The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pkscience, 2021-04-29 03:51:40

แม่บทวิชาการ-64_clone

แม่บทวิชาการ-64

17

คณะกรรมการดาเนนิ งานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1. นางธนนนั ท์ ปัญญา ปฏิบัตหิ น้าท่ี รักษาการรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวชิ าการ

2. นางสาวประภาภรณ์ อสิพงษ์ ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี หวั หนา้ ฝา่ ยบริหารงานวชิ าการ

3. นางชลันดา สมบตั ิวงศ์ ปฏิบัตหิ น้าที่ รองหวั หนา้ ฝา่ ยบริหารงานวชิ าการ

รักษาการรองผ้อู านวยการฝา่ ยบริหารงานวชิ าการ นางธนนันท์ ปญั ญา

หน้าท่ี 1. ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวชิ าการ รักษาการในตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรยี น

คนที่ 2 ตามท่ีโรงเรียนแตง่ ตงั้ ในกรณีท่ีผอู้ านวยการไมส่ ามารถมาปฏบิ ัติหนา้ ทีไ่ ด้

2. เปน็ กรรมการฝา่ ยบริหารโดยตาแหน่ง

3. กากบั ดแู ล กล่มุ สาระการเรยี นรู้ งานทะเบียน – วดั ผลประเมินผลการเรยี น

4. กากบั ดแู ลงานสง่ เสรมิ และพัฒนาวชิ าชพี ครู

5. กากบั ดแู ลงานส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน การปฏริ ูปการเรียนรู้

6. กากบั ดแู ลงานพฒั นาการเรยี นท่ีเนน้ ผ้เู รยี นเปน็ สาคญั แผนการจัดการเรียนรู้

7. กากับดูแลการจัดทา GPA และค่า PR ของโรงเรยี น

8. กากบั ดูแลงานพมิ พแ์ ละอัดสาเนา

9. รับประสานงานเรื่องโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน

10. นเิ ทศตดิ ตามงาน ประชุมปรึกษาการพัฒนาปรบั ปรงุ งานพฒั นาครแู ละนักเรยี น

11. เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครู และลูกจ้างประจาในโรงเรียนปรางคก์ ู่

12. ดแู ลการจดั กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน

13. กากับดูแลการจดั การเรยี นการสอนเพ่ือยกผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นทุกกลุ่มสาระการเรยี นรู้

14. ปฏบิ ตั ิหนา้ ทอ่ี น่ื ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

หวั หนา้ ฝา่ ยบริหารงานวิชาการ นางสาวประภาภรณ์ อสพิ งษ์
หนา้ ท่ี 1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการกรณีท่ีรองผู้อานวยการไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้

2. ทาหนา้ ที่บริหารงานวิชาการรว่ มกบั รองผอู้ านวยการฝา่ ยบรหิ ารงานวชิ าการ
3. กากับดแู ลการจดั ทาหลักสูตรสถานศกึ ษา หลกั สตู รโครงการห้องเรยี นพิเศษ และการนาหลกั สูตรไปใช้ในการ
จัดการเรยี นการสอน
4. จัดทาโครงการและแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการและแผนปฏิบัติการประจาปีของฝา่ ยวิชาการพร้อมจดั ทารายงาน
5. กากบั ดแู ลการจดั การเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษ การเรยี นการสอนตามโครงการเพม่ิ โอกาสและสรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา
6. ปฏิบัติหน้าทอ่ี ื่น ๆ ตามท่ไี ด้รับมอบหมาย

1. คณะกรรมการฝา่ ยบริหารงานวิชาการ

1. นางธนนันท์ ปัญญา รักษาการรองผู้อานวยการ ประธานกรรมการ

2. นางสาวประภาภรณ์ อสิพงษ์ หวั หนา้ ฝ่ายบริหารงานวชิ าการ รองประธานกรรมการ

3. นางชลนั ดา สมบัติวงศ์ รองหวั หนา้ ฝ่ายบริหารงานวชิ าการ กรรมการ

4. นางกรชลุ ี ศรสี ขุ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

18

5. นางสาวอบุ ล ขาวสะอาด ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

6. นางสุปราณยี ์ เพ็งธรรม ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

7. นางอันตมิ า ใจดี ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

8. นางพุ่มพวง ผ่านพินจิ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

9. นางสาวอุทยั ผมทอง ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

10. นางนติ ยา สทิ ธศิ ร ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

11. นางสาวปราณปรียา พรมสทิ ธ์ิ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

12.นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

13. นางสาวลกั ษณาวรยี ์ อสพิ งษ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

14. นางศุภัชญา จันทะเขตร์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

15. นางสาวกนกวรรณ ศรชยั ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

16. นางสาวดวงตะวนั งามแสง ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ

17.นางสาวกฤษณา นนั ทะสิงห์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

18. นายถริ ธนา คาแพง ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

19.นางเนตรนภา สุรสรณ์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

20. นางสาวสาธิมน พลรกั ษ์ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ

21. นางสาวพชั รี แสนโสม ครชู านาญการ กรรมการ

22. นางสาวรสริน ดวงใจ ครูชานาญการ กรรมการ

23. นางสาววรษิ า ศรีเลศิ ครชู านาญการ กรรมการ

24. นายภรู ภิ ัทร ทิพยร์ ักษา ครชู านาญการ กรรมการ

25. นายวรโชติ วงศน์ ิล ครชู านาญการ กรรมการ

26. นายเกตสุ ุรยิ นต์ กลมเกลยี ว ครชู านาญการ กรรมการ

27. นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์ ครชู านาญการ กรรมการ

28. นางสาวศศธิ ร ประมาพันธ์ ครู กรรมการ

29. นางพเยีย หว้ ยจันทร์ ครู กรรมการ

30. นางสาววารีกลุ วิทยอดุ ม ครู กรรมการ

31. นายธรี ะพงษ์ ขนุ นามวงษ์ ครู กรรมการ

32.นางสาวอรพรรณ ทองหล่อ ครู กรรมการ

33. นายวิรตั น์ กองมณี ครู กรรมการ

34. วา่ ทร่ี ้อยตรี นิธิกร เทีย่ งทัศน์ ครู กรรมการ

35. นางชนากานต์ บตุ รศาสตร์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

36. นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู กรรมการและผ้ชู ่วยเลขานุการ

37. นางสาวองั ศุมาลี รตั นวนั ครูอตั ราจ้าง กรรมการและผชู้ ่วยเลขานกุ าร

หน้าที่ 1. จัดทาแผนพฒั นาผู้เรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกบั นโยบายและแผนพฒั นาของสานกั งานเขตพื้นท่ี

การศกึ ษามัธยมศึกษาศรสี ะเกษ ยโสธร สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

2. พฒั นาหลักสตู รสถานศึกษาให้เกิดความเหมาะสมสอดคลอ้ งกับความตอ้ งการของทอ้ งถิ่นและ

นโยบายดา้ นการศกึ ษาของรฐั บาล

3. จดั ทาระเบยี บวา่ ด้วยการวัดและประเมนิ ผลการเรียนร้ขู องผูเ้ รียน

19

4. จดั ทาระเบียบแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานวิชาการและจดั ทาปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวชิ าการตลอดปีการศึกษา
5. ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้
เหมาะสมและสง่ เสรมิ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยี นเป็นสาคัญ
6. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หนว่ ยงานนอกสถานศึกษา รวมทงั้ รายงานผลการประเมินตอ่ หนว่ ยงานตน้ สังกดั และสาธารณชน
7. จัดใหม้ ีการนเิ ทศภายใน การกากบั ตดิ ตาม และการติดตามประเมินผลหลกั สูตรอยา่ งตอ่ เน่ือง
8. จัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัด
และความสนใจ เพ่อื การศกึ ษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
9. กากับดูแลการจัดตารางสอนในภาพรวมของโรงเรียน และตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียน
อย่างชดั เจน
10. กาหนดแนวปฏิบตั ขิ องการเขา้ สอนของครูตามตารางสอน โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัด
หรือการใชส้ ื่อ อุปกรณ์การเรยี นการสอน
11. ประสานงานไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดครูเข้าสอนแทนในกรณีท่ีมีการลาป่วยลากิจ และ
การไปราชการ กากับให้มกี ารจดั สอนแทนอย่างสม่าเสมอ
12. ส่งเสริมการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนา
ระบบงานวชิ าการ
13. วางแผนและดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยี นให้เปน็ ไปตามมาตรฐาน
วชิ าชีพครู
14. ปฏบิ ัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

2. งานสานกั งานฝ่ายบรหิ ารงานวิชาการ

1. นางสาวประภาภรณ์ อสิพงษ์ ครชู านาญการพเิ ศษ ประธานกรรมการ

2. นางสาวกนกวรรณ ศรชัย ครชู านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

3. นางชลนั ดา สมบัติวงศ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

4. นางชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

5. นายเกตสุรยิ นต์ กลมเกลยี ว ครชู านาญการ กรรมการ

6. นางสาววารกี ุล วิทยอุดม ครู กรรมการ

7. นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู กรรมการ

8. นางสาววริษา ศรีเลิศ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ

9. นางสาวกฤษณา นนั ทะสิงห์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผ้ชู ว่ ยเลขานุการ

10. นายประสิทธิ์ ทองย้อย เจ้าหนา้ ท่ีโรเนยี ว กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

11. นางสาวองั ศมุ าลี รัตนวัน เจ้าหน้าท่ีสานักงาน กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานกุ าร

หนา้ ท่ี 1. ดแู ลรับผดิ ชอบงานสารบรรณ

2. จัดทาทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบและจ่ายเอกสารตามหน่วยงานท่ี

