The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by santoshbhope, 2018-05-16 01:41:25

Andamanchya Andheritun

Andamanchya Andheritun

Deboceeve®³ee DebOesjerletve

© Himani Savarkar,

Savarkar Bhavan, Raja Thakur Path, Shanivar Peth, Pune.
tel :+912025544751

Internet Rights are with Swatantryaveer Savarkar
Rashtriya Smarak Trust, Dadar, Mumbai

Deboceeve®³ee DebOesjerletve

Deboceeveeble 50 Je<ee¥®eer meÞece keÀejeJeemee®eer efMe#ee Yeesieerle Demeuesues yeboer
efJevee³ekeÀ (leel³ee) oeceesoj meeJejkeÀj ³eebveer DeeHeues OeekeÀìs yebOet veeje³eCe (yeeU)
³eeme Hee"efJeuesueer He$es.

He$e Heefnues

~~ß~~
~~ Þeerjece ~~

efÒe³elece yebOet, DeskeÀuekeÀeW[er, Heesì&yuesDej
efoveebkeÀ 15-12-1912

18 ceefnv³eebveblej MeeDeeruee DeeefCe uesKeCeeruee mHeMe& keÀjeJe³ee®eer mebOeer efceUles Deens. ³ee ieleerves efueefnC³ee®eer keÀuee
keÀesCeeueener ueJekeÀj®e efJemejlee ³esDeerue! Peeuesu³ee ³ee DegefMejecegUs let HeÀej keÀeUpeer keÀjerle DemeMeerue. HeCe efÒe³elece yeeyeebveer
leguee peguewceO³es He$e Hee"efJeues nesles! leesner ceer efJe®eej kesÀuee keÀer oesIeebkeÀ[tve DeskeÀoce He$es ³esC³eeHes#ee keÀener Deblejeves He$es
Deeueer lej let eflelekeÀe efveOee&mle nesMeerue. let cesef[keÀue keÀe@uespeele iesueeme DeeefCe lesLes legPes ®eebieues ®eeueues Deens, ns Jee®etve ceuee
efkeÀleer Deevebo Peeuee! leguee les efMe#eCe keÀmes DeeJe[les? ceeP³ee celeeves les HeÀej DegoeÊe Deens! DeeHeues efJeMes<e DeY³eeme#es$e
cnCetve vegmeles JewÐekeÀ®e veener lej meceûe ÒeeefCeMeem$e®e let efMekeÀeJesme Demes ceuee Jeeìles. kesÀJeU OebÐeeHegjles®e veener lej
Dee³eg<³eeleues DeskeÀ meeO³e ³ee ¢äerves let l³ee®³eeceeies ueeie. ³ee Meem$ee®³ee ³eesieeves pevemesJes®es DeeefCe ueeskeÀesHekeÀeje®es Dece³ee&o
#es$e DeeHeu³eeuee ceeskeÀUs efceUles. l³eeuee meJe& peieYej ceeve Deens. ne@ìWìe@ìebvee efpelekesÀ les DeeojCeer³e Deens eflelekesÀ®e les
Dee³ee¥vee Hetp³e Deens. Mejerje®³eeö Deelcee p³ee osJeUele jenelees l³ee osJeIeje®³eeö DeY³eemee®eer ³eesi³elee kesÀJeU Deelc³ee®³ee®e
DeY³eemee®³ee KeeueesKeeue Deens.

legPeer iesu³ee Je<ee&®³ee HegmlekeÀeb®eer efveJe[ Deglke=Àä nesleer. ceesjesHeble, Yeejle, efJeJeskeÀeveboömeJe& peievceev³e HegmlekesÀ. ceer
ceeieJeuesu³ee HegmlekeÀebHewkeÀer kesÀJeU %es³eceerceebmee DeeefCe De%es³eceerceebmee ner Deeueer veenerle. Demes keÀe? ³ee Je<ee&mee"erner ceer
leeefuekeÀe Hee"efJeueer Deens; HeCe ceeP³ee HegmlekeÀebmee"er one ©He³eebHes#ee DeefOekeÀ J³e³e keÀª vekeÀesme. DeekeÀej Jee{le Demesue lej
KeeueHeemetve ¬eÀceeves DeskeÀ DeskeÀ JeieUerle pee. meJe& HegmlekesÀ veJeerve®e Iesleueer Heeefnpesle Demes veener. keÀener pegveer Hee"efJeueer lejer
®eeueleerue.

yejs, leguee yebieeue keÀmee keÀe³e DeeJe[lee?s ogiee&Hetpes®eer megÆer mebHetve let Deelee keÀuekeÀʳeeuee iesuee DemeMeerue DeeefCe Lesì
yebieeueer yeeyet yeveuee DemeMeerue. veener keÀe? ceje"er Yee<ee efJemejueeme keÀe? ogmejs lejer keÀener ve efJemeje³e®eer keÀeUpeer Ies!
keÀejCe ceuee cees"er Yeerleer Jeeìles keÀer, l³ee ®elegj yebieeu³eebHewkeÀer keÀesCeer legPes Ëo³e ®eesjues Deens DeMeer Jeelee& kesÀJnener
DewkeÀeJe³ee®eer ceer ceeP³ee cevee®eer efme×lee keÀªve yemeeJe³eeuee Heeefnpes! HeCe ceveeleues meebiee³e®es, ceuee DesKeeoer yebieeueer
YeeJepe³e efceUeueer lej ceuee lejer HeÀej DeeJe[sue. DeeHeu³ee jeä^er³e peerJevee®³ee meO³ee®³ee eqmLeleerle ³egjesefHeDeve cegueerMeer
efJeJeenmebyebOe pees[C³ee®³ee ceer efpelekeÀe HekeÌkeÀe efJe©× Deens eflelekeÀe®e ÒeebleeÒeebleebleerue ³ee ueivee®ee HegjmkeÀlee& Deens.

Deelee yeeU, Lees[smes ceeP³eemebyebOeer efueefnlees. ceePeer Òeke=Àleer ®eebieueer Deens. ³ee keÀejeie=nele Deeu³eeHeemetve cees"s Demes
ogKeCes ceuee keÀOeer Peeues veener DeeefCe ceer ³esLes Deeuees l³eeHes#ee ceePes Jepevener ceer Ieìt efoues veener. Mejerjeves-ceveeves-oesvner
Debieebveer ceePes yejs ®eeueues Deens. uee[ke̳ee, ceer Deieoer mel³e efueefnlees Deens. keÀener ieesäeRle lej Òeke=Àleer efDelekeÀer ®eebieueer Deens

keÀer HetJeea keÀOeer leMeer veJnleer! keÀejCe keÀejeie=neleues Dee³eg<³e cnCepes ®eebieues JneJe³ee®eer cnCe efkebÀJee JeeDeerì JneJe³ee®eer cnCe
DeefÜleer³e mebOeer Deens. ceveg<³e pemee Deele ³eslees lemee®e keÀejeie=ne®³ee yeensj keÀOeer He[le veener. DeskeÀ lej lees HeÀej megOeejuesuee
Demelees, veener lej eflelekeÀe®e DeOeesieleeruee iesuesuee Demelees. osJeceeiee&uee ueeielees veener lej je#eme lejer yevelees. ceeP³ee megowJeeves
ceePes ceve ³ee Heeueìuesu³ee HeefjeqmLeleerMeer ueeieueer®e mecejme Peeues. efDeleke̳ee DemJemLe, efDeleke̳ee DegÐeesieer ö peieYej
JeeJejCeeN³ee ö mJeYeeJeeuee Dee" nele ueebyeer®³ee keÀes"[erle Deieoer Iej®³eemeejKes mJemLe JeeìeJes cnCepes DeeM®e³e& Deens veener?
Dee³eg<³ee®³ee efvel³e Heeueìl³ee HeefjeqmLeleerMeer DeeHeu³eeuee pegUJetve IesC³ee®ee ö leêtHe yeveeJe³ee®ee ö ne ceeveJeer cevee®ee Oece& ner
HejcesMJejeves ceveg<³e peeleeruee efouesueer Del³eble o³eece³e osCeieer Deens!

mekeÀeU®³ee HetJeea DeeefCe mebO³eekeÀeU®³ee veblej pesJne ceer Lees[emee ÒeeCee³eece keÀjlees DeeefCe lees keÀjlee keÀjlee®e iees[
DeeefCe iee{ PeesHe ueeieles ö l³ee JesU®eer leer efJeÞeebleer efkeÀleer mJemLe DeeefCe Meeble Demeles! efDelekeÀer Meeble keÀer mekeÀeUer pesJne
ceuee peeie ³esles lesJne efkeÀleer lejer JesU ceer keÀejeie=nele Deens DeeefCe ueekeÀ[er HeÀUîeebJej Heng[uees Deens ³ee®eer peeCeerJe ³esle
veener! ceveg<³ee®³ee Dee³eg<³eeleerue meeceev³e DegÎsMe DeeefCe efJeueesYeves otj o[tve yemeu³eecegUs meodmeodefJeJeskeÀyeg×er Þeerjece®ebêeb®³ee
OJepesKeeueer DeeHeCe HeeefDekeÀer kesÀueer DeeefCe leerner keÀener lejer keÀece keÀªve kesÀueer ³ee peeefCeJesves DeeHeu³eeMeer HetCe& meblegä Demeles.
Deelc³ee®³ee YeesJeleer Meeble Je ceOegj mecejmelee Hemejles DeeefCe lees ceveeuee LeesHeìerle LeesHeìerle iee{ MeebleerceO³es efJeueerve keÀjlees!
³eeuee DeHeJeeo veenerle Demes veener, HeCe ne meeceev³e efve³ece Deens. KejesKej®e ceuee Jeeìles Deelee pej cegbyeDeerle efkebÀJee
ueb[veceO³es DeskeÀeDeskeÀer ceer peeDetve He[uees lej MeekebgÀleueeleu³ee $eÝef<eHeg$eeÒeceeCes ceerner DeskeÀoce Deesj[tve Deg"sve - ``peveekeÀerCex
cev³es ngleJenbHejerleb ie=nefceJe!''

DeeefCe yeeU, ueeskeÀeb®³ee leeW[®es Degodieej DewketÀve ``lejer HeCe les yeensj Demeles lej l³eeb®es peerJeve®eefj$e ³eeHes#ee efkeÀleer lejer
DegHe³egÊeÀ DeeefCe lespemJeer Peeues Demeles'' DeMee efJe®eejebveer legPes ceve keÀOeer DegefÜive Peeues lej ns ue#eele Demet os keÀer ``pes yeensj
keÀece keÀjleele les Heg<keÀU keÀe³e& keÀjleele; HeCe pes keÀejeie=nele KeHeleele les l³eeb®³eeHes#ee DeefOekeÀ keÀe³e& keÀjleele!'' DeeefCe lemes®e
cnìues lej yeeU, leguee Demes veener Jeeìle keÀer Deelceoeve ns keÀe³e&®e Deens ö DeeefCe les DeefOekeÀ met#ce Demeu³eecegUs DeefOekeÀ
DeglkeÀì Deens!

mekeÀeUer 5 Jeepelee Iebìe nesles lesJne ceer Deg"lees. efle®ee veeo DewkeÀlee®e Deg®®e Òeleer®³eeDeY³eeme¬eÀceemee"er Deelee DeeHeCe
Jeefj<" efJeÐeeue³eele ÒeJesMe keÀjlees Deenes, Demee ceuee Yeeme neslees. ceie 10 JeepesHe³e¥le Deecner Deece®es vesceuesues Þecee®es keÀece
keÀjlees. efDekeÀ[s ceePes nele DeeefCe Hee³e ³eb$eeÒeceeCes vesceuesues keÀece keÀjerle Demeleevee eflekeÀ[s ceve meJee¥®ee [esUe ®egkeÀJetve
mekeÀeU®ee meb®eej keÀjeJe³eeuee yeensj He[les DeeefCe meeiej cenemeeiej DeguuebIeerle DeeefCe oN³eeKeesN³eeletve YeìkeÀle HegÀueeHegÀueebletve
efHeÀjCeeN³ee Ye´cejeÒeceeCes HeÀÊeÀ ceOegce³e Jemletb®ee DeemJeeo Iesle les Ye´cele Demeles! l³eeveblej ceer keÀener veJeerve keÀefJelee keÀjlees. ceie
Deece®es pesJeCe nesDetve 12 Jeepelee Hegveë Deecner keÀeceeuee ueeielees. 4 Jeepeu³eeveblej ceie efJeÞeebleer, Jee®eve, efDel³eeoer. ne
ceePee ³esLeuee vesnceer®ee efove¬eÀce Deens.

legP³ee He$eele DeeHeu³ee efÒe³e ceele=Yetceer®eer keÀe³e neue®eeue Deens leer efueneJe³eeuee efJemeª vekeÀesme. jeä^er³e meYesceO³es DeskeÀer
Deens keÀe? meve 1910 ceO³es Òe³eeieuee kesÀuesu³ee "jeJeeÒeceeces ojJe<eea jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee cegÊeÀles®ee "jeJe je<ì^er³e meYesle neslees
keÀe? ìeìeb®ee ueesKeb[e®ee keÀejKeevee, mìerce ve@eqJniesMeve kebÀHeveer efkebÀJee veJeerve efiejC³ee DeMeemeejKee DesKeeoe DeeCeKeer
mJeosMeer Òe®eb[ DegÐeesie efveIeeuee keÀe? ®eerve®es ÒepeemeÊeekeÀ jep³e keÀmes ®eeueues Deens? keÀuHevesleues jecejep³e Òel³e#eele
Deeu³eemeejKes ns Jeeìles veener? - efDeeflenemee®eer ner keÀeobyejer Deens! ®eerve®es ns keÀe³e& DeskeÀe efoJemee®es Deens Demes mecepet
vekeÀesme. Lesì 1850 Heemetve l³eeb®eer ner DeefJeÞeeble Oe[He[ ®eeueueer Deens. HeCe met³e& keÀes"s Deens ³ee®ee ö lees Òel³e#e DegieJesHe³e¥le
ö peieeuee "eJe vemelees! efDejeCe, Heesleg&ieeue, efcemej ³eeb®es keÀmes ®eeueues Deens? lemes®e oef#eCe DeeefÖeÀkesÀleu³ee efnboer yeebOeJeebvee
l³eeb®³ee ceeieC³eeb®³ee ÒekeÀjCeele keÀener ³eMe Deeues keÀe? veJeerve efJeefOeceb[Ueves ieesKeu³eeb®³ee efMe#eCeefJe<e³ekeÀ "jeJeemeejKee

DesKeeoe cenÊJee®ee efveye¥Oe kesÀuee Demeu³eeme DeJeM³e keÀUJe. l³ee cenveer³e efJeYetleer®eer ö ueeskeÀceev³e efìUkeÀeb®eerö cegÊeÀlee
kesÀJne nesCeej?

let ceePes He$e efÒe³e ³ecegvesuee oeKeefJeuesme keÀe? efleuee l³ee®es meceûe Yee<eeblej keÀªve meebie. DeeCeKeer Lees[er Je<exö HeÀej lej
Hee®eö cnCepes Hegveë megÒeYeele nesDeerue! lesJne efÒe³elece, DeeleeHe³e¥le OeerjesoeÊelesves pemes efoJeme keÀe{uesme lemes DeeCeKeer ns keÀe{.
ceeP³ee efÒe³elece JeefnveeRvee ceePes Del³eble Hetp³e ÒeCeece. ³eeHetJeea DeeefCe Deeleener DeeHeu³ee DeeMeerJee&oce³e Òesceeves leer DeskeÀoce®e
ceuee ceelee, Yeefieveer DeeefCe meKeer ³eeb®³ee mLeeveer nesleer DeeefCe Deens. DeeCeKeer efDelej ceb[Uer ö l³eeb®³ee mcejCeeves ceePes Ëo³e
Yeªve ³esles Deens, HeCe l³eeb®es veeJe efueefnlee ³esle veener!ö l³eebvee meebie l³eeb®³eeHewkeÀer Òel³eskeÀe®³eeöl³ee meJee¥®³eeöceuee
Dee"JeCeer ³esleele! ceer l³eebvee efJemejCes keÀmes Meke̳e Deens? veener. ye× Peeuesu³ee J³ekeÌleeruee efJemejCes Meke̳e veener. veJeerve
efJe<e³e yebo Peeu³eecegUs pegv³ee efJe<e³eeb®es®e ceveeme ®eJe&Ce keÀjeJes ueeieles, DeeefCe cnCetve keÀejeie=nele pegv³ee DeesUKeer efJemce=le ve
neslee l³ee DeefOekeÀ ¢{ nesleele; efDelekesÀ®e veener lej HetJeea mce=efleHeìeJeªve veenerMee Peeuesu³ee J³eÊeÀeR®³ee efJe<e³eer Òesce Jeeìt
ueeieles! ceeP³ee efpeJeueie efce$eebvees keÀejeie=nele DeemeJeebJej DeemeJes ieeUueer lejer keÀesCeer ³esDetve les DeÞet HegMeerueöDeskeÀ Òescee®ee,
cee³es®ee Meyo yeesuesueö³ee®eer Jeeì®e Heenle yemeeJes ueeieles! ³esLes ceer keÀesCeeueener efJemejCes keÀmes Meke̳e Deens? ceePes DeeJe[les
meKes, menkeÀejer, ÒeeCeebntve efÒe³e, les meJe& leguee "eDetkeÀ Deensle. l³eebvee ceer Del³eble Òesceeves l³eeb®eer Dee"JeCe kesÀueer cnCetve meebie.
DeeefCe p³ee JesUer jÊeÀe®ee mebyebOe meg×e veekeÀjeJe³eeuee keÀeneRvee ueepe Jeeìueer veener l³ee JesUerner pes legP³ee Hee"erMeer DegYes
jeefnues DeeefCe p³eebvee ceePeer Dee"JeCe ³esles l³eebvee ceer l³eeb®ee Del³eble $eÝCeer Deens cnCetve keÀUJe. keÀejeie=neletve Deeuesues He$e
cnCetve v³etveeefOekeÀ ÒeceeCeele "jeefJekeÀ mee®³eele®e Deeues Heeefnpes ns les peeCeleele®e DeensleölesJne veeJes Iesle veener. efÒe³e
ceeDeeruee ceePes DeeMeerJee&o DeeefCe efle®³ee uenevei³ee Jemebleeuee ceeP³ee MegYeeMee DeHe&Ce keÀj. lemes®e efÒe³e ceeceeRvee DeeefCe ef®e.
®ebHetueener vecemkeÀej DeeefCe DeeMeerJee&o meebie.

legPee efÒe³e YeeDet

leel³ee.

He$e ogmejs

~~ß~~
~~Þeerjece~~

DeskeÀuekeÀeW[er, Heesì&yuesDej
efoveebkeÀ 15-2-1914

ceeP³ee uee[ke̳ee yeeUe,

Deelee ³es Demeeö DeskeÀ Je<e& meªve iesues DeeefCe Deeveboe®ee efoJeme Hegveë DegieJeuee Deens! Ieªve He$e ³eeJe³ee®esö Iejer He$e
efueneJe³ee®esö cnCepes l³eele efkeÀleer ye´ïeevebo mee"Jeuee Demelees ³ee®eer HetCe& keÀuHevee pes keÀejeie=nele keÀOeer iesues veenerle l³eebvee
kesÀJnener JneJe³ee®eer veener!! iees[-mecegêe®³ee JeeUJebìeJej, ®eeboC³ee®³ee ÒekeÀeMeele, DeeHeu³ee Òescee®³ee efpeJeeYeeJee®³ee
ceeCemeeMeer kesÀuesu³ee DeeueeHeeleu³ee ceeOeg³ee&meejKee ceOegce³eö HeCe Leebye, Iebìe Peeueer, ceuee pesJee³euee iesues Heeefnpes. ns one
Jeepeues!ö nb; keÀejeJeemeer³eeb®³ee meeJe&peefvekeÀ Yeespeveeue³eeletve pesJeCe DeeìesHetve ceer Deelee Hejle Deeuees Deens.ö ceer keÀe³e
efuenerle neslees? nes, ne He$euesKevee®ee Òemebie Del³eble iees[ Jeeìlees. Iejer He$e efueneJe³ee®ee efoJeme ne®e Deece®ee Keje Hee[Jee,
Je<e&ÒeefleHeos®ee efoJeme Demelees! ceer ceeP³ee Je<e&ieCeves®ee ÒeejbYe ³ee efoJemeeHeemetve keÀjlees! keÀejCe Deepe ceeP³ee DeeJe[er®³ee
Deelceer³eebMeer Peeuesu³ee DeskeÀleevelesves ³esCeeN³ee DeglmeenecegUs DeeefCe meeceL³ee&cegUs ceuee Heg{s DeskeÀ Je<e&Yej MJeemees®ídJeeme keÀjlee
³eslees, peielee ³esles, nmelee KesUlee ³esles! ³ee®³ee DeeOeer He$e efueefnues veener DeeefCe l³eecegUs leguee leej keÀjeJeer ueeieueer ³eeefJe<e³eer
ceuee JeeDeerì Jeeìles. ³esLeu³ee DeefOekeÀeN³eebveer ke=ÀHee keÀªve ceuee ner ieesä keÀUJeueer. HeCe yeeU, Je<e& Peeues DeeefCe He$e
Hee"JeeJe³ee®ee DeefOekeÀej ÒeeHle Peeuee lejer Deece®eer ³esLeueer keÀuHeeHetJeea®eer [ekeÀefJeYeeie J³eJemLee DeMeer Deens keÀer, ³esLetve 5-6
Dee"Je[s DeeCeKeer iesu³eeefJevee keÀuekeÀʳeeuee He$e®e peele veener Demes ceer DewkeÀlees. ³eecegUs lemes 14 ceefnves nesDeerHe³e¥le He$e
Oee[lee ³esle veener! HeCe let Hee"efJeuesues keÀesCelesner He$e ³ee efJemeeJ³ee MelekeÀeleu³ee HetCe& lJejsves ³esLes ³esDetve Hees®eles. legP³ee
He$eeJeªve legPeer Òeke=Àleer ®eebieueer Deens DeeefCe let Deglke=Àä jerleerves Hejer#esle DegÊeerCe& Peeueeme ns Jee®etve ceuee HeÀej Deevebo Jeeìuee.
Hejer#ee meeOees Jee ve meeOees Òeke=Àleer®eer Deieoer nsUmeeb[ neslee keÀecee ve³es. Deb nb! leguee Oe[OeekeÀì, Deejesi³e-ÒeHegÀuuelee-Deglmeen
Deeletve DegmeUer ceejerle Deensle Demes, HeeneJes Demes Jeeìles! legP³eele Deelee Degceuet ueeieuesues veJelee©C³e ns ®ewlev³ee®ee DeeefCe
Deglmeene®ee cetU Peje Deens. keÀesCel³eener DeskeÀe DeJe³eJeeuee efDelejebHes#ee DeefOekeÀ leeCe He[tve lees #eerCe neslee keÀecee ve³es.
Mejerjeves DeeefCe ceWotves, oesvner Debieebveer, meejKee®e Jee{le pee. let mJeleë®e [e@keÌìj Deensme lesJne Deece®³eemeejK³ee Delep%e
ceeCemeebveer legP³eeMeer Deejesi³eeefJe<e³eer yeesueeJe³ee®es cnCepes Oee<ìîe& Deens! HeCe, ³eewJeve DeebOeUs Demeles! DeglmeenMeÊeÀer®ee Peje
Deeletve Jeenle Demelees DeeefCe ns Mejerj Jee{eruee ueeieuesues Demeles lesJne®e ®ewlev³e DeeefCe Deglmeen ³ee®ee YejHetj mee"e mebûener
ìekeÀeJee cnCepes Dee³eg<³ee®³ee efnJeeUîeele ³eesie#esce ®eeueJeeJe³eeuee l³ee®ee DegHe³eesie nesDeerue ner ieesä les efJemejles! legPeer ¢äer
DeOet Peeuesueer Dee{Uueer. ueJneUîeemeejKeer legPeer Mejerj³eäer efueJeefueJeerle efomet ueeieueer lej ceer DeskeÀoce Deesj[sve,
``JewÐecenejepe, DeeOeer mJeleë®es Deejesi³e megOeeje!'' (ieeueeleu³ee ieeueele nmet vekeÀesme ueyee[e ö ceer keÀener JewÐe veener. lesJne
Deecner DeeHeueer ¢äer efyeIe[Jet MekeÀlees!) ceePeer uee[keÀer keÀeskeÀjs yeer.Des. DeeefCe Desced.Des. ®eer Hejer#ee Heefnu³ee Jeiee&le DegÊeerCe&
Peeueer ns Jee®etve ceuee efkeÀleer DeefYeceeve Jeeìuee! ns keÀewlegkeÀemHeo Peeues. HeCe Deelee l³eeb®³eeHeg{s Hemejuesu³ee keÀle&J³ee®³ee
jCe#es$eele Demes®e Pegbpetve l³eebveer Demes®e efpebkeÀues DeeefCe lesLesner lesLeueer megJeCe&HeokesÀ Òeoeve keÀjeJe³eeuee ³eesi³e cnCetve l³eeb®eer
efveJe[ Peeueer lej les DeefOekeÀ DegoeÊe nesDeerue! keÀejCe ceeveJ³ee®³ee efJeMJemebmLes®³ee l³ee megJeCe&HeokeÀebmeceesj ner legce®³ee

efJeMJeefJeÐeeue³ee®eer megJeCe&HeokesÀ cnCepes keÀLeuee®es legkeÀ[s Deensle. l³eeb®³ee nele®eer He$es Jee®eeJe³eeme efceUeueer lej ceuee HeÀej

Deevebo Jeeìsue. keÀejCe DeÐeeHeHe³e¥le l³eeb®³eeHewkeÀer keÀeneR®eer Dee"JeCe mcejCeeletve peele®e veener. DeeHeCe nesDetve pes leguee lemes

keÀUJeleerue l³eeb®³eeefJe<e³eer veeJeeves DeeefCe efveox<e keÀªve ceuee efuener.

let Hee"efJeuesueer HegmlekesÀ Deieoer DeÒeeflece Deensle. `cenelcee Heefj®e³e'ö Yee<eeblej efkeÀleer megboj Deens! DeeefCe leer oesve®e
DeesUeR®eer ÒemleeJevee efkeÀleer efJeve³eMeerue DeeefCe efkeÀleer meceHe&keÀö ``HeÀesef[ues Yeeb[ej, Oev³ee®ee ne ceeue, ceer leJeb nceeue, Yeej
Jeener!!'' ceuee les HeÀej®e DeeJe[ues DeeefCe `peeDeer®ee ceb[He'ö one-yeeje HeeveebHe³e¥le ceer iesuees veener lees®e Deeleu³ee Òel³eskeÀ
Meyoeyejesyej ceeP³ee Ëo³eeletve mebJeeoer metj efveIet ueeieues DeeefCe les keÀesCeer efueefnues DemeeJes ³ee®eer ceuee peeCeerJe Peeueer!
³eesefpeuesueer Yee<ee Deeleerue YeeJeveebvee meepesMeer Deens. ÒeoefMe&le kesÀuesu³ee keÀeJ³ece³e DeeefCe DegoeÊe YeeJevee mebefJeOeevekeÀeuee
MeesYeleerue DeMee®e Deensle DeeefCe mebefJeOeevekeÀ oesneW®³eener ³eesi³eles®es Deens. YeejleieewjJeûebLeceeuesmeejK³ee ueeskeÀefÒe³e ceeueebveer
ueeskeÀeb®³ee DeefYe©®eerÒeceeCes DeeHeCe ve JeenJelee efleuee ®eebieues JeUCe osC³ee®es DeeHeues keÀle&J³e DeesUKetve ceOetveceOetve jepekeÀer³e
efDeefleneme, efJe%eeve, DeLe&Meem$e, efceue®eer `ÒeeefleefveefOekeÀ jepemeÊee' DeMee ÒekeÀej®eer HegmlekesÀ Òeefme× keÀjCes DeJeM³e Deens.
Jesoeble leÊJe%eeveeJej®³ee HegmlekeÀebmebyebOeer meebieeJe³ee®es cnCepes DeeHeu³ee ueeskeÀebveer Demeu³ee ieesäerle ue#e IeeueCes ³ee keÀeUer
Devegef®ele Deens. DecesefjkesÀuee Jesoeble leÊJe%eevee®eer DeeJeM³ekeÀlee Deens; eEDeiueb[elener leMeer®e Deens. keÀejCe l³eebveer DeeHeuee
peerJeve¬eÀce HeefjCele, DewMJe³e&mebHeVe DeeefCe Heew©<eHetCe& kesÀuee Deens. l³eeb®es #eef$e³elJe mebHeeotve Peeues Deens DeeefCe p³ee DeJemLesle
iesues lej®e les leÊJe%eeve mecepeeJe³ee®es DeeefCe DevegYeJeeJe³ee®es meeceL³e& ³esles l³ee ye´eïeC³ee®³ee meerceejs<esHe³e¥le les iesues Deensle.
efnbogmLeeve®es lemes veener. DeeHeCe meJe& Deepe MetêeJemLesle Deenesle DeeefCe Jeso efkebÀJee Jesoeble ³eebvee mHeMe& keÀjeJe³ee®ee DeeHeu³eeuee
DeefOekeÀej veener.

Metêebvee JesoHe"veeuee DeveefOekeÀejer ieCeeJe³ee®³ee cegUeMeer ner keÀuHevee Deens. ne efve<esOe efveÿgjHeCeeves efkebÀJee mebkegÀef®ele
mJeeLe&yeg×erves Ieeleuesuee veener. lemes Demeles lej l³ee®e ye´eïeCeebveer p³eeb®³eele l³ee®e leÊJe%eevee®es Del³eble meewkeÀ³ee&ves efJeJejCe
kesÀuesues Deens les HegjeCeûebLe l³eeb®³eemee"er efueefnues vemeles! DeeHeCe jeä^ ³ee ¢äerves l³ee DegoeÊe keÀuHeveebvee De³eesi³e Deenesle. ogmejs
yeepeerjeJe HebleÒeOeeve cees"s Jesoebleer nesles ns Òeefme× Deens; HeCe keÀoeef®ele cnCetve®e l³eebvee mJeleë®es jep³e DeeefCe Hejke̳ee®es
mesJeebleJesleve ³eeb®³eeleues Deblej efomeues veener! DeeHeCe efDeefleneme, jepekeÀejCe, efJe%eeve, DeLe&Meem$e ³eeb®ee DeY³eeme kesÀuee
Heeefnpes; ³ee peieele ceeveeves peieeJe³eeme efMekeÀues Heeefnpes; ie=nmLee®es meJe& keÀle&J³e yepeeJetve ie=nmLeeÞece meebie Heej Hee[uee
Heeefnpes; ö ceie JeeveÒemLeeÞece DeeefCe l³ee DeeÞeceeleerue Jesoeblee®ee Deg<eëkeÀeue ³esDeerue. leesHe³e¥le ³ee ieesäeR®ee keÀesCeleener
DegHe³eesie Demees l³ee efJeOeJeebkeÀ[s, cneleeN³eekeÀesleeN³eebkeÀ[s, keÀeceeJeªve efveIeeuesu³ee mesJeeefveJe=ÊeebkeÀ[s meesHeJeu³ee Heeefnpesle!
l³eeb®³eemee"er YetlekeÀeU efve l³eeb®eer leer pegveer HegmlekesÀ DeeefCe Heg©<e, Deelcee DeeefCe HejcesMJej ³eeb®eer HegjeCeer keÀes[er Deensle!
le©Ceebveer ö DeefYeveJeebveer ö YeefJe<³ekeÀeUele keÀe meb®eej keÀª ve³es? cnCes Jesoeble! ö JeejeCeMeerves DeskeÀner ngleelcee peieeuee
efouee veener DeeefCe DeeHeu³ee efHele=osMeemee"er DeskeÀ Hewner ÐeeJe³ee®eer efle®eer ³eesi³elee veener.

