The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ทิพปภา ไลยะรัตน์, 2021-03-18 12:52:54

Portfoliotip33

Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน

แฟม้ สะสมผลงาน

เอกสารประกอบการสมั ภาษณ์
ความเหมาะสมกบั ตาแหน่งและวชิ าชีพครู

นางสาวทพิ ปภา ไลยะรัตน์
คณะศกึ ษาศาสตร์ ศกึ ษาศาสตรบณั ฑิต
วิชาเอกชีววิทยา มหาวทิ ยาลัยรามคาแหง

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลติ บัณฑติ ท่ีมีความรู้คู่คุณรรรม

“ความร้คู ่คู ุณธรรม”

คานา

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) นี้ จัดทาขึ้นมาเพือ่ เปน็ เอกสาร
แสดงขอ้ มูลประกอบการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งและวชิ าชพี ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย ประกอบดว้ ย ประวัติส่วนตวั
ประวตั ิทางการศกึ ษา ประสบการณก์ ารทางานในสถานศกึ ษา ประวตั ิ
การอบรมและเข้าร่วมสัมมนา เกยี รติประวัติและผลงาน ทักษะการ
ทางานและกจิ กรรมที่เข้ารว่ มระหวา่ งการศกึ ษา รวมถึงประมวลภาพ
กจิ กรรมตา่ ง ๆ ท่ีผา่ นมา

ขอขอบพระคณุ คณาจารย์ ทีป่ ระสทิ ธป์ิ ระสาทวิชาความรู้และ
ทักษะวชิ าชพี ครู ขอขอบพระคณุ โรงเรยี นฝกึ ประสบการณฯ์ ครพู เี่ ล้ยี ง
และนักเรยี น ที่มอบทักษะประสบการณค์ วามเปน็ ครู และการทางานจริง
ทีเ่ ตม็ ไปด้วยประสบการณอ์ นั ล้าคา่ และขอขอบพระคณุ ครอบครวั เพือ่ น
พ้อง ทค่ี อยใหก้ าลังใจและให้ความช่วยเหลอื กันตลอดมา

ขา้ พเจ้าหวังเป็นอย่างยงิ่ วา่ แฟม้ สะสมผลงานน้ี จะเปน็
ประโยชน์ต่อทุกทา่ น สาหรับการสัมภาษณห์ รอื การทาความรู้จักตวั ตน
ของขา้ พเจ้า ไม่มากก็นอ้ ย ถ้ามขี ้อผิดพลาดประการใด ขา้ พเจา้ กราบ
ขออภัยมา ณ โอกาสนดี้ ้วย

ทพิ ปภา ไลยะรตั น์
ศกึ ษาศาสตร์ ชีววทิ ยา

สารบญั

คานา
สารบญั
ประวตั ิสว่ นตวั

ประวัติทางการศกึ ษา
ประสบการณก์ ารทางานในสถานศกึ ษา
เกียรติประวัตแิ ละผลงาน

ทกั ษะการทางาน การเขา้ ร่วมอบรมและสมั มนา
ภาคผนวก

ประวตั สิ ว่ นตัว

ช่อื : นางสาวทพิ ปภา ไลยะรตั น์
ชอ่ื เลน่ : ป๋อมแป๋ม
วันเกิด : 19 กรกฎาคม 2537 อายุ : 26 ปี
ทอ่ี ยู่ : 139 หมู่ 6 ต.เดือ่ ศรคี ันไชย อ.วานรนวิ าส

จ.สกลนคร 47120
นา้ หนกั : 55 กโิ ลกรัม สว่ นสงู : 165 เซนตเิ มตร
เช้อื ชาติ : ไทย สญั ชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ
คตปิ ระจาใจ : “ความร้คู ู่คณุ ธรรม”
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 082-8598211

ครอบครัว
บดิ าช่ือ : ร.ต. สมรส ไลยะรตั น์
อาชีพ : ขา้ ราชการบานาญ (ทหาร) อายุ : 61 ปี
มารดาชือ่ : นางขวญั ใจ ไลยะรัตน์
อาชพี : ขา้ ราชการครู อายุ : 59 ปี
มีนอ้ งชาย 1 คน อายุ : 18 ปี กาลงั ศกึ ษาอย่ชู น้ั
มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
มีพ่ีสาวรว่ มบิดา 3 คน

“ความรคู้ ่คู ุณธรรม”

ประวตั ิทางการศึกษา

พ.ศ. 2549
สาเรจ็ การศกึ ษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการเรียนเฉลีย่ 3.82
โรงเรยี นชุมชนบา้ นโพธต์ิ าก อ.วานรนวิ าส จ.สกลนคร

พ.ศ. 2555
สาเรจ็ การศกึ ษาชัน้ มัธยมมศกึ ษาปที ่ี 1-6
ผลการเรยี นเฉล่ีย 3.75
โรงเรียนพังโคนวทิ ยาคม อ.พงั โคน จ.สกลนคร