เก่ยี วข้อง ติดตามเกบ็ เรอื่ งเขา้ แฟม้ ตา่ ง ๆ และจดั พมิ พค์ าส่งั ของกลมุ่ งาน

3. จัดทาแบบฟอรม์ ต่าง ๆ ของกลมุ่ งานใหเ้ ป็นระบบ

4. ใหบ้ ริการดา้ นวชิ าการแก่ครู นักเรียนและผปู้ กครอง ประสานงานกับบคุ ลากรภายในและภายนอกโรงเรียนท่ี

เกี่ยวข้อง

5. ดูแลสานักงาน จดั บรรยากาศภายในสานักงานและจดั ทาข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายใหเ้ ป็นปัจจบุ ัน

20

6. รับผิดชอบดูแลการให้บริการอัดสาเนาทุกประเภทในฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งให้มีการจดบันทึกสถิติการใช้
เครอ่ื งอดั สาเนาทกุ เครอ่ื ง

7. จัดทาระเบยี บแนวปฏบิ ตั ิงานวิชาการ พรอ้ มนามอบในฝา่ ย / งานทเี่ กี่ยวข้อง
8. ประสานงานกบั ผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้องในการดาเนินงานวชิ าการของโรงเรยี น
9. ปฏิบตั ิงานอืน่ ๆ ทไี่ ด้รับมอบหมาย

3. งานวางแผนฝ่ายบรหิ ารงานวชิ าการ

1. นางสาวประภาภรณ์ อสิพงษ์ ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2. นางชลันดา สมบัติวงศ์ ครชู านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

3. นางสาวกฤษณา นนั ทะสิงห์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

4. นางสาวกนกวรรณ ศรชัย ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ

5. นางสาวดวงตะวนั งามแสง ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

6. นายถริ ธนา คาแพง ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

7. นายวรโชติ วงศ์นิล ครชู านาญการ กรรมการ

8. นางสาววารกี ลุ วทิ ยอุดม ครู กรรมการ

9. นางเนตรนภา สุรสรณ์ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาววริษา ศรีเลศิ ครชู านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร

11. นายเกตสรุ ยิ นต์ กลมเกลียว ครชู านาญการ กรรมการและผ้ชู ว่ ยเลขานกุ าร

12. นางสาวรสรนิ ดวงใจ ครู กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

หนา้ ที่ 1.วางแผนงานด้านวชิ าการโดยการรวบรวมข้อมูลและกากบั ดูแล นเิ ทศและติดตามเกีย่ วกับงานวิชาการ ได้แก่

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน

การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการส่งเสริม

ชุมชนให้มคี วามเขม้ แขง็ ทางวิชาการ

2. วางแผน จัดทาโครงการพัฒนางานวิชาการเสนอขออนุมัติ และดาเนินงานตามโครงการ สรุปผลการ

ดาเนนิ งาน

3. เสนอซ้ือวัสดุ พัสดุฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยผ่านงานพัสดุโรงเรียนให้จัดหาเพื่อใช้ในฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ และให้เป็นไปตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรยี น

4. ติดตามการใชจ้ า่ ยเงินตามโครงการของฝา่ ยบริหารงานวชิ าการและรายงานผู้อานวยการ

5. ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ทไี่ ด้รบั มอบหมาย

4. งานพัฒนาหลกั สตู รสถานศึกษา

1. นางธนนันท์ ปญั ญา รักษาการรองผู้อานวยการ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ อสพิ งษ์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
กรรมการ
3. นางกรชลุ ี ศรสี ขุ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
4. นางสาวอทุ ัย ผมทอง ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
กรรมการ
5. นางสุปราณยี ์ เพง็ ธรรม ครูชานาญการพิเศษ

6. นางนิตยา สทิ ธศิ ร ครูชานาญการพเิ ศษ

7. นางอนั ตมิ า ใจดี ครูชานาญการพเิ ศษ

8. นางพมุ่ พวง ผา่ นพินจิ ครูชานาญการพิเศษ

21

. 9. นางสาวทองพันธ์ ยงกลุ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

10. นางสาวกฤษณา นนั ทะสิงห์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

11. นายถริ ธนา คาแพง ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

12. นายภูรภิ ัทร ทิพยร์ กั ษา ครชู านาญการ กรรมการ

13. นางพเยยี ห้วยจนั ทร์ ครู กรรมการ

14. นางสาวศศิธร ประมาพันธ์ ครู กรรมการ

15. นางเนตรนภา สุรสรณ์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

16. นางสาวอรพรรณ ทองหล่อ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร

หน้าที่ 1. จัดทาหลกั สูตรสถานศกึ ษาเปน็ ของตนเองโดย

1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทาง ด้านเศรษฐกิจและสังคม

และเป็นตน้ แบบให้กบั โรงเรยี นอน่ื

1.2 จัดทาหลกั สูตรทีม่ ุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษยท์ สี่ มบรู ณท์ ้ังรา่ งกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และ

คุณธรรม สามารถอยู่รว่ มกบั ผู้อืน่ ไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข

1.3 จดั ให้มีวชิ าต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐานของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

1.4 เพิม่ เติมเน้อื หาสาระของรายวิชาให้สงู และลึกซ้งึ มากขึ้นสาหรบั กลุ่มเปา้ หมายเฉพาะได้แก่ การศึกษา

ด้านศาสนา ดนตรี นาฏศลิ ป์ กีฬา อาชวี ศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศผบู้ กพร่อง พิการ และการศึกษา

ทางเลอื ก

1.5 เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

สังคม และโลก

2. จัดทาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน

ตามกลุม่ เป้าหมายพเิ ศษ โดยความร่วมมอื ของสานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาและเครอื ขา่ ยสถานศึกษา

3. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานให้ความเหน็ ชอบหลกั สูตรสถานศกึ ษา

4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษารบั ทราบ

5. งานอ่นื ทไี่ ดร้ บั มอบหมาย

5. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
1. นางสาวศศิธร ประมาพนั ธ์ ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพศิ ศริ บิ รู ณ์ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ
3. นางธนนันท์ ปัญญา ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
4. นางสาวประภาภรณ์ อสพิ งษ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
5. นางเครอื มาศ ทองงาม ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ
6. นางจนั ทร์ทพิ ย์ เจียมพงษ์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
7. นางธนญั ญฎ์ า บงึ ไกร ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ นาคนวล ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
9. นางสาวสาธิมน พลรักษ์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
10.นางสาวกนกวรรณ ศรชัย ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
11.นางสาวสพุ พตา สิทธริ กั ษ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
12.นางสาวกฤษณา นันทะสิงห์

22

13.นางสาวอุไร ครบสวุ รรณ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

14. นายเกตสุริยนต์ กลมเกลยี ว ครชู านาญการ กรรมการ

15. นายภรู ภัทร ทิพยร์ ักษา ครชู านาญการ กรรมการ

16.นางสาวกษั มาพร หลอดทอง ครู กรรมการ

17.นายธรี ะพงศ์ ขนุ นามวงษ์ ครู กรรมการ

18.นายวริ ัตน์ กองมณี ครู กรรมการ

19.นายณฐั สทิ ธิ์ กองรักษา ครู กรรมการ

20.นางอภิญญาพร วรเสน ครู กรรมการ

21.นายกฤษดากร สมบัติกาไร ครู กรรมการ

22.นายวรโชติ วงศน์ ลิ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ

23.นางสาวรตั นา เงินดี ครูชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร

24.นางสาวณัฏฐช์ ญา หงสโ์ สภา ครู กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

25.นางสาวจนิ ตนา อสิพงษ์ พนกั งานราชการ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

หน้าท่ี 1.วางแผนการดาเนินงานตามโครงการอนรุ ักษ์พนั ธกุ รรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรยี น 4 ดา้ น 5 องคป์ ระกอบ สาระการเรียนรู้ 3 สาระ และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่กาหนดให้

องค์ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชอื่ พรรณไม้

องคป์ ระกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเ้ ขา้ ปลูกในโรงเรยี น

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมลู ดา้ นต่างๆ

องคป์ ระกอบที่ 4 การรายงานผลการเรยี นรู้

องคป์ ระกอบที่ 5 การนาไปใชป้ ระโยชนท์ างการศกึ ษา

2. ประสานงานกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการดาเนินงาน การจัดทาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ตามองค์ประกอบท่ี

กาหนดให้ จัดเตรียมห้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดบรรยากาศในห้องแหล่งเรียนรู้สวยงามน่าดู น่าศึกษา และให้บริการแก่

นักเรียน หรือผูม้ าศกึ ษาดูงาน

3. ปฏบิ ัติหนา้ ท่อี ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานจัดการเรียนการสอน

1. นายภรู ภิ ัทร ทิพยร์ ักษา ครชู านาญการ ประธานกรรมการ

2. นายถิรธนา คาแพง ครชู านาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ

3. นายวรโชติ วงศน์ ลิ ครู กรรมการ

4. วา่ ท่ี ร.ต.นธิ กิ ร เที่ยงทัศน์ ครู กรรมการ

5. นายธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์ ครชู านาญการ กรรมการ

6. นายวริ ตั น์ กองมณี ครู กรรมการ

7. นางสาวสาธมิ น พลรกั ษ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

หนา้ ที่ 1. ประสานงานกับกลุม่ สาระการเรียนรูใ้ นการจัดทาแผนการเรียนรทู้ กุ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ โดยความรว่ มมือ

ของเครอื ข่ายสถานศึกษา

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรยี นร้ใู นการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนว

ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้

ของผ้เู รยี นพฒั นาคุณธรรมนาความรตู้ ามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ประสานงานกับกลมุ่ สาระการเรียนรู้ในการจัดอตั รากาลังเพอื่ นาข้อมูลมาจดั ตารางสอน