Deelee Deece®³ee ³esLeerue eqmLeleermebyebOeeves Lees[smes efueefnleesöiesu³ee Je<ee&lener ceuee keÀesCeles ogKeCes Deeues veener. ceePeer
Òeke=Àleer Deglke=Àä Deens DeeefCe ceePes Jepeve DeÐeeefHe HetJeeaefDelekesÀ®e Deens. cees"e De®eeì Heje¬eÀce Deens veener? ³ee ceeP³ee
ef®ecegkeÀu³ee efJeJejelcekeÀ Deejesi³eYegJeveele ceer ueJekeÀj Deg"lees, efve³eefcele DeVe efve³eefcele JesUer Keelees DeeefCe ueJekeÀj PeesHeer
peeleesö cnCepes Deecneuee ³ee ieesäer keÀjeJ³ee®e ueeieleeleöDeeefCe cnCetve ueJekeÀj efvepetve ueJekeÀj Deg"CeeN³ee ceuee-
%eevemebHeÊeerefJejefnle keÀe Demesvee HeCeö Deejesi³e Yesìles! legcneuee meebieeJe³ee®es®e cnCepes Denes YeeJeer [e@keÌìj ceneMe³e, DeeHeu³ee
jesi³eebmee"er ³esLeu³eeHes#ee DeefOekeÀ ®eebieues JesUeHe$ekeÀ DeeHeu³eeuee keÀener meg®eues vemeles! DeeefCeceeP³ee Mejerje®eer Òeke=Àleer peMeer
Deglke=Àä Deens leMeer ceeP³ee cevee®eer Òeke=Àleer l³eentvener Deglke=Àä Deens!

keÀesCel³eener keÀ"erCe efkebÀJee meesH³ee keÀeceekeÀ[s ceePeer ³eespevee nesJees ceer les `mJes mJes keÀce&C³eefYejleë mebefmeef×b ueYeles vejë',
efkebÀJee `³eleë ÒeJe=ÊeerYet&leeveeb ³esve meJe&efceob leleced~ mJekeÀce&Cee leceY³e®³e& efmeef×b efJevoefle ceeveJeeë~' DeLeJee `meJee&jbYee efn oes<esCe
OetcesveeeqiveefjJeeJe=leeë' ns ®ejCe mJeleëMeer iegCeiegCele Heej Hee[erle Demelees DeeefCe Òeleer mebO³eekeÀeUerö nes, DeeleeMee ceuee
efceUeuesu³ee keÀes"[erletve DeekeÀeMee®ee efkebÀef®ele Yeeie efomelees- leer met³ee&mlee®eer MeesYee DeeefCe ÒekeÀeMe efve íe³es®ee lees Leeìceeì
ceer efvejer#eCe keÀª ueeieuees keÀer Heenlee Heenlee ceePes ceve iegueeyekeÀefuekeÀe, keÀceuekebÀo DeeefCe keÀunejkeÀemeej ³eeb®³eepeJeU
HeìkeÀve peeles! keÀOeer ns efJe®eej ®eeueleele, keÀOeer les efJe®eej ®eeueleele; keÀJeer®³ee meceJesle `DeskeÀlemleìleceeueceeefueveerced! HeM³e
OeelegjmeefvecveieeefceJe' efkebÀJee `lesve ceeefveefve cecee$eieewjJeced!' Demeu³ee efJe®eejele kesÀJne ceve jceles, lej kesÀJne Jesoebleö
leÊJe%eev³eeb®³ee menJeemeele ``pes keÀener efomeles l³eeuee Òel³e#e DeeqmlelJe veeneröefveoeve DeeHeu³eeuee lejer "eDetkeÀ veenerö les
DeeHeu³ee®e keÀuHeves®es efJekeÀej Deensle'' Demeu³ee iet{ efJe®eejele Ye´ceCe keÀjles DeeefCe ceePes ceve HetCe& megKeele Demelesö
mvesnce³eeb®³ee menJeemeele lesLes Demeleevee efpelekesÀ Demes Deieoer eflelekesÀö Òescece³eeR®³ee menJeemeele lesLes Demeleevee efpelekesÀ Demes
eflelekesÀö megKeele Demeles! ceOetveceOetve keÀOeer nÆer cegueeÒeceeCes l³ee®es [eskeÀs efyeIe[ues DeeefCe les nìtve j[t ueeieues keÀer efJeJeskeÀªHeer
DeepeeryeeDeer ueeieueer®e DeJeleerCe& nesleele DeeefCe nmele meeblJeve keÀjleele ``keÀe³e nesles ceeP³ee yeeUeuee? ogmeN³eeuee keÀUtner ve
oslee let efkeÀleer Jesovee menve keÀjlees Deensme? Jes[e kegÀ"uee!'' cenÊJeekeÀeb#es®³ee efMeKejeJej DeeHeCe mJeleë Deeª{ JneJes,
DeelceJewYeJee®³ee jLeele HeefjYe´ceCe keÀjeJes, Demes keÀe leguee Jeeìle nesles? lemes Demesue lej Demeu³ee mJeeLeea, DeOeesieeceer
cenÊJeekeÀeb#es®³ee ceeiee&le J³el³e³e Deeuee, leguee DeHe³eMe Deeues ns ³eesi³e®e Peeues! HeCe HejcesMJejeuee DeeefCe ceueener "eDetkeÀ
Deens keÀer mJeleëuee keÀesCelesner Heeefjleesef<ekeÀ efceUeJes ne ueesYe leguee efMeJeuee veener!- keÀerleea, veeJe, Yetceer, êJ³e, efveoeve
He#eermegKe,- keÀMee®eerner let efDe®íe kesÀueer veenerme! ³ee efoJ³eele meJee¥®³eeHes#ee DeefOekeÀ keÀä meesmeC³ee®ee ceeve DeeHeuee Demeuee
Heeefnpes DesJe{e®e legPee nslet! efveoeve ceeP³eeHeeMeer let Demes cnCele nesleeme, ``ogmeN³eemee"er, ceveg<³epeeleermee"er, DeefOekeÀele
DeefOekeÀ Deelce³e%e keÀjeJe³ee®ee''.ö ceie meebie yeIet, ``³esLes efvejeMes®ee keÀe³e mebyebOe ³eslees? let p³eele meJe&mJee®eer oef#eCee efouesueer
Deens Demee meJe&mJeoef#eCe ³e%e mebHeeove kesÀuesuee Deensme! p³eebvee Deble veener, p³eebvee keÀeuece³ee&oe veener, Demes keÌuesMe let
meesmelees Deensme! DeelcekeÌuesMeeves DeeHeuee DeYeeieer JebMe HeeJeve keÀjeJe³ee®³ee cenlke=Àl³eeuee Jeeefnuesuee veener Demee legPee DeskeÀner
#eCe peele veenerö Demes legPes DeskeÀner ke=Àl³e Demele veener, lej ceie Deeveboer nes! ³eeHes#ee leguee DeefOekeÀ les keÀe³e keÀjlee Deeues
Demeles?'' DeeefCe ueeieueer®e ceve DeeHeuee efHemeeje DegYeeªve Yejejer ceejles DeeefCe Jej peeDetve Hegveë DeskeÀoe ieeDet ueeieles.
keÀoeef®ele DesKeeos JesUe Demes ve neslee DeeHeu³ee Denbles®ee®e yeef[Jeej ceve keÀª ueeieues lej l³ee DeepeeryeeDeer l³eeuee efHeÀje³euee
IesDetve peeDetve peiee®es efJeMJeªHe oeKeefJeleele DeeefCe cnCeleele, ``lees Heene veieeefOejepe efnceeue³e! l³ee®esner cegUe®r e DeeqmlelJe
veJnles Demee DeskeÀ keÀeU neslee DeeefCe Demee DeskeÀ keÀeU ³esDeerue keÀer l³ee®ee ceeiecetmener jenCeej veener DeeefCe ne ®ebê Hene, ner
efJeMeeue met³e&ceeuee DeJeueeskeÀve keÀj DeeefCe ns Deveble ve#e$e ceb[Uner ¢äerKeeueer Ieeue!'' l³ee ef®ecegkeÀu³ee ceveeuee ³eentve
DeefOekeÀ menve keÀjCes DeMeke̳e nesles, les mJeleëuee efJemejles DeeefCe DeeHeCe efcejJeuesu³ee Òeefleÿs®eer DeeefCe kesÀuesu³ee meesHemkeÀeje®eer
ueepe Jeeìtve ³ee efJeMJeele efJeueerve nesles.

lesJne yeeU! ³esLes Deecner oesIesner ceveeves Je Mejerjeves HetCe&HeCes mJeemL³eele Deenesle. Deece®³eeefJe<e³eer ³ebeqlkebÀef®ele keÀeUpeer
keÀª vekeÀesme. Deecnebuee ³ee peieeMeer ye× keÀjles Deens DeMeer JeeìCeejer DeskeÀ®e ieesä cnCepes legPes Deejesi³e DeeefCe megjef#elelee.
³ee oesneW®ee pej let efveJee&Ue osle DemeMeerueö DeLee&le®e let DeeHeu³eekeÀ[tve Meke̳e eflelekeÀe Òe³elve kesÀueeme cnCepes Peeues;
HeÀuee®eer keÀeUpeer Deecner keÀjerle veenerö lej Deece®³eemeejKes megKeer keÀesCeer veener. DeÐeeHe keÀejeJeemeeves Deece®³eeJej keÀesCelee
JeeDeerì HeefjCeece kesÀuesuee veener keÀer keÀesCeleerner nerve íe³ee Hee[ueer veene.r DeeefCe ne meJe& Òeke=Àleer®ee efvekeÀesHeHeCee HeefjeqmLeleer®es
meene³³e efceUtve veener lej HeefjeqmLeleerMeer Peie[tve Deecner jeKeuee Deens. Demees. DeefOekeÀeN³eebkeÀ[s Depe& Hee"Jetve Yesìer®eer JesU
efDel³eeoeRefJe<e³eer efJe®eejCee kesÀu³ee®es let efueefnuesme. JeemleefJekeÀ ³esLeu³ee JeefnJeeìerÒeceeCes ceuee keÀejeie=neletve cegÊeÀ keÀªve
yesìeJej jeneJe³ee®eer kesÀJne®e Devegceleer efceUeJe³eeuee Heeefnpes nesleer. ceePes `Jele&ve' l³eeb®³ee®e uesKeeÒeceeCes Deglke=Àä Deens. lejer

HeCe Deece®³eeHewkeÀer keÀesCeeueener yeensj mees[ues veener! ³ee®ee Hegvne efJe®eej JneJee cnCetve ceer mejkeÀejkeÀ[s efueefnCeej®e Deens.
DeeefCe legueener pesJne keÀener efJe®eejCee keÀjeJe³ee®eer Demesue lesJne letner ³esLeerue DeefOekeÀeN³eebme efueefnle pee. ueJekeÀj®e leer. mJe.
yeeyeeb®eer Hee®e Je<ex Hegjer nesleerue DeeefCe ceie leguee DeefOekeÀejeves Yesì ceeielee ³esDeerue. efDelej yebÐeeb®³ee mebyebOeele lesLeu³ee
DeefOekeÀeN³eebvee pejer meJe& DeefOekeÀej Deens lejer Deece®³ee mebyebOeele Deecneuee yeensj mees[eJe³ee®es efkebÀJee Iej®³ee ceb[UeRvee ³esLes
DeeCeeJe³eeuee Devegceleer ÐeeJe³ee®eer ³eebHewkeÀer l³eeb®³ee neletve keÀener nesDeerue Demes Jeeìle veener. l³eebvee l³eeefJe<e³eer HeÀejmee oes<ener
oslee ³esle veener. keÀejCe Deece®³ee mebyebOeele Òel³e#e efnbogmLeeve mejkeÀejkeÀ[tve Dee%ee megìleele Demes Jeeìles. lesJne ³esLeu³ee
DeefOekeÀeN³eebkeÀ[tve keÀener ®eewkeÀMeer ueeieueer veener lej let HejYeejs efnbogmLeeve mejkeÀejkeÀ[s He$eJ³eJenej keÀjerle pee. cegK³e
meebieeJe³ee®es cnCepes, ns keÀmesner Demees Deece®³ee J³eJemLesmebyebOeer let ceveeuee $eeme keÀªve Iesle peeDet vekeÀesme. v³ee³eleë pes keÀjCes
ÒeeHle Deens les yengOee mejkeÀej mJeleë®e keÀjerue DeeefCe Deecner l³eebvee vesnceer ìes®eCeer ueeJee³euee Deenes®e. Deecneuee ogmejs
keÀece®e keÀesCeles Deens? let mJele뮳ee Òeke=Àleer®eer DeeefCe megjef#eleles®eer Del³eble keÀeUpeer Ies cnCepes Peeues. ceer ne³ekeÀesìe&le keÀe³e
meebefieleues l³ee®eer Dee"JeCe Demet os.

ceeP³ee uee[ke̳ee ³ecegvesuee meebie keÀer ns 4 Je<ex HetCe& JneJe³ee®³ee DeeOeer®e Deeveboe®³ee efoJemee®eer ÒeYeele efomeu³eeJee®etve
jenCeej veener. lesJne efleves DeeefCe DeeHeu³ee HejceefÒe³e JeefnveeRveer DeeCeKeer keÀener efoJemeö DeepeHe³e¥le Oejuee l³eeÒeceeCes DeeCeKeer
keÀener efoJemeö Oeerj OejeJee. l³eebveer meJe& ceje"er Jee*dce³e Jee®etve keÀe{eJes. vegmeleer pegveer HegjeCes®e veenerle lej HetJe& DeeefCe HeefM®ece
³eeb®³ee peerJeveÒeJeene®ee veJeerve Jeenlee, efpeJeble Peje p³eele Degceìuee Deens Demes meJe& Jee*dce³e Jee®etve keÀe{eJes. ceePee
Degoej®eefj$e menkeÀejer DeeefCe meKee meKeejece ³ee®³ee DegoeÊe cejCee®ee Je=Êeeble DewketÀve ceePes ceve Degoeme DeefYeceeveeves Yeªve
iesues! leguee "eDetkeÀ®e Deens, efDebûepeer MeeUsceO³es Demeleevee l³ee®eer Je ceePeer Heefnu³eeves iee" He[ueer. lees MetjemeejKee peieueeö
MetjemeejKee cesuee! DeeCeKeer DeYeerä les keÀesCee®esner keÀe³e DemeCeej! l³ee®eer Helveer peevekeÀeryeeDeerö ceer efleuee Heeefnuesues
veeneröHeCe legce®³ee uesKeCeerletve Deglejuesu³ee efle®³ee ef®e$eeves leer ceeP³ee [esUîeemeceesj efomeles. leer oerve veener, leer ogozJeer
veener!ö Dee³eg<³eeleueer Del³eble cenveer³e YetefcekeÀe keÀjeJe³ee®es keÀece efleuee efoues iesues Deens. ceePee efleuee vecemkeÀej meebie.
ef®ecegkeÀuee Jemeble keÀmee keÀe³e Deens? ns íesìs mejkeÀej Deecneuee DeeHeu³ee nele®ee DesKeeoe Meyo efueefnleerue keÀe? lees Deelee
7 Je<ee¥®ee Peeuee Demesue veener? DeeefCe l³ee®eer DeeDeer ö efle®eer ceePeer MesJeì®eer Yesì [eWiejer®³ee keÀejeie=nele Peeueer! yenerCe
ner ceveg<³eeuee efceUCeejer Del³eble Leesj osCeieer Deens. efleuee ceePes ÒesceeMeerJee&o os DeeefCe efle®³ee l³ee yeeueJeerje®ee ö ceeP³ee
Jemeblee®ee ö ceeP³eemee"er DeskeÀ cegkeÀe Ies. DeeHeu³ee meJe& DeeHleebvee ceePes vecemkeÀej cnCetve meebie-keÀesCeeuee ve JeieUlee Deieoer
meieUîeebveeöefJeMes<eleë efleueeöefpeuee ceer efJeveesoeves DeeHeu³ee mebmLes®eer ceelee cnCele neslees, DeeefCe efpeuee Del³eble ke=Àle%elesves
DebleëkeÀjCeeHeemetve ceer Deelee ceePeer DeeDeer cnCelees, peer legP³ee DeskeÀmeejKeer Hee"erMeer Deens DeeefCe ceePeer vesnceer Dee"JeCe
"sJeles efleueeöefle®es DeeHeues veeles vemeues lejer, efkebÀyengvee veener DesJe{îeemee"er®e ö lemes®e p³eeb®eer veeJes ve De®g ®eejCes cnCepes HeeHe
keÀjCes Deens Demes Jeeìles DeeefCe lejerner efpeLes kesÀJeU Hee³e®e veenerle lej peerYener Me=bKeueeye× Demeles DeMee keÀejeie=neletve
l³eeb®³ee®emee"er p³eeb®³ee veeJee®ee Deg®®eej keÀjlee ³esle veener l³ee meJee¥vee ö ceer Òesceeves efJe®eejues Deens cnCetve meebie. lemes®e
l³eebveeöleguee les meieUs ceeefnleer Deensle, ceePes efpeJeueie efce$e cnCetve ceeP³ee Ëo³ee®³ee Del³eble peJeU keÀesCe nesles l³eeb®eer veeJes
ceer leguee meebefieleueer Deensleö l³eebvee ceePes Òesce, Deieoer veJeerve ìJeìJeerle ÒesceöDeHe&Ce keÀj. l³eeb®³eeletve keÀesCeer DeeHeCe nesDetve
He$eele mJeleë®ee DeguuesKe keÀjeJe³eeuee leguee meebefieleuee lej ceie ceer ceePes Ëo³e DegIe[s keÀjerve DeeefCe l³eeb®ee veecees®®eej keÀjerve.
ceuee Deelee keÀesCeleer HegmlekesÀ Hee"JeeJe³ee®eer l³eeb®eer veeceeJeueer Heg{s oslees Deens. JesU mebHeueer. lesJne Deelee ceeP³ee uee[ke̳ee
yeeUe, Del³eble Deefve®ísves legP³eeHeemetve otj JneJes ueeieles Deens.

legPee YeeDet
leel³ee.

He$e eflemejs

~~ß~~

~~Þeerjece~~

DeskeÀuekeÀeW[er, Heesì& yuesDej
efoveebkeÀ 9-3-1915

efÒe³elece yeeUö

Hegveë DeskeÀoe kegbÀYekeÀCee&®eer efveêe mebHeJetve ceePeer uesKeCeer peeieer Peeueer Deens. DeeefCe 7/8 ceefnv³eebHetJeea let Hee"efJeuesues
He$e efceUeues ns keÀUJeC³eekeÀefjlee leer OeeJe Iesles Deens! legPes He$e ³esCes cnCepes legPeer Yesì nesCes Deens. keÀejCe DeskeÀ lej legPeer He$es
®eueledef®e$eHeìeleu³eeÒeceeCes osKeeJ³eebveer Yejuesueer Demeleele. DeeefCe ogmejs keÀejeie=neleerue DeskeÀebleJeeme ceeCemee®³ee ÞeJeCeWefê³eeuee
DeMeer DeodYegle MeÊeÀer oslees keÀer efle®³ee ³eesieeves pevceevOeeÒeceeCes DewkeÀuesu³ee ieesäer ceveM®e#etbmeceesj DegY³ee jenleele! legPes He$e
Deeues keÀer Òel³e#e let DeeefCe legP³ee YeesJeleer DeeHeu³ee keÀueefveveeefoveer ieesoeJejer leerjeJejerue ef®ecegkeÀu³ee megKekeÀj DeeJeemeeleerue
Òescee®eer ¢<³es DeeefCe DeeJe[er®eer cegKekeÀceues ceuee cetefle&ceble ves$eebHeg{s DegYeer keÀjlee ³esleele. ceuee DeeefCe leer. yeeyeebvee legPes ®eebieues
®eeueues Deens ns DewketÀve Deevebo Jeeìuee DeeefCe peesHe³e¥le let DeeHeu³ee Òeke=Àleer®eer keÀeUpeer Iesle Deensme DeeefCe DegoeÊe mJeemL³ee®es
DeeefCe Deejesi³eHetCe& Demes Dee³eg<³e IeeueefJeC³ee®ee Meke̳e eflelekeÀe Òe³elve keÀjlees Deensme leesHe³e¥le Deece®³ee Òeke=Àleer®eer, ceeveefmekeÀ
DeeefCe MeejerefjkeÀ oesvnerner, leguee keÀeUpeer keÀjeJe³ee®es keÀener keÀejCe veener. ceeie®³ee Je<ee&®eer let Hee"efJeuesueer HegmlekesÀ 16 nesleer
DeeefCe ³ee Je<eea 13 nesleer (4 efDebûepeer, efDelej mebmke=Àle DeeefCe ceje"er) ns yejesyej Deens keÀe les DegÊejele efuener. Heg{®³ee KesHesuee
let HegmlekesÀ Hee"JeMeerue l³ee JesUer legP³ee nele®eer veeceeJeueer meceJesle Hee"JeeJe³eeuee efJemeª vekeÀesme cnCepes Deecneuee lee[tve
HeeneJe³eeuee yejs He[sue. `meceepejnm³e' Jee®etve Deevebo Peeuee. l³ee®³ee oesve Òeleer keÀMeeuee Hee"efJeu³eeme? HeÀej ®eebieueer
keÀeobyejer Deens. DeskeÀ met®evee keÀjeefJeMeer Jeeìles. DeeHeu³ee meeceeefpekeÀ ®eeueerjerleeRle ner peeefleYesoe®eer He×leer cnCepes
efnbogmLeeveuee efceUeuesuee ceneMeeHe Deens. efle®³eecegUs efnbot-peerJevee®ee ÒeyeU ÒeJeen JeeUJebìele DeeefCe [yeke̳eele cegª Heenlees
Deens. ``Heefnu³eeves Deecner l³eeb®³ee ®eej peeleer yeveJet'' efDel³eeoer Degodieejele keÀener DeLe& veener. lemes JneJe³ee®es veener DeeefCe
nesDetner ve³es. MeW[îee-yeg[K³eemekeÀì l³eeb®es Deg®®eeìve kesÀues Heeefnpes. ns meeOeeJe³ee®ee DegÊece ceeie& cnCepes meJe& ÒekeÀej®³ee
Jee*dce³eeletve ö DeeefCe cegK³eleë veeìkeÀ Je keÀeobyeN³ee ³eeb®³eeletve ö l³eeb®³eeJej Mem$e OejeJe³ee®es. Òel³eskeÀ KeN³ee osMeYeÊeÀeves
ogìHHeer JeeieCes mees[tve osDetve DeeHeu³eeuee ³ee ÒeMveeJej Jeeìles les mHeä yeesuetve oeKeJeeJes DeeefCe l³eeÒeceeCes Dee®ejCe keÀjeJes. ³eele
cee$e DeskeÀ keÀeUpeer Iesleueer Heeefnpes. DeeHeuee efDelej jeä^ebMeer Deeuesuee mebyebOe ne Deepe®ee cegK³e ÒeMve Deens. lees ³eesi³e
ÒekeÀejeves Jeeìsuee ueeieu³eeJee®etve keÀesCelesner Deeleues ÒeMve meceeOeevekeÀejkeÀ efkebÀJee KejesKej DegHe³eesie nesDeerue efDeleHele mees[JeCes
Meke̳e veener. lesJne les keÀjerle Demeleevee cegK³e ÒeMveekeÀ[s ogue&#e nesDeerue efkebÀJee lees mees[efJeC³eele De[LeUs efkebÀJee De[®eCeer
³esleerue DeMee jerleerves Debleie&le ÒeMveele ie{tve peelee keÀecee ve³es efkebÀJee ³ee DeeHemeeleu³ee mebyebOee®³ee DegHeÒeMveeb®es mleesce ceepeefJelee
keÀecee ve³es. lesJne meceepejnm³eemeejK³ee ³ee Dev³ee³³e DeeefCe ogye&ue keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ oes<eebJej ceeje ®e{JeCeeN³ee megboj
keÀeobyeN³ee efpeleke̳ee DeefOekeÀ efueefnu³ee peeleerue efleleke̳ee ceuee Heeefnpes Deensle. peeefleYesoeves YetlekeÀeUele Heg<keÀU keÀe³e& kesÀues
Demesue HeCe Deelee l³eele ®ewlev³e jeefnuesues veener. lesJne l³eeuee Deelee DeeHeCe cet"ceeleer osCesö Heeefnpes Demesue lej Jej DeÞetb®es
DegokeÀ mees[tveö ns®e ³eesi³e Deens! Deece®³ee Yesìer®eer leguee ³ee Je<eea Devegceleer efceUCeej Deens ns Jee®etve ceuee HeÀej Deevebo
Jeeìuee. l³eeefJe<e³eer DeeYeej ceeveCes ³eesi³e Deens. HeCe leer. JeefnveeRveer ³ee JesUer lejer ³ee ÒeJeemee®ee $eeme IesDet ve³es Demes ceePes
efveefM®ele cele Deens. let DeskeÀìe®e ³es DeeefCe ceeiee&leu³ee meJe& mees³eer efkebÀJee De[®eCeer let Òel³e#e Heeefnu³eeveblej DeeefCe l³eebvee
DeeCeeJe³ee®ee meJee¥le ®eebieuee ceeie& keÀesCelee ns mecepeu³eeJej Heg{®³ee KesHesuee let Deecneuee YesìeJe³eeuee ³esMeerue lesJne JeefnveeRvee

DeeefCe ceeDeeruee IesDetve ³es. l³eeb®³ee®e mees³eermee"er ³ee Je<eea l³ee ceeP³ee DeeJe[l³ee ceeCemeeb®³ee Yesìer®es efve©Hece megKe
mees[eJe³eeuee efme× nesCes ns ceuee ceePes keÀle&J³e Jeeìles. lesJne ³ee Je<eea DeskeÀìe®e ³es.

peieeleerue meJe&Þesÿ mewefvekeÀ meÊesMeer ³eg× keÀjC³eemee"er npeejes efnboer mewefvekeÀebvee ³egjesHe®³ee jCeYetceerJej peeJe³ee®eer mebOeer
efceUeueer; lesLes l³eebveer DeeHeueer keÀeces Deglke=Àä yepeeefJeueer DeeefCe ue{Je³³es cnCetve keÀerleea ieepeefJeueer, ns DewketÀve ceuee Deeveboe®es
Yejles Deeues. osJee®eer ke=ÀHee! efnbogmLeeveeletve DeskebÀojerle DeÐeeefHe Heew©<e ce=leÒee³e Peeues veener lej! efkeÀleer megboj Peeues! DeeHeu³ee
ueeskeÀebvee HejosMeele ÒeJeeme keÀjeJe³eeuee Òeeslmeenve ÐeeJes ueeies DeeefCe DesKeeÐee Je<eea 12 ceeCemes HejosMeele HeeþJeeJe³eeuee
efceUeueer lej mJeleë®es DeefYevebove keÀjeJe³ee®eer HeeUer ³esDeer! DeeefCe Deelee DeeHeu³eeuee pes keÀjlee ³esle veJnles les owJeeves Ie[Jetve
DeeCeues! MeskeÀ[es efnbotöjpeHetle DeeefCe iegjK³eebÒeceeCes HegjeCeceleeefYeceeveer efkebÀJee MeerKeebÒeceeCes megOeejuesu³ee HebLee®es npeejes efnbot ö
mecegêHe³e&ìCeeuee iesues DeeefCe lesner mejkeÀejer HegjmkeÀejeKeeueer. Deelee DeeHeu³ee Hebef[leebvee efnbotbvee mecegêHe³e&ìCe efveef<e× Deens
efkebÀJee veener ³ee®³ee Meem$eeLee&®eer Deb[er DegyeJeerle megKesvewJe yemet Ðee. mebcele efkebÀJee efveef<e× keÀmesner Demeues lejer efnbot Deelee mecegê
Deesueeb[tve iesues DeeefCe mecegêemeceJesle®e l³eebveer HegjeCes ³egiener Deesueeb[ues Deens. DeeefMe³eeleerue Jej®³ee Òeleer®³ee mebmke=ÀleerMeer mebyebOe
DeeCetve ³egjesHe®³ee mebyebOeele ef¸eml³eeb®³ee Oece&³eg×ebveer pes keÀe³e& kesÀues les®e keÀe³e& efnboer mewefvekeÀebveer ³egjesefHe³eveebMeer kesÀuesu³ee
Peie[îeebveer efnbogmLeeve®³ee DeeefCe DeeefMe³ee®³ee mebyebOeele meeOeCeej Deens.

jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee cegÊeÀlesmee"er Hebpeeyeeletve pees Depe& Peeuee Deens l³eeefJe<e³eer efueneJe³ee®es cnCepes l³eeb®³ee ³ee Degoej
ke=Àl³eemee"er Deecner l³eeb®es efkeÀleerner DeeYeej ceeveues lejer les DeHegjs®e He[Ceej. Deece®³eeHewkeÀer keÀener peCeebveer jCeYetceerJej
mJe³ebmesJekeÀ cnCetve peeC³ee®eer DeeHeueer efme×lee keÀUJeueer Deens ns leguee keÀUues®e Demesue. l³ee®es DeÐeeefHe keÀener DegÊej Deeues
veener, HeCe mejkeÀejves ³ee ieesäer®eer efJeMes<e veeWo kesÀu³ee®es mecepeles.

Heeue&ceWìeleerue keÀesCeer meYeemeoeves ceeP³eeefJe<e³eer efkebÀJee DeeHeu³eeHewkeÀer keÀener peCeebefJe<e³eer ³eg×euee ÒeejbYe nesC³eeHetJeea
Heeue&ceWìceO³es keÀener ÒeMve efJe®eejues DeMeer Jeelee& DewkeÀueer nesleer, leer Kejer Deens keÀe³e? Kejer Demesue lej l³eeefJe<e³eer meefJemlej
Je=Êeevle keÀUJe. Þeerieg©ieesefJebopeer DeeefCe jJeeRêveeLe ³eeb®³eeJej®³ee keÀefJelee leguee efceUeu³ee keÀe?

veeceoej ieesKeu³eebvee ce=l³etves iee"ues ns Jee®etve HeÀej JeeDeerì Jeeìues. DeskebÀojerle les HeÀej cees"s osMeYeÊeÀ nesles ³eele MebkeÀe
veener. Òemebieer YeebyeeJeu³eecegUs keÀOeer keÀOeer l³eeb®³ee leeW[eletve Demes Degodieej efveIetve peele DeeefCe neletve DeMee ieesäer nesDetve peele
keÀer, keÀener ceefnv³eebveblej l³eebefJe<e³eer l³eeb®eer l³eebvee®e ueepe Jeeìs. HeCe l³ee®e JesUer l³eeb®es meJe& peerJeve ceele=Yetceer®³ee mesJesuee
meceefHe&uesues nesles DeeefCe mJeeLe&cetuekeÀ efkebÀJee J³eefÊeÀefJe<e³ekeÀ Demes l³eeb®³ee JeeieC³eele HeÀej Lees[s Demes ns DeeHeCe efJemejlee keÀecee
ve³es. l³eeb®³ee keÀuHevesÒeceeCes l³eebveer ceele=Yetceer®³ee mesJesle DeeefCe efle®es keÀu³eeCe keÀjC³eele Dee³eg<³e J³eleerle kesÀues. ce=l³etves Deece®eer
efvel³ee®eer leeìeletì keÀjC³eeHetJeea l³eeb®³eeMeer Yesì JneJeer DeeefCe ueb[veceO³es HetJeea l³eebveer cnìu³eeÒeceeCes Deecner DeskeÀceskeÀeb®es
DevegYeJe lee[tve HeneJes DeMeer ceePeer HeÀej efDe®íe nesleer! keÀener ieesäeRle Deece®es DeskeÀcele nesDeervee lesJne les cnCeeues, ``yejs
meeJejkeÀj, DeeHeCe Hegvne mene Je<ee¥veer Yesìt DeeefCe DeskeÀceskeÀeb®es DevegYeJe lee[tve Heent!'' cenejeä^eves l³eeb®³ee peeieer
l³eeb®³eentvener DeefOekeÀ ³eesi³eles®³ee J³eÊeÀeruee efJeefOeceb[Uele Hee"efJeues Heeefnpes. l³eebveer efpelekesÀ kesÀues eflelekesÀ pejer Òel³eskeÀ
efnbogHeg$eeuee keÀjlee Deeues lej efkeÀleer keÀe³e& nesDeerue!

