The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pornsuda.balancedesign, 2021-04-27 04:36:51

Cattalog

รายการอปุ กรณ์

สารบัญ

1 BD.CV-xxx
2 BD.TE-xxx
3 BD.SD-xxx

BD.CV-001

เคมี Strong Hold

BD.CV-002

เชลลฟ์ ลนิ ท์โคท
เบอร์ 3

BD.CV-003 แทง่ กราวด์ 1 ม.
BD.CV-004 แทง่ กราวด์ 1.8 ม.
BD.CV-005 แทง่ กราวด์ 3/8
BD.CV-006 แทง่ กราวด์ 5/8
BD.CV-007 แท่งล่อฟา้ 3/8

BD.CV-008

น็อตยดึ เสาไฟฟ้า 12"

BD.CV-009

นอ็ ตแสตนเลส
M10x50

BD.CV-010

นอ็ ตแสตนเลส
M8x35

BD.CV-011

บอ่ กราวด์ PVC 4”
+ฝาทองเหลอื ง

BD.CV-012

บอ่ กราวดค์ อนกรตี

BD.CV-013

ปูนเก๊า

BD.CV-014

ปูนแดง

BD.CV-015

แปน้ รองมิเตอร์
ขนาด 20 x30 cm

BD.CV-016

แปน้ รองมิเตอร์
ขนาด 20 x60 cm

BD.CV-019 ฟรีฟอรม์ จับสาย เบอร์ 35
BD.CV-020 ฟรีฟอรม์ จบั สาย เบอร์ 50
BD.CV-021 ฟรีฟอร์มจบั สาย เบอร์ 70

BD.CV-022

รางซีต้นื 1”

BD.CV-023 แร็ค 3 ชอ่ ง
BD.CV-024 แรค็ 5 ชอ่ ง
BD.CV-025 ลูกถว้ ย

BD.CV-026

ลวดอลมู ิเนียมกลม
Tie Wire 4 mm.

BD.CV-027 วนั ไทม์ 1 ทางกราวด
BD.CV-028 วันไทม์ 3 ทางกราวด์
BD.CV-029 วนั ไทม์ 3 ทางธรรมดา

BD.CV-030

วายนทั (สสี ม้ )

BD.CV-031

สายรดั สแตนเลส
8*300 MM

BD.CV-032

สายแลนด์ Outdoor
CAT5 US9045

BD.CV-033

สายอลมู ิเนียมเปลอื ย
95 Sq.mm

BD.CV-034

หัวงูเหา่ 1-1/2“
แบบมเี กลยี ว

BD.CV-035

อลูมเิ นยี มแบนลัดท่อ
PVC 1"เหลอื ง

BD.TE-001

แจค๊ แลนด์ RJ

BD.TE-002

ปลอกแลนด์ RJ

BD.TE-003

เซอรก์ ิต 1P 16A
SH201-C16 ABB

BD.TE-004

เซอรก์ ิต 1P 32A
SH201-C16 ABB

BD.TE-005 ผา้ เทปสีขาว
BD.TE-006 ผ้าเทปสีเขยี ว
BD.TE-007 ผา้ เทปสดี า
BD.TE-008 ผ้าเทปสีแดง
BD.TE-009 ผ้าเทปสีน้าเงนิ
BD.TE-011 ผา้ เทปสเี หลอื ง
BD.TE-015 ผา้ เทปสีมว่ ง

BD.TE-012

ผ้าเทปละลาย

BD.TE-013

หางปลาทองแดง 2 รู
35 sq.mm. แบบฉาก

BD.TE-014

หางปลา 2 รู
16-6 sq.mm. สไลด์

BD.SD-001

ข้อต่อตรง 3/4"

BD.SD-017

สลิปตอ่ สายไฟ
16 sq.mm.

BD.TE-018

รางเก็บสายไฟแบบทึบ
H60 x W80 x L2m. สีเทา

BD.TE-019 U-bolt M12 x 4-1/2”
BD.TE-020 U-bolt M12 x 3"

BD.SD-002 คอนเน็คเตอร์แฟ็คกนั นา้ 1"
BD.SD-003 คอนเน็คเตอรแ์ ฟ็คกนั น้า 1 1/2"
BD.SD-004 คอนเน็คเตอรแ์ ฟค็ กันน้า 3/4"

BD.SD-026 บชุ ชิง่ 1"
BD.SD-027 บุชชิง่ 1-1/2"
BD.SD-028 บุชชิง่ 3/4"

BD.SD-005 คุปปิง้ 1"
BD.SD-006 คปุ ปิง้ 1 1/2"
BD.SD-007 คุปปิง้ 3/4"

BD.SD-008 เคเบิล้ ไทร์ 12" สีขาว
BD.SD-012 เคเบิ้ลไทร์ 8" สีขาว
BD.SD-010 เคเบิ้ลไทร์ 4" สีขาว

BD.SD-009 เคเบิ้ลไทร์ 12" สีดา
BD.SD-013 เคเบิล้ ไทร์ 8" สีดา
BD.SD-011 เคเบิ้ลไทร์ 4" สีดา

BD.SD-014

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสหุ้ม
พวี ซี ี สีดา 12"

BD.SD-051 ไส้ไก่ #12 สีขาว
BD.SD-053 ไส้ไก่ #6 สีขาว

BD.SD-052 ไส้ไก่ #12
BD.SD-054 ไส้ไก่ #6
BD.SD-067 ไสไ้ ก่ #24
BD.SD-105 ไส้ไก่ #20

BD.SD-023

ซลี ิโคนใส

BD.SD-015 แคล้มประกับ 1-1/2“
BD.SD-016 แคล้มประกบั 3/4“
BD.SD-017 แคลม้ ประกับ 1“
BD.SD-112 แคล้มประกับ 1-1/4"

BD.SD-018 แคลม้ วงเดือน 1“
BD.SD-019 แคลม้ วงเดือน 3/4"
BD.SD-111 แคลม้ วงเดือน 1-1/4"

BD.SD-020 แคล้มฟันจระเข้ 1“
BD.SD-021 แคล้มจระเข้ 1-1/2“
BD.SD-100 แคล้มฟนั จระเข้ 1-1/4"

BD.SD-022

แคลม้ หัวใจ


Click to View FlipBook Version