The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการสอนออนไลน์(ครูณัฐธยา)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 1074590050, 2021-10-31 11:55:35

รายงานการสอนออนไลน์(ครูณัฐธยา)

รายงานการสอนออนไลน์(ครูณัฐธยา)

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการจดั การเรียนการสอนในสถานการณก ารแพรร ะบาด
ของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา (COVID-19)รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณก ารแพรร ะบาด
ของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา (COVID-19)

บันทกึ ขอ ความ

สวนราชการ โรงเรียนวดั ใหญบานบอ (บานบอราษฎรบาํ รุง)

ที่ พเิ ศษ วนั ท่ี 11 ตุลาคม 2564

เรอ่ื ง รายงานผลการปฏบิ ัติงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสั โคโรนา (COVID-19) ระหวางวนั ท่ี 14 มิถนุ ายน- 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564

เรียน ผอู าํ นวยการโรงเรยี นวดั ใหญบานบอ (บา นบอ ราษฎรบํารงุ )

ดวย นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม ตําแหนง ครู โรงเรยี นวดั ใหญบา นบอ (บานบอราษฎรบํารงุ )
ปฏิบัตหิ นาที่สอนในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร หนาที่พลเมือง การงานอาชพี ศลิ ปะ ประวตั ิศาสตร
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา กลุมสาระการเรียนรภู าษาไทย กลุมสาระการเรียนรคู ณิตศาสตร กลมุ สาระการเรียนรู
สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลมุ สาระการเรียนรกู ารงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรศู ลิ ปะ กลมุ
สาระการเรยี นรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดร ับมอบหมายใหติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ
การแพรร ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพอ่ื กํากับตดิ ตาม ดแู ล ชวยเหลือ สนับสนุน และ
แกป ญ หารว มกับนกั เรียน ระหวา งวันที่ 14 มถิ ุนายน- 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564 นั้น

บดั นี้ การปฏิบตั ิงานการจัดการเรยี นการสอนในสถานการณก ารแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดเสรจ็ สนิ้ แลว จึงขอรายงานการปฏิบตั งิ านการจดั การเรยี นการสอนในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา (COVID-19) ดงั เอกสารแนบทาย

จึงเรยี นมาเพอื่ โปรดพจิ ารณา

ลงชอื่ ...............ณฐั ธยาน ปรงี าม........................
(นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม)
ตําแหนง ครูรายงานผลการปฏิบตั งิ านการจัดการเรยี นการสอนในสถานการณก ารแพรระบาด
ของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา (COVID-19)

คํานาํ

ตามคําสั่งจังหวัดสมุทรสาคร การปดสถานที่เสี่ยงเปนการช่ัวคราว ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหโรงเรียนไมสามารถดําเนินการเรียนการสอนไดตามปกติ
(On-Site) น้ัน เพ่ือใหเกิดความพรอมในการดําเนินการตามภารกิจดังกลาว จึงจัดใหมีการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลายรูปแบบเชน การใชรูปแบบการ
สอนแบบ On-line On-hand เพ่ือกาํ กบั ตดิ ตาม ดูแล ชว ยเหลือ สนับสนุน แลรวมกันแกปญหาตางๆ รวมกับ
นกั เรยี น ผปู กครอง ในระหวา งวันท่ี 14 มถิ ุนายน- 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564

เอกสาร “รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรสั โคโรนา (COVID-19) ระหวางวันที่ 14 มิถุนายน- 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ” ฉบับน้ี ประกอบดว ย บนั ทึก
ขอความ ตารางสอน แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอน แบบบันทึกการรับ – สงงานสําหรับนักเรียนดวยการ
จดั การเรียนการสอน ตลอดจนปญหา/อปุ สรรคและขอ เสนอแนะ

ขาพเจา นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผูปกครอง
ชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นางสาวณัฐธยาน ปรีงามรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการจดั การเรียนการสอนในสถานการณก ารแพรร ะบาด
ของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สารบัญ

เร่ือง หนา
บันทกึ ขอความ ก
คํานํา ข
สารบัญ ค
ตารางสอน
แบบบนั ทกึ การจัดการเรยี นการสอน
แบบบันทกึ การรบั – สง งานสาํ หรบั นกั เรยี นดวยการจดั การเรยี นการสอน
ปญ หา/อปุ สรรคและขอเสนอแนะ
ภาคผนวกหมายเหตุ นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม ครูประจําชนั้ ป.1/1 สอนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร หนา ทพี่ ลเมือง สุขศกึ ษา การงานอาชพี ศลิ ปะ

5

แบบบันทึกวิธกี ารจัดการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 14 มถิ ุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครูผูส อน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย , คณติ ศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบานบอ (บานบอ ราษฎรบาํ รุง)

วนั /เดอื น/ป วิชา คาบ วธิ ีการจัด ระดับช้ัน ทงั้ หมด จํานวนนักเรยี น ปญหาและ
ท่ี การเรียนการสอน เขา เรยี น รอยละ ไมเขาเรยี น รอยละ ขอเสนอแนะ

14 /ม.ิ ย./64 ภาษาไทย 1 คใเกทารชาบ่ีียใรบนสงกอาานนรกอใสานออรกนนเวาไริธลรียีกจนนาัดโ กรดกาจยารัดรกสาอรน ป.1/1 23 17 จํา7น3ว.9น1นกั เรยี น 6 26.09 คกนอาักรยเรบผยี าูปนนกขบใปคอนาญรเชงสอควหนงงนามอตตแาแออลสนนงอะะน
วัน/เดือน/ป คณติ ศาสวตชิ รา 2 ระดบั ช้นั ท้งั หมด เขา เรยี น รอยละ ไมเ ขาเรียน รอยละ
วันจนั ทร
14 /ม.ิ ย/64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโดย ป.1/2 21 17 80.95 4 19.04 เลกิ นงักาเนรตยี อนนบเายงน็ คนยงั

15/มวิ.ยนั .จ/6นั 4ทร ภาษาไทย 1 การสอกนาอรใอชนสไอ่ื ลนPโoดwยeกrาร ป.1/1 23 18 78.26 5 21.74 นักเเขรียียนนชบื่อางขคอนงตอนยูกเอับง
วันอังคาร คณิตศาสตร 2 ใชใ บงpานoใinนtกแารลจะดัใบกงาารนใน ตายไมายไดทถําูกใหตไอ มงไใดหเน รกัียเนรียน
เรยี นกกาารรสจอดั นกมาคีรลเรปิ ยี วนดิ กโี าอร 21 เนื่อฝงกจเาขกยี ไนมชม่อื โี ขทอรงศตัพนทเอง
14/ม.ิ ย./64 คณิตศาสตร ภาษาไสทอยน 23 ทกุ ชิ้นงาน
16 /มวิ.ยัน./จ6นั 4ทร ภาษาไทย 1 แ2ละคลกปิารคสณอิตนศอาอสนตไรล นโดย ป.1/2
การสอกนาอรใอชนส ไอื่ ลนPโoดwยeกrาร ป.1/1 17 80.95 4 19.04 นักเรยี นบางคนตอง
วันพุธ คณิตศาสตร 2 ใชใบงpานoใinนtกแารลจะดั ใบกงาารนใน
เรยี นกกาารรสจอัดนกมาคีรลเรปิ ียวนิดกีโาอร 20 86.96 3 13.04 นักคเรอยี ยนผบูปากงคครนอยงังมาสอน
ภาษาไสทอยน เขียกนาตรัวบเาลนขใไนทชยว ไงดตไ มอน
ถูกเตลอกิ งงาใหนนตอักนเรเียยนน็ ฝก

เขยี นบอยๆ

6

แบบบนั ทกึ วิธีการจดั การเรียนการสอน ระหวางวันที่ 14 มิถุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย, คณิตศาสตร โรงเรยี นวดั ใหญบ านบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รุง)

วนั /เดือน/ป วชิ า คาบ วิธีการจดั ระดับชนั้ ทงั้ หมด จํานวนนักเรยี น ปญหาและ
ท่ี การเรียนการสอน เขาเรียน รอ ยละ ไมเขา เรียน รอยละ ขอเสนอแนะ

17 /ม.ิ ย./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโ ดยการ ป.1/1 23 17 73.91 6 26.09 ผปู กครองทาํ งาน

วันพฤหสั บดี ใชใ บงานในการจดั การ ชว งกลางวนั

คณิตศาสตร 2 เรยี นการสอนสง คลปิ นักเรียนไม

วิดีโอภาษาไทย สามารถดวู ดิ ีโอ

ชวยสอนได

18 /มิ.ย./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโดยการ ป.1/1 23 18 78.26 5 21.74 ผปู กครองบางทาน

วนั ศกุ ร คณติ ศาสตร 2 ใชใบงานในการจดั การ ไมส ะดวกสงงานได

เรียนการสอน ตามกําหนดเวลา

ขอสงงานอาทติ ย

แบบบนั ทกึ วธิ กี ารจดั การเรยี นการสอน ระหวางวันท่ี 14 มถิ ุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ละคร้ัง
19 /มิ.ย./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโ ดยการ ป.1/1 23 20 86.96 3 13.04 ผูปกครองบางทา น

วนั เสาร คณติ ศาสตร 2 ใชใ บงานในการจดั การ ไมส ะดวกสง งานได

สอนชดเชย เรยี นการสอน ตามกาํ หนดเวลา

วนั จันทร ขอสงงานอาทติ ย

17 พ.ค.64 ละครง้ั

7

แแบบบบบบนั ันททกึ ึกววิธิธกี กี าารรจจดั ัดกกาารรเเรรียียนนกกาารรสสออนน รระะหหววา างงววนั นั ทท่ี ่ี1144มมถิ ิถนุ นุ าายยนน––1100ตตุลุลาาคคมมพพ.ศ.ศ..22556644
คครรผู ผู สู สู ออนนนนาางงสสาาววณองััฐคธณยาาน บปุญรลงี าอมย กกลลุมุมสสาารระะกกาารรเเรรยีียนนรรูู ภภาาษษาาไไททยย,คณคณติ ศติ าศสาตสรต รโ รโงรเรงียเรนียวนดั วใัดหใญหญบาบ นา บนอบ(อบ(า บนา บนอบรอ ารษาฎษรฎบรําบรําุงร)ุง)

วัน/เดือน/ป วิชา คาบ วธิ ีการจัด ระดับชั้น ทัง้ หมด จาํ นวนนกั เรียน ปญหาและ
ที่ การเรียนการสอน เขา เรยี น รอยละ ไมเ ขา เรยี น รอยละ ขอ เสนอแนะ

20 /มิ.ย./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 นกั เรยี นบางคนตอ ง

วันอาทิตย คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน คอยผูปกครองมาสอน