Heg{®³ee HeeUeruee let pesJne HegmlekesÀ Hee"JeMeerue lesJne YeejleieewjJe-ûebLeceeues®eer `pevceYetceer' DeeefCe `ieewlece' ner HegmlekesÀ
DeJeM³e Hee"Je. leer. yeeyeebvee leer Jee®eeJe³ee®eer HeÀej efDe®íe Deens. ÖeÀevmeJej®³ee pece&veer®³ee mJeejercegUs ce@[ce keÀeceebkeÀ[®eer
keÀenerner Jeelee& keÀUCes DeMeke̳e Peeues Demesue DeMeer ceuee Yeerleer Jeeìle nesleer. ceer ³esLes Deeu³eeHeemetve l³ee leguee ogmeN³ee
DeeDeer®³ee peeieer Peeu³ee Deensle. DeeefCe Dee³eg<³eeleuee Del³eble keÀäce³e Òemebieer l³eebveer efveleeble cees"sHeCeeves DeeefCe mebyebOeebvee
mceªve DeeHeu³eeuee mee¿e kesÀues! ³ee peieodJ³eeHeer ieeWOeUelemeg×e l³eebvee legPes mcejCe nesles DeeefCe l³ee efve³eefceleHeCes leguee He$e
Hee"efJeleele ns Jee®etve ceuee HeÀej Deevebo Peeuee. Demeu³ee DeskeÀe efveÿeJeble, Degoej®eefjle, efveYe&j DeeefCe ÒesceU nelee®³ee
mHeMee&yejesyej efÒe³eleceeb®³ee Deewoemeerv³eeves, efJeMJeememLeeveeb®³ee efJeMJeemeIeeleeves DeeefCe DeeHleeb®³ee DeoMe&veeves DegvceUtve

ìekeÀuesuee ceveg<³ee®³ee DebleëkeÀjCeeleerue ceveg<³epeeleerefJe<e³eer®ee efJeMJeeme Hegveë megeqmLej neslees! l³ee Òescee®³ee efpeJeeuee ceuee He$e
Hee"Jelee ³esle veener DeeefCe l³eeb®³ee DegoeÊe ®eeefj$³eeefJe<e³eer efve oerve DeeefCe Deele& ³eeb®³eemebyebOeer®³ee DeemLesefJe<e³eer ceuee efkeÀleer
Deeoj Jeeìlees DeeefCe Hegvne DeskeÀoe l³eeb®es oMe&ve JneJes cnCetve ceer efkeÀleer DeglkebÀef"le Peeuees Deens ns l³eebvee meebielee ³esle veener
³ee®ee ceuee Keso neslees! HeCe l³eeuee efve©Hee³e Deens. lesJne let®e DeeHeu³ee keÀesCeener DeeHleeb®³ee DeeOeer l³eebvee ceePes meeoj ÒeCeece
Hees®eles keÀj. keÀejCe DeeHle DeeHeu³eeefJe<e³eer keÀener lejer keÀjleele ³eele efJeMes<e keÀe³e? l³ee efkeÀleer keÀjleele DeeefCe keÀmes keÀjleele
³ee®es DeeM®e³e& Deens!

let Hee"efJeuesueer HegmlekesÀ Jee®eerle Demeleevee efometve Deeues keÀer, meJe& osMeYej ÒekeÀì nesC³eemee"er Oe[He[ keÀjCeeN³ee
veJe®ewlev³ee®³ee PeesleeceO³es lesueiet Òeebleeleerue DeeHeues osMeyeebOeJener HetCe& meeHe[ues Deensle. DeebOe´meYes®eer ®eUJeU Òe®eb[ DeeefCe
cenÊJee®eer Deens. HeCe lees Òeeble leefceUeb®³eeHeemetve Deueie keÀjC³ee®eer keÀuHevee keÀesleer Deens. l³eeleu³ee l³eele ``DeebOe´ceelee keÀer
pe³e'' ³ee Iees<eeves jeä^er³e pe³epe³ekeÀej keÀjC³eele Deeuee ner ieesä Jee®etve ceuee HeÀej Keso Peeuee! #egê ÒeebleeefYeceevee®³ee Je=Êeer®ee
lees mJeeYeeefJekeÀ HeefjHeekeÀ Deens! ³ee ieJelee®³ee keÀe[erJeªve, ³esCeeN³ee DeMegYe JeeoUe®³ee efoMes®eer keÀuHevee nesles. mJeosMeer®³ee
YeJ³e ®eUJeUer®eer ner DeskeÀ jesieì Òeefleef¬eÀ³ee Deens DeeefCe JesUsJej l³eele megOeejCee Peeueer Heeefnpes. yebieeueceOeu³ee HeÀeUCeer®³ee
ueneve ÒeMveeYeesJeleer ef®ekeÀìuesu³ee mJeosMeer ®eUJeUerves ner Òeefleef¬eÀ³ee DeglHeVe kesÀueer Deens! Òel³eskeÀ Òeebleeuee DeeHeCe mJeleb$e
JneJes Demes Jeeìles DeeefCe DeeHeu³eeHegjl³ee®e pe³eIees<ee®³ee Je ef®eje³eglJee®³ee iepe&vee lees keÀjerle megìlees! HeCe jeä^osn
peieu³eeefMeJee³e ns Òeebleeb®es DeJe³eJe keÀmes peieCeej! cenejeä^, ceêeme, yebieeue ns meejs cees"s Deensle DeeefCe ef®ejbpeerJener nesleerue
HeCe les efle®³ee ö mebHetCe& Yeejleceeles®³ee ö Üejeves. lesJne DeeHeCe `DeebOe´ceelee keÀer pe³e' Demee pe³eIees<e ve keÀjlee `Yeejleceelee
keÀer pe³e' Demee kesÀuee Heeefnpes DeeefCe `yebie Deeceej' Demes jeä^ieerle ve ieelee `efnbo Deeceej' Demes jeä^ieerle ieeefDeues Heeefnpes! meJe&
Òeebleebveer DeeefCe lesLeu³ee ueneve ueneve Yee<eebveer efYeVe efYeVe nesC³ee®eer KeìHeì keÀjC³eeHes#ee DeskeÀef$ele Peeues Heeefnpes DeeefCe
DeÐeeHe Demeuesues ÒeefleyebOe Je Yee<eeefYeVelJee®ee ieeWOeU ³eebvee ef®ekeÀìtve ve jenlee les veenermes efkebÀJee otj kesÀues Heeefnpesle!
ef®ecegkeÀueer jeä^s! yesupece®es DegoenjCe meeJeOe JneJe³eeuee DeÐeeefHe Hegjsmes veener keÀe Peeues? efDebûepeeb®³ee jep³eecegUs l³eeb®³ee
ceveele vemeleeveener pej DesKeeoer keÀu³eeCee®eer ieesä kesÀueer Demesue lej leer ner Deens keÀer, l³eeves ceele=Yetceerleerue Deueie keÀjCeejs
HebLe-Yeso cegMeerle efJeleUJetve l³eebvee DeskeÀªHe kesÀues DeeefCe IeCee®es IeeJe Ieeuetve efYeVe Òeebleer³eeb®es DeskeÀ peeveHeo Ie[efJeues! Deelee
³ee cenlkeÀe³ee&®³ee efme×er®³ee Dee[ ³esCeejer Òel³eskeÀ ieesä otj meejeJe³ee®es mees[tve DeeHeCe DeskeÀe neleeves ns DeYeerä meeOeC³eemee"er
ÐeeJes ueeieuesues cetu³e cnCetve De[keÀJetve Iesleuesu³ee Me=bKeuee IeÆ Oeªve "sJelees Deenes DeeefCe ogmeN³ee neleeves l³ee DeYeeräe®es
Deefve<ìele ªHeeblej keÀjC³ee®eer KeìHeì keÀjlees Deenes.

legP³ee He$eemebyebOeer efve let Hee"efJeuesu³ee HegmlekeÀebmebyebOeer ceuee pes keÀener Jeeìle nesles les meJe& Deelee efuentve Peeues Demes ceuee
Jeeìles. Heg{®³ee JesUer He$eele mee"efJeuesu³ee leeefuekesÀÒeceeCes HegmlekesÀ Hee"JeeJeerle. meHìWyej Heefnueer®³ee DeeOeer legPes ³esCes nesCeej
Demesue lej yebieer ve Hee"efJelee let®e HegmlekesÀ IesDetve ³es. leesHe³e¥le ³esCes nesle vemesue lej yebieer Hee"Je. DeeHeu³ee efDeäefce$eebvee
efDekeÀ[®ee efvejesHe keÀUJeeJe³ee®ee DeeefCe Hejle Hee"efJeC³eemee"er l³eeb®ee keÀener efvejesHe Demeuee lej ceeieJeeJe³ee®ee DesJe{îeemee"er
DeJeM³e lees He$eJ³eJenej DeeìesHelee®e ³ee He$ee®es DegÊej Hee"Je. let He$eele efueefnuesu³ee ie=nmLee®³ee DeeefCe legP³ee Yesìer®ee ³eesie
Deeuee ns ceuee "eDetkeÀ nesles. keÀejCe ``nbmeer nbme yekeÀer yekeÀ efcemeues, peve Dees{lees mJepeeeflekeÀ[s''. l³eeuee ceePes Del³eble
Òescee®es Jebosceelejce meebie. ceuee l³ee®eer JeejbJeej Dee"JeCe nesles. DeeHeu³ee efÒe³e ÒeeO³eeHekeÀcenejepeeb®es keÀmes keÀe³e ®eeueues Deens?
Deelee DeeCeKeer DeskeÀ HeeKeª pesLes leevnsuesu³ee Ëo³eeuee le=<ee MeceJeeJe³eeuee DeskeÀ peueefyebotner efceUle veener DeeefCe DeeMes®³ee
Kegjìuesu³ee Heg<Heeuee DegceueefJeCeejer oJekeÀefCekeÀener Dee{Ule veener DeMee peUl³ee JeeUJebìe®³ee Ye³eeCe DejC³eeleues Deg·eCe
Heej Hee[tve l³ee uenevei³ee efÒe³e Iejìîeele Hegveë Hejle Deeues Demesue ³ee keÀuHevesves ceePes Ëo³e Deeveboeves Deg®ebyeUles Deens!
l³ee®³ee megìkesÀle DeeefCe efDelej ceb[UeR®³ee megìkesÀle ceePeer®e DebMeleë megìkeÀe Peeueer Deens Demes ceuee Jeeìles! efye®eeje efÒe³e

meKeejece Deepe lesLes Hejle Deeuee Demelee lej!ö DeeHeu³ee keÀe³ee&mee"er osn DeHet&ve p³eeves mJeie& iee"uee l³eeves peieeJe³eeuee
Heeefnpes nesles Demes cnCeCes ns cetKe&HeCee®es efkebÀyengvee DeHeceevee®es Deensö lejer ceve jenle veener!

Deelee Deece®³eemebyebOeer. Deece®³eeefJe<e³eer let cegUermeg×e keÀeUpeer keÀª vekeÀesme ns®e ceuee Hegveë leguee meebieeJe³ee®es Deens.
Deece®³ee JesU®³ee meJe& efve³ele Je<ee¥®³ee yebÐeebvee Hejle efnbogmLeeveele Hee"efJeC³eele Deeues Deens; ³esLes kesÀJeU Deecner pevce"sHeJeeues
jeefnuees Deenes. ³eg× ®eeuet DemesHe³e¥le keÀener cnCeeJe³ee®es veener DeeefCe ³esLeu³ee DeefOekeÀejerJeiee&uee De[®eCeerle Hee[eJe³ee®es
veener Demes leÊJe ceer ceveeMeer "jefJeues Deens. meO³ee Deece®eer oesIeeb®eerner Òeke=Àleer ®eebieueer Deens. DeeefCe meO³ee ke@ÀHìve cespej cejs
ns keÀejeie=ne®eer J³eJemLee Heenleele. les ³esLes Deensle leesHe³e¥le ceveeuee yees®esue Demes keÀener kesÀues peeCeej veener efkebÀJee DewkeÀeJes
ueeieCeej veener ns efveefM®ele. mejU efve³eceeb®es HeefjHeeueve nesDeerue, Deeletve $eeme ÐeeJe³ee®es #egê Òe³elve nesCeej veenerle. let
Hee"efJeuesues Òel³eskeÀ He$e DeeefCe HegmlekeÀ Deecneuee J³eJeeqmLele efceUsue. Deece®³ee efove¬eÀceemebyebOeeves meebeieJe³ee®es cnCepes lees
ceeie®³ee Je<ee&ÒeceeCes®e l³ee®e "jeefJekeÀ ceeiee&ves ®eeueuee Deens. keÀejeie=nele Heefnu³ee efoJeMeer pes Ie[les les®e efvel³eö l³ee®³eeHes#ee
JeeDeerì Ie[ues veener lejö Ie[le Demeles. meJe& veeJeerv³e, meJe& HesÀjHeeueì veenermes keÀjeJe³ee®es ns®e ³esLeu³ee efve³eceveeb®es JeemleefJekeÀ
meej DemeeJes Demes efomeles! HeoeLe&mebûeneue³eeleerue efvejefvejeUîee ÒekeÀej®³ee DeeefCe ®ecelkeÀeje®³ee JemletbÒeceeCes Deece®³eeleerue
Òel³eskeÀpeCe l³ee®e peeieer DeeefCe l³ee®e eqmLeleerle keÀHH³eele "sJeuesuee DeeefCe JejleerDebkeÀe®eer Heef$ekeÀe ueeJeuesuee, HeÀej lej
Lees[îeeHeÀej OegUerves ceeKeuesuee Demee, Dee{UeJe³ee®ee. lesJne iesu³ee Je<ee&®³ee He$eele pes ceer efove®e³ee&He$ekeÀ efoues nesles les®e
leguee ceer ³esLes DemesHe³e¥le Deece®³ee peerJeve¬eÀcee®eer efove®e³ee& cnCetve DegHe³eesieer He[sue! Deecner ueJekeÀj Deg"lees, DegjHeÀes[ keÀece
keÀjleesö efve³eefcele pesJelees ö Deieoer l³ee®e JesUer, l³ee®e mLeUer DeeefCe l³ee®e keÀejeie=ner keÀewMeu³eeves efve Deejesi³eefJe<e³ekeÀ
keÀeUpeerves le³eej kesÀuesues, eflelekesÀ®e DeeefCe lemeues®e DeVe pesJelees. keÀece DeeìesHetve efceUeuesu³ee ceeskeÀUîee JesUer ceer yejs®e
Jee®eve keÀjlees DeeefCe keÀOeer keÀOeer mebO³eekeÀeUer efJeefJeOe Heg<Heebveeö Deelee l³eeb®eer kesÀJeU veeJeebveer®e Dee"JeCe keÀjeJeer ueeielesö
DeeefCe Heg<Heme¢Me Òemebieebvee efve³e&cekeÀ keÀefJelesle iegbHetÀve ceie efvepelees. ³esLes DeskeÀ ieesä meebefieleueer Heeefnpes. DeeHeu³eeuee Heeefnpes les
Òel³e#e yeesueC³eeuee efkebÀJee keÀjC³eeuee yeboerJeeveebvee keÀ[keÀ efve<esOe Demeuee lejer keÀejeie=neleu³ee DeefOekeÀeN³eeb®³ee Jeleerves ns ceev³e
keÀjCes ÒeeHle Deens keÀer Òel³eskeÀ yebÐeeuee ceve ceevesue l³eeÒeceeCes mJeHveele jceC³ee®eer cevemeesÊeÀ Devegceleer Deens! DeeefCe ³ee
Devegceleer®ee ceer Meke̳e eflelekeÀe ueeYe Ieslees ns leguee meebieeJe³eeuee vekeÀes®e! yengOee Òel³eskeÀ je$eer ceer keÀejeie=ne®eer yebOeves lees[lees
DeeefCe oN³eebletve Je KeesN³eebletve lemes®e veiejebJeªve Je efMeKejebJeªve legce®³eeleerue keÀesCeer lejerö pees kesÀJne lejer DeeefCe keÀes"slejer
ceeP³ee Ëo³eeMeer efveieef[le Peeuee Deens Demee keÀesCeer lejerö YesìsHe³e¥le Ye´ceCe keÀjerle Demelees! ceer Òeefleje$eer ns keÀjlees HeCe ceePes
yeboerie=neleerue keÀveJeeUt DeefOekeÀejer eflekeÀ[s ogue&#e keÀjleele! legcner peeies cee$e yeboerMeeUs®³ee efYebleer®³ee Deele Peeues Heeefnpes
DesJe{s®e l³eeb®es cnCeCes!

³eg× mebHelee®e Deece®³ee cegÊeÀlesmee"er DeskeÀ meeJe&peefvekeÀ Depe& Hee"efJeC³ee®eer J³eJemLee JneJeer. l³ee®es keÀejCe Demes Deens.
efnbogmLeeveele®e keÀe³e HeCe ogmeN³ee keÀesCel³eener mJe³ebMeeefmele DeeefCe mJeleb$e osMeelemeg×e peveles®eer leMeer efDe®íe Hee"erMeer ÒesjCee
keÀjeJe³eeme Demeu³eeJee®etve keÀesCel³eener mejkeÀejuee jepekeÀer³e yeboeR®eer cegÊeÀlee keÀjlee ³esle veener! ueeskeÀebvee DeeHeu³ee efMe#ee
Yeesieerle Demeuesu³ee yebÐeebveer Hejle DeeHeu³eele ³eeJes DeMeer efDe®íe Demeu³eeJee®etve jepeeuee efkebÀJee DeO³e#eeuee DeeHeuee #eces®ee
DeefOekeÀej DegHe³eesieele DeeCelee ³esle veener! pej efnboer yeebOeJeeb®eer leMeer efDe®íe Demesue DeeefCe ³eg×e®³ee MesJeìer l³eeÒeceeCes Depe&
peeDeerue lej Deece®eer cegÊeÀlee nesDeeruener DeeefCe pej efnboer yeebOeJeebvee Deecner Hejle ³eeJe³eeuee vekeÀes Demesue lej mejkeÀejueener
Deecneuee mees[lee ³esCeej veener DeeefCe l³ee megìC³eele DeLe&ner veener. Heesì&yuesDej Deecneuee "sJeeJe³eeuee efme× Deens Deeefce ceer
³esLes Deensner! Deecner p³eebvee vekeÀes Deenes DeMee ueeskeÀebkeÀ[s DeeieblegkeÀer keÀjeJe³ee®eer Deece®eer cegUer®e efDe®íe veener. lemes
Demesue lej Deecneuee efDelej yebÐeebÒeceeCes keÀejeie=ne®³ee yeensj jent osC³eeefJe<e³eer efJe®eejCee keÀj cnCepes Peeues! ³esLes Deeu³eeJej
p³eebvee veJeerve DeHejeOeekeÀefjlee Hegveë efMe#ee Peeueer Deens DeMeebveener keÀejeie=ne®³ee yeensj yesìele Jemleer keÀªve jenC³ee®eer
DeeefCe DeeHeueer ceeCemes DeeCeC³ee®eer ceeskeÀUerkeÀ Deens. Lees[ke̳eele meebieeJe³ee®es cnCepes, ³esLes ueeiet Demeuesu³ee efve³eceeÒeceeCes

yebÐeeme efceUeu³ee Heeefnpesle lesJe{îee meJe& ceeieC³ee ceeieeJe³ee®³ee; DeeHeCe o³es®eer ³ee®evee keÀjerle veener. DeeefCe let lesLetve DeeefCe
Deecner ³esLetve vesnceer ìes®eCeer keÀjerle jeefnues lej DesJe{s nesC³ee®ee mebYeJe Deens.

iesu³ee Je<ee&®³ee leer. efÒe³elece JeefnveeR®³ee He$eele l³eebveer l³eeb®³ee uenevei³ee OeeW[eryeÎue keÀener efueefnues veener. efle®es ueive
Peeues vee?ö efÒe³elece ³ecegvesuee ceePes DeglkeÀì Òesce Hees®eJeö efle®eer Òeke=Àleer keÀMeer keÀe³e Deens? efle®es Jee®eve ®eeueues Deens vee?
efÒe³e yeUJeblejeJe keÀesCel³ee efJeÐeeue³eele DeeefCe keÀesCel³ee Jeiee&le Deensle; lemes®e ogmeN³ee cegueeb®eer keÀe³e Jeelee& Deens? ceeP³ee
Hejce efÒe³e Je Hetp³e Je[erue YeeJepe³eer®³ee ®ejCeer ceePes HeefJe$e Òesce DeeefCe YeÊeÀer DeHe&Ce keÀj. efle®es ®eefj$e cnCepes Deel³ebeflekeÀ
mJeeLe&l³eeie, DegoeÊe menveMeÊeÀer DeeefCe mJele뮳ee DeHejeOeekeÀefjlee veJns lej ogmeN³eeb®³ee keÀu³eeCeekeÀefjlee Meeblelesves efve Deg®®eej
ve keÀjlee ogëKe YeesieC³ee®eer efme×lee, ³eeb®eer Debeflece meercee Deens! DeeefCe OeekeÀìîee JeefnveeRveener ceePes DeeMeerJee&o meebie;
ceeie®³ee Je<eea ceeDeer®³ee He$eele l³eebveer Òesceeves keÀe{uesueer ceePeer Dee"JeCe ceuee Hees®eueer. l³eeb®eer DeeefCe efDelej meJe& ÒesceU
mves¿eeb®eer ceuee efvel³e Dee"JeCe ³esles. ceePes ceve DeeHeu³ee efvenxlegkeÀ Ye´cebleerJej efveIeeu³eeveblej Òel³eskeÀ JeUCeeJej l³eeb®³ee ÒesceU
cetleea®es oMe&ve Ie[les®e; DeeefCe ceie ceePes ceve ueeieueer®e Leebyeles Deeefce p³eeb®³ee ³eesieeves ceePes peerJeve Demes HegÀueues
l³eeb®³eemee"er®e Deele& DeÞegefyebot®es vetleve DeeefCe ceveesnj cebefoj DegYeejles, l³eeb®eer l³eele keÀener JesU ÒemLeeHevee keÀjles, l³eeb®eer
Hetpee j®eles DeeefCe l³eebveer ceuee efJemeª ve³es cnCetve l³eeb®eer ÒeeLe&vee keÀjles! DeskeÀ #eCeYej keÀe nesDeervee p³eebveer ceeP³eeJej Òesce
kesÀues DeeefCe ceuee Òesce keÀjC³ee®ee DeefOekeÀej efouee l³eeb®es ceeP³ee efpeJee®³ee efpeJeueieeb®es, Ëo³ee®³eeb megËoeb®es, meenmeeleerue
menkeÀeN³eeb®es DeeefCe KesUie[îeeb®esö l³ee®e cebefojele DeeefCe l³ee®e ÒeYeeJeUerle ceer Hetpeve keÀjlees!!

ceeP³ee uee[ke̳ee yeeUe, legPee JewÐekeÀMeem$ee®ee DeY³eeme ueJekeÀj®e HeÀueêtHe nesCeej ³eeefJe<e³eer ceuee Deevebo Jeeìlees.
DeY³eemeekeÀjlee Òeke=Àleer efyeIe[Jetve IesDet vekeÀesme. legPes Jepeve ceuee keÀUJeerle pee. Deelee ceeP³ee uee[ke̳ee yeeUe, leguee,
DeeHeu³ee ceeDeeruee DeeefCe ef®ejbpeerJe Jemebleeuee ceePes Òesce DeeefCe DegÊeceesÊece DeeMeerJee&o efou³eeveblej ³ee ceveesce³e efce"erletve ceuee
mees[Jetve legPee efvejesHe IesDet osMeerue keÀe?

legPee®e YeeT
leel³ee.

He$e ®eewLes

~~ ß ~~
~~ Þeer jece ~~

Heesì&yuesDej, DeskeÀuekeÀeW[er
efoveebkeÀ 6-7-1916

efÒe³e yeeU DeeefCe iees[ Meeblesö

Dee³eg<³ee®³ee ogmeN³ee DeJemLesleö JewJeeefnkeÀ Òescee®³ee peerJeveeleö legcner kesÀuesu³ee HeoeHe&CeeÒeerl³eLe& ceer DeeefCe leer. yeeyee-
Deecner-legce®es Del³eble ceveeHeemetve DeefYevebove keÀjlees. yeeU, Dee³eg<³eeleerue Heefnueer DeJemLee ö %eeveepe&vee®ee DeeefCe
MeeruemebHeeovee®ee lees mJeeLe&jefnle keÀeU ö let ³eesi³e jerleerves Heej Hee[uee Deensme. mebmke=Àle DeeefCe eEDeûepeer ³ee Yee<eebMeer Peeuesu³ee
Heefj®e³eecegUs DeeOegefvekeÀ DeeefCe Hegjeleve DeMee oesvnerner %eeveYeeb[ejeb®³ee Üejeb®³ee meesvesjer efkeÀuu³ee legP³ee neleele Deeu³ee
Deensle. JewÐekeÀe®eer let DegÊeerCe& kesÀuesueer Debeflece Hejer#ee peiee®³ee keÀesCel³eener Yeeieele let Demeueeme lejer DeeefCe Devegoej efve
DeHeceeieea efJeefOeceb[Ueves keÀenerner efve³ece kesÀues lejer, leguee nele efou³eeJeeletve jenCeej veener. legP³ee uesKeCeerves keÀeJ³e DeeefCe ieÐe
³ee oesvner Jee*dce³e#es$eeble DeeHeues meeceL³e& cenejeä^euee oeKeefJeues Deens. DegueìHe#eer l³ee DeJemLesleerue keÀle&J³e DeeefCe Yeej
³eeHes#ee DeefOekeÀ ®eebieu³ee jerleerves Heej Hee[Ces Meke̳e veJnles. DeeHeu³ee ceele=YetceerJej JeeoU Deg"ues, HeCe l³eelener let DeeHeu³ee
vesceuesu³ee mLeueer efveM®eue DeeefCe jesKevt e DegYee jeefnueeme; l³eeves DeglHeele ceeb[uee HeCe YeesJeleeue®³ee efJeMJeemeIeel³eeb®³ee
IeesUke̳eele leguee DeskeÀekeÀer HeCe efveÿeJeble DeeefCe efveYe&³e Demes®e jeKetve l³eeuee efveIetve peeJes ueeieues! pees Deglmeen DeeHeu³ee
le©Ce ceb[Uerle DeglHeVe keÀjC³eekeÀjlee ³egjesHeer³e jeä^ebvee l³eeb®³ee [esUîeebmeceesj Dee³eve& ¬eÀe@me efkebÀJee eqJnkeÌìesefj³ee ¬eÀe@me ³eeb®es
Deeefce<e OejeJes ueeieles efkebÀJee mevceeveHeìe®³ee leeefuekeÀe DegIe[eJ³ee ueeieleele lees Deglmeen DeeefCe leer DeskeÀefveÿe, ueeskeÀebveer
DeeHeu³eeefJe<e³eer Òemebieesodieej keÀe{eJes ³ee®eer osKeerue ef#eleer ve yeeUielee let oeKeefJeueerme. lesJne yeeU, let DeeHeueer peerJevee®eer
ÒeLeceeJemLee DegoeÊeHeCes IeeueJeueer Deensme. DeeefCe Deelee legcnerö efÒe³e yeeU DeeefCe uee[ke̳ee Meebles ö Dee³eg<³ee®³ee Deg®®elece
DeeefCe megKece³e efÜleer³eeJemLesle ö JewJeeefnkeÀ Òescee®³ee peerJeveele ö Heo#esHe keÀjerle Deene. efÒe³e yeeU, legP³ee ceeiee&Jej iegueeyeeb®es
Lej j®eues peeJeesle DeeefCe uee[ke̳ee Meebles, legP³ee lee©C³eeuee megJeCee&®ee DeeefCe mJeie&megceveeb®ee yenj ³esJees! ceveg<³ee®³ee
DeOeëHeleveeveblej l³ee®³eeHeeMeer Degjuesu³ee DeskeÀcesJe mJeieea³e meewK³ee®eer ö keÀewìgbefyekeÀ mJeemL³ee®eer ö legce®³ee ie=nÒeJesMeeJej cebieue
¢äer Demees! ceOegveÊeÀceglees<eefme ceOegceled HeeefLe&Jeb jpeë! (ÒeYeele, mee³ebkeÀeU DeeefCe OejCeerceelee legcneuee ceOegce³e Demeesle!)

ceeieu³ee ceeP³ee DeskeÀe He$eele, DesKeeÐee ®elegj yebieeueer Heesjerves legPes ceve ®eesªve vesues Deens cnCetve ceeP³ee keÀeveeJej Deeues
lej l³ee®es ceuee DeeM®e³e& JeeìCeej veener Demes ceer OJeefvele kesÀuesues leguee keÀoeef®ele Dee"Jele Demesue. DeskebÀojerle ceePeer DeìkeÀU
yengleskeÀ Kejer Peeueer! keÀejCe,pejer ÒeebleeÒeebleeleerue efnbot kegÀìbgyeeceO³es Peeuesu³ee efJeJeenmebyebOeeves peeleer®eer DeeefCe HebLee®eer ke=Àef$ece
DeeefCe DeHee³ekeÀejkeÀ yebOeves lees[ueer peeDetve DeeHeu³ee efnbotb®³ee peerJevee®eer ceneveoer [yeke̳eeletve DeeefCe JeeUJebìeletve yeensj
efveIetve efvel³e veJeerve DeeefCe Òeyeue DeMee ÒeJeeneves ve De[lee DeeefCe De[JeC³eeuee ve ceevelee Jeent ueeieueer Deens Demee efoJeme
HeenC³ee®eer ceuee Del³eble DeglkebÀ"e Deens, lejer ³ee efoMesves Heefnuee DeeefCe DeeJeM³ekeÀ DegHe¬eÀce cnCepes JewJeeefnkeÀ mebyebOeeJej
efve³eb$eCe keÀjeJe³ee®ee Òeerleer®ee HetCe& keÀe³e&Òeeble DeeefCe DeefOekeÀej efle®ee efle®³ee mJeeOeerve keÀjCes ne Deens. KejesKej®e ceveg<³ee®³ee
megÒepeepeveveeHes#ee peveeJejs DeeefCe HeeKejs ³eeb®³ee DegÊece efveHepeerkeÀ[s DeeHeCe DeefOekeÀ ue#e HegjefJelees Deenes ³ee eqmLeleerkeÀ[s
keÀevee[esUe keÀªve DeleëHej ®eeueCeej veener! osn, ceve DeeefCe Deelcee ³eeb®³ee mebieesHeveeuee DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee ieesäer
DeskeÀ$e DeeCetve Jee{eruee ueeJeC³ee®³ee Òeerleer®³ee pevceefme× keÀe³e&#es$eeletve efleuee nekeÀuetve osDetve MelekeÀeb®eer MelekesÀ
IeeueJeuesueer!ö lesJne Kegjìuesueer, DeMeÊeÀ, meJe& Jeer³e&- Heew©<e-efveHeìtve efveIeeuesueer Òepee ne l³ee®ee DeJeM³ebYeeJeer HeefjCeece

Deens! MeskeÀ[es keÀejCeebcegUs ner HeefjeqmLeleer DeglHeVe Peeuesueer Deens DeeefCe DeeHeu³eeceO³es Òe®eefuele Demeuesu³ee ueivee®³ee
®eeueerjerleer ³ee leer HeefjeqmLeleer DeglHeVe keÀjCeeN³ee keÀejCeebHewkeÀer DeskeÀ cenÊJee®es keÀejCe Deens. Òesceeuee HeefJe$e keÀjC³eemee"er ö
l³ee®ee ieUe oeyeC³eemee"er veJns ö Oece&Meem$eebveer Heg{s ³eeJes. lesJne Je³e, efMe#eCe, HejmHejeb®eer Ëo³es DeskeÀ$e keÀjCeejs
HejmHejebefJe<e³eer®es DeekeÀ<e&Ce DeeefCe Deeoj ³eebveer kesÀuesues keÀe³e&öDeeefCe meJee¥le efJeMes<e cnCepes DeeHeu³eekeÀ[s p³eeb®ee Dees{e Deens
DeMeebveer l³eeuee efouesueer Devegceleerö³ee meJee¥cegUs DeeHeu³ee kegÀìgbyeeves p³ee ieesäerle Hee"erceeies Demelee keÀecee ve³es Demes ceuee Jeeìle
nesles leer ieesä leguee Òel³e#e meeOelee Deeueer ³eeefJe<e³eer ceuee HeÀej Deevebo Jeeìuee. efkebÀJee Lees[ke̳eele meebieeJe³ee®es cnCepes efÒe³e
YeeDetves DeeHeu³ee cebieue DeeMeerJee&oebveer p³eeuee mebceleer efoueer les ceeP³ee Ëo³eeuee DeeJe[les Demes®e DemeCeej ns meebieeJe³eeuee®e
vekeÀes.

lesJne Deelee [e@keÌìjceneMe³e legcner keÀes"s jeneJe³ee®es "jJeues Deens?ö Heefnues He$e Heesäele ®egkeÀerves ieneU Peeu³eecegUs
keÀeue®e ceuee ns ogmejs He$e efuene³euee meebefieleues. ³ee ®egkeÀercegUs leguee efve<keÀejCe keÀeUpeer keÀjeJeer ueeieueer Demeueer lejer l³eecegUs
ceuee legPes meebÒele®es efveJeememLeue keÀUues. l³eeJeªve meO³ee let cegbyeDeeruee DemeeJeeme Demes efomeles. l³ee jesieì DeeefCe yekeÀeueer
Menjele keÀe let DeeHeues ©iCeeue³e keÀe{Ceej? l³eeHes#ee Jee{les DeeefCe mJeleb$e ye[esosö pesLes efJeÐeemebHeVe me³eepeercenejepe jep³e
keÀjleele lesö DeefOekeÀ meesef³emkeÀj veener keÀe nesCeej? HeCe ns meejs leguee Hemeble He[sue l³eeÒeceeCes "jJe; ceeP³ee cnCeC³eeJeªve
vekeÀes. keÀejCe let Òel³e#e lesLes Deensme DeeefCe keÀe³e ieesäer HeeneJe³eeme Heeefnpesle ns leguee mecepeles. ceer HeÀÊeÀ DeskeÀe®e ieesäer®ee
Deeûen Oejerve. keÀenerner Demeues lejer mJeleë®eer Òeke=Àleer DeeefCe mJeeleb$³eö Jew³eefÊeÀkeÀ mJeeleb$³eö ³eebvee ³eeqlkebÀef®ele PeU ueeielee
keÀecee ve³es. efDelekesÀ keÀjCesö ³eeefJe<e³eer let ceeP³eeJej HetCe& efJeMJeeme "sJeö kesÀJeU ®eeuesue Demes®e veener lej legP³ee DeeefCe
legP³eemeejKeer®e p³eeb®eer eqmLeleer Deens l³eeb®³ee mebyebOeele DeJeM³e Dee®ejCeer³e Deens. meeOejCeHeCes mJele뮳ee efnlemebyebOeekeÀ[s
DeefOekeÀ ue#e osCes ns DeOeëHeeleeuee vesCeejs Deens ns Kejs. HeCe legP³eeefJe<e³eer cnCeMeerue lej let eflekeÀ[s efpelekesÀ ue#e osMeerue
eflelekesÀ DeHegjs Deens. peieele let keÀes"sner Demeueemeö DeeefÖeÀkesÀ®³ee DejC³eele Demeueeme efkebÀJee DecesefjkesÀ®³ee pevemebIeele
Demeueemeö lejer let efceUefJeuesues JewÐekeÀer³e %eeve ns meb®eeje®es Deveg%eeHe$e DeeefCe j#eCee®es meeOeve cnCetve leguee DegHe³eesieer He[sue.
keÀejCe pesLes ce=l³et Deens lesLes JewÐe Deens! Dejs! HeÀej jeieeJeuesuee efomeleesme! ceer ns JewÐeMeem$ee®³ee jepewMJe³ee&Heg{s HetCe& efJeveerle
nesDetveö efkebÀyengvee l³eele Yej ìekeÀC³eemee"erö cnCelees Deens! lesJne p³eeves legPeer DeeefCe leMeer®e, efkebÀyengvee l³eentvener
efJeMes<e, Meebleer®eer Òeke=Àleer efyeIe[sue Demes keÀener keÀª vekeÀesme. Jee®eve Jee{efJeC³eeefJe<e³eer efleuee Òeeslmeenve efoues®e Heeefnpes DeeefCe
efle®eer efme×lee Demesue lej uesKeveekeÀ[sner ue#e ÐeeJe³eeuee meebefieleues Heeefnpes. HeCe le©Ce m$eer®es Heefnues DeeefCe cenÊJee®es keÀle&J³e
DeeHeues Deejesi³e jeKeCes ns Deens. ogmeN³eekeÀefjlee efle®³eepeJeU "sJeuesueer leer "sJe Deensö DeÐeeefHe pevceeuee ve Deeuesu³ee
efHe{îeeb®es les efle®³eeHeg{s Demeuesues $eÝCe Deens! le©Ceerves J³eLe& IeeueJeuesuee Deejesi³ee®ee Òel³eskeÀ DeCet cnCepes Depetve p³eebvee pevce
I³eeJe³ee®ee Deens DeMee Deelc³eeb®³ee MeÊeÀer®eer lesJe{er veeieJeCetkeÀ Deens. `Deleerleeuee YeefJe<³eeMeer pees[Ceejer le©Ce m$eer ner
megJeCe&Me=bKeuee Deens; DeeHeu³ee JebMee®³ee keÀle&=lJee®es les DeefYeJe®eve Deens. lesJne efJeJeeefnle m$eer®eer Heefnueer keÀeUpeer cnCepes
mJele뮳ee Deejesi³eeefJe<e³eer Demeueer Heeefnpes. p³ee®³ee ³eesieeves efle®es Mejerj, ceve DeeefCe Deelcee ³eeb®es meeQo³e& mecejme nesDeerue Demes
Deejesi³e efleves jeKeues Heeefnpes. lesJne DeY³eeme efkebÀJee efJeueeme ³eebHewkeÀer keÀMeevesner efle®³ee DeglmeenMeÊeÀerJej leeCe He[lee keÀecee
ve³es. l³ee Deejesi³eeuee HeefjHetCe&lee ³esDeerue, les meeQo³e& keÀe®esmeejKes efvece&U nesDeerue efDelekesÀ®e ³ee oesvner ieesäeRkeÀ[s ue#e HegjJeues
Heeefnpes.

