The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Suhatcha Phothiruk, 2021-11-05 05:19:11

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน2564

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน2564

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอา่ น
•••

คำนำ

“นวัตกรรมมส่งเสริมการอ่าน” ปีงบประมาณ 2564 เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดย บรรณารักษ์ ครู
บุคลากร โดยมีผูบ้ ริหารของ กศน.อำเภอให้คำปรึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบท่ี หลากหลาย ตาม กลยุทธ์ในการส่งเสริมการอ่านของ
สำนักงานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธั ยาศัยจังหวัดนราธิวาส เพอ่ื ให้ประชาชน
หรือกล่มุ เปา้ หมายไดเ้ ข้าถึงการบริการของห้องสมุดปประชาชน ในการส่งเสริมการอ่านท่ีมีกิจกรรมท่ี
มีความหลากหลาย มี ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านและเพม่ิ อัตราการอ่านมากขนึ้ ส่วนเนือ้ หาในเลม่ นี้จะประกอบไปด้วยนวตั กรรมสง่ เสริมการอ่านที่
บรรณารักษ์คณะ ครู บุคลากรและ ผู้บริหารได้สืบค้น คิดค้น ทดลอง ปรับปรุง ดัดแปลงให้เป็น
กิจกรรมที่สอดคล้อง เหมาะสมกับการนำไปใช้ตามบริบทของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย นวัตกรรม
ส่งเสริมการอ่าน เล่มนี้ จึงเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย
ประชาชนและผู้ทสี่ นใจ ของสำนักงาน กศน.จังหวดั นรษิวาส เพือ่ เป็นแรงขับเคลอ่ื นสู่ “นราธวิ าสเมอื ง
รกั การอ่าน”ในปตี ่อๆไป

คณะผจู้ ัดทำหวงั เป็นอยา่ งยงิ่ วา่ “นวัตกรรมมสง่ เสริมการอา่ น” เลม่ นจี้ ะเป็นประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานและด้านการศึกษาอย่างสูงสุด กับผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า
และนำความรู้ที่อยู่ในเล่มนี้ไปใช้ และ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่
บรรณารกั ษ์ สงั กัดสำนักงานสง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั จังหวัดนราธิวาส
อำนวยความสะดวกในการ สืบค้นข้อมูลจนทำให้การจัดทำคสำเร็จไปได้ด้วยดี ในรูปแบบของ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประชาชนและผูท้ ี่สนใจ สามารถนำกิจกรรมใน เล่มนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
สง่ เสริมการอ่าน หรือปรับเปลีย่ นรปู แบบกิจกรรมไดต้ ามความเหมาะสม

กลุ่มงานสง่ เสริมการศึกษาตามอัธยาศยั
สำนักงาน กศน.จงั หวดั นราธวิ าส
ตลุ าคม 2564

ก1

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

สารบญั

คำนำ ก
สารบญั
1. กศน.อำเภอเมอื งนราธวิ าส ข
2. กศน. อำเภอศรสี าคร
3. กศน. อำเภอจะแนะ 1.“สแกนดู จะรู้ว่ามดี กี ว่าท่ีคณุ คิด” 3
4. กศน.อำเภอยีง่ อ
5. กศน. อำเภอรือเสาะ 2.“คปู องชิงโชค รักการอ่าน” 7

6. กศน.อำเภอสคุ ริ นิ 1.“แผนท่ีการเรียนรอู้ ำเภอศรีสาคร” 11

7. กศน. อำเภอสุไหงปาดี 2.“บัตรคำภาษา พาเพลนิ ” 18
8. กศน.อำเภอระแงะ
9. กศน.อำเภอสไุ หงโก-ลก 1.“การอา่ นสรา้ งอาชีพ” 24
10. กศน.อำเภอบาเจาะ
11. กศน.อำเภอตากใบ 2. “ท่คี ่นั หนงั สอื อุปกรณ์คู่นักอ่าน” 27
12. กศน.อำเภอแว้ง
13. กศน.อำเภอเจาะไอรอ้ ง 1.”บา้ นพอเพียง อา่ นเพือ่ เรียนรู้ มุ่งสู่วิถพี อเพยี ง” 30

คณะผูจ้ ดั ทำ 2. “ชั้นความรู้เคลือ่ นที”่ 34

1. “ไอติมข่าว” 37

2. “นวตั กรรมห้องประวัติศาสตร์ ท้องถนิ่ ห้องสมดุ 42

ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรอื เสาะ”

1. “นวตั กรรมส่อื มอนเตสซอร่ี (Montessori Method) 46

เพอ่ื เด็กปฐมวัย”

2. “สง่ เสริมการอ่าน Flip book ออนไลน์ ด้วย 50

PUBHTML5”

1. “การอา่ นสรา้ งอาชพี สเู่ คล่ือนทส่ี ่ชู ุมชน” 56

2. “อ่านสร้างสรรค์สู่ กศน.ตำบล” 59

1. Pop up “เพื่อนรักนักอ่าน” 62

2. “M0bile Book” 65

1. “กลอ่ งนิทาน” 67

2. “ปฏทิ นิ ความรู้” 72

1. “เลน่ ให้รู้ อ่านใหผ้ ูกพนั ” 76

2. “วงล้อหรรษา” 79

1. “ปาเปา้ เสรมิ สร้างการเรยี นรู้” 82

2. “พรี ะมิด มาตรสะกด” 85

1. “อ่านคลอ่ งกบั มาตราตัวสะกด ” 87

2. “กระเป๋านำเท่ยี วส่แู ว้งที่รกั รกั ทแี่ ว้ง” 90

1. “นัวตกรรม กจิ กรรม Live สด ส่งเสริมการอา่ น” 93

2. นวตั กรรม “BB.Butterfly Book” 97

99

ข2

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอา่ น
•••

นวัตกรรมสง่ เสริมการอา่ น

หอ้ งสมดุ ประชาชนจังหวดั นราธวิ าส กศน.อำเภอเมืองนราธวิ าส

ชอื่ ผลงานของนวัตกรรม

“สแกนดู จะรู้วา่ มีดีกวา่ ท่ีคุณคดิ ”

ชอ่ื ผู้เสนอผลงาน

1. นายจริ วฒั น์ ไทยเกื้อ
ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธวิ าส

๒. นางสาวมาริสา เจ๊ะเงาะ
ตำแหนง่ บรรณารกั ษ์

ชื่อ/ท่อี ย่ขู องหนว่ ยงาน

หอ้ งสมดุ ประชาชนจงั หวัดนราธวิ าส ถนนสรุ ยิ ะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธวิ าส จังหวดั
นราธวิ าส 96000

ท่ีมาของโครงการ

ปัจจุบันการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดได้หลากหลายวิธี เพื่อส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน รักการ
เรียนรู้ นำไปสู่นิสัยรักการอ่าน โดยนำเอากิจกรรมต่างๆและเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม เพื่อให้
นกั เรยี น นักศึกษา ประชาชน ท่สี นใจได้เขา้ ถึงการอ่านได้งา่ ย และหลากหลายช่องทาง ท้ังนี้สำนักงาน กศน.จงั หวัด
นราธิวาส ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสังคม
แห่งการอ่าน มลี ักษณะเปน็ เมอื งนักอา่ น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่ นให้กับผู้ใชบ้ ริการทกุ เพศ ทุกวัย และเพอื่ ให้ก้าวทันเทคโนโลยียุคดิจิทัล
จึงได้นำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาเสริม สนับสนุนการอ่าน และเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
นราธิวาส เปน็ Digital Library ศูนยก์ ารเรียนรู้ทุกชว่ งวยั และศนู ยก์ ารเรียนรู้ตน้ แบบ กศน. (Co-Learning
Space) เพื่อให้สามารถ “เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา” เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหนังสือออนไลน์
แหล่งเรียนรู้ออนไลนไ์ ดส้ ะดวกและง่าย เขา้ ถึงไดท้ ุกที่ ทกุ เวลา

วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ

1. เพือ่ สง่ เสริมให้เด็ก เยาวชน นกั ศกึ ษา กศน. และประชาชนทว่ั ไป เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสอื
๒. เพอื่ นำเทคโนโลยีดิจิทลั มาประยกุ ต์ใชส้ ง่ เสริมกจิ กรรมการอา่ นรปู แบบกจิ กรรมออนไลน์
และส่งเสริมการใชเ้ ทคโนโลยีดจิ ิทลั ให้เกิดประโยชน์
๓. เพอื่ ใหเ้ ด็ก เยาวชน นักศึกษา กศน. และประชาชนท่ัวไป สามารถรว่ มกจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านทบี่ า้ น
ได้

3

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

ขน้ั ตอนการดำเนินงาน

๑. ศกึ ษาขั้นตอนการจดั ทำสอ่ื QR code การจัดทำ e-book และคัดเลือกสอ่ื ท่เี หมาะสมกบั
กลมุ่ เป้าหมายท่จี ะนำมาจัดกิจกรรมการอา่ น

๒. ทำแฟม้ ความรู้ คู่มือวธิ กี ารใชง้ าน เพอ่ื ใหผ้ สู้ นใจศกึ ษาเรียนรดู้ ว้ ยการอ่าน และการศึกษาจากสื่อท่ี
จดั เตรยี มไว้ให้

๓. จัดทำสอื่ QR code Digital Library Narathiwat “สแกนดู จะรู้ว่ามีดีกว่าทคี่ ุณคิด” สำหรับการ
เขา้ ถงึ ได้ง่าย

๔. ใหผ้ ู้เรียน เรียนร้ไู ดต้ ามความตอ้ งการ และความสนใจ

วิธีใช้และการพัฒนาอย่างตอ่ เน่อื ง

1. สแกน QR code Digital Library Narathiwat “สแกนดู จะร้วู ่ามดี กี วา่ ที่คณุ คิด” เพ่ือเขา้ ถงึ กจิ กรรม
ต่างๆของหอ้ งสมดุ ประชาชนจงั หวัดนราธิวาส

2. สามารถเลือกเมนูที่ตอ้ งการศกึ ษา เกย่ี วกับหอ้ งสมุด อาทิ สมัครสมาชกิ สบื ค้นหนงั สือ E-book
หอ้ งสมุดประชาชนจงั หวดั นราธวิ าส

3. นำเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาประยุกตใ์ ชส้ ง่ เสริมกจิ กรรมการอา่ นรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ และสง่ เสรมิ การ
ใช้เทคโนโลยดี จิ ทลั

ผลการดำเนินงาน

การนำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาประยกุ ตใ์ ช้ส่งเสรมิ กจิ กรรมการอา่ นรปู แบบกิจกรรมออนไลน์ และส่งเสรมิ การ
ใชเ้ ทคโนโลยีดจิ ทลั ให้เกดิ ประโยชน์ และเพ่ือใหเ้ ด็ก เยาวชน นกั ศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป สามารถรว่ ม
กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่านท่บี า้ นได้

ตัวชวี้ ดั ผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ตัวชี้วัด (KPI) เปา้ หมาย (Target) ผลลพั ธท์ ปี่ ฏบิ ตั ิได้

ผูใ้ ช้บรกิ ารสือ่ และอ่านหนังสือ การเขา้ ถึงสือ่ หนังสือออนไลนไ์ ด้ มหี นงั สือออนไลน์ E-book ที่
เพม่ิ ข้นึ สามารถร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอา่ นที่บา้ นได้ งา่ ยขึ้น สามารถ เรียนรู้ไดอ้ ย่าง สมาชกิ สนใจศกึ ษา เรียนรู้และใช้

ทัว่ ถึง ทกุ ท่ี ทุกเวลา การอา่ น บริการทห่ี ลากหลายทนั สมยั และ

เพม่ิ ข้ึนจากการจดั ทำนวัตกรรม เข้าถงึ ได้ง่าย

QR code Digital Library

Narathiwat จากสถิติเข้าถึงข้อมลู

4

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอา่ น
•••

สรปุ ผลการดำเนนิ งานโครงการนวตั กรรม

ปัจจยั แห่งความสำเรจ็
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใ์ ชส้ ่งเสรมิ กจิ กรรมการอา่ นรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ และส่งเสรมิ การใช้

เทคโนโลยีดิจทลั ให้เกดิ ประโยชน์ เปน็ สื่อการเรยี นรู้ทหี่ ลากหลาย ง่าย สะดวกแกก่ ารศึกษาคน้ ควา้ และนำไปสู่
การอ่าน และการเรียนรู้
ปัญหา อุปสรรค

มี E-book ออนไลน์ ไมค่ รอบคลมุ ทกุ หมวดหมู่ และจากการระบาดของไวรสั โคโรน่า 2019 หรือ
COVID-19 ทำใหร้ ฐั บาลตอ้ งมาตรการการปอ้ งกนั การติดเชื้อ โดยการเวน้ ระยะทางสังคม หรอื Social
Distancing เพื่อหลีกเลย่ี งการรวมตวั กนั ของกลมุ่ คน ทำให้หนว่ ยงานราชการหลกี เล่ียงการจัดกิจกรรมผู้รว่ ม
กิจกรรมจำนวนมาก
ขอ้ เสนอแนะโครงการ

จดั หาสือ่ ใหม่ๆ หลากหลาย เพ่ิมเตมิ อยู่เสมอ อีกทงั้ พฒั นาขั้นตอน วธิ ี การเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ
และทนั สมยั อยเู่ สมอ เพ่ือการเข้าถงึ และการนำไปใช้

นวตั กรรม “สแกนดู จะรู้ว่ามีดีกว่าทคี่ ุณคดิ ”