สอนชดเชย วชิ า การจดั การเรยี น ป.1/2 ท้งั หมด เขา เรียน การบานในชวงตอน
วันอังวคนั า/รเดอื น/ป คณติ ศาสตร การสอน 21 17 รอยละ ไมเขาเรียน รอเลยิกลงะานตอนเยน็
18 พ.1ค8.6/4มิ.ย/64 80.95 4 19.04
2 การสอนออนไลนโดย

21/ม.ิ ย./ว6ัน4ศกุ ร ภาษาไทย 1 การสอนอกอานรใไชลสนื่อ Poweปr .1/1 23 20 86.96 3 13.04 ผปู กครองทาํ งานชว ง
วันจันทร คณิตศาสตร 2 โดยการใชpใoบinงาtนแใลนะใบงานใน กลางวนั นกั เรยี นไม
การจดั กากราเรยีจนัดการเรียนการ
การสอนมสีคอลนปิ สามารถดูวิดโี อชวย

19 มิ.ย./64 ภาษาไทย ภาษ1าไทยการสอนออนไลนโดย ป.1/2 สอนได
21 17 80.95 4 19.04

22 /มิ.ย./6วนั4เสาร ภาษาไทย 1 การสอนอกอานรใไชลสนอ่ื Poweปr .1/1 23 21 91.30 2 8.69 นกั เรียนบางคนตอ ง
วันอังสคอานรชดเชยคณิตศาสตร 2 โดยการใชpใ oบinงาtนแใลนะใบงานใน
วันจนั ทร การจัดกากราเรียจนัดการเรียนการ คอยผปู กครองมาสอน
17 พ.ค.64 การสอน สอน การบานในชว งตอน
เลิกงานตอนเยน็

8

แบบบันทึกวธิ ีการจัดการเรียนการสอน ระหวา งวันท่ี 14 มถิ ุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรยี นรู ภาษาไทย, คณติ ศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบ า นบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รงุ )

วนั /เดอื น/ป วิชา คาบ วิธกี ารจัด ระดบั ช้ัน ท้ังหมด จาํ นวนนักเรียน ปญ หาและ
ที่ การเรยี นการสอน เขาเรียน รอยละ ไมเ ขาเรียน รอ ยละ ขอเสนอแนะ

23 /ม.ิ ย./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโดย ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 นักเรียนบางคนตอ ง

วันพุธ สุขศึกษาและ 4 การใชใบงานในการ คอยผปู กครองมาสอน

พลศึกษา จัดการเรียนการสอน การบา นในชว งตอน

มีคลปิ วีดีโอสุขศกึ ษา เลกิ งานตอนเยน็

24 /ม.ิ ย./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโ ดย ป.1/1 23 20 86.96 3 13.04 นักเรยี นบางคนตอ ง

วนั พฤหัสบดี ศิลปะ 2 การใชใ บงานในการ คอยผปู กครองมาสอน
จัดแกบาบรเบรันยี นทกึ าวริธสกี อานรจดั การเรยี นการสอน ระหวา งวันที่ 14 มิถนุ ายน – 30 กนั ยายน พ.ศ. 2564
การบา นในชว งตอน

มคี ลปิ วชิ าภาษาไทย เลิกงานตอนเย็น

25 /ม.ิ ย./64วัน/เดภือานษ/ปาไ ทย วชิ า1 กกแลาารระคสใศทาชอลิบ่ีใ นปบอะงอากนนาใไนรลเวกนรธิาโียีกดรนายกราจรดั สอปน.1/1 ระดบั ช้ัน23 ทง้ั หมด21 เขา เรยี91น.30จํานวรอนยนลกั ะเร2ียน ไมเขา เร8ยี .6น9 รอ คนยอกั ลยเะรผยี ูป นกบคารงอคงนมขตาปออสญ เงอสหนนาอแแลนะะ
วันศกุ ร การงานอาชีพ 2 21 19ก.า0ร4บา นในนชักวเงรตียอนนบางคนตอ ง
26/ม.ิ ย/64 คณติ ศาสตร จดั กา2รเรยี กนากราสรอสนออนอนไลน ป.1/2 17 80.95 4 เลกิ งานตอคนอเยย็นผูปกครองมาสอน

วันเสาร มคี ลปิ การงโดานยอกาาชรใพี ชส่อื การบานในชว งตอน
สอนชดเชย Power point และ

วันพธุ ใบงานในการ เลิกงานตอนเย็น

19 พ.ค.64 จัดการเรยี นการ

สอน

26/ม.ิ ย./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/2 21 17 80.95 4 19.04 นกั เรียนบางคนตอ ง

วนั เสาร โดยการใชสอ่ื คอยผูปกคร9องมาสอน
สอนชดเชย Power point และ
การบา นในชวงตอน

วนั พธ ใบงานในการ เลกิ งานตอนเยน็

แบบบันทึกวธิ กี ารจดั การเรียนการสอน ระหวางวันที่ 14 มถิ ุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรยี นรู ภาษาไทย, คณติ ศาสตร โรงเรียนวัดใหญบ านบอ (บานบอ ราษฎรบาํ รุง)

วนั /เดือน/ป วชิ า คาบ วธิ กี ารจัด ระดบั ชั้น ทงั้ หมด จาํ นวนนกั เรยี น ปญหาและ
ภาษาไทย ท่ี การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขา เรียน รอยละ ไมเ ขาเรยี น รอ ยละ ขอเสนอแนะ
26 /มิ.ย./64 คณิตศาสตร
วนั เสาร 1 การสอนออนไลนโดย ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 นักเรยี นบางคนตอง
สอนชดเชย ภาษาไทย คอยผูปกครองมาสอน
วนั พธุ คณิตศาสตร 2 การใชใ บงานในการ ป.1/1 23 การบา นในชวงตอน
19 พ.ค.64 เลกิ งานตอนเย็น
ภาษาไทย จัดการเรียนการสอน
27 /ม.ิ ย./64 คณิตศาสตร
วันอาทิตย 1 การสอนออนไลนโ ดย 20 86.96 3 13.04 นักเรยี นบางคนตอ ง
สอนชดเชย 2 การใชใบงานในการ คอยผปู กครองมาสอน
วันพฤหสั บดี การบานในชว งตอน
20 พ.ค.64 จดั การเรียนการสอน เลิกงานตอนเยน็
28 /มิ.ย./64
วนั จันทร 1 การสอนออนไลนโดย 21 91.30 2 8.69 ผูปกครองทาํ งานชว ง
2 การใชใบงานในการ กลางวันนกั เรียนไม
สามารถดูวดิ ีโอชวย
จดั การเรยี นการสอน สอนได
มคี ลปิ ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร

10

แบบบนั ทึกวธิ กี ารจัดการเรียนการสอน ระหวา งวันที่ 14 มถิ ุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครผู ูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย , คณิตศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบ านบอ(บา นบอ ราษฎรบาํ รุง)

วัน/เดือน/ป วชิ า คาบ วธิ ีการจดั ระดบั ชน้ั ทั้งหมด จํานวนนักเรยี น ปญหาและ
ท่ี การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขา เรียน รอ ยละ ไมเ ขาเรียน รอยละ ขอ เสนอแนะ

29 /มิ.ย./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 นักเรียนบางคนตอ ง
คอยผูปกครองมาสอน
วนั องั คาร คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน ป.1/1 23 การบานในชวงตอน
เลกิ งานตอนเย็น
การจดั การเรยี น

การสอน

30 /ม.ิ ย./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน 20 86.96 3 13.04 นักเรยี นบางคนตอ ง
วันพุธ คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใ บงานใน คอยผูปกครองมาสอน
การบา นในชว งตอน
การจดั การเรยี น เลิกงานตอนเยน็
การสอน

1 /ก.ค./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน 21 91.30 2 8.69 นักเรยี นบางคนตอง
วันพฤหสั บดี คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน คอยผูป กครองมาสอน
การบานในชว งตอน
การจัดการเรียน เลิกงานตอนเย็น
การสอน

11

แบบบันทกึ วิธกี ารจัดการเรียนการสอน ระหวางวนั ท่ี 14 มิถุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบ า นบอ (บา นบอ ราษฎรบํารงุ )

วัน/เดอื น/ป วชิ า คาบ วิธกี ารจดั ระดับช้นั ทงั้ หมด จํานวนนกั เรยี น ปญหาและ
ท่ี การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขาเรยี น รอยละ ไมเขาเรยี น รอ ยละ ขอ เสนอแนะ
2 /ก.ค./64 ภาษาไทย
วนั ศุกร คณิตศาสตร 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 22 95.65 1 4.35 นักเรียนบางคนตอ ง
คอยผูป กครองมาสอน
3 /ก.ค./64 ภาษาไทย 2 โดยการใชใ บงานใน การบานในชว งตอน
วนั เสาร คณิตศาสตร เลกิ งานตอนเย็น
สอนชดเชย การจัดการเรียน
วนั ศุกร 20 86.96 3 13.04 นกั เรยี นบางคนตอ ง
21พ.ค.64 การสอน คอยผูป กครองมาสอน
5 /ก.ค./64 การบานในชวงตอน
วนั จันทร 1 การสอนออนไลน เลกิ งานตอนเย็น

2 โดยการใชใบงานใน

การจดั การเรียน

การสอน

ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 21 91.30 2 8.69 นกั เรยี นบางคนตอ ง
คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน คอยผูปกครองมาสอน
การบานในชว งตอน
การจัดการเรียน เลิกงานตอนเย็น
การสอน

12

แบบบนั ทกึ วิธกี ารจดั การเรียนการสอน ระหวา งวนั ที่ 14 มิถุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครูผูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรยี นวดั ใหญบานบอ (บา นบอ ราษฎรบํารุง)

วนั /เดอื น/ป วิชา คาบ วธิ ีการจัด ระดับชัน้ ทงั้ หมด จาํ นวนนกั เรียน ปญหาและ
ท่ี การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขาเรียน รอ ยละ ไมเขาเรยี น รอ ยละ ขอ เสนอแนะ
6 /ก.ค./64 ภาษาไทย
วันองั คาร คณติ ศาสตร 1 การสอนออนไลน 19 82.61 4 17.39 นักเรียนบางคนตอง
คอยผูปกครองมา
2 โดยการใชใ บงานใน สอนการบานในชว ง
ตอนเลกิ งานตอนเยน็
การจดั การเรยี น

การสอน

7 /ก.ค./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 ผูปกครองทํางานชว ง
วนั พธุ คณิตศาสตร 2 โดยการใชใ บงานใน ป.1/1 23 กลางวันนักเรยี นไม
สามารถดวู ิดโี อชว ย
8 /ก.ค./64 ภาษาไทย การจดั การเรยี น สอนได
วันพฤหัสบดี คณติ ศาสตร การสอนสงคลิป
วิดโี อภาษาไทย 20 86.96 3 13.04 นกั เรยี นบางคนตอง
คอยผปู กครองมา
1 การสอนออนไลน สอนการบานในชวง
2 โดยการใชใ บงานใน ตอนเลกิ งานตอนเยน็

