The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ความคิดในปัจจุบันและอนาคต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วลัยลักษณ์ จูมนา, 2019-09-20 01:27:17

ความคิดในปัจจุบันและอนาคต

ความคิดในปัจจุบันและอนาคต

Keywords: ความคิดในปัจจุบันและอนาคต

แบบวดั บุคลกิ ภาพเพือการศกึ ษาต่อ
และการเลอื กอาชพี

ผลการทําแบบทดสอบ ผ้ ทู ดสอบ : วลัยลักษณ์ จูมนา
โครงการ / กจิ กรรม : เวบ็ ไซต์กองสง่ เสริมการมงี านทำ
ทดสอบเมอื่ : 11 กันยายน 2562
ผา่ นหนว่ ยงาน : บุคคลทั่วไป
กจิ กรรมย่อย : ไม่ระบุ

บคุ ลิกภาพทโี ดดเด่นของคณุ คอื นยิ มความจรงิ
มแี นวโน้ มจะเป็นคนพดู น้ อย ไม่ชอบเข้ าสั งคมมากนั ก แตก่ ็สามารถปรั บตั วได้ด ี เปิดเผย จรงิ ใจ มั กประหมา่ อายเมอื่ ต้องรว่ มกจิ กรรมกั บบุคคลอ่นื
ให้ ความสำคั ญกั บสง่ิ ทเ่ี ปน็ รปู ธรรมมากกวา่ นามธรรม ชอบท่ีจะลงมือทำมากกวา่ นั ง่ คดิ พจิ ารณา มีความอตุ สาหะ พากเพียร อดทน บากบั ่น
สภาวะทางจติ ใจมั น่ คง เสมอต้นเสมอปลาย แตอ่ าจขาดความยดื หยุน่ ในบางครั้ง ชอบกิจกรรมท่ีใช้แรงกายมากกวา่ กจิ กรรมท่ีต้องคดิ วเิ คราะห์
ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งและการออกภาคสนาม

แผนภูมิ

การทาํ งานเป็นทมี นิ ยมความจริง(R) ชอบค้นหา(I) บุคลกิ ภาพ คะแนน
10 1. นิยมความจรงิ (Realistic) 10
ความสามารถใน 5 7
การปรั บตัว 0 2. ชอบค้นหา (Investigative) 8
ใฝ่ศลิ ปะ(A) 3. ใฝ่ศลิ ปะ (Artistic) 6
ตระหนั ก แคล่วคล่องวอ่ งไว(E) 4. ชอบสั งคม (Social) 8
ขา้ มวัฒนธรรม 5. อนรุ ั กษ์นยิ ม (Conventional) 5
ชอบสังคม(S) 6. แคลว่ คลอ่ งวอ่ งไว (Enterprising) 9
ใฝ่ ประกอบการ(EC) 7. ใฝป่ ระกอบการ (Entrepreneurial Characteristics) 7
8. ตระหนั กข้ ามวั ฒนธรรม (Cross-Cultural Awareness) 5
อนุ รั กษ์นิ ยม(C) 9. ความสามารถในการปรั บตั ว (Adaptability) 8
10. การทำงานเปน็ ทมี (Teamwork)

13

12 10.98 11.4 10.89
11
10.61 10.34 10.55 10.05 10.25 10.01 10.66

10 9
9
8 6.93 8 8 7.8 8
7 6.5 7.23 7.18
7 7.07 7

คะแนน 6 6.02 5.97
6 55
5

4 ขอบบน
คะแนน
3 ขอบล่าง

2

1

0

ินยมความจ ิรง (Realistic)
ชอบค้นหา (Investigati…

ใ ่ฝศิลปะ (Artistic)
ชอบ ัสงคม (Social)
อ ุน ัรก ์ษ ินยม (Conventi…
แคล่วคล่องว่องไว (Ente…
ใ ่ฝประกอบการ (Entrep…
ตระห ันกข้าม ัวฒนธรรม (…
ความสามารถในการป ัรบ…
การทํางานเ ็ปน ีทม (Tea…