5

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

ภาพกิจกรรมนวัตกรรม “สแกนดู จะรู้วา่ มดี กี วา่ ท่คี ณุ คดิ ”

**************************************************

6

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

นวัตกรรมส่งเสริมการอา่ น

ห้องสมดุ ประชาชนจังหวดั นราธวิ าส กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

ช่ือผลงานของนวัตกรรม

“คปู องชงิ โชค รักการอ่าน”

ช่อื ผ้เู สนอผลงาน

1. นายจิรวัฒน์ ไทยเก้อื
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

๒. นางสาวมารสิ า เจ๊ะเงาะ
ตำแหนง่ บรรณารกั ษ์

ช่ือ/ที่อยู่ของหนว่ ยงาน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ถนนสรุ ิยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธวิ าส จงั หวดั
นราธิวาส 96000

ท่ีมาของโครงการ

ปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านกจิ กรรมส่งเสริมการอ่าน จัดได้หลากหลายวิธี เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รักการ
เรียนรู้ นำไปสู่นิสัยรักการอ่าน โดยนำเอากิจกรรมต่างๆและเทคโนโลยมี าเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม เพื่อให้
นกั เรียน นักศึกษา ประชาชน ท่ีสนใจไดเ้ ข้าถงึ การอา่ นได้ง่าย และหลากหลายชอ่ งทาง ท้งั นส้ี ำนักงาน กศน.จงั หวัด
นราธิวาส ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสังคม
แห่งการอ่าน มลี ักษณะเป็นเมืองนกั อ่าน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส ได้ตระหนักและ เห็น
ความสำคญั การจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่านให้กับผู้ใช้บริการทุกเพศ ทกุ วยั และเพื่อดึงดูดความสนใจการอ่านมาก
ขึ้น โดยมีการนำสื่อนวัตกรรมคูปองชิงโชค รักการอ่าน เป๋นเทคนิคเสริมเพื่อสนับสนุนการอ่าน และเป็นรูปแบบ
กจิ กรรมทเี่ ขา้ ถึงผใู้ ชบ้ ริการไดง้ า่ ยและโดยตรงระหวา่ งผใู้ ช้บรกิ ารและผใู้ หบ้ ริการ

วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ

1. เพอ่ื สง่ เสริมให้เยาวชน ประชาชนเหน็ ความสำคญั ของการอา่ นหนังสือ
2. เพือ่ ส่งเสรมิ ใหป้ ระชาชนมนี ิสัยรักการอา่ น
3. เพอื่ ส่งเสรมิ การใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์

ข้ันตอนการดำเนนิ งาน

๑. ศกึ ษาข้นั ตอนการจดั ทำสอื่ และคัดเลอื กสื่อทเี่ หมาะสมกับกล่มุ เป้าหมายที่จะนำมาจัดกจิ กรรมการอ่าน

7

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

๒. ทำบอร์ดและสื่อเพื่อประชาสมั พนั ธก์ ิจกรรม ให้ผสู้ นใจ และผู้ใช้บรกิ าร ได้ศึกษาเรียนร้ดู ้วยการอา่ น
และการศึกษาจากสื่อทีจ่ ัดเตรียมไว้ให้

๓. ทำตวั อย่างสื่อประกอบการเขา้ รว่ มกิจกรรม และกำหนดกติกาหรือเง่ือนไขการเข้ารว่ ม เพื่อผู้ใช้บริการ
เข้าใจ ดงึ ดดู ความสนใจของผู้ใชบ้ รกิ าร

๔. จัดหาและเตรียมวสั ดุเหมาะสมในการเรยี นรู้
๕. ให้ผ้เู รียน เรยี นรู้ได้ตามความตอ้ งการ และความสนใจ

วิธใี ช้และการพฒั นาอย่างต่อเน่อื ง

1. ยืมหนงั สือ ๑ เล่ม จะได้รับคูปอง ๑ ใบ
2. เขียนประโยชนท์ ี่ไดร้ ับจากหนงั สือเล่มท่ีอ่าน
3. ต้ังคำถาม ๒-๓ ขอ้ พรอ้ มคำตอบลงในคูปอง
4. นำมาสง่ ใหเ้ จา้ หนา้ ทีแ่ ละลุ้นของรางวัลจากทางห้องสมุดประชาชนจงั หวดั นราธวิ าส

ผลการดำเนนิ งาน

๑. มผี ู้ใชบ้ รกิ ารการอา่ นจากหนังสอื ส่ือความรู้มากขน้ึ
๒. ผู้เรยี นสามารถสรปุ ใจความสำคัญของหนงั สือ ในแต่ละเลม่ ท่ีได้อ่าน และสามารถเสริมสร้างนสิ ยั รกั การ
อา่ นให้กบั ผู้ใชบ้ ริการ

ตัวช้ีวัดผลสำเรจ็ ของโครงการและผลลัพธ์

ตวั ชว้ี ดั (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลพั ธ์ที่ปฏบิ ัติได้

ผ้ใู ช้บริการสื่อและอ่านหนังสือ จำนวน การยมื หนังสอื และส่อื มีหนงั สือ ท่สี มาชกิ สนใจศกึ ษา
เรยี นรแู้ ละใชบ้ รกิ ารที่หลากหลาย
เพมิ่ ข้นึ เพิ่มขนึ้ จากการจดั ทำนวัตกรรม ทนั สมยั และเข้าถึงได้ง่าย

“คูปองชงิ โชค รกั การอ่าน” จาก

สถติ ิการยมื หนังสือ

สรปุ ผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ส่อื ประกอบการร่วมกจิ กรรมดงึ ดดู ความสนใจ และมีผลรางวัลเปน็ ท่ีระลึกให้กบั ผูใ้ ชบ้ ริการ และนำไปสู่

การสง่ เสรมิ การอา่ น และการเรียนรู้

ปัญหา อปุ สรรค
จากการระบาดของไวรสั โคโรน่า 2019 หรอื COVID-19 ทำใหร้ ัฐบาลตอ้ งมาตรการการป้องกนั การติด

เชือ้ โดยการเว้นระยะทางสังคม หรอื Social Distancing เพอ่ื หลีกเลย่ี งการรวมตวั กนั ของกลมุ่ คน ทำใหห้ น่วยงาน
ราชการหลีกเลย่ี งการจดั กจิ กรรมผรู้ ่วมกจิ กรรมจำนวนมาก และไดม้ ีการประกาศให้ปิดสถานทตี่ า่ งๆ รวมถงึ
ห้องสมดุ ประชาชน ให้ปดิ งดใชบ้ รกิ าร ทำใหก้ ารจัดกิจกรรมตอ้ งหยุดลงและไม่ต่อเนอ่ื งตามทไ่ี ด้วางแผนไว้

ข้อเสนอแนะโครงการ
จัดหาส่ือใหม่ๆ หลากหลาย เพิม่ เตมิ อยเู่ สมอ อีกทงั้ พัฒนาขน้ั ตอน วธิ ี การเรียนรู้ทห่ี ลากหลายรูปแบบ

และทันสมยั อยเู่ สมอ เพื่อการเขา้ ถงึ และการนำไปใช้

8

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

ห้องสมุดประชาชนจังหวดั นราธวิ าส
กศน.อำเภอเมอื งนราธิวาส

กติกา/เงือ่ นไขกิจกรรม
1. ยมื หนังสอื 1 เลม่ จะไดร้ ับคูปอง 1 ใบ
2. เขยี นชือ่ หนังสอื
3. สรุปเนอื้ หาสาระเรอ่ื งทอี่ ่าน
4. ประโยชนท์ ไ่ี ด้รับจากหนงั สือเลม่ นี้
5. นำมาหยอดกลอ่ งรับคูปองเพอ่ื ลุน้ ของรางวลั
6. จับสลาก วนั ที่ ………………………………………..
7.ประกาศรายชอ่ื ผู้ไดร้ บั รางวลั วันท่ี ……………………………….
8.บอร์ดประชาสมั พนั ธ์หอ้ งสมดุ ประชาชนจังหวัดนราธิวาส

9

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

ภาพกจิ กรรม“คปู องชิงโชค รกั การอ่าน”

**************************************************

10

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

นวตั กรรมสง่ เสริมการอ่าน

ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอศรสี าคร จังหวดั นราธิวาส

ชอ่ื ผลงานของนวตั กรรม

“แผนที่การเรยี นรู้อำเภอศรีสาคร”

ชอ่ื ผเู้ สนอผลงาน

1. นางนรู ไอนี ติสมานิ
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร

๒. นางสาวมารแี ย ดาโอะ๊
ตำแหน่ง บรรณารกั ษ์

ชอื่ /ท่อี ยูข่ องหนว่ ยงาน

กศน.อำเภอศรีสาคร หมู่ ๑ ตำบลซากอ อำเภอศรสี าคร จงั หวดั นราธวิ าส ๙๖๒๑๐

ท่มี าของโครงการ

การอ่านเป็นทกั ษะสำคญั ทีส่ ง่ ผลต่อการเรยี นรู้ หากเด็กนกั เรียน นกั ศกึ ษารกั การอา่ นสามารถอ่านได้อย่าง
แตกฉานก็จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในชั้นเรียนและสร้ างนิสัยถาวรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เพราะความสามารถในการอ่านจะมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำไปสู่การขยาย
ความรู้ตลอดชีวิต การอ่าน ถือเป็นหัวใจสำคญั ของการเรยี นรู้ ประชากรที่มีนสิ ยั รักการอ่านย่อมงา่ ยต่อการพัฒนา
ประเทศ การเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เกิดความร้แู ละความเพลดิ เพลนิ มีความกระตอื รือรน้ ในการศึกษาค้นคว้า มนี ิสยั รักการอ่านและเปน็ บุคคลแห่งการ
เรียนรู้สามารถนาความรู้ไปใช้ในชวี ติ ประจาวันไดอ้ ยา่ งมคี ุณภาพ

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาวา่ งให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนา
คนและพัฒนาสังคม การอา่ นหนังสือของคนไทยเป็นกจิ กรรมท่ีไม่แพรห่ ลายแม้ในหม่ผู ้รู ้หู นังสือแล้วโดยเฉพาะการ
อา่ นหนงั สือทด่ี แี ละมสี าระยงิ่ มีน้อยข้นึ ไปอีก สาเหตุมีอย่หู ลายประการ นบั ตง้ั แตก่ ารขาดแคลน
หนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้ ไปจนถึงการดึงความ
สนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ต่างฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น
และนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจาก
โทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงสื่อโซเชียลมีเดียแล้ว การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความ
พยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและ
ชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอยา่ งตอ่ เนอื่ งและสมำ่ เสมอ

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านถือว่าเปน็ เครื่องมืออีกอย่างหน่ึงในการส่งเสริมให้ผู้เรียน ผรู้ ับบริการ เกิดความ
สนใจด้านการอา่ นเพิ่มมากขึน้

ดังนั้น ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอศรสี าคร ไดเ้ ล็งเหน็ ถึงความสำคญั
ดงั กล่าว จงึ จัดสร้างนวัตกรรมส่งเสรมิ การอ่าน “แผนท่กี ารเรียนรูอ้ ำเภอศรีสาคร” เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีนสิ ัยรัก

11

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

การอ่าน มสี ่วนร่วมในการทำกจิ กรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือพัฒนาการจดั กจิ กรรมส่งเสริมการอา่ นในรูปแบบท่ี
หลากหลายและเหมาะสมทุกช่วงวัย

ชื่อกิจกรรมทีด่ ำเนนิ มีดังนี้
๑ “แผนท่ีการเรียนรู้อำเภอศรสี าคร”

วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ

1.เพอื่ สง่ เสรมิ ให้ผเู้ รียน ผรู้ ับบริการ มีนสิ ยั รักการอ่าน มีส่วนรว่ มในการทำกจิ กรรมส่งเสริมการอา่ น
2.เพ่ือพฒั นาการจัดกิจกรรมสง่ เสริมการอา่ นในรปู แบบทีห่ ลากหลายและเหมาะสมทุกช่วงวัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑.สำรวจกลมุ่ เป้าหมาย/ภาคเี ครือข่าย
๒.ประชมุ /วางแผนการดำเนนิ งาน
๓.เขยี นโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๔.แต่งต้งั คณะทำงานดำเนนิ งานฝ่ายต่างฯ
๕.ดำเนินงานตามกจิ กรรม“แผนที่การเรียนรอู้ ำเภอศรสี าคร”

กจิ กรรมที่ดำเนนิ การ
๑. “แผนทีก่ ารเรียนรู้อำเภอศรีสาคร”
๒. จดั ทำโฟมบอรด์ เพื่อประชาสัมพันธ์
๓. ใหก้ ลุ่มเป้าหมายนักศึกษา และประชาชนผมู้ าใชบ้ ริการหอ้ งสมุด เพยี ง Scan QR-code แผนที่ซง่ึ
แยกเปน็ อำเภอ และตำบลอีก ๖ แห่ง สามารถดูข้อมูลพืน้ ฐานในรปู แบบ E-book ได้ทันที

ผลการดำเนนิ งาน

จากการนำนวัตกรรม “แผนที่การเรียนรู้อำเภอศรีสาคร” ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน ผู้รับบริการ พบว่าได้ผลตอบรับอย่างดี เนื่องจากผู้เรียน ผู้รับบริการ มีความสนใจด้านการ
อ่าน การเรียนรู้ของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และผู้เรียน ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมการ
อา่ น เพิม่ มากขน้ึ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ให้ความสำคัญกบั การอ่าน การเรยี นรู้มากยิ่งขึน้