การจัดการเรียน
การสอน

13

แบบบันทึกวธิ ีการจัดการเรียนการสอน ระหวางวนั ที่ 14 มิถนุ ายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครผู ูสอน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลุมสาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบา นบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รงุ )

วนั /เดือน/ป วิชา คาบ วธิ ีการจดั ระดบั ชนั้ ท้ังหมด จาํ นวนนกั เรียน ปญหาและ
ที่ การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขา เรียน รอ ยละ ไมเ ขาเรยี น รอ ยละ ขอเสนอแนะ
9 /ก.ค./64 ภาษาไทย
วันศุกร คณิตศาสตร 1 การสอนออนไลนโดย 19 82.61 4 17.39 นักเรยี นบางคนตอ ง
คอยผูปกครองมาสอน
10 /ก.ค./64 2 การใชใ บงานในการ การบานในชวงตอน
วันเสาร เลกิ งานตอนเยน็
สอนชดเชย จัดการเรยี นการสอน
วันจนั ทร 19 82.61 4 17.39 นักเรียนบางคนตอ ง
24 พ.ค.64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโ ดย ป.1/1 23 คอยผปู กครองมาสอน
คณติ ศาสตร 2 การใชใ บงานในการ การบานในชวงตอน
12 /ก.ค./64 เลิกงานตอนเยน็
วันจันทร จดั การเรียนการสอน

ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโดย ป.1/1 23 20 86.96 3 13.04 ผปู กครองทาํ งานชว ง
คณติ ศาสตร 2 การใชใ บงานในการ กลางวนั นกั เรียนไม
สามารถดวู ิดโี อชว ย
จัดการเรียนการสอน สอนได
มคี ลิปวิดโี อภาษาไทย

14

แบบบันทึกวิธีการจดั การเรียนการสอน ระหวางวนั ท่ี 14 มิถนุ ายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครูผสู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบ า นบอ (บานบอ ราษฎรบาํ รุง)

วัน/เดือน/ป วชิ า คาบ วธิ ีการจัด ระดบั ชนั้ ทัง้ หมด จํานวนนักเรยี น ปญหาและ
ท่ี การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขา เรยี น รอ ยละ ไมเ ขาเรียน รอยละ ขอเสนอแนะ
13 /ก.ค./64 ภาษาไทย
วันองั คาร คณติ ศาสตร 1 การสอนออนไลนโ ดย 21 91.30 2 8.70 นักเรยี นบางคนตอง
คอยผปู กครองมาสอน
14 /ก.ค./64 2 การใชใ บงานในการ การบา นในชวงตอน
วนั พุธ เลิกงานตอนเย็น
จดั การเรียนการสอน
8.70 นกั เรยี นบางคนตอง
ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโดย ป.1/1 23 21 91.30 2 คอยผปู กครองมาสอน
คณิตศาสตร 2 การใชใบงานในการ การบา นในชวงตอน
เลกิ งานตอนเย็น
จดั การเรยี นการสอน

15 /ก.ค./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลนโ ดย ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 ผปู กครองทาํ งานชวง
วนั พฤหสั บดี คณิตศาสตร 2 การใชใ บงานในการ กลางวนั นกั เรยี นไม
สามารถดูวิดโี อชวย
จัดการเรียนการสอนมี สอนได
คลปิ คณติ ศาสตร

15

แบบบนั ทกึ วธิ กี ารจัดการเรียนการสอน ระหวา งวันที่ 14 มิถนุ ายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครูผูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลุม สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรยี นวดั ใหญบ า นบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รงุ )

วัน/เดือน/ป วิชา คาบ วิธีการจัด ระดับชน้ั ท้ังหมด จํานวนนกั เรียน ปญหาและ
ภาษาไทย ที่ การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขาเรียน รอยละ ไมเขาเรียน รอยละ ขอ เสนอแนะ
16 /ก.ค./64 คณติ ศาสตร ป.1/1
วันศุกร 1 การสอนออนไลน 23 21 91.30 2 8.70 นักเรยี นบางคนตอ ง
ภาษาไทย ป.1/1 คอยผูปกครองมา
17 /ก.ค./64 คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใ บงานใน 23 สอนการบานในชวง
วนั เสาร ตอนเลกิ งานตอนเยน็
สอนชดเชย ภาษาไทย การจดั การเรียน
วนั อังคาร คณิตศาสตร 21 91.30 2 8.70 นกั เรียนบางคนตอ ง
25 พ.ค.64 การสอน คอยผูปกครองมา
สอนการบา นในชวง
19 /ก.ค./64 1 การสอนออนไลน ตอนเลิกงานตอนเย็น
วนั จันทร
2 โดยการใชใ บงานใน

การจัดการเรียน

การสอน

1 การสอนออนไลน 19 82.61 4 17.39 นักเรยี นบางคนตอ ง
2 โดยการใชใ บงานใน คอยผูปกครองมา
สอนการบานในชวง
การจดั การเรียน ตอนเลิกงานตอนเย็น
การสอน

16

แบบบนั ทึกวิธกี ารจัดการเรยี นการสอน ระหวางวันท่ี 14 มถิ ุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรีงาม กลุมสาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรยี นวดั ใหญบา นบอ (บานบอ ราษฎรบาํ รุง)

วนั /เดือน/ป วิชา คาบ วิธกี ารจัด ระดับช้ัน ทงั้ หมด จํานวนนักเรียน ปญ หาและ
ที่ การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขาเรียน รอ ยละ ไมเขาเรยี น รอ ยละ ขอเสนอแนะ

20 /ก.ค./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน 21 91.30 2 8.70 นกั เรยี นบางคนตองคอย
วันองั คาร คณติ ศาสตร ผูปกครองมาสอน
2 โดยการใชใบงานใน การบา นในชวงตอนเลกิ
งานตอนเยน็
การจัดการเรยี น

การสอน

21 /ก.ค./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 21 91.30 2 8.70 นกั เรียนบางคนตองคอย
วนั พธุ คณิตศาสตร 2 โดยการใชใ บงานใน ป.1/1 23 ผูปกครองมาสอน
การบา นในชว งตอนเลกิ
22 /ก.ค./64 ภาษาไทย การจัดการเรยี น งานตอนเย็น
วนั พฤหสั บดี คณิตศาสตร การสอน
19 82.61 4 17.39 นักเรียนบางคนตองคอย
1 การสอนออนไลน ผปู กครองมาสอน
2 โดยการใชใ บงานใน การบา นในชว งตอนเลกิ
งานตอนเยน็
การจัดการเรยี น
การสอน

17

แบบบันทึกวธิ ีการจดั การเรยี นการสอน ระหวา งวันท่ี 14 มถิ ุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครผู ูส อน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลุม สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรียนวดั ใหญบานบอ (บา นบอราษฎรบํารุง)

วัน/เดอื น/ป วชิ า คาบ วิธกี ารจดั ระดบั ช้ัน ท้งั หมด จํานวนนักเรยี น ปญ หาและ
23 /ก.ค./64 ภาษาไทย ที่ การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขา เรยี น รอยละ ไมเขา เรยี น รอยละ ขอเสนอแนะ
คณิตศาสตร
วันศุกร 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 21 91.30 2 8.70 ผปู กครองทาํ งานชว ง
ภาษาไทย กลางวันนักเรียนไม
27 /ก.ค./64 คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใ บงานใน ป.1/1 23 สามารถดูวิดีโอชว ย
วนั อังคาร สอนได
ภาษาไทย การจดั การเรยี นการ
29 /ก.ค./64 คณติ ศาสตร 21 91.30 2 8.70 นักเรยี นบางคนตอง
วันพฤหสั บดี สอนมีคลิปภาษาไทย คอยผูปกครองมาสอน
การบานในชวงตอน
1 การสอนออนไลน เลิกงานตอนเยน็

2 โดยการใชใ บงานใน 19 82.61 4 17.39 นกั เรียนบางคนตอง
คอยผปู กครองมาสอน
การจดั การเรียนการ การบานในชว งตอน
เลิกงานตอนเย็น
สอน

1 การสอนออนไลน

2 โดยการใชใบงานใน

การจดั การเรยี นการ

สอน

18

แบบบันทกึ วิธกี ารจัดการเรยี นการสอน ระหวา งวนั ที่ 14 มถิ ุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรียนวดั ใหญบ า นบอ (บานบอราษฎรบาํ รงุ )

วัน/เดอื น/ป วชิ า คาบ วิธีการจัด ระดบั ช้นั จํานวนนักเรยี น ปญหาและ
ท่ี การเรียนการสอน รอ ยละ ขอ เสนอแนะ
30 /ก.ค./64 ทั้งหมด เขา เรียน รอยละ ไมเขา
วันศุกร 23 เรยี น 8.70 นกั เรียนบางคนตอง
คอยผูปกครองมาสอน
31 /ก.ค./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 21 91.30 2 การบา นในชว งตอนเลกิ
วนั เสาร คณิตศาสตร 2 โดยการใชใ บงาน ป.1/1 งานตอนเย็น
สอนชดเชย 21 91.30 2
วนั พธุ ภาษาไทย ในการจัดการเรียน 8.70 นักเรยี นบางคนตอ ง
27 พ.ค.64 คณิตศาสตร การสอน คอยผูปกครองมาสอน
2 /ส.ค./64 การบานในชวงตอนเลกิ
วนั จันทร 1 การสอนออนไลน งานตอนเยน็
2 โดยการใชใ บงาน

ในการจัดการเรียน
การสอน

ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 20 86.96 3 13.04 นักเรียนบางคนตอง
คณิตศาสตร 2 โดยการใชใบงาน คอยผูปกครองมาสอน
การบานในชว งตอนเลิก
ในการจัดการเรยี น งานตอนเย็น
การสอน

19

แบบบันทึกวธิ กี ารจดั การเรยี นการสอน ระหวางวันท่ี 14 มถิ นุ ายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครผู ูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรียนวัดใหญบ า นบอ (บานบอ ราษฎรบาํ รุง)

วัน/เดอื น/ป วชิ า คาบ วิธีการจัด ระดับชั้น ทัง้ หมด จาํ นวนนักเรยี น ปญ หาและ
3 /ส.ค./64 ภาษาไทย ที่ การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขา เรียน รอ ยละ ไมเขาเรยี น รอ ยละ ขอ เสนอแนะ
วันอังคาร คณติ ศาสตร
1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 21 91.30 2 8.70 นกั เรยี นบางคนตองคอย
4 /ส.ค./64 ภาษาไทย ผูป กครองมาสอนการบาน
วนั พธุ คณิตศาสตร 2 โดยการใชใบงาน ป.1/1 23 ในชว งตอนเลกิ งานตอนเยน็