Deelee Lees[smes mJeleëmebyebOeer efueefnlees; HeCe les Lees[smes keÀe³e efueneJe³ee®es ³ee®es ceePes ceuee®e keÀes[s He[ues Deens. keÀejCe
ceer Hee"efJeuesues ceeie®es He$e let Jee®euesme l³ee JesUer p³ee eqmLeleerle ceer neslees l³ee®e eqmLeleerle ceer Deens. Heeueì ³ee Meyoeuee
ye×eb®³ee keÀesMeeleö efJeMes<eleë l³ee®³ee Heesì&yuesDej DeeJe=Êeerleö mLeeve veener! p³eeves legce®ee Yetieesue Deecetueeûe neueJetve
mees[uee Demes let cnCeleesme, l³ee cene³eg×eves ceuee DeeefCe ceeP³ee Heesì&yuesDejuee Deieoer mHeMe&meg×e kesÀuee veener! DeeHeu³ee
efmebnemeveeJeªve kesÀuesu³ee Jeeef<e&keÀ Yee<eCeele ³ee peieodJ³eeHeer YetkebÀHee®³ee neoN³eeceO³esmeg×e Deecner DeeHeues efnlemebyebOe Deieoer

lemes®³ee lemes jeKeues Deensle Demes meeefYeceeve DeeefCe mekeÀejCe p³ee DeskeÀe®e jeä^euee cnCeeJe³eeuee DeefOekeÀej Deens les jeä^
cnCepes Deece®es ns ³esLeues ef®ecegkeÀues jep³e Deens! Deece®eer Dee³eele DeeefCe efveie&le leMeer®e ®eeuet Deens! Deecner Deece®es efoJes meJe&
je$eYej DegpeUle "sJelees. DeeefCe Deece®es Deeblejjeä^er³e mebyebOe ns Deece®es ef®ecegkeÀues jep³e DeeHeu³ee cenemeeiejer jeef$eieYee&letve Jej
Deeues l³ee JesUsHeemetve Deieoer pemes ®eeueues Deensle lemes®e Deepener Meeblelesves ®eeueues Deensle! DeeefmkeÌJeLemeensyeebvee Deece®eer
Demet³ee JeeìeJeer ³eeuee efkeÀleerlejer keÀejCes Deensle! ³esLeerue veeieefjkeÀebvee meO³ee pece&veerle DeejbYe Peeuee Deens cnCetve meebieleele
l³eeÒeceeCes ceebme DeeefCe yeìeìs ³eeb®³ee leesueuesu³ee ÒeceeCeeJej efoJeme keÀe{eJes ueeiele veenerle; DeeefCe l³ee®es keÀejCener Deieoer
meeOes Deens. Deecner les HeoeLe& keÀOeer DegHe³eesieele DeeCeerle®e veener! ieJele efkebÀJee lemeues®e pes efDelej KeeÐe Deecner Keelees l³eeJej
Deecner Jee{lees! DeeefCe ³ee ceeP³ee keÀejeie=ne®³ee YekeÌkeÀce DeeefCe cenÊJeekeÀeb#eer efYebleeRvee lej ®eerve®³ee Òeefme× keÀesìeuee kesÀJeU
ceeleer®es ef{ieej yeveefJeues Deens! ³ee peieÒeefme× efYebleeruee HejkeÀer³eebvee HeÀej lej Deele IegmeeJe³eeueeö DeeefCe leesner HetCe&
HeefjCeecekeÀejkeÀ veener DemeeöÒeefleyebOe keÀjlee Deeuee! HeCe ³ee efYebleer les lej keÀjleele®eöHejkeÀer³eebvee Deele ³esDet osle veenerle®e;
DeeefCe l³ee®³ee pees[eruee Deeleu³eener Òel³eskeÀeuee Deieoer ve ®egkeÀlee yeensj He[eJe³eeuee ÒeefleyebOe keÀª MekeÀleele!- les Meke̳e
veener! Deieoer cejCee®³ee efMe#esvesner megìkeÀe veener! lesJne Deecner, efJeMJekegÀìgbyee®³ee ceveesjep³ee®eer Òeeflecee efkebÀJee DeeoMe&
cnCetve efvecee&Ce kesÀuesues ef®ecegkeÀues peie®e keÀer keÀe³e Demesö ceeveJeer peieeletve ³eg×euee peCet HetCe& yeefn<ke=Àle kesÀues Deens DeMee
jerleervesö ce=l³etuee meg×e Keeueer ceeve IeeueeJeer ueeiesue efDeleke̳ee Meeblelesves DeeefCe mJemLelesves peielees.- ís, ®etkeÀ Peeueerö
MJeemees®ídJeeme keÀjlees Deenes?

YesìerefJe<e³eer efueneJe³ee®es cnCepes ns ³eg× mebHesHe³e¥le Jeeì HeenCes ®eebieues Demes ceuee Jeeìles. meO³ee Yesìer®eer ceeskeÀUerkeÀ
ÐeeJe³eeuee mejkeÀej pes ceeies Heg{s keÀjles Deens ³eeuee Lees[smes keÀejCe Deens Demes cnCelee ³esDeerue DeeefCe ³eg× mebHeu³eeveblej Yesìer®³ee
mebceleermee"er let pees He$eJ³eJenej keÀjMeerue l³eelener ³esLeerue Òel³eskeÀ yebÐeeuee p³eeÒeceeCes Yesìer®eer ceeskeÀUerkeÀ efceUles®e l³eeÒeceeCes
Hee®e Je<ex Peeueer cnCetve ceuee Yesìer®eer ceeskeÀUerkeÀ efceUeueer Heeefnpes DesJe{s®e keÀejCe efueneJe³ee®es! DeeHeueer Ëo³es Yesìermee"er
DeglkebÀef"le Peeueer Deensle ner ieesä l³eele ³eslee keÀecee ve³es. keÀejCe ceie pejer l³eebveer mebceleer veekeÀejueer lejer l³eele efveoeve DeeHeCe
Hejke̳ee DeeefCe Ëo³enerve ¢äerHeg{s Del³eble HeefJe$e DeeefCe Del³eble efpeJneUîee®eer DeMeer #eles-- efJejne®eer #elesö oerveJeeCeer
DegIe[er keÀªve oeKeefJeueer veenerle DesJe{s lejer DeeHeu³eeuee meeefYeceeve meceeOeeve jenerue. lemes®e Deece®³ee ³esLeerue JeeieCegkeÀerle
peer keÀener megOeejCee nesC³eemee"er leguee He$eJ³eJenej keÀjeJe³ee®ee Demesue lees HejYeejs efouueeruee keÀjerle pee. keÀejCe ceeP³ee
mebyebOeele keÀesCeleener DeeefCe efJeMes<eleë ®eebieueeö Heeueì keÀjCes ns ³esLeu³ee DeefOekeÀeN³eeb®³ee neleele cegUer®e veener. l³eebvee pesJe{s
keÀjlee ³esC³eemeejKes Deens lesJe{s les keÀjleele®e Deensle DeeefCe keÀener keÀjerle vemeleerue lej les Meke̳e lej keÀjeJe³eeme ceer ³esLes
meebiesve®e. ³ee keÀejeJeemeeves ceuee veceJeCes Meke̳e veener ne efJeMJeeme Demeuee lejer legce®³eeHewkeÀer keÀener ceb[UeRvee ceuee ns keÀä
YeesieeJes ueeieleele DeeefCe keÀmeuesnerö meeceeefpekeÀ, jepekeÀer³e efveoeve Jee*dceef³ekeÀ meg×e keÀe³e& keÀjeJe³eeme ceeskeÀUerkeÀ veener
³eeefJe<e³eer HeÀej JeeDeerì Jeeìles ns ceuee "eDetkeÀ Deens. HeCe yeeU, ns yeIe, keÀä meesmeCes ns osKeerue keÀe³e& veener keÀe? ef¸emleer
Oecee&mee"er DeefOekeÀ keÀe³e& keÀesCeer kesÀues? p³eebveer nt ve keÀjlee DeeefCe keÀesCeeme keÀUt ve oslee keÀä meesmeues l³eebveer, keÀe p³eebveer
Òe®eejkeÀe³e& kesÀues l³eebveer? oesIeebveerner les kesÀues; HeCe ceer lejer mecepelees keÀer melkeÀe³ee&mee"er pes yeensj Òe³elve keÀjleele les Heg<keÀU
keÀe³e& keÀjleele; HeCe l³eemee"er keÀejeie=neceO³es efKeleHele Demeleele les l³eeb®³eentvener DeefOekeÀ keÀe³e& keÀjleele! cegUele keÀe³e Kejs
Demeues lej lees®e Deelce³e%e Deens DeeefCe Keje Deelce³e%e cnCepes®e keÀe³e& Deens! ngleelc³eebveer meesmeuesu³ee efJeHeÊeer ner®e
ÒesjkeÀMeÊeÀer Deens! les pevelesuee neueefJeles, ìes®eles DeeefCe Heg{s {keÀueles. pevelesHewkeÀer DegÊeceesÊece Heg©<e pesJne keÌuesMe menve
keÀjleele lesJne®e efDelejebvee keÀece keÀjlee ³esles! oesIesnerökeÌuesMe meesmeCeejs DeeefCe keÀece keÀjCeejsöLeesj Deensle, oesIesner DeJeM³e
Deensle; DeeefCe oesIesner pej DeJeM³e Deensle lej ceie ³ee peeieer vesceCetkeÀ ve neslee DeeHeueer l³ee peeieer vesceCetkeÀ Peeueer lej l³eele
Keso keÀmeuee! ceeP³ee Jeeìsuee ns keÀece Deeues ³eeefJe<e³eer ceuee Oev³elee Jeeìles! lesJne yeeU, efDelej Òel³eskeÀpeCe DeeHeueer efoJeueer

ueeJetve IesDetve ceveg<³ee®³ee Òeieleer®³ee ceeiee&Jej ÒekeÀeMe Hee[erle Demelee ceer cee$e DebOesjele yemeuees Deens DeeefCe vegmeleer Òeleer#ee
keÀjlees Deens ³eeefJe<e³eer JeeDeerì Jeeìtve IesDet vekeÀesme.

leguee l³ee DeesUer Dee"Jele veenerle keÀe? ``leer ceefn<eer®³ee JewYeJeeves yemeueer Deensö efle®³ee Dee%ee HeeUC³eele menñeeJeOeer
peve ie{tve iesues Deensleö pes DegYes Deensle DeeefCe Òeleer#ee keÀjerle Deensle lesner efle®eer mesJee®e keÀjerle Deensle!''

DeeefCe pes kesÀJeU Òeleer#ee®e keÀjerle veenerle lej keÌuesMe meesmetvener lee" DegYes Deensle l³eeb®es keÀe³e& efkeÀleer cees"s Deens!
cetefle&keÀejeb®eer ³eesi³elee cees"er®e Deens; keÀejCe lees oie[eJej oie[ j®elees, les keÀesjlees, l³eebvee mJeªHe oslees. HeCe lees osJecebefojeuee
ueeieuesuee ®egvee!ö lees keÀä meesMeerle Demelees! p³ee®³eeletve jÊeÀ Jeenle Demeles Demes Deelceyeefueoeve l³ee®es Demeles!

DeeefCe KejesKej®e yeeU, #eCee#eCeeuee ceuee efkeÀleer meewK³e Jeeìles ³ee®³eeJej legPee efJeMJeeme osKeerue yemeeJe³ee®ee veener!
ÒemeVeles®³ee veJeuee®³ee Jee³eguenjer YeesJeleer efDelemleleë meb®eej keÀjleele DeeefCe ³esLes DeJeM³e ÒeeHle nesCeeN³ee MeejerefjkeÀ keÌuesMeebvee
DeeefCe ogye&uelesuee DeeHeu³ee ce=ot mHeMee&ves, meceeefOemLe Deelc³ee®³ee efvejblej veJeerve DeeefCe melele HegÀueCeeN³ee Deeveboe®ee DevegYeJe
efceUJetve osleele. efJeÐeeue³eeceOeu³ee l³ee keÀeUele Jeeef<e&keÀ Hejer#es®³ee ÒeMveHeef$ekeÀe meceeOeevekeÀejkeÀ jerleerves mees[Jetve DevegketÀue
efveCe&³ee®³ee Deeveboe®³ee Jeelex®eer MeebleHeCes Jeeì Heenle yemeC³eemee"er ceer Iejer ³esle Demes l³ee JesUer ceer p³ee megKeele Demes, Deieoer
l³ee®e megKeele, ceer Deeleener Deens. ner meJee¥le cees"er Hejer#ee, ner keÀmeesìer,ö DeeHeu³ee ceele=Yetceer®es oem³eefJecees®eve keÀjeJe³ee®es.ö
DeeefCe l³eelener ceeP³eeHegjles ceer efDeleke̳ee meceeOeevekeÀejkeÀ jerleerves keÀece kesÀuesues! lesJne Deelee ceer ³esLes ceeP³ee Iejer Deeuees Deens
DeeefCe efJeMJemlelesves l³ee cenÜelex®eer Jeeì Heenlees Deens!ö ceuee efkeÀleer efveOeexj PeesHe ueeielesö Je=Êeer keÀMee ceOegce³e nesleele?
keÀejCe pesJne efoJeme neslee DeeefCe efle®³ee jCe#es$eeJej ceePeer DeeJeM³ekeÀlee nesleer l³ee JesUsuee ceer efDelekesÀ KeHetve keÀece kesÀues keÀer
ner je$e ³eslee#eCeer efveêe oJeefyebotÒeceeCes ceeP³ee HeeHeC³eebJej nUt®e Deglejueer! ceOetve ceOetve keÀener #eCe Demesner ³esleele efJekeÀì
mJeHvesö ÒekeÀeMe HeenC³ee®eer DeeefCe mJeleë ®ecekeÀC³ee®eer newmeö ner $eemeJeleele! HeCe l³eebvee keÀ"esj leke&ÀOeejs®ee mHeMe& neslee®e
leer mJeHves efJeªve peeleeleö Heej Deg[tve peeleeleö DeeefCe DeelcemJeªHe ÒekeÀì nesDetve Hegveë DeskeÀoe Meebleer®es meece´ep³e Hemejles.
Demeu³ee DesKeeÐee PeesHesletve pesJne ceer ceeP³ee keÀes"[erle peeiee neslees DeeefCe ceeP³ee De©bo, iepe ueeJeuesu³ee DeeefCe Gb®eeJej
Demeuesu³ee efKe[keÀer®³ee yeensj®e HegefueveeJej meeiejuenjer DeeoUleevee keÀeveeJej ³esleele, lesJne ceuee keÀeefueoemee®³ee l³ee DeesUer
Dee"Jeleeleö ``ÒeemeeoJeelee³eve¢M³eJeeref®eë~ ÒeyeesOe³el³eCe&Je DesJe megHleced'' DeeefCe jIet®³ee®e ef"keÀeCeer mJeleëuee keÀuHetve ceer
nmelees, KesUlees, efJeveeso keÀjleesö DeeefCe nsner meejs mJeleëMeer®e! efJeÞeebleer®³eeö peer keÀe³eexlkeÀìles®es®e ªHeeblej Deens DeMee
efJeÞeebleer®³eeö peeefCeJesves ns efJe®eej DeglHeVe nesleele. DeeefCe ceie les DeeHeu³eeHejer keÀejeie=neleerue cetefle&ceble efveo&³elesHeemetve ceveeuee
otj YegueJetve vesleele DeeefCe leer efJeÞeebleer®eer peeCeerJe ¢{lej keÀjleele. lesJne ns Deieoer mel³e Deens keÀer DeskebÀojerle ceer DeeefCe leer.
yeeyee, Deecner, megKeele Deenesle; meceeefnle Deenesle; DeeefCe ³ee efMeJ³eeMeeHeeb®³ee, peUHeÀUeìeb®³ee DeeefCe efveÿgjles®³ee, vesnceer
Deg[CeeN³ee PekeÀcekeÀer®³ee DeeefCe vesnceer yeebOeCeeN³ee efMemleer®³ee JeeleeJejCeeleö pesLes ìekeÀeJes ueeieCeejs Òel³eskeÀ HeeDetue let
oemeeb®³ee peeleerHewkeÀer Deensme DeMeer ceveeuee peeCeerJe keÀªve osle Demeles l³ee JeeleeJejCeeleö DeeJeM³ekeÀ Deens leesHe³e¥le
peieeJe³eeueener efme× Deenes!

legP³ee ueivee®ee Je=Êeevle [esUîeebHeg{s ef®e$e DegYes keÀjeJes DeMee keÀewMeu³eeves efueefnuee neslee. ³ee uesKekeÀebefJe<e³eer
meebieeJe³ee®es cnCepes l³eeb®eer vewmeefie&keÀ MeÊeÀer HeÀej Òe®eb[ Deens. HeCe mJele뮳ee meeceL³ee&Jejerue DeefJeMJeeme ne l³eeb®³eele cees"e
oes<e Deens. ceuee Jeeìles l³eebveer Heefnu³eeves ueeskeÀebvee DeeJe[CeeN³ee mHegÀì ieesäer efkebÀJee ueneve keÀeobyeN³ee efueneJe³ee®ee Òe³elve
keÀjeJee DeeefCe DesKeeÐee ceeefmekeÀeletve l³ee Òeefme× keÀjeJ³ee cnCepes ceie l³eeb®³eele DeelceefJeMJeeme DeglHeVe nesDeerue. DegoenjCe
cnCetve peeefleYesoe®ee®e ÒeMve I³ee. ³ee oes<eecegUs DeeHeues keÀmes vegkeÀmeeve nesles Deens, meJe& ceveg<³epeele p³ee O³es³eekeÀ[s ®eeueueer
Deens l³ee O³es³eeHeemetve lees DeeHeu³eeuee keÀmee otj veslees Deens, ³ee®es ef®e$e met®ekeÀ ieesäeRveer l³eebveer jsKeeìeJes. ceie cees"cees"eueer
HegmlekesÀ efueneJe³ee®ee Òe³elve keÀjeJee. DeMee jerleerves iesues Heeefnpes. l³eebvee DeeefCe ³ecejepemenesojebvee DeeefCe efDelej meJee¥vee ceer
Del³eble Òesceeves l³eeb®es mcejCe kesÀues Deens cnCetve meebie. ceePes yeeueHeCee®es meJebie[er, efJeÐeeue³eeleues meneO³ee³eer DeeefCe
keÀe³e&#es$eeleues menkeÀejer p³eebvee ceer ceePes cnìues DeeefCe p³eeb®³eeMeer ceer Je®eveye× Peeueesö les meJe& ceeP³ee mce=efleHeìeJej efvel³e
veJ³ee Òesceeves DeeefCe Deeojeves jsKeeìuesues Deensle. efÒe³e $eÝ<eer®es efveJeememLeeve mecepeues; Jee®etve Deevebo Peeuee. lees DeÐeeefHe

jepemesJesle®e Deens keÀe? l³ee®e keÀeceeJej? DeeefCe Deece®ee veJeerve efce$e? l³ee®eer ceuee efkeÀleer Dee"JeCe ³esles! keÀejCe ³ee
Demeu³ee HeefjeqmLeleerle meg×e, DeeefCe lees mJeleë l³ee®e efoJ³eeletve peele Demelee, l³ee®es ceeP³eeJej efDelekesÀ ue#e DeeefCe Òesce Demes!
DeeefCe lees yegef×ceeve DeeefCe DegÐeesieer lejer efkeÀleer Deens! legP³ee ueivee®³ee Je=Êeevleele DeO³eeHekeÀcenejepeeb®es veeJe keÀes"s
Dee{Uues veener? l³eeuee ceePes cebieue DeeMeerJee&o os DeeefCe cenveer³e keÀeceeyeeDeeRvee ceePes ÒeCeece meebie. ³ee ³eg×ecegUs l³eebvee HeÀej
$eeme Peeuee Demesue! l³eebvee ceePes Meg× DeeefCe DeglkeÀì Òesce DeHe&Ce keÀj DeeefCe l³eebvee meebie keÀer He@jermeceO³es l³eeb®³eekeÀ[s
Demeleevee p³eeb®eer ceePeer Yesì Peeueer l³ee meJee¥efJe<e³eer, efJeMes<eleë mebv³eemeeryegJeebefJe<e³eer, ceePeer mce=leer De{U Deens. let
Hee"efJeuesu³ee íe³eeef®e$eebveer Deecneuee melele Yesìer®es megKe DevegYeJee³euee efceUles. l³eele ceePeer ³esmetJeefnveer DesKeeÐee
osJelesÒeceeCes, Deieoer Meeble DeeefCe melele keÀä meesMeerle Demeuesueer HeCe meÊJeeHeemetve ve {Uuesueer, DeMeer efomeles. leer pesJne ceuee
cegbyeDeeruee keÀejeie=nele Yesìe³euee Deeueer nesleer lesJne lesLeu³ee DeskeÀe DeefOekeÀeN³eeves Deieoer Demes efle®es JeCe&ve kesÀues nesles. efleuee
DeeefCe ceeP³ee leeDeeruee DeeefCe Meeblesuee ceePes iee{ Òesce efveJesefole keÀj. ceuee l³ee meJee¥®ee DeefYeceeve Jeeìlees. Heg{®³ee HeeUeruee
ceeP³ee efÒe³e ³ecegves®³ee He$ee®es Yee<eeblej keÀªve Hee"JeeJe³eeuee efJemeª vekeÀesme. Leesj Heesjö oerve Heesj! efle®eer cetkeÀ HeCe DeglkeÀì
O³es³eefveÿe Heeefnueer cnCepes efle®eer keÀerJe ³esles DeeefCe Oev³eleener Jeeìles. efle®³ee Jeef[ueeb®eer mebceleer vemesue lej efleuee cegbyeDeeruee
³esC³eeyeÎue Deeûen keÀª vekeÀesme. l³eeb®³ee®e efDe®ísuee DeeefCe Òesceeuee ceeve efouee Heeefnpes. efle®es meJe& YeeDet keÀmes keÀe³e
Deensle? ceeP³ee DeeDeeruee-ceeJeMeeRvee ceePes Del³eble vece´ ÒeCeece.

HetCe& ÒesceebefkeÀle,

legPee®e-leel³ee.

He$e Hee®eJes

~~ ß ~~
~~ Þeer jece ~~

DeskeÀuekeÀeW[er, Heesì&yuesDej
efoveebkeÀ 5-8-1917

efHe´³elece yeeU,
ceeP³ee iesu³ee me. 1916 ®³ee peguewceO³es HeeþefJeuesu³ee He$ee®es legPes DegÊej Jee®etve DeefleMe³e Deevebo Peeuee. legPes

DeeefCeDeeHeu³ee meJe& efDelej ceb[Uer®es veerì ®eeueues Deens, legcner kegÀMeue DeeefCe Deeveboele Deene, ns Heentve Deecneuee Del³eble
ke=Àle%elee Jeeìueer. DeeCeKeer DeskeÀ Deeveboeb®es ö DeeefCe lesner DeskeÀefve<þ DeeefCe Hes´ceU keÀewìgbefyekeÀ peerJeveele®e kesÀJeU He´eHle
nesCeeN³ee keÀesceue DeeefCe Meg× Deeveboe®es Je<e& osJeeves leguee efoues ner l³ee®eer kesÀJe{er ke=ÀHee! ns Heene yeeU, DeeHeu³ee efHe{eruee
DeMee keÀeUele DeeefCe osMeele pevce IeeueJeeJe³ee®es owJeer Deeues Deens keÀer p³ee JesUer He´l³eskeÀ DegoeÊe DeeefCe He´eceeefCekeÀ
Deble:keÀejCeeuee og:Ke, Degmeemes DeeefCe efJejn ³eebveer Yejuesuee ceeie&®e HelkeÀjCes DeJeM³e Peeues Deens! keÀejCe lees®e keÀle&J³ee®ee
ceeie& Deens. l³eecegUs owJee®es keÀCeKej DeeefCe efve<þgj le[eKes p³eeuee vesnceer®es Peeues Deensle DeefeCe cnCetve pes keÀþesj yeveues Deens
DeMee ceveeuee DeeHeÊeer DeeefCe efvejeMee cnCepes efvemeie&efve³eceeHe´ceeCes-efveoeve DeeHeu³ee mebyebOeeleerue lejer efvemeiee&®³ee efve³eceeHe´ceeCes
ö Jeeìleele. lesJne, p³ee JesUer DesKeeoer Deeveboe®eer iees<ì Ie[les l³ee JesUer cevee®es ue#e ³ee JesUsuee owJe efkeÀleer ®eebieues Deens ns
HeenC³eeHes#ee ns megowJe efkeÀleer Lees[e JesU efìkeÀCeej Deens efDekeÀ[s®e peeles. ceeP³ee ¢<ìerves Deevebo cnCepes DeÞetb®es mJeªHeeblej!
Demees. DeskebÀojerle efoJeme Heeueìues Deensle, DeefeCe Heeueìu³ee YeefJe<³ekeÀeUecegUs efce$ener Hejle pecet ueeieues Deensle! cegbyeDeer
ne³ekeÀesìe&®³ee DeefOe³egkeÌleeb®³ee keÀþ[îeeletve pesJne ceer legP³eeHeemetve Deueie Peeuees DeeefCe legP³eeJej MesJeì®eer ¢<ìer ìekeÀueer ö
keÀejCe l³ee JesUer DeeHeu³eeuee nmleeboesueve meg×e keÀª efoues veener. ìesHeer neueefJeueer DeeefCe otj Peeuees, l³ee JesUer yeeU, l³ee
meJe& keÀjÀCe osKeeJ³ee®eer yees®e, DeskeÀe YeeJevesle nesleer! ceer efkebÀJee efHe´³e yeeyee, Deecneuee oesIeebveener Deece®³ee mJeeOeerve kesÀuesu³ee
Del³eble peJeU®³ee DeeefCe Del³eble efpeJeueie DeMee þsJeer®³ee legP³ee ö mebyebOeele keÀener J³eJemLee keÀjlee ³esle veener! Je³e ueneve,
Demene³eleeHetCe& ceesþîee DeeefCe ceveg<³eeuee meyebOe Dee³eg<³eele YeesieeJes ueeieCeej veener efDelekesÀ og:Ke DeeOeer®e menve kesÀuesues,
Demee let ö ceePee YeeDet ö leguee keÀesCeer meene³³e keÀjeJe³eeuee veener, efkeÀleerpeCe Me$eglJe ö DegieJee³euee ìHeuesues DeeefCe DeskeÀ
meceLe& mejkeÀej mebMe³ee®³ee ¢<ìerves Heenle Demeuesues, DeMee efmLeleerle Yej mecegêeJej efvejeOeej mees[uee iesueeme! ie=neiveer keÀe³ece®ee
efJePeJeuee iesuee, ie=nosJelee efívveefJeef®ívve kesÀu³ee iesu³ee Demes mHe<ì efomet ueeieues! DeeefCe ³ee meJe& iees<ìeRvee pejer DeeHeu³eeuee
mel³eeHeemetve efJe®eefuele keÀjlee Deeues veener efkebÀJee Demel³ee®ee He#e DeeHeCe mJeerkeÀejuee veener lejer, p³ee JesUer ceer leer.JeefnveeRvee
`pees JebMeyeeie DegodOJemle Peeuee! mebleleHeg<He leesef®e DeskeÀ!' Demes efueefnues l³ee JesUer, Ëo³ee®³ee IeeJeeletve jkeÌle Jeenle nesles!
DeeMes®eer meoeHegÀueer osKeerue JeeUtve keÀesUHeueer nesleer! ef®e. Jemeblee®eer DeskeÀekeÀer keÀefuekeÀe Deleerlee®³ee Degoeme mce=leerHe´ceeCes,
jeefnuesueer efomele nesleer! HeCe Deelee Jemeblee®³ee keÀesþs keÀesþs nesCeeN³ee mvesneê& mHeMee&cegUs Hegve: peerJevejme Jeent ueeieuee Deens
DeeefCe JesueeRvee veJeerve keÀȳee HegÀìt ueeieu³ee Deensle. ef®e.Jemeblee®³ee pees[eruee Deelee DeeCeKeer DeeHeu³eeuee jbpeve efceUeuee
Deens DeeefCe HejcesMJeje®³ee ke=ÀHesves ³ee veJepeerJevee®ee DeeCeKeer DeskeÀ veJee otle DeeHeu³eeuee ueeOeeJe³ee®ee Deens. Iejele He´erleer®ee
oerHe menem³e peUt ueeieuee Deens DeeefCe l³ee®³ee HejeJeefle&le Peeuesu³ee megKemHeMe& DeeefCe keÀesceue efkeÀjCeebveer ceeP³ee ³ee
keÀesþ[erleerue efveefye[ DebOeej DegpeUt ueeieuee Deens. jbpevee®es veJeerve veeJe DewketÀve meJe& keÀ<ì menve kesÀuesu³ee DeeefCe Hes´ceeves
DeesLebyeuesu³ee l³ee DeeDeer®es öl³ee®³ee Deepeer®es ö leer. ceeJeMeer®es, mcejCe nesles. efleuee efkeÀleer Deevebo Peeuee Demesue! l³ee efHe´³e
yeeuekeÀeuee ceePes Hes´ce DeHe&Ce keÀj. keÀoeef®ele l³eeuee HeeneJe³ee®ee ceuee keÀOeer®e ³eesie ³eeJe³ee®ee veener! l³eeuee ceePes Hes´ce DeHe&Ce
keÀj; DeeefCe les l³eeuee keÀUles keÀe ns ceuee keÀUJe. let ef®e.MeebleeefJe<e³eer keÀener®e keÀmes efueefnues veenerme? ns legPes keÀece let leer.
JeefnveeRJej meesHeJeuesme ner Deieoer efnbot He×leer Peeueer! legP³ee Heg{®³ee He$eele legP³ee cegueermebyebOeeves DeeefCe efDelejner meeN³ee iees<ìer

let mJele: efuener. ³ee efJeve³eeefMele³eecegUs®e efnbot yeeuekeÀebvee meeOeejCeHeCes DeeHeu³ee ceeleeefHelejeb®³ee ¢<ìer®ee HetCe& He´keÀeMe ve
efceUtve íe³esle Jee{eJes ueeieles. lemes Deieoer DegHe³eesieer veener. ne DeeHeu³eeHeeMeer þsJeuesuee efJeMes<e DeeefCe HeefJe$e efveOeer Deens
DeMee ¢<ìerves let efDekeÀ[s yeefIeleues Heeefnpesme. efHe´³e JeefnveeRvee Huesie Peeu³ee®es DewketÀve JeeDeerì Jeeìues. ceuee Jeeìle nesles ner
mee[smeeleer DeeHeu³ee efHe´³e osMeeuee Deelee efvel³ee®eer mees[tve iesueer. HeCe l³ee®ee keÀnj lemee®e ®eeueuesuee efomelees Deens. l³eeuee
HeÀej peHele pee. HetJeea®³eeHes#ee l³ee®eer leerJe´lee keÀener keÀceer Peeueer Deens keÀer DeÐeeefHe JewÐeMeeðeeme l³ee®³eeJej efJeMJemeveer³e Demes
keÀener®e Deew<eOe meeHe[ues veener? Iejer cegbyeDeeruee Huesie ³eslee®e let DeeHeues ieeJe mees[erle pee. l³ee®eer efJeke´ÀeU veKes DeeHeu³eeuee
yeesLeìtve ìekeÀlee ³esle veenerle ns efveefM®ele Demeues lej l³ee®³ee ceejeletve megìC³eekeÀjlee efkeÀleerner J³e³e He[uee lejer lees DeefOekeÀ
veener! ceuee ceeieerue HegmlekeÀeb®eer yebieer 1916 ®³ee peevesJeejerle efceUeueer Je leer.yeeyeebvee leer 1916 ®³ee cee®e&ceO³es efceUeueer;
l³eeveblej ³ee iesu³ee 18 ceefnv³eeble Deecnebuee DeeCeKeer oesve yebi³ee efceUeJe³eeuee Heeefnpes nesl³ee; HeCe DeskeÀmeg×e efceUeueer veener.
lesJne Deecnebuee legP³ee megjef#elelesefJe<e³eer Del³eble keÀeUpeer Jeeìt ueeieueer. ceuee leguee leej keÀjC³ee®eer He³e&Jes#ekeÀeb®eer Deveg%ee
ceeieeJeer ueeieueer DeefeCe ceesþîee ke=ÀHesves l³eebveer leer efoueerner. HeCe lemee He´mebie®e ³esDet ve osC³ee®eer DeeHeCe Del³eble keÀeUpeer
yeeUieueer Heeefnpes Demes ceuee Jeeìles. Deieoer efcel³ee þjefJelee veener Deeu³ee lejer efve³eefcele ceefnv³eele ve ®egkeÀlee yebi³ee Je He$es
HeeþefJeCes ne DegÊece ceeie&!