ตัวชี้วัดผลสำเรจ็ ของโครงการและผลลพั ธ์

ตวั ชวี้ ดั (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลพั ธท์ ปี่ ฏบิ ัติได้
ผูเ้ รียน ผู้รับบริการ
ร้อยละ ๙๐ ของกลมุ่ เปา้ หมาย กลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจด้าน
ผเู้ รยี น ผู้รบั บริการ มีความสนใจ การอ่าน การเรียนรู้ของนวัตกรรม
ดา้ นการอ่าน การเรียนรู้ของ ส่งเสริมการอ่าน และผู้เรียน
นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน และ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการทำ
ผเู้ รยี น ผรู้ บั บรกิ ารมีส่วนรว่ มใน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มมาก
การทำกิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่าน ข้นึ ใฝ่เรียน ใฝร่ ู้ ใหค้ วามสำคัญกับ
เพ่มิ มากข้นึ การอ่าน การเรยี นรมู้ ากยิง่ ขึ้น

สรุปผลการดำเนนิ งานโครงการนวัตกรรม

12

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

“แผนท่กี ารเรยี นรูอ้ ำเภอศรสี าคร” ไดร้ ับการตอบรบั จากผเู้ รียน ผู้รับบริการ เปน็ อย่างดี กล่มุ เป้าหมาย มี
ความสนใจด้านการอ่าน การเรียนรู้ของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และผู้เรียน ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมสง่ เสริมการอา่ น เพ่ิมมากขึ้น ใฝเ่ รยี น ใฝร่ ู้ ใหค้ วามสำคัญกบั การอา่ น การเรยี นรู้มากย่งิ ข้นึ

ปัญหาอปุ สรรค

-กลุ่มเป้าหมายผู้เรยี น ผู้รับบริการ บางคน ยังขาดเครื่องมือ คอื โทรศัพทม์ ือถือสมาร์ทโฟน ในการ
กิจกรรมครั้งน้ี เนื่องจากผู้เรยี น ผ้รู ับบรกิ าร ยางคนฐานะยากจน และพืน้ ทีบ่ างแหง่ ไมม่ ีคลน่ื สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ในการจัดทำกจิ กรรมได้

ขอ้ เสนอแนะและโอกาสพัฒนา

กิจกรรม “แผนที่การเรียนรู้อำเภอศรีสาคร” ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร้าความสนใจให้กับ
ผู้เรียน ผู้รับบริการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ มีนิสัยรักการอ่าน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสรมิ การ
อ่าน และเพอื่ พฒั นาการจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอา่ นในรปู แบบทหี่ ลากหลายและเหมาะสมทุกช่วงวยั

“แผนที่การเรียนรู้อำเภอศรสี าคร”

“แผนท่กี ารเรยี นรู้อำเภอศรสี าคร”

13

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

“แผนทกี่ ารเรียนรอู้ ำเภอศรีสาคร”

14

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

“แผนทกี่ ารเรียนรอู้ ำเภอศรีสาคร”

15

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

กลุ่มเปา้ หมายนกั ศกึ ษา และประชาชนผ้มู าใชบ้ ริการหอ้ งสมดุ เพียง Scan QR-code
แผนทซี่ ึ่งแยกเป็น อำเภอ และตำบลอกี ๖ แห่ง สามารถดขู อ้ มลู พนื้ ฐานในรูปแบบ

E-book ไดท้ ันที
“แผนทก่ี ารเรยี นรอู้ ำเภอศรีสาคร”

16

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

กลุ่มเป้าหมายนกั ศึกษา และประชาชนผู้มาใช้บริการหอ้ งสมดุ เพยี ง Scan QR-code
แผนทีซ่ ึ่งแยกเปน็ อำเภอ และตำบลอกี ๖ แห่ง สามารถดขู ้อมลู พนื้ ฐานในรปู แบบ

E-book ได้ทันที
“แผนท่ีการเรยี นรอู้ ำเภอศรีสาคร”

**************************************************

17

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

นวตั กรรมส่งเสริมการอ่าน

หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอศรสี าคร จงั หวดั นราธิวาส

ชอ่ื ผลงานของนวตั กรรม

“บัตรคำภาษา พาเพลิน”

ชื่อผเู้ สนอผลงาน

1. นางนรู ไอนี ตสิ มานิ
ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร

๒. นางสาวมารแี ย ดาโอ๊ะ
ตำแหนง่ บรรณารกั ษ์

ชอื่ /ที่อยขู่ องหน่วยงาน

กศน.อำเภอศรีสาคร หมู่ ๑ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จงั หวดั นราธวิ าส ๙๖๒๑๐

ท่มี าของโครงการ

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนา
คนและพัฒนาสังคม การอ่านหนงั สอื ของคนไทยเปน็ กิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหม่ผู ู้ร้หู นังสือแล้วโดยเฉพาะการ
อ่านหนงั สือทีด่ ีและมสี าระยิง่ มีนอ้ ยขน้ึ ไปอีก สาเหตุมีอยูห่ ลายประการ นบั ตั้งแต่การขาดแคลน
หนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้ ไปจนถึงการดึงความ
สนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ต่างฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น
และนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจาก
โทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงสื่อโซเชียลมีเดียแล้ว การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความ
พยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมี การปลูกฝังและ
ชกั ชวนให้เกดิ ความสนใจการอา่ นอย่างตอ่ เน่อื งและสม่ำเสมอ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร ม่งุ เน้นใหน้ กั ศึกษา การศกึ ษาข้ันพ้นื ฐานมที ักษะในการอ่านการค้นคว้า
คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้ โดยสง่ เสริมคิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรปู แบบต่างๆให้นักศึกษาเข้ามาใช้แหล่ง
เรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร เพื่อพัฒนาส่งเสริมการอ่านของผู้เรียนให้รู้จักศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ดว้ ยตนเอง โดยมกี ิจกรรมท่หี ลากหลายภายในและภายนอกหอ้ งสมดุ ในปัจจุบนั หอ้ งสมุดยงั เป็นแหลง่ เรียนรู้
ที่สำคัญต่อผู้เรียน แต่ยังขาดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้สนใจใช้บริการห้องสมุดเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้อง
พัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า การให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอ ง เพื่อ
ปลูกฝังใหน้ กั เรยี นรู้จกั การศกึ ษาคน้ คว้าให้เกิดประโยชน์สงู สดุ

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่านถือว่าเปน็ เคร่ืองมืออีกอย่างหนึ่งในการส่งเสริมใหผ้ ู้เรียน ผู้รับบริการ เกิดความ
สนใจด้านการอ่านเพมิ่ มากข้นึ

18

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอา่ น
•••

ดงั น้ัน ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอศรีสาคร ไดเ้ ลง็ เหน็ ถงึ ความสำคัญ
ดงั กล่าว จงึ จัดสร้างนวัตกรรมสง่ เสรมิ การอ่าน “บัตรคำภาษาพาเพลิน” เพอื่ ให้กลุ่มเปา้ หมายมีนิสัยรักการอา่ น มี
สว่ นรว่ มในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือพฒั นาการจดั กจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่านในรปู แบบที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกช่วงวยั

ชื่อกจิ กรรมทีด่ ำเนินมีดังน้ี
๑ “บตั รคำภาษา พาเพลิน”

วตั ถุประสงคข์ องโครงการ

1.เพื่อส่งเสรมิ ให้ผูเ้ รยี น ผ้รู บั บรกิ าร มนี ิสัยรักการอา่ น มีส่วนรว่ มในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.เพื่อพัฒนาการจดั กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบทห่ี ลากหลายและเหมาะสมทุกช่วงวัย

ขน้ั ตอนการดำเนินงาน

๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย/ภาคเี ครือขา่ ย
๒.ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน
๓.เขยี นโครงการเพ่ือขออนมุ ตั ิ
๔.แตง่ ต้ังคณะทำงานดำเนินงานฝ่ายต่างฯ
๕.ดำเนนิ งานตามกจิ กรรม“แผนที่การเรียนรู้อำเภอศรสี าคร”

กจิ กรรมที่ดำเนนิ การ
๑. “บัตรคำภาษา พาเพลนิ ”
๒. จดั ทำสอื่ การเรยี นร้ภู าษาไทย ที่สวยงาม น่าสนใจ และสร้างสรรค์

ผลการดำเนินงาน

จากการนำนวตั กรรม “บตั รคำภาษา พาเพลนิ ” ไปจัดกจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
ผู้รับบริการ พบว่าได้ผลตอบรับอย่างดี เนื่องจากผู้เรียน ผู้รับบริการ มีความสนใจด้านการอ่าน การเรียนรู้ของ
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และผู้เรียน ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มมากขึ้น ใฝ่
เรียน ใฝ่รู้ ใหค้ วามสำคญั กับการอ่าน การเรยี นรู้มากยิ่งขน้ึ

ตัวชว้ี ัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ตัวชีว้ ดั (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลพั ธ์ที่ปฏิบตั ิได้
ผ้เู รียน ผรู้ บั บรกิ าร
รอ้ ยละ ๙๐ ของกลุม่ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจด้าน
ผเู้ รยี น ผู้รบั บรกิ าร มีความสนใจ การอ่าน การเรียนรู้ของนวัตกรรม
ด้านการอ่าน การเรยี นรขู้ อง ส่งเสริมการอ่าน และผู้เรียน
นวตั กรรมส่งเสริมการอ่าน และ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการทำ
ผูเ้ รยี น ผ้รู ับบริการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มมาก
การทำกจิ กรรมส่งเสริมการอ่าน ขนึ้ ใฝเ่ รียน ใฝ่รู้ ให้ความสำคัญกับ
เพิ่มมากขนึ้ การอา่ น การเรียนรู้มากยง่ิ ข้ึน

19

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

สรุปผลการดำเนนิ งานโครงการนวตั กรรม

“บัตรคำภาษา พาเพลิน” ได้รับการตอบรับจากผู้เรียน ผู้รับบริการ เป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมาย มีความ
สนใจด้านการอ่าน การเรียนรู้ของนวตั กรรมส่งเสริมการอ่าน และผู้เรียน ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ส่งเสรมิ การอา่ น เพิ่มมากข้ึน ใฝ่เรยี น ใฝร่ ู้ ให้ความสำคญั กบั การอา่ น การเรยี นรูม้ ากย่งิ ขน้ึ

ปัญหาอุปสรรค

-กลุม่ เปา้ หมายผู้เรยี น ผรู้ ับบริการ บางคน มสี มาธิส้นั มเี วลาในการทำกิจกรรมได้ในระยะเวลาท่นี ้อย ไม่
สามารถที่จะทำกิจกรรมทใ่ี ช้ระยะเวลาทีน่ านๆ

ขอ้ เสนอแนะและโอกาสพัฒนา

กิจกรรม “บัตรคำภาษา พาเพลิน” ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร้าความสนใจให้กับ ผู้เรียน
ผู้รบั บริการ เพือ่ สง่ เสรมิ ใหผ้ เู้ รยี น ผู้รบั บริการ มีนสิ ยั รักการอา่ น มีสว่ นรว่ มในการทำกจิ กรรมส่งเสริมการอา่ น และ
เพื่อพฒั นาการจัดกิจกรรมสง่ เสริมการอ่านในรูปแบบทีห่ ลากหลายและเหมาะสมทุกชว่ งวัย

“บัตรคำภาษา พาเพลนิ ”

20

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

“บตั รคำภาษา พาเพลนิ ”

21

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

นวตั กรรมส่งเสริมการอา่ น

“บัตรคำภาษา พาเพลิน”

22

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

นวตั กรรมสง่ เสริมการอ่าน

“บัตรคำภาษา พาเพลนิ ”

**************************************************

23

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

นวัตกรรมส่งเสริมการอา่ น

ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอจะแนะ จังหวดั นราธวิ าส

ชือ่ ผลงานนวตั กรรม

“การอ่านสร้างอาชพี ”

ชื่อผ้เู สนอผลงาน

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ
ตำแหนง่ ผอ. กศน.อำเภอจะแนะ

นางสาวสตี ีนรู ฮา ลาเตะ๊ บือริง
ตำแหน่งบรรณารักษ์

ชื่อทีอ่ ยขู่ องหน่วยงาน

กศน.อำเภอจะแนะ 153/1 ม.3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวดั นราธิวาส

ที่มาของโครงการ

เนอื่ งจากสถานการณ์ปจั จุบัน เกิดการระบาดอย่างร้ายแรงของเช้ือโควทิ -19 บรรณารกั ษ์ไมส่ ามารถออก
ให้บริการในเชิงรกุ ทำใหผ้ ใู้ ช้บริการขาดโอกาสในการรับการบรกิ ารสง่ เสรมิ การอ่านอย่างเตม็ ที่ ไม่ไดร้ บั ขอ้ มูล
ข่าวสาร ท่ที นั สมัยและตรงตามความต้องการห้องสมดุ ประชาชนอำเภอจะแนะจึงได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ออนไลน์ เพ่ือใหผ้ ู้ใช้บรกิ ารสามารถรบั ข้อมูลข่าวสารทตี่ รงตามความต้องการและเป็นการอยู่บา้ นเพ่ือป้องกนั เช้อื
โควทิ -19 ได้