แนวทางแนะนํา

อาชีพทีเหมาะสม

vชช((ชชmชRBe่่่าาา่า่าeaaงงงงงhrไปเไปcpriชมฟchiaรรs้ื่อlััiiปทบtบenreมeั รว่ไ)อe,rแrไฟะ ิ)เ,rว ,ปลลจyฟ aศิผ)ำ ็ก้ะu้า,(เวู นชCทอนtรกาำo่aอ่รืนัื กรงตbrอ ๆตpกเา(oคนัF,ีeดมฬ diรกชิrnโปา่อyeื ส่ลา tร()งงm์e หA,ะ ก(ตrเชtะเ,aลดิคh พอา่ ngอกรlงณืน่e e่รปน่ือื , ntี ะงsๆรๆe(eจัจhTบ,,ั) rกกi,rชวไap aรอชศิฟlา่d)ก)ื่นง่,าวฟ, i ซลงวtกๆ้ชาiติศอ่สoร,่ าั ด(ำมวงnชเยนคเเกaต่ายาชัรรกังlวนบ็ อ่ื่ยือโงcถยเมยงนาัhงสนกนธโตร้iอืeตลลา)ถ์ ผอ,f์ห) (ย ้) (Eอาื,่นร(ะน ขlEิผนะด eต้lนๆ้นูบeจcว์ ,สิเำย ;tcบ นัทrตทชtกoปr้ีนยว๊าอ่iาnรc์งร าซังบi(aเ์ยc ถT ค(l(อsเค่ิน aWาf ราiวifะ/lืtอกieชoาttพปามtleมุredศน่ รr,ชre, )สะ ,pนm rรีมo,e อถงfgolf่ืน)ยtai t)c ;นos,ๆe)rต,,์
วชเช(ช((ปMPจิศา่่า่า้ oาิโงงงวeหตเปlเกciททรcนรรh้คเคeาะคaลน นทกnวoีย่อิิคีเคบifมcทfiรวบคaแคcศะิยุมleลนบ วาคerะกนคิบ)nณุก,รดค ย๊g้านรภาอนiซัมกนnามต)พอวe ก์ พ(ิชเิ(eาP Aล(ิวราrQeเ,s็กกเ ตtsuกaทาreอioaษรrรm รlปlตอcie์ tา่รo(bนuyTไกn lกmิมeeeรd้สc nrร i(,์แhet Fgมimลonnoi nะ(rgniocAeeโiinitgnesทaoretgrnรirr)c)ey ,ค,v,u r มว)eScl,tิศcนohuวiimาercกคanlpรleมt คuT)iอs,ณุt etน่ืเe)cจภๆ,้r hาiว,าzหnศพิeนiว c้;sกาiyaทรsn่เตีtห)eำ,มรmวอื )จง,แร่

สาขาวชิ าทีสอดคลอ้ ง

สสสโสสราาาาางขขขขขเาาาาารสไอกชียฟั่า่ตเิอนลงฟวสเกก้็ ศารต้ลทแาารเสงลรียก,ตอะ มษสอรนทาต์,เิกิ ขหรลสสา,็กาา ์,เสร ขทคส/าารราตขอออื่ขำาุตนงราเสกเพวิกทาลจาสหคะ,์ ,ก สโเสลนรา้าียรขโขลงมาาสเยเไคั กตีคฟรษวอฟ่ือ์น้ตมา้งำรกพม,, ำ วิือโสลรเกัางตงลข เอสแารราพยลี์,ข นะชืสาซศกาส่อาขีฬำสมาราเตว,บกจรำษ์,,รตุงร, ศาสตร์,


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Easy English Plus [Rus.] - Lesson 041 - The senses
Next Book
Easy English Plus [Rus.] - Lesson 040 - Police and crime