5 /ส.ค./64 ภาษาไทย ในการจัดการเรยี น
วนั พฤหัสบดี คณติ ศาสตร
การสอน

1 การสอนออนไลน 21 91.30 2 8.70 นกั เรียนบางคนตอ งคอย
ผูปกครองมาสอนการบา น
2 โดยการใชใบงาน ในชวงตอนเลิกงานตอนเย็น

ในการจดั การเรยี น

การสอน

1 การสอนออนไลน 20 86.96 3 13.04 นักเรียนบางคนตองคอย
ผปู กครองมาสอนการบา น
2 โดยการใชใบงาน ในชว งตอนเลกิ งานตอนเย็น

ในการจัดการเรยี น

การสอน

20

แบบบนั ทึกวิธกี ารจดั การเรยี นการสอน ระหวา งวันที่ 14 มิถุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรียนวดั ใหญบา นบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รงุ )

วนั /เดอื น/ป วชิ า คาบ วธิ ีการจัด ระดบั ชนั้ จาํ นวนนกั เรียน ปญ หาและ
ที่ การเรียนการสอน รอ ยละ ขอ เสนอแนะ
ทง้ั หมด เขาเรยี น รอ ยละ ไมเขา
23 เรยี น 8.70 นักเรยี นบางคนตอ งคอย
23 ผูปกครองมาสอน
6 /ส.ค./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 21 91.30 2 การบานในชว งตอนเลกิ
วันศุกร คณิตศาสตร 2 โดยการใชใ บงาน ป.1/1 23 งานตอนเย็น
ป.1/1
7 /ส.ค./64 ภาษาไทย ในการจัดการเรียน 21 91.30 2 8.70 นกั เรยี นบางคนตองคอย
วันเสาร คณิตศาสตร การสอน ผปู กครองมาสอน
สอนชดเชย 1 การสอนออนไลน 20 86.96 3 การบานในชวงตอนเลิก
วันพฤหัสบดี ภาษาไทย 2 โดยการใชใ บงาน งานตอนเยน็
28 พ.ค.64 คณติ ศาสตร ในการจดั การเรียน
การสอน 13.04 นักเรียนบางคนตอ งคอย
9 /ส.ค./64 ผปู กครองมาสอน
วันจันทร 1 การสอนออนไลน การบา นในชว งตอนเลิก
2 โดยการใชใ บงาน งานตอนเยน็

ในการจดั การเรยี น
การสอน

21

แบบบันทึกวิธกี ารจดั การเรียนการสอน ระหวา งวันที่ 14 มิถุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรียนวัดใหญบ า นบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รุง)

วนั /เดือน/ป วิชา คาบ วธิ กี ารจดั ระดบั ชั้น ทั้งหมด จาํ นวนนักเรยี น ปญ หาและ
10 /ส.ค./64 ภาษาไทย ท่ี การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขาเรียน รอ ยละ ไมเ ขาเรยี น รอยละ ขอ เสนอแนะ
วันองั คาร คณิตศาสตร
1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 21 91.30 2 8.70 ผปู กครองทํางานชว ง
11 /ส.ค./64 ภาษาไทย ป.1/1 กลางวนั นักเรยี นไม
วันพุธ คณิตศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน 23 สามารถดูวิดโี อชวย
สอนได
13 /ส.ค./64 ภาษาไทย การจดั การเรยี น
วนั ศุกร คณิตศาสตร
การสอนมีคลปิ

คณติ ศาสตร

1 การสอนออนไลน 21 91.30 2 8.70 นักเรียนบางคนตอ ง

2 โดยการใชใบงานใน คอยผูป กครองมา

การจัดการเรยี น สอนการบา นในชวง

การสอน ตอนเลิกงานตอนเย็น

1 การสอนออนไลน 20 86.96 3 13.04 นกั เรยี นบางคนตอง

2 โดยการใชใ บงานใน คอยผปู กครองมา

การจดั การเรยี น สอนการบานในชวง

การสอน ตอนเลกิ งานตอนเย็น

22

แบบบันทึกวธิ กี ารจดั การเรยี นการสอน ระหวา งวนั ท่ี 14 มิถุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครูผสู อน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลุม สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรยี นวดั ใหญบานบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รงุ )

วนั /เดือน/ป วชิ า คาบ วิธกี ารจัด ระดับชน้ั ทัง้ หมด จาํ นวนนักเรยี น ปญ หาและ
ท่ี การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขาเรียน รอยละ ไมเขา เรียน รอยละ ขอเสนอแนะ
14 /ส.ค./64 ภาษาไทย
วันเสาร คณิตศาสตร 1 การสอนออนไลน 21 91.30 2 8.70 นักเรยี นบางคนตอ ง
สอนชดเชย คอยผูป กครองมา
วันศุกร 2 โดยการใชใบงานใน สอนการบา นในชว ง
31พ.ค.64 ตอนเลิกงานตอนเย็น
การจัดการเรยี น
16 /ส.ค./64
วันจันทร การสอน

17 /ส.ค./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 21 91.30 2 8.70 ผปู กครองทํางานชว ง
วนั องั คาร คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใ บงานใน ป.1/1 23 กลางวนั นกั เรยี นไม
สามารถดวู ิดโี อชวย
ภาษาไทย การจดั การเรียน สอนได
คณิตศาสตร การสอนมีคลิปการ
สอนคณิตศาสตร 20 86.96 3 13.04 นกั เรียนบางคนตอ ง
คอยผูป กครองมา
1 การสอนออนไลน สอนการบา นในชวง
2 โดยการใชใ บงานใน ตอนเลิกงานตอนเย็น

การจดั การเรียน
การสอน

23

แบบบนั ทึกวธิ กี ารจดั การเรยี นการสอน ระหวา งวนั ท่ี 14 มถิ นุ ายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครูผสู อน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรียนวัดใหญบ านบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รุง)

วัน/เดอื น/ป วิชา คาบ วิธีการจัด ระดบั ชนั้ ทง้ั หมด จาํ นวนนกั เรียน ปญ หาและ
18 /ส.ค./64 ภาษาไทย ท่ี การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขาเรียน รอ ยละ ไมเขา เรียน รอยละ ขอ เสนอแนะ
คณติ ศาสตร ป.1/1
วันพุธ 1 การสอนออนไลน 23 21 91.30 2 8.70 นักเรียนบางคนตอง
ภาษาไทย ป.1/1 คอยผูปกครองมาสอน
19 /ส.ค./64 คณิตศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน 23 การบา นในชวงตอน
วนั พฤหัสบดี เลิกงานตอนเย็น
ภาษาไทย การจัดการเรยี น
20 /ส.ค./64 คณิตศาสตร 21 91.30 2 8.70 ผปู กครองทาํ งานชวง
วันศุกร การสอน กลางวนั นักเรยี นไม
สามารถดูวดิ โี อชวย
1 การสอนออนไลน สอนได

2 โดยการใชใบงานใน

การจัดการเรยี น

การสอนมีคลปิ

วดิ ีโอภาษาไทย

1 การสอนออนไลน 19 82.61 4 17.39 ผูปกครองทํางานชว ง
กลางวนั นักเรียนไม
2 โดยการใชใบงานใน สามารถดวู ิดีโอชว ย
สอนได
การจดั การเรยี น สงงานครบ

การสอนมคี ลปิ

วดิ ีโอภาษาไทย

24

แบบบนั ทกึ วธิ กี ารจดั การเรียนการสอน ระหวางวันที่ 14 มิถุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครูผูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรียนวัดใหญบานบอ(บา นบอ ราษฎรบํารงุ )

วนั /เดอื น/ป วชิ า คาบ วธิ ีการจัด ระดบั ช้ัน ทง้ั หมด จํานวนนกั เรียน ปญ หาและ
ที่ การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขาเรยี น รอยละ ไมเขาเรยี น รอ ยละ ขอเสนอแนะ
21 /ส.ค./64 ภาษาไทย
วันเสาร คณิตศาสตร 1 การสอนออนไลน 21 91.30 2 8.70 นกั เรยี นบางคนตอง
สอนชดเชย คอยผูปกครองมา
วนั องั คาร 2 โดยการใชใ บงานใน สอนการบา นในชว ง
1ม.ิ ย.64 ตอนเลิกงานตอนเยน็
การจัดการเรยี น
23 /ส.ค./64
วนั จันทร การสอน

24 /ส.ค./64 ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 21 91.30 2 8.70 นกั เรยี นบางคนตอง
วันองั คาร คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน ป.1/1 23 คอยผปู กครองมา
สอนการบา นในชว ง
ภาษาไทย การจดั การเรยี น ตอนเลกิ งานตอนเย็น
คณติ ศาสตร การสอน
19 82.61 4 17.39 นักเรยี นบางคนตอง
1 การสอนออนไลน คอยผปู กครองมา
2 โดยการใชใบงานใน สอนการบา นในชวง
ตอนเลิกงานตอนเยน็
การจัดการเรยี น
การสอน

25

แบบบันทึกวิธีการจัดการเรยี นการสอน ระหวา งวันที่ 14 มถิ ุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรีงาม กลุมสาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบา นบอ (บา นบอ ราษฎรบํารงุ )

วนั /เดอื น/ป วชิ า คาบ วิธกี ารจดั ระดบั ชั้น ทงั้ หมด จํานวนนักเรยี น ปญหาและ
25 /ส.ค./64 ท่ี การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขา เรียน รอ ยละ ไมเ ขา เรยี น รอยละ ขอ เสนอแนะ
ภาษาไทย
วันพุธ สุขศึกษาและ 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 21 91.30 2 8.70 ผปู กครองทํางานชว ง
21 91.30 กลางวนั นักเรยี นไม
26 /ส.ค./64 พลศกึ ษา 4 โดยการใชใ บงานใน ป.1/1 23 19 82.61 สามารถดูวิดีโอชว ย
วันพฤหสั บดี สอนได
ภาษาไทย การจดั การเรียนการ
27 /ส.ค./64 คณติ ศาสตร 2 8.70 นักเรยี นบางคนตอง
วันศกุ ร สอนมีคลปิ สขุ ศกึ ษา คอยผปู กครองมาสอน
ภาษาไทย การบา นในชวงตอน
คณติ ศาสตร 1 การสอนออนไลน เลกิ งานตอนเยน็

2 โดยการใชใบงานใน 4 17.39 นักเรียนบางคนตอง
คอยผูปกครองมาสอน
การจัดการเรียนการ การบานในชว งตอน
เลิกงานตอนเยน็
สอน

1 การสอนออนไลน

2 โดยการใชใ บงานใน

การจดั การเรยี นการ

สอน

26

แบบบันทกึ วิธีการจัดการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 14 มิถนุ ายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรียนวัดใหญบ านบอ (บานบอ ราษฎรบํารงุ )