หลักการและเหตผุ ล

การส่งเสรมิ การอ่านเปน็ ภารกจิ หลกั ของ กศน. ผ่านห้องสมดุ ประชาชน ศนู ยว์ ิทยาศาสตรเ์ พ่อื การศึกษา และ
ศนู ย์เทคโนโลยีทางการศึกษา หอ้ งสมุดประชาชน มบี ทบาทสำคญั อย่างยิ่งต่อการสง่ เสริมการอ่าน เปน็ แหลง่ เรยี นรู้
และจดั การศกึ ษาตามอัธยาศัย ทัง้ หอ้ งสมุดประชาชนในระดบั จงั หวดั ระดบั อำเภอ และหอ้ งสมดุ ประชาชนเฉลิม
ราชกมุ ารี แตล่ ะแห่งจะมกี ารจัดกิจกรรมสง่ เสริมการอ่านโดยอิสระ และกิจกรรมเพื่อจงู ใจใหป้ ระชาชนเขา้ มาใช้
บรกิ าร “ความเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีและสงั คมในปจั จุบนั ทำให้ประชาชนอา่ นหนังสอื น้อยลง แต่เปล่ยี นไป
อา่ นและเรยี นรู้ในแพลตฟอร์มใหมๆ่ เช่น สมารต์ โฟน คอมพิวเตอร์ แทบ็ เล็ต เป็นต้น อย่างไรก็ตามประชาชนยังได้
ใชป้ ระโยชน์จากห้องสมดุ ในรูปแบบของการหยบิ ยืมหนังสอื ไปอ่านท่บี า้ น บริการ book online และหอ้ งสมุด
ออนไลน์ ซง่ึ กศน. ก็ไดป้ รบั รูปแบบการให้บริการใหต้ รงกับรูปแบบการอา่ นและการเรียนร้ขู องประชาชน

เลขาธิการ กศน. ไดก้ ลา่ วถึงการจดั กิจกรรม “วนั รกั การอา่ น” ในวนั ท่ี 2 เมษายน 2563 ซึ่งตรงกับวนั
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนษิ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในขณะทเ่ี กดิ ภาวการณ์การแพรร่ ะบาดของโควดิ -19 ว่า ในสถานการณป์ กติ สำนกั งาน กศน. ได้จัดงาน “วนั รัก
การอ่าน” มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการจดั กจิ กรรมและนทิ รรศการเพ่ือเทดิ พระเกียรติ “เจ้าฟ้านกั อ่านของไทย” ใน
ปนี ้ีทั่วโลกรวมทง้ั ประเทศไทยกำลังเผชญิ กับการแพรร่ ะบาดของเชื้อโรคโควดิ -19 ทำให้ไม่สามารถจดั กจิ กรรมใน

24

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

ลกั ษณะของการรวมตัวของประชาชนได้ แม้ห้องสมุดประชาชนตอ้ งปิดใหบ้ ริการช่ัวคราว แตบ่ รรณารักษ์ยงั คง
ทำงานอย่โู ดยเผยแพรค่ วามรู้ และแนะนำหนงั สือต่างๆ ผา่ นระบบออนไลน์

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอจะแนะ จัดนวตกรรมส่งเสริมการอ่าน ช่วง
มาตรการ Covid -19 เพ่อื ใหเ้ ดก็ นกั เรียน นักศกึ ษาและประชาชนทว่ั ไป ได้เรียนรู้กิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่านต่างๆ
โดยผ่านระบบออนไลน์ รู้จกั ใช้เวลาวา่ งให้เกิดประโยชน์ และสามารถบูรณาการความรู้ทไ่ี ดร้ บั จากการอา่ นไปใชใ้ น
ชวี ติ ประจำวนั ได้

วตั ถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ ปลกู ฝังนสิ ัยรักการอา่ นใหแ้ กก่ ลุ่มเปา้ หมาย
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอา่ นให้แกก่ ลุ่มเปา้ หมาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. บรรณารกั ษ์จัดเตรยี มขอ้ มูลในชอ่ งยทู ปู เป็นไฟวว์ ิดโิ อ นำลงิ ค์ท่ไี ด้มาวางใน mp4 จากน้นั ทำการดาว
โหลดไฟลว์ ดิ ีโอ สดุ ทา้ ยนำมาเผยแพร่ทาง line และทาง Facebook

ผลการดำเนนิ งาน

จากการจดั ทำนวัตกรรมการอ่านออนไลน์ ผู้ท่เี ข้าร่วมกิจกกรมได้รบั ความรู้ ความเพลดิ เพลินและข้อมลู
ขา่ วสารต่างๆ ท่ีนำไปให้บรกิ าร เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีมสี ว่ นรว่ มในการทำกจิ กรรมรว่ มกันไมว่ ่าจะ
เปน็ ส่วนของของกิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่าน และกิจกรรมอาชีพอาหารขนม สว่ นใหญแ่ ลว้ ประชาชนในพื้นท่ีให้
ความสนใจในการเขา้ รว่ มกจิ กรรมเป็นอย่างดี เปน็ การใช้เวลาว่างให้เกดิ ประโยชน์ เห็นคุณคา่ ของการอา่ นและยงั
เปน็ การปลกู ฝัง่ นสิ ยั รกั การอ่านอีกด้วย

ตวั ชว้ี ัดผลสำเร็จของโครงการและผลลพั ธ์

ตวั ช้ีวดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์ทปี่ ฏบิ ัตไิ ด้

ผ้รู ับบริการร้อยละ 80 มี 500 ผ้รู ับบริการ มี
ความสามารถในระดบั อ่านคล่อง ความสามารถในระดับอา่ นคล่อง
เข้าใจความคดิ วเิ คราะห์พนื้ ฐาน เข้าใจความคิดวิเคราะห์พืน้ ฐาน
และสามารถรบั รู้ข้อมลู ข่าวสารท่ี และสามารถรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารที่
ถกู ต้องและทนั เหตุการณแ์ ละนำ ถกู ต้องและทันเหตุการณแ์ ละนำ
ความรู้ทีไ่ ดร้ ับไปต่อยอดอาชีพและ ความรูท้ ่ไี ดร้ บั ไปต่อยอดอาชีพและ
ไปใชป้ ฏิบัตจิ ริงในชีวติ ประจำวัน ไปใชป้ ฏิบัติจริงในชวี ติ ประจำวนั

25

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการนวตั กรรม

ปจั จยั แหง่ ความสำเร็จ
กศน.อำเภอจะแนะ
ภาคเี ครือข่าย
ผู้เข้ารว่ มกิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป

ปัญหาอปุ สรรค
ต้องมสี มาร์ทโฟน มีไวไฟ

ขอ้ เสนอแนะและโอกาสพฒั นา
ควรมีคอมพวิ เตอร์เพื่อใช้บริการในห้องสมดุ เพอ่ื ตอบสนองความตอ้ งการในการจัดกจิ กรรม

**************************************************

26

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอา่ น
•••

นวตั กรรมส่งเสริมการอา่ น

ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอจะแนะ จังหวดั นราธิวาส

ชือ่ ผลงานนวตั กรรม

“ที่คน่ั หนังสือ อปุ กรณ์ค่นู ักอ่าน”

ชื่อผเู้ สนอผลงาน

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ
ตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอจะแนะ

นางสาวสีตีนรู ฮา ลาเต๊ะบือริง
ตำแหน่งบรรณารักษ์

ชือ่ ท่อี ยขู่ องหน่วยงาน

กศน.อำเภอจะแนะ 153/1 ม.3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวดั นราธิวาส

ทม่ี าของโครงการ

การอา่ นจัดเป็นพื้นฐานท่สี ำคญั ของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอา่ นทำ
ใหเ้ กดิ การพฒั นาดา้ นสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤตกิ รรมและคา่ นิยมตา่ ง ๆ รวมทง้ั ช่วยใน การ
เปลย่ี นแปลงการดำเนนิ ชวี ิตโดยพฒั นาไปสสู่ ่งิ ทีด่ ที ส่ี ดุ ของชีวติ การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชวี ิตมนุษย์อย่าง ย่ิง ๒
ประการ คือ ประการแรกสำคัญตอ่ ชีวติ ประจำวนั กล่าวคือ การอา่ นเปน็ การแสวงหาความรู้เพื่อนำมาใช้ ในการ
ดำรงชีวิตประจำวนั ประการที่สองมีความสำคญั ตอ่ การเรียน เพราะการอ่านเปน็ หัวใจของการจดั กิจกรรม
ทัง้ หลายในการเรียนการสอน และมคี วามสำคัญยิ่งต่อความสำเรจ็ อนั สง่ ผลต่อการเรียนรู้ในทกุ กลุ่ม สาระการ
เรียนรู้ ทีค่ น่ั หนังสอื คืออปุ กรณท์ ่ีสำคญั ที่นักอ่านหนังสอื หลายทา่ น ควรจะมีติดตวั ไว้ ‘เพราะ’ ทีค่ ่นั หนังสือจะทำ
หนา้ ทีจ่ ดจำหนา้ หนงั สือ หรือนติ ยสารทีอ่ ่านค้างไว้ เพอ่ื ประโยชนใ์ นการกลบั มาอ่านหนงั สือเล่มเดิมได้งา่ ยและ
รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา สว่ นวัสดทุ ่นี ำมาคั่นหนังสือ จะแตกตา่ งกนั ไปการทำสญั ลกั ษณ์ไวใ้ นแบบที่
ตา่ งกนั มีนักอา่ นหนงั สือที่กาฬสินธุไ์ ด้ให้ความเหน็ ท่ตี า่ งกันไว้

- การพับมมุ ไว้ เป็นการทำสญั ลักษณ์ท่สี ะดวกและงา่ ยทีส่ ุด ในการย้อนกลบั มาเปดิ อ่านขอ้ ความสำคญั ในหนา้ น้นั ไดส้ ะดวกขนึ้

- การใช้ปากกาเน้นข้อความ ทำใหส้ งั เกตพบข้อความสำคญั ได้งา่ ย สะดวกและประหยดั เวลา

- การใชด้ ินสอ ขดี เสน้ ใต้ข้อความ ทำให้หนงั สือดสู ะอาดตา นา่ อา่ นตลอดไป หากผูใ้ ช้หนงั สอื คนอนื่ มาอ่านและต้องการขดี เสน้ ใต้
ขอ้ ความสำคญั ใหม่ ท่ีอาจจะไมข่ อ้ ความเดียวกันกบั คนท่เี คยอา่ นมากอ่ นหน้า ย่อมสามารถลบไดง้ ่าย

- การใชท้ คี่ ่ันหนังสือ ถือเป็นการถนอมหนังสือไวไ้ ด้อย่างยาวนาน สำหรบั คนท่ีรักหนงั สือ สะสมหนังสอื ย่อมจะสามารถทำให้เนื้อ
กระดาษอยไู่ ด้นานกว่าวิธีอ่ืนๆ

4 แนวทางดงั กล่าว มคี วามเหน็ ทกั ทว้ งทต่ี า่ งกนั ไปดังนี้

27

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

การพบั มุมไว้ – ทำใหห้ นังสือเปอ่ื ยยุ่ย เสยี สภาพได้ในเวลาไมน่ านนกั
การใชป้ ากกาเนน้ ขอ้ ความ – ทำให้อรรถรสในการอา่ นหนงั สือลดลง เพราะไมไ่ ดอ้ ่านขอ้ ความอ่นื ๆทีช่ ว่ ยขยายความ ก่อนทจ่ี ะมาถงึ
ขอ้ ความสำคญั ทเ่ี นน้ ข้อความไว้ อาจจะไม่เข้าใจประเดน็ อย่างชัดเจนมากนัก
- การใชด้ นิ สอขีดเส้นใต้ข้อความ - ทำใหเ้ นอื้ กระดาษเป็นรอย จากการใช้น้ำหนกั กดลงไป นานไป กระดาษจะขาดง่ายกวา่ วธิ อี ่นื ๆ
- การใชท้ คี่ นั่ หนงั สอื – จะทำใหห้ นงั สือบวมโป่งออก หากพบข้อความสำคญั แลว้ ใสท่ ีค่ น่ั กระดาษเอาไว้ ใส่ๆๆไปเร่ือยๆ ทำใหส้ ัน
หนังสอื บวมเปง่ หนงั สือเสียสภาพได้เช่นกัน

ไม่ว่าจะใชแ้ นวทางใด หนังสือแต่ละเล่มย่อมมอี ายกุ ารใชง้ านตามคณุ ภาพของกระดาษและการเก็บรกั ษา การไดร้ บั อรรถรสและความรู้จากการอา่ น
อยา่ งเตม็ ที่จากหนงั สอื เลม่ นั้น ถอื วา่ หนงั สอื เลม่ นน้ั ได้ทำหนา้ ท่ีถา่ ยทอดเร่ืองราวตามวัตถปุ ระสงค์เร่ิมแรกในการจดั ทำหนังสือเล่มนน้ั แลว้

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ยึดหลักว่าผูเ้ รียนมีความสําคัญที่สดุ ส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศ นอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างอิสระ มีนิสัยรัก การ
อ่าน ใฝห่ าความรู้ตลอดเวลา อนั นําไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเพ่ือเป็นการสนอง หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เทยี บเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล และมงุ่ ม่ันพฒั นาให้ นกั เรียน เปน็
ผู้นําที่ดีของสังคมโลกในอนาคต ก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิ ครูสนับสนุนให้มี ความคิดสร้างสรรค์
สามารถสรา้ งองค์ความรู้ใหมเ่ ป็นของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์ และส่งเข้าแข่งขันทักษะ ภาษาไทยในด้านต่าง ๆ
สําหรับนักเรียนกลุ่มอ่อน–ปานกลาง ครูมุ่งเน้นเสริมความรู้และทักษะที่จําเป็นตาม หลักสูตร และพัฒนา
ความก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจน
ส่งเสริมการบูรณา การความรู้ต่าง ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
ส่งเสริมศักยภาพของ ผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถ ด้านทกั ษะ ภาษาไทยไดแ้ สดงออกและพัฒนาอยา่ งเตม็ ศักยภาพ อีกท้งั ยังสง่ เสริมนักเรยี นกลุ่มอื่นให้
มีทกั ษะความรแู้ ละ สามารถนําไปใชใ้ นชวี ติ ประจาํ วนั ไดอ้ ยา่ งถกู ต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพ่อื ปลูกฝงั นิสยั รักการอา่ นใหแ้ ก่กลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อพฒั นาทักษะการอา่ นให้แกก่ ลุ่มเป้าหมาย

ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน

1. บรรณารักษจ์ ัดเตรยี มอุปกรณใ์ นการทำทค่ี นั่ หนังสอื อาทิ เชน่ กระดาษสี ปากาเมจิก กาว นำกระดาษ
มาพบั เปน็ รูปหวั ใจพอ่ื ใช้ในการทำท่ีค่ันหนงั สือ ทำให้อยากอ่านหนังสอื เพ่ิมข้นึ

ผลการดำเนนิ งาน

จากการจัดทำนวัตกรรม ท่ีค่ันหนงั สือ อปุ กรณค์ ูน่ ักอ่าน ทำให้เกิดสังคมแห่งการอา่ นและการเรียนรู้
กลุ่มเปา้ หมายมีนสิ ัยรกั การอ่านและสามารถนำเอาความรู้ท่ีได้จากกการอา่ นมาปรบั ใช้ในชวี ิตประจำวัน

28

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของโครงการและผลลพั ธ์

ตัวชว้ี ัด(kpi) เป้าหมาย ผลลัพธท์ ่ีปฏบิ ตั ไิ ด้

ผรู้ บั บรกิ ารร้อยละ 80 มี 100 ผ้รู บั บรกิ าร มี
ความสามารถในระดับอ่านคล่อง ความสามารถในระดบั อา่ นคล่อง
เขา้ ใจความคดิ วเิ คราะห์พนื้ ฐาน เขา้ ใจความคดิ วเิ คราะหพ์ น้ื ฐาน
และสามารถรับรู้ขอ้ มลู ขา่ วสารท่ี และสามารถรบั รู้ข้อมลู ขา่ วสารที่
ถูกต้องและทนั เหตุการณแ์ ละนำ ถูกต้องและทนั เหตุการณแ์ ละนำ
ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดอาชีพและ ความรู้ที่ไดร้ ับไปต่อยอดอาชีพและ
ไปใช้ปฏบิ ัตจิ รงิ ในชวี ติ ประจำวนั ไปใชป้ ฏบิ ตั ิจรงิ ในชีวติ ประจำวัน

สรปุ ผลการดำเนินงานตามโครงการนวตั กรรม

ปัจจยั แหง่ ความสำเร็จ
กศน.อำเภอจะแนะ
ภาคีเครอื ข่าย
ผูเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนทวั่ ไป

ปญั หาอุปสรรค
-
ข้อเสนอแนะและโอกาสพฒั นา

- ประมวลภาพกจิ กรรม

**************************************************

29

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

นวัตกรรมสง่ เสริมการอ่าน

หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอย่งี อ จังหวดั นราธิวาส

ช่ือผลงานของนวตั กรรม

“บ้านพอเพียง อา่ นเพ่ือเรียนรู้ ม่งุ สู่วิถพี อเพียง”

ชื่อผเู้ สนอผลงาน

1. นางนิตยา วุนาพนั ธ์
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภอยงี อ

๒. นางสาวเจ๊ะนรู ไอนี เจะ๊ มะลี
ตำแหนง่ บรรณารักษ์ชำนาญการ

ชอื่ /ท่อี ยู่ของหนว่ ยงาน

หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอย่งี อ ถนนรามโกมุท ตำบลยีง่ อ อำเภอย่งี อ จงั หวดั นราธวิ าส 96180

ที่มาของโครงการ

ปจั จบุ ันการเรยี นรู้ผ่านกิจกรรมสง่ เสริมการอ่าน จดั ไดห้ ลากหลายวธิ ี เพอ่ื ส่งเสรมิ นิสยั รกั การอ่าน รกั การ
เรียนรู้ นำไปสูน่ ิสยั รกั การอา่ น โดยนำเอากิจกรรมตา่ งๆและเทคโนโลยีมาเปน็ เคร่อื งมือในการจัดกจิ กรรม เพ่ือให้
นักเรยี น นักศึกษา ประชาชน ทส่ี นใจไดเ้ ขา้ ถงึ การอา่ นได้ง่าย และหลากหลายชอ่ งทาง ท้ังนี้สำนักงาน กศน.อำเภอ
ยีง่ อ ได้มีนโยบายดา้ นการสง่ เสรมิ การอ่าน มุ่งเนน้ ใหม้ ีการสง่ เสรมิ สนับสนนุ ภาคีเครอื ข่าย รว่ มสรา้ งสงั คมแหง่ การ
อา่ น มลี กั ษณะเป็นเมืองนกั อ่าน

เศรษฐกิจพอเพยี ง เปน็ กรอบแนวคดิ ซ่งึ มงุ่ ให้ทุกคนสามารถพ่งึ พาตวั เองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน
จนเกดิ ความยัง่ ยืน คำว่า พอเพยี ง คือ การดำเนินชวี ติ แบบทางสายกลาง โดยต้ังอยู่บนหลักสำคัญสามประการ
คอื ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคมุ้ กันทด่ี ี “เศรษฐกจิ พอเพยี ง” เป็นปรชั ญาช้ถี งึ แนวทางดำรง
อยูแ่ ละปฏบิ ตั ิตนของประชาชนใน ทกุ ระดับ ตั้งแต่ระดบั ครอบครวั ระดับชมุ ชน จนถึงระดับรฐั ท้งั ในการพฒั นา
และบรหิ ารประเทศใหด้ ำเนนิ ไป ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกจิ เพ่ือให้ก้าวทนั ตอ่ โลกยุคโลกาภิ
วตั น์ “ความพอเพียง” หมายถงึ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปน็ ที่จะตอ้ งมีระบบภูมิคมุ้ กนั ใน
ตวั ทดี่ ีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลย่ี นแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศยั
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวงั อย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้ นการวงแผนและการ
ดำเนนิ การ ทกุ ขั้นตอน และขณะเดยี วกันจะต้องเสรมิ สร้างพนื้ ฐานจติ ใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้ หน้าที่ของรัฐ
นักทฤษฎี และนักธรุ กจิ ในทุกระดับใหม้ ีสำนึกในคุณธรรม ความซอ่ื สตั ย์สุจรติ และให้มีความรอบรู้ ท่ีเหมาะสม
ดำเนินชีวติ ดว้ ยความอดทน ความเพยี ร มสี ติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดลุ และ พร้อมต่อการรองรบั
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

30

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอยง่ี อ ไดต้ ระหนักและเหน็ ความสำคญั เรอ่ื ง
เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จดั ทำนวตั กรรมส่งเสริมการอา่ น “อ่านเพ่ือเรียนรู้ มุง่ สวู่ ถิ ีพอเพียง ” เพ่ือส่งเสริมความรู้
เก่ยี วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง โดยนำเสนอผ่านสื่อทหี่ ลากหลาย เชน่ E-Book , Qr Code
ใบงาน สมดุ บันทึกการอา่ น

วัตถปุ ระสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเปน็ สอ่ื ในการส่งเสรมิ การอ่านเกีย่ วกับหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

ขนั้ ตอนการดำเนนิ งาน

๑. หาข้อมลู หลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หารูปแบบในการนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ E-Book , Qr Code จัดทำแบบทดสอบท้ังในรูปแบบ ใบ
งาน และ google Form สมดุ บันทกึ การอ่านในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

๓. จดั ทำโมเดล “บ้านพอเพยี ง อา่ นเพ่ือเรยี นรู้ มงุ่ สวู่ ิถีพอเพียง ” เปน็ กล่องความรู้ทสี่ ามารถเคล่ือนย้าย
ไดเ้ พื่อสามารถนำไปจัดกิจกรรมที่ได้ก็ได้ ในเบ้ืองต้นมเี ป้าที่จะไปใช้ท่กี ศน.ตำบลและ สถาบนั ศึกษาปอเนาะ ทอ่ี ยู่
ในความดูแลของ กศน.อำเภอยี่งอ
๕. ใหผ้ ้เู รียนทดลองการใช้สอื่ เก็บข้อมลู เพ่ือปรบั ปรุงในการทำสอ่ื “อ่านเพอื่ เรยี นรู้ มงุ่ สู่วิถีพอเพียง ” ใน
คร้งั ต่อไป

วิธีใชแ้ ละการพฒั นาอยา่ งต่อเนอ่ื ง

๑. ใหผ้ ู้เข้ารว่ มกิจกรรมเรยี นรู้จากรูปแบบสอ่ื ท่ีตนเองสนใจ เชน่ E-Book หรือ สแกนคิวอาร์โคด้ เพ่ือดู
วีดีโอ และแล้วทำ บนั ทึกการอา่ นในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์

๒. ผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรม แลกเปลย่ี นเรียนรจู้ ากการเรยี นรู้จากสอ่ื และประสบการณ์ของตน เช่น หลัก
ปรัญาเศรษกิจพอเพียงก่อนการเรียนรู้ และหลงั เรยี นรู้ เรยี นรูจ้ าก และความร้ทู ไ่ี ด้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนั

๓. ปรับปรุงเพิม่ เตมิ ใบความรู้ ส่ือ เพื่อใหต้ รงกับความตอ้ งการของผู้ใช้งานมากท่สี ุด

ผลการดำเนินงาน (ทคี่ าดไว)้

๑. ผ้ใู ช้“บา้ นพอเพยี ง อา่ นเพื่อเรียนรู้ มุ่งสวู่ ถิ ีพอเพยี ง ” เป็นสอ่ื สง่ เสริมการอา่ นที่ไดร้ ับความสนใจจาก
ผใู้ ช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอยีง่ อ และ นักศึกษา กศน.อำเภอย่งี อ

2. นวัตกรรมสง่ เสริมการอา่ น“บ้านพอเพยี ง อา่ นเพือ่ เรียนรู้ มุ่งสวู่ ถิ ีพอเพียง ” เป็นสื่อส่งเสริมการอา่ น
ทสี่ ามารถนำออกบริการสง่ เสรมิ การเคลื่อนท่ีได้

31

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

ตวั ช้ีวัดผลสำเร็จของโครงการและผลลพั ธ์

ตวั ชี้วัด (KPI) เปา้ หมาย (Target) ผลลัพธ์ท่ปี ฏบิ ัติได้

ผู้เขา้ รว่ มกิจกรรม “อ่าน” เพอื่ ใหผ้ ้เู ขา้ รว่ มกิจกรรมได้รบั 1.ได้รับความรูเ้ กย่ี วกับหลัก
สื่อต่าง ๆจากนวัตกรรมสง่ เสริม ความรเู้ กี่ยวกบั หลักปรชั ญา ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง
การอ่าน เศรษฐกิจพอเพียง 2.นำความรูท้ ีไ่ ด้ไปปรับใชใ้ น
“บ้านพอเพียง อ่านเพอ่ื เรียนรู้ มงุ่ ชวี ิตประจำวนั
สวู่ ถิ ีพอเพยี ง ”
ในรปู แบบท่ีตนเองสนใจ

สรปุ ผลการดำเนนิ งานโครงการนวัตกรรม

ปัจจยั แห่งความสำเร็จ
ความน่าสนใจของสื่อท่ีมีความหลากหลาย เชน่ ข้อวาม ภาพเคล่ือนไหว สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า

และนำไปสู่การอ่าน และการเรยี นรู้
ปญั หา อปุ สรรค

ใชเ้ วลาในการเก็บข้อมูล การจัดทำสอ่ื และการประเมินการใช้สื่อ
ข้อเสนอแนะโครงการ

จดั ทำ นวัตกรรมสง่ เสริมการอา่ น“บา้ นพอเพียง อ่านเพ่อื เรยี นรู้ มุ่งสวู่ ิถีพอเพียง ”ในรูปแบบทหี่ ลากหลาย
ให้

32

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

ภาพประกอบ

**************************************************

33

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

นวัตกรรมสง่ เสริมการอา่ น

ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอยง่ี อ จังหวดั นราธิวาส

ชอ่ื ผลงานของนวตั กรรม
“ช้นั ความรู้เคล่ือนท่ี”

ช่ือผเู้ สนอผลงาน

1. นางนติ ยา วุนาพนั ธ์
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภอยีงอ

๒. นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจะ๊ มะลี
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ

ชอื่ /ท่อี ย่ขู องหน่วยงาน

ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอยี่งอ ถนนรามโกมุท ตำบลยีง่ อ อำเภอย่ีงอ จงั หวัดนราธวิ าส 96180

ทม่ี าของโครงการ

ปจั จบุ นั การเรยี นรูผ้ ่านกจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่าน จดั ได้หลากหลายวธิ ี เพ่อื สง่ เสริมนสิ ัยรักการอ่าน
รักการเรียนรู้ นำไปส่นู สิ ัยรักการอา่ น โดยนำเอากจิ กรรมต่างๆและเทคโนโลยมี าเป็นเคร่ืองมอื ในการจดั กิจกรรม
เพอื่ ให้นักเรียน นกั ศกึ ษา ประชาชน ท่สี นใจไดเ้ ข้าถงึ การอ่านได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง ทั้งนส้ี ำนักงาน กศน.
อำเภอยงี่ อ ได้มนี โยบายดา้ นการสง่ เสรมิ การอา่ น มุ่งเน้นใหม้ กี ารส่งเสรมิ สนับสนุนภาคีเครือข่าย ร่วมสรา้ งสังคม
แหง่ การอ่าน มลี ักษณะเป็นเมืองนกั อา่ น

