The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nadiraafshil, 2021-11-11 07:29:47

DSKP KSSM SAINS T1

DSKP KSSM SAINS T1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Sains

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Sains

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Tingkatan 1

Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2015

Terbitan 2015

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis
daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
vi
Rukun Negara................................................................................................................................................... vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... ix
Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan...........................................................................................................
Kata Pengantar.................................................................................................................................................. 1
Pendahuluan...................................................................................................................................................... 2
Matlamat ........................................................................................................................................................... 2
Objektif .............................................................................................................................................................. 3
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 4
Fokus ................................................................................................................................................................ 20
Kemahiran Abad 21 .......................................................................................................................................... 21
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 22
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 27
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 29
Pentaksiran ....................................................................................................................................................... 34
Organisasi Kandungan .....................................................................................................................................

Perincian Kandungan 38
1. Kaedah Sains .......................................................................................................................................... 47
2. Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup ........................................................................................... 57
3. Eksplorasi Unsur Dalam Alam ................................................................................................................. 65
4. Tenaga dan Kelestarian Hidup ................................................................................................................ 72
5. Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas ...................................................................................................

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
pendidikan sains di Malaysia memupuk

budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan
individu yang kompetitif,

dinamik, tangkas dan berdaya tahan
serta dapat menguasai ilmu sains dan

keterampilan teknologi.

Sumber: MOSTI

viiKATA PENGANTAR dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit kemahiran abad ke-
21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dilaksanakan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis
secara berperingkat mulai tahun 2017 akan menggantikan Kurikulum dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilaksanakan pada Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
tahun 1989. KSSM digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu
di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi ke-21.
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard
Pentaksiran. Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan. Kebangsaan.
Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk
mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi Pengarah
mempertingkatkan pencapaian murid. Bahagian Pembangunan Kurikulum

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran

ixKSSM SAINS TINGKATAN 1

PENDAHULUAN

Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Mata pelajaran Sains Teras peringkat menengah rendah direka
Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains serta kemahiran
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan STEM agar murid menjadi celik sains dan mampu mengikuti sains di
bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dari segi peringkat menengah atas. Di samping itu, kemahiran berfikir aras
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard kurikulum Sains tinggi juga dibangunkan supaya dapat mengaplikasikan
sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan pengetahuan sains untuk membuat keputusan dan menyelesaikan
insan yang dihasratkan. masalah dalam kehidupan sebenar secara kreatif dan inovatif.

Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju, perlu Mata pelajaran sains menengah atas dan elektif pula, akan
mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya cipta dan memperkasakan dan memperkukuhkan pengetahuan dan
berpandangan jauh di samping memanfaatkan teknologi terkini. kemahiran murid terhadap STEM supaya dapat melanjutkan
Masyarakat ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di samping meneruskan
peradaban sains dan teknologi masa hadapan. Bagi mencapai pembelajaran sepanjang hayat. Dihasratkan golongan murid ini
hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif, inovatif akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi serta
dan berketerampilan yang membudayakan Sains, Teknologi, dapat memainkan peranan aktif dalam pembangunan masyarakat
Kejuruteraan dan Matematik (STEM). mahu pun negara.

Kurikulum sains kebangsaan merangkumi kurkulum mata pelajaran
sains teras dan mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran sains
teras ditawarkan di sekolah rendah, menengah rendah dan
menengah atas. Manakala mata pelajaran sains elektif hanya
ditawarkan di peringkat menengah atas yang terdiri daripada Biologi,
Fizik, Kimia dan Sains Tambahan.

1

MATLAMAT KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bermatlamat untuk 5. mengaplikasikan pengetahuan sains, pengetahuan prosedur
menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui dan pengetahuan epistemik dalam mengemukakan soalan,
pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai pengetahuan dan menginterpretasi data, penyelesaian masalah dan membuat
kemahiran sains dan teknologi serta sikap saintifik dan nilai murni keputusan dalam konteks situasi sebenar.
bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan dalam kehidupan seharian. 6. membina kesedaran bahawa penemuan melalui penyelidikan
sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal
OBJEKTIF untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai
kesejahteraan hidup.
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bertujuan untuk
membolehkan murid mencapai objektif berikut: 7. membina kesedaran bahawa perkembangan sains dan
teknologi memberi implikasi ke atas moral, sosial, ekonomi dan
1. menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin alam sekitar sama ada dalam konteks tempatan ataupun global.
tahu dan minat terhadap sains.

2. memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk
menerangkan fenomena secara saintifik.

3. berkomunikasi mengenai maklumat berkaitan sains dan
teknologi secara bijak dan berkesan.

4. mereka dan menjalankan penyiasatan saintifik, menilai
evidens dan membuat kesimpulan.

2

KSSM SAINS TINGKATAN 1

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH
Standard Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM) dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan;
Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan memb angunkan modal
insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif
sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

Komunikasi

• Penguasaan kemahiran

berbahasa secara lisan dan

bukan lisan semasa berinteraksi

dalam kehidupan seharian serta

Sains & Teknologi melengkapkan diri ke arah alam Kerohanian, Sikap & Nilai

kerjaya  Penghayatan amalan agama, sikap
dan nilai murni dalam kehidupan.
 Penguasaan ilmu Sains,Matematik
dan Teknologi  Peningkatan kepatuhan kepada
Tuhan secara berterusan dalam
 Pengaplikasian pengetahuan dan kehidupan seharian

kemahiran sains, matematik dan  Pembentukan insan berakhlak mulia,
berintegriti dan akauntabiliti
teknologi secara bertanggungjawab

dalam kehidupan harian

berlandaskan sikap dan nilai dalam

sains, matematik dan teknologi.