วนั /เดอื น/ป วชิ า คาบ วิธกี ารจดั ระดบั ชัน้ ทัง้ หมด จาํ นวนนักเรียน ปญหาและ
ที่ การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขาเรียน รอ ยละ ไมเ ขาเรยี น รอยละ ขอเสนอแนะ
28 /ส.ค./64 ภาษาไทย
วนั เสาร คณติ ศาสตร 1 การสอนออนไลน 23 20 95.23 1 4.76 นักเรยี นบางคนตอ ง
สอนชดเชย
วนั พธุ 2 โดยการใชใ บงานใน 23 คอยผูป กครองมาสอน
2 มิ.ย.64
การจัดการเรยี น การบานในชวงตอน
30 /ส.ค./64
วนั จนั ทร การสอน เลกิ งานตอนเยน็

31 /ส.ค./64 สง งานครบทุกคน
วันองั คาร
ภาษาไทย 1 การสอนออนไลน ป.1/1 19 90.47 2 9.52 นกั เรยี นบางคนตอ ง
คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน ป.1/1
คอยผูปกครองมาสอน
ภาษาไทย การจดั การเรียน
คณิตศาสตร การสอน การบา นในชว งตอน

1 การสอนออนไลน เลกิ งานตอนเยน็
2 โดยการใชใบงานใน
19 90.47 2 9.52 นกั เรยี นบางคนตอง
การจัดการเรยี น
การสอน คอยผปู กครองมาสอน

การบา นในชวงตอน

เลิกงานตอนเยน็

27

แบบบันทึกวธิ กี ารจดั การเรียนการสอน ระหวา งวนั ท่ี 14 มิถนุ ายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรียนวัดใหญบา นบอ(บานบอ ราษฎรบํารุง)

วัน/เดือน/ป วชิ า คาบ วิธกี ารจัด ระดับช้ัน ทั้งหมด จาํ นวนนกั เรยี น ปญหาและ
1 /ก.ย./64 ภาษาไทย ที่ การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขา เรียน รอยละ ไมเขาเรียน รอยละ ขอเสนอแนะ
คณิตศาสตร
วันพุธ 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 นกั เรียนบางคนตอง
ภาษาไทย คอยผปู กครองมา
2 /ก.ย./64 คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน ป.1/1 23 สอนการบานในชว ง
วนั พฤหสั บดี ตอนเลิกงานตอนเยน็
ภาษาไทย การจัดการเรียน
3 /ก.ย./64 คณิตศาสตร 20 86.96 3 13.04 นกั เรียนบางคนตอง
วันศกุ ร การสอน คอยผูปกครองมา
สอนการบา นในชว ง
1 การสอนออนไลน ตอนเลกิ งานตอนเย็น

2 โดยการใชใ บงานใน 21 91.30 2 8.69 นกั เรยี นบางคนตอ ง
คอยผปู กครองมา
การจัดการเรียน สอนการบานในชวง
ตอนเลกิ งานตอนเย็น
การสอน สง งานครบทกุ คน

1 การสอนออนไลน

2 โดยการใชใบงานใน

การจดั การเรยี น

การสอน

28

แบบบันทึกวิธกี ารจดั การเรยี นการสอน ระหวางวันที่ 14 มถิ นุ ายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครูผูสอน นางสาวณฐั ธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบานบอ (บา นบอ ราษฎรบํารงุ )

วัน/เดอื น/ป วิชา คาบ วธิ กี ารจดั ระดับชั้น ท้งั หมด จาํ นวนนักเรียน ปญหาและ
ภาษาไทย ที่ การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขา เรียน รอ ยละ ไมเขา เรยี น รอยละ ขอ เสนอแนะ
4 /ก.ย./64 คณิตศาสตร
วนั เสาร 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 23 100 - นักเรียนบางคนตอง
สอนชดเชย ภาษาไทย ป.1/1 คอยผปู กครองมาสอน
วนั พุธ คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใ บงาน 23 การบานในชวงตอน
4 ม.ิ ย.64 เลิกงานตอนเย็น
6 /ก.ย./64 ภาษาไทย ในการจัดการเรียน สง งานครบ
วนั จันทร คณิตศาสตร นกั เรียนบางคนตอ ง
การสอน คอยผูปกครองมาสอน
7 /ก.ย./64 การบานในชว งตอน
วันอังคาร 1 การสอนออนไลน 23 100 - เลกิ งานตอนเย็น
2 โดยการใชใบงาน
23 100 - นักเรียนบางคนตอง
ในการจดั การเรียน คอยผูปกครองมาสอน
การสอน การบา นในชว งตอน
เลกิ งานตอนเย็น
1 การสอนออนไลน
2 โดยการใชใ บงาน

ในการจดั การเรียน
การสอน

29

แบบบันทึกวธิ ีการจดั การเรียนการสอน ระหวางวนั ท่ี 14 มิถุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครูผูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบ า นบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รุง)

วนั /เดอื น/ป วชิ า คาบ วธิ กี ารจดั ระดับช้นั ท้ังหมด จํานวนนักเรยี น ปญ หาและ
8 /ก.ย./64 ภาษาไทย ที่ การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขา เรยี น รอ ยละ ไมเ ขา เรียน รอยละ ขอเสนอแนะ
คณติ ศาสตร
วันพุธ 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 นกั เรยี นบางคนตอง
ภาษาไทย
9 /ก.ย./64 คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใ บงาน ป.1/1 23 คอยผปู กครองมาสอน
วันพฤหัสบดี
ภาษาไทย ในการจัดการเรยี น การบา นในชว งตอน
10 /ก.ย./64 คณติ ศาสตร
วนั ศุกร การสอน เลกิ งานตอนเย็น

1 การสอนออนไลน 20 86.96 3 13.04 นักเรยี นบางคนตอ ง

2 โดยการใชใ บงาน คอยผปู กครองมาสอน

ในการจัดการเรยี น การบา นในชวงตอน

การสอน เลกิ งานตอนเย็น

1 การสอนออนไลน 23 100 - - นักเรียนบางคนตอง

2 โดยการใชใ บงาน คอยผปู กครองมาสอน

ในการจัดการเรียน การบา นในชว งตอน

การสอน เลิกงานตอนเย็น

สง งานครบ

30

แบบบันทกึ วิธีการจัดการเรยี นการสอน ระหวางวนั ที่ 14 มิถุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครูผูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบา นบอ (บา นบอ ราษฎรบํารงุ )

วัน/เดอื น/ป วชิ า คาบ วิธกี ารจัด ระดับชนั้ ทัง้ หมด จํานวนนกั เรยี น ปญหาและ
ภาษาไทย ที่ การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขาเรยี น รอยละ ไมเขา เรยี น รอยละ ขอ เสนอแนะ
11 /ก.ย./64 คณิตศาสตร
วันเสาร 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 23 100 - นกั เรียนบางคนตอ ง
สอนชดเชย ภาษาไทย
คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน ป.1/1 23 คอยผูปกครองมา
วนั พฤหัสบดี
7 มิ.ย.64 ภาษาไทย การจัดการเรยี น สอนการบา นในชว ง
13 /ก.ย./64 คณิตศาสตร
วนั จนั ทร การสอน ตอนเลกิ งานตอนเยน็

14 /ก.ย./64 สง งานครบ
วันอังคาร
1 การสอนออนไลน 19 82.61 4 17.39 ผูป กครองทํางานชวง
2 โดยการใชใ บงานใน
กลางวันนกั เรยี นไม
การจดั การเรยี น
การสอนมีคลปิ สามารถดูวดิ ีโอชวย
วดิ ีโอคณิตศาสตร
สอนได
1 การสอนออนไลน
2 โดยการใชใบงานใน 20 86.96 3 13.04 นักเรียนบางคนตอ ง
คอยผปู กครองมา
การจดั การเรียน สอนการบานในชวง
การสอน ตอนเลกิ งานตอนเย็น

31

แบบบนั ทึกวธิ ีการจดั การเรียนการสอน ระหวางวนั ท่ี 14 มิถนุ ายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครูผูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรยี นวัดใหญบ านบอ (บานบอ ราษฎรบาํ รงุ )

วนั /เดือน/ป วิชา คาบ วิธกี ารจัด ระดับชนั้ ทงั้ หมด จํานวนนกั เรียน ปญ หาและ
15 /ก.ย./64 ภาษาไทย ที่ การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขาเรยี น รอ ยละ ไมเขา เรยี น รอยละ ขอ เสนอแนะ
คณิตศาสตร ป.1/1
วนั พุธ 1 การสอนออนไลน 23 19 82.61 4 17.39 นักเรยี นบางคนตอง
ภาษาไทย ป.1/1
16 /ก.ย./64 คณิตศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน 23 คอยผูปกครองมา
วนั พฤหัสบดี
ภาษาไทย การจดั การเรียน สอนการบา นในชว ง
17 /ก.ย./64 คณติ ศาสตร
วันศุกร การสอน ตอนเลกิ งานตอนเย็น

1 การสอนออนไลน 23 100 - - ผูป กครองทาํ งานชวง

2 โดยการใชใบงานใน กลางวนั นกั เรยี นไม

การจดั การเรยี น สามารถดวู ิดีโอชวย

การสอนมคี ลปิ สอนได

วดิ โี อภาษาไทย สง งานครบ

1 การสอนออนไลน 23 100 - นักเรยี นบางคนตอ ง

2 โดยการใชใบงานใน คอยผูปกครองมา

การจัดการเรียน สอนการบา นในชวง

การสอน ตอนเลกิ งานตอนเย็น

32

แบบบนั ทึกวธิ ีการจดั การเรียนการสอน ระหวา งวนั ที่ 14 มิถนุ ายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลุมสาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรยี นวดั ใหญบานบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รุง)

วนั /เดือน/ป วชิ า คาบ วิธกี ารจัด ระดับชน้ั ท้ังหมด จํานวนนักเรยี น ปญ หาและ
ภาษาไทย ท่ี การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขา เรยี น รอยละ ไมเขาเรียน รอ ยละ ขอ เสนอแนะ
18 /ก.ย./64 คณิตศาสตร
วนั เสาร 1 การสอนออนไลน ป.1/1 23 23 100 - - นักเรียนบางคนตอ งคอย
สอนชดเชย ภาษาไทย ป.1/1
วนั ศกุ ร คณติ ศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน 23 ผูปกครองมาสอน
8 ม.ิ ย.64
ภาษาไทย การจัดการเรยี น การบา นในชวงตอนเลิก
20 /ก.ย./64 คณิตศาสตร
วันจนั ทร การสอน งานตอนเย็น

21 /ก.ย./64 สงงานครบ
วนั อังคาร
1 การสอนออนไลน 19 82.61 4 17.39 นกั เรยี นบางคนตอ งคอย
2 โดยการใชใบงานใน
ผปู กครองมาสอน
การจดั การเรียน
การสอน การบานในชว งตอนเลิก

1 การสอนออนไลน งานตอนเย็น
2 โดยการใชใ บงานใน
20 86.96 3 13.04 นักเรยี นบางคนตอ งคอย
การจัดการเรียน
การสอน ผูปกครองมาสอน