ns Peeues DeeHeu³ee mebyebOee®es. HeCe ³ee iees<ìeruee mejkeÀej efkebÀJee [ekeÀIej ne ogmeje He#e Deens. DeeefCe l³eeb®³ee uenjerHe´ceeCes
nesDet osC³eeJee®etve DeeHeu³eeuee iel³eblej veener. legP³ee ceeie®³ee He$eele DeskeÀ yebieer Hees<ìele ieneU Peeu³ee®es let efueefnues neslesme
DeeefCe iesu³ee Je<eea ceePes He$ener Demes®e ie[He Peeues! ³ee®ee DeLe& keÀe³e! npeejes yebi³ee DeeefCe He$es ³esLes efvel³e megjef#ele ³esDetve
Heesnes®eleele. kesÀJeU DeeHeu³ee®e yebi³ee DeeefCe He$es DeMee ®ecelkeÀeefjkeÀ jerleerves De¢M³e nesleele! ns keÀe³e [ekeÀ efJeYeeiee®es keÀece
Deens! lemes Demesue lej l³eeb®³ee ceeies ueeietve yebieer keÀMeer ieneU Peeueer ³ee®es l³eeb®³eekeÀ[tve mHe<ì DegÊej efceUsHe³e¥le Deieoer mJemLe
yemet vekeÀesme. let leer veeWoueer DemeMeerue®e. Demes Peeues cnCepes ceeP³ee yebi³eeb®ee DeeefCe He$eeb®ee ne pees IeesìeUe neslees Deens
³ee®³ee cegUeMeer keÀener Üs<eyeg×er efkebÀJee ogue&#e Deens keÀe³e DeeefCe Demeu³eeme les keÀesCee®es Deens ³ee®es mHe<ìerkeÀjCe nesDeerue. ns
Peeues [ekeÀefJeYeeieemebyebOeerö HeCe l³ee®³eeMeer [ekeÀefJeYeeiee®ee mebyebOe vemeuee lej ceie mejkeÀej®ee Demeuee Heeefnpes. lemes Demeues
lej ceie DeeUer efceUer ö cetie efieUtve ieHHe iemeCes ö DesJe{s®e keÀece. p³eeb®³ee ³eesieeves peerefJele Jeebíveer³e nesles DeMee efkeÀleerlejer
iees<ìeRJee®etve efoJeme keÀe{eJe³eeuee ceer efMekeÀuees Deens. lesJne ³ee Jeeef<e&keÀ yebi³eebJee®etve ceuee jenlee ³esDeerue DeeefCe ceer lemee
jenervener. HeCe cegêCeeue³eeHeemetve efJeke´Àer®³ee ogkeÀeveele Hees®esHe³e¥le Heb®eJeerme efvejer#ekeÀeb®³ee ¢<ìerKeeuetve p³eebvee peeJes ueeieles
DeeefCe Del³eble meceLe& DeMee met#ceoMe&keÀ ³eb$eeletve p³eeb®³ee Heeveeb®³ee meebiee[îee®es MejerjmegOoe Deieoer MeesOetve Peeues Deens leer
efvepeeaJe HegmlekesÀ peer Deieoer efvejÀHeêJeer þjueer Deensle DeMeer HegmlekesÀ ö lejer, p³ee®eer l³eeuee Hejle keÀjCes v³ee³³e Deens Demes
keÀesCee®³eener ceveele Deeu³eeJee®etve jenle veener!

veeefMekeÀ®eer He´ebeflekeÀ Heefj<eo KejesKej®e ³eMemJeer jerleerves Heej He[ueer. Heefjl³ekeÌle DeeefCe efJemce=le DeMee Deecneuee meg×e
jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee cegkeÌleles®ee þjeJe Jee®etve Deevebo Peeuee. pes DeÐeeefHe Deece®eer mce=leer jeKeeJe³ee®es Oew³e& oeKeefJeleele l³eeb®es
Deecner ke=Àle%eleeHetJe&keÀ DeeYeejer Deenesle. Deelee Hegve: DeskeÀer Peeu³eeveblejner je<ì^er³e meYesuee Demes keÀener keÀjeJe³ee®eer ueepe
JeeìeJeer ³ee®es DeeM®e³e& Jeeìles. l³ee cenemeYes®es Heg{ejer HeÀej ceesþs! DeeHeu³ee YeejeKeeueer®e ®etj nesDetve iesues DemeeJesle! efkebÀJee
keÀoeef®ele l³eebvee DeeHeCe HeÀej meesJeUs Deenesle ö yeesDejeb®³ee yeb[eleerue ueneveceesþîee meJe& Heg{eN³eebvee mejmekeÀì cegkeÌle
keÀjCeeN³ee mesveeO³e#e yeesLeeb®³ee He´Oeeveceb[UeHes#ee efkebÀJee ³eMemJeer nesDeerHe³e¥le DewefjMe jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee cegkeÌleles®eer ®eUJeU
p³eebveer #eCeYej Leebyet efoueer veener l³ee js[ceb[ meensyeeb®³ee je<ì^er³e He#eeHes#ee DeeHeCe DeefOekeÀ efMe<ì, jepekeÀejCeHeìt DeefeCe
osMeYekeÌle Deenesle Demes l³eebvee Jeeìle DemeeJes! efce.yeesvejue uee@ ³eebveer ceuueerveeLeer kesÀu³eeHe´ceeCes DegYeejuesu³ee yeb[ele
meecegoeef³ekeÀ Yeeie IesC³ee®es les DegoenjCe Deens Demes keÀejCe meebietve eflekeÀ[s ogue&#e keÀjlee ³esle veener. keÀejCe DeskeÀ lej efnboer

jepekeÀer³e yebÐeebceO³esmeg×e He´®eb[ yengmebK³ee meecegoeef³ekeÀ Yeeie IesC³eemeeþer efMe#ee Peeuesu³eeb®eer Deens. DeeefCe ogmejs efce.
DeeefmkeÌJeLemeensyeebveer efðe³eeb®³ee celeoevee®³ee DeefOekeÀeje®eer ®eUJeU keÀjCeeN³ee yee³eebvee He´l³eskeÀ He´keÀjCeele J³eefkeÌleMe:
DeHejeOeemeeþer efMe#ee Peeu³ee®es mHe<ì Demeleeveener ³ee®³ee Heg<keÀU HetJeea®e cegkeÌle keÀªve mees[tve efoues Deens. HeCe je<ì^er³e meYee
keÀenerner keÀjes. ³eg× Leebyelee®e jepekeÀer³e yeboerJeeveeb®³ee cegkeÌlelesmeeþer meeJe&peefvekeÀ Depe& HeeþJeC³ee®ee He´³elve keÀjlee Deeuee lej
Hene. ³ee kesÀJeU Depee&cegUs DeeefCe þjeJeecegUs DeMeer cegkeÌlelee kesÀueer peele veener ns Kejs Deens. HeCe cegkeÌlelee JneJe³ee®ee pej
keÀOeer ³eesie Deeuee lej l³ee®³eecegUs leer nefJeMeer Jeeìles. keÀejCe efveoeve ceuee lejer, p³eeb®es DeeHeu³ee ceele=YetceerJej Hes´ce nesles, Deens
DeeefCe Heg{sner veenermes nesCes keÀOeer Meke̳e veener ö lemes®e pes, l³eeb®ee ceeie& ³eesi³e Demees efkebÀJee ®egkeÀer®ee Demees, ceele=Yetceermeeþer
Pegbpeleevee He[ues l³eeb®es mcejCe keÀjeJe³ee®esner p³eebvee Oew³e& nesle veener ö ekf ebÀJee efDe®íe nesle veener Demesner Demesue- DeMee
ueeskeÀebceO³es Hejle peeJe³ee®eer ueepe Jeeìsue. Hene, lemee Depe& keÀjlee Deeuee lej DeJeM³e Hene. þjeJeeHes#ee efkebÀJee meYeebHes#ee l³ee®es
cenÊJe HeÀej Deens.

DeskeÀoe HeU oesve HeUs Yesìer®ee ³eesie Deeuee Demelee ceer DeeHeu³ee efHe´³e yeeyeebvee cnìues, Meeðeele efHele=$eÝCe, osJe$eÝCe
DeeefCe $eÝef<e$eÝCe DeMeer leerve $eÝCes meebefieleueer Deensle. l³eeb®³eemeejKes®e ceveg<³eeJej ®eewLes Heg$e$eÝCener Demeles. legPes He$e
Deeu³eeJej ³ee $eÝCeeletve ceer HetCe&HeCe& cegkeÌle Peeuees Demes ceuee Jeeìues. keÀejCe Deelee let HetCe&HeCes Oe=leefJeÐe DeeefCe keÀe³e&#ece Peeuee
Deensme. Heg{s keÀenerner nesJees; Deeveboe®eer oesve Je<ex o³eeUt HejcesMJejeves legP³ee DeeefCe legP³ee Üejs Deece®³ee Heojele ìekeÀueer
Deensle; ef®ejbleve He´keÀeefMele jenerue Demee efoJeme keÀOeer®e ³esCes Meke̳e veener. ³ee ueeskeÀeleues peerJeve cnCepes ef$eoue Heg<HeeHe´ceeCes
Deens. DeskeÀe HeekeÀUerJej megKee®ee jbie ®e{uee Deens, ogmejerJej og:Kee®ee ®e{Jeuee Deens, DeeefCe eflemejerJej keÀesCelee®e jbie
veener, efkebÀJee ³ee oesvner jbieeb®es efceÞeCe Deens. Deepe megKee®³ee lej DegÐee og:Kee®³ee HeekeÀUeruee keÀer[ ueeieuesueer Demeles DeeefCe
ns Demes iee[s DeskeÀmeejKes ®eeueuesues Demeles. keÀesCelesner He$e, peerJeve®eefj$e, efkebÀyengvee keÀesCeleener efDeefleneme cnCepes Lees[îee
efkebÀJee DeefOekeÀ He´ceeCeele efDelekesÀ pevce DeeefCe ce=l³et, efDelekeÀer ueives DeeefCe efDelekeÀer DeMeew®es, efDelekeÀe jbie DeeefCe efDelekeÀer
íe³ee ³eeb®es ieefCele kesÀuesues DeskeÀ keÀes<ìkeÀ Deens. lesJne ceO³eblejer #eCeYej efJemeeJee efceUeuee, Deeveboe®ee efkeÀjCe ®egketÀve He´eHle
Peeuee, Jemeble Jee³et®eer DeesPejleer PegUtkeÀ ueeieueer lej ueeieueer®e DeeHeCe efMeefMej keÀeueeleues keÀ<ì efJemeªve peelee keÀecee ve³es.
Jemeblee®eer ceefoje DeeHeu³ee Hesu³eele vee®eles Deens lees®e efle®es J³emeve DeeHeu³eeuee ueeielee keÀecee ve³es. efkebÀJee DeeHeCe efle®³eeJej
DeJeuebyetve jenlee keÀecee ve³es. DeeHeu³ee ³ee keÀeUele p³eeb®ee Yeejleele pevce Peeuee Deens l³eeb®ee vesnceer®ee men®ej KejesKej
MeerlekeÀeue Deens, Jemeble veener. DeeHeCe keÀesCeener Yeejleeleerue lejÀCeeves ns efJemejlee keÀecee ve³es keÀer DeeHeues peerJeve cnCepes DeskeÀ
leeHeuesues, JeeuegkeÀece³e, pes menve keÀjCes Meke̳e veener HeCe pes menve cee$e keÀjerle iesues®e Heeefnpes Demes He´®eb[ meneje®es JeeUJebì
Deens. ³ee peUpeUerle JeeUJebìeletve peeCeeN³ee keÀle&J³ee®³ee ceeiee&ves DeeHeCe peele Demelee HejcesMJeje®³ee ke=ÀHee¢<ìercegUs DeeHeu³ee
ceeiee&le meO³ee DeeHeu³ee owJeer Deeuesu³ee mLeueeHe´ceeCes jc³e efnjJeer ®eej mLeues Dee{Uueer lej DeeHeCe ns efJemeªve DegHe³eesieer veener
keÀer ne kesÀJeU keÌJeef®ele mebYeJeCeeje ³eesiee³eesie Deens; ®egketÀve ueeYeuesuee DeerMJejer He´meeo Deens DeeefCe cnCetve DeeHeCe ve Leebyelee
DeeefCe IeeDeerner ve keÀjlee ³ee peerJevee®³ee HegC³ece³e ³ee$es®³ee ceeiee&ves Heg{s ®eeueues Heeefnpes. HetJeea®³ee $eÝ<eeRHe´ceeCes DeeHeCener
leeW[eves He´eLe&vee keÀª³ee, ``leguee Jeeìsue les DeeefCe leguee Jeeìsue lesJne DeeefCe leguee Jeeìsue eflelekesÀ Deecneuee o.s lemes®e leguee
Jeeìsue les DeeefCe leguee Jeeìsue eflelekesÀ Deece®³eeHeemetve keÀe{tve Ies.'' DeskebÀojerle lejÀCeeb®³ee ¢<ìermeceesj DemeeJe³eeuee ³eesi³e Demes
DegoeÊe O³es³e mebHeÊeer efceUefJeCes ns veener lej Deelce³e%e keÀjCes ns Deens; Heg<HeueeflekeÀebveer DegÐeeve Me=bieejCes ns veener! keÀejCe
``osJeeb®³ee ceeUsmeeþer p³eeb®eer meJe& HegÀues MeerCe& Peeuesueer Demeleele les®e DegÐeeve ef®ejlb eve Heg<Heebveer yenjuesues Demeles!''

ef®e.meew.efHe´. ceeDeeR®es keÀmes keÀe³e ®eeueues Deens? ceeP³ee DeskegÀuel³ee DeskeÀ yeefnCeeruee ceer efJemejsve ner keÀuHevee efkeÀleer
Jes[sHeCee®eer! ³ee®ee DeLe& ceer ceeP³eeMeer meg×e jeieeJesve DeeefCe Deyeesuee Oejerve! peesHe³e¥le efoJemee®ee He´keÀeMe ueeYeuesuee Deens
leesHe³e¥le®e keÀener lejer efJeÊe ceeies ìeketÀve les Meebles®³ee efkebÀJee jbpevee®³ee veeJeeves megjef#ele iegbleJetve þsJe. keÀejCe efnJeeȳeeuee Hegve:

kesÀJne DeejbYe nesDeerue ³ee®ee vesce veener! DeeHeu³ee efHe´³e keÀeceeyeeDeeR®³ee De{U ueesYeeuee ogmejer lees[ meeHe[Ceej veener, ³ee
Ye³ebkeÀj ³eg×eueener efleuee legPee efJemej Hee[lee Deeuee veener! Heg<keÀUoe jkeÌle ns DeeJe[erHes#ee DeefOekeÀ ¢{ vemeles les Demes.
keÀener Hes´ces DeMeer Demeleele keÀer l³eeb®eer keÀuHevee DegoeÊe Deble:keÀjCeebvee®e keÀjlee ³esles. jkeÌlee®³ee efkebÀJee ogmeN³ee keÀesCel³eener
efnlemebyebOee®³ee DeYeeJeeves leer ieejþtve peele veenerle; DeeHeu³ee DegÊece Yetceerle Jee{tve leer HeÀesHeÀeJeleele DeeefCe efDeleke̳ee met#ce
peerJevejmeeJej leer Jee{leele keÀer mLetue DeeefCe meeceev³e peieeuee leer efomele veenerle efkebÀJee l³eeb®eer keÀuHevee keÀjlee ³esle veener!

efHe´³elece ³ecegves®es DeeefCe leer. JeefnveeR®esner kegÀMeueJe=Êe keÀUJe. l³ee meJee¥vee ceePes Hes´ce Hees®eles keÀj. efHe´³e yeeUt keÀmee keÀe³e
Deens? ceer pesJne l³eeuee cegbyeDeer®³ee keÀejeie=nele Heeefnues lesJne lees ceesþe iees[ DeeefCe mejU Heesjiee efomeuee. Deelee lees ®eebieuee
He´efleef<þle HegjÀ<e Peeuee Demesue. DeCCeener lemee®e Peeuee Demesue. lees ceesþe keÀJeer DeeefCe yegef×ceeve efveIesue Demee ceePee l³ee®³ee
efJe<e³eer leke&À neslee. ceePeer keÀuHevee efkeÀleer ³eLee³eesi³e nesleer ns mecepeu³eeves ceuee Deevebo nesDeerue. ef®e. oÊet, veevee DeeefCe
efDelej ceeP³ee meJe& MeeuekeÀeb®ee HetCe& Je=Êeevle keÀUJe. les keÀe³e keÀjleele ns mecepeeJes Demes HeÀej Jeeìles. ceeP³ee ceeieu³ee He$eele ceer
l³eeb®ee DeguuesKe kesÀuee veener ³ee®es keÀejCe efHe´. ³ecegvee mecepeles l³eeHe´ceeCes l³eeb®ee ceuee efJemej He[uee ns vemetve ogmejer keÀejCes
Deensle DeeefCe ceeie®³ee DevegYeJeeJeªve efleuee l³eeb®eer ³eesi³e keÀuHevee keÀjlee ³esDeerue. leer. efHe´³elece yeeyeebvee JeieUues lej
p³eeb®³eecegUs ceeP³eele pes pes keÀener meJeexlke=À<ì Deens les ceuee ueeYeues DeeefCe p³eeb®³ee Degoej DeeÞe³eecegUs DeeefCe DeeHeuesmes
keÀªve IesCeeN³ee DeemLescegUs ceuee ³ee peieeleerue cenveer³e efJe®eej Deelcemeele keÀjeJe³eeme DeeefCe DeeHeu³ee meJee¥®³ee ceele=Yetceer®eer
Lees[erHeÀej mesJee keÀjeJe³eeme keÌJeef®ele He´eHle nesCeeN³ee mees³eer DeeefCe mebO³ee efceUeu³ee Demes kegÀìgbye cnCepes ef®eHeUtCekeÀjeb®es Deens.
HeCe p³eeb®³eeMeer jkeÌlee®³ee, Hes´cee®³ee DeeefCe DeskeÀceskeÀebefJe<e³eer®³ee Deeoje®³ee yebOeveebveer ceer ye× Peeuees Deens l³eebvee®e efDelekeÀe
$eeme, neveer DeeefCe keÌuesMe ÐeeJe³eeme DeeHeCe keÀejCeerYetle Peeuees ner keÀuHevee DeeOeer®e efDelekeÀer KesopevekeÀ DeeefCe ceveeuee
keÌuesMeoe³ekeÀ Peeueer Deens keÀer Deelee l³eele jÊeer®eer Yej IeeueeJe³eeme Oew³e& nesle veener! DeeefCe cnCetve®e Del³eble keÀ<ìeves
l³eeb®³eeefJe<e³eer®eer DeeHeueer ke=Àle%elee J³ekeÌle keÀjC³eeves JeeìCeeN³ee meceeOeevee®³ee megKee®ee ceer l³eeie kesÀuesuee Deens. veener lej
ceeP³ee MeeuekeÀebmeejK³ee DegoeÊe ³egJekeÀebefJe<e³eer ö efveoeve l³ee JesUer lejer les Demes efveIeeJesle Demes Jeeìsö meeefYeceeve DeguuesKe
keÀesCe keÀjCeej veener! DeeefCe p³eebveer ceuee l³eeb®³eeHe´ceeCes®e Hes´ceeves Jee{efJeues l³eeb®ee DeeefCe l³ee efle®³ee meeOJeer DeeefCe
keÀle&J³eMeerue ceeles®ee DeefYeceeve keÀesCeeuee JeeìCeej veener? ceeP³ee efce$eeb®³eemebyebOeevesmeg×e DeMeer®e iees<ì Deens. les meJe& ceeP³ee
mce=efleHeìueeJej De{U keÀesjues iesues Deensle HeCe l³eeb®³eemeeþer ö ceeP³eemeeþer veener- ceuee l³eeb®ee DeguuesKe keÀjeJe³ee®es Oew³e&
nesle veener. ceeP³eemen efMekeÀuesues cnCetve legP³eekeÀ[s keÀesCe JekeÀerue Deeues nesles ³ee®eer keÀuHevee keÀjlee ³esle veener. HeCe lemes
Kejs®e Demesue lej l³eebveer DeÐeeHener ceePeer DeeþJeCe þsJeueer Deens ³eemeeþer l³eeb®es DeeYeej ceeve. DeesIeeves®e iees<ì Deeueer cnCetve
meebielees keÀer, ceeP³eeMeer DeesUKe Deens efkebÀJee ceuee ³esLes He´l³e#e Yesìues efkebÀJee ³esLes l³eeb®es ceePes mebYee<eCe Peeues Demes meebietve
legP³eekeÀ[s ³esCeeN³ee ceb[UeR®³ee mebyebOeele DeskebÀojerle Del³eble peHetve Jeeie. ³eeefJe<e³eer leguee efDelekeÀe DevegYeJe Deens keÀer leguee
met®evee ÐeeJe³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee veener! HeCe lejerner ceer leguee efveefM®ele meebietve þsJelees keÀer ceer ³esLetve keÀesCee®³eener neleer
legP³eekeÀ[s He$e efkeÀJee efvejesHe Oee[erle veener. meieUs DewketÀve Iesle pee HeCe ceeP³ee cnCetve meebefieleuesu³ee He´ceeCeHe$eekeÀ[s ue#e ve
oslee leguee pes He[leeUtve Heenleevee Heìsue l³eeJee®etve keÀMeeJej efJeMJeeme þsJet vekeÀes. Deelee JesU mebHele Deeueer DeeefCe ceuee
DeeìesHeues Heeefnpes. ceer kegÀMeue Deens. let efJe®eejuesu³ee He´Mveeb®eer DegÊejs efHe´. yeeyeeb®³ee He$eele HeeþefJeueer peeleerue. meJee¥vee Deece®es
oesIeeb®es meHes´ce Jebosceelejced. Deece®³ee He´ke=ÀleerefJe<e³eer Deieoer keÀeUpeer keÀª vekeÀesme. meJe& ceeveJeer He´³elve keÀªvener lemee®e
efveoeveer®ee He´mebie Deeuee lej l³eeueener leeW[ ÐeeJe³eeuee Deecner meppe Deenes. ceveeuee $eeme keÀªve IesDet vekeÀes.

legPee efHe´³ekeÀj
leel³ee

He$e meneJes

~~ ß ~~
~~ Þeer jece ~~

Heesì& yuesDej, DeskeÀuekeÀeW[er
efoveebkeÀ 4-8-1918

efHe´³elece yeeUg,
legPes He$e Jee®etve HeÀej Deevebo Peeuee. ³ee Je<eea let yebi³ee DeeefCe He$es JesU®³ee JesUer HeeþJeu³eecegUs Deecnebueener leer meejer

efve³eefcele JesUer efceUeueer DeeefCe l³eecegUs efkeÀleer lejer keÀeUpeer, $eeme DeeefCe l³eeefJe<e³eer®ee He$eJ³eJenej ³eeb®³eeHeemetve cegkeÌlelee
Peeueer. Heefnu³eeves ceeP³ee He$ee®es DegÊej ö ceie ceuee HeeþJeeJe³ee®eer yebieer, ceie efHe´³e yeeyeeb®³ee He$ee®es DegÊej- ³ee J³eJeefmLele
ke´ÀceecegUs ³ee Je<eea peJeU peJeU leerve ceemeebveer legce®es kegÀMeue Deecnebuee keÀUle Demes. ³eeHeg{sner Meke̳e efleleke̳ee efve³eefceleHeCes
ne ke´Àce ®eeuet þsJe.

ceneje<ì^ He´ebeflekeÀ Heefj<eosves ³ee JesUer YesoYeeJe ve keÀjlee meJe& jepekeÀer³e yeboer mees[C³eeefJe<e³eer DeskeÀ meCemeCeerle þjeJe
kesÀuee DeeefCe leesner yengleskeÀ DeskeÀceleeves kesÀuee ns Jee®etve HeÀej Deevebo Peeuee. DeskebÀojerle cegbyeDeer He´ebeflekeÀ Heefj<eo DeeHeues
keÀle&J³e efnbogmLeeveeleerue efDelej keÀesCel³eener He´ebeflekeÀ meYesHes#ee DeefOekeÀ vesìeves, meelel³eeves DeeefCe efveM®e³eeves keÀjles Deens. ceuee
keÀUuesu³ee JeelexHe´ceeCes iesu³ee Je<eea meb³egkeÌle He´ebleer³e Heefj<eo DeeefCe efJeMes<ele: DeebOe´ Heefj<eo ³ee oesvner meYeebveerner ³ee
cegkeÌlelesmeeþer þjeJe kesÀues nesles. DeebOe´ Heefj<eosleerue Yee<ee HeÀej mHe<ì DeeefCe J³eeHekeÀ nesleer Je l³eecegUs p³eebveer ö l³eeb®es ceeie&
³egkeÌle Demeleerue efkebÀJee ®egkeÀer®es Demeleerue ö Del³eble keÀUkeÀUerves DeeefCe efveefJe&Jeeo efve:mJeeLe& yeg×erves l³eebvee ³eesi³elece
Jeeìuesu³ee meeOeveeb®ee DegHe³eesie keÀªve leer cenecegkeÌleer (ceele=-Yet-mJeeleb$³e) efceUefJeC³eekeÀjlee keÀejeie=nele kegÀpele He[C³eemeeþer
DeelcemeceHe&Ce kesÀues l³eeb®³eeefJe<e³eer l³eeb®es Ëo³e KeN³ee DeeefCe HetCe& menevegYetleerves LejLjle Deens ns efometve Deeues. Heg<keÀU
Jele&ceeveHe$esner ³ee cegkeÌlelesefJe<e³eer vesnceer efuenerle Demeleele DeeefCe keÀener ceeefmekesÀ efnbogmLeeveeleerue Demeblees<e otj keÀjeJe³ee®ee
Demesue lej meJe& jepekeÀer³e yebÐeebvee cegkeÌle keÀjCes DeJeM³e Deens ³ee iees<ìerJej Yej osleele Demes let efueefnleesme. ns meJe& pej Kejs
Demesue lej DeÐeeHener je<ì^er³e meYesuee p³ee pevemeceepee®³ee veeJeeves yeesueC³ee®ee leer DeeHeuee DeefOekeÀej meebieles l³ee meceepeeleerue
jepekeÀer³e yebÐeebmebyebOeer menevegYetleer®ee, efveoeve ceeCegmekeÀeruee ³eesi³e DeMee meeO³ee meeceesHe®eeje®ee, DeskeÀ Meyoner Deg®®eejeJe³eeuee
efDelekeÀer ueepe keÀe Jeeìles DeeefCe efDelekesÀ keÀeHejs keÀe megìles ns ceeP³ee O³eeveele ³esle veener. iesu³ee Je<eea vegmel³ee He´efleyebOe
kesÀuesu³ee ueeskeÀebvee mees[tve osC³eeefJe<e³eer l³eebveer þjeJe kesÀuee. ®eebieu³ee DeeefCe MeesefYeJeble meYeeceb[Heele Jee³eguenjeR®es megKe mesJeerle
Deejeceeves yemeuesu³ee ³ee osMeYekeÌleeb®³ee ves$eebvee He´efleye× osMeYekeÌleeb®³ee p³ee ³eeleveeb®³ee mcejCeeves DeÞet Deeues l³eeb®³ee efkeÀleer
lejer Heìerves DeefOekeÀ DeeefCe melele ®eeueuesu³ee ³eelevee efDelejner ö DeskeÀ veener oesve veener lej MeskeÀ[es ueeskeÀ- menve keÀjerle
Deensle ner iees<ì ns HetCe&HeCes DeeefCe meesef³emkeÀj jerleerves Heej efJemeªve iesues! ³ee ceb[UeR®eer je<ì^mesJee DeeefCe Deelceyeefueoeve
DeeHeu³ee kesÀJeU He´efleye× osMeyeebOeJeebHes#ee efveoeve DeuHe DemeCes Meke̳e veener DeeefCe leMeele l³eeb®es ns keÌuesMe
He´efleye×eb®³eeHe´ceeCes ³eg× mebHelee®e DeeHeesDeeHe mebHeeJe³ee®es veenerle. lesJne peveles®³ee mebYeeefJele cnCetve JeeJejCeeN³ee Heg{eN³eebveer
JeemleefJekeÀ l³eeb®³eekeÀjlee DeefOekeÀ He´YeeJeer DeeefCe He´®eb[ ®eUJeU keÀjCes Yeeie Deens. `mebYeeefJele' ³ee®e Meyoele meieUs jnm³e
Yejues Deens! les He´efleye×eb®³ee mebyebOeeves kesÀJeU yeesueleele; keÀejCe l³eebvee þeDetkeÀ Deens keÀer l³eele DeefOekeÀ megjef#elelee Deens.
efDelejeb®³ee efJe<e³eer yeesueeJe³ee®es l³eeb®es Oew³e& nesle veener! keÀejCe lemes Peeues lej ueeieueer®e l³eeb®³ee ³epeceeveeb®³ee ¢<ìerletve
³eeb®eer He´efle<þe Heej DeglejeJe³ee®eer! veener lej efvejefvejeȳee He´ebeflekeÀ Heefj<eoebveer efDeleke̳ee JesUsuee DeeefCe efDeleke̳ee mHe<ìlesves
yengleskeÀ He´ebleeb®eer jepekeÀer³e yeboer cegkeÌle Peeues®e Heeefnpesle DeMeer DeglkeÀì efDe®íe Deens Demes oeKeJetve efoues Demeleevee je<ì^er³e
meYesves ³ee He´keÀjCeele DeÐeeefHe keÀe cetie efieUeJesle ns mecepeCes keÀþerCe Deens. je<ì^er³e meYes®es keÀejmLeeve p³eeb®³ee leb$eeves ®eeueles
DeMee Lees[îee efMe<ìeb®³ee YeeJevee He´oefMe&le keÀjCes ns je<ì^er³e meYes®es keÀece vemetve p³ee yenglece meceepeecegUs efleuee He´efle<þe

DeeefCe Heeefþbyee efceUlees Je p³eeb®³ee veeJeecegUs®e DeeHeu³eeuee cegUele je<ì^er³e meYee cnCeJetve I³ee³e®ee efleuee DeefOekeÀej Hees®elees
l³eeb®³ee YeeJevee He´oefMe&le keÀjCes ns Deens. p³ee DeLeea efDeleke̳ee He´ebeflekeÀ Heefj<eoebveer efDeleke̳ee JesUe ne þjeJe kesÀuee Deens; p³ee
DeLeea He´cegKe Je=ÊeHe$eebveer DeeefCe ceeefmekeÀebveer ³ee He´MveeJej melele Yej efouee Deens; p³ee DeLeea He´l³e#e je<ì^er³e meYes®³ee
Heg{eN³eebHewkeÀerner Heg<keÀUebveer keÀejeie=ne®³ee efYebleer®³ee Dee[ efKeleHele He[eJe³ee®eer l³eeb®eer HeeUer Deeueer Demeleevee p³ee
ueeskeÀebkeÀjlee DeeHeCe Peie[uees l³eebveer DeeHeu³eeefJe<e³eer menevegYetleerves DeguuesKe keÀjeJee DeMeer efDe®íe kesÀueer, efDelekesÀ®e veener
lej DeMeer efDe®íe keÀjCes ne DeeHeuee DeefOekeÀej Deens Demes les mecepeues; DeeefCe meJee¥le efJeMes<e cnCepes Dee³eefjMe efkebÀJee yeesDej
ueeskeÀeb®eer iees<ì mees[ueer lejer He´l³e#e Dee@efmì^³eeleerue ueeskeÀebveermeg×e p³ee DeLeea DeeHeu³ee meJe& jepekeÀer³e yebÐeeb®eer cegkeÌlelee Peeueer
Heeefnpes DeMeer ®eUJeU keÀjC³ee®es Oew³e&, He´eceeefCekeÀHeCee DeeefCe ke=Àle%elee oeKeefJeueer DeeefCe l³eele ³eMe efceUJeues; p³ee DeLeea
³ee meJe& iees<ìer He´efme× Deensle, meJe&ceev³e Deensle; l³ee DeLeea ceuee Jeeìles ³ee Je<eea ceneje<ì^ efkebÀJee DeebOe´ He´ebeflekeÀ Heefj<eoebveer
kesÀuesu³ee þjeJeemeejKee, J³eeHekeÀ DeeefCe meCemeCeerle þjeJe je<ì^er³e meYesuee ceev³e keÀjeJe³eeuee Yeeie Hee[lee ³esDeerue DeeefCe Yeeie
Hee[ues Heeefnpesner. keÀener Je=× keÀHeeRvee l³ee®eer Yeerleer Jeeìle Demesue lej l³eebveer p³ee yewþkeÀerle ö ne þjeJe nesDeerue l³ee
yewþkeÀerle ö DegHeefmLele nesDet ve³es! cetþYej efMe<ìebvee keÀeHejs Yejles cnCetve legcner meJee¥veer ³ee cegiOeJe=Êeer®³ee DeHejeOeele JeeìskeÀjer
keÀe JneJes?