INSAN
SEIMBANG

Perkembangan Fizikal Kemanusiaan
& Estetika
 Pembinaan warganegara untuk abad
 Pengaplikasian pengetahuan, ke-21

kemahiran serta amalan nilai dalam  Penguasaan ilmu dan pengetahuan
mengkonsepsi
jasmani dan kesihatan bagi mencapai

kesejahteraan diri Keterampilan Diri

 Pengaplikasian daya imaginasi, bakat,  Perkembangan kemahiran intelektual

apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam  Penghayatan nilai asas demokrasi

menzahirkan idea dan menghasilkan  Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri

karya. melalui aktiviti kurikulum dan  Pembinaan Kemahiran

kokurikulum menyelesaikan masalah

 Penghayatan nilai positif (harga diri dan

keyakinan diri)

 Penonjolan potensi, kemahiran yang ada

pada diri dan daya kreatif

 Membina perRhubungan yang bermakna

dengan individu dan masyarakat

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah

3

KSSM SAINS TINGKATAN 1

FOKUS PENGETAHUAN

Mata pelajaran Sains untuk sekolah menengah berfokus kepada 1. Kaedah Saintifik
pembelajaran berfikrah yang melibatkan kemahiran saintifik dan 2. Penyenggaraan & Kesinambungan Hidup
kemahiran berfikir bagi pemerolehan pengetahuan yang diterapkan 3. Penerokaan Unsur Dalam Alam
melalui pendekatan utama dalam pendidikan sains iaitu inkuiri. 4. Tenaga & Kelestarian Hidup
Kurikulum sains juga berhasrat untuk menyediakan murid yang 5. Penerokaan Bumi & Angkasa Lepas
akan menghadapi era pembangunan teknologi yang pesat dan
pelbagai cabaran abad ke-21. Golongan murid yang melalui KEMAHIRAN FIKRAH NILAI
kurikulum ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang SAINS
sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada pembangunan • Saintifik Sikap Saintifik
negara.
• Komunikasi dan nilai murni
Kandungan Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke
Tingkatan 5 dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu • Kolaborasi
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini dialami
oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan individu yang • Berfikir Secara
fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri merangkumi Kritis dan Kreatif
pembelajaran berpusatkan murid, konstruktivisme, pembelajaran
kontekstual, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan.

4

Fikrah Sains KSSM SAINS TINGKATAN 1

Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) membawa membuat keputusan. Justeru itu, kemahiran berfikir harus
pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam diterapkan dalam kalangan murid.
konteks pendidikan sains, fikrah sains merujuk kualiti murid yang
dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan sains Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
kebangsaan. Murid yang berfikrah sains merupakan murid yang pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan
boleh memahami idea sains dan berupaya berkomunikasi sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum
menggunakan bahasa saintifik, boleh menilai serta menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai
mengaplikasikan secara bertanggungjawab pengetahuan dan daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang
kemahiran saintifik dalam kehidupan harian yang melibatkan sains inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang
dan teknologi berlandaskan sikap dan nilai murni. Fikrah sains juga sedia ada.
berhasrat menghasilkan individu yang kreatif dan kritis untuk
memenuhi keperluan abad ke-21 di mana kemampuan negara Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
amat bergantung kepada modal insan yang mampu berfikir dan peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap
menjana idea. langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.
Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir
Pembelajaran Berfikrah kepada proses berfikir.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara
aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat
mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar
mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan

5

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran Berfikir Kritis Menyusun Menyusun objek atau maklumat
mengikut
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah keutamaan mengikut tertib berdasarkan
seperti dalam Jadual 1. Menganalisis
kepentingan atau keutamaan.
Mengesan
Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis Kecondongan Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, Menilai dengan lebih mendalam berkenaan
serta hubung kait antara bahagian.
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau Membuat
kesimpulan
objek.

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan Mengesan pandangan atau pendapat
yang berpihak kepada atau menentang
dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, sesuatu.

kualiti dan unsur sesuatu objek atau

peristiwa. Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan,
Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
dan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan memberi justifikasi.
masing-masing berdasarkan kriteria
tertentu seperti ciri atau sifat. Membuat pernyataan tentang hasil
Pengumpulan ini adalah berdasarkan sesuatu kajian yang berdasarkan
ciri atau sifat sepunya. kepada sesuatu hipotesis.

Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat
mengikut tertib berdasarkan kualiti atau
kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz,
masa, bentuk atau bilangan.

6

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat Membuat tanggapan atau membayangkan

gambaran mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah gagasan dalam minda atau fikiran.
seperti dalam Jadual 2.

Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan
untuk menghasilkan satu gambaran
Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif menyeluruh dalam bentuk seperti
pernyataan, lukisan dan artifak.
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan
sesuatu perkara.

Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu Membuat Membuat sesuatu penyataan umum
kan keadaan atau peristiwa untuk mencari hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah
sesuatu struktur atau corak hubungan. yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
yang bergerak balas untuk menerangkan
Membuat Menggunakan pengumpulan data dan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
inferens pengalaman lalu untuk membuat Pernyataan ini boleh diuji untuk
kesimpulan dan menerangkan sesuatu membuktikan kesahihannya.
peristiwa.

Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu
konsep yang kompleks atau abstrak
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu secara mengaitkan konsep itu dengan
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan konsep yang mudah atau maujud yang
pengalaman yang lalu atau data yang mempunyai ciri yang serupa.
boleh dipercayai.

Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
sesuatu perkara untuk keseluruhan 7 melakukan pengubahsuaian kepada
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi
atas sampel atau beberapa maklumat masalah secara terancang.
daripada kumpulan itu.