การบานในชวงตอนเลิก

งานตอนเยน็

33

แบบบนั ทกึ วธิ กี ารจัดการเรียนการสอน ระหวา งวันที่ 14 มิถุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครูผสู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรีงาม กลุม สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร โรงเรียนวัดใหญบ านบอ (บานบอ ราษฎรบาํ รุง)

วนั /เดอื น/ป วชิ า คาบ วิธีการจัด ระดบั ชัน้ ทงั้ หมด จํานวนนักเรียน ปญหาและ
ภาษาไทย ท่ี การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขาเรยี น รอ ยละ ไมเ ขาเรียน รอ ยละ ขอ เสนอแนะ
22 /ก.ย./64 คณิตศาสตร ป.1/1
วนั พธุ 1 การสอนออนไลนโ ดย 23 19 82.61 4 17.39 ผปู กครองทํางานชว ง
ภาษาไทย ป.1/1 กลางวันนักเรียนไม
23 /ก.ย./64 คณิตศาสตร 2 การใชใ บงานในการ 23 สามารถดวู ิดโี อชว ย
วันพฤหัสบดี สอนได
ภาษาไทย จดั การเรียนการสอนมี
25 /ก.ย./64 คณติ ศาสตร 20 86.96 3 13.04 ผูปกครองทํางานชว ง
วนั เสาร คลปิ วิดโี อคณติ ศาสตร กลางวันนกั เรียนไม
สอนชดเชย สามารถดูวดิ โี อชว ย
วนั จนั ทร 1 การสอนออนไลนโ ดย สอนได
9 ม.ิ ย.64
2 การใชใ บงานในการ

จัดการเรียนการสอนมี

คลปิ วดิ ีโอภาษาไทย

คณติ ศาสตร

1 การสอนออนไลนโ ดย 23 100 - นกั เรยี นบางคนตอง
คอยผูปกครองมา
2 การใชใ บงานในการ สอนการบานในชว ง
ตอนเลิกงานตอนเย็น
จัดการเรียนการสอน สง งานครบ

34

แบบบนั ทึกวิธกี ารจดั การเรยี นการสอน ระหวา งวันที่ 14 มิถุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครูผูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรียนวัดใหญบานบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รงุ )

วนั /เดือน/ป วิชา คาบ วิธกี ารจดั ระดับช้นั ท้ังหมด จํานวนนักเรียน ปญหาและ
27 /ก.ย./64 ภาษาไทย ท่ี การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขาเรียน รอ ยละ ไมเ ขา เรียน รอ ยละ ขอ เสนอแนะ
วันจนั ทร คณิตศาสตร ป.1/1
1 การสอนออนไลน 23 23 100 - นักเรียนบางคนตอง
28 /ก.ย./64 ภาษาไทย ป.1/1 คอยผูปกครองมา
วันองั คาร คณิตศาสตร 2 โดยการใชใบงานใน 23 สอนการบา นในชว ง
ตอนเลิกงานตอนเย็น
29 /ก.ย./64 ภาษาไทย การจัดการเรียน
วนั พุธ คณติ ศาสตร ผูปกครองทาํ งานชวง
การสอน กลางวันนกั เรยี นไม
สามารถดูวิดีโอชวย
1 การสอนออนไลน 23 100 - สอนได
สงงานครบ
2 โดยการใชใ บงานใน นักเรยี นบางคนตอง
คอยผปู กครองมา
การจัดการเรียน สอนการบา นในชว ง
ตอนเลิกงานตอนเยน็
การสอนคลปิ วิดีโอ

คณติ ศาสตร

1 การสอนออนไลน 23 100 -

2 โดยการใชใ บงานใน

การจัดการเรยี น

การสอน

35

แบบบันทึกวธิ กี ารจดั การเรยี นการสอน ระหวางวนั ที่ 14 มถิ นุ ายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครผู ูสอน นางสาวณฐั ธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรียนวดั ใหญบ า นบอ (บา นบอ ราษฎรบาํ รุง)

วนั /เดอื น/ป วชิ า คาบ วธิ ีการจดั ระดับชน้ั ท้งั หมด จาํ นวนนกั เรยี น ปญหาและ
ภาษาไทย ที่ การเรียนการสอน ป.1/1 23 เขา เรียน รอยละ ไมเ ขา เรียน รอยละ ขอ เสนอแนะ
30 /ก.ย./64 คณิตศาสตร
วนั พฤหสั บดี 1 การสอนออนไลนโ ดย ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 ผปู กครองทํางานชว ย
ภาษาไทย กลางวันนักเรียนไม
1 /ต.ค./64 คณติ ศาสตร 2 การใชใ บงานในการ ป.1/1 23 สามารถดวู ิดีโอชวย
วนั ศกุ ร สอนได
ภาษาไทย จัดการเรยี นการสอน
2 /ต.ค./64 คณิตศาสตร
วนั เสาร มีคลิปการสอน
สอนชดเชย
วันองั คาร ภาษาไทย
10 ม.ิ ย.64
1 การสอนออนไลนโดย 20 86.96 3 13.04 ผูปกครองทาํ งานชวย
กลางวนั นักเรียนไม
2 การใชใบงานในการ สามารถดูวดิ ีโอชว ย
สอนได
จัดการเรยี นการสอน

สอนมคี ลปิ การสอน

คณิตศาสตร

1 การสอนออนไลนโ ดย 23 100 - นกั เรยี นบางคนตอ ง
คอยผปู กครองมาสอน
2 การใชใ บงานในการ การบานในชว งตอน
เลิกงานตอนเย็น
จดั การเรยี นการสอน สง งานครบ

36

แบบบันทกึ วิธีการจัดการเรยี นการสอน ระหวางวนั ที่ 14 มิถุนายน – 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
ครูผูส อน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรียนวดั ใหญบานบอ (บานบอ ราษฎรบํารุง)

วนั /เดอื น/ป วิชา คาบ วธิ ีการจัด ระดับชนั้ ทัง้ หมด จาํ นวนนักเรียน ปญ หาและ
4 /ต.ค./64 ที่ การเรยี นการสอน ป.1/1 23 เขา เรียน รอยละ ไมเขา เรียน รอ ยละ ขอ เสนอแนะ
วันจันทร
ภาษาไทย สอบปลายภาค ป.1/1 23 19 82.61 4 17.39 ผปู กครองทํางานชว ง
5 /ต.ค./64
วันองั คาร การงานอาชีพ เรียนท่ื1 23 กลางวันนักเรียนไมมี

ปการศกึ ษา2564 โทรทศัพทไ มสามารถ

อัดคลปิ การอา นคาํ ทําขอสอบไดตองรอ

บัญชีคําภาษาไทย ผปู กครองเลิกงานตอน

สง เยน็

คณิตศาสตร สอบปลายภาค 20 86.96 3 13.04 ผูป กครองทํางานชวง

เรียนท1่ื กลางวันนักเรียนไมมี

ปก ารศกึ ษา2564 โทรทศพั ทไ มสามารถ

ทําขอ สอบไดต องรอ

ผูปกครองเลิกงานตอน

เยน็

6 /ต.ค./64 หนา ทพ่ี ลเมอื ง สอบปลายภาค ป.1/1 23 100 - - ผูปกครองทํางานชวง
วันพธุ ประวัติศาสตร เรียนท่1ื
ปการศึกษา2564 กลางวนั นักเรียนไมม ี

โทรทศพั ทไ มส ามารถ

ทําขอสอบไดต อ งรอ

ผูปกครองเลกิ งานตอน

เย็น

37

แบบบันทึกวิธีการจดั การเรยี นการสอน ระหวา งวนั ท่ี 14 มถิ นุ ายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครูผูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรียนวัดใหญบา นบอ (บานบอ ราษฎรบาํ รงุ )

วัน/เดอื น/ป วิชา คาบ วธิ ีการจดั ระดับชั้น ทัง้ หมด จาํ นวนนกั เรียน ปญหาและขอ เสนอแนะ
ท่ี การเรียนการสอน เขา เรยี น รอยละ ไมเขา รอ ยละ

7 /ต.ค./64 สขุ ศึกษาและ สอบปลายภาค ป.1/1 23 เรียน 17.39 ผูป กครองทํางานชว ง
วันพฤหัสบดี พลศกึ ษา เรียนท1่ื กลางวนั นักเรยี นไมมี
ปก ารศกึ ษา2564 19 82.61 4 โทรศัพทไมสามารถ
ทาํ ขอสอบไดต อ งรอ
8 /ต.ค./64 ศลิ ปะ สอบปลายภาค ป.1/1 23 20 86.96 3 ผูปกครองเลกิ งานตอนเย็น
วนั ศุกร เรียนท่ื1 ป
การศกึ ษา2564 13.04 ผูปกครองทํางานชว ง
กลางวันนกั เรยี นไมมี
9 /ต.ค./64 ภาษาไทย - ฝก การอานใน ป.1/1 23 23 100 - โทรทศัพทไ มสามารถ
วันเสาร หนงั สือเรยี นและ ทําขอสอบไดต อ งรอ
สอนชดเชย บญั ชีคําภาษาไทย ผปู กครองเลิกงานตอนเยน็
วันพุธ 11 ป.1 อัดคลปิ สง
มิ.ย.64 - นกั เรยี นบางคนยงั อา นไม
คลองตองใหผูปกครองชว ย
ฝก อา นบอ ยๆ

38

แบบบนั ทกึ วิธกี ารจัดการเรียนการสอน ระหวา งวันท่ี 14 มิถุนายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลุมสาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร โรงเรียนวัดใหญบานบอ(บา นบอ ราษฎรบํารุง)

วนั /เดือน/ป วิชา คาบ วิธีการจัด ระดบั ชั้น ทั้งหมด จํานวนนกั เรียน ปญ หาและขอ เสนอแนะ
ภาษาไทย ที่ การเรยี นการสอน เขา เรยี น รอยละ ไมเขา รอยละ
10/ต.ค./64
วนั อาทิตย - ฝก การอานสะกด ป.1/1 23 เรียน 13.04 นักเรียนบางคนยงั อานไม
สอนชดเชย คาํ หนงั สอื เรียนและ คลองตอ งใหผ ูปกครองชว ย
วันพฤหสั บดี บญั ชคี าํ ภาษาไทย 20 86.96 3 สะกดฝก อาน
24 ก.ย.64 ป.1 อดั คลปิ สง

39

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา (COVID-19)

สัปดาหท่ี 1 วันจนั ทร ท่ี 14 - 18 เดอื นมถิ ุนายน พ.ศ. 2564

ครผู สู อน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร

วิชาที่ 1 : ผลการจัดการเรียนการสอน (On Line / On Hand)

วชิ า รหสั วชิ า ชน้ั คาบเรยี นที่
ภาษาไทย ท 11101 ป.1/1 1

คณติ ศาสตร ค11101 2

1.เน้ือหาทสี่ อน (เขียนสรุปสนั้ ๆ+ใหง านแบบฝก หัด)