การจดั กจิ กรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ที ี่ต้องดำเนนิ การกับภาคีเครอื ขา่ ยท่ีตอ้ งรว่ มกับหนว่ ยงานอน่ื มกั มีพืน้ ท่ี
จำกดั ทำใหไ้ ม่สามารถจัดแสดงหนงั สอื ทนี่ ่าสนใจและหลากหลาย ทำให้ผใู้ ชบ้ ริการขาดโอกาสในเข้าถึง

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอย่งี อ ไดต้ ระหนักและเหน็ ความสำคัญการจดั
กิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่านให้กับผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวยั จึงได้จดั ทำส่ือส่งเสริมการอ่าน เปน็ ช้ันวางหนังสอื ที่
สามารถเคล่ือนย้ายได้และจัดเกบ็ ได้ง่าย สะดวกและนำ้ หนักเบา เหมาะสมกับกิจกรรมห้องสมุดเคลอ่ื นท่ี

วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ

เพอ่ื เป็นชน้ั หนังสือในกิจกรรมห้องสมดุ เคล่ือนที่

ขั้นตอนการดำเนนิ งาน

๑. หารูปแบบชัน้ วางหนังสอื ทีเ่ หมาะสมกับลกั ษณะการจัดกิจกรรมหอ้ งสมุดเคล่ือนที่
๒. ดำเนนิ การทดลอง จดั ทำชน้ั หนังสอื จากวัสดุทีส่ ามารถหาได้ง่าย ราคาถูก
๓. ทดสอบการใช้งาน และปรบั ปรุงรูปแบบของชน้ั หนังสือใหส้ ามารถใช้งานได้จริง และสะดวกในการ
จัดเก็บ

34

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

วธิ ีใช้และการพัฒนาอยา่ งตอ่ เน่อื ง

๑. เรียนรู้จากรูปแบบตา่ ง ๆของชั้นหนังสอื
๒. หารแู ปบหรือลองหาวสั ดอุ ื่น ๆ เชน่ กระดาษลงั หรือกระดาษรีไซเคิล
๓. ปรบั ปรงุ รปู แบบใหม้ สี สี ัน น่าใช้ และสามารถใชง้ านได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน(ทค่ี าดไว)้

1. การจดั กจิ กรรมห้องสมุดเคลอื่ นทมี่ ีการจัดแสดงหนังสือทม่ี ากขน้ึ หลากหลายและนา่ สนใจ

ตวั ช้วี ดั ผลสำเรจ็ ของโครงการและผลลพั ธ์

ตัวชว้ี ดั (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลพั ธ์ท่ีปฏิบตั ไิ ด้

ผ้ใู ช้บรกิ ารสอื่ และอ่านหนังสือ ผู้ใช้บรกิ ารหอ้ งสมุดเคล่ือนท่ี ห้องสมดุ มีชน้ั หนังสือเคล่ือนท่ีใน
เพ่มิ ขน้ึ สามารถเขา้ ถึงหนังสือที่ การใช้จัดกิจกรรมห้องสมดุ
หลากหลายตามความสนใจ เคล่ือนที่

สรุปผลการดำเนินงานโครงการนวตั กรรม

ปจั จยั แห่งความสำเรจ็
รูปแบบของการจดั กจิ กรรมห้องสมุดเคล่อื นท่ี มีความน่าสนใจ สามารถจดั แสดงสื่อทคี่ วามหลากหลาย

และนำไปสู่การอ่าน และการเรยี นรู้ ตามความสนใจของผใู้ ชบ้ รกิ าร

ปญั หา อปุ สรรค
ใช้เวลาในการลองผิด ลองถูก ลองถูก และการปรับและพัฒนารปู แบบใหส้ ามารถใช้งานและจัดเก็บได้

สะดวก

ข้อเสนอแนะโครงการ
จัดทำช้ันวางหนงั สอื เคลื่อนทใี่ นรูปแบบและวสั ดุท่ีหลากหลาย

35

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

ภาพประกอบ

**************************************************

36

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอา่ น
•••

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่านออนไลน์

หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวดั นราธวิ าส

ช่ือผลงานนวตั กรรม
“ไอติมขา่ ว”

ช่อื ผูเ้ สนอผลงาน ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภอรอื เสาะ
1. นายมนพ ขวัญดี ตำแหนง่ บรรณารักษป์ ฏิบตั ิการ
2. นางสาวฟารดี ะฮ์ กาเราะ ตำแหน่งบรรณารกั ษ์
3. นางสาวเมาะ ยโู ซะ๊

ชอื่ /ทีอยขู่ องหนว่ ยงาน
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ 90/1 หมู่ 1 ถนนรือเสาะสนองกิจ ตำบลรือเสาะออก

อำเภอรือเสาะ จงั หวดั นราธวิ าส 96150
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอรือเสาะหมู่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ ตำบลรื

อเสาะออก อำเภอรอื เสาะ จังหวัดนราธวิ าส 96150

ทีม่ าโครงการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลาง

ในการศึกษาหาความรู้ เป็นสถานศึกษาที่บริการการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชนมากที่สุด ทั้งนี้ยังเปิด
บริการแก่ประชาชน นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ เป็นเวลาร่วมเกือบ 30 ปี เป็นศูนย์ร่วมดา้ นการศึกษา
ตามอัธยาศัย แห่งเดียวในอำเภอรือเสาะ และมีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่อย่างมาก ให้ศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูล ร่วมทั้งรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด และช่วงเกิดภาวการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19 ย่ิงตอ้ งนำข่าวสารขอ้ มลู ใหป้ ระชาชนมากยง่ิ ขึน้

ฉะนั้น บรรณารักษ์ หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรอื เสาะ จึงคิดวา่ ควรมีการพัฒนา สร้าง
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการใช้บริการแบบเว้นระยะห่าง ตามนโยบายของรัฐ ใน
การนำขอ้ มูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนท่ีหลากหลายช่วงวัย หลายอาชีพ และตอบโจทย์ ผู้ใช้บริการในปัจจุบันให้
มากที่สุด ด้านการรบั ข่าวสาร เหตุการณ์บา้ นเมืองท่ีเกดิ ข้ึน ให้ทันกับเปลี่ยนแปลง การพัฒนาของประเทศ ซึ่งโดย
ปกติทางห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ ได้มีบริการหนังสือพิมพ์ วันละ 1 ฉบับ ซึ่งไม่อาจ
บริการได้ทวั่ ถึง และไม่หลากหลายสำนักขา่ ว และต้องจำกดั การเข้ารับบริการตามสถานการณ์ การแพรร่ ะบาดของ
โควิด-19 ในการทางห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จึงได้สร้างนวัตกรรม หนังสือพิมพ์
ออนไลน์ ในรูปแบบ ไอติมข่าว โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค๊ดที่ทางบรรณารักษ์ได้จัดทำไว้ในรูปแบบ ไอติมแท่ง
สามารถพกพา เข้าถึงข่าวสารได้ตลอดเวลา และใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดย ไอติมข่าว ที่ทางบรรณารักษ์ได้
จัดทำเป็นนวัตกรรมนั้น ได้พัฒนาต่อจากแบบ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ แบบตั้งโต๊ะ ที่สแกนผ่านคิวอาร์โค๊ด
เช่นเดียวกัน ที่ทำไว้เมื่อปีที่ผ่านมา โดยตั้งประจำจุด ในบริเวณห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือ
เสาะ มุมส่งเสริมการอ่านใน กศน ตำบลทั้ง 9 ตำบลในอำเภอรือเสาะ และนำไปให้บริการนอกสถานที่เวลาออก
ตามโครงการที่หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกุมาร”ี อำเภอรอื เสาะ จัดขึน้ เชน่ กจิ กรรมหอ้ งสมดุ สำหรับชาวตลาด
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เป็นต้น ทำให้ผู้มาใช้บริการได้ข่าวสารอย่างทั่วถึง รู้เท่าทัน
ขา่ วสาร อกี ทง้ั ยงั สามารถเข้าถงึ การใช้เทคโนโลยี

37

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน

•••

ที่มาของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์“ ไอติมข่าว” คือ ด้วยบรรณารักษ์ได้เกิดการสังเกต ใน
รปู แบบการขายไอศกรีมที่ปจั จุบนั ท่ีมีการขบั มอเตอรพ์ วงข้าง เตม็ ไปด้วยไอศกรีม หลากหลายรสชาติ หลายรูปทรง
เข้าไปขายตามหมู่บ้าน มีเด็กๆ ยันผู้สงู อายุ ล้อมรอบรถคันดงั กล่าว แทนที่ รูปแบบการขายตามในรา้ นค้า ที่ลูกค้า
ต้องไปซื้อเองเหมือนแต่ก่อน เล็งเห็นการเข้าถึง การบริการ รูปแบบที่สนใจ ซึ่งว่าไอติม ก็มาจากคำว่า ไอศกรีม ท่ี
ผ่านการเรียนของเด็กๆ และชาวบ้าน นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์“ ไอติมข่าว” มีบริการภายในห้องสมุด
ร่วมทั้งภาคีเครือยข่าย กศน.ทั้ง 9 ตำบล และยังสามารถที่จะทำแจกให้กับประชาชนที่สนใจได้ พร้อมทั้งยัง
สามารถดึงดูด ความสนใจให้ในรูปแบบการนำเสนอข่าวให้กับผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้มาติดต่อห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ ด้วยสีสัน รูปทรงคล้าย ไอศกรีม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธั ยาศัยอำเภอรือเสาะ และหอ้ งสมุดประชาชน “เฉลมิ ราชกุมารี” อำเภอรอื เสาะ ไดเ้ หน็ ความสำคญั ดงั กล่าวจึงได้
จดั โครงการนวัตกรรมสง่ เสริมการอา่ นออนไลน์“ ไอติมขา่ ว” หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรอื เสาะ
ขนึ้

วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ
๑. เพื่อให้ห้องสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ เป็นแหลง่ เรยี นรู้ท่ีมีสามารถนำข่าวสารที่

คณุ ภาพ ทันตอ่ สถานการณ์ เกิดความพงึ พอใจในการใช้บรกิ ารมากยิ่งข้ึน
๒. เพื่อพัฒนา นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์รูปแบบออนไลน์ ภายในและนอกพื้นที่ ห้องสมุด

ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ ให้ผู้ใช้บริการสามารถรับข่าวสารที่ทันเวลา และทั่วถึงเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บรกิ าร

ขนั้ ตอนการดำเนินงาน
๑. ศึกษาปญั หาการเขา้ ใชบ้ ริการ ด้านการรบั ข้อมูลข่าวสาร จากหนงั สือพมิ พ์
1.1 หนังสือพิมพ์มจี ำนวนไม่เพียงพอต่อผ้รู บั บริการ
1.2 หนังสือพมิ พ์มแี ค่สำนกั ข่าวเดยี ว
1.3 ต้องเดนิ ทางมาใช้บริการถึงที่ จึงจะไดอ้ ่าน เสียเวลา และงบประมาณของผู้ใช้บริการ ทำให้ไม่สะดวก
ท่ีจะมารบั บรกิ าร
๒. รวบรวมขอ้ มลู คิดวธิ ีการแก้ปญั หาได้กล่าว
2.1 มไี มเ่ พียงพอ จดั ทำเป็นรูปแบบออนไลน์ สามารถเข้าถงึ หลายคนในเวลาเดียวกนั
2.2 มสี ำนกั ข่าวเดียว เมือ่ ทำเปน็ รปู แบบออนไลน์ ก็สามารถทำได้หลายๆสำนักขา่ วใหเ้ ลือก
2.3 ไม่สะดวกมารับบริการ เมื่อทำเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำครั้งเดียวใช้ได้ตลอด สามารถพกพา ทำ
แจกได้
๓. เมื่อได้ข้อมูลและวิธีการแก้ มาคิดรูปแบบ ลักษณะ รูปทรง สีสัน สรุปจัดทำเป็นคิวอาร์โค๊ด เชื่อมต่อ
เว็บไซต์สำนักพิมพ์โดยตรง ลักษณะที่ทำ รูปทรงไอศกรีมแท่ง มีด้ามจับ มีความดึกดูด สีสันคล้าย
ไอศกรมี เพื่อความทนทาน ใชก้ ารเคลือบ และมซี องในการอธิบายการใช้
๔. วธิ กี ารทำ
4.1 จัดทำ คิวอาร์โค๊ด โดยนำ URL ของเว็บไซต์ สำนักข่าวต่างๆ โดยเข้าเว็บไซต
https://www.hs3lzx.com/qrcode/ ใส่ URL ของเว็บไซต์ สำนักข่าวต้องการ แล้วกดสร้างควิ
อารโ์ คด๊
4.2 คน้ หารปู โลโ้ กส้ ำนกั ขา่ ว จาก google และทำการบนั ทกึ นามสกลุ ไฟล์ .PNG
4.3 คน้ หาภาพพ้นื หลัง ตามใจชอบ สสี ันคลา้ ย ไอศกรมี จำนวนเท่าสำนักข่าวทที่ ำ และทำการบนั ทึก
นามสกลุ ไฟล์ .PNG

38

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน

•••

4.4 การออกแบบทรงไอศกรีมแท่ง รูปภาพ โดยใช้โปรแกรม Microsoft office หรือโปรแกรม
photo shop ตามความถนัด ใส่ภาพพน้ื หลงั รูปโลโ้ ก้สำนกั ขา่ ว 1 แผ่น ควิ อารโ์ ค๊ด 1 แผน่ อาจ
ใสโ่ ลโ้ กห้ นว่ ยงาน ทำให้ครบทกุ สำนกั พมิ พ์