ogmejer iees<ì cnCepes, Demeuee DesKeeoe þjeJe efkebÀJee ®eUJeU HeefjCeecekeÀejkeÀ nesC³eemeeþer DeskeÀ-oesve keÀeUp³ee IesCes
DeJeM³e Deens. Heg<keÀU Je=ÊeHe$es jepekeÀer³e yebÐeebmebyebOeer efueefnleele, HeCe l³eeb®eer Yee<ee efDelekeÀer mebMe³eemHeo Demeles keÀer
mejkeÀej®³ee efkebÀJee ueeskeÀeb®³eemeg×e ``jepekeÀer³e yeboer'' ³ee kebÀþeUer MeyoHe´³eesiee®ee DeLe& keÀe³e ns meenefpekeÀ®e ue#eele ³esle
veener. keÀOeer l³ee®ee DeLe& kesÀJeU He´efleyebOe kesÀuesues Demee neslees lej kesÀJne vegmeles ¢ef<ìye× Demee neslees. keÀOeer l³eeves osMeebleefjle
Peeuesu³eeb®ee lej keÀOeer `jepeyebÐeeb'®ee yeesOe neslees. HeCe l³ee®ee, p³eebvee jepekeÀer³e mJeªHee®³ee meenmeemeeþer efMe#ee Peeueer les
yeboerJeeve, Demee DeLe& keÌJeef®ele®e neslees. iesu³ee Je<eea®³ee He$eele mJele: yeesvej uee@veer Dee³eefjMe yebÐeeb®³ee mebyebOeele yeesueleevee
yeb[ele Yeeie Iesleuesues ueeskeÀ Jew³eefkeÌlekeÀ ke=Àl³eebmeeþer oes<eer veenerle Demee Yeso kesÀu³ee®es oeKeJeues nesles. Deelee l³ee meodie=nmLeebvee
Hegjs þeDetkeÀ Deens keÀer, celeoevee®³ee DeefOekeÀejemeeþer Peie[CeeN³ee meJe& yee³ekeÀebvee, Deeie ueeJeC³eemekeÀì meJe& Jew³eefkeÌlekeÀ
ke=Àl³eebmeeþer efMe#ee Peeu³ee nesl³ee, HeCe ³eg× ®eeuet neslee®e mJele: yeesvej uee@ p³eele DeefOekeÀejemevve Deensle DeMee
He´Oeeveceb[Ueves®e l³ee meJee¥vee mees[tve efoues! Demes pej Deens lej ceie `efMe#ee HeeJeuesues' ³ee Meyoe®ee efnbogmLeeveeleerue
He´efleef<þleebvee efDelekeÀe yeeiegueyeesJee keÀe JeeìeJee DeeefCe `Jew³eefkeÌlekeÀ ke=Àl³ee'®³ee He[Ðeeves yeesvej uee@ meensyeeb®³ee HejmHej-efJejÀ×
ke=Àleer PeeketÀve keÀe ìekeÀeJ³ee ns ceeP³ee ue#eele ³esle veener! yeesLee cegK³e He´Oeeve Deensle DeeefCe js[ceb[ ns Heeue&ceWìjer He#ee®es
IeìveeefvJele Heg{ejer Deensle! DeeefCe lejerner DeeHeu³eeMeer efJejesOe keÀjCeeN³ee DeeefCe mejkeÀejefJejÀ× He´l³e#e yeb[ele Yeeie IesCeeN³ee
DeeHeu³ee ueeskeÀebvee l³eebveer mees[Jeues HeCe je<ì^er³e meYeeJeeu³eebvee DeeHeCe `He´efleef<þle' ueeskeÀ Deenesle Demes Jeeìles! veieje®³ee
JesMeerMeer efYe#eeHee$e IesDetve YeerkeÀ ceeieCeeje YeCebiemeg×e He´l³e#e veiejeO³e#eeHes#ee DeefOekeÀ DegÊejoeefDelJe DeesUKeCeeje DeeefCe
Deg®®e He´leer®ee veeieefjkeÀ Demelees cnCeeJe³ee®ee! lesJne ³eeHeg{s ³esCeeN³ee þjeJeele DeeefCe uesKeele jepekeÀer³e yeboer cnCepes p³eebvee
kesÀJeU jepekeÀer³e nsletves kesÀuesu³ee ke=Àl³eemeeþer He´efleyebOe kesÀuee Deens Demes ö meO³ee DeìkesÀle Deensle les meJe& ueeskeÀ, ö ceie
l³eebvee efMe#ee Peeuesueer Demees efkebÀJee vemees DeeefCe leer efMe#ee Jew³eefkeÌlekeÀ ke=Àl³eemeeþer Demees efkebÀJee meecegoeef³ekeÀ ke=Àl³eemeeþer
Demees; ö ns cnCeCes mHe<ìHeCes Je efveefM®eleHeCes Heg{s ceeb[ues Heeefnpes. (ceuee ³ee He´keÀjCeeleerue nele®eueeKeer ue#eele®e ³esle veener!)
keÀesCelesner ke=Àl³e jepekeÀer³e Deens keÀer Jew³eefkeÌlekeÀ Deens ³ee Yesoe®ee efveCe&³e ke=Àl³ee®³ee efvejefvejeȳee peeleeRJeªve keÀjlee ³esle
veener; lej lees kesÀJeU ke=Àl³eeb®³ee cegUeMeer Demeuesu³ee nsletbJeªve®e keÀjlee ³eslees. He´l³e#e ke=Àl³eebceO³es Jew³eefkeÌlekeÀ efkebÀJee jepekeÀer³e
Demes keÀener vemeles. DeeefCe cnCetve kesÀJeU mJele:®³ee HeesUerJej letHe Dees{C³eemeeþer He´l³e#e yeb[ kesÀues lejer les keÀOeerner jepekeÀer³e
nesDet MekeÀle veener DeeefCe l³eeefJe<e³eer keÀesCeemener menevegYetleer JeeìeJe³ee®es keÀejCe veener. Deelee mJele:®es keÀe³e& ns DeskeÀ efveefceÊe
keÀejCe Demeues DeeefCe kesÀuesuee Peie[e JeemleefJekeÀ meeJe&peefvekeÀ nslet He´mLeeefHeC³eemeeþer efkebÀJee meJe&meeOeejCe Dee®eejmJeeleb$³ee®es
meceLe&ve keÀjC³eemeeþer Demesue lej ueeieueer®e l³eele Yeso neslees. þieebveerner ³eg×s kesÀueer; HeCe meeJe&ef$ekeÀ efnleemeeþer kesÀuesuee

Deelce³e%e ³ee ¢<ìerves l³eebvee jepekeÀer³e Demes keÀOeerner cnCelee ³eeJe³ee®es veener. Degueì ðeerceleoevee®³ee DeefOekeÀejemeeþer
Peie[CeeN³ee yee³eebveer Deeieer ueeJeu³ee efkebÀJee He´l³e#e He´Oeeveeuee Deleesveele Pees[Hetve keÀe{ues; ner ke=Àl³es efye´efìMe mejkeÀejvesner
jepekeÀer³e cnCetve ceev³e kesÀueer Deensle. keÀejCe l³eeb®³ee yeg[eMeer Jew³eefkeÌlekeÀ He´efleMeesOe efkebÀJee yeueelkeÀej ne nslet vemetve keÀener
lejer meeceeefpekeÀ efnlee®es mebJeOe&ve ne neslee. meeOeves ®egkeÀer®eer Demeleerue, jepeefveye¥OeeefJej× osKeerue Demeleerue; HeCe veweflekeÀ
¢<ìerves efJe®eej keÀjleevee kesÀJeU nsletkeÀ[s ue#e efoues Heeefnpes. DeeefCe ³esLes l³ee ke=Àl³ee®ee je<ì^er³e mJeªHee®ee He´Mve DegHeefmLele
neslees. jepeyebÐeebvee #ecee keÀjeJee³ee®ee efJe®eej þjueeö lemes þjsue Demes ceuee Jeeìle veener ö lej ³ee DeLee&®eer Deece®³ee ceeiee&le
ceesþer OeeW[ ìekeÀC³eele ³esDeerue cnCetve efJeMes<e Yej osDetve ceer efueefnlees Deens. keÀejCe ceie mejkeÀej Demee keÀener efJemebiele Yeso
keÀe{erue DeeefCe ``jepekeÀer³e'' ³ee Meyoe®ee JeemleefJekeÀ DeLe& ve keÀjlee DeeHeu³eeuee meesDeermkeÀj Demee DeLe& keÀªve IesDeerue.
lesJne DeeHeu³ee Jele&ceeveHe$ekeÀejebveer DeeefCe Heg{eN³eebveer ner iees<ì vesnceer DeeHeu³ee ¢<ìermeceesj þsJeueer Heeefnpes. DeeefCe letner
p³eeb®³eeMeer leguee YesìeJe³ee®ee He´mebie ³esDeerue l³eebvee ner iees<ì mHe<ì keÀªve meebiele pee.

³ee Je<eea keÀesCel³eener He´ebeflekeÀ Heefj<eosves DeMee DeLee&®ee þjeJe kesÀuee keÀe³e; lemes®e iesu³ee Je<ee&®³ee je<ì^er³e meYesves
efJe<e³eefve³eecekeÀ ceb[Uele lejer ³eeefJe<e³eer ®e®ee& kesÀueer keÀe³e, ³ee jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee mebyebOeele keÀesCekeÀesCeleer Je=ÊeHe$es ceveeHeemetve
®eUJeU keÀjleele DeeefCe ³ee Je<eea je<ì^er³e meYesle ³ee mebyebOeele keÀener keÀjlee ³esCes Meke̳e Deens keÀe³e ns legP³ee He$eele efuener.
keÀener efJeefMe<ì J³ekeÌleeR®³eekeÀjlee þjeJe Peeues Demeues lej les efueneJe³ee®es keÀener keÀejCe veener; ³esLes meeJe&ef$ekeÀ #eces®ee þjeJe
Peeuee Demesue lesJe{er DegoenjCes efuener cnCepes Peeues.

JejerueHe´ceeCes®e peveleskeÀ[tve HeeþJeeJe³ee®³ee meeJe&peefvekeÀ Depee&®³ee keÀuHeves®es keÀe³e Peeues nsner efuener. legP³ee ceeie®³ee
He$eele let l³eeefJe<e³eer keÀener efueefnues veenerme. leer keÀuHevee Deieoer mees[tve oslee keÀecee ve³es. ³eg× mebHeu³eeJej DeeHeu³eeuee leer
keÀuHevee DeefOekeÀ HeefjCeecekeÀejkeÀ jerleerves ceeb[lee ³esDeerue. cnCetve®e let leer Heg{s {keÀueueerme Demes ceer mecepelees. lemes Demesue lej
³eesi³e®e Deens. ³esLes Deeuesu³ee DeskeÀe He$eele ceeBìsi³et efnbogmLeeveele Demeleevee jepekeÀer³e yebÐeeb®ee cegkeÌleles®ee DeskeÀ Depe&
l³eeb®³eekeÀ[s HeeþefJeC³eele Deeuee Demes ceer Jee®eues ns Kejs Deens keÀe? lemes®e ³ee He´keÀjCeele meYeeb®eer DeskeÀoe Pees[ DegþJetve
ÐeeJe³ee®eer Deens Demes let yeesueuee nesleeme. lesner ceeies He[t oslee keÀecee ve³es. Degueì DeskeÀoe®e veener lej He´efleJe<eea keÀener efJeefMe<ì
efoJemeeble lemes keÀjerle iesues Heeefnpes. je<ì^er³e meYee, jepekeÀer³e Heefj<eoe, jepekeÀer³e yebÐeebveer Je l³eeb®³ee kegÀìgbyeeleerue ceb[UeRvee
Depe& keÀjCes, kesÀJeU ³ee®e nsletves YejJeuesu³ee meYeeb®eer ceeefuekeÀe, Je=ÊeHe$eeb®eer vesnceer®eer ®e®ee&, He´ebeflekeÀ DeeefCe Jeefj<þ
efJeefOeceb[Uele efve He´l³e#e Heeue&ceWìele He´Mve efJe®eejCes; ns meJe& DeeefCe ³eebleerue He´l³eskeÀ iees<ì mebIeefìle He×leerves DeeefCe meelel³eeves
jepekeÀer³e yebÐeeb®ee He´Mve lesLeerue jepekeÀejCeele DeeJeM³ekeÀ nesDetve yemesHe³e¥le He´efleJe<eea DeskeÀmeejKeer ®eeueefJeueer Heeefnpes. He´l³eskeÀ
efoMesves keÀe³e keÀe³e keÀjC³eele ³esDeerue ³ee®ee meejebMe legP³ee He´l³eskeÀ He$eele osle pee DeeefCe pesJne þjeJeele DeeefCe uesKeele
mejkeÀejuee efkebÀJee ueeskeÀebvee DegÎsMetve `jepekeÀer³e yeboer' ns Meyo DeguuesefKeues peeleerue lesJne l³ee®ee DeLe& mHe<ì keÀjeJe³eeuee
efJemeª vekeÀes.

³ee meJe& ®e®exceO³es ³ee ®eUJeUer®ee He´l³e#e DegHe³eesie efkeÀleer nesDeerue ³ee®³eeHes#ee efle®ee veweflekeÀ HeefjCeece keÀe³e nesDeerue
ceePeer ¢<ìer Deens ns ceuee ceev³e Deens. iesu³ee Je<eea HeeþefJeuesu³ee efDekeÀ[s DeskeÀe He$eele ceer mejkeÀejuee mHe<ì efueefnues Deens
keÀer, efnbogmLeeveele KejesKej Ieìveeye× DeeefCe He´ieceveMeerue DeMeer jep³eJ³eJemLee He´mLeeefHele keÀjCes DeeefCe meJe& jepekeÀer³e yebÐeeb®eer
cegkeÌlelee keÀjCes ³ee oesvner He´Mveeb®eer DeskeÀceskeÀebMeer HekeÌkeÀer DeeefCe ve megìCeejer ieeþ He[uesueer Deens. lesJne DeMee jerleer®eer megìkeÀe
He´ecegK³eeves DeeefCe lJeefjle He´l³e#e ke=Àleerle ³esC³ee®ee mebYeJe veener; DeeefCe leMeer DeeMeener DeeHeCe keÀª ve³es; HeCe pejer DeMee
jerleerves ³ee ®eUJeUer®ee He´l³e#e HeefjCeece Ie[tve Deeuesuee efomeCes DeMeke̳e Deens ³ee®eer DeeHeu³eeuee peeCeerJe vemeueer lejer efle®ee
veweflekeÀ DegHe³eesie HeÀej Deens ns DeeHeu³eeuee efJemejlee ³esle veener. efle®³eecegUs DeeHeues je<ì^er³e Meerue DeeefCe He´YeeJe ueeieueer®e
Jee{sue DeeefCe meJee¥vee efHe´³e Demes keÀe³e& ³eMemJeer keÀjC³eemeeþer p³eebveer ³eg×#es$eele Heo#esHe kesÀuee DeMee DeeHeu³ee ngleelc³eebveer,
mewefvekeÀebveer DeeefCe Deelcel³eei³eebveer menve kesÀuesu³ee keÌuesMeeb®eer je<ì^er³e DeeþJeCe He´HegÀuue jentve l³eebvee ns ³eg× Debeflece ³eMee®eer

ceeuee nmleiele keÀjerHe³e¥le ®eeueefJeC³eeuee DeeefCe Yeeb[C³eeuee He´eslmeenve ³esDeerue. ³eg×ele p³eebveer He´eCe meceHe&Ce kesÀuee Deens DeMee
Jeerjeb®eer ke=Àle%e mce=leer peeieer þsJeCes ne®e les ³eg× Heg{s ®eeueefJeC³eemeeþer DeefOekeÀ mewefvekeÀ efceUJeC³ee®ee Del³eble HeefjCeecekeÀejkeÀ
ceeie& Deens.

Jej p³ee®ee DeguuesKe Deeuesuee Deens l³ee Depee&le ceer cee@ìWi³et DeeefCe JneDeermeje@³e ³eeb®³eeHeg{s ³ee jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee
cegkeÌleles®³ee He´MveeefJe<e³eer ceePes cele ceeskeÀUsHeCeeves ceeb[ues Deens. l³eebleues cegK³e efJe®eej Demes Deensle. efnbogmLeeve®³ee jepekeÀer³e
megOeejCeeb®ee efJe®eej keÀjerle Demeleevee pej KejesKej®e ueeskeÀefve³ebef$ele jep³eHe×leer mLeeHeeJe³ee®ee l³eeb®ee nslet Demesue lej
Deecnebuee ³eeHeg{s keÀejeie=nele keÀeW[tve þsJeCes Deieoer J³eLe& Deens ner iees<ì Deceev³e keÀªve l³eebvee ®eeueeJe³ee®es veener. keÀejCe
pej KejesKej ueeskeÀefve³ebef$ele DeMeer jep³eHe×leer efoueer DeeefCe lejerner jepekeÀer³e yeboer cegkeÌle kesÀues veener lej les ³ee He×leer®³ee
ceevesYeesJeleer uees{C³eemeejKes De[ketÀve jenleerue. keÀejCe leesHe³e¥le oie[er efYebleer®³ee DeeefCe keÀesþ[îeeb®³ee Dee[ Deecnebuee
o[Jeues Deens ³ee iees<ìer®eer peeCeerJe mejkeÀej DeeefCe ueeskeÀ ³eeb®³eeceOeerue pegv³ee DeefJeMJeemee®eer DeeefCe les{er®eer mce=leer efpeJeble
þsJeu³eeJee®etve jenCeej veener DeeefCe l³eecegUs mejkeÀejves ¢ef<ìkeÀesve HeeueìefJeu³eeefJe<e³eer DeeefCe HejmHej efJeMJeeme DeeefCe
menkeÀeefjlee mLeeHeC³ee®³ee He´³elvee®³ee He´eceeefCekeÀHeCeeefJe<e³eer efkeÀleerner iees<ìer meebefieleu³ee DeeefCe HeM®eeÊeeHe oeKeJeuee lejer
l³eeuee HeÀej DegCesHeCee ³esCeej. keÀejCe pejer ueeskeÀebvee yeensªve mJejep³ee®ee DeefOekeÀej efouee DeeefCe efDekeÀ[s meJe& jepekeÀer³e
yebÐeeb®eer cegkeÌlelee kesÀueer veener lej je<ì^eleerue KeN³ee Demeblees<ee®eer cegUs leMeer®e efìketÀve jenCeej. ³esLes YeeJeeuee YeeJeeHeemetve
Dees{tve vesuesuee Deens; pesLes MeskeÀ[es DeeefCe menm$eeJeOeer ceele=Yetceer®es Heg$e efHebpeN³eele keÀeW[ues iesues Deensle, meerceeHeej Peeues
Deensle, efkebÀJee keÀejeie=nele [ebyeues Deensle; DeeefCe pesLes He´l³eskeÀ oesve kegÀìgbyeeble YeeDet efkebÀJee cegueiee efkebÀJee yeeHe efkebÀJee mvesner
efkebÀJee efHe´³ekeÀj ³eeb®³eeHewkeÀer keÀesCeeuee lejer DeeHeu³ee Hes´cee®³ee ceeCemeeHeemetve yeueelkeÀejeves keÀe{tve vesDetve efJejne®³ee le=<eele&
keÀjCeeN³ee DeeefCe nesjHeUefJeCeeN³ee meneje DejC³eeceO³es yeebOetve þsJeC³eele Deeues Deens; lesLes Meeblelee DeeefCe meceeOeeve DeeefCe
efJeMJeeme keÀmee veeboCeej! DegueìHe#eer ns He´efleHeeove pejer ceeP³ee Jew³eefkeÌlekeÀ efnlee®³ee efJej× nesles lejer kesÀJeU mel³e DeeefCe
He´eceeefCekeÀHeCee jeKeC³eemeeþer ceer nsner meebefielesue keÀerö efnbogmLeeveele ueeskeÀefve³ebef$ele jep³eHe×leer mLeeHeC³ee®ee He´eceeefCekeÀ DeeefCe
YejYekeÌkeÀce DegHeke´Àce kesÀu³eeJee®etve kesÀJeU jepekeÀer³e yeboer mees[Ces nsner eflelekesÀ®e efvejLe&keÀ Deens. keÀejCe pesLeerue He´l³eskeÀ
ceeiee&Jej `Deveg%esJee®etve Deele ³esCeeN³eeJej DeefYe³eesie ueeJeuee peeDeerue' DeMee He´efle<esOee®³ee Heeìîee ueeieu³ee Deensle, mebMe³ee®eer
ce³ee&oe Deesueeb[u³eeJee®etve pesLes nueCes osKeerue Meke̳e veener, pesLes He´l³eskeÀ Heg{s ìekeÀuesu³ee HeeDegueeieefCekeÀ yeensj®³ee
jep³eeefOekeÀeN³eeb®ee ceeveYebie neslees DeeefCe pesLes He´l³eskeÀ ceeies Iesleuesu³ee HeeDegueeieefCekeÀ DeelceieewjJe DeeefCe meodmeodefJeJeskeÀyeg×er
³eeb®eer ceeveKeb[vee nesles ö keÀejCe ceveg<³eeJej efve³eb$eCe ®eeueJeC³eele nerner eflelekeÀer®e DejsjeJe Demeleele ö DeMee Yetceerle Dee³eg<³e
keÀe{Ces Deecnebuee DeMeke̳e nesDeerue. lesJne mJejep³e DeeefCe yeboercegkeÌlelee ³eeb®eer meebie[ Deens; DeeefCe DeskeÀe®ee HeefjCeece
nesC³eemeeþer l³ee®³ee pees[erves ogmejsner keÀjCes DeJeM³e Deens. l³ee Depee&le ceer Demesner efueefnues Deens keÀer, Depe& HeeþefJeC³eele meJe&
jepekeÀer³e yebÐeeb®eer efvejHeJeeo yebOecegkeÌlelee ne ceePee DegÎsMe DeeefCe meeO³e Demeu³eecegUs les meeOeC³ee®³ee ceeiee&le ceePes Jew³eefkeÌlekeÀ
DegoenjCe keÀeìîeemeejKes Dee[ ³esle Demesue lej DeskeÀìs ceePes veeJe ³ee yebOecegkeÌlelesletve JeieUeJe³eeuee ceePeer Del³eble meblees<eeves
mebceleer Deens. mejkeÀejves ner efJe®eemejCeer pej ceev³e kesÀueer ö DeeefCe ceeBìsi³et®³ee ³eespeves®³ee DeueerkeÀ[s He´efme× Peeuesu³ee
Kej[îeeceO³es peCet keÀe³e Demeu³ee He´Mveebvee DegÊej cnCetve DeskeÀe cenÊJee®³ee ísokeÀele leMeer DeeMee He´oefMe&le kesÀueer Deens ö lej
Deelee DeeHeu³ee DeeMee DeeefCe DeekeÀeb#ee meeO³e keÀjC³eemeeþer IeìveeefvJele He×leerves®e keÀener keÀjlee ³esC³eemeejKes Deens Demes
ke´ÀebeflekeÀejkeÀebveener Jeeìsue DeeefCe les DeeHeueer ceves HeeueìJetve ®eUJeUer®es `DegHe³egkeÌle' ceeie& mJeerkeÀejleerue DeeefCe KejesKej®e
Jeefj<þ efJeefOeceb[Uele ueeskeÀHe´efleefveOeer®es IemeIeMeerle yengcele efceUeues ö cee$e ye[îee meYes®es (keÀeQefmeue Dee@HeÀ mìsì®es) uees{Ces
l³ee efJeefOeceb[Ue®³ee ieȳeele efvejblej De[keÀJetve þsJetve l³ee®³eeÜejs osMeefnlee®eer keÀesCeleerner iees<ì keÀje³euee iesues lej efle®³eele
efJeIve keÀjeJe³ee®eer mees³e keÀªve þsJeuesueer Demelee keÀecee ve³es ö DeeefCe l³ee®e JesUsuee osMel³eeie keÀjCes Yeeie He[tve DecesefjkeÀe,
³egjesHe efDel³eeoer efDelej osMeeble p³eebvee keÀeU kebÀþeJee ueeielees Deens efkebÀJee pes mJeosMeer yeboerJeemeele He[uesues Deensle DeMee meJe&
jepekeÀer³e ye×eb®eer ceeskeÀȳee ceveeves yebOecegkeÌlelee keÀjC³eele Deeueer, lejer ceer DeskeÀ DeefCe ceuee Heefjef®ele Demeuesues efDelej

efkeÀl³eskeÀ yeboer Demeu³ee jep³eIeìves®ee DeeMJeemeveeHetJe&keÀ mJeerkeÀej keÀjleerue; Deece®³ee osMeyeebOeJeeb®eer leMeer efDe®íe Demeueer efve
mejkeÀejves lemes keÀjeJe³eeme mebOeer efceUt efoueer lej l³ee IeìvesKeeueer Deecner keÀece keÀª Je p³eebveer DeepeHe³e¥le Deece®³eeMeer
Üs<eyeg×er®eer®e YeeJevee þsJeueer DeeefCe peCet keÀe³e l³eeb®³eeefJe<e³eer DeeefCe l³eeb®³ee OeesjCeeefJe<e³eer Deece®eer ceves otef<ele JneJeerle
cnCetve keÀenerner keÀjeJe³ee®es JeieUues veener, l³ee efJeefOeceb[Ue®³ee meYeeie=nelener Deece®es peerJevekeÀe³e& Heej Hee[C³eemeeþer Peìt.
kesÀJeU keÀjceCegkeÀermeeþer jkeÌleyebyeeU HeeJeueebveer kegÀefHele osJeleeb®³ee ceeiee&Jeªve ®eeueeJe³ee®eer efkebÀJee DeefiveefoJ³e keÀjeJe³ee®eer
efDe®íe keÀjerue Demee keÀesCe ceveg<³e Deens? Demee ceveg<³e meeHe[Ces efJejU Deens; DeeefCe DeefOekeÀ megjef#ele, DeefOekeÀ Þes<þ
DeeefCe DeuHelece He´eflekeÀeje®ee DeeefCe lejerner HetCe&HeCes HeefjCeecekeÀejkeÀ Demeu³eecegUs DeefOekeÀ veweflekeÀ Demee ceeie&- Ieìveevegmeej
He´ieleer®ee ceeie& ö ceeskeÀUe Demeuee lejerner DeeefCe lesJnener DeefvejÀ×, jkeÌlece³e DeeefCe ceveeuee LejLejeJetve mees[CeeN³ee
jep³eke´Àebleerle DeeJe[erves ö Degunemeeves ö He[sue Demee efJeMJekegÀìbgyeer osMeYekeÌle meeHe[Ces l³eentvener efJejU Deens. pesLes keÀmeueer
Ieìvee®e veener lesLes IeìveeefvJele ®eUJeUer®eer iees<ì keÀe{Ces cnCepes efveJJeU LeÆe Deens; HeCe pesLes efDebiueb[ efkebÀJee
DecesefjkesÀleu³eeHe´ceeCes He´ieefleHej DeeefCe efpe®³ee Üejs Jeeìsue les O³es³e ieeþlee ³esDeerue DeMeer ueJeef®ekeÀ jep³eIeìvee Deens lesLes peCet
keÀe³e megcevenej iegbHeÀC³ee®es®e keÀe³e& DeMee jerleerves jep³eke´ÀebleerefJe<e³eer yeesueCes cnCepes LeÆsHes#eener DeOece Deens ö DeOec³e& Deens.

iesu³ee Dee@keÌìesyejceO³es De#ej#e: Demes He$e ceer mejkeÀejuee efueefnues DeeefCe DeueerkeÀ[s efometve ³esCeeN³ee Heeueìuesu³ee
¢ef<ìkeÀesCeeJeªve ceuee Jeeìles keÀer, Heeue&ceWìHeg{s ns efyeue Deeues Demeleevee ³eesi³e jerleerves DeeefCe mebIeefìleHeCeeves l³ee®ee HegjmkeÀej
kesÀuee lej mJeerkeÀej keÀjC³eemeejKeer DeMeer jep³eIeìvee DeeHeu³eeme efceUeJeer. ceer Hegve: DeskeÀoe JneDeermeje@³e³eeb®³ee ns ¢<ìeruee
DeeCetve ceeP³ee Depee&efJe<e³eer efnbogmLeeve ö mejkeÀejves keÀener efveefM®ele efveCe&³e kesÀuee Deens keÀe³e ns efJe®eejCeej Deens. lee. 1-2-
1918 uee efnbogmLeeve mejkeÀejkeÀ[tve ``jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee yebOecegkeÌleles®³ee He´Mvee®ee mejkeÀej efJe®eej keÀjles Deens'' Demes ceuee
DegÊej Deeues nesles. l³eeveblej ³eg× mebHeu³eeJej ueJekeÀj®e ³ee yebOecegkeÌleles®ee þjeJe mejkeÀej Heg{s ceeb[Ceej Demes Jeeìe³euee ceuee
peeiee efceUeueer Deens. ³eeefJe<e³eer leguee HejYeejs efJe®eejCee keÀjlee Deeueer lej let®e efJe®eej. keÀejCe, ceuee DesKeeoer iees<ì
efJe®eejeJe³ee®eer cnCepes DeefOekeÀeN³eeb®eer efkeÀleer lejer ceveOejCeer keÀjeJeer ueeieles.

ogmeN³ee Jeiee&le Deecner ®e{Jeues iesuees cnCepes Deecnebuee keÀesCekeÀesCeles DeefOekeÀ DeefOekeÀej efceUleele cnCetve let legP³ee iesu³ee
He$eele efJe®eejues Deensme. meebiet keÀe DeefOekeÀ keÀesCel³ee mees³eer Peeu³ee l³ee! yeboerie=ne®³ee yeensj peelee ³esCes?- veener. uesKevee®eer
meeceie´er peJeU þsJelee ³esCes?- veener. leer. yeeyeeb®³ee meceJesle jenlee, efveoeve yeesuelee lejer ³esCes?- veener. j#ekeÀe (Jee@[&j) ®³ee
HeoJeerJej ye{leer ö efveoeve keÀesþ[er®³ee efkeÀuueer kegÀueHeeletve megìkeÀe? ö veener. DeefOekeÀ ®eebieueer Je ceeCegmekeÀer®eer
JeeieJeCetkeÀ? ö veener. DeefOekeÀ He$es HeeþJeC³ee®eer ceeskeÀUerkeÀ? ö veener. Iej®³ee ceb[UeR®³ee Yesìer®eer Devegceleer?- efDelej
kewÀÐeebvee 5 Je<ee¥veblej leer efceUles ceuee 8 Je<ex nesDetve iesueer Deensle!- veener. ``lej ceie ogmeN³ee Jeiee&le ye{leer nesC³eeHeemetve ueeYe
lejer keÀesCelee'' Demes let DeÐeeHener efJe®eejerle DemeMeerue lej lemee ceesþe ueeYe Deens. ogmeN³ee Jeiee&le ye{leer nesCes ne®e veener keÀe
kesÀJe{e ceesþe DeefOekeÀej!! Deeues ue#eele [e@keÌìjceneMe³e!

