The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 1074590050, 2021-10-28 03:38:38

การตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิด2-2564

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

ยนิ ดีต้อนรับคณะกรรมการ

การตรวจเยยี่ มความพร้อมสถานศกึ ษาก่อนเปดิ

ภาคเรียนท่ี 2/2564 ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื
ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสมทุ รสาคร

โรงเรียนวดั ใหญบ่ า้ นบอ่ (บา้ นบอ่ ราษฏรบารุง)

สานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาสมทุ รสาคร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรยี น0

โรงเรยี นวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบอ่ ราษฏรบารงุ )
ต้งั อยู่ที่ หมู่ 3 ตาบล บา้ นบ่อ อาเภอเมอื งฯ

จังหวดั สมุทรสาคร
เปดิ สอนระดบั ช้ัน

อนบุ าล – มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3

ขอ้ มลู พื้นฐานโรงเรียน

ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากร 1
3
ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 ท่าน 5

ข้าราชการครู จานวน 30 คน

พนักงานราชการ จานวน 2 คน 2 จานวนนกั เรียนระดับชน้ั อนุบาล

ครูอัตราจา้ ง จานวน 6 คน

ลกู จา้ งประจา จานวน 1 คน อนุบาล 1 จานวน 26 คน
อนุบาล 2 จานวน 38 คน
พนักงานธุรการ จานวน 1 คน อนบุ าล 3 จานวน 27 คน

จานวนนักเรยี นระดับชั้นประถม

ประถมศกึ ษาปที ่ี 1 จานวน 43 คน 4 จานวนนกั เรียนระดับชน้ั มัธยมศึกษา
ประถมศกึ ษาปีที่ 2 จานวน 43 คน
ประถมศึกษาปที ่ี 3 จานวน 57 คน มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 จานวน 90 คน
ประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 62 คน มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 จานวน 77 คน
ประถมศกึ ษาปที ่ี 5 จานวน 40 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 74 คน
ประถมศึกษาปที ี่ 6 จานวน 60 คน

จานวนอาคารเรยี น

อาคารเรียน จานวน 5 อาคาร

วดิ ิโอนำเสนอมำตรกำรเตรยี มควำมพรอ้ มกอ่ นเปดิ ภำคเรยี น

วิดโิ อสื่อประชาสัมพนั ธ์

จำนวนครแู ละบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำที่ไดร้ ับวคั ซีน ( คน)

จำนวนนักเรยี นกล่มุ เป้ำหมำย(12-18 ปี)ท่ไี ด้รบั วคั ซีน (คน)

ขอ้ มูลกำรไดร้ ับวคั ซีนของผู้ปกครองนกั เรยี น

ดำเนนิ กำรเป็นไปตำมเกณฑท์ ่ีกำหนดครบทุกข้อ และมีใบรบั รองจำก

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสขุ / พร้อมทัง้ รำยงำนในระบบ
MOE COVID

ประเด็นกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำร ข้อ 1 - 20

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เชอื้ โรค

๑. จดั โตะ๊ เกา้ อีน้ ัง่ เรยี น ทีน่ ่ังในโรงอาหาร ทน่ี งั่ พัก โดยเวน้ ระยะห่าง
อย่างน้อย 1-2 เมตร พร้อมตดิ สัญลกั ษณแ์ สดงระยะห่าง

๑มิติที่ ความปลอดภัยจาก
การลดการแพร่เช้อื โรค

2. จดั ทาประกาศ ใหน้ กั เรยี น ครู บุคลากร และผูเ้ ข้ามาตดิ ต่อ ในสถานศกึ ษา
ทกุ คนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหนา้ กากอนามยั ๑๐๐% ตลอดเวลาทอี่ ยใู่ นสถานศกึ ษา

๑มิติที่ ความปลอดภัยจาก
การลดการแพร่เชอ้ื โรค

๓. จดั ใหม้ ีจดุ ลา้ งมือดว้ ยสบู่และน้า หรือจดั วางเจลแอลกอฮอลส์ าหรับใช้
ทาความสะอาดมอื บรเิ วณพืน้ ทรี่ ่วม