23

4. ประสานงาน ดแู ลการจดั ตารางสอนทุกภาคเรยี น และรวบรวมตารางสอนครู ตารางการใช้หอ้ งเรียน และ

ตารางเรียนของนกั เรยี นเปน็ รูปเล่ม

5. พัฒนางานจดั ตารางสอนให้มปี ระสทิ ธภิ าพ

6. ประสานงานในการนาหลักสตู รไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จดั ทาแบบบันทกึ การเรียน

การสอน และบริหารจัดการการใชห้ ลกั สูตรอยา่ งเหมาะสม

7. ดาเนินการเกยี่ วกับการรับนักศกึ ษาฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพครู และออกคาสัง่ ครพู เ่ี ลี้ยงนกั ศึกษาฝึก

ประสบการณ์

8. งานอนื่ ๆ ที่ไดร้ บั มอบหมาย

7. งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

1. นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์ ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2. นายถริ ธนา คาแพง ครชู านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

3. นายภูริภัทร ทิพยร์ กั ษา ครชู านาญการ กรรมการ

4. นายเกตสุรยิ นต์ กลมเกลยี ว ครชู านาญการ กรรมการ

5. นายวรโชติ วงศ์นลิ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ

6. นายธรี ะพงศ์ ขุนนามวงษ์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าท่ี 1. จดั เนอ้ื หาสาระและกจิ กรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรยี นโดยคานงึ ถงึ ความแตกต่าง

ระหวา่ งบุคคล

2. ฝึกทกั ษะ กระบวนการคดิ การเผชญิ สถานการณ์ และการประยกุ ต์ความร้มู าใช้เพือ่ ป้องกันและแกป้ ัญหา

3. จัดกิจกรรมใหผ้ เู้ รยี นไดเ้ รียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเปน็ ทาเป็นรักการอ่านและเกิดการ

ใฝ่รอู้ ยา่ งต่อเนอ่ื ง

4. จดั การเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความร้ดู ้านต่าง ๆ อย่างมีสัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม

คา่ นิยมท่ีดงี ามและคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ไวใ้ นทุกวิชา

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอานวยความสะดวก

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังน้ี

ผูส้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรยี นการสอนและแหล่งวทิ ยาการประเภทต่าง ๆ

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ กับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน

ทุกฝ่าย เพื่อรว่ มกนั พัฒนาผเู้ รียนตามศักยภาพ

7. ปฏิบัติงานอืน่ ๆที่ได้รบั มอบหมาย

8. งานวดั และประเมนิ ผลทางการเรียน ครชู านาญการพเิ ศษ ประธานกรรมการ
1. นางชลนั ดา สมบัติวงศ์ ครชู านาญการ รองประธานกรรมการ
2. นายวรโชติ วงศ์นิล ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
3. นางสาวปราณปรยี า พรมสิทธิ์ ครชู านาญการ กรรมการ
4. นายภรู ิภทั ร ทิพย์รักษา ครู กรรมการ
5. นายวิรตั น์ กองมณี ครู กรรมการ
6. นายธรี ะพงษ์ ขนุ นามวงษ์ ครู กรรมการ
7. วา่ ท่ี ร.ต.นธิ กิ ร เท่ยี งทัศน์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
8. นางชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
9. นางอรอนงค์ ทองประโคน

24

หน้าที่ 1. ควบคุมดูแลตดิ ตามงานดา้ นการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนของครใู หเ้ ป็นไปตามระเบียบการวา่
ด้วยการวัดผลประเมนิ ผลของกระทรวงศึกษาธิการ

2. จัดทาแผน โครงการ งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล จัดทาระเบียบ แนวปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์เก่ียวกบั งานวัดผลประเมนิ ผล

3. ดาเนนิ การเผยแพร่ความรู้ ระเบยี บ แนวปฏิบตั ิ หรอื กฎกระทรวงต่างๆ สาหรับครู
4. ดาเนนิ การและดแู ลการทดสอบเพื่อวดั ผลการเรยี นรู้ของผู้เรียน การจัดทาตารางสอบ การจัดเตรียมอุปกรณ์
การสอบ เสนอแต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนินการสอบ ประกาศผลสอบ
5. จดั ดาเนนิ การสอบแกต้ ัว ใหเ้ ปน็ ไปตามระเบยี บของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งการลงทะเบยี นเรียนซ้า
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน เก็บสถิติข้อมูลของครูเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลพร้อมนาเสนอหัวหน้า
สถานศึกษาในช่วงเวลาทีต่ ามปฏิทนิ วชิ าการกาหนด
7. ประสานกับกลุ่มสาระในการวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือนาผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการ
สอนในรายวชิ าท่ีรับผดิ ชอบตอ่ ไป
8. ดาเนินการวัดและประเมนิ ผล ให้เปน็ ไปตามระเบยี บว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรยี นโรงเรียน
ปรางคก์ ู่
9. ให้ความร้แู ละคาแนะนาด้านการวัดผลประเมินผลแก่ครู และนกั เรยี นตลอดจนผปู้ กครอง
10. ดาเนนิ การเกีย่ วกับการประกาศผลการเรียน ผลการสอบแก้ตัวใหน้ กั เรียนทราบ
11. เป็นคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการส่งสมดุ ปพ.5 ต-ป, ปพ.6 ต-ป, และเสนอผอู้ านวยการ
12. รว่ มกับหวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ งานวัดผลในการวเิ คราะห์ ตดิ ตามนักเรียนท่มี ปี ัญหาใน
การเรียน โดยประสานงานกบั ผ้ปู กครอง ผเู้ ก่ียวขอ้ งในการแกป้ ญั หา
13. ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่อืน่ ๆ ตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย

9. งานทะเบียนนักเรยี นและเทยี บโอนผลการเรียน

1. นางสาวกนกวรรณ ศรชัย ครชู านาญการพิเศษ นายทะเบียน

2. นางสาวกฤษณา นนั ทะสิงห์ ครชู านาญการพิเศษ ผู้ชว่ ยนายทะเบยี น

3. นางสาวรสรนิ ดวงใจ ครชู านาญการ ผชู้ ่วยนายทะเบียน

4. นายเกตสรุ ิยนต์ กลมเกลยี ว ครชู านาญการ ผูช้ ว่ ยนายทะเบียน

5. นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์ ครชู านาญการ ผู้ช่วยนายทะเบยี น

6. นางสาววรษิ า ศรีเลศิ ครชู านาญการ ผชู้ ่วยนายทะเบยี น

7. นางสาววารกี ลุ วิทยอดุ ม ครู ผ้ชู ว่ ยทะเบียนและเลขานุการ

หน้าที่ 1. จัดทาค่า GPA และค่า PR ของโรงเรียนปรางคก์ ู่

2. ปฏิบตั งิ านตามแผนงาน โครงการฝา่ ยบริหารงานวชิ าการ

3. จดั ทาทะเบยี นนักเรียนใหเ้ ป็นปัจจบุ ัน พรอ้ มทาสถิตเิ พ่อื เปน็ ขอ้ มูลของโรงเรยี น

4. จัดระบบการรกั ษาเอกสารงานทะเบยี นใหส้ ะดวกในการคน้ หาและปลอดภัย

5. จดั ทาบัญชคี วบคมุ การรบั -จา่ ย เอกสารงานทะเบียนรวบรวมระเบียบ คาสั่ง ท่ีเก่ียวข้องกับงานทะเบียนและ

เผยแพร่ใหก้ ับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยี นหรือผทู้ ่ีสนใจนอกสถานศึกษา

6. สารวจรายชอื่ นักเรียนท่ไี ม่จบหลกั สูตร เพื่อดาเนินการติดตาม

7. ดาเนนิ การในการออกหลกั ฐานการศกึ ษา

8. ประสานงานกับฝา่ ยวิชาการเก่ยี วกบั รายชอื่ นกั เรยี นทจี่ าหนา่ ยออกจากทะเบยี น

9. จดั ทาสถติ นิ ักเรียน ควบคมุ สถิตกิ ารรับ การจาหน่ายนกั เรียน

25

10. ใหค้ วามร่วมมือกบั สถานศกึ ษาอ่นื ๆ ในการตรวจสอบคณุ วุฒิของนักเรยี นทจ่ี บการศึกษา
11. ประสานงานและบริการแก่ครแู นะแนว ครูทปี่ รกึ ษา ผปู้ กครองนักเรยี น ตลอดจนศษิ ย์เก่าที่มา
ติดตอ่ งานทะเบยี น
12. จดั เก็บหลกั ฐานผลการเรยี นให้เป็นระบบสะดวกในการค้นหา
13. ทาทะเบียนคุมจานวนเกียรติบัตรของโรงเรยี นทกุ ประเภท
14. จัดให้มีทีมงานทะเบียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติให้ทีมงานทุกคนสามารถออกหลักฐานให้นักเรียนได้ กรณีท่ี นายทะเบียนไม่อยู่ให้
ผ้ชู ว่ ยนายทะเบียนสามารถปฏบิ ัตหิ นา้ ทแ่ี ทนได้
15. ปฏบิ ัตงิ านอ่นื ๆ ทไี่ ด้รับมอบหมาย

10. งานวจิ ัยเพอื่ พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา

1. นางสาวทองพนั ธ์ ยงกุล ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2. นางสาวดวงตะวนั งามแสง ครูชานาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ

3. นางสาวอรพรรณ ทองหล่อ ครู กรรมการ

4. นางเนตรนภา สรุ สรณ์ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

หนา้ ท่ี 1. กาหนดนโยบายและแนวทางการใชก้ ารวิจยั เปน็ สว่ นหนึ่งของกระบวนการเรยี นรู้และกระบวนการทางาน