ns Peeues keÀejeie=neleu³ee mees³eeRefJe<e³eer! pesJne ceePeer He´ke=Àleer Deepe®³ee ceeveeves meg¢{ nesleer lesJne ns meJe& me¿e nesles. HeCe
ceuee efueefnCes He´eHle Deens keÀer, ³ee Je<eea DeskeÀ ceesþer DeeefCe cenÊJee®eer DeeHeÊeer ceeP³ee Jeeìsuee Deeuesueer Deens. ceePeer He´ke=Àleer
HetCe&HeCes {emeUueer Deens! ceer leguee Meke̳eleesHe³e¥le ns Meyo efueefnues vemeles ns leguee þeDetkeÀ Deens®e. HeCe Deelee lemes efueefnCes
ceePes keÀle&J³e Deens Demes ceuee Jeeìles. DeebOeȳee He´ekeÌleve osJeerves DeeHeu³ee vesnceer®³ee HesÀjerceO³es DeeCeuesu³ee keÀesCel³eener
DeeHeÊeerves ieerles®ee DeY³eeme keÀjCeeje ceePee meKKee YeeDet keÀOeerner efJe®eefuele nesCeej veener DeeefCe ®entkeÀ[tve Degþuesu³ee
JeeoUebvee leeW[ osle lemmee De{U DegYee jenerue Demee ceePee efJeMJeeme Deens! He´efleJe<eea efJeMeg× Deeveboe®ee pej DeskeÀ efoJeme
Demesue lej lees Iejer He$e HeeþefJeC³ee®ee efoJeme Demes. ³ee Je<eea l³ee efoJemee®ee Deeveboner DeOe&Jeì Deens. ns legPes He$e efueefnleevee
mce=leer pejer Deevebomeeiejele Heesnles Deens; meJe& Deevebooe³ekeÀ He´mebie, DeeJe[er®eer cegKekeÀceues, DegHekeÀejeb®³ee ke=Àle%e DeeþJeCeer,
ner ves$eebmeceesj cetefle&ceble DegYeer Peeueer Deensle; lejer ns DesJe{smes He$e efueefnleevee Mejerjeuee $eemee®eer peeCeerJe nesles Deens! met#ceeuee

efkeÀleerner Yejejer ceejlee Deeueer lejer mLetue öpe[ DeJe³eJe kegÀjkegÀj keÀª ueeieues Deensle DeeefCe ceO³es efJemeeJee Iesleu³eeJee®etve ceuee
Heg{s efuenJele veener! iesu³ee Je<eea cee®ee&le ceePes Jepeve 60 Mesj (120 jÊeue) nesles ³eboe 49 Mesj (98 jÊeue) Deens! Deecner ³ee
keÀejeie=nele pesJne ³esDetve Hees®euees lesJne®es Jepeve cnCepes Deece®es vesnceer®es Jepeve les mecepeleele. HeCe ner ®etkeÀ Deens. lesLeu³ee
keÀejeie=nele DeeefCe keÀesþ[erle Je<ee&vegJe<ex efKeleHele He[u³eeJej Deecner ³esLes ³eslees. lejerner ceer ³esLes Deeuees lesJne ceePes Jepeve 111
HeeQ[ nesles. He´ejbYeer JewÐekeÀer³e DegHe®eejeb®³ee Peeuesu³ee nsUmeeb[ercegUs pe[uesu³ee vesnceer®³ee DeeceebMeeves ceuee DeefmLeHebpej keÀªve
mees[ues Deens. 8 Je<ex ne Yeej ceer ®eeib eu³ee jerleerves menve kesÀuee. DemebK³e DeeefCe De%es³e ³eb$eCeebveer ceeP³ee meÊJee®eer keÀmeesìer
Heeefnues; lemes®e DeefOe#esHeebveer, Oeceke̳eebveer DeeefCe DegmeeMeebveer Yejuesu³ee efve Oew³e& DeeefCe Meerue veenermes keÀjCeeN³ee YeesJeleeue®³ee
ogie¥Oe³egkeÌle DeeefCe otef<ele JeeleeJejCeeves peerJevee®eer DegppJeue p³eesle efJePeefJeC³ee®ee He´³elve Peeuee. HeCe DeerMJejeves ner Deeþ Je<ex
leMeener HeefjefmLeleerle DegYes jeneJe³ee®eer ö leeþ DegYes jeneJe³ee®eer- ³ee meJee&uee leeW[ ÐeeJe³ee®eer ö MekeÌleer ceuee efoueer. cee$e
Deelee ³ee pe[ osneuee Yeªve ³eeJe³eeuee keÀþerCe Demes IeeJe yemeues Deensle DeeefCe lees efoJemeevegefoJeme Pegjle ®eeueuee Deens Demes
Jeeìt ueeieues Deens! meebHe´le keÀejeie=neleerue [e@keÌìjebveer (cesef[keÀue megHeefjvìW[Wvì) ceeP³ee DeMekeÌle He´ke=ÀleerkeÀ[s Lees[s efJeMes<e ue#e
ÐeeJe³eeuee He´ejbYe kesÀuee Deens. lejer DeÐeeHeerner ceer keÀeceeJej Deens; jÀiCeeue³eele veener! ceeP³eemeeþer jÀiCeeue³eeleu³ee Devvee®eer
³eespevee Peeueer Deens! les DeefOekeÀ ®eeib eues efMepeJeuesues Demeles. ceer vesnceer vegmelee Yeele®e Keelees; Deelee otOe DeeefCe jesìer
osC³ee®eer J³eJemLee Peeueer Deens. l³eecegUs Lees[s yejs Deens DeeefCe megOeejCee nesDeerue DeMeer DeeMee Deens. ³ee vesnceer®³ee #eerCeles®es
ªHeeblej DesKeeÐee DemeeO³e jesieele ö DeeeCf e l³eelener yeboerMeeUsle DeeefCe efJeMes<ele: Deboceeveele yebÐeeb®³ee mvesner yeveuesu³ee
#e³ejesieeleö nesCes ns®e DeefOekeÀ mebYeJeveer³e. DeskeÀ®e DeeefCe lesJe{îee®e ³eespevesves He´ke=Àleer HetJeeameejKeer nesCes Meke̳e Deens DeeefCe
leer cnCepes LeejsHeeueì. ne LeejsHeeueì keÀejeie=ne®³ee Yee<esleuee DegHe³eesiee®ee veener; keÀejCe ³esLes Heeueì cnCepes JeeefDeìekeÀjlee
ns þjuesues. ®eebieuee Heeueì ö efnbogmLeeveeleu³ee keÀejeie=neleu³ee efvejesieer peueJee³etleuee LeejsHeeueì Heeefnpes. ³esLeuee lees®e lees
efoveke´Àce Ye³ebkeÀj Yeemet ueeieuee Deens. lejer HeCe efJeMes<e keÀeUpeer keÀª vekeÀesme; ns Heer[eoe³ekeÀ Demeues lejer IeelekeÀejkeÀ nesCeej
veener. keÀejCe keÀejeie=nele mJeeYeeefJekeÀ®e menve keÀjC³ee®eer ceesþer MekeÌleer Demeles. leer kegÀpeJeleele HeCe mecetU ceejerle veenerle! leer
efLepeJeleele, HeCe efpeJeble jeKeleele! yebÐeebveer 80 efkebÀJee l³eentvener DeefOekeÀ Je<ex peerJevee®³ee mebMe³eemHeo efmLeleerle keÀe{u³ee®eer
DegoenjCes keÀener Lees[er veenerle! Mejerj efkeÀleerner ogye&ue Peeues Demeues lejer Yeerleer®es keÀejCe veener ö efveoeve DeeCeKeer oes<e
Jee{tve DemeeO³eles®eer ef®evns efomet ueeiesHe³e¥le lejer veener!

DeeefCe nsner meejs kesÀJeU pe[osne®ee mebyebOe Deens lesJe{îeeHegjles®e Deens. keÀejCe He´®eb[ pJeeuee efveIeCeeN³ee ef®elesJej
efKeUtve ìekeÀues Demelee keÀesCeener Mejerjeuee ve peUlee He´eflekeÀej keÀjerle jenCes Meke̳e veener. lejer HeCe DeÐeeHener ceveeuee,
LejLejCeeN³ee DeefmLeceebmeeJej DeefOekeÀej ®eeueefJeC³ee®eer MekeÌleer Je efDe®íe Deens. ³eentve DeefOekeÀ, efpelekesÀ Demeleerue eflelekesÀ
meejs keÌuesMe menve keÀjeJe³eeuee DeeefCe lesner kesÀJeU kegÀjkegÀj ve keÀjlee, efDelekesÀ®e veener lej ³eeflkebÀef®elener efJe®eefuele ve neslee
menve keÀjeJe³eeuee, les efme× Deens. ³ee ceeveeves leer. yeeyeeb®³ee vesnceer®³ee ogKeC³eeves l³eeb®es Jepeve 106 jÊeueebJej DeeCeues
Demeues lejer l³eeb®eer He´ke=Àleer ®eebieueer Deens.

ceeP³ee efHe´³e keÀeceeyeeDeeRvee ceePes Hes´ce DeeefCe He´Ceece Hees®eJee³euee efJemeª vekeÀesme. l³ee DeeHeu³ee He´ke=Àleer®eer keÀeUpeer
Iesleele vee? YeesJeleeueer ceOegj nem³e keÀjCeeN³ee cegueeb®³ee mebieerleele DeskeÀleeve nesDetve pes efoJeme keÀe{eJes Demes keÀesCeeueener
JeeìeJe³ee®es les efoJeme osMel³eeieer nesDetve l³eebvee HejosMeele kebÀþeJes ueeieeJes cnCepes efkeÀleer Ye³ebkeÀj Deens! lemes®e ef®e.meew.
ceeDeer®es keÀmes Deens? DeeHeueer yenerCe! efleuee efkeÀleerner keÀ<ì menve keÀjeJes ueeieesle ö efle®es YeeDet kesÀJeU keÀleJ& ³eemeeþer l³eentve
DeefOekeÀ keÌuesMe menve keÀjerle Deensle ns efleves ue#eele þsJeeJes. lemes®e keÀener Peeues lejer efle®ee Jemeble efle®³eepeJeU Deens; l³ee®es
cegKekeÀceue Heenlee#eCeer efleuee Dee³eg<³eeleerue meJe& keÀ<ìeb®eer efJemce=leer, meJe& Dev³ee³eebefJe<e³eer #eceeJe=Êeer, Jeeìueer Heeefnpes. lejer HeCe
yebOegHe´erleer efle®³eekeÀ[s OeeJe Iesles Deens; YeeJee®³ee ³ee menevegYetleerves DeeefCe DeeMeerJee&oeves efle®³ee ceveeuee keÀener lejer Deglmeen
Jeeìsue. ceeP³ee efHe´³e ³ecegvesuee DeeefCe efle®³ee yeefnCeeRvee ceePes Hes´ceeMeerJee&o. ef®e.meew. Meebles®eer He´ke=Àleer megOeejles Deens ns Jee®etve

Deevebo Peeuee. DeeefCe les mvesner, let DeeHeu³ee He$eele p³eeb®ee DeguuesKe kesÀueeme les HejceefHe´³e o³eeê& Ëo³ee®es [e@keÌìjceneMe³e,
l³eebvee ceuee #ecee keÀjeJe³eeuee meebie. ceePeer l³eeb®eer Hegve: keÀOeer Yesì JneJe³ee®ee He´mebie Deeuee lej l³eeb®es DeeefCe
l³eeb®³ee®emeejK³ee DeskeÀefve<þ efce$eeb®es ceuee efkeÀleer cenÊJe Jeeìles ns l³eebvee keÀUsue. l³eeb®³eekeÀjlee efkebÀJee yeeUt-DeCCee-
efDel³eeoer ceeP³ee efJeÐeeue³ekeÀeueerve DeeJe[er®³ee efpeJeueieebkeÀefjlee DeLeJee ceeP³ee efHe´³e DeeefCe DeskeÀefve<þ menleH³eebkeÀjlee l³ee
meJee¥®eer mce=leer ³esLes ceeP³ee ke=Àle%e Ëo³eele peeie=le Deens ns keÀUefJeC³eeJ³eefleefjkeÌle keÀenerner keÀjlee ³esle veener ³eeefJe<e³eer Keso
Jeeìlees. yeeU jbpeve keÀmee keÀe³e Deens? yesìîeeuee ceePeer keÀener DeeþJeCe? Hegve: Huesieuee He´ejbYe nesCeej Demes keÀeveeJej ³esles
Deens. lesJne peHetve Deme DeeefCe DeeHeu³ee He´ke=Àleer®eer keÀeUpeer Ies. leer®e Deece®es peerJeve Deens.

legPee efHe´³ekeÀj
leel³ee

He$e meeleJes

~~ ß ~~
Þeerjece

Heesì& yuesDej, DeskeÀuekeÀeW[er
efoveebkeÀ 21-9-1919

efHe´³elece yeeU,
let cegbyeDeeruee Hees®elee®e He$e efueefnMeerue DeMeer ceePeer DeìkeÀU nesleer; cnCetve l³ee®eer Jeeì HeenC³eele He$e HeeþJeeJe³eeuee

vesnceerHes#ee DegMeerj Peeuee. legP³eekeÀ[tve DeÐeeHe He$e Deeues veener; lesJne Deelee DeefOekeÀ Jeeì HeeneJe³ee®eer veener Demes þjJetve
ns He$e efuenerle Deens. legPeer Yesì Peeueer lesJne ceePeer He´ke=Àleer peMeer legP³ee ¢äeruee He[ueer Deieoer leMeer®e leer iesu³ee Je<e&Yej
Deens; let iesu³eeHeemetve DesKeeoe DeeþJe[e leer yejer jeefnueer lej ueeieueer®e Hegve: efyeIe[les! efnJeleeHe ³eeJe³eeuee ueeielees efkebÀJee
DeeceebMeeuee He´ejbYe neslees; efveoeve DeskeÀ DeO³ee& Mesje®ee lejer keÀj He´l³eskeÀ JesUsuee DegkeÀUuee peelees DeeefCe Jepeve DeeCeKeer Ieìle
peeles. Hegve: Deeþ-HebOeje efoJeme yejs Jeeìles. Je<e&Yej ns Demes ®eeueues Deens DeeefCe l³eecegUs ceeie®³ee Je<eea He$e efueefnues l³ee JesUer
pes ceePes Jepeve meeOeejCeHeCes 99 jÊeue nesles les iesu³ee oesve ceefnv³eeble Devegke´Àces 96 jÊeue Je 95 jÊeue Peeues Deens! JeemleefJekeÀ
ceePeer He´ke=Àleer ³eeHes#eemeg×e KeeueJeeJe³ee®eer; HeCe efDelekeÀer efmLeleer Peeu³eeveblej DeueerkeÀ[s ceePeer jenC³ee®eer Je KeeC³ee®eer peer
Lees[erMeer ®eebieueer J³eJemLee keÀjC³eele Deeueer Deens l³eeves efDeleHele Deens. ceePes Jepeve pejer YejeYej keÀceer nesles Deens lejer Deelee
YetkeÀ ueeiet ueeieueer Deens; DeeefCe iesu³ee 10 ceefnv³eeble pes jÀiCeeue³eeleues Devve efceUles l³eeves He®evee®eer kegÀjkegÀj yejer®e keÀceer
Peeueer Deens. l³eele Deelee vesnceer®³ee efnJeleeHee®³ee ceeN³eecegUs DeeefCe Deeuesu³ee DeMekeÌlelelescegUs ceuee jÀiCeeue³eele Demeuesuee
yeboer mecepeC³eele ³esle Deens; DeeefCe l³eecegUs keÀþerCe Þecee®es keÀece yebo Peeues Deens. ³ee yeboerie=neleu³ee J³eJemLes®³ee Hegjles®e
yeesueeJe³ee®es lej ceer Deeveboeves meebielees keÀer, ceer ceeie®³ee He$eele ceePeer He´ke=Àleer Del³eble lJejsves efyeIe[le ®eeueueer Deens Demes leguee
efueefnues lesJneHeemetve He³e&Jex#ekeÀ efpelekeÀer ueeJelee ³esDeerue eflelekeÀer mees³e ueeJeeJe³ee®eer KeìHeì keÀjerle Deensle. HeCe l³eecegUs®e
ceuee ³ee jesieì DeeefCe efnJeleeHee®³ee meeLeer®³ee JeeleeJejCeeletve Meke̳e efleleke̳ee ueJekeÀj ogmeN³ee peeieer HeeþJeCes ns DeefOekeÀ
DeeJeM³ekeÀ Peeues Deens; DeeefCe ner DeeJeM³ekeÀlee Deieoer mHe<ìHeCes efme× Peeueer Deens. keÀejCe ³esLes He³e&Jes#ekeÀebveer efkeÀleerner
keÀeUpeer Iesleueer lejer ceePes Jepeve DeefOekeÀeefOekeÀ Iemejle ®eeueues Deens efve He´ke=Àleer KeeueeJele ®eeueueer Deens. DeeefCe leeHee®eer
DesKeeoer HeeUer Deeu³eeefJevee efkebÀJee Heesìele keÀesCelee vee keÀesCelee efyeIee[ Peeu³eeefJevee DeskeÀ HebOejJe[ener megvee peele veener. ³ee
yesìeleues Jee³egceeve Deejesi³eeuee Del³eble neefvekeÀejkeÀ mecepeues iesues Deens DeeefCe l³eelener DeskeÀuekeÀeW[erle jeneJes ueeieCes cnCepes
pevceYej keÀeyee[keÀ<ì keÀjC³ee®eer meJe³e Demeuesu³ee OeìîeekeÀìîee ceeCemee®³eener He´ke=Àleeruee ogHHeì DeHee³ekeÀejkeÀ nesles ns
³esLeu³ee JewÐekeÀer³e DeefOekeÀeN³eebveener ceev³e Deens.

efDebiueb[ceO³es ³eg×meceeHleerHe´erl³eLe& Peeuesu³ee DeglmeJee®³ee efoJeMeer ³esLes yebÐeeb®³ee #eceeoeveemebyebOeeleues mejkeÀejer Dee%eeHe$e
Jee®etve oeKeefJeC³eele Deeues l³ee®eer eflekeÀ[s efnbogmLeeveele legcnebuee keÀener Jeelee& keÀUueer efkebÀJee veener keÀesCeeuee þeDetkeÀ. l³ee
efoJeMeer efouesu³ee megìercegUs efkebÀJee l³ee efoJemeeHe´erl³eLe&, DeeleeHe³e¥le ³ee yebÐeeb®³ee Jemeenleerletve keÀener meeO³ee yebÐeeb®eer cegkeÌlelee
keÀjC³eele Deeueer Deens. HeCe jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee mebyebOeele DeÐeeHeHe³e¥le Deieoer mebefoiOe DeMeer Je®eves osC³eeJ³eefleefjkeÌle keÀener
kesÀuesues veener. oesve yebieeueer jepekeÀer³e yeboer JeieUues lej l³eeb®³eeHewkeÀer efDelej keÀesCeeueener DeÐeeefHe DeskeÀe efoJemee®eer osKeerue
efveefM®ele DeMeer metì osC³eele Deeuesueer veener. Yeejleceb$eer DeeefCe efnbogmLeeve mejkeÀej ³eeb®³ee veeJeeves pes Dee%eeHe$e Jee®etve
oeKeefJeC³eele Deeues l³eele jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee mebyebOeele meebieC³eele Deeues keÀer, l³eebvee efkeÀleer metì ÐeeJeer ³ee He´MveeefJe<e³eer
mejkeÀej®ee efJe®eej ®eeuet Deens. ne efJe®eej l³ee l³ee He´ebeflekeÀ mejkeÀejebveer efouesues cele cegK³ele: DeeefCe veblej yeboerie=neJejerue
DeefOekeÀeN³eebveer yebÐeeb®³ee keÀejeie=neleerue Jele&veeJeªve efouesues He´ceeCeuesKe ³eeb®³ee DevegjesOeeves nesCeej. ³eeJ³eefleefjkeÌle keÀesCeleener

Debeflece efveCe&³e keÀjC³eeHetJeea l³ee l³ee yeboer®eer mJele:®eer celes keÀeUpeerHetJe&keÀ efJe®eejele Iesleueer peeCeej Deensle! ³ee Yee<esle
Heg<keÀU ieefYe&leeLe& DemeC³ee®ee mebYeJe Deens; HeCe DeefOekeÀ Meke̳e cnCepes efleuee cegUer®e DeLe& vemesue. ne efveCe&³ener kesÀJne
JneJe³ee®ee ³eeefJe<e³eer keÀeueefveo&sMe cegUer®e veener. ®eej Je<ee¥HetJeea®e efnbogmLeeve mejkeÀejves ³ee #eceeoevee®³ee He´MveemebyebOeer l³eeb®ee
efJe®eej ®eeueuee Demeu³eeefJe<e³eer ceuee pes DeeMJeemeve efoues nesles l³ee®eer DeeþJeCe Peeueer keÀer l³ee®e Jeeke̳ee®es ns HegvejÀ®®eejCe
cnCepes ³ee He´Mveemeeþer DeeCeKeer ®eej Je<ee¥®es keÀeuenjCe nesC³ee®eer met®evee Deens DeMeer keÀesCeeueener MebkeÀe Deeu³eeJee®etve
jenCeej veener! lemes®e yebÐee®³ee mJele:®³ee celee®ee efJe®eej keÀjC³eemebyebOeer keÀuHeveener p³eebvee jepekeÀer³e yeboer cnCeleele
l³eeb®³eeHewkeÀer yengleskeÀ He´l³eskeÀeuee pee®ekeÀ nesDeerue Demes Jeeìles. keÀejCe yebÐee®es mJele:®es cele ³ee®ee DeLe& efnbogmLeeveeleerue
jepekeÀer³e HeefjefmLeleerefJe<e³eer l³ee l³ee efJeefMe<ì J³ekeÌleer®es cele DesJe{e®e Demesue lej lemes keÀjCes mJeeYeeefJekeÀ Deens DeeefCe ³eesi³e
Deens. HeCe mejkeÀejuee ns cele keÀmes keÀUCeej? l³ee l³ee yebÐee®³ee meebieC³eeJeªve ns þjJeeJe³ee®es Demesue lej l³eeuee keÀesCee®eener
efJejesOe DemeCes Meke̳e veener. HeCe pej les efDelejebkeÀ[tve efceUJeuesu³ee iegHle efkebÀJee DewkeÀerJe iees<ìerJeªve þjJeeJe³ee®es Demesue ö
DeeefCe Demeb®e nesC³ee®ee HeÀej mebYeJe ö lej mejkeÀejves ueeskeÀebvee, Deecnebuee ³ee He´Mvee®ee efJe®eej keÀjeJe³ee®eer efDe®íener veener
DeeefCe DeeJeM³ekeÀleener veener Demes mHe<ì meebefieleuesues ®eebieues. keÀejCe ®eesj, om³et DeeefCe Demes®e efDelej yeboerie=neleues vesnceer®es
Jeejme Demeu³ee mevceev³e ueeskeÀeb®³ee mebieleerle Deecneuee jeneJe³eeuee, DeeefCe lesner DeskeÀìs jeneJe³eeuee, Yeeie Hee[u³eeJej
Deece®³ee jepekeÀer³e celeebefJe<e³eer ns Deece®es men®eejer kesÀJeU mel³e®e meebieleerue Demee efkeÀleermee mebYeJe? DeskeÀ lej jepekeÀer³e celes
cnCepes keÀe³e Demeles ns osKeerue l³eebvee mecepele veener. DeeefCe DeefOekeÀeN³eebveer DesKeeÐee yebÐee®eer celes keÀe³e Deensle ns MeesOetve
keÀe{tve keÀUJeC³ee®³ee keÀeceeJej l³eeb®eer ³eespevee kesÀueer cnCepes DeskeÀoce l³ee®ee Üs<e keÀjeJe³ee®eer l³eeb®eer He´Je=Êeer Demeles. ³ee
yeboerie=neleerue `meodie=nmLeebvee' DeefOekeÀeN³eeves `De' efkebÀJee `keÀ'®eer celes efceUJetve keÀUJeeJe³eeuee meebefieleueer keÀer l³ee®³ee efJe©×
iees<ìer keÀUJeu³ee cnCepes®e DeefOekeÀeN³eeb®³ee peJeU DeeHeues cenÊJe Jee{sue Demes l³eebvee Jeeìles. DeeefCe yeboerie=nemeejK³ee mebmLesle
Deieoer Jej®³ee DeefOekeÀeN³eebveemeg×e mJele:®e JeeDeerì DeHejeOeemeeþer efMe#ee HeeJeuesu³ee DeeefCe kesÀJeU ®ene[îee keÀªve efkebÀJee
ogìHHeer Jele&veeves keÀejeie=nele ye{leer efceUJeuesu³ee ³ee ueeskeÀebJej DeJeuebyetve jenC³eeJee®etve iel³eblej vemeles. lesJne ceuee Jeeìles
ueeskeÀebveer efnbogmLeeve mejkeÀejuee ³eesi³e JesUer, Deieoer Deelee meg×e, ³ee meJe& iees<ìer mHe<ìHeCes meebefieleu³ee veenerle lej
Yeejleceb$³eeb®³ee ceveele KejesKej meefo®íe Demeueer lejer mejkeÀejves efouesu³ee jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee cegkeÌleles®³ee Je®eveeHeemetve keÀenerner
efve<Hevve JneJe³ee®es veener.

mejkeÀejves efouesu³ee ³ee Je®eveemebyebOeer leguee keÀener keÀuHevee Deens keÀe³e? les He´efme× Peeues Deens keÀe³e? lemes Demeues lej
He´ebeflekeÀ mejkeÀejkeÀ[s ne He´Mve peeDetve l³eeJej l³eeb®eer celes iesueer Deensle keÀe? ns meejs kesÀJne JneJe³ee®es ³ee®eer mejkeÀejkeÀ[tve
efveefM®ele JesU, efveoeve DeHesef#ele keÀeU keÀe{eJe³ee®ee keÀesCeer He´³elve kesÀuee Deens keÀe³e? ceePes Hegve: meebieCes Deens keÀer,
MeebleleeslmeJee®eer ner mebOeer efveIetve peeC³eeHetJeea DeeHeu³ee jepekeÀer³e yebÐeeb®eer cegkeÌlelee Ie[Jetve DeeCeeJe³ee®eer®e DeMeer osMeeleu³ee
meJe& ueeskeÀeb®³ee Ëo³eele efvejHeJeeo, DeglkeÀì DeeefCe efveefM®ele efDe®íe Deens Demes ueeskeÀebveer mHe<ìHeCes, DeeefCe lesner ceOetve ceOetve
keÀesþs keÀesþs veener lej mebIeefìleHeCeeves, efveoMe&veeme DeeCetve efou³eeJee®etve ³ee efoMesves efJeMes<e keÀener keÀjeJe³ee®eer efnbogmLeeve
mejkeÀejuee efDe®íe nesCes Meke̳e veener DeeefCe efDe®íe Peeueer lejer lemes Ie[Jetve DeeCeCes Meke̳e veener! Del³eble mebefoiOe Demeues ns
Je®eveosKeerue ueeskeÀeb®eer vee[er®eer efmLeleer ue#eele DeeCeC³eemeeþer Deens; DeeefCe ueeskeÀebveer pej DeeOeer®e ³ee yeboercegkeÌlelesefJe<e³eer
DeeHeues Deiel³e DeeefCe Deeie´n oeKeefJeuee veener lej ceuee lejer mejkeÀejves ns Je®eve HeeUues veener lej l³eemeeþer l³eeuee oes<e
ÐeeJe³eeuee efJeMes<e keÀejCe JeeìCeej veener!

Yeejleer³e ob[efJeOeevee®³ee 109 DeeefCe 302 ísokeÀeKeeue®ee nl³esuee He´eslmeenve efou³ee®ee ceeP³eeJej®ee DeejesHe pej Keje
OejeJe³ee®ee lej lees efDelejeb®³ee mebyebOeele DeefOekeÀ Keje Deens. DeeefCe lesJe{îeemeeþer jepekeÀer³e yeboer cnCetve ceePeer cegkeÌlelee
JneJe³ee®eer vemesue lej ceie efnbogmLeeveele keÀesCeer®e jepekeÀer³e yeboer veener Demes cnCeeJes ueeiesue. ceer kesÀJeU Heg{s ceeb[eJe³ee®³ee

efJe®eejmejCeer®es efoioMe&ve keÀjlees Deens. ceuee ³esLetve meebielee ³esDeerue l³eeHes#ee let lesLetve ner meJe& ³eespevee Heg<keÀU ®eebieueer
keÀjMeerue ns ceuee þeDetkeÀ Deens. ogmejer iees<ì, keÀejeie=neleerue Jele&CegkeÀerefJe<e³eer®eer. iesu³ee Hee®e Je<ee¥le DeskeÀoener ceeP³eeJej

keÀesCeleener DeejesHe DeeCelee Deeuee veener. ³ee iees<ìerle ³esLeues DeefOekeÀejer ceeP³ee efJejÀ× efJeMes<e keÀener meebiet MekeÀle veenerle
Demes ceuee lejer Jeeìles. eflemejer iees<ì, ceeP³ee Jew³eefkeÌlekeÀ celeebmebyebOee®eer. leer ceer mHe<ì DeeefCe efveefM®ele DeMeer meJee¥®³ee meceesj ö
mejkeÀej®³eemeg×e ö vesnceer ceeb[ueer Deensle. meve 1915 ceO³es®e DeeefCe l³eeveblej Hegve: 1916 ceO³es ³ee He´MveeJejerue ceeP³ee
efJe®eejeb®es DemebefoiOe DeeJesoveHe$e, l³eecegUs ®egkeÀer®eer keÀuHevee Peeu³eeme ceeP³ee cegkeÌleles®ee mebYeJener veenermee nesDeerue ns ceuee Hegjs
þeDetkeÀ Demeleener, ceer nesDetve HeeþefJeues nesles. ceeP³ee iesu³ee Je<ee&®³ee He$eele pes efJe®eej ceer efueefnues nesles DeeefCe Deelee pes
ueeskeÀebmeceesj ³esDetve iesues Deensle Deieoer lemes efJe®eej mejkeÀejkeÀ[s HeeþefJeuesu³ee l³ee DeeJesoveHe$eele nesles. lesJne Deelee
mejkeÀejuee efkebÀJee ueeskeÀebvee oesIeebveener ceePes efJe®eej DeHeefjef®ele veenerle. megOeejCee ueJekeÀj ®eeuet kesÀu³ee iesu³ee efveoeve Jeefj<þ
efJeefOeceb[U lejer ueeskeÀeb®³ee celeeHe´ceeCes ®eeueC³ee®eer J³eJemLee Peeueer lej megOeejCee efceUlee®e IeìveeefvJele He´ieleer®³ee He´³eesiee®ee
ne He´ejbYe ³eMemJeer keÀjC³eele DeeefCe keÀesCel³eener meceepeJ³eJemLes®ee Je efJeMes<ele: efnbot Oece&Meeðee®ee Hee³ee DeeefCe DeeOeej
Demeuesues efJeefOeefveye¥Oe DeeefCe megJ³eJemLee ³ee®es ceeP³ee Del³euHe MekeÌleerHe´ceeCes meceLe&ve keÀjC³eele ceuee ³eledefkebÀef®elener Deveceeve
JeeìCeej veener. mkeÀe@ìueb[®³ee ueeskeÀebveer efkebÀJee yengleskeÀ yeesDej ueeskeÀebveer meg×e, l³eeb®³ee efJeefMe<ì He´ieleeruee He´efleyebOekeÀ ve
neslee pesJne Hees<ekeÀ nesCeejer DeMeer mebIeìvee meece´ep³e mejkeÀejves efoueer lesJne meece´ep³eeleerue menkeÀeefjlee HelkeÀjC³ee®es ceev³e
veener keÀe kesÀues? efnbogmLeevevesmeg×e, DeeefCe lemes cnìues lej keÀesCel³eener osMeeves p³eeleerue He´l³eskeÀ IeìkeÀeuee meejKes DeefOekeÀej
Deensle DeMee meceeef³ekeÀ mJeeefcelJee®³ee meb³egkeÌle jep³eeuee efkebÀJee meece´ep³eeuee ³esDetve efceUeues Heeefnpes; DeeefCe les
mJeeYeeefJekeÀHeCes efceUleeruener. les l³ee®³ee efJejÀ× keÀMeeuee peeleerue! pesJne efJeYekeÌle DeeefCe DeskeÀuekeÀeW[s Demes efvejeUs
jenC³eeHes#ee DeMee DeskeÀ$e jenC³eele DeefOekeÀ ueeYe Demesue lesJne l³ee®³ee efJejÀ×e keÀesCeer keÀMeekeÀjlee Demesue? ceveg<³eeHe´ceeCes
je<ì^ner meceepeHej Deens; DeeefCe p³eeHe´ceeCes je<ì^s Je kegÀìgbyes ner ceveg<³ee®³ee ³ee meceepe keÀªve jeneJe³ee®³ee DegHepele He´Je=Êeer®ee
mJeeYeeefJekeÀ efJekeÀeme Deensle l³eeHe´ceeCes®e meece´ep³es ner HetJeea nesleerDeeefCe Heg{sner nesleerue.