Strategi Berfikir KSSM SAINS TINGKATAN 1

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti dalam dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif
Jadual 3. serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu
berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.
Jadual 3: Strategi Berfikir Rajah 3 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir
dan strategi berfikir.
Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah
membina pengertian, konsep atau Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui
model berdasarkan ciri spesifik pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui
sepunya yang saling berhubung kait. peringkat berikut:

Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian 1. KBSB diperkenalkan.
yang terbaik daripada beberapa 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
alternatif berdasarkan kriteria tertentu 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
bagi mencapai matlamat yang 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
ditetapkan.
dengan bimbingan guru.
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk
masalah secara terancang terhadap situasi
yang tidak pasti atau mencabar mencapai tugasan berfikir.
ataupun kesulitan yang tidak
dijangkakan. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains
diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan
Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat
tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran Pembangunan Kurikulum, 1999).
yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang
digunakan untuk membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil

8

Kemahiran Berfikir KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kritis Menaakul Kreatif KEMAHIRAN SAINTIFIK
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.
 Mencirikan  Menjana idea Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran
 Membandingkan  Menghubungkait saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik
 Membuat merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang
& membezakan aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen
 Mengumpulkan inferens dan projek.
 Meramalkan Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan
& mengelaskan  Membuat kemahiran manipulatif.
 Membuat urutan Kemahiran Proses Sains
 Menyusun hipotesis Kemahiran proses sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan
 Mensintesiskan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat
mengikut  Mengitlakkan keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental
keutamaan  Membuat yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan
 Menganalisis sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan
 Mengesan gambaran sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid
kecondongan mental untuk berfikir secara berkesan.
 Menilai  Menganalogikan
 Membuat  Mereka cipta 9
kesimpulan

Strategi Berfikir

 Mengkonsepsikan
 Membuat keputusan
 Menyelesaikan

masalah

Rajah 3: Model KBSB dalam Sains

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi dalam Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
Jadual 4. Berkomunikasi peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
pengalaman yang lalu atau data yang
Jadual 4: Kemahiran Proses Sains boleh dipercayai.

Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, Menggunakan perkataan atau simbol
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau grafik seperti jadual, graf, rajah atau
untuk mengumpulkan maklumat model untuk menerangkan tindakan,
tentang objek dan fenomena. objek atau peristiwa.

Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan
objek atau fenomena berdasarkan
persamaan dan perbezaan. Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter
perhubungan dengan masa. Contohnya lokasi, arah,
ruang dan masa bentuk, saiz,isi padu, berat dan jisim.

Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional
menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat tentang objek, peristiwa atau pola
nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan daripada data yang dikumpulkan.
pemerhatian lebih jitu.

Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan sesuatu Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu
peristiwa. secara operasi konsep dengan menyatakan perkara
yang dilakukan dan diperhatikan.

10

Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah KSSM SAINS TINGKATAN 1
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah
bergerak balas dan pemboleh ubah Kemahiran Manipulatif
Membuat yang dimalarkan. Dalam sesuatu Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
hipotesis penyiasatan satu pemboleh ubah penyiasatan sains yang membolehkan murid:
dimanipulasikan untuk memerhatikan  Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan
hubungannya dengan pemboleh ubah
yang bergerak balas. Pada masa yang dengan betul.
sama pemboleh ubah yang lain  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
dimalarkan.  Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.
 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
Membuat sesuatu penyataan umum  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan
tentang hubungan antara pemboleh
ubah yang dimanipulasi dan pemboleh selamat.
ubah yang bergerak balas untuk
menerangkan sesuatu peristiwa atau Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran
pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji Berfikir
untuk membuktikan kesahihannya. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu juga
menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir
Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah
untuk menguji sesuatu hipotesis, seperti Jadual 5.
mengumpulkan data, mentafsirkan data
sehingga mendapat rumusan daripada 11
aktiviti itu.

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Jadual 5: Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Berfikir

Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Mentafsir data Membandingkan dan membezakan
Sains Menganalisis
Mengesan kecondongan
Memerhatikan Mencirikan Membuat kesimpulan
Membandingkan dan membezakan Mengitlakkan
Menghubungkaitkan Menilai

Mengelaskan Mencirikan Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan operasi Menganalogikan
Mengumpulkan dan mengelaskan Membuat gambaran mental
Menganalisis

Mengukur dan Menghubungkaitkan Mengawal pemboleh Mencirikan
menggunakan Membandingkan dan membezakan ubah Membandingkan dan membezakan
nombor Menghubungkaitkan
Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Menganalisis
Membuat inferens Membandingkan dan membezakan
Menganalisis Mencirikan
Membuat inferens Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Meramalkan Menghubungkaitkan Menjana idea
Membuat gambaran mental Membuat hipotesis
Menggunakan Meramalkan
perhubungan ruang Membuat urutan Mensintesiskan
dan masa Menyusun mengikut keutamaan
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir

12

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran
Berfikir dan Kemahiran Saintifik
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
kurikulum ini, Standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu
menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan
sikap saintifik.
Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksklusif telah mencakupi
kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21 dan secara tidak
langsung telah menggalakkan dan membangunkan kemahiran
berfikir aras tinggi murid.

13

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Proses Sains
Panduan perkembangan kemahiran proses sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.
Jadual 6: Standard Proses Sains

Kemahiran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Proses Sains

1 Memerhati  Menggunakan  Menggunakan semua  Membuat pemerhatian  Membuat pemerhatian kualitatif

anggota dan semua deria yang terlibat kualitatif dan kuantitatif yang dan kuantitatif untuk membuat

deria yang terlibat untuk membuat tepat dan relevan untuk generalisasi berdasarkan pola

untuk membuat pemerhatian secara  mengenal pasti pola atau atau urutan ke atas objek atau
pemerhatian tentang kualitatif dan urutan ke atas objek atau fenomena.
fenomena atau kuantitatif dengan alat fenomena.  Mengemukakan dapatan hasil
perubahan yang yang sesuai bagi pemerhatian lanjutan
berlaku. menerangkan Mahir menggunakan ke atas objek atau fenomena
fenomena atau peralatan kompleks dan
perubahan yang sesuai untuk membuat secara analitis dan spesifik.
pemerhatian.

berlaku.