ของนักเรียน ครแู ละผู้เกีย่ วข้องกับการศึกษา

2. วางแผนจดั ทาโครงการพฒั นาครูและนักเรียนใหม้ ีความรู้เกีย่ วกับการปฏิรปู การเรยี นรโู้ ดยใช้กระบวน

การวิจัยเป็นสาคัญในการเรียนรทู้ ี่ซบั ซ้อนขึ้นทาให้ผเู้ รยี นไดฝ้ ึกการคดิ การจดั การ การหาเหตผุ ลในการตอบปญั หา

การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรยี นรู้ในปัญหาทีต่ นสนใจ

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ ยกระบวนการวิจยั

4. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนา

ผลการวจิ ัยมาใช้ เพ่อื พฒั นาการเรียนรู้และพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา

5. ปฏบิ ตั งิ านอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

11. งานนเิ ทศการศึกษา

1. นางกรชลุ ี ศรีสขุ ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2. นางสุปราณยี ์ เพ็งธรรม ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
3. นางสาวอทุ ัย ผมทอง ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
4. นางนติ ยา สิทธศิ ร ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ
กรรมการ
5. นางอันตมิ า ใจดี ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
6. นางพุม่ พวง ผ่านพินจิ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผชู้ ่วยเลขานกุ าร
7. นางสาวทองพนั ธ์ ยงกุล ครชู านาญการพเิ ศษ

. 8. นางสาวกฤษณา นันทะสิงห์ ครูชานาญการพเิ ศษ

9. นางพเยีย หว้ ยจนั ทร์ ครู

10. นางสาวศศธิ ร ประมาพันธ์ ครู

11. นางสาวพัชรี แสนโสม ครู

12. นางสาวอรพรรณ ทองหลอ่ ครู

หนา้ ที่ 1. จัดทา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏทิ ินปฏบิ ตั ิงาน

26

2. จดั ระบบการนเิ ทศงานวชิ าการ และการเรยี นการสอนภายในสถานศึกษา
3. ประสานงานใหก้ ล่มุ สาระการเรียนรมู้ กี ารนเิ ทศการสอนแบบกลั ยาณมติ ร
4. กากับ ตดิ ตาม การดาเนินงานของบคุ ลากรในกล่มุ งาน
6. ประเมินผล และสรุปรายงานผลการนเิ ทศเม่อื สนิ้ ภาคเรยี นและสิน้ ปกี ารศกึ ษา
7. ปฏบิ ตั งิ านอืน่ ๆ ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

12. งานแนะแนวการศึกษา

1. นางมาลินี งามแสง ครชู านาญการพเิ ศษ ประธานกรรมการ

2. นางจนั ทรท์ พิ ย์ เจียมพงษ์ ครชู านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

3. นางสปุ ราณยี ์ เพ็งธรรม ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ

4. นางศภุ ชั ญา จนั ทะเขตร์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

5. นางอันตมิ า ใจดี ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ 1. จดั ทาระเบยี นสะสม ใหก้ บั นกั เรยี นทุกคนทุกระดับชั้น โดยประสาน กบั ครูที่ปรึกษา

2. ให้คาปรกึ ษากับนักเรยี นในการแกไ้ ขปญั หาทางด้านการเรียน และปัญหาครอบครัว

3. จัดหาข่าวประกาศ ระเบียบเก่ียวกับการศึกษาต่อและเกี่ยวกับอาชีพ เพ่ือแจ้งให้นักเรียนทราบโดยจัดป้าย

ประชาสัมพันธห์ รอื ปา้ ยประกาศใหท้ ราบ

4. จดั หาทุนการศึกษาช่วยเหลอื นักเรยี นทีข่ าดแคลนทุนทรพั ย์

5. ติดตามนักเรียนท่ีจบ ม.3 และ ม.6 ทุกคนรวบรวมข้อมูลสถิตินาเสนอโรงเรียนเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้

เกดิ ผลดตี อ่ นกั เรยี น

6. จัดสัปดาห์แนะแนวเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางศึกษาต่อและการประกอบอาชีพต่างๆ แก่นักเรียน

ทกุ ระดบั

7. จดั กจิ กรรมปฐมนิเทศนักเรยี นใหม่ และจัดกิจกรรมปัจฉิมนเิ ทศสาหรับนกั เรียนผ้สู าเร็จการศกึ ษา

8. จัดทาวารสารแนะแนวการศึกษาตอ่ เพือ่ นาเสนอบุคลากร นกั เรียน และชุมชน อย่างต่อเนื่อง

9. จัดรายการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียน บุคคลตัวอย่าง ที่ประสบความสาเร็จในชีวิต ทั้งด้านการเรียน

การทางาน การประกอบอาชพี เพื่อนักเรียนจะได้ยดึ เปน็ แนวปฏิบตั ใิ นการเรียนและการประกอบอาชพี ต่อไป

10. จัดทาแผน โครงการ งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนวตลอดปีการศึกษาและสรุปรายงานผลการ

ดาเนนิ งานเสนอผูบ้ รหิ ารทราบ

11. ปฏบิ ัตงิ านอน่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

13. งานกิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน ครชู านาญการพเศษ ประธานกรรมการ
1. นายถิรธนา คาแพง ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
2. นายทวศี ักด์ิ ศรีสขุ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ
3. นางนริ นั ดร์ สุภาทิพย์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
4. นางกรชุลี ศรสี ขุ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
5. นางสปุ ราณยี ์ เพง็ ธรรม ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ
6. นายเรวตั อาวะรณุ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
7. นางดลนภสั สีดาดลิ กกลุ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
8. นางศรุตา ชมภเู ขา ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
9. นางนติ ยา สิทธศิ ร

27

10.นายพันธศ์ ักดิ์ แสวงผล ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

11. นางชนากานต์ บตุ รศาสตร์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

12. นางสาวกฤษณา นันทะสิงห์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

13. นายไพโรจน์ อทุ ธะจันทร์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

14. นายเกตสุริยนต์ กลมเกลียว ครชู านาญการ กรรมการ

15. นางสาวนุชนาฏ รชตธามรงค์ ครชู านาญ กรรมการ

16. วา่ ท่ีร้อยตรี นธิ ิกร เที่ยงทศั น์ ครผู ชู้ ว่ ย กรรมการและเลขานุการ

17. นางสาววริษา ศรีเลิศ ครูชานาญการ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

18. นายออ๊ ด ไชยสวุ รรณ์ ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

หน้าท่ี 1 กาหนดแผนงาน โครงการจัดกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เปน็ ไปตามหลักสูตร

และนโยบายการศึกษา

2. จัดทาคูม่ ือ แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวขอ้ งกับการจัดกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี นและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

3. กากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของครูและนักเรียนให้

เปน็ ไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ยและมีประสทิ ธภิ าพ

4. ประสานงานในการจดั กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายใหเ้ กดิ ประสทิ ธิผลสูงสดุ

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของครูและนักเรียนสรุปรายงาน

เสนอต่อโรงเรียนและฝา่ ยทเี่ ก่ยี วข้อง

6. ปฏบิ ัติหนา้ ทอี่ ่ืนๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

14. งานพฒั นาและใชส้ ือ่ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

1. วา่ ท่ี ร.ต.นิธกิ ร เทีย่ งทัศน์ ครู ประธานกรรมการ

2. นายธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์ ครู รองประธานกรรมการ

3. นายภูรภิ ัทร ทพิ ย์รกั ษา ครูชานาญการ กรรมการ

4. นายวริ ัตน์ กองมณี ครู กรรมการและเลขานุการ

หนา้ ท่ี 1. จดั ใหม้ กี ารรว่ มกนั กาหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจดั หาและพฒั นาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยเี พอื่

การศึกษาของสถานศึกษา

2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ในเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา

พรอ้ มท้งั ใหม้ กี ารจดั ตง้ั เครอื ข่ายทางวชิ าการ ชมรมวิชาการ เพ่อื เปน็ แหลง่ การเรยี นร้ขู องสถานศกึ ษา

3. พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ให้

ขอ้ เทจ็ จริงเพ่ือสรา้ งองค์ความรูใ้ หม่ ๆ เกดิ ขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสอื่ ทีเ่ สรมิ การจดั การศกึ ษาของสถานศึกษาใหม้ ีประสิทธิภาพ

4. นิเทศ ตดิ ตาม ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิงานของบุคลากรในการจดั หา ผลิต ใช้ และพฒั นาส่ือเทคโนโลยที าง

การศกึ ษา

5. งานอ่ืน ๆ ท่ไี ด้รบั มอบหมาย

15. งานรับนักเรียน ครชู านาญการ ประธานกรรมการ
1. นางสาวพชั รี แสนโสม ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงตะวัน งามแสง ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
3. นางชลันดา สมบตั ิวงศ์ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ
4. นางเนตรนภา สรุ สรณ์

28

5. นางสาวปราณปรยี า พรมสิทธ์ิ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

6. นางชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

7. นายภูริภัทร ทพิ ยร์ กั ษา ครูชานาญการ กรรมการ

8. นางสาววารีกุล วทิ ยอดุ ม ครู กรรมการ

9. นายธีระพงศ์ ขนุ นามวงษ์ ครู กรรมการ

10. นางสาวธนั ยเ์ ทวิกา สง่ สุข ครู กรรมการ

11. นางสาวรสริน ดวงใจ ครู กรรมการ

12. นางสาวอรอนงค์ ทองประโคน ครู กรรมการ

13. นายเกตสุรยิ นต์ กลมเกลียว ครชู านาญการ กรรมการ

14. นางสาวจันทร์จริ า ห่อทรพั ย์ ครู กรรมการ

15.วา่ ที่ ร.ต.นิธิกร เท่ยี งทัศน์ ครู กรรมการและเลขานุการ

16. นายวรโชติ วงศน์ ิล ครชู านาญการ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