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพรเ่ ช้ือโรค

๔. มมี าตรการคดั กรอง ตรวจวัดอณุ หภมู ิร่างกาย ให้กบั นกั เรยี น ครู บคุ ลากร
และผูเ้ ขา้ มาตดิ ต่อ ทกุ คน กอ่ นเขา้ สถานศึกษา

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เชอ้ื โรค

๕. มมี าตรการประกาศใหง้ ดหรือลดการทากจิ กรรมรวมกลมุ่ คนจานวนมาก
การเข้าไปในพน้ื ทที่ ีม่ คี นจานวนมากการเข้าไปในพื้นที่ทม่ี ีคนจานวนมาก
หรอื พื้นที่เสี่ยงทมี่ ีการแพรร่ ะบาดของโรค

๑มิติที่ ความปลอดภัยจาก
การลดการแพร่เชื้อโรค

๖. ทาความสะอาดบริเวณพ้นื ผิวสัมผัสรว่ มทกุ วนั เชน่ โตะ๊ เก้าอี้ ราวบนั ได
กลอนประตู มือจับประตู-หน้าต่าง อปุ กรณข์ องใช้ในห้องน้า

๑มิติที่ ความปลอดภัยจาก
การลดการแพร่เช้ือโรค

๗. จัดทาปา้ ยมาตรการส่งเสริมใหน้ ักเรียน ครู หรอื บุคลากร ดแู ลใส่ใจปฏบิ ัตติ น
มีวนิ ัยรบั ผดิ ชอบตนเอง ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโควดิ -19 อยา่ งเคร่งครดั

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เชอ้ื โรค

๘. จดั ทาป้ายในโรงอาหารมาตรการส่งเสรมิ ให้นกั เรยี น นกั ศึกษา ครู หรอื บคุ ลากร
ในการกินอาหารโดยใชช้ ้อนส่วนตวั ทุกครง้ั และควรงดการกินอาหารร่วมกนั

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เชือ้ โรค

๙. จัดทาปา้ ยในโรงอาหารมาตรการใหน้ กั เรยี น ครู และบุคลากร กนิ อาหารดว้ ยการใชช้ ้อ
ส่วนตัวทกุ ครง้ั และงดการกนิ อาหารร่วมกัน

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เชื้อโรค

10. จดั ระบบให้นกั เรียน ครู บคุ ลากร และผู้เข้ามาติดตอ่ ภายในสถานศกึ ษา ทุกคน
ลงทะเบียนไทยชนะตามท่รี ฐั กาหนดดว้ ย app ไทยชนะ , ประกาศหนา้ เพจโรงเรยี นเรอ่ื ง
มาตรการการกกั ตัว

๑มิติท่ี ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เชอื้ โรค

11-12. มกี ารจดั ระบบการตรวจสอบดูแล และเฝ้าระวงั นักเรยี น ครู บุคลากร หรอื ผู้
ที่มาจากพื้นที่เสยี่ ง

๑มิติที่ ความปลอดภัยจาก
การลดการแพร่เชื้อโรค

13. ปรบั ปรุงหอ้ งเรยี น ใหม้ ีสภาพการใชง้ านไดด้ ี อากาศถา่ ยเทสะดวก
มกี ารทาความสะอาดห้องเรยี น หอ้ งเรยี นร่วม และอปุ กรณ์ทใ่ี ช้ในการเรียนการสอน
กอ่ นและหลังใช้งานทุกครั้ง

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพรเ่ ช้อื โรค

14. มกี ารทาความสะอาดห้องเรยี น หอ้ งเรียนรว่ ม และอุปกรณท์ ี่ใชใ้ นการเรียนการสอน
กอ่ นและหลังการใช้งานทกุ คร้ัง

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพรเ่ ชอ้ื โรค

15. มีการจัดสภาพแวดล้อมบรเิ วณสถานศึกษาใหส้ ะอาดปลอดภยั มีการจัดการขยะ
ที่เหมาะสม รวมถึงการดแู ลความสะอาด

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เชอ้ื โรค

16 - 17 มมี าตรการส่งเสริมให้นกั เรียน ครู และบุคลากรรูจ้ ักและหมัน่ สงั เกตอาการเส่ยี ง
จากโรคโควดิ 19 ผา่ น Thai Save Thai (TST)