ช้ันประถมศึกษาปท ี่ 1/1 วิชาภาษาไทย เรียนเรื่อง...ฝกอา นพยญั ชนะไทย ใหนกั เรยี นฟง คลิปวดิ ีโอ
การอานพยญั ชนะไทย และฟงคลปิ การอา นสระอา

วชิ าคณิตศาสตร เรียนเรื่องการบวกเลข/การลบเลข ใหน ักเรียนฟงคลปิ การบวกเลข/การลบเลข

คุณครูผสู อนมีการแจกใบงานใหนกั เรยี นในวันจนั ทร โดยไดจ ัดเอกสารใบงานใสแฟม เพ่ือใหงายตอการ

จัดการใบงานเดก็ นกั เรยี นคนไหนไมสามารถมารับใบงานที่โรงเรยี นได คุณครูนาํ สงใบงานทบ่ี า นใหกับนักเรียน

ครผู สู อนใหน ักเรยี นติดตอ สอบถามผา น application ดงั นี้

2.ชอ งทางที่ใชใ นการจัดการเรยี นการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line

 You tube  Google Sites  On hand

 อื่นๆระบุ ………….….….….ใบงาน……………………………
3.รูปประกอบการสอน

40

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการจดั การเรยี นการสอนในสถานการณก ารแพรร ะบาด
ของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา (COVID-19)

สปั ดาหท่ี 2 วนั จันทร ท่ี 21 - 25 เดอื นมิถุนายน พ.ศ. 2564

ครผู ูสอน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร

วชิ าท่ี 1 : ผลการจดั การเรยี นการสอน (On Line / On Hand)

วิชา รหสั วชิ า ชัน้ คาบเรียนที่
ภาษาไทย ท 11101 ป.1/1 1

คณิตศาสตร ค11101 2
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา พ11101 4

1.เนอ้ื หาที่สอน (เขยี นสรุปสน้ั ๆ+ใหง านแบบฝกหัด)

ชนั้ ประถมศึกษาปท่ี 1/1 วชิ าภาษาไทย เรยี นเรอ่ื ง..สระอี ใหน ักเรยี นฟง คลปิ เพลงสระอแี ละให

นักเรยี นฝก อานคาํ สระอี ในแบบฝก ทกั ษะการอา น เขียนคาํ สระเอาตามรอยเสนประ

วิชาคณิตศาสตร เรียนเรื่องการบวกเลข/การลบเลข ใหนักเรียนทาํ แบบฝก เสรมิ ทกั ษะการบวก

วิชาสุขศึกษาและพลศกึ ษาใหน กั เรยี นฟงคลิปเรื่องอวยั วะภายนอก

คณุ ครูผูสอนมีการแจกใบงานใหนกั เรียนในวันจันทร โดยไดจดั เอกสารใบงานใสแฟม เพอ่ื ใหงา ยตอการ

จัดการใบงานเดก็ นกั เรยี นคนไหนไมส ามารถมารับใบงานท่ีโรงเรยี นได คณุ ครนู ําสง ใบงานทีบ่ านใหกับนักเรียน

ครูผูส อนใหนักเรียนตดิ ตอ สอบถามผาน application ดังน้ี

2.ชอ งทางทใ่ี ชในการจดั การเรยี นการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line

 You tube  Google Sites  On hand

 อ่ืนๆระบุ …………………….ใบงาน…………………………

3.รปู ประกอบการสอน

41

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการจดั การเรียนการสอนในสถานการณก ารแพรร ะบาด
ของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา (COVID-19)

สปั ดาหที่ 3 วันจันทร ท่ี 28 มถิ ุนายน - 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ครผู ูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร

วชิ าท่ี 1 : ผลการจัดการเรียนการสอน (On Line / On Hand)

วชิ า รหสั วิชา ชัน้ คาบเรยี นท่ี
ป.1/1
ภาษาไทย ท 11101 1
2
คณิตศาสตร ค11101 4

ศลิ ปะ ศ11101

1.เน้อื หาทส่ี อน (เขียนสรุปส้นั ๆ+ใหงานแบบฝกหัด)

ชน้ั ประถมศึกษาปท ่ี 1/1 วชิ าภาษาไทย เรยี นเรื่อง..ใหนักเรียนฟง คลปิ การอา นแจกลกู การสะกดคาํ

สระอา และใหน ักเรียนระบายสภี าพกิจกรรมวันภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร เรียนร.ู ..การนบั หนง่ึ ถงึ หา และศูนยใหฟ ง คลิปวิดีโอการนบั หนึ่งถึงหา และศนู ย เมอ่ื

ฟงจบแลวใหน กั เรียนทาํ แบบฝก คณิตศาตรของ สสวท.

วิชาศิลปะใหน ักเรียนเรียนร.ู ..รปู ราง รปู ทรง ใหฟง คลิ ปะ รูปราง รปู ทรง

คณุ ครูผสู อนมกี ารแจกใบงานใหน กั เรียนในวันจันทร โดยไดจ ัดเอกสารใบงานใสแ ฟมเพ่อื ใหง า ยตอการ

จัดการใบงานเดก็ นกั เรยี นคนไหนไมสามารถมารับใบงานที่โรงเรยี นได คุณครนู าํ สงใบงานท่บี านใหกับนกั เรยี น

ครผู สู อนใหน ักเรยี นตดิ ตอสอบถามผา น application ดงั น้ี

2.ชอ งทางทีใ่ ชในการจัดการเรียนการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line

 You tube  Google Sites  On hand

 อน่ื ๆระบุ …………………ใบงาน……………………………
3.ภาพประกอบการสอน

42

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการจดั การเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สัปดาหท ี่ 4 วันจันทร ที่ 5 - 9 เดอื นกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ครูผูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร

วชิ าท่ี 1 : ผลการจดั การเรียนการสอน (On Line / On Hand)

วชิ า รหสั วิชา ช้ัน คาบเรียนท่ี
ภาษาไทย ท 11101 ป.1/1 1

คณติ ศาสตร ค11101 2
การงานอาชพี ง11101 4

1.เน้ือหาทสี่ อน (เขียนสรปุ ส้นั ๆ+ใหง านแบบฝก หัด)

ชั้นประถมศกึ ษาปท ี่ 1/1 วิชาภาษาไทย เรยี น บทที่ 1 เรือ่ ง...ใบโบกใบบวั ใหน ักเรยี นฟง คลปิ การ

รจู กั คํานําเร่อื ง ใบโบกใบบัว

วชิ าคณติ ศาสตร เรื่องการนบั หนงึ่ ถึงหา และศูนย นกั เรียนทําแบบฝก คณิตศาสตรของ สสวท.

วชิ าการงานอาชีพ ใหน กั เรียนฟง คลิปการแตง กายเมอ่ื ฟงจบแลว นกั เรยี นสามารถแตง กายไดถกู ตอ ง

คณุ ครูผูสอนมกี ารแจกใบงานใหน กั เรยี นในวันจนั ทร โดยไดจ ัดเอกสารใบงานใสแฟม เพ่ือใหงายตอ การ

จดั การใบงานเด็กนกั เรยี นคนไหนไมส ามารถมารบั ใบงานที่โรงเรียนได คณุ ครนู าํ สง ใบงานทบี่ า นใหกับนักเรยี น

ครูผูสอนใหนกั เรยี นตดิ ตอ สอบถามผาน application ดงั น้ี

2.ชอ งทางท่ีใชใ นการจดั การเรยี นการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line
 You tube  Google Sites  On hand

 อืน่ ๆระบุ …………………….ใบงาน…………………………

3.รูปประกอบการสอน

43

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการจดั การเรยี นการสอนในสถานการณก ารแพรร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สัปดาหท ี่ 5 วันจันทร ที่ 12 - 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ครผู ูสอน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลุม สาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณิตศาสตร

วิชาท่ี 1 : ผลการจดั การเรยี นการสอน (On Line / On Hand)

วิชา รหสั วชิ า ช้ัน คาบเรียนที่

ภาษาไทย ท 11101 ป.1/1 1

คณิตศาสตร ค11101 2

1.เนือ้ หาทส่ี อน (เขียนสรุปสัน้ ๆ+ใหง านแบบฝก หัด)

ชัน้ ประถมศึกษาปท ี่ 1/1 วิชาภาษาไทยใหน ักเรียนเร่อื งสระเอ นกั เรียนฟง คลิปเพลงสระเอเม่อื ฟงจบ

แลว ฝก อานคาํ สระเอ แบบฝก ทกั ษะการอา น บัญชคี าํ ภาษาไทย ป.1

วชิ าคณติ ศาสตรเรยี นรูจํานวนนบั หกถงึ สบิ ใหฟ งคลปิ วิดโี อจาํ นวนนับหกถึงสิบ เม่อื ฟง จบแลวใหทํา

นักเรียนแบบฝกทกั ษะคณิตศาสตรข อง สสวท.

คุณครูผูส อนมีการแจกใบงานใหน กั เรียนในวันจนั ทร โดยไดจดั เอกสารใบงานใสแฟมเพื่อใหงา ยตอการ

จดั การใบงานเดก็ นักเรียนคนไหนไมส ามารถมารบั ใบงานทโี่ รงเรยี นได คณุ ครูนาํ สง ใบงานทบ่ี า นใหก ับนักเรยี น

ครผู ูส อนใหนกั เรยี นติดตอสอบถามผาน application ดังนี้

2.ชองทางทใ่ี ชในการจดั การเรยี นการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line

 You tube  Google Sites  On hand

 อ่ืนๆระบุ ………………………………………………
3.รปู ประกอบการสอน

44

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรร ะบาด
ของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สปั ดาหที่ 6 วันจนั ทร ที่ 19 - 23 เดอื นกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ครผู สู อน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลุมสาระการเรยี นรู ภาษาไทย คณติ ศาสตร

วชิ าที่ 1 : ผลการจดั การเรียนการสอน (On Line / On Hand)

วิชา รหัสวิชา ช้นั คาบเรียนท่ี

ภาษาไทย ท 11101 ป.1/1 1

คณติ ศาสตร ค11101 2

1.เนือ้ หาที่สอน (เขียนสรปุ สนั้ ๆ+ใหงานแบบฝก หัด)

ช้นั ประถมศึกษาปที่ 1/1 วิชาภาษาไทยใหน ักเรยี นเรือ่ ง..ภผู า ใหนกั เรยี นฟงคลปิ คาํ นําเรื่อง.. ..ภผู า

เมอื่ ฟง จบแลวใหน ักเรียนฝก อา นและทาํ แบบฝกหัดทกั ษะภาษา

วิชาคณติ ศาสตร เรียนเร่อื งจํานวนนบั 1 ถงึ 10 และ 0 ใหน ักเรียนทาํ แบบฝกหัดคณิตศาสตรข อง สสวท.