๕. นำไฟล์ท่ีทำ มา คัดลอกเปน็ หลายแผ่น ปร้ินออกมา ตัดตามรูปทรง แล้วเคลือบ ตดั ตามรูปทรงอีกครั้ง
ทำการจบั คู่ โลโ้ กส้ ำนกั ขา่ ว 1 ดา้ น คิวอารโ์ คด๊ 1 ด้วย แยกพ้นื หลงั ท่เี ราแบง่

๖. เตรียมไม้ไอศกรีม คละสี แบ่งตามสำนักข่าว เพื่อง่ายในการเข้าอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ตามสำนัก
ขา่ วท่ีตอ้ งการ และยังเป็นสีสันทีด่ ึกดูด ผู้ใชอ้ ีกดว้ ย

๗. ทำการประกบโดยการใชก้ าวสองหน้า ยึดกนั ระหว่างสองแผน่ มีไม้คันกลางเป็นด้ามจบั
๘. จัดทำซอง พรอ้ มอธิบายการใช้งาน
๙. ตั้งบริการภายในห้องสมุด และเครือข่าย กศน. ทั้ง 9 ตำบล ทำแจกให้นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป ผใู้ ชบ้ ริการที่สนใจ ตามกิจกรรมทหี่ อ้ งสมดุ จัด
วธิ กี ารใช้ และการพัฒนาต่อเนอื่ ง

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจที่ได้เข้ามาใช้บริการ ไอติมข่าว ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ สามารถนำข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้และพัฒนา
ตัวเอง

2. เป็นแหล่งเรียนรทู้ างด้านข่าสาร ทำใหผ้ ูใ้ ช้บรกิ ารรับรู้ขา่ วสาร ทันสถานการณ์ ยิ่งขึน้
3. ทำสอื่ การเรยี นรูใ้ นรปู แบบต่างๆ อาจทำความเปน็ บทเรียนออนไลน์ ผา่ นควิ อารโ์ คด๊ ในรูปทรง ต่างๆ เป็น

ตน้
4. สามารถนำไปต้ัง ตามหน่วยงาน สถานทเี่ ผยแพรขา่ วสารในพื้นท่ีได้ สร้างเครอื ข่าย การประชาสัมพนั ธ์ ใน

รปู แบบการกจิ กรรม
5. สามารถที่จะพัฒนาสร้างข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ การอ่าน เชน่ ทำหนังสอื E-book ส่อื การเรยี นออนไลน์ ในรูปทรงตา่ งๆ ท่สี ามารถพกพาสะดวก
ผลการดำเนนิ งาน

1. ผ้ใู ชบ้ รกิ ารได้รบั ขา่ วสารและนวตั กรรมสง่ เสริมการอา่ นออนไลน์ “ไอตมิ ข่าว” อย่างท่วั ถงึ
2. ผู้ใช้บริการเขา้ ถงึ การให้บรกิ ารของหอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกุมาร”ี อำเภอรือเสาะมากย่งิ ข้ึน
3. ผ้ใู ช้บริการเข้าถงึ ขา่ วสารมากยิง่ ขน้ึ สะดวก รวดเรว็ และหลากให้สำนักขา่ วให้เลอื ก
4. บรรณารกั ษไ์ ดม้ กี ารพฒั นาตนเองอยูต่ ลอดเวลา ใช้ความความคดิ สรา้ งสรรค์ ตอ่ ยอดกบั งานได้

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ เป้าหมาย(Target) ผลลัพธ์ท่ปี ฏบิ ตั ิได้
ผใู้ ช้บริการ 1000 คน
ตัวชีว้ ัด kpI ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสารและนวัตกรรม
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์“ ไอติมข่าว”
ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสารและนวัตกรรม อย่างทัว่ ถึง
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์“ ไอติมข่าว” สามารถเขา้ ถึงการให้บริการของห้องสมุด
อยา่ งทัว่ ถึง ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือ
สามารถเข้าถึงการให้บริการของห้องสมดุ เสาะมากยิ่งขึ้นเข้าถึงข่าวสารมากยิ่งข้ึน
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือ สะดวก รวดเรว็ และหลากให้สำนกั ข่าวให้
เสาะมากยิ่งขึ้นเข้าถึงข่าวสารมากยิ่งข้ึน เลือก
สะดวก รวดเร็ว และหลากให้สำนกั ข่าวให้
เลือก

39

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

สรปุ ผลการดำเนินงานตามโครงการนวตั กรรม
ปัจจยั แหง่ ความสำเร็จ

1. ห้องสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ
2. ผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครู เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอรือ

เสาะเครอื ขา่ ยหอ้ งสมดุ
3. ผูเ้ ขา้ ใชบ้ ริการทกุ คน
4. เจ้าหน้าท่บี รรณารักษ์
ปญั หาอุปสรรค
1. ผใู้ ชบ้ รกิ ารหลายรายไมม่ สี มารท์ โฟน
2. หากไมม่ สี ญั ญาณอินเทอร์เนต็ กไ็ มส่ ามารถใช้งานนวตั กรรมได้
ขอ้ เสนอแนะและโอกาสพัฒนา

ควรมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับการใช้งานของนวัตกรรม ให้บริการภายในห้องสมุด เช่น ipad หรือ tablet
และยงั สามารถปรบั ใช้งานกบั สือ่ ตา่ งทหี่ อ้ งสมุดสร้าง ในรปู แบบออนไลน์ เช่น E -book เป็นตน้

นวัตกรรมสง่ เสรมิ การอ่านออนไลน์ “ไอตมิ ขา่ ว”
ห้องสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกุมาร”ี อำเภอรือเสาะ

รปู แบบเดมิ

ไอติมขา่ ว

40

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

41

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

นวัตกรรมส่งเสริมการอา่ น

หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ

ชอ่ื ผลงานนวัตกรรม
“นวตั กรรมห้องประวัติศาสตร์ ท้องถน่ิ ห้องสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกมุ าร”ี อำเภอรือเสาะ”

ช่ือผเู้ สนอผลงาน ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ
2. นายมนพ ขวญั ดี ตำแหน่งบรรณารักษป์ ฏิบัตกิ าร
2. นางสาวฟารดี ะฮ์ กาเราะ ตำแหนง่ บรรณารักษ์
3. นางสาวเมาะ ยูโซ๊ะ

ชอ่ื /ทีอย่ขู องหนว่ ยงาน
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ 90/1 หมู่ 1 ถนนรือเสาะสนองกิจ ตำบลรือเสาะออก

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธวิ าส 96150
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอรือเสาะหมู่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ ตำบลรื

อเสาะออก อำเภอรอื เสาะ จังหวดั นราธิวาส 96150

ทม่ี าโครงการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลาง

ในการศึกษาหาความรู้ เป็นสถานศึกษาทบี่ รกิ ารการศึกษาท่ีอยู่ใกล้ชดิ ประชาชนในชุมชนมากทส่ี ุด เป็นกลไกสำคัญ
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการตลอดเวลา
ตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบและการจัดเนื้อหาการศึกษาที่ตรงตามความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้ องกับสภาพ
ปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชน มีการนำเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทั้งด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และด้านพัฒนาสังคมชุมชน และทุนชุมชนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศนู ยก์ ารเรียนชมุ ชนใหเ้ ป็นศนู ยก์ ารเรยี นรูต้ ลอดชีวติ และมชี ีวิตชวี าและยัง่ ยนื

ฉะนั้น ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จึงคิดว่าควรมีการพัฒนา ให้มีห้อง
ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลภายในห้องสมุด โดยการรวบร่วมข้อมูลประวัติศาสตร์ของจังหวัด และ
ข้อมูลทั้งหมดของอำเภอรือเสาะ จัดทำห้องบอร์ดข้อมูล แผ่นพับ และการเรียนรู้ผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อให้เหมาะสม
กับคำกล่าวที่ว่าห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ เป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ ทำให้ผู้มาใช้บริการมีสมาธิและแรงจูงใจในการเรียนรู้ อีกทั้ง ยังสามารถสร้างสมาธิในการ
เรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย
พร้อมทง้ั ยงั สามารถสร้างความประทบั ใจให้กับผ้มู าเย่ยี มเยยี นและผู้มาติดต่อห้องสมุดประชาชน “เฉลมิ ราชกุมารี”
อำเภอรือเสาะ ได้อีกด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรือเสาะ และห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนวัตกรรมห้อง
ประวัตศิ าสตร์ ทอ้ งถิน่ ห้องสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ าร”ี อำเภอรือเสาะ ข้นึ

42

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

วัตถปุ ระสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ เป็นแหลง่ เรียนรู้ที่มีคุณภาพผูใ้ ช้บริการมี

ความพึงพอใจในการใชบ้ ริการ
๒. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือ

เสาะ ให้ผใู้ ช้บรกิ ารสามารถค้นควา้ ได้

ข้นั ตอนการดำเนินงาน
1. การกำหนดเป้าหมาย ว่าจะศึกษาอะไร อดีตส่วนไหน และเพราะเหตุใด ต้องอาศัยการอ่าน การสังเกต
และควรต้องมีความรู้กว้างๆ ทางประวตั ศิ าสตร์ในเร่ืองน้ันๆ มากอ่ นบ้าง เปา้ หมายทไี่ ด้คือ ประวัติความ
เปน็ มา ของสถานที่ 3 แหง่
a. ประวัตคิ วามเปน็ มาของจังหวดั นราธวิ าส
b. ประวตั ิความเป็นมาของอำเภอรอื เสาะ
c. ประวัติความเป็นมาของหอ้ งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุ ารี” อำเภอรอื เสาะ จงั หวดั นราธิวาส
2. การรวบรวมข้อมูล หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ให้ข้อมูล มีข้อมูลหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าผู้ศึกษา
ต้องการศึกษาเรื่องอะไร การรวบรวมข้อมูลที่ดีจะต้องจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลให้สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ เช่น วัฒนธรรมอำเภอ หนังสือ ข้อมูล
สารสนเทศทางเว็บไซต์ผา่ นการคดั กรอกแล้ว
3. เมื่อไดข้ อ้ มลู มาเรยี บร้อยแลว้ ทำการสำรวจหอ้ งท่จี ะติดตั้งข้อมลู ดังกล่าว วัดขนาดผนัง คำนวณพื้นท่ีกับ
ขอ้ มูลท่ีมี แบง่ สัดส่วน
4. ทำการออกแบบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สร้างแบบเพื่อทำโฟมบรอด์ และรูปภาพ โดยใช้โปรแกรม
photo shop ตามขนาดทว่ี ัดในแตล่ ะส่วน
5. ส่งไฟล์ให้ทางร้านดำเนินพิมพ์ในรูปแบบโฟมบร์อด ตามขนาดของห้องและข้อมูลที่จะทำ และนำมา
ติดตั้ง ทำเป็นห้องประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส
6. นำมาทำเปน็ รูปแบบ QR code และแผ่นพับ เป็นส่อื สง่ เสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์
7. เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ศึกษาข้อมูล ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์ ที่สามารถเปน็ ผูบ้ รรยายใหข้ ้อมูลดง่ั กลา่ วไดอ้ ีกดว้ ย

วิธีการใช้ และการพัฒนาตอ่ เน่ือง
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจที่ได้เข้ามาเรียนรู้ ห้องประวัติศาสตร์ ท้องถ่ิน
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้และ
พัฒนา ท้องถ่นิ และชุมชนของตวั เอง มคี วามรู้ความเขา้ ใจเร่อื งพื้นท่ีมากยง่ิ ข้นึ
2. เป็นแหลง่ เรียนรทู้ างประวัติศาสตร์ ทำให้ผ้ใู ชบ้ รกิ ารมีความรกั ถ่ินมากย่งิ ข้นึ
3. ทำส่อื การเรยี นร้ใู นรแู บบต่างๆ เชน่ หนงั สอื แผ่นพบั QR Code รูปภาพ วดิ ีโอ เปน็ ต้น
4. การประสานการติดต่อหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือ สร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบกิจกรรม และการใหบ้ รกิ ารอยา่ งกว้างขวาง
5. สามารถทีจ่ ะพฒั นาสร้างขอ้ มูลภายในห้องอยา่ งต่อเน่ือง เช่อื มโยงข้อมลู ตา่ งๆ ในพ้นื ทไี่ ด้ เช่น แหลง่
ท้องเที่ยวในพื้นท่ี ขอ้ มูลนักปราชญ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปญั ญาชาวบา้ น

43

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

ผลการดำเนนิ งาน
1. ผ้ใู ชบ้ ริการได้รับความรู้และนวตั กรรม ในการพัฒนา สามารถนำไปตอ่ ยอดในพน้ื ทช่ี ุมชน
2. ผใู้ ชบ้ ริการรจู้ ักพ้ืนท่ี ในอำเภอรอื เสาะ มากยง่ิ ขึน้
3. ผู้ใช้บริการมที ศั นคตแิ ละวถิ คี ิด มีความรักถ่ินมากยิ่งขึ้นมากยิง่ ข้ึน