17. นางสาวอรพรรณ ทองหลอ่ ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

หนา้ ที่ 1. วางแผนการรับสมัครนกั เรียนเขา้ ศกึ ษาต่อระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 , 4 ทัง้ ห้องเรยี นพเิ ศษ ห้องเรยี นปกติ

และประกาศนียบัตรวชิ าชพี ชั้นปที ี่ 1

2. จดั ทาประกาศ คมู่ ือ ระเบียบการสมคั ร และดาเนนิ การตามระเบียบและแนวปฏิบตั เิ ก่ยี วกับการรับนักเรียน

3. ประสานงานกับผู้มสี ว่ นเกี่ยวขอ้ งทั้งภายในและภายนอกในการรับสมัครนักเรียน

4. จัดทารายงานการรับสมัครนกั เรียนต่อผ้บู ริหารและสานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษาเขต 28

5. ปฏบิ ตั ิหน้าท่ีอืน่ ๆ ที่เกยี่ วข้องตามทไี่ ดร้ บั มอบหมาย

16. งานจดั ทาสามะโนผู้เรยี นและข้อมูลนักเรียนรายบคุ คล ( DMC)

1. นางสาวดวงตะวนั งามแสง ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2. นางสาวรสรนิ ดวงใจ ครชู านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

3. นางสาวพัชรี แสนโสม ครชู านาญการ กรรมการ

4. นายวิรัตน์ กองมณี ครู กรรมการ

5. นางสาววารกี ลุ วิทยอดุ ม ครู กรรมการ

6. นายธีระพงษ์ ขนุ นามวงษ์ ครู กรรมการ

7. วา่ ที่ ร.ต.นธิ กิ ร เท่ียงทศั น์ ครู กรรมการ

8. นางสาวอรพรรณ ทองหล่อ ครู กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ 1. กรอกข้อมลู นกั เรียนรายบุคคลลงในโปรแกรมต้นปกี ารศึกษาให้เสรจ็ เพ่ือรายงานข้อมูล10 มิถนุ ายน

2. จัดทาข้อมูลกลางปใี ห้แลว้ เสร็จและรายงานในเดือนพฤศจิกายน

3. จดั ทาขอ้ มูลปลายปีให้แลว้ เสร็จและรายงานภายในเดือนเมษายน

4. ปฏบิ ัตหิ นา้ ทงี่ านอ่นื ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย

17.งานโครงการเพมิ่ โอกาสและสรา้ งความเสมอภาคทางการศกึ ษา (จัดการศึกษาทางเลอื ก)

1. นางศุภชั ญา จนั ทะเขตร์ ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2. นางนติ ยา สิทธศิ ร ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

3. นางสาวธันย์เทวกิ า สง่ สุข ครู กรรมการ

4. นางสาวจนั ทร์จิรา ห่อทรัพย์ ครู กรรมการ

29

5. นางสาวสาธิมน พลรกั ษ์ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

6. นางอภญิ ญาพร วรแสน พนกั งานราชการ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

หน้าท่ี 1. วางแผน จัดทาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก

2. ดาเนนิ การจัดการศกึ ษาทางเลอื ก วัดผล ประเมนิ ผล และเทยี บโอนผลการเรียน

3. ประสานงานกบั ครู นักเรียน ผปู้ กครองในการดาเนินงาน

4. สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาเสนอผ้บู รหิ าร และหนว่ ยงานต้นสังกัด

5. งานอน่ื ๆ ท่ไี ด้รับมอบหมาย

18. งานหอ้ งเรียนพเิ ศษ

1. นางกรชุลี ศรสี ุข ครูชานาญการพเิ ศษ ท่ีปรึกษา

2. นางสาวทองพนั ธ์ ยงกลุ ครชู านาญการพเิ ศษ ประธานกรรมการ

3. นางเครือมาศ ทองงาม ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

4. นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ

5. นางจนั ทรท์ ิพย์ เจียมพงษ์ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ

6. นางเนตรนภา สรุ สรณ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

7. นางสาวดวงตะวัน งามแสง ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

8. นางสาวปราณปรยี า พรมสิทธ์ิ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

9. นางสาวสุพศิ ศริ บิ รู ณ์ ครูชานาญการ กรรมการ

10. นางสาวพชั รี แสนโสม ครชู านาญการ กรรมการ

11. นายวรโชติ วงศน์ ิล ครูชานาญการ กรรมการ

12. นายเกตสุริยนต์ กลมเกลียว ครูชานาญการ กรรมการ

13. นางสาวศศธิ ร ประมาพันธ์ ครู กรรมการ

14. นายธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์ ครู กรรมการ

15. นางสาวณปภา วิเศษหม่ืน ครู กรรมการ

16. นางสาวภทั ธชิ า เขียนจูม ครู กรรมการ

17. นายถริ ธนา คาแพง ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

18. นางสาววารีกุล วิทยอุดม ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

19. วา่ ที่ ร.ต.นธิ ิกร เท่ียงทัศน์ ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

20. นางสาวณฏั ฐ์ชญา หงษ์โสภา ครู กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร

หนา้ ที่ 1. วางแผนการดาเนนิ โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ และปฏทิ ินการดาเนินงาน

2. จดั ทาหลักสตู รและเน้ือหาวิชา ในระดับทเ่ี ปดิ สอนในโครงการ

3. นเิ ทศ ตดิ ตามการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนนกั เรียน

4. สรปุ รายงานผลการดาเนนิ งานพฒั นาห้องเรียนพเิ ศษเสนอผ้บู ริหารทราบและผูป้ กครองนกั เรียน

5. ปฏบิ ัตหิ นา้ ทอ่ี น่ื ๆ ทไี่ ด้รับมอบหมาย

19. งานประเมินผลการดาเนนิ งานฝา่ ยวชิ าการ ครชู านาญการพเิ ศษ ประธานกรรมการ
1. นางสาวประภาภรณ์ อสพิ งษ์ ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
2. นางชลันดา สมบัติวงศ์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ศรชัย

30

4. นายเกตสุรยิ นต์ กลมเกลยี ว ครชู านาญการ กรรมการ

5. นายธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์ ครู กรรมการ

6. นายวรโชติ วงศ์นิล ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาววารีกลุ วิทยอุดม ครู กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

หนา้ ที่ 1. ออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานการดาเนินงานวิชาการใหค้ รอบคลมุ ทุกหนา้ ที่

2. ประเมินผลการดาเนินงานวชิ าการพร้อมสรุปรายงานผลการประเมนิ ให้ผบู้ รหิ ารทราบภาคเรยี นละ 1 คร้งั

3. วเิ คราะหผ์ ลการประเมินการดาเนินงานวชิ าการ และนาผลการวเิ คราะหม์ าใช้ในการปรบั ปรงุ พัฒนาการ

ดาเนนิ งานอยา่ งเป็นระบบ

4. สรปุ รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นของนักเรยี นทกุ ภาคเรียน

5. สรปุ รายงานผลการทดสอบโอเน็ต

6. ปฏิบัตหิ น้าทอี่ ื่น ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

20. งานศนู ยเ์ ครือขา่ ยพัฒนาการเรยี นการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2

20.1 ศูนย์เครอื ข่ายพฒั นาการเรยี นการสอนภาษาจนี และภาษาฝร่ังเศส

1. นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครูชานาญการพเิ ศษ ทีป่ รึกษา

2. นายกิตติพงษ์ อสพิ งษ์ ครู หัวหน้าการเรยี นการสอนภาษาจนี

3. นางสาวนราภรณ์ ต้นพดุ ซา ครูชานาญการพิเศษ รองหวั หน้า

4. นายพันธ์ศกั ดิ์ แสวงผล ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

5. นางสาวเพ็ญพชิ ชา อสพิ งษ์ ครู กรรมการและเลขานุการ

หนา้ ท่ี 1. เปน็ ผู้ประสานงานดาเนนิ งานทเ่ี กยี่ วข้องกับประเทศจนี ฝรง่ั เศส และประเทศอืน่ ๆ ตามทโี่ รงเรียน

มอบหมายภารกจิ ให้เป็นไปด้วยความเรยี บร้อย ราบรืน่ มีประสิทธิภาพ

2. วางแผนการจัดทาโครงการพัฒนาศนู ย์รว่ มกับหน่วยงานที่เกย่ี วข้อง

3. สรปุ รายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดภาคเรยี น และสน้ิ ปกี ารศกึ ษา

4. ปฏบิ ัตหิ น้าทอ่ี นื่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

20.2 งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน่

1. นางสาวประภัสสร อสพิ งษ์ ครชู านาญการพิเศษ หัวหนา้ การเรยี นการสอนภาษาญ่ีปุ่น

2. นางสาวสพุ พตา สิทธิรักษ์ ครูชานาญการพิเศษ รองหัวหนา้

3. นางสาวสุพัตรา สุวรรณเพชร ครู กรรมการและเลขานุการ

หนา้ ที่ 1. เปน็ ผู้ประสานงานดาเนนิ งานทเ่ี กยี่ วข้องกับประเทศ ญ่ีปุน่ ตามทโี่ รงเรยี นมอบหมายภารกิจ ใหเ้ ปน็ ไปดว้ ย