คุณครูผูสอนมีการแจกใบงานใหนกั เรยี นในวนั จันทร โดยไดจ ดั เอกสารใบงานใสแ ฟม เพอ่ื ใหง ายตอการ

จัดการใบงานเด็กนกั เรยี นคนไหนไมส ามารถมารบั ใบงานทโ่ี รงเรียนได คุณครนู าํ สง ใบงานทบ่ี า นใหก ับนักเรยี น

ครผู สู อนใหน ักเรยี นติดตอสอบถามผาน application ดังน้ี

2.ชองทางทีใ่ ชในการจัดการเรยี นการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line

 You tube  Google Sites  On hand

 อืน่ ๆระบุ ………………………………………………

3.รปู ประกอบการสอน

45

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณก ารแพรระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา (COVID-19)

สัปดาหที่ 7 วันพฤหัสบดี ที่ 29 - 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
ครผู สู อน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร

วชิ าท่ี 1 : ผลการจัดการเรียนการสอน (On Line / On Hand)

วิชา รหสั วชิ า ชั้น คาบเรยี นที่
ป.1/1
ภาษาไทย ท 11101 1
2
คณติ ศาสตร ค11101

1.เนือ้ หาทสี่ อน (เขยี นสรปุ ส้ันๆ+ใหง านแบบฝก หัด)

ชน้ั ประถมศึกษาปท่ี 1/1 วชิ าภาษาไทยใหนักเรยี นฟงคลปิ เร่อื งเพอื่ นกนั เม่ือฟงจบแลวใหน ักเรยี นฝก

อา นคาํ นําเรอ่ื งในบทท่ี 3 เร่ืองเพ่ือนกันในหนงั สือเรียนภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร เรียนเร่อื งจํานวนนบั 1 ถงึ 10 และ 0 ใหน กั เรียนทาํ แบบฝกหัดคณิตศาสตรข อง สสวท.

คณุ ครูผูสอนมกี ารแจกใบงานใหนกั เรียนในวนั จนั ทร โดยไดจดั เอกสารใบงานใสแฟม เพ่ือใหง ายตอการจัดการ

ใบงานเดก็ นักเรียนคนไหนไมสามารถมารบั ใบงานท่ีโรงเรยี นได คณุ ครนู าํ สง ใบงานทีบ่ า นใหกับนกั เรียน

ครผู สู อนใหนักเรยี นติดตอสอบถามผา น application ดงั นี้

2.ชอ งทางทใ่ี ชในการจดั การเรียนการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line

 You tube  Google Sites  On hand

 อน่ื ๆระบุ ………………….ใบงาน……………………………
3.รูปประกอบการสอน

46

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการจดั การเรียนการสอนในสถานการณก ารแพรระบาด
ของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สัปดาหที่ 8 วันจันทร ท่ี 2 - 6 เดือนสงิ หาคม พ.ศ. 2564

ครผู ูสอน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร

วิชาที่ 1 : ผลการจดั การเรียนการสอน (On Line / On Hand)

วชิ า รหสั วชิ า ช้นั คาบเรยี นที่
ป.1/1
ภาษาไทย ท 11101 1
2
คณติ ศาสตร ค11101

1.เนอื้ หาทสี่ อน (เขียนสรปุ ส้ันๆ+ใหงานแบบฝก หัด)

ชัน้ ประถมศกึ ษาปที่ 1/1วิชาภาษาไทยใหนักเรยี นทําแบบฝกทกั ษะภาษาในบทที่ 3 เรือ่ ง..เพ่อื นกัน

วิชาคณติ ศาสตร เรยี นเรือ่ ง การเปรยี บเทียบจาํ นวน และการเรยี งลําดับนับ 1 ถึง 10 และ 0 ให

นกั เรียนทําแบบฝก หดั คณิตศาสตรข อง สสวท.

คุณครูผูส อนมีการแจกใบงานใหน กั เรียนในวนั จนั ทร โดยไดจดั เอกสารใบงานใสแฟม เพอ่ื ใหง า ยตอ การ

จดั การใบงานเด็กนักเรียนคนไหนไมสามารถมารบั ใบงานทโ่ี รงเรียนได คณุ ครูนาํ สง ใบงานท่ีบานใหกับนักเรยี น

ครูผูส อนใหนักเรยี นติดตอ สอบถามผาน application ดังนี้

2.ชอ งทางทีใ่ ชใ นการจัดการเรยี นการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line

 You tube  Google Sites  On hand

 อน่ื ๆระบุ ……………………………………………

3.รปู ประกอบการสอน

47

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรร ะบาด
ของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สปั ดาหท ่ี 9 วนั จนั ทร ที่ 9 - 13 เดอื นสิงหาคม พ.ศ. 2564

ครูผสู อน นางสาวณัฐธยาน ปรีงาม กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร

วชิ าท่ี 1 : ผลการจดั การเรยี นการสอน (On Line / On Hand)

วิชา รหสั วิชา ชนั้ คาบเรยี นที่
ป.1/1
ภาษาไทย ท 11101 1
2
คณิตศาสตร ค11101

1.เน้ือหาทส่ี อน (เขียนสรปุ สนั้ ๆ+ใหง านแบบฝกหัด)

ช้ันประถมศึกษาปท ี่ 1/1 วิชาภาษาไทยใหน ักเรียนทาํ แบบฝกทักษะภาษาในบทท่ี 3 เร่อื ง..เพือ่ นกนั

และใหนกั เรียนระบายสภี าพกิจกรรมวนั แม

วชิ าคณิตศาสตร เรียนเร่อื งความสัมพันธของจํานวนแบบสว นยอย- สว นรวมของจํานวน 0 ถึง 5 ให

นกั เรยี นฟง คลปิ วิดีโอเมือ่ ฟงจบแลว ใหนกั เรียนทาํ แบบฝกคณติ ศาสตรข อง สสวท.

คณุ ครูผูส อนมีการแจกใบงานใหนกั เรียนในวันจันทร โดยไดจ ดั เอกสารใบงานใสแฟมเพ่ือใหง า ยตอ การ

จดั การใบงานเดก็ นักเรียนคนไหนไมส ามารถมารบั ใบงานท่ีโรงเรยี นได คุณครูนําสง ใบงานท่บี านใหกับนกั เรยี น

ครูผูสอนใหน ักเรียนติดตอสอบถามผาน application ดังนี้

2.ชอ งทางทใี่ ชในการจัดการเรียนการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line
 You tube  Google Sites  On hand

 อื่นๆระบุ …………………….ใบงาน…………………………

3.รปู ประกอบการสอน

48

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณก ารแพรร ะบาด
ของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สปั ดาหท ี่ 10 วันจันทร ที่ 16 - 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

ครูผสู อน นางสาวณฐั ธยาน ปรีงาม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร

วิชาท่ี 1 : ผลการจัดการเรียนการสอน (On Line / On Hand)

วิชา รหสั วชิ า ช้นั คาบเรียนท่ี
ป.1/1
ภาษาไทย ท 11101 1
2
คณิตศาสตร ค11101

1.เนอ้ื หาท่สี อน (เขียนสรุปสั้นๆ+ใหงานแบบฝกหัด)

ชนั้ ประถมศกึ ษาปท ี่ 1/1 วิชาภาษาไทยใหนักเรยี นทาํ แบบฝกทักษะภาษาในบทท่ี 3 เร่อื ง..เพ่ือนกัน

วิชาคณิตศาสตร เรียนเรื่องความสมั พันธข องจาํ นวนแบบสว นยอ ย- สวนรวมของจาํ นวน 6 ถงึ 10 ให

นักเรยี นฟง คลปิ วดิ ีโอเมื่อฟง จบแลว ใหนกั เรยี นทาํ แบบฝก คณติ ศาสตรข อง สสวท.

คุณครูผสู อนมกี ารแจกใบงานใหนักเรยี นในวันจนั ทร โดยไดจ ัดเอกสารใบงานใสแฟมเพ่อื ใหงายตอการ

จัดการใบงานเดก็ นักเรยี นคนไหนไมส ามารถมารับใบงานท่ีโรงเรียนได คณุ ครนู ําสงใบงานทบ่ี า นใหกับนกั เรยี น

ครผู สู อนใหนกั เรียนติดตอ สอบถามผาน application ดังนี้

2.ชอ งทางทใ่ี ชในการจัดการเรยี นการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line

 You tube  Google Sites  On hand

 อ่ืนๆระบุ …………………….ใบงาน…………………………

3.รปู ประกอบการสอน

49

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการจัดการเรยี นการสอนในสถานการณก ารแพรร ะบาด
ของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สปั ดาหท ี่ 11 วันจันทร ท่ี 23 - 27 เดอื นสิงหาคม พ.ศ. 2564

ครูผูสอน นางสาวณฐั ธยาน ปรงี าม กลมุ สาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร

วิชาที่ 1 : ผลการจัดการเรยี นการสอน (On Line / On Hand)

วิชา รหสั วิชา ช้นั คาบเรียนที่
ป.1/1
ภาษาไทย ท 11101 1
2
คณิตศาสตร ค11101 4

สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา พ11101

1.เน้ือหาท่ีสอน (เขยี นสรปุ สัน้ ๆ+ใหง านแบบฝกหัด)

ชัน้ ประถมศกึ ษาปท่ี 1/1 วิชาภาษาไทยใหนักเรยี นฟง คลปิ วิดีโอบทที่ 4 เรอ่ื งตามหา เม่อื ฟง จบแลว

ใหน ักเรยี นฝก อา นรจู ักคาํ นําเรอ่ื งในหนงั สือเรียนภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร เรยี นเร่อื งความสมั พันธข องจํานวนแบบสว นยอย- สวนรวมของจํานวน 1ถึง 10 และ

0 ใหน ักเรยี นทําแบบฝกคณิตศาสตรข อง สสวท.

วิชาสขุ ศึกษาและพลศึกษาเรียนเรื่องอวัยวะภายนอกใหนกั เรยี นฟงคลปิ วิดโี อ เม่อื ฟงจบแลว ให

นกั เรยี นทําใบงาน

คุณครูผูสอนมีการแจกใบงานใหนกั เรยี นในวนั จันทร โดยไดจัดเอกสารใบงานใสแ ฟม เพื่อใหงายตอ การ

จดั การใบงานเด็กนกั เรียนคนไหนไมส ามารถมารบั ใบงานที่โรงเรียนได คุณครนู ําสง ใบงานท่ีบานใหก ับนักเรียน

ครผู สู อนใหนกั เรยี นติดตอสอบถามผา น application ดังนี้

2.ชองทางท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนชดเชย

 Moodle  Google Classroom Zoom

 Google Meet  Facebook  Line

 You tube  Google Sites  On hand

 อ่นื ๆระบุ …………………….ใบงาน…………………………

3.รูปประกอบการสอน

50


Click to View FlipBook Version