ตวั ชว้ี ดั ผลสำเร็จของโครงการ เป้าหมาย(Target) ผลลพั ธท์ ่ีปฏบิ ตั ไิ ด้
ผู้ใชบ้ ริการ 500 คน
ตวั ช้ีวดั kpI ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และ
นวัตกรรม ในการพัฒนาและ รู้จัก
ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และ พื้นที่ ในอำเภอรือเสาะ จังหวัด
นวัตกรรม ในการพัฒนาและ รู้จัก นราธิวาส มากยิ่งขึ้นมีทัศนคติและ
พื้นที่ ในอำเภอรือเสาะ จังหวัด วิถีคิด มีความรักถิ่นมากยิ่งขึ้นมาก
นราธิวาส มากยิ่งขึ้นมีทัศนคติและ ยิง่ ขึน้
วิถีคิด มีความรักถิ่นมากยิ่งขึ้นมาก
ยิง่ ขึน้

สรปุ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการนวัตกรรม
ปจั จยั แห่งความสำเร็จ

1. หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี อำเภอรือเสาะ
2. ผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครู เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอรอื เสาะเครือข่ายหอ้ งสมุด
3. ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการทกุ คน

ปญั หาอปุ สรรค
ผใู้ ช้บรกิ ารบางคนไม่มีสมารท์ โฟนของตนเอง

ข้อเสนอแนะและโอกาสพฒั นา
ควรนำขอ้ มลู ในท้องถน่ิ ดา้ นอื่นๆ มาเพม่ิ เตมิ เชน่ แหล่งท่องเทย่ี ว สถานที่สำคัญ นำเสนอสินค้าในท้องถิ่น

ทม่ี าจัดแสดง และจำหนา่ ย ข้อมลู บคุ คลสำคัญ แผนท่ี สถานทห่ี น่วยงานสำคัญเปน็ ตน้
ควรขยายห้องให้กวา้ งกว่านี้

44

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอา่ น
•••

ภาพ นวตั กรรมหอ้ งประวัติศาสตร์ ทอ้ งถนิ่
หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี อำเภอรอื เสาะ

**************************************************

45

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอา่ น
•••

นวัตกรรมสง่ เสริมการอ่าน

ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอสุคริ ิน จงั หวัดนราธวิ าส

ช่อื ผลงานนวตั กรรม

“นวตั กรรมสื่อมอนเตสซอรี่ (Montessori Method ) เพ่ือเดก็ ปฐมวัย”

ช่อื ผ้เู สนอผลงาน

1. นางสาวนูเรฮา บอื ซา
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสุคิริน

2. นางสาววารณิ ี ชเู ชดิ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ชอื่ /ท่อี ยูข่ องหนว่ ยงาน

กศน.อำเภอสุคริ นิ 72/15 หมู่4 ตำบลสุคิริน อำเภอสคุ ริ นิ จงั หวดั นราธิวาส 96190

ทีม่ าโครงการ

กลา้ มเน้อื มดั เลก็ หมายถงึ กลา้ มเน้ือมอื ท่ใี ชใ้ นการหยบิ จับ ซงึ่ เปน็ พ้นื ฐานในการพฒั นาการเขยี น การ
ใชช้ วี ติ ประจำวัน ตลอดจนการช่วยเหลอื ตัวเองในด้านต่าง ๆ ได้ หากเด็ก ๆ ไม่ไดร้ ับการพัฒนากลา้ มเนื้อมัดเลก็
อยา่ งถูกวธิ ี อาจสง่ ผลใหเ้ ด็กไมส่ ามารถทำส่งิ ต่าง ๆ ได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ และอาจสง่ ผลลบไปจนถงึ ความมั่นใจ
ในการใช้ชวี ิต บคุ ลิกภาพ และการเขา้ สงั คมของเดก็ ๆ ซึ่งอาจกลายเปน็ ปมสง่ ผลลบไปจนถึงการศึกษา อาชีพ และ
การใช้ชีวติ ของพวกเขาในอนาคต

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุคิริน โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน
จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการ
ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ กิจกรรมที่เด็กได้หยิบจับ
สิ่งของ ตุ๊กตา เครื่องเล่น ตลอดจนการช่วยตนเองในการแต่งตัว การทำความสะอาดร่างกาย การรับประทาน
อาหาร ตลอดจนกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ ที่เด็กได้ทำที่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก ซึ่งหมายถึงการ
เปลีย่ นแปลงความสามารถในการควบคุมและการทำงานประสานสมั พันธท์ ี่ดรี ะหว่างกลา้ มเนื้อมือและตาในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้มือและตาในการบงั คับควบคุม

นวัตกรรมสื่อมอนเตสซอรี่ (Montessori Method ) เพื่อเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการ
อ่าน การทำงานประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกล้ามเน้ือมือ และตาจะช่วยให้เด็กสามารถที่จะใช้สายตาในการมอง
ตัวหนังสือ การหยิบจับหนังสือ และมองตัวอักษรในหนังสือจากซ้ายไปขวา อันเป็นพื้นฐาน ในการฝึกอ่านอย่าง
คล่องแคลว่ ในระดบั ตอ่ ไป

46

นวตั กรรมส่งเสรมิ การอ่าน
•••

วัตถปุ ระสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียน ซึ่งต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสายตากับมือ
ตลอดจนการควบคุมกลา้ มเน้ือมอื และแขน

2. ช่วยใหเ้ ด็กได้พฒั นาสมองและความฉบั ไวในการคิด
3. เป็นการส่งเสริมเด็กในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
พัฒนาการกล้ามเนอื้ มดั เล็ก
4.ส่งเสรมิ ให ้เด็กมีความพร้อมในการอ่าน การทำงานประสานสัมพนั ธ์ท่ดี ีระหว่างกล้ามเน้ือมือ และตาจะ
ช่วยให้เด็กสามารถท่จี ะใช้สายตาในการมองตัวหนงั สอื การหยิบจับหนงั สือ และมองตวั อักษรในหนังสอื จากซ้ายไป
ขวา อนั เปน็ พืน้ ฐาน ในการฝกึ อ่านอยา่ งคลอ่ งแคล่วในระดับต่อไป
5.สามารถนำสง่ิ ที่เรยี นไปใชใ้ นการแก้ปญั หาตา่ ง ๆ ในชวี ติ ประจำวนั ได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประดิษฐ์สื่อส่งเสรมิ การอ่าน นวัตกรรมสือ่ มอนเตสซอรี่ (Montessori Method ) เพื่อเด็กปฐมวัยและ
ส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skills) กล้ามเนื้อตั้งแต่บริเวณข้อมือ บริเวณฝ่ามือ ตลอดจนถึงน้ิว
แต่ละน้ิว กลา้ มเน้ือสว่ นน้ีใช้ในการออกแรงในขณะนวดหรือปัน้ แรงกด การจบั ดนิ สอ การบังคับทิศทางของดินสอ
การติดกระดมุ การร้อยเชือก การแปะติด หรอื แม้แต่การออกแรงในการเลน่ เคร่ืองดนตรี

2. จัดกจิ กรรมใหแ้ กเ่ ด็กปฐมวยั ณ ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ ภายในเขตอำเภอสคุ ิรนิ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
สุคริ นิ เลง็ เห็นความสำคญั ในการสรา้ งการรบั รูต้ ั้งแต่วยั เด็ก หากเด็ก ๆไดร้ ับการพัฒนากลา้ มเน้ือมัดเล็กอย่างถูกวิธี
ส่งผลให้เด็กสามารถทำสิ่งตา่ ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความมั่นใจในการใช้ชวี ิต บุคลิกภาพ และการ
เขา้ สงั คมของเดก็ ๆ ซงึ่ ส่งผลเก่ยี วกับการศกึ ษา อาชีพ และการใชช้ ีวิตของพวกเขาในอนาคต

วิธกี ารใช้ และการพฒั นาตอ่ เน่ือง

สื่อนวตั กรรมช้นิ น้ไี ด้พัฒนาจากแนวคดิ สอ่ื ของมอนเตสซอร่ี โดยใชอ้ ปุ กรณต์ ่าง ๆ ทหี่ ลากหลายตาม ความ
สนใจและพัฒนาการของเด็กที่แตกต่างกัน การผลิตสื่อชิ้นนี้ใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่มีความคงทน เมื่อนำสื่อชิ้นนี้ไปใช้ใน
การทำกิจกรรมกับเด็กปฐมวัย เด็กสามารถเข้าใจวิธีการเล่น เล่นอย่างสนุกสนาน เด็กได้ลองสัมผัสสื่อด้วยตนเอง
ได้เรียนรู้วิธีการเล่น การแก้ปัญหา เป็นการลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างถาวร ซึ่ง
เด็กสามารถนำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันได้ จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าสื่อนวัตกรรมชิ้นนี้ เกิดผลคุ้มค่าต่อการ
พัฒนากลา้ มเนอ้ื มดั เลก็ และช่วยส่งเสรมิ พัฒนาการของเดก็ ปฐมวยั ในทุก ๆ ด้าน

ผลการดำเนินงาน

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นแนวคิดที่เน้นเด็กเป็นหลักสำคัญในการ
จัดการเรยี นการสอน เพือ่ ให้เดก็ สามารถเรียนรู้ด้วยตวั เองได้อย่างอิสระ และซมึ ซับการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมรอบ
ๆ ตัว ทำให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็นและแสวงหาความอยากรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเอง และเกิด
พัฒนาการทกุ ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน โดยการให้เด็กไดเ้ ลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ตัวเองสนใจ มอนเตสซอร่ีได้
จัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายตามความสนใจและตามวุฒิภาวะของเด็กที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ทางดา้ นประสบการณช์ วี ติ สามารถนำสงิ่ ท่ีเรียนไปใช้ในการแกป้ ัญหาต่าง ๆ ในชีวติ ประจำวนั ได้

47

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

ตวั ชี้วดั ผลสำเร็จของโครงการและผลลพั ธ์

ตวั ช้วี ัด KPI เปา้ หมาย (Target) ผลลัพธท์ ี่ปฏิบัตไิ ด้

1.ผู้ใชบ้ รกิ ารไดฝ้ ึกกลา้ มเน้ือมือ และ 100 คน 1.ผใู้ ชบ้ ริการได้ฝกึ กล้ามเนอื้ มอื และเสริมสร้าง
เสริมสร้างความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งมอื กบั
สายตาใหป้ ระสานกนั ความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งมอื กบั สายตาให้ประสานกัน

2.ผู้ใช้บรกิ ารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 100 คน 2.ผใู้ ชบ้ ริการพฒั นาความคิดสรา้ งสรรค์และ
และเสรมิ สร้างจนิ ตนาการ 100 คน เสรมิ สรา้ งจินตนาการ

3.ผู้ใชบ้ รกิ ารฝกึ สมาธิเพือ่ ใหเ้ ด็ก ๆ มี 3.ผูใ้ ชบ้ รกิ ารฝกึ สมาธเิ พ่ือใหเ้ ดก็ ๆ มีเวลาไดน้ งิ่ ได้
เวลาไดน้ ิง่ ไดฝ้ ึกคิด และได้ตั้งใจทำ ฝกึ คดิ และไดต้ ้งั ใจทำผลงานให้สำเร็จ
ผลงานให้สำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการนวตั กรรม

ปัจจยั แห่งความสำเรจ็

การเรียนรโู้ ดยฝึกการแต่งกายดว้ ยสื่อมอนเตสซอร่ี ช่วยพฒั นาการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กได้ฝึก
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาให้ประสานกัน เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
ตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเข้าใจตนเองในการเลอื กวิธกี ารเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ เด็กสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใชใ้ น
ชีวิตประจำวนั ได้ดีโดยการเลยี นแบบชีวิตจริงในเรื่องการแต่งกาย ซง่ึ จะมผี ลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มส่ิงใหม่
ๆ เดก็ เรียนดว้ ยความสุข เพราะเปน็ จดั การเล่นปนเรยี น สอดคลอ้ งกับธรรมชาติการเรียนร้ขู องเด็ก เด็กมีสมาธิจาก
การทำงาน จติ เด็กสงบไม่กระวนกระวาย จะเปน็ เดก็ อดทน ใจเย็นและมคี วามสขุ จากงาน

ปัญหาอุปสรรค

โดยปกตแิ ลว้ เด็ก ๆ จะเรม่ิ จับดนิ สอได้อย่างถกู ต้องและเริ่มเขียนตัวอักษรไดเ้ มื่ออายุประมาณ 6 ขวบ
แตใ่ นปจั จุบนั นี้ เด็กเล็ก ๆ ถูกฝกึ ให้จบั ดนิ สอเขียนหนงั สอื ต้ังแตอ่ นบุ าล 1 ซึง่ เด็กบางคนทำได้ แต่บางคนกอ็ าจจะ
ยังทำไม่ได้ดนี ัก เน่อื งจากเป็นการฝนื พัฒนาการเดก็ มากเกนิ ไป การเร่งหรือบงั คบั ใหเ้ ด็กจับดินสอเขียนหนงั สือได้
ก่อนวัยอนั ควร อาจส่งผลให้เด็กมคี วามเครียดมากเกนิ ไป อาจส่งผลรา้ ยตอ่ ความสมั พนั ธ์ และกลายเปน็ ปมในใจ
ของเด็กได้

ขอ้ เสนอแนะและโอกาสพฒั นา

1.จดั กิจกรรมพฒั นากล้ามเนื้อมดั เลก็ มีความสำคัญต่อการสง่ เสริมพฒั นาการทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสตปิ ัญญา
2.ศกึ ษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ยี วกบั สื่อนวตั กรรมจากแนวคดิ ของมอนเตสซอร่ใี ห้ครอบคลมุ ในเรอ่ื งของการพฒั นา
กลา้ มเน้ือมดั เล็ก เพอ่ื นำไปใช้ในการสอนใหผ้ ู้เรยี นเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ ริง

48

นวตั กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
•••

ตวั อยา่ งช้นิ งาน

**************************************************

49


Click to View FlipBook Version