazihah binti Idris

PENYELARAS GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

 Mohd Esah bin Utis Hormat-menghormati :
24 29/6/2020 – 4/7/2020  Hayati binti Hasan Mematuhi Peraturan

 Zaharidah binti Abu Bakar Setempat

 Zaharidah binti Abu Bakar Bertanggungjawab :
Bumiku Hijau
25 6/7/2019 – 11/7/2020  Sharliashida binti Ahmad
Shariffudin Bertanggungjawab :
Sistem Demokrasi
 Guru B
Bertanggungjawab :
 Katijah binti Anwarali Khan Integriti Dalam
26 13/7/2020 – 18/7/2020  Noor Hafizah binti Ismail Tugasan

 Sharifah binti Mohamad

 P. Shobha Menon a/p N.V.
27 20/7/2020 – 25/7/2020 Visvanathan

 Hie Mee Foong

27/7/2020 – 2/8/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
HARI RAYA HAJI

45

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

BULAN MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TEMA
OGOS 28 3/8/2020 – 8/8/2020 Bertanggungjawab :
 Md Khairul Amri bin Md Zain Pengurusan Masa
29 10/8/2020 – 15/8/2020  Noraini binti Hamim
30 17/8/2020 – 22/8/2020  Tee Lee Harh Berkesan
31 24/8/2020 – 29/8/2020
 Sharifah Azlina binti Syed Kegembiraan :
Mukhiar Persahabatan
Merentasi Sempadan
 Sharliashida binti Ahmad
Shariffudin -
Kegembiraan :
 Maisarah binti Alias Lahirnya Sebuah Cinta
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 Rosfadzilah binti Muhamad
 Nor Asiah binti Mat Zain

PENYELARAS GKMP BAHASA

SEPTEMBER  Mohd Faridhafizal bin Ibrahim Kegembiraan :
OKTOBER 32 1/9/2020-5/9/2020  Nurmaira binti Ismail Identiti Nasional

 Maslina binti Zainal Abidin Kegembiraan :
Negaraku
 Siti Nurhuda binti Sanusi
33 7/9/2020 – 12/9/2020  Siti Nur Fathiah binti Ismail Tanggungjawabku
Kasih Sayang :
 Nor Suria binti Abdul Aziz Malaysia Negara
Perpaduan
 Zuhaida binti Mohammad
34 14/9/2020 – 19/9/2020  Noriah binti Yaacob

 Salina binti Ismail

 Siti Marziah binti Jaafar Kasih Sayang :
35 21/9/2020 – 26/9/2020  Hie Mee Foong Malaysia Progresif

 Janiza binti Jaafar

 Maisarah binti Alias Kasih Sayang :
36 28/9/2020 – 4/10/2020  Azlinda binti Abdul Aziz Daulat Tuhanku

 Katijah binti Anwarali Khan Kasih Sayang :
Malaysia Di Persada
 Khairunnisa binti Abd Hamid
37 5/10/2020 – 10/10/2020  Nurul Effendy bin Osman Antarabangsa

 Guru B

12/10/2020 –  Mohd Shahrul Reeza bin Sabry Hormat-Menghormati :
38 17/10/2020  Siti Alifah binti Abd Rahman
 Noor Hafidzah binti Jalaludin Malaysia Harmoni

39 19/10/2020 –  Nurfadzleena binti Osman Hormat-Menghormati :
24/10/2020  Mohd Rozi bin Ab Rahman Amanah Dan Integriti
 Noridayanti binti Nordin

 Nur Hayati binti Mohd Noor Hormat-Menghormati :
Khazanah Alam
40 26/10/2020 –  Nazihah binti Idris
31/10/2020  Sharifah Azlina binti Syed

Mukhiar

PENYELARAS GKMP SAINS DAN MATEMATIK

 Mohd Esah bin Utis Bertanggungjawab :
41 2/11/2020 – 7/11/2020  Hayati binti Hasan Awas Bahan Terlarang

 Guru C Bertanggungjawab :
Celik Cukai
42 9/11/2020 – 12/11/2020  Noor Hafizah binti Ismail
CUTI DEEPAVALI  Janiza binti Jaafar Bertanggungjawab :
Jenayah Siber
NOVEMBER 43 17/11/2020 –  Md Khairul Amri bin Md Zain
20/11/2020  Sharifah binti Mohamad
 Tee Lee Harh

21/11/2020 – 31/12/2020

CUTI AKHIR TAHUN

46

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM
47

BUKU PANDUAN DAN PENGURUSAN SMKDAR 2020 TAKWIM

TAKWIM SEKOLAH 2020

DISEMBER 2019

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
23.12.19 Isnin
24.12.19 Selasa HARI KRISMAS Mesyuarat Larian
Rabu Perpaduan SMKDAR
25.12.19 Bil. 1
Khamis
26.12.19 Mesyuarat Mesyuarat
Jumaat Pengurusan Kokurikulum Bil. 1
Bil.1/2020

Mesyuarat Guru Bil. 1

27.12.19 Sabtu PENDAFTARAN TINGKATAN 1, 2, 3, 4, 5
Ahad
28.12.19 Isnin Mesyuarat Kurikulum Mesyuarat HEM Bil. 1
29.12.19 Bil. 1
30.12.19 Selasa

31.12.19

48


Click to View FlipBook Version