ความเรียบรอ้ ย ราบร่นื มปี ระสทิ ธภิ าพ

2. วางแผนการจดั ทาโครงการพฒั นาศูนยร์ ว่ มกับหนว่ ยงานทเ่ี ก่ียวข้อง

3. สรปุ รายงานผลการดาเนินงานเมื่อสนิ้ สดุ ภาคเรยี น และสนิ้ ปีการศึกษา

4. ปฏบิ ัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

20.3 งานพัฒนาการเรยี นการสอนภาษาเกาหลี

1. นางสาวลักษณาวรีย์ อสพิ งษ์ ครูชานาญการพิเศษ หวั หน้า
รองหัวหน้า
2. นางสาวพิมพว์ ภิ า เหมือนตา ครู กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาววริษา ศรเี ลิศ ครชู านาญการ

4.นางสาวอารยา สทุ ธเิ ชอ้ื ครู

31

หนา้ ท่ี 1. เป็นผู้ประสานงานดาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกบั ประเทศเกาหลี ตามท่ีโรงเรียนมอบหมายภารกจิ ใหเ้ ป็นไปด้วย
ความเรยี บร้อย ราบรนื่ มปี ระสทิ ธิภาพ

2. วางแผนการจดั ทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลรี ่วมกับหนว่ ยงานท่ีเก่ียวขอ้ ง
3. สรปุ รายงานผลการดาเนนิ งานเมอ่ื สนิ้ สดุ ภาคเรียน และสนิ้ ปีการศกึ ษา
4. ปฏบิ ตั หิ น้าท่ีอนื่ ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

21. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

21.1 งานขับเคลือ่ นการบริหารดว้ ยระบบคุณภาพ OBECQA

1. นางสาวดวงตะวัน งามแสง ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2. นางกรชลุ ี ศรีสุข ครูชานาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ

3. นางสปุ ราณยี ์ เพง็ ธรรม ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

4. นางสาวปราณปรียา พรมสิทธ์ิ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

5. นางสาวอทุ ยั ผมทอง ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

6. นางนติ ยา สทิ ธศิ ร ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

7. นางสาวลักษณาวรีย์ อสพิ งษ์ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ.

8. นางอนั ติมา ใจดี ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

. 9. นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ

10. นายโชคชยั บุญเสนอ ครู กรรมการ

11. นางชลนั ดา สมบตั วิ งศ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

12. นางเนตรนภา สุรสรณ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

หนา้ ท่ี 1. วางแผนจัดทาโครงการพัฒนาระบบบรหิ ารดว้ ยระบบคณุ ภาพตามเกณฑ์ OBECQA

2. จัดทาโครงร่างองค์กรเสนอผ้บู ริหารและผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้อง

3. จดั ทาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ ง คมู่ อื แนวปฏบิ ตั ิ ในการดาเนินงานให้ครูและบุคลากรทราบและปฏบิ ัติ

4. จัดทาเอกสารการรายงานและเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์ OBECQA

5. ปฏิบตั ิหนา้ ที่อนื่ ๆ ท่ีได้รบั มอบหมาย

21.2 งานจัดการเรียนการสอน IS ครชู านาญการพเิ ศษ ประธานกรรมการ
1. นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์ ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
2. นางกรรณกิ าร์ จนั ทะดวง ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ
3. นางสาวอทุ ัย ผมทอง ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
4. นางศุภัชญา จนั ทะเขตร์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
5. นางพ่มุ พวง ผา่ นพนิ จิ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
6. นางธนญั ญา บึงไกร ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ นาคนวล ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ
8. นางสาวนติ ยพร ภาวเิ ศษ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
9. นายไพโรจน์ อุทธะจนั ทร์ ครูชานาญการ กรรมการ
10. นางสาวนชุ นาฏ รชตธามรงค์ ครู กรรมการ
11. นางสาวศศิธร ไกยสทิ ธ์ิ ครู กรรมการ
12. นางสาวณปภา วเิ ศษหม่ืน

32

13. นางโชคชัย บญุ เสนอ ครชู านาญการ กรรมการ

14. นางสาววรนิ ดา ปฏิสังข์ ครชู านาญการ กรรมการ

15. นางสาวพิมพ์วิภา เหมือนตา ครู กรรมการ

16. นางชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

17. นางสาวสาธมิ น พลรกั ษ์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

หน้าท่ี 1. วางแผนจัดทาหลกั สูตรการเรยี นการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

2. วางแผนการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน และดาเนินจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรยี นและ

ประเมนิ ผล

3. จดั กจิ กรรมนาเสนอผลงานนกั เรยี นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4. จดั ทารายงานผลการดาเนินงาน เสนอต่อผ้บู ริหาร หนว่ ยงานทเี่ ก่ยี วข้อง

5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ื่นๆท่ีได้รบั มอบหมาย

22. งานประกันคณุ ภาพภายใน

1. นางกรชลุ ี ศรีสุข ครชู านาญการพิเศษ ท่ีปรกึ ษา

2. นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครูชานาญการพเิ ศษ ประธานกรรมการ

3. นางสาวประภาภรณ์ อสพิ งษ์ ครชู านาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ

4. นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

5. นางสุปราณยี ์ เพ็งธรรม ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

6. นางสาวอทุ ัย ผมทอง ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

7. นางอันติมา ใจดี ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

8. นางนิตยา สิทธิศร ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ

9. นางสาวศศธิ ร ประมาพนั ธ์ ครู กรรมการ

10. นางพเยยี หว้ ยจนั ทร์ ครู กรรมการ

11. นางสาวรสริน ดวงใจ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ

12. นายวรโชติ วงศ์นิล ครูชานาญการ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

หนา้ ที่ 1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่มิ เติมของสถานศึกษาใหส้ อดคล้องกบั มาตรฐานการศกึ ษาชาติ มาตรฐาน

การศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน มาตรฐานสานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน

2. ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา ต้องสร้างระบบการทางานท่ี

เข้มแข็ง เนน้ การมีสว่ นร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) หรอื ทร่ี ูจ้ ักกันวา่ วงจร PDCA

3. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู

ผปู้ กครองและชมุ ชนเข้ามามีส่วนรว่ ม

4. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

5. จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พ้นื ฐานโรงเรียนปรางค์กู่เสนอตอ่ หน่วยงานตน้ สังกัดและเผยแพรต่ ่อสาธารณชน

23. งานสง่ เสรมิ พัฒนาวิชาการ ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
1. นางกรชลุ ี ศรีสุข ครูชานาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ อสพิ งษ์

33

3. นางสาวกนกวรรณ ศรชัย ครชู านาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ

4. นางสาวอทุ ยั ผมทอง ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

5. นางพุม่ พวง ผ่านพินิจ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ

6. นางนิตยา สิทธศิ ร ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

7. นางสุปราณยี ์ เพง็ ธรรม ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

8. นางอันตมิ า ใจดี ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

. 9. นางสาวทองพนั ธ์ ยงกุล ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

10. นางสาวกฤษณา นันทะสิงห์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

11. นางสาวศศธิ ร ปะมาพันธ์ ครู กรรมการ

12. นางพเยีย หว้ ยจันทร์ ครู กรรมการ

13. นายวริ ตั น์ กองมณี ครู กรรมการ

16. นายเกตสุ ุริยนต์ กลมเกลียว ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ

หนา้ ท่ี 1. จดั ทาโครงการสง่ เสริมความเป็นเลศิ ทางวิชาการ กิจกรรมเปดิ บา้ นวิชาการ

2. ประสานงานกับกลมุ่ สาระและงานท่เี ก่ียวขอ้ งในการวางแผนการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรม

เปิดบ้านวิชาการ

3. นิเทศกากับติดตาม การดาเนินงานและสรุปรายงานการดาเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนเสนอรายงาน

ผู้บริหารทราบ

4. ปฏิบตั ิหนา้ ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ไี ด้รบั มอบหมาย

24. งานคัดเลือกหนังสือเรยี น

1. นายวรโชติ วงศ์นลิ ครูชานาญการ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต. นธิ ิกร เทยี่ งทศั น์ ครู รองประธานกรรมการ
กรรมการ
3. นางกรชลุ ี ศรสี ุข ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
กรรมการ
5. นางสาวอทุ ัย ผมทอง ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ
กรรมการ
6. นางนิตยา สทิ ธศิ ร ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
7. นางพ่มุ พวง ผา่ นพนิ จิ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
8. นางสุปราณีย์ เพง็ ธรรม ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร
9. นางอันตมิ า ใจดี ครูชานาญการพเิ ศษ

10. นางสาวทองพันธ์ ยงกลุ ครชู านาญการพิเศษ

. 11. นางสาวกฤษณา นนั ทะสิงห์ ครชู านาญการพิเศษ

12. นางสาวศศธิ ร ประมาพนั ธ์ ครู

13. นางพเยยี ห้อวยจนั ทร์ ครู

14. นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู

15. นางชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครูชานาญการพิเศษ

หนา้ ท่ี 1. วางแผนการดาเนินการคดั เลอื กหนงั สือเรยี นตามแนวปฏบิ ัติฯ

2. ปฏบิ ตั ิหนา้ ทีง่ านอืน่ ๆตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

25. งานหัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
- กล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์

34

1. นางสาวศศิธร ประมาพันธ์ ครู หวั หนา้ กลุ่มสาระฯ

2. นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์ ครชู านาญการ รองหัวหนา้ กลมุ่ สาระฯ

3. นายภรู ิภัทร ทพิ ย์รักษา ครชู านาญการ วิชาการกล่มุ สาระฯ

- กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

1. นางอนั ติมา ใจดี ครชู านาญการพิเศษ หวั หน้ากลมุ่ สาระฯ

2. นางศุภัชญา จันทะเขตร์ ครูชานาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3. นางชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครชู านาญการพเิ ศษ วชิ าการกลมุ่ สาระฯ

- กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ

1. นางนิตยา สทิ ธศิ ร ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้ากลุ่มสาระฯ

2. นางสาวสุนีย์ ดอนเหลือม ครชู านาญการพเิ ศษ รองหวั หน้ากล่มุ สาระฯ

3. นางสาวเบญจมาศ สมควร ครชู านาญการพเิ ศษ วชิ าการกลมุ่ สาระฯ

- กลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

1. นางกรชลุ ี ศรสี ุข ครชู านาญการพิเศษ หวั หน้ากลมุ่ สาระฯ

2. นายไพโรจน์ อุทธะจันทร์ ครูชานาญการพิเศษ รองหวั หน้ากลุ่มสาระฯ

3. นางนิรนั ดร์ สภุ าทิพย์ ครูชานาญการพิเศษ วชิ าการกลมุ่ สาระฯ

- กล่มุ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์

1. นางพมุ่ พวง ผา่ นพินจิ ครูชานาญการพิเศษ หวั หนา้ กลมุ่ สาระฯ

2. นายถิรธนา คาแพง ครูชานาญการพเิ ศษ รองหวั หนา้ กลมุ่ สาระ

3. นางเนตรนภา สุรสรณ์ ครชู านาญการพิเศษ วิชาการกล่มุ สาระ

- กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นางสุปราณยี ์ เพง็ ธรรม ครูชานาญการพเิ ศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2. นายจิรวฒั น์ เสนาะล้า ครชู านาญการพิเศษ รองหวั หนา้ กลมุ่ สาระฯ

3. นางสาวจันทร์จิรา ห่อทรพั ย์ ครชู านาญการพิเศษ วชิ าการกลมุ่ สาระฯ

- กลุ่มสาระการเรียนร้ศู ลิ ปะ

1. นางพเยีย ห้วยจนั ทร์ ครู หัวหนา้ กล่มุ สาระฯ

2. นายสถติ ย์พงษ์ แพนลิน้ ฟ้า ครู รองหวั หนา้ กลุ่มสาระฯ

3. นายจิตตชิ ยั งามแสง ครชู านาญการ วชิ าการกลมุ่ สาระฯ

- กลุ่มสาระการเรียนรสู้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา

1. นางสาวอทุ ัย ผมทอง ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หนา้ กลุ่มสาระฯ

2. นายทวีศักด์ิ ศรสี ขุ ครูชานาญการพเิ ศษ รองหัวหน้ากลุม่ สาระฯ

3. นายสมปอง นวลจันทร์ ครู วิชาการกลุ่มสาระฯ

หนา้ ท่ี 1. จดั ทาแผนงาน โครงการ กจิ กรรม เพื่อพัฒนาและสง่ เสริมการเรยี นการสอนจัดทาปฏิทนิ ปฏบิ ัติงานของ

กล่มุ สาระการเรยี นรูแ้ ละดาเนินงานใหเ้ ปน็ ไปตามแผน

2. ดาเนนิ การวิเคราะหห์ ลกั สตู รและจดั ทาหลกั สูตรสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิ ชอบ

3. จดั อัตรากาลังของครปู ฏิบตั ิงานสอนในกลมุ่ สาระการเรยี นรู้

4. ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจดั ทาโครงสรา้ งรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ในรายวชิ าทสี่ อน

5. ดูแลและประสานงานจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบตาม

หลักสูตรและนโยบายของสถานศกึ ษา

35

6. ประสานงานจดั ทาและพัฒนาการจัดการเรยี นรูข้ องครูในกลมุ่ สาระการเรยี นรใู้ หเ้ ป็นปัจจบุ นั
7. ดูแลและดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศกึ ษา
8. ประสานงานการจัดทาข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และดาเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
วดั ผลและประเมินผลการศกึ ษา
9. ดูแลและดาเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและ
ประเมนิ ผลทางการศกึ ษา
10. ติดตามดแู ลและดาเนนิ การสอบแกต้ วั และจัดสอนซ่อมเสริมเพ่อื สอบแก้ตัวเมือ่ นักเรียนตดิ 0, ร, มส.,
มผ. ใหเ้ ปน็ ไปตามระเบยี บวา่ ด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาและแนวปฏบิ ตั ิของโรงเรียน
11. ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการเรยี นการสอนให้มคี ุณภาพและประสทิ ธภิ าพ
12. จัดครูเข้าสอนแทนเมอ่ื ครูในกลุม่ สาระฯ ลาหรือไปราชการ
13. จัดกจิ กรรมส่งเสริมการพฒั นาบุคลากรในกลมุ่ สาระการเรยี นรู้
14. พัฒนาศูนยส์ ือ่ ห้องสมุด แหล่งเรยี นรูข้ องกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ใหเ้ อ้อื ต่อการเรียนรู้ และบรกิ ารแก่นกั เรียน
15. จัดกจิ กรรมวิชาการท่หี ลากหลายเพ่อื สง่ เสรมิ และพัฒนาศักยภาพของนกั เรยี น
16. จดั ทาสารสนเทศของกลมุ่ สาระการเรยี นร้เู พอ่ื ใช้เป็นข้อมลู ในการปรับปรงุ และพัฒนางานใหม้ ปี ระสิทธิภาพ
17. ดาเนนิ งานจัดระบบ 5 ส ในพน้ื ทรี่ ับผิดชอบกลมุ่ สาระการเรยี นรู้
18. ประเมนิ ผลงานของครูในกลุ่มสาระการเรยี นรเู้ สนอผูบ้ ังคบั บญั ชาตามลาดบั
19. ตดิ ตามประเมินผล และสรปุ รายงานผลการดาเนนิ งานของกลุ่มสาระการเรยี นรู้
20. เผยแพรผ่ ลงานของกลุ่มสาระการเรยี นรแู้ กห่ น่วยงานตา่ งๆ

26. กจิ กรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามญั

1. นายถิรธนา คาแพง ครชู านาญการพเิ ศษ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2. นายทวศี กั ดิ์ ศรสี ขุ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
3. นายณฐั พงษ์ นาคนวล ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
4. นายไพโรจน์ อทุ ธะจันทร์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผ้ชู ว่ ยเลขานุการ

5. นายณัฐสทิ ธ์ิ กองรกั ษา ครู ท่ปี รึกษา
ประธานกรรมการ
6. นายออ๊ ด ไชยสวุ รรณ์ ครู รองประธานกรรมการ
กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรี นิธิกร เท่ยี งทัศน์ ครู กรรมการ
กรรมการ
- กจิ กรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุน่ ใหญ่ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กรรมการ
กรรมการ
นางธนนนั ท์ ปญั ญา รกั ษาการรองผู้อานวยการฯ กรรมการ

1. นายทวศี กั ดิ์ ศรีสุข ครชู านาญการพิเศษ

2. นางสาวทองพนั ธ์ ยงกลุ ครชู านาญการพเิ ศษ

3. นางสาวประภาภรณ์ อสพิ งษ์ ครชู านาญการพิเศษ

4. นางชลนั ดา สมบัตวิ งศ์ ครูชานาญการพเิ ศษ

5. นางสาวดวงตะวนั งามแสง ครชู านาญการพิเศษ

6. นางสาวสาธิมน พลรักษ์ ครชู านาญการพเิ ศษ

7. นางสาวกนกวรรณ ศรชยั ครชู านาญการพเิ ศษ

8. นายจิตติชยั งามแสง ครชู านาญการพิเศษ

9. นางสาวสพุ ิศ ศิรบิ รู ณ์ ครชู านาญการ 36

10. นางสาวรสริน ดวงใจ ครชู านาญการ กรรมการ
กรรมการ
11. นางสาวพชั รี แสนโสม ครชู านาญการ กรรมการ
กรรมการ
12. นางสาววารีกุล วทิ ยอุดม ครชู านาญการ กรรมการ
กรรมการ
13. นางสาวพรนิษา ภูทอง ครูชานาญการ กรรมการ
กรรมการ
14. นายโชคชยั บญุ เสนอ ครู กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
15. นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

16. นางสาวภทั ธชิ า เขยี นจูม ครู ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
17. นางสาวณัฎฐ์ชญา หงสโ์ สภา ครู รองประธานกรรมการ
กรรมการ
18. นายวรโชติ วงศ์นิล ครูชานาญการ กรรมการ
กรรมการ
19. นายกฤดากร สมบตั กิ าไร พนกั งานราชการ กรรมการ
กรรมการ
- กจิ กรรมลูกเสือ-เนตรนารสี ามญั ร่นุ ใหญช่ ัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กรรมการ
กรรมการ
นายสมหมาย เวยี งสิมา รองผู้อานวยการ กรรมการ
กรรมการ
1. นายถิรธนา คาแพง ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
2. นางเครอื มาศ ทองงาม ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
กรรมการและเลขานกุ าร
3. นางสาวอทุ ยั ผมทอง ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ
4. นางสาวลกั ษณาวรยี ์ อสิพงษ์ ครูชานาญการพิเศษ
ท่ีปรกึ ษา
6. นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
7. นางพ่มุ พวง ผ่านพินจิ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
8. นายคุณาพจน์ คลธา ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ
กรรมการ
9. นางศภุ ัชญา จนั ทะเขตร์ ครูชานาญการพเิ ศษ