2 Mengelas  Mengumpulkan/  Membandingkan/  Membandingkan/ mengenal  Mengenal pasti ciri yang

3 Mengukur dan mengasingkan mengenal pasti pasti persamaan dan digunakan untuk mengasing,
menggunakan
nombor evidens/data/ persamaan dan perbezaan untuk mengumpul, memilih dan

objek/fenomena perbezaan menentukan kriteria menjelaskan dengan lebih

berdasarkan ciri-ciri berdasarkan kategori pemilihan kategori bagi terperinci tentang objek atau

yang diperhatikan. yang diberi evidens/data/ objek/ fenomena yang dikaji.

berdasarkan ciri fenomena yang dikaji.

sepunya.

 Mengukur dengan  Mengukur dengan  Mengukur dengan  Menunjuk cara untuk mengukur

menggunakan alat menggunakan alat menggunakan alat,unit dengan menggunakan alat dan
dan unit piawai yang dan unit piawai piawai, teknik serta unit piawai dengan teknik yang
betul. dengan teknik yang merekod secara betul betul serta merekod dalam jadual
betul. sistematik dan lengkap. secara sistematik dan lengkap.
 Menukarkan unit kuantiti  Menggunakan unit terbitan yang
asas dengan betul lebih kompleks dengan betul.
 Menggunakan unit terbitan

yang betul.

14

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Proses Sains

4 Membuat inferens  Menyatakan satu  Membuat kesimpulan  Membuat lebih dari satu  Menjana pelbagai kemungkinan
penerangan yang bagi menjelaskani situasi yang
munasabah bagi awal yang kesimpulan awal yang kompleks.
satu pemerhatian.
munasabah bagi satu munasabah bagi satu  Menjelaskan hunbungkait atau
pola antara pembolehubah yang
pemerhatian dengan peristiwa atau pemerhatian diperhatikan dengan ukuran
yang dibuat untuk sesuatu
menggunakan dengan menggunakan penyiasatan.

maklumat yang maklumat yang diperolehi.

diperolehi.

5 Meramal  Memerihalkan satu  Membuat satu  Murid boleh membuat  Murid boleh membuat analisis

kemungkinan bagi jangkaan yang analisis trend /aliran/ trend/aliran/perkembangan yang

satu peristiwa atau munasabah tentang perkembangan yang mudah mudah berdasarkan data yang

data. suatu peristiwa berdasarkan data yang diperoleh untuk meramalkan
berdasarkan diperoleh untuk keadaan masa depan sesuatu

pemerhatian, meramalkan keadaan objek atau fenomena.

pengalaman lalu atau masa depan objek atau  Ramalan yang dibuat juga boleh

data. fenomena. diuji.

6 Berkomunikasi  Merekod maklumat  Merekod maklumat  Berupaya  Berupaya mempersembahkan

atau idea dalam atau idea dalam mempersembahkan hasil hasil eksperimen atau data

sebarang bentuk. bentuk yang sesuai eksperimen atau data pemerhatian dalam pelbagai

dan pemerhatian dalam pelbagai bentuk menggunakan grafik

mempersembahkan bentuk seperti grafik mudah, gambar atau jadual yang lebih

maklumat atau idea gambar atau jadual. kompleks untuk menunjukkan

tersebut secara hubungan antara pola yang

sistematik. berkaitan.

7 Menggunakan Belum ditaksir  Menyusun kejadian  Menyusun kejadian suatu  Menggunakan, menganalisis dan
perhubungan suatu fenomena atau fenomena atau peristiwa menginterpretasi nombor dan
ruang dan masa peristiwa mengikut mengikut kronologi hubungan numerik dengan cekap
kronologi berdasarkan masa. semasa menyelesaikan masalah
berdasarkan masa. dan menjalankan penyiasatan.
 Menginterpretasi dan
menerangkan maksud bagi
hubungan matematik.

15

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Proses Sains Belum ditaksir
8 Mentafsir data Belum ditaksir  Memilih idea yang  Memberi penerangan  Menganalisis data dan
releven tentang secara rasional dengan mencadangkan
9 Mendefinisi Belum ditaksir objek, peristiwa atau membuat intrapolasi atau penambahbaikan.
secara operasi pola yang terdapat ekstrapolasi daripada data
Belum ditaksir pada data untuk yang dikumpulkan.  Mengesan dan menjelaskan
10 Mengawal membuat satu anomali dalam set data yang
pembolehubah penerangan. diperoleh.

11 Membuat  Memerihalkan satu  Memerihalkan satu tafsiran  Menjelaskan tafsiran yang dibuat
hipotesis tentang pemilihan peralatan atau
tafsiran tentang apa yang paling sesuai tentang kaedah tentang apa yang
diperhatikan.
yang dilakukan dan suatu konsep dengan

diperhatikan bagi satu menyatakan apa yang

situasi mengikut dilakukan dan diperhatikan

aspek yang bagi satu situasi.

ditentukan.

 Menentukan  Menentukan semua jenis  Menukarkan pemboleh ubah
yang dimalarkan kepada
pemboleh ubah pembolehbah iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan
menyatakan pemboleh ubah
bergerak balas dan pembolehubah bergerak bergerak balas yang baharu.

dimalarkan setelah balas, pembolehubah

pemboleh ubah dimanipulasi dan

dimanipulasi di pembolehubah yang

tentukan dalam suatu dimalarkan.

penyiasatan.

 Membuat suatu  Membuat suatu  Menerangkan satu hasil
pernyataan umum perhubungan antara penyiasatan yang dijangka
yang boleh diuji pemboleh ubah daripada penyiasatan saintifik
tentang hubungan dimanipulasi dan pemboleh yang direka.
antara pemboleh ubah bergerak balas bagi
ubah dalam suatu membuat hipotesis yang
penyiasatan. boleh diuji.

16

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Proses Sains Belum ditaksir
 Menjalankan  Menjalankan eksperimen,  Mencetuskan persoalan baru dan
12 Mengeksperimen eksperimen, membina hipotesis, mereka merancang satu eksperimen
mengumpul data, kaedah dan menentukan untuk menguji hipotesis baru
mentafsir data serta alat radas yang sesuai, daripada persoalan yang
membuat rumusan mengumpul data, membuat dicetuskan.
untuk membuktikan analisa, membuat
hipotesis dan kesimpulan dan menulis
membuat laporan. laporan.