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เชอ้ื โรค

18. มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจคดั กรอง ดว้ ย Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทาง
ที่กาหนด

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เช้ือโรค

19. มมี าตรการสนับสนุนให้ครู บุคลากร และฝ่ายสนับสนนุ (Support Staff) เขา้ ถงึ
การฉดี วัคซนี มากกว่าร้อยละ 85

รับเขม็ หนงึ่ แล้ว 8 คน
รับเข็มสองแล้ว 22 คน
รบั เข็มสามแลว้ 14 คน
ยังไมฉ่ ดี วัคซนี 2 คน

๑มิติที่ ความปลอดภยั จาก
การลดการแพร่เชอ้ื โรค

20. จัดหอ้ งพยาบาลหรือพื้นทีภ่ ายในสถานศกึ ษาสาหรับแยกผูท้ ่ตี อ้ งสังเกตอาการหรอื
มอี าการทางระบบทางเดนิ หายใจ

ประเด็นกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำร ขอ้ 21-44

๒มิติที่ การเรยี นรู้

21. มีการตดิ ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพือ่ สุขอนามัยปลอดภยั
จากโรค โควดิ -19 ตามมาตรการ DMH

๒มิติที่ การเรียนรู้

22-23 จดั เตรยี มแผนรองรับการจดั การเรียนการสอนสาหรบั
นกั เรียน เก่ยี วกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วดิ โิ อสอื่ ประชาสมั พนั ธ์

๒มิติที่ การเรียนรู้

24. มีการจดั กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี นตามวยั ให้มีความคดิ สร้างสรรค์
นวัตกรรมสขุ ภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการป้องกนั โรคโควดิ -19

๒มิติที่ การเรียนรู้

25. จดั ห้องพยาบาลหรอื พน้ื ทีภ่ ายในสถานศึกษาสาหรับแยกผทู้ ต่ี ้องสังเกตอาการหรือ
มีอาการทางระบบทางเดนิ หายใจ , มนี กั เรียนแกนนาดา้ นสขุ ภาพ จติ อาสา เปน็ อาสา
สมัครในการช่วยเฝ้าระวงั และดแู ลสขุ ภาพนกั เรยี น

๓มิติที่ การครอบคลุมถึง
เด็กด้อยโอกาส

26-27 มีการเตรียมหนา้ กากผา้ สารองสาหรบั นักเรียน

๓มิติที่ การครอบคลมุ ถึง
เด็กด้อยโอกาส

28. มีมาตรการสง่ เสริมให้นกั เรยี น อายุ 12-18 ปี กลุ่มเสย่ี งท่มี นี า้ หนกั มาก มี
โรคประจา้ ตัว 7 กลมุ่ โรค หรอื กล่มุ เปา้ หมาย เข้าถึงการฉีดวคั ซนี ปอ้ งกัน โควดิ -19
ตามแนวทางท่รี ฐั ก้าหนด

๓มิติที่ การครอบคลุมถึง
เด็กด้อยโอกาส

29. ไม่มีท่พี ักและเรอื นนอน
30. ไมม่ สี ถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ

๔มิติที่ สวสั ดภิ าพและการคมุ้ ครอง

31. มแี ผนเผชญิ เหตุและแนวปฏิบัตริ องรบั กรณมี ีผูต้ ดิ เชือ้ ในสถานศกึ ษา

๔มิติที่ สวสั ดภิ าพและการค้มุ ครอง

๔มิติที่ สวัสดภิ าพและการคุม้ ครอง

32. มีการส่อื สารประชาสมั พนั ธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชือและการปฏิบัติ
ตน อยา่ งเหมาะสม
33. มแี นวปฏิบตั กิ ารจัดการความเครียดของครูและบุคลากร
34. มกี ารสา้ รวจตรวจสอบประวัตเิ ส่ียงและการกักตัวของนักเรียน ครู และ
บุคลากร

๔มิติท่ี สวสั ดภิ าพและการคุ้มครอง

35. มีเอกสารคมู่ ือมาตรฐานการปฏิบัตงิ านเป็นขันตอนประจา้ ห้องพยาบาล เก่ยี วกบั แนว
ปฏิบัติการปอ้ งกนั โรคโควิด 19