10. นายประสิทธ์ิ นามบุตรดี ครูชานาญการพเิ ศษ

11. นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ ครชู านาญการพเิ ศษ

12. นางธนัญญฎ์ า บึงไกร ครชู านาญการพิเศษ

13. นายเกตสรุ ิยนต์ กลมเกลียว ครชู านาญการ

14. นายสมปอง นวลจนั ทร์ ครู

15. นางสาววริณดา ปฏสิ ังข์ ครู

16. นายออ๊ ด ไชยสุวรรณ ครู

17. นายธีระพงษ์ ขุนนามวงษ์ ครู

18. ว่าท่ีรอ้ ยตรี นิธกิ ร เทย่ี งทศั น์ ครผู ้ชู ว่ ย

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญั ร่นุ ใหญ่ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 3

นายสมหมาย เวยี งสมิ า รองผู้อานวยการฯ

1. นายณัฐพงษ์ นาคนวล ครู

2. นางสาวอรุณนี แก้วคา ครชู านาญการพเิ ศษ

3. นางจันทร์ทพิ ย์ เจยี มพงษ์ ครูชานาญการพิเศษ

4. นางศรตุ า ชมภูเขา ครูชานาญการพเิ ศษ

5. นางสาวปราณปรียา พรมสทิ ธ์ิ ครชู านาญการพเิ ศษ

6. นางสาววริษา ศรเี ลศิ ครูชานาญการ

37

7. นางณกานดา สมรตั น์ ครูชานาญการ กรรมการ
8. นายภรู ภิ ทั ร ทิพยร์ ักษา ครชู านาญการ กรรมการ
9. นางสาวกษั มาพร หลอดทอง ครู กรรมการ
10. นางพเยีย ห้วยจนั ทร์ ครู กรรมการ
11. นางสาวศศิธร ประมาพันธ์ ครู กรรมการ
12. นายพัฒนศักดิ์ อภัยสม ครู กรรมการ
13. นายวิรตั น์ กองมณี ครู กรรมการ
14. นายไพศาล หวนคนึง ครผู ชู้ ว่ ย กรรมการ
15. นายศวิ ะพากย์ ระยับศรี ครผู ชู้ ่วย กรรมการ
16. นายไพโรจน์ อุทธะจนั ทร์ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานกุ าร
17. นางสาวณปภา วเิ ศษหม่ืน ครู กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

- กิจกรรมลกู เสือวสิ ามญั ชน้ั ประกาศนียบตั รวิชาชีพ

นายสมหมาย เวียงสิมา รองผู้อานวยการฯ ที่ปรกึ ษา

1. นายณฐั สิทธิ์ กองรกั ษา ครู ประธานกรรมการ

2. นายจิระวัฒน์ เสนาะลา้ ครู รองประธานกรรมการ

3. นางสาวจันทร์จิรา ห่อทรพั ย์ ครู กรรมการ

4. นางสาวธันย์เทวกิ า สง่ สขุ ครู กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ี 1. วางแผนการสอนและสอนกิจกรรมลกู เสือ-เนตรนารีในระดับท่ีรบั ผิดชอบ

2. ประเมินผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินกิจกรรมของ

สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

3. จดั ทาสมดุ ประเมินผลกจิ กรรมใหถ้ ูกตอ้ งและเปน็ ปจั จบุ นั พร้อมนาเสนอหัวหน้าสถานศึกษา

4. ปฏิบตั หิ น้าท่อี นื่ ๆ ตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมายๆ

27. กจิ กรรมยุวกาชาด

นายอภิวฒั น์ วงศ์ภกั ดี รักษาการรองผู้อานวยการ ที่ปรกึ ษา
หวั หนา้ หนว่ ยยวุ กาชาด
1. นางชนากานต์ บตุ รศาสตร์ ครชู านาญการพเิ ศษ รองหวั หนา้ หนว่ ยยวุ กาชาด

2. นางสาวสุพพตา สทิ ธริ ักษ์ ครูชานาญการพเิ ศษ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
- กิจกรรมยุวกาชาด ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 กรรมการ
กรรมการ
1. นางสาวกฤษณา นนั ทะสิงห์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
2. นางนิรนั ดร์ สภุ าทพิ ย์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

3. นางสาวอุไร ครบสุวรรณ ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

4. นางสาวอกั ษราภคั หาดคา ครชู านาญการพิเศษ

5.นางสาวอรพรรณ์ ทองหลอ่ ครชู านาญการ

6. นางเนตรนภา สุรสรณ์ ครชู านาญการพิเศษ

7.นางสาวชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครูชานาญการพเิ ศษ

- กิจกรรมยุวกาชาด ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2

1. นางนติ ยา สทิ ธิศร ครูชานาญการพเิ ศษ

38

2. นางกรชลุ ี ศรีสุข ครชู านาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ
3. นางวไิ ลลักษณ์ เหล็กเอยี้ ง ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ
4. นายปราโมทย์ แหวนเงนิ ครูเชย่ี วชาญ กรรมการ
5.นางสาวศศธิ ร ไกยสิทธ์ิ ครู กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตนา อสพิ งษ์ พนักงานราชการ กรรมการและผ้ชู ่วยเลขานกุ าร

- กิจกรรมยุวกาชาด ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3

1. นางสาวนุชนาฏ รชตธามรงค์ ครชู านาญการ ประธานกรรมการ

2. นางสาวสนุ ยี ์ ดอนเหลือม ครูชานาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ

3. นางกรรณิการ์ จันทะดวง ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

4. นางดลนภัส สดี าดลิ กกลุ ครูชานาญการพเิ ศษ กรรมการ

5. นายกิตตพิ งษ์ อสิพงษ์ ครู กรรมการ

6. นางอภิญญาพร วรแสน พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวสุพพตา สิทธริ ักษ์ ครชู ำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

หนา้ ที่ 1. วางแผนการสอนและสอนกิจกรรมยุวกาชาดในระดบั ทรี่ ับผดิ ชอบ

2. ประเมินผลการร่วมกิจกรรมยุวกาชาดของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินกิจกรรมของสานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3. จัดทาสมดุ ประเมนิ ผลกิจกรรมใหถ้ ูกตอ้ งและเป็นปจั จบุ นั พร้อมนาเสนอหวั หนา้ สถานศึกษา

4. ปฏิบัติหน้าท่อี ืน่ ๆ ตามท่ไี ด้รับมอบหมาย

28. กิจกรรมรกั ษาดินแดน

1. นายเรวตั อาวะรุณ ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2. นางสปุ ราณีย์ เพ็งธรรม ครูชานาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ

3. นายศักดดิ์ า แวน่ เนตร ครู กรรมการ

4. นายสถิตย์พงษ์ แพนลิ้นฟ้า ครู กรรมการ

5. นายเจนศกั ด์ิ ดวงมณี ครู กรรมการ

6. นายพงษ์เทพ บุญแผว้ ครู กรรมการและเลขานุการ

7. นางพเยยี หว้ ยจันทร์ ครู กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

หนา้ ที่ 1. วางแผนการสอนและสอนกิจกรรมชุมนมุ รักษาดินแดน

2. ประเมินผลการร่วมกิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดนของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินกิจกรรมของ

สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

3. จดั ทาสมุดประเมนิ ผลกิจกรรมใหถ้ กู ตอ้ งและเปน็ ปจั จุบนั พร้อมนาเสนอหวั หน้าสถานศึกษา

4. ปฏิบัติหนา้ ทอ่ี นื่ ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายๆ

29.กิจกรรมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์

นางสาวอุบล ขาวสะอาด รกั ษาการรองผ้อู านวยการ ทปี่ รกึ ษา
1. นายพนั ธ์ศกั ด์ิ แสวงผล ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางอนั ติมา ใจดี ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
3. นางมาลินี งามแสง ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

39

4. นางสาวนราภรณ์ ต้นพดุ ซา ครู กรรมการ

5. นางสาวอารยา สทุ ธเิ ชือ้ ครู กรรมการ

6. นางสาวเพญ็ พิชชา อสพิ งษ์ ครู กรรมการ

7. นางสาวสพุ ตั รา สุวรรณเพชร ครู กรรมการ

8. นางสาวพมิ วิภา เหมือนตา ครู กรรมการ

9. นางสาวเบญ็ จมาศ สมควร ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวรัตนา เงินดี ครชู านาญการ กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

หน้าที่ 1. วางแผนการสอนและสอนกิจกรรมผบู้ าเพ็ญประโยชน์ในระดบั ทรี่ ับผดิ ชอบ

2. ประเมินผลการร่วมกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินกิจกรรมของ

สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3. จดั ทาสมุดประเมนิ ผลกิจกรรมให้ถูกตอ้ งและเปน็ ปัจจุบนั พร้อมนาเสนอหัวหน้าสถานศึกษา

4. ปฏบิ ัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมายๆ

30. งานทศั นศกึ ษา

1. นายถิรธนา คาแพง ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2. นายทวศี กั ด์ิ ศรสี ขุ ครูชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

3. นางจนั ทร์ทิพย์ เจยี มพงษ์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ

4. นางชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

5. นายไพโรจน์ อทุ ธะจันทร์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

6. นายออ๊ ด ไชยสุวรรณ์ ครู กรรมการ

7. วา่ ท่รี ้อยตรี นิธิกร เท่ียงทัศน์ ครู กรรมการ

8. นางสาววริษา ศรีเลิศ ครูชานาญการ กรรมการ

9. นายเกตสรุ ยิ นต์ กลมเกลยี ว ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ

10. นายภรู ภิ ทั ร ทพิ ยร์ กั ษา ครชู านาญการ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

หน้าท่ี 1. จัดทาโครงการทัศนศึกษา วางแผนการดาเนนิ งานและดาเนนิ งานรว่ มกบั หัวหนา้ ระดับชั้น

2. สรุปประเมนิ ผลและรายงานผลการจดั กจิ กรรมเสนอผบู้ ริหารทราบ

3. งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและได้รบั มอบหมาย


Click to View FlipBook Version