17

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI KSSM SAINS TINGKATAN 1

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai 4. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah sesuatu perkara.
seperti berikut :  Tidak berputus asa.
 Sedia mengulangi eksperimen.
1. Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekitar  Bersungguh menjalankan sesuatu perkara.
 Bertanya kepada guru, rakan atau orang lain.  Bersedia menerima kritik dan cabaran.
 Membuat bacaan sendiri.  Berusaha mengatasi masalah dan cabaran.
 Mengumpul bahan atau spesimen bagi tujuan kajian.
 Menjalankan kajian sendiri. 5. Sistematik, yakin dan beretika.
 Menjalankan aktiviti dengan teratur, tertib serta mengikut
2. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data masa yang sesuai.
 Memerihal dan merekod apa yang sebenarnya diperhatikan.  Menyusun alat dan bahan dengan teratur.
 Maklumat yang direkod tidak dipengaruhi oleh perasaan  Yakin dengan kerja yang dilakukan.
atau khayalan.  Berani dan bersedia mencuba sesuatu.
 Menjelaskan pemerhatian secara rasional.  Berani mempertahankan sesuatu perkara yang dilakukan.
 Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.
6. Bekerjasama
3. Luwes dan berfikiran terbuka  Membantu rakan dan guru
 Menerima pendapat orang lain.  Bersama-sama menjalankan aktiviti dan eksperimen.
 Boleh mengubah pendirian kerana bukti yang meyakinkan.  Tidak mementingkan diri sendiri.
 Tidak prejudis.  Adil dan saksama.

18

KSSM SAINS TINGKATAN 1

7. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan-rakan 12. Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk
serta alam sekitar. memahami alam.
 Menjaga keselamatan diri dan rakan-rakan.  Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk
 Memelihara dan memulihara alam sekitar. menyelesaikan masalah.
 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk
8. Ikram menyelesaikan sesuatu masalah atau isu.
 Menyayangi semua hidupan.  Berkomunikasi menggunakan bahasa saintifik yang betul.
 Berhemah tinggi dan hormat menghormati

9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
 Menggunakan hasil ciptaan sains dan teknologi dengan mengikut peringkat berikut :
baik.
 Menggunakan kemudahan awam hasil ciptaan sains dan • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap
teknologi dengan bertanggungjawab. saintifik dan nilai murni.

10. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.
 Sentiasa berpuashati dengan apa yang diberi Tuhan. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
 Menggunakan pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya.
 Bersyukur kepada Tuhan Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan
penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.
11. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu
dan sihat. bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk standard
 Menjaga kebersihan dan kesihatan diri. pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni
 Sentiasa peka kepada kebersihan diri dan alam sekitar. sebelum memulakan pelajaran.

19

KSSM SAINS TINGKATAN 1

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang keputusan yang beretika. Mereka berfikir
mempunyai kemahiran abad ke-21 dengan memberi fokus kepada tentang pembelajaran dan diri mereka
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang sebagai pelajar. Mereka menjana soalan
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran abad ke-21 dan bersifat terbuka kepada perspektif,
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri yang nilai dan tradisi individu dan masyarakat
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 7 supaya lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP dalam menangani bidang pembelajaran
dalam kurikulum Sains menyumbang kepada pemerolehan yang baru
kemahiran abad 21 dalam kalangan murid.
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Mereka menggalas tanggungjawab
Jadual 7: Profil Murid PENERANGAN bersama serta menghormati dan
PROFIL MURID menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan memperoleh kemahiran interpersonal
mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
dengan kebijaksanaan, keyakinan, menjadikan mereka pemimpin dan ahli
toleransi, dan empati. pasukan yang lebih baik.

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
dan kreatif secara lisan dan bertulis, idea baru. Mereka mempelajari
menggunakan pelbagai media dan kemahiran yang diperlukan untuk
teknologi. menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan pembelajaran. Mereka menikmati
inovatif; mampu untuk menangani pengalaman pembelajaran sepanjang
masalah yang kompleks dan membuat hayat secara berterusan.

20

PROFIL MURID PENERANGAN KSSM SAINS TINGKATAN 1

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan komuniti. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum
Mereka bertanggungjawab atas tindakan, secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam
akibat tindakan serta keputusan mereka. pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT
adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 8.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin Jadual 8: Tahap pemikiran dalam KBAT
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan Tahap Pemikiran Penerangan
berkesan dalam konteks isu tempatan Mengaplikasi
dan global. Mereka memahami isu-isu Menganalisis  Menggunakan pengetahuan,
etika/undang-undang berkaitan maklumat kemahiran, dan nilai dalam situasi
yang diperoleh. Menilai berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara.
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas Mencipta
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap  Mencerakinkan maklumat kepada
keperluan dan perasaan orang lain. bahagian kecil untuk memahami
Mereka komited untuk berkhidmat dengan lebih mendalam serta
kepada masyarakat dan memastikan hubung kait antara bahagian
kelestarian alam sekitar. berkenaan.

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,  Membuat pertimbangan dan
sokongan dan rasa hormat terhadap keputusan menggunakan
negara. pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.

 Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

21

KSSM SAINS TINGKATAN 1

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah
kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir. adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan
ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu murid ke tahap yang optimum.
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan
pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid
tidak mengikut kelaziman. perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir
yang digunakan dalam pembelajaran.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid
dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam
berfokus untuk menyelesaikan masalah. pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan
pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti dan sikap saintifik.
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti

peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.

