The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rachata3359, 2022-04-17 03:02:04

Diarydough E-book

Diarydough E-book

DAIRY

DOUGH

แ ด รี่ โ ด

E-BOOK
วิชา ORGANIZATION AND HUMAN

RESOURCE MANAGEMENT (MG111)
เสนอ

ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์
จัดทำโดย
นางสาวสุพิชชา เพ็งพยม


รหัสนักศึกษา 1640202691 เลขที่ 20

นางสาวจรรย์อมล จันทร์สักรา รหัสนักศึกษา 1640202881 เลขที่ 22

นายกัชภูมิ แสนอ่อน รหัสนักศึกษา 1640203491 เลขที่ 25

นางสาวณัชชา สุขสถิตย์ รหัสนักศึกษา 1640211932 เลขที่ 89

นายปอรพล อินทรวารี รหัสนักศึกษา 1640212054 เลขที่ 90

คำนำ

ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( E - B O O K ) นี้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
วิช า ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร เ เ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ร หั ส วิช า
M G 1 1 1 จั ด ทำ ขึ้ น เ พื่ อ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ จ า ก B U S I N E S S
P R O F I L E ใ น หั ว ข้ อ ก า ร ดำ เ นิ น ธุ ร กิ จ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย สิ น ค้ า ที่
จั ด จำ ห น่ า ย เ เ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ ไ ด้ เ ลื อ ก
บ ริษั ท เ เ ด รี่ โ ด อิ น เ ต อ ร์ ฟู้ ด จำ กั ด เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ น่ า ส น
ใ จ เ เ ล ะ ไ ด้ นำ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ม า ป รั บ ใ ช้ ไ ด้ กั บ เ นื้ อ ห า
ที่ เ รีย น ใ น วิช า ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร เ เ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์

ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ ห วั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
( E - B O O K ) นี้ จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ผู้ ที่ ต้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล
เ กี่ ย ว กั บ บ ริษั ท เ เ ด รี่ โ ด อิ น เ ต อ ร์ ฟู้ ด จำ กั ด ทำ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
เ เ ล ะ ส า ม า ร ถ นำ ข้ อ มู ล นั้ น ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ จ ริง

ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ ข อ ข อ บ คุ ณ ด ร . ธ น ก ฤ ต ว ง ศ์ ม ห า เ ศ ร ษ ฐ์
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ใ น วิช า ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร เ เ ล ะ ท รั พ ย า ก ร
ม นุ ษ ย์ เ เ ล ะ ข อ ข อ บ คุ ณ คุ ณ ช นั ญ ชิ ด า จั น ท ร์ ส วั ส ดิ์ ป ร ะ ธ า น
บ ริห า ร บ ริษั ท เ เ ด รี่ โ ด อิ น เ ต อ ร์ ฟู้ ด จำ กั ด ที่ ส ล ะ เ ว ล า ม า ใ ห้
สั ม ภ า ษ ณ์ กั บ ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ ห า ก เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ป ร ะ ก า ร ใ ด ท า ง
ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ ต้ อ ง ข อ อ ภั ย ณ ที่ นี้

ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ

สารบัญ หน้ า


1
2
เรื่ อง 3
4
ความเป็ นมา 5
ดำเนินธุรกิจ 9
วัตถุประสงค์ 10
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ 13
ลักษณะโครงสร้างองค์กร 14
กลุ่มเป้ าหมาย 17
สินค้าที่จัดจำหน่าย
ช่องทางจัดจำหน่าย
กิจกรรมเพื่อสังคม
บรรณานุกรม

ความเป็นมา

ก่อตั้งในปี 2556 โดยคุณศักดิ์สิทธิ์และคุณชนัญชิ
ดา จันทร์สวัสดิ์ แรกเริ่มดำเนินกิจการผลิต และ

จำหน่ายสินค้าโดนัทแดรี่โด
จำหน่ายในเขตพื้นที่

จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงและขยาย
ตลาด ครอบคลุมพื้นที่จำหน่ายเขตภาคกลาง
ทั้งหมด

ต่อมาในปี 2561 แดรี่โด เริ่มเข้าสู่การขายบนช่องทาง
ออนไลน์ และนับเป็นก้าวแรกที่ทำให้แดรี่โดประสบความ
สำเร็จบนช่องทางตลาดออนไลน์เป็นอย่างมากทำให้สินค้า
และแบรนด์เป็นที่รู้จักทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว แดรี่โด
เติบโตจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องราคาและ
คุณภาพสินค้า

1

ดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
(ประเภทเบเกอรี่และขนม) บนช่องทางตลาดออนไลน์ที่
มุ่งเน้นสร้างความแตกต่างทางด้านสินค้าและบริการ
ตลอดจนความเป็นมาตรฐานให้กับตัวแทนจำหน่ายและ
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสวงหาผลกำไร
2. เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ
3. สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์
รวมไปถึงระดับประเทศในอนาคต
4. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน เพื่อสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยและเพื่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก


5. ขยายช่องทางจัดจำหน่าย

6. พัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ เพื่อให้
องค์กรเติบโตก้าวหน้าและเป็นองค์กรที่เข้มแข็งทั้งภายในและ
ภายนอก
7. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นมืออาชีพใน
ทุกๆด้าน
8. ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ

3

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

มี 2 ด้านหลักๆ
1. ขายความเหมือนบนความต่าง - ความเหมือนคือขายสินค้า
ในกลุ่มที่เป็นขนม กลุ่มอาหารในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมือน
กับแบรนด์อื่น แต่ทางแดรี่โดจะสร้าง character ที่มีความ
แตกต่างให้กับสินค้านั้นๆ ไม่ว่าจะเคยทานขนมประเภทนี้ แบบ
นี้ ที่ไหนมาก็ตาม แดรี่โดจะสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่น
2. ขายของดีราคาดี - ลูกค้าจะรู้สึกพอใจและคุ้มค่ากับเงินที่
จ่าย โดยทางแบรนด์จะนำเสนอตลอดว่าแดรี่โดทำอะไร ใช้
อะไรทำ เพื่ออะไร

4

ลักษณะโครงสร้างองค์กร

5

ลักษณะโครงสร้างองค์กร

บริษัท เเดรี่โด อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
มีทั้งหมด 5 เเผนก โครงสร้างองค์กรจะทำงานตั้งเเต่
ประธานบริหารผ่านผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการโรงงานจะมีหน้าที่คุมงานทั้ง 5 เเผนก ดังต่อไปนี้

ฝ่ายผลิต
ซ่อมปรับปรุงเเละผลิตสินค้าตามเเผนผลิต

ทุกอย่าง

ฝ่ายขาย/การตลาด
ดูเเลการขายเเละทำการตลาด บนช่องทาง

online offline เเละ modern trade

6

ลักษณะโครงสร้างองค์กร

คลังสินค้า
ควบคุมสต๊อกทั้ง Finished Goods เเละ

Raw Material โรงงานของเเดรี่โดจะมีทั้งผลิต
เเละจำหน่าย ในส่วนของคลังสินค้าจะควบคุมไป
ถึงการขนส่งที่จะคอยเเพ็คส่งสินค้าให้กับลูกค้า

ฝ่ายประกันคุณภาพ Quality Assurance (QA) เเละ ฝ่าย
วิจัยเเละพัฒนา Research and Development (R&D)

เป็นฝ่ายที่ทางโรงงานเเดรี่โดให้ความสำคัญมากๆ
ซึ่งฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control (QC) จะอยู่ใต้
การทำงานของ QA อีกที

R&D เเละ QA จะทำงานร่วมกัน เเละจะมี R&D
คอยคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทดสอบสินค้า เเละเก็บข้อมูล
ของสินค้าทั้งหมด

7

ลักษณะโครงสร้างองค์กร

ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายนี้จะควบคุม 3 งานใหญ่ๆ
1. งานธุรการทั้งหมดของเเดรี่โด
2. งานด้านบัญชี ภาษี
3. งานทรัพยากรบุคคล การรับสมัครงาน

8

กลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายลูกค้า คือ วัยรุ่น,วัยทำงาน ที่
มีอายุเฉลี่ย 15-35 ปี เป็นลูกค้าประเภทที่ชื่นชอบการ
บริโภคขนมหวาน ชอบความทันสมัยและสวยงาม ชอบ
ความสะดวกสบาย และชอบเล่นสื่อโซเชียลมีเดีย

กลุ่ม B2B ของธุรกิจ คือ ตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก

กลุ่ม B2C ของธุรกิจ คือ ร้านค้าของชำทั่วไป และ
ออนไลน์แพลตฟอร์ม เช่น Shopee Lazada

9

สินค้าที่จัดจำหน่าย

เเบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ ได้เเก่
1.ประเภททอด ได้แก่ โดนัท

10

สินค้าที่จัดจำหน่าย

2. ประเภทอบ ได้แก่ โมจิ คุกกี้ ปังเนย
ปังคิวป์โทสต์ บราวนี่เเครกส์ คอร์นเฟลก

11

สินค้าที่จัดจำหน่าย

3.ประเภทกวน ได้แก่ ไดฟูกุ

12

ช่องทางจัดจำหน่าย

เเดรี่โด - DairyDough เพจบริษัท
dairydough_official
@dairydough
เเดรี่โด - DairyDough

13

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ "แดรี่โดร่วมใจบริจาคโลหิต"
โดยทีมพนักงานและผู้บริหารแดรี่โดร่วมบริจาค

โลหิตรวม 31 ยูนิต เพื่อให้สภากาชาดนำไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดนครสวรรค์และเขตพื้นที่
ใกล้เคียง

14

กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมจัดส่งถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แดรี่โด อินเตอร์

ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับผู้
ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวน 100 ถุง ในเขต
อบต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

15

กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมบริจาคชุดPPE
บริษัท แดรี่โด อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมบริจาค

ชุดPPE เป็นจำนวน 80 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์นครสวรรค์ เพื่อใช้ในสถานการณ Covid-
19

ร่วมสนับสนุนขนมแดรี่โด
บริษัท แดรี่โด อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมสนับสนุน

ขนมแดรี่โดจำนวน 500 ชิ้น และน้ำดื่ม 30 แพ็ค เพื่อเป็น
กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้
ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

16

บรรณานุกรม

บริษัท เเดรี่โด อินเตอร์ฟู้ด จำกัด.
(2564).Business Profile ของบริษัท
เเดรี่โด อินเตอร์ฟู้ด จำกัด. (ออนไลน์)
แหล่งที่มา: https://bit.ly/3uI9qVn
สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2565
ชนัญชิดา จันทร์สวัสดิ์. 13 มีนาคม
2565. ประธานบริษัทเเดรี่โด อินเตอร์
ฟู้ด จำกัด. สัมภาษณ์.
(https://bit.ly/3wVlKEs)

17

DAIRY

DOUGH

THANK YOU


Click to View FlipBook Version