efHe´³e yeeU, iesu³ee oesve efoJemeebHeemetve Leb[er-He[Mee®ee ceuee leeHe ³eslees Deens; l³eecegUs ceeP³ee ceveeletve leguee efueneJe³ee®es
nesles l³eeHeskeÀer yejs®e mees[tve ÐeeJes ueeieles Deens. cegK³e iees<ì cnCepes, legP³ee He´ke=Àleer®eer keÀeUpeer IesCes. Deece®³eemeeþer efkebÀJee
ogmeN³ee keÀMeemeeþer ceveeuee $eeme keÀªve IesDet vekeÀesme. keÀener Peeues lejer ceveeJej HeefjCeece nesCeej veener DeMeer meJe³e keÀj.
DeeHeu³ee Yesìerle Iej®³ee J³eJemLesefJe<e³eer p³ee iees<ìer ceer meebefieleu³ee l³ee efJemeª vekeÀesme. J³e³e keÀceer keÀjeJe³ee®ee DeeefCe keÀener
lejer ceeies ìekeÀeJe³ee®ee He´³elve keÀjerle pee. efHe´. ³ecegvesves ceuee yeoece, efHemles, Ke[ermeeKej, HeÀjeUe®es efDel³eeoer Jemletb®eer HeÀej
ceesþer yebieer Hejle Heesn®elee®e HeeþJetve osles cnCetve meebefieleues nesles. HeCe leer HeÀej ceesþer Peeu³eecegUs efle®eer veerì yeebOeeyeebOe
keÀjeJe³eeuee®e ceefnves®³ee ceefnves ueeiele Deensle! leer ³esLes Deeueer DeeefCe efle®es Oew³e& DeeefCe iees[HeCee HetJeeameejKee®e De{U Deens
ns Heentve HeÀej Deevebo Jeeìuee. HeCe DeeHeueer Jeefnveer!- megìu³eeJej pesLes ceePeer Jeefnveer Hes´ceeves ceePes mJeeiele keÀjeJe³eeuee ³esCes
Meke̳e veener DeMee Iejele peeJes ueeiesue ner keÀuHevee Deeueer keÀer megìkesÀleerue DeOee& Deevebo efveIetve peelees DeeefCe Degoemeervelee
Jeeìles! ceePeer cew$eerCe, ceePeer yenerCe, ceePeer ceelee, ceePeer menkeÀe³e&keÀleea Hes´cee®eer meJe& veeleer DeskeÀìîee efle®³eele DeskeÀoce
meeþJeuesueer nesleer. efleves KejesKej®e DesKeeÐee meleerHe´ceeCes cejCe mJeerkeÀejues. efleves DeeHeuee Deelcee nt keÀer ®et ve keÀjlee DeeefCe
leesner ceele=Yetceer®³ee mLeb[erueeJej nJeve veener keÀe kesÀuee? ne³e! p³eeHe´ceeCes ngleelces DeeHeu³ee osMeekeÀjlee efkebÀJee Oecee&keÀjlee
cejleele l³ee®eHe´ceeCes ³ee DeepekeÀeue®³ee efnbot ³egJeleer cejleele. Degmeemes ìekeÀerle, efPepele efPepele, p³eeb®eer Hegve:Yesì nesCes owJeer
efueefnues veener DeMee DeeHeu³ee efHe´³ekeÀjeb®eer Hejle ³esC³ee®eer He´leer#ee keÀjerle, keÀesCeeuee keÀUues veener lejer DeKeb[ mesJee Dee®eefjle,
keÀesCeer l³eekeÀ[s ue#e efoues veener lejer DeskeÀmeejKes oeve keÀjerleö ³ee efnbot lejÀCeer DeeHeu³ee osMeekeÀjlee DeeefCe Oecee&keÀjlee
Pegjleele DeeefCe cejleele! ðeer ceie leer keÀesþueer Demees leer mJeYeeJele:®e efveleeble ceOegj Deens. HeCe efnbot jceCeer keÀu³eeCeer, meeOJeer,
meleer Deens. leer ®esleJeerle veener lej Meeble keÀjles; mJele: efJemce=le Demeueer lejer efDelejeb®eer keÀeUpeer Jeenles. He´l³eskeÀ efnbot ðeer
cnCepes YeieJeleer meerles®³ee Decej ®eefj$ee®eer veJeerve efveIeeuesueer DeeJe=Êeer Demeles. leer. ceLegleeDeeR®es l³eeb®³ee Jeleerves leguee meeblJeve
keÀje³euee meebieeJe³eeuee leer. yeeyeebveer ceuee meebefieleues Deens. DeeHeu³ee leer. JeefnveeR®³eeHes#ee osKeerue l³eebvee l³eeb®³eeefJe<e³eer HeÀej

Jeeìles. ³esLes legPeer Yesì Peeueer l³ee JesUsuee legPeer efvejesieer DeeefCe veJepeerJeveeves DeesLebyeuesueer cetleea Heentve ceuee efDelekeÀe Deevebo
Peeuee eflelekeÀe keÀMeevesner Peeuee veener. p³ee HeefjefmLeleerle ns He$e efueneJes ueeieles Deens l³ee HeefjmLeleercegUs DeeefCe Je=ÊeeR®³ee
DeglkeÀìlescegUsner, p³eebveer Jew³eefkeÌlekeÀ efkebÀJee je<ì^er³e veel³eeves ceeP³eeefJe<e³eer DeeefCe Deece®³eeefJe<e³eer efDelekeÀer iee{ menevegYetleer
oeKeefJeueer DeeefCe Deece®es keÀ<ì keÀener vee keÀener nuekesÀ keÀjC³eemeeþer Þece Iesleues l³eeb®³eemebyebOeer ceeP³ee DeeefCe Deece®³ee
ceveeleerue ke=Àle%elee DeeefCe DeeYeej ceveeHe´ceeCes J³ekeÌle keÀjCes Deieoer DeMeke̳e Deens. leguee Kejs meebieeJe³ee®es cnCepes ceeP³ee
efnbogmLeeveele pes ceeP³ee og:Keele JeeìskeÀjer JneJe³eeme DeeefCe ceePes keÀ<ì nuekesÀ keÀjeJe³eeuee Demes ceePes osMeyeebOeJe Deensle ö
ceePeer efJe®eejHetme keÀjCeejs mvesner Deensle; cepeefJe<e³eer ®e®ee& keÀjCeejer Jele&ceeveHe$es Deensle; p³eebvee Jew³eeflkeÀkeÀ mvesnecegUs efkebÀJee
Heefj®e³eecegUs DeeHeu³eeefJe<e³eer menevegYetleer Jeeìles DeeefCe ³eeHes#eener efJeMes<e cnCepes p³eebvee KeN³ee DeeefCe Meg× efJeMJekegÀìgbyee®³ee
YeeJevescegUs DeeHeu³eeefJe<e³eer meceJesovee nesleele; Demes Heg<keÀU ueeskeÀ Deensle ö ner peeCeerJe ns®e DeskeÀ Deew<eOe efceUeu³eecegUs
keÀejeie=nJeeme, efnJeleeHe, DeeceebMe efDel³eeoer iees<ìeRvee ve pegceevelee iesu³ee Je<e&Yej ceuee peieCes Meke̳e Peeues DeeefCe ceePeer He´ke=Àleer
HetJeeaHes#ee KeeueeJeueer veener Demee ceePee HetCe& efJeMJeeme Deens. ef®e.meew.efHe´³e MeebleeyeeDeer®eer He´ke=Àleer keÀMeer keÀe³e Deens?
efueefnC³ee-Jee®eC³eemeeþer efleuee efJeMes<e $eeme osDet vekeÀesme. HeCe ceeP³ee efHe´³e ³ecegvesuee l³eemeeþer efpelekeÀe $eeme oslee ³esDeerue
eflelekeÀe os. ceer Hejle Deeuees lej DeeefCe lesJne, ceeP³ee meeO³ee uesKekeÀe®es DeeefCe ìbkeÀuesKekeÀe®es keÀece keÀjeJe³ee®es efleves ceev³e
kesÀues Deens- DeLee&le®e Deieoer keÀener Jesleve ve Ieslee kesÀJeU osMeeefYeceevee®³ee YeeJevesves ceev³e kesÀues Deens! ef®e. yeeyet, DeCCee
DeeefCe ceePes efDelej MeeuekeÀ ³eebvee ceePes DeeMeerJee&o meebie.

legPee efHe´³e YeeDet
leel³ee

He$e DeeþJes

~~ ß ~~
Þeerjece

Heesì& yuesDej, DeskeÀuekeÀeW[er,
efoveebkeÀ 6-7-1920

efHe´³elece yeeU,
legPes lee. 2-6-1920 ®es leer. yeeyeebvee efueefnuesues He$e Hees®eues. legP³ee ³esLes ³esC³ee®eer DeskeÀmeejKeer Heg{s ®eeue{keÀue

®eeueueer nesleer; l³eecegUs Deecneuee ceesþer keÀeUpeer ueeieueer nesleer. legP³ee He$eeves leer otj nesDetve ceve Meeble Peeues. ceePeer He´ke=Àleer
let ³esLetve iesueeme l³ee JesUer peMeer nesleer leMeer®e Deens. l³eentve JeeDeerìner Peeuesueer veener. cee$e let iesu³eeHeemetve leer. yeeyeeb®eer
He´ke=Àleer DeskeÀmeejKeer KeeueeJele ®eeueueer Deens. Deelee l³eeb®eer HeeUer Deeuesueer efomeles. ogKeCes les®e Deens. Heefnu³eeves DeHe®evee®ee
efJekeÀej DeeefCe ceie l³eeHeemetve nesCeeje ³eke=Àlee®ee efyeIee[. l³eeb®es Jepeve 106 jÊeue Deens! ceer nesDetve efDelekesÀ efueefnlees Deens
lesJne Deece®eer He´ke=Àleer He´l³e#e ³eeHes#ee efJeMes<e®e JeeDeerì Demesue Demes mecepet vekeÀesme. lemes cegUer®e veener. Deieoer peMeer efmLeleer
Deens lemes ceer JeCe&ve kesÀues Deens. keÀener DegCes DeefOekeÀ Peeues®e lej ceer leguee ueeieueer®e keÀUJeerve.

yeboercegkeÌleles®es DeskeÀoe®es DegokeÀ megìues. MeskeÀ[es yeboer keÀejeie=neletve cegkeÌle nesle Deensle. cegK³ele: p³eebveer jepekeÀer³e
yebÐeeb®³ee cegkeÌlelesmeeþer DemebK³e mJee#ejeR®³ee Depee&®eer ³eespevee kesÀueer, l³eeuee Heeefþbyee efouee, l³ee®³eeJej mebcel³ee Ieeleu³ee l³ee
DeeHeu³ee Heg{eN³eeb®³eeDeeefCe osMeyeebOeJeeb®³ee, l³eelener cegK³ele: yeeByes ve@Meveue ³egefve³eve®³ee DeveJejle HeefjÞeceeb®es ns HeÀU Deens.
efDeleke̳ee Lees[îee DeJekeÀeMeele ®eebieu³ee HeeDetCe ueeKe ueeskeÀeb®³ee veeJeeves HeeþJeuesu³ee He´®eb[ Depee&®ee mejkeÀej®³ee ceveeJej
efJeue#eCe HeefjCeece Peeuee Demeuee®e Heeefnpes ceie les efkeÀleerner veekeÀejerveele. efveoeve l³ee Depee&ves jepekeÀer³e yebÐeeb®eer DeeefCe
l³eecegUs p³ee keÀe³ee&meeþer les ue{ues Je njues l³ee keÀe³ee&®eer veweflekeÀ He´efle<þe Jee{Jeueer ³eele MebkeÀe veener. Deelee KejesKej
Deece®eer megìkeÀe JneJe³ee®eer®e Demesue lej efle®³eele keÀener lejer DeLe& Jeeìsue. keÀejCe Deecner l³eeb®³eele Hejle ³eeJes DeMeer efDe®íe
Deece®³ee osMeyeebOeJeebveer He´oefMe&le kesÀueer Deens. l³eebveer Deece®³eemeeþer peer keÀeUpeer DeeefCe menevegYetleer oeKeefJeueer l³eemeeþer
l³eeb®es efkeÀleer DeeYeej ceeveues lejer Lees[s Deensle. l³eeb®³ee efpeleke̳ee Deelceer³elesuee Deecner Hee$e Deenes Demes Deecneuee
He´eceeefCekeÀHeCeeves Jeeìles l³eeHes#ee l³eebveer Deece®³eeefJe<e³eer DeefOekeÀ Deelceer³elee DeeefCe Deeoj oeKeefJeuee Deens. DeeefCe l³eeb®es
He´³elve Deieoer®e J³eLe& iesues veenerle. keÀejCe pejer Deecner oesIes ³ee #eceeoevee®³ee keÀ#es®³ee yeensj He[lees Demes meebieC³eele Deeues
Deens DeeefCe l³eecegUs Deecnebuee ³ee keÀesþ[erle efKeleHele He[eJes ueeieles Deens, lejer DeeHeu³ee meebieeleer keÀ<ì meesMeerle Demeuesu³ee
DeeefCe jepekeÀejCeele DeeHeu³eeMeer menkeÀe³e& kesÀuesu³ee MeskeÀ[es osMeYekeÌleeb®³ee cegkeÌleles®³ee efomeCeeN³ee ¢M³eeves Deece®es keÀ<ì
nuekesÀ Peeuesues Deecnebuee Jeeìleele; DeeefCe l³eecegUs iesueer Deeþ Je<ex efDeLes DeeefCe efDelej$e mebHe, He$es, Depe& ³eeb®³ee Üejs
Jele&ceeveHe$eeletve efkebÀJee J³eemeHeerþeJeªve peer ®eUJeU Deecner kesÀueer efle®es Deecnebuee HeÀU efceUeu³ee®es meceeOeeve Jeeìles.

lee. 2-4-1920 uee ceer jep³ekeÀl³ee¥veer vegkeÀl³ee®e efouesu³ee ³ee #eceeoevee®³ee He´MveemebyebOeer veJeerve Depe& mejkeÀejkeÀ[s
HeeþefJeuee Deens. l³ee Depee&le mejkeÀejves ns pes MeskeÀ[es jepekeÀer³e yeboer mees[ues DeeefCe DeMee jerleerves ceePee 1918 ®ee Depe&
DebMele: ceev³e kesÀuee l³eemeeþer Heefnu³eeves DeeYeej ceeveues Deensle DeeefCe ceie DeÐeeHener yebOeveele Demeuesu³ee DeeefCe l³eeHe´ceeCes®e
jepekeÀer³e keÀejCeemeeþer HejosMeele De[ketÀve He[uesu³ee DeMee meJee¥vee ueeYe efceUsue DeMee jerleerves ³ee #eceeoevee®eer ce³ee&oe
Jee{Jeueer Heeefnpes DeMeer efJevebleer kesÀueer Deens. lemes®e efnbogmLeeveeleerue DeskebÀoj jepekeÀer³e HeefjefmLeleermebyebOeer DeeefCe l³eelener
efJeMes<ele: DeefOekeÀejerJeiee&le p³ee He´MveebefJe<e³eer JesUesJesUer DeeefCe DeÐeeHener ®e®ee& DeeefCe Jeeo neslees DeeefCe pes Deieoer
DeueerkeÀ[s l³eeb®³eeHewkeÀer keÀenerveer mJele: ceeP³eeHeg{s ceeb[ues Deensle DeMee He´Mveeb®³ee mebyebOeele J³eefkeÌleMe: ceePes OeesjCe keÀe³e
Deens nsner ceer Hegve: DeskeÀoe efJeMeo kesÀues Deens.

p³eele meJe& ceveg<³epeeleer®ee meceeJesMe nesDeerue DeeefCe pesLeerue DesketÀCe DeskeÀ efm$e³eebvee DeeefCe HegjÀ<eebvee, ner He=LJeer, ne
met³e&, ner Yetceer DeeefCe ne He´keÀeMe ö ner®e ceveg<³ee®eer Kejer efHele=Yetceer DeeefCe ceele=Yetceer Deensle ö ³eeb®³eeHeemetve efceUCeeN³ee
ueeYeemeeþer He´³elve keÀjC³ee®ee DeeefCe l³eeb®ee DegHeYeesie IesC³ee®ee meceeve DeefOekeÀej jenerue Demes mebHetCe& peiee®es DeskeÀje<ì^ ns
Deece®es O³es³e Deens DeeefCe l³eeJej Deece®ee efJeMJeeme Deens. efDelej meejs efJeYeeie DeeefCe Yeso DeJeM³e Demeues lejer ke=Àef$ece
Deensle. p³eeHe´ceeCes HesMeer®es ªHeeblej J³eefkeÌleefHeb[ele nesles, J³ekeÌleer kegÀìgbyeele DeeefCe mebIeele efJeueerve nesleele, mebIee®eer je<ì^s
yeveleele, l³eeHe´ceeCes meJe& je<ì^s p³ee®³eele DeskeÀªHe nesDetve peeleerue Demes efJeMJeje<ì^ He´mLeeefHele keÀjCes ns®e meJe& jepekeÀer³e Meem$e
DeeefCe keÀuee ³eeb®es O³es³e Deens efkebÀJee DemeeJe³eeuee Heeefnpes ns leÊJe Deecneuee ceev³e Deens. lesJne meenefpekeÀ®e efJeMJekegÀìgbefyelJe
ner osMeeefYeceevee®eer Jej®eer Hee³ejer þjles. DeeefCe cnCetve DesKeeÐee meece´ep³eeuee efkebÀJee meceeve DeefOekeÀejer IeìkeÀeb®³ee meb³egkeÌle
je<ì^mebIeeuee HejmHejebefJejÀ× JebMemecetnebvee DeeefCe je<ì^mecetnebvee DeskeÀ$e DeeCetve DeskeÀpeerJe veener lejer p³eecegUs l³eebHewkeÀer
He´l³eskeÀeuee DeeHeDeeHeu³ee peerJevee®eer l³ee®³ee meJe& DegoeÊe mJeªHeele DeesUKe Heìtve les mebHevve yeveJetve DegHeYeesie IesC³ee®eer
DeefOekeÀ Hee$elee ³esDeerue DeMee jerleerves meceªHe yeveJelee Deeues lej les DeskeÀ O³es³e ieeþC³ee®³ee ceeiee&Jejerue Heg{s ìekeÀuesues HeeDetue
Deens. ³ee efJe®eejmejCeerJej ceePee efJeMJeeme Demeu³eecegUs pees efye´efìMener nesCeej veener Je pees efnboerner DemeCeej veener, lej
DeefOekeÀ ®eebieues veeJe meeHe[sHe³e¥le p³eeuee Dee³e& cnCelee ³esDeerue Demee DesKeeoe meb³egkeÌle je<ì^mebIe mLeeHeeJe³ee®ee He´eceeefCekeÀ
He´³elve keÀjC³eele Deeuee lej l³eele ceuee meomeodefJeJeskeÀyeg×eruee mceªve menkeÀe³e& keÀjlee ³esDeerue. ns®e O³es³e [esȳeebHeg{s þsJetve
ceer iele keÀeueele Peie[uees Deens. ns®e O³es³e ¢<ìermeceesj þsJetve ceer Deeleener keÀe³e& keÀjeJe³eeuee efme× Deens. cnCetve mejkeÀejves
DeeHeuee ¢ef<ìkeÀesCe Heeueìuee Deens DeeefCe YejleJe<ee&uee mJeeleb$³e, meeceL³e& DeefCe HetCe& ®ewlev³e ³eeb®³ee ceeiee&ves meMeðe He´eflekeÀej
ve keÀjlee Heg{s peeCes Meke̳e keÀjC³ee®eer l³ee®eer efDe®íe Deens Demes DewketÀve ceuee Deevebo Jeeìuee. ceePee efJeMJeeme Deens keÀer,
KejesKej DeMeer HeefjefmLeleer Demeu³eeme ceeP³eeHe´ceeCes®e efDelejner Heg<keÀU ke´ÀebeflekeÀejkeÀ DeeHeues HeeDetue pesLeu³ee lesLes LeebyeJeleerue,
³ee efceUeuesu³ee megOeejCeeveblej®³ee efJeefOeceb[Ue®³ee cees[ke̳eelees[ke̳ee JeeìsJej®³ee Oece&MeeUsle ceeveHe´o DeMee mebOeermeeþer
efDebiueb[Meer nele efceUJeeJe³eeme efme× nesleerue DeeefCe Hegve: He´ieleer®³ee jml³eeJej Heg{s HeeDetue ìekeÀeJe³ee®eer Dee%ee Deg®®eejueer
peeDeerHe³e¥le lesLes keÀecener keÀjleerue.

ceeveJ³e (efJeMJekegÀìgbefyelee) ner osMeeefYeceevee®³ee Jej®eer keÀesìer Deens ns leÊJe Deecneuee mebcele Demeu³eecegUs®e DeskeÀ®e
DeJe³eJe efDelejeb®³ee efpeJeeJej efDelekeÀe Heg<ì nesDet ueeieuee DeeefCe DesKeeÐee DemeeO³e keÀeUHegUerHe´ceeCes HegÀietve meJe& ceveg<³epeeleer®es
peerJeve mebkeÀìele Deeu³eemeejKes Jeeìt ueeieues l³ee JesUer Deecneuee mJemLe yemeJesveemes Peeues. ogmeje HeefjCeecekeÀj Demee keÀesCeleener
DegHee³e efomele vemeu³eecegUs Meu³eef®eefkeÀlmekeÀe®eer megjer DeeHeu³ee neleele OejeJeer ueeieueer DeeefCe efvejblej®es o³eececelJe
meeOeC³eemeeþer #eCeYeje®ee efve<þgjHeCee HelkeÀjCes DeJeM³e Deens Demes Jeeìt ueeieues. HeCe ³eeHe´ceeCes ob[e®eer He´efleefke´À³ee ob[eves®e
keÀjeJe³eeuee Deecner efme× Peeuees lejer lesJnener Deecneuee ceveeHeemetve keÀesCel³eener mJeªHeeleu³ee Del³ee®eeje®ee efleìkeÀeje Demes,
Deeleener Deens. keÀejCe HejmJeeHenjCeemeeþer ³eespeuesues meeceL³e& ö cnCepes®e Del³ee®eej. J³eefkeÌleMe: efkebÀJee je<ì^ ³ee veel³eeves
ogmeN³ee®ee DeHenej keÀjC³ee®eer cenÊJeekeÀeb#ee mJeHveeleosKeerue ceuee efMeJeueer veener DeeefCe Del³ee®eeN³ee®³ee keÀuHevesHeemetveosKeerue
ceer efDelekeÀe otj Demes keÀer pesJne meceLe& mebIeebveer DeeHeu³ee ogyeȳee HeCe melHe#ee®³ee MespeeN³eeefJejÀ× l³ee®ee DegHe³eesie kesÀuesuee
ceuee pesLes pesLes DeeefCe pesJne pesJne efomeuee lesLes lesLes DeeefCe lesJne lesJne l³ee®ee ceer He´eCeHeCeeves efJejesOe kesÀuee; iele keÀeueele
cenÊJeekeÀeb#eer J³ekeÌleeRveer ö efnbogmLeeve®³ee yeensj®³ee®e veener lej YeejleJe<ee&lemeg×e DeJeuebefyeuesu³ee meJe&®e Del³ee®eejeb®ee ceer
ceveeHeemetve efleìkeÀeje keÀjerle Deeuees Deens. ³ee YejleYetceerJej Hejke̳eebveer DeefOekeÀej ieepeJeeJee ³ee iees<ìer®³ee efJejÀ× ceePes ceve
efpelekesÀ yeb[ keÀªve Degþs eflelekesÀ®e les ³esLeu³ee peeefleYeso DeeefCe DemHe=M³elee ³ee iees<ìeRefJejÀ× Degþs.

lesJne Deecner pes ke´ÀebeflekeÀejkeÀ Peeuees les efvejÀHee³e cnCetve Peeuees, Degunemeeves veener. efnbogmLeeve®³ee Deel³ebeflekeÀ efnlee®³ee
¢<ìerves DeeefCe efDebiueb[®³eener efnlee®³ee ¢<ìerves l³eebveer HejmHejeb®³ee meene³³eeves DeeefCe menkeÀe³ee&ves DeeHeueer O³es³es Meeblelesves
DeeefCe ke´ÀceMe: He´ieleer nesDetve ieeþCes DeJeM³e Deens Demes Deecneuee lesJne Jeeìs, DeeefCe DeÐeeefHener pej les DeJeM³e Demesue lej
Meebleles®³ee DegHee³ee®ee DeJeuebye keÀjC³eemeeþer Deeuesueer Heefnueer mebOeer ceer meeOeerve DeeefCe He´l³e#e ke´Àebleerves efkebÀJee Dev³e ceeiee&ves

Hee[uesu³ee Ieìveevegmeejer He´ieleer®³ee Yeieoe[ele- ceie les efkeÀleerner efvejbÀo Demees ö Iegmesve DeeefCe Deglke´Àebleer®³ee mesvesuee l³eeletve
DeskeÀmeejKes, De[LeUe ve neslee, peelee ³esDeerue DeMee jerleerves les Yeieoe[ jbÀo keÀjC³ee®ee He´³elve keÀjerve.

mejkeÀejves pej jep³eIeìvesle ceve:HetJe&keÀ megOeejCee kesÀu³ee efve l³ee DegHe³eesieele DeeCeu³ee DeeefCe l³ee megOeejCeebcegUs ner
Demeueer Ieìves®eer efKeb[ efvecee&Ce Peeueer lej ceie jep³eke´Àebleer lesLes®e mebHesue DeeefCe efle®³ee peeieer Deglke´Àebleer ne Deecnebuee meJee¥vee
DeskeÀ$e DeeCeCeeje iepe&ves®ee DeeefCe KegCes®ee Meyo nesDetve yemesue. DeefCe ceele=Yetceer®³ee mesvesleerue DeskeÀ #egê mewefvekeÀ cnCetve ceer
l³ee megOeejCee ³eMemJeer keÀjC³eemeeþer ceve:HetJe&keÀ Peìsve; cnCepes l³ee megOeejCee YeejleJe<ee&uee Hegve: JewYeJeMeeueer DeeefCe Leesj
yeveJeeJe³ee®es Je efDelej je<ì^eb®³ee neleele nele Ieeuetve efkebÀJee l³eebvee ceeie& oeKeJetve ceveg<³epeeleer®³ee YeefJeleJ³eekeÀGs l³eebvee
IesDetve peeJe³ee®es DeeHeu³ee efHe{er®es cenlkeÀe³e& meeOeC³ee®³ee ceeiee&leerue DeskeÀ HeeDetue ìekeÀeJe³ee®es mLeeve JneJ³ee DeMee jerleerves
l³eeb®ee DegHe³eesie keÀªve IesDeerve.

jep³eke´ÀebeflekeÀejkeÀeb®³ee mebIeele p³ee JesUer ceer keÀece keÀjerle neslees l³ee JesUer ceePes efJe®eej Demes nesles DeeefCe Deepe DeskeÀeble
keÀesþ[er®³ee ®eej efYebleeR®³ee Deele keÀeW[ues iesu³eeJej keÀe{uesu³ee ³ee oerIe& 12 Je<ee¥veblejner ceePes efJe®eej lemes®e Deensle.
lejJeejerves pes efveye¥Oe Ieesef<eues iesues DeeefCe He´peeHeer[vee®es efyekeÀì mJeªHe ìeketÀve ìekeÀC³ee®es DeJeiegbþve cnCetve p³ee jep³eIeìvee
DegHe³eesefpeu³ee iesu³ee l³eebvee efve<þeJeble jenCes DeeefCe l³eeb®³eeefJe<e³eer YekeÌleer yeeUieCes Deecneuee DeMeke̳e Peeues ns Kejs Deens.
HeCe eflelekesÀ®e nsner Kejs Deens keÀer, lesJnener Oece&efve³eceeb®es Heeueve keÀjCes, jep³eIeìves®ee HegjmkeÀej keÀjCes, ns Deece®es keÀle&J³e
Deens Demes®e Deecneuee ceveeHeemetve Jeeìs DeeefCe DeÐeeefHener Jeeìles. HeCe les efve³ece cnCepes mJeleb$e peveles®³ee v³ee³eev³ee³ee®³ee
keÀuHeves®³ee mel³e mJeªHee®es efveoMe&keÀ Heeefnpesle DeeefCe leer Ieìvee cnCepes ceveg<³epeeleer®³ee keÀu³eeCeemeeþer DeeefCe owJeer
JewYeJee®³ee He´eHleermeeþer mJeleb$e ðeer-HegjÀ<eebveer kesÀuesues He´³elve peerle DeskeÀ$e Deeues Deensle, DeskeÀleeve yeveues Deensle DeeefCe
DeskeÀpeerJe Peeues Deensle DeMeer Heeefnpes.

efnbogmLeeveeleerue Jeefj<þ keÀe³e&keÀejer cebef$eceb[Ue®³ee meYeemeoemeejK³ee He´efleef<þle DeefOekeÀeN³eebveer ceuee DeeefCe efDelejebvee
Heg{erue He´Mve Heg<keÀUoe ìekeÀuee neslee ö ``legcner HetJeea®³ee efnboer jep³ee®³ee efJejÀ× DegþeJeCeer kesÀueer Demeleer lej legce®eer efmLeleer
keÀe³e Demeleer? les efJeêes¿eebvee nÊeer®³ee Hee³eeKeeueer leg[Jeerle!'' l³eeuee ceeP³eekeÀ[tve DegÊejner efceUeues nesles. efnbogmLeeveele®e
keÀe³e, peiee®³ee keÀesCel³eener osMeele-He´l³e#e efDebiueb[ceO³es meg×e ö efJeêes¿eebvee keÀOeer keÀOeer Demeueer Ye³ebkeÀj efMe#ee YeesieC³ee®es
owJeer ³esDeer. HeCe ceie efDebie´pe ueeskeÀebveer ³eg×e®³ee JesUer pece&ve ueeskeÀ Deece®³ee yebÐeebvee JeeDeerì jerleerves JeeieJeleele DeeefCe l³eebvee
jesìer osle veenerle DeMee keÀesunskegÀDeerves peiee®³ee keÀeveþȳee keÀe yemeJeeJ³ee? pece&veebveerner l³ee JesUer l³eebvee ``Detve jesìer
DeeefCe ueesCeer? DeskeÀ keÀeU Demee neslee keÀer p³ee JesUer keÀejeie=neleerue yebÐeeb®eer efpeJebleHeCeer keÀele[er meesueerle DeeefCe l³eebvee
ceesuee@keÀ, þe@j efkebÀJee Demeu³ee®e ³egjesHeeleerue ³eg× osJeleebvee yeUer osle Demele'' DeMeer DeeþJeCe efoueer Demeleer cnCepes! Kejer
iees<ì DeMeer Deens keÀer, ner peer peiee®³ee mebmke=Àleerle ceveg<³eHe´eC³eeves megOeejCee Ie[Jeueer Deens leer meJe& je<ì^ebleerue ceveg<³ee®³ee
He´³elveeb®es mebkeÀefuele HeÀU Deens DeeefCe cnCtve efle®³eeJej meJe& ceveg<³epeeleer®ee Jeejmee Deens Je efle®ee ueeYe meJee¥vee efceUeuee
Heeefnpes. l³ee jeveìer ³egiee®³ee leguevesves®e cnCeeJe³ee®es lej ceePeer ®eewkeÀMeerner Heg<keÀU ®eebieueer Peeueer Je efMe#eener DeefOekeÀ v³ee³³e
Peeueer ns Kejs Deens; DeeefCe ceveg<³eYe#ekeÀ peeleer DeeHeu³ee yebÐeebvee peer efMe#ee osle efkebÀJee ®eewkeÀMeer®es pes veeìkeÀ keÀjerle l³eeHes#ee
DeefOekeÀ ®eebieueer He×leer ³ee mejkeÀej®eer Deens ³ee He´MemleerHe$eeves mejkeÀej®es meceeOeeve nesle Demesue lej l³eeuee ceePeer vee veener.
HeCe l³eeJesUer®e nsner efJemejlee keÀecee ve³es keÀer, HetJeea®³ee keÀeUele jepes efJeêes¿eebvee pemes efpeJeble meesueerle l³ee®eHe´ceeCes efJeêesnerner
l³eeb®eer Yeei³eleeje peesjele Deeu³eeJej ³ee jep³ekeÀl³ee¥vee efpeJeble peeUerle! DeeefCe efDebie´peer pevelesves ceuee efkebÀJee efDelej
efJeêes¿eebvee DeefOekeÀ v³ee³eeves cnCepes Lees[îee jeveìerHeCeeves JeeieJeues Demesue lej l³eebveener DeeMJemle DemeeJes keÀer HeefjefmLeleer®eer
DegueìeHeeueì nesDetve efnboer ke´ÀebeflekeÀejkeÀeb®eer leMeer HeeUer Deeueer lej l³eeb®³eekeÀ[tve l³eebveener Demes®e Del³eble o³es®³ee jerleerves
JeeieefJeC³eele ³esDeerue!

³ee Depee&Heemetve Deece®³ee megìkesÀ®³eemebyebOeele efJeMes<e keÀener nesDeerue DeMeer DeeMee keÀª vekeÀesme. Deecner Deece®eer DeeMee
keÀOeer®e yeUeJet efoueer veener DeeefCe l³eecegUs megìkeÀe ve Peeu³eeme Deecneuee l³eeefJe<e³eer efJeMes<e efvejeMeener JeeìCeej veener.
keÀenerner efveCe&³e Peeuee lejer lees mJeerkeÀejeJe³eeuee Deecner efme× Deenes. let DeeHeu³eekeÀ[tve Meke̳e eflelekeÀe He´³elve kesÀuee Deensme
DeeefCe cegK³ele: legP³ee meblele DegÐeesiee®es®e ns HeÀU Deens keÀer jepekeÀer³e yebÐeeb®³ee cegkeÌleles®³ee He´Mveeuee efDelekesÀ leerJe´ mJeªHe
Deeues efve Deecnebuee oesIeebvee JeieUues lejer DegJe&efjle MeskeÀ[es jepekeÀer³e yebÐeebvee DeeHeues mJeeleb$³e Hejle efceUeues.

legPeer He´ke=Àleer DegÊece Demesue DeMeer DeeMee keÀªve DeeefCe mves¿eebvee DeeefCe veeleueieebvee vecemkeÀej efuentve ns He$e Hegjs keÀjlees.

efHe´³e yeeU, legPee®e
efHe´³e leel³ee


Click to View FlipBook Version