22

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Pendekatan Inkuiri

Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal
melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.
maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku
di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan pengalaman serta membuat refleksi.
prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui
aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan Sains, Teknologi dan Masyarakat
mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid
untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian
proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi seperti pembelajaran kontekstual dan pendekatan Sains, Teknologi
pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih dan Masyarakat (STM).
sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri
terbimbing. Tema dan standard pembelajaran yang berunsurkan STM
diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan
Konstruktivisme pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan
berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan
belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.
sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:
Pembelajaran Kontekstual
 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
 Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar
secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan

23

pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan KSSM SAINS TINGKATAN 1
kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Penekanan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Sains

Pembelajaran Masteri Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat
meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang seterusnya mempengaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah
ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan
setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid
diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan serta sumber dan prasarana yang ada.
pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah
pengajaran dan pembelajaran sains.
Penerapan Unsur Patriotisme
Penyiasatan Saintifik/Eksperimen
Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur
patriotisme dalam kalangan murid. Sebagai contoh, dalam Kaedah penyiasatan saintifik/eksperimen adalah satu kaedah yang
pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji
ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip
negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sains tertentu secara saintifik. Menjalankan penyiasatan
sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada saintifik/eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran
negara. saintifik dan kemahiran manipulatif.

Langkah yang diikuti secara penyiasatan saintifik/eksperimen
adalah seperti dalam Rajah 4.

24

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Rajah 4: Langkah menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain
daripada penyiasatan saintifik/eksperimen yang dibimbing oleh
Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan guru, murid diberi peluang untuk merekabentuk penyiasatan
penyiasatan saintifik saintifik/eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara
penyiasatan saintifik/eksperimen yang berkenaan dilakukan, data
Membina hipotesis yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta
bagaimana membentangkan hasil penyiasatan saintifik/eksperimen
Merangka bagaimana pemboleh ubah dimanipulasikan mereka.
dan cara pengumpulan data
Simulasi
Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik
Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh
Membentang data yang dikumpul simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
Menginterpretasi data dan keputusan dengan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat
penaakulan saintifik yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang
harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip
Membuat keputusan dan mempersembahkan laporan. ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan.
Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan
sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan
seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

25

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Projek (pembelajaran kolaboratif) Penggunaan Teknologi

Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai
mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran
panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio,
dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain- video, komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains
lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi
menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan
kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang
sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh
Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web.
Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’, perisian
Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan
Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat
muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data.
Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka
pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu
Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti pengajaran dan pembelajaran sains berkesan.
dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau
melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas
lawatan perlu diadakan.

26

KSSM SAINS TINGKATAN 1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Nilai Murni

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang supaya murid sedar akan kepentingan dan
ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini mengamalkannya.
diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan
modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
kehidupan harian.

seperti berikut: Sains Dan Teknologi

Bahasa  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan

 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu murid.

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu

 Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap

pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan berkesan.

dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu  Pengintegrasian sains dan teknologi dalam pengajaran dan

murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. pembelajaran merangkumi empat perkara iaitu:

Kelestarian Alam Sekitar 1) pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
jiwa murid perlu dipupuk melalui pengajaran dan
pembelajaran semua mata pelajaran. 2) kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
manipulatif tertentu);

3) sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,

 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam keselamatan); dan

sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai 4) penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan
alam. pembelajaran.

27

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Patriotisme Keusahawanan

 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
budaya dalam kalangan murid.
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam pengajaran dan
sebagai rakyat Malaysia pembelajaran melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap
seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
Kreativiti Dan Inovasi membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu
idea ke pasaran.
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
idea yang ada.  Penerapan elemen TMK dalam pengajaran dan
pembelajaran memastikan murid dapat mengaplikasi dan
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. dipelajari.

 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
memastikan pembangunan modal insan yang mampu menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan
menghadapi cabaran abad ke-21. pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta
meningkatkan kualiti pembelajaran.
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran.  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak
diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi
kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

28

KSSM SAINS TINGKATAN 1

PENTAKSIRAN • Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, dan
• Pentaksiran Psikometrik.
Pentaksiran atau penilaian adalah proses pengumpulan maklumat
melalui pelbagai sumber seperti kerja rumah, pembentangan, kerja Pentaksiran sumatif pula adalah untuk menilai pembelajaran murid
projek, ujian dan sebagainya. Pentaksiran ialah satu kayu pengukur dengan standard kandungan bagi sesuatu mata pelajaran.
untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan,
menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai di samping menilai Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru. Pentaksiran dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada aktiviti
juga menyokong pembelajaran murid dan memberi maklum balas di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan pentaksiran yang
yang berguna kepada pihak berkepentingan seperti pentadbir, guru holistik di samping membantu memperbaiki kelemahan murid akan
dan ibu bapa atau penjaga tentang perkembangan murid. membentuk ekosistem pembelajaran yang kondusif dan seimbang.

Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk memantau Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
pembelajaran murid. Oleh itu penting bagi guru mereka bentuk keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
instrumen pentaksiran yang sah boleh dipercayai serta autentik. strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
Maklumat yang dikumpul melalui pentaksiran formatif seharusnya  pelbagai bentuk.
membantu guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam  adil kepada semua murid.
mencapai sesuatu standard kandungan bagi sesuatu mata  mengambilkira pelbagai aras kognitif
pelajaran. Maklumat yang dikumpul ini juga seharusnya membantu  membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
guru mengadaptasi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan
keperluan dan kelemahan murid mereka. pembelajaran.
 mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah
Pentaksiran dalam KSSM terdiri daripada empat komponen:
• Pentaksiran Sekolah; dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka
• Pentaksiran Pusat; fahami.

29

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Pentaksiran bagi sains dilaksanakan bersandarkan tiga Penyenggaraan 2.2 Eksperimen menunjukkan keperluan
domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. dan 3.1 fotosintesis.
Pentaksiran Pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan Kesinambungan
pengintegrasian proses kemahiran sains ini bertujuan melihat Hidup Eksperimen untuk menunjukkan
sejauh mana murid memahami standard kandungan tertentu secara bagaimana tindakan biologi memberi
menyeluruh dan holistik. gerak balas kepada perubahan untuk
menstabilkan badan.