๕มิติที่ นโยบาย

36-37. มีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล และ
นโยบายเฝา้ ระวงั คัดกรอง ตัดความเสยี่ งและสรา้ งภูมิคมุ้ กนั ด้วย TST

๕มิติที่ นโยบาย

38-40 มีนโยบายการบริหารจดั การการป้องกนั การแพรก่ ระจายเชอื โรคบนรถ
รบั สง่ และมีการทา้ สือ่ ประชาสัมพนั ธ์

๖มิตทิ ่ี การบริหารการเงนิ

41. จดั ทาแผนการใชง้ บประมาณสาหรบั การดาเนินการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19

มิติที่ ๑ ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชอ้ื โรค จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

มติ ิท่ี ๒ การเรียนรู้ จานวน ๓,๐๐๐ บาท

มิตทิ ่ี ๓ การครอบคลมุ ถงึ เดก็ ด้อยโอกาส จานวน ๑,๕๐๐ บาท

โครงการสนับสนนุ ดังนี้
๑. โครงการพฒั นาสภาพแวดลอ้ มใหเ้ อือ้ ต่อการเรียนรเู้ คียงคูเ่ ศรษฐกิจพอเพยี ง
๒. โครงการส่งเสริมสขุ ภาพในโรงเรียน
๓. โครงการเฝา้ ระวงั ปอ้ งกันและควบคมุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙

๖มิติที่ การบริหารการเงนิ

42. มกี ารจัดหาวสั ดุอุปกรณ์ป้องกนั โรคโควิด-19 เชน่ หนา้ กากผา้ หรอื
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่

๖มิติที่ การบรหิ ารการเงนิ

4๓ มีการบริหารจดั การการเงนิ เพ่อื ด้าเนนิ กจิ กรรมการปอ้ งกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความจาเป็นและเหมาะสม

๖มิติท่ี การบริหารการเงิน

44. มกี ารจัดหาหรือบริหารจัดการบุคลากรท้าหนา้ ทเ่ี ฝ้าระวงั ตรวจสอบ สอดสอ่ ง ดแู ล
สุขภาพนกั เรียนและจดั การสภาพแวดล้อมในสถานศกึ ษาในช่วงสถานการณโ์ ควิด-๑๙

กำรวำงแผนกำรเปดิ เรียน
ภำคเรียนที่ 2 / 2564

แนวทางการเปิดเรยี น

โรงเรียนมแี นวทางการขออนุญาตเปดิ เรียน ในวนั ท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑. รูปแบบ Online

จัดการเรยี นการสอบ รูปแบบ Online ระดบั ชันอนุบาล 1- ชนั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3
ระหวา่ งวนั ท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 – 14 พฤศจกิ ายน 2564

แนวทางการเปิดเรียน

โรงเรยี นมีแนวทางการขออนุญาตเปิดเรยี น ในวันที่ ๑ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
๒. รปู แบบ Hybrid (Online + On-Site)

• จดั การเรยี นการสอนทโ่ี รงเรยี น 3 วัน/สัปดาห์ คอื วันจันทร์ วนั พธุ วันศุกร์
• จัดการเรียนการสอนทบี่ ้าน 2 วัน/สปั ดาห์ คอื วันองั คาร วนั พฤหัสบดี นกั เรียน
เรยี นรู้ผ่านระบบทางไกล(DLTV) ครมู อบงานใหน้ กั เรยี นเรยี นรู้ผา่ น ใบความรู้ ใบงาน
แบบฝึกหดั และกจิ กรรมฝึกทกั ษะชวี ติ

นกั เรียนเรียนรูต้ ามโครงสรา้ งมาตรฐานตวั ชีวัด รวม 30 ชว่ั โมง/สัปดาห์
แบ่งจ้านวนนักเรยี นออกเป็น 5 ห้อง หอ้ งเรยี นละไม่เกนิ 25 คน

เอกสารอา้ งอิง

เอกสารประกอบการตรวจเยย่ี มความพรอ้ มสถานศึกษา
กอ่ นเปดิ ภาคเรยี นท่ี 2/2564 ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของ

โรคติดเชือไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สา้ นักงานเขตพืนทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


Click to View FlipBook Version