Semua penyiasatan saintifik/eksperimen yang dinyatakan dalam 4.7 Eksperimen untuk menentukan syarat
ruang catatan WAJIB dilaksanakan menggunakan pendekatan percambahan biji benih.
inkuiri, walau bagaimanapun pentaksiran bagi kemahiran saintifik
serta nilai dan amalan akan ditaksir sebanyak dua kali dalam Penerokaan 5.2.3 Eksperimen menentukan kadar
setahun bagi mana-mana tema. Penyiasatan saintifik/eksperimen
yang dicadangkan dalam ruang catatan boleh digantikan dengan Unsur Dalam resapan.
penyiasatan saintifik/eksperimen lain, yang boleh menyampaikan
domain pengetahuan yang sama seperti mana yang telah Alam
ditentukan dalam standard pembelajaran.
5.2.5 Eksperimen menyiasat takat suhu didih

semasa perubahan fizikal air.

Senarai penyiasatan saintifik/eksperimen bagi setiap tema Tenaga dan 8.3 Eksperimen untuk membuktikan Hukum
ditunjukkan dalam Jadual 9: Pantulan.
Kelestarian
Jadual 9: Senarai penyiasatan saintifik/eksperimen Eksperimen untuk mengkaji hubungan
Hidup sudut tuju, i dan sudut biasan, r apabila
cahaya melalui medium yang berlainan
8.4 ketumpatan.

Tema Eksperimen

Kaedah Saintifik 1.6 Eksperimen bagi menggunakan
langkah dalam penyiasatan saintifik

30

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Pernyataan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan Pengetahuan Pernyataan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan Penyiasatan
Bagi Mata Pelajaran Sains ditunjukkan dalam Jadual 10. Saintifik Bagi Mata Pelajaran Sains ditunjukkan dalam Jadual
11.
Jadual 10: Rubrik Pengetahuan Jadual 11: Rubrik Penyiasatan Saintifik

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN
Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran
1 asas sains.  Merancang strategi dan prosedur yang
kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
2 Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta
dapat menjelaskan kefahaman tersebut.  Menggunakan bahan dan peralatan sains
yang kurang sesuai untuk menjalankan
3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains
untuk melaksanakan tugasan mudah. 1 penyiasatan saintifik.

 Tiada data dikumpul dan direkodkan.

 Tiada penerangan atau penerangan sukar
difahami.

Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains  Merancang strategi dan prosedur yang
4 dalam konteks penyelesaian masalah. betul dalam penyiasatan saintifik dengan
bimbingan.
Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam
5 konteks penyelesaian masalah dan membuat  Menggunakan bahan dan peralatan sains

keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. yang sesuai.

Mereka cipta menggunakan pengetahuan dan 2  Mengumpul dan merekod data yang tidak
kemahiran sains dalam konteks penyelesaian
6 masalah dan membuat keputusan atau dalam lengkap atau tidak relevan.
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru  Membuat interpretasi dan kesimpulan
secara kreatif dan inovatif.
yang tidak bersandar kepada data yang
dikumpul.

 Merancang dan melaksanakan strategi

3 dan prosedur yang betul dalam
penyiasatan saintifik dengan bimbingan.

31

KSSM SAINS TINGKATAN 1

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

 Menggunakan bahan dan peralatan sains  Menjalankan penyiasatan saintifik dan
yang sesuai dan betul. menulis laporan yang lengkap.

 Mengumpul dan merekodkan data yang  Mengumpul, mengorganisasikan dan
relevan. mempersembahkan data dalam bentuk
numerikal atau visual dengan baik.
 Mengorganisasikan data dalam bentuk
numerikal atau visual dengan sedikit ralat. 5  Menginterpretasi data dan kesimpulan

 Membuat interpretasi dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
yang bersandar kepada data yang  Mengenal pasti trend, pola dan hubungan
dikumpul
data.
 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang
kurang lengkap.  Menjustifikasikan dapatan penyiasatan

dengan mengaitkan teori, prinsip dan

 Merancang dan melaksanakan strategi hukum sains dalam membuat pelaporan.
dan prosedur yang betul dalam
penyiasatan saintifik.  Menilai dan mencadangkan

 Mengendali dan menggunakan bahan dan penambahbaikan kepada kaedah

peralatan sains yang sesuai dan betul 6 penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan
apabila perlu.
untuk mendapatkan keputusan yang jitu.
 Membincangkan kesahan data dan
 Mengumpul data yang relevan dan
merekodkan dalam format yang sesuai. mencadangkan penambahbaikan kaedah

4  Mengorganisasikan data dalam bentuk pengumpulan data.

numerikal atau visual dengan tiada ralat.
 Membuat interpretasi data dan kesimpulan

yang tepat dengan tujuan penyiasatan.
 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang

lengkap.

32

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum Sikap Saintifik dan TAHAP TAFSIRAN
Nilai Murni ditunjukkan dalam Jadual 12. PENGUASAAN

Jadual 12: Rubrik Kemahiran Saintifik dan Nilai Murni Murid berkebolehan:

TAHAP TAFSIRAN  menyatakan cara bagaimana sains
PENGUASAAN digunakan untuk menyelesaikan
masalah.
Murid belum berkebolehan untuk.
 menyatakan implikasi menggunakan
 menyatakan cara bagaimana sains sains untuk menyelesaikan sesuatu
digunakan untuk menyelesaikan
masalah. 3 masalah atau isu tertentu
 menggunakan bahasa saintifik yang
 menyatakan implikasi menggunakan terhad untuk berkomunikasi.
1 sains untuk menyelesaikan sesuatu  mendokumentasikan sedikit sumber
maklumat yang digunakan.
masalah atau isu tertentu
 menggunakan bahasa saintifik untuk Murid berkebolehan:
 menentukan bagaimana sains
berkomunikasi.
 mendokumentasikan sumber maklumat digunakan untuk menangani masalah
atau isu tertentu.
yang digunakan.
 menentukan implikasi menggunakan
Murid kurang berkebolehan untuk: sains untuk menyelesaikan sesuatu
masalah atau isu tertentu.
 menyatakan cara bagaimana sains
digunakan untuk menyelesaikan 4  selalu menggunakan bahasa saintifik
masalah. yang mencukupi untuk berkomunikasi.

 menyatakan implikasi menggunakan  mendokumentasikan sebahagian
2 sains untuk menyelesaikan sesuatu daripada sumber maklumat yang
digunakan.
masalah atau isu tertentu
 menggunakan bahasa saintifik untuk

berkomunikasi.
 mendokumentasikan sumber maklumat

yang digunakan.

33

TAHAP TAFSIRAN KSSM SAINS TINGKATAN 1
PENGUASAAN
ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS
Murid berkebolehan:
 merumuskan bagaimana sains Kandungan Standard Kurikulum Sains Tingkatan 1 hingga ke
Tingkatan 5 dibangunkan berasaskan empat disiplin sains iaitu
digunakan untuk menangani masalah Biologi, Kimia, Fizik dan Sains Bumi. Keempat-empat disiplin ini
atau isu tertentu. disusun melalui lima tema iaitu Kaedah Sains, Penyenggaraan dan
 merumus implikasi sesuatu masalah Kesinambungan Hidup, Penerokaan Unsur dan Pengurusan Alam,
atau isu tertentu Tenaga dan Kelestarian Hidup dan Penerokaan Bumi dan Angkasa
5  sentiasa menggunakan bahasa Lepas. Sungguhpun begitu, setiap tahun pembelajaran tidak
saintifik untuk berkomunikasi dengan semesti nya merangkumi kelima-lima tema tersebut.
baik.
 mendokumentasikan hampir kesemua Setiap tema dibahagikan kepada beberapa bidang pembelajaran.
sumber maklumat yang digunakan.
Bidang Pembelajaran bagi setiap tema diperincikan melalui
Murid berkebolehan: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard
Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran
 merumuskan bagaimana sains yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu.

digunakan untuk menangani masalah Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain
kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan
atau isu tertentu. pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan,
kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni
 membincang dan menganalisis yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.

implikasi sains untuk menyelesaikan

6 sesuatu masalah atau isu tertentu
 sentiasa menggunakan bahasa saintifik

secara konsisten untuk berkomunikasi

dengan jelas dan tepat

 mendokumentasikan sumber maklumat

dengan lengkap.
 menjadi ‘role model’ kepada pelajar lain.

34

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang bagi domain kognitif dijalankan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk
ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan
pembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran
Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran murid.
saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan
sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang di Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid
hasratkan. Secara am, Standard Pembelajaran disusun mengikut secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis, kritis, inovatif
hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana
Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih
keperluan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif berkesan. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang
ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan, memerlukan aktiviti, penyiasatan dan eksperimen yang difikirkan
tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti sesuai bagi mencapai sesuatu standard pembelajaran hendaklah
dengan domain afektif. dijalankan bagi mengukuhkan kefahaman murid.

Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier
menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul
menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.
Proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) sepatutnya dirancang
secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa
Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian
dan keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semua
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi dalam Standard
Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain
afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan

35

ORGANISASI KANDUNGAN KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kurikulum Sains Sekolah Menengah memberi fokus Rajah 5 menunjukkan standard prestasi yang diletakkan di
kepada penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang bahagian akhir bagi setiap tema dalam DSKP.
sesuai dengan tahap kebolehan murid berdasarkan Standard
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang Rajah 5: Standard Prestasi bagi Tema Kaedah Sains
disusun seperti dalam Jadual 13.

Jadual 13: Organisasi DSKP

Standard Standard Standard
Kandungan Pembelajaran Prestasi

Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria
spesifik tentang kriteria atau umum yang
menunjukkan
perkara yang indikator kualiti tahap-tahap
murid patut pembelajaran prestasi yang
ketahui dan boleh dan pencapaian perlu murid
lakukan dalam
suatu tempoh yang boleh pamerkan sebagai
persekolahan diukur bagi tanda bahawa
merangkumi setiap standard sesuatu perkara
kandungan.
aspek itu telah dikuasai
pengetahuan, murid (indicator of
kemahiran dan
success).
nilai.

36

KSSM SAINS TINGKATAN 1

Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara lain:
• Limitasi dan Skop Standard Kandungan & Standard

Pembelajaran
• Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang
sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat murid, guru perlu
menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan professional mereka.
Senarai aktiviti yang dicadangkan bukanlah sesuatu yang mutlak.
Guru disarankan menggunakan sumber yang pelbagai seperti
buku-buku dan internet dalam menyediakan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran bersesuaian dengan keupayaan dan minat murid
mereka.

37

Tema 1: KSSM SAINS TINGKATAN 1

Bidang pembelajaran: Kaedah Saintifik
Cadangan masa p&p:
Tema ini memperkenalkan murid kepada aktiviti kehidupan seharian yang menjurus kepada takrifan sains di
mana sains dilihat sebagai satu disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik
terhadap fenomena alam semula jadi.
Murid diberi kefahaman mengenai bidang sains, kerjaya dalam bidang sains dan dikaitkan juga dengan subjek
yang perlu dipelajari. Di samping itu, tema ini juga memperkenalkan makmal sains, kuantiti fizik, ketumpatan,
serta penggunaan alat pengukur dan penggunaan unit Sistem Antarabangsa (SI). Murid juga diperkenalkan
kepada kaedah pemerolehan pengetahuan sains secara saintifik melalui penyiasatan saintifik dan kaedah
penyelesaian masalah.

1. Pengenalan kepada penyiasatan saintifik
1.1 Sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian
1.2 Makmal sains anda
1.3 Kuantiti fizik dan unitnya
1.4 Penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat
1.5 Ketumpatan
1.6 Langkah dalam penyiasatan saintifik
1.7 Sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

12 jam

38


Click to View FlipBook Version