พ.ศ. 2561
สาเร็จการศกึ ษาปริญญาตรีศกึ ษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ชีววิทยา ศษ.บ.(ชีววทิ ยา) 5 ปี
ผลการเรียนเฉลย่ี 2.89
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยรามคาแหง

เปลวเทียนให้แสง
รามคาแหงให้ทาง

ประสบการณท์ างานใน
สถานศึกษา

16 พฤษภาคม – 1 ตลุ าคม 2561 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(ภาคเรยี นที่ 1) ณ โรงเรยี นนนทบรุ ีพทิ ยาคม อ.เมอื งนนทบรุ ี จ.นนทบุรี

ไดป้ ฏบิ ัตหิ น้าทด่ี ังนี้
➢ ปฏบิ ตั กิ ารสอนรายวชิ าวิทยาศาสตรช์ ีวภาพรายวิชาพืน้ ฐาน

วทิ ยาศาสตร์ และรายวิชาเพิ่มเตมิ ชีววทิ ยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6
➢ ปฏบิ ตั กิ ารสอนร่วมกบั คณะครูกลมุ่ สาระการเรยี นร้วู ิทยาศาสตร์ ใน

กจิ กรรมชมุ นมุ วทิ ยาศาสตร์ ลดเวลาเรยี น เพมิ่ เวลารู้
➢ ปฏิบัตหิ นา้ ท่เี ป็นครทู ่ปี รกึ ษาชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6/1 รว่ มกับครูพี่เลีย้ ง
➢ ปฏิบตั หิ น้าที่ตามคาส่งั ฯ ตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายและชว่ ยงานฝา่ ย

ธรุ การของโรงเรียน

ประสบการณท์ างานใน
สถานศกึ ษา (ตอ่ )

1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มนี าคม 2562 ฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพครู
(ภาคเรียนท่ี 2) ณ โรงเรียนนนทบุรพี ิทยาคม อ.เมืองนนทบรุ ี จ.นนทบุรี

ไดป้ ฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีดงั นี้
➢ ปฏบิ ัตกิ ารสอนรายวิชาวิทยาศาสตรช์ ีวภาพรายวิชาพืน้ ฐาน

วทิ ยาศาสตร์ และรายวิชาเพม่ิ เตมิ ชีววิทยา มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 6
➢ ปฏบิ ตั กิ ารสอนร่วมกบั คณะครูกลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์ ใน

กจิ กรรมชุมนมุ วทิ ยาศาสตร์ ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
➢ ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่เปน็ ครูทปี่ รึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ร่วมกบั ครพู เี่ ลย้ี ง
➢ ปฏิบัตหิ นา้ ที่ตามคาส่ังฯ ตา่ ง ๆ ทไ่ี ด้รับมอบหมายและชว่ ยงานฝ่าย

ธุรการของโรงเรียน

ผลงานปฏบิ ัตหิ นา้ ทค่ี รู

➢ ได้จัดทาสือ่ การเรยี นรรู้ ายวชิ าวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
รายวชิ าพนื้ ฐาน วทิ ยาศาสตร์ และรายวิชาเพ่มิ เติม
ชวี วทิ ยา มัธยมศกึ ษาปีที่ 4 และ 6

➢ เป็นผ้ชู ว่ ยฝกึ ซอ้ ม รว่ มกบั ครูพ่เี ลยี้ ง การแข่งขัน Science Show
การประกวด แขง่ ขัน งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี นระดบั เขตพน้ื ที่
การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 3

ทักษะการทางาน การเข้ารว่ ม
อบรมและสมั มนา

➢ วนั ที่ 12 มกราคม 2558 ไดผ้ ่านการฝกึ อบรมผกู้ ากับลูกเสือสามญั รนุ่ ใหญ่
ข้นั ความรูเ้ บอ้ื งตน้ รุ่น 1/2558 ณ ค่ายลูกเสอื ภูรทิ ศั จ.สระบรุ ี

➢ วนั ท่ี 6 สงิ หาคม 2558 ได้เขา้ รว่ มโครงการพฒั นาศกั ยภาพนกั ศึกษาดา้ น
การสง่ เสริมศลิ ปวัฒนธรรม ประจาปีการศกึ ษา 2558
กจิ กรรมศึกษาพทุ ธธรรม พทุ ธศลิ ป์ ณ วัดอัมพวนั อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี

➢ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ได้ผา่ นการเขา้ รว่ มโครงการอบรมสง่ เสรมิ
มารยาทไทย ณ งานแนะแนว จดั หางานและทุนการศกึ ษา กองกิจการ
นกั ศึกษา มหาวทิ ยาลัยรามคาแหง

ทักษะการทางาน การเข้าร่วม
อบรมและสมั มนา (ตอ่ )

➢ วันท่ี 18 สิงหาคม 2561 ได้ร่วมเปน็
คณะกรรมการจดั งานกจิ กรรมสปั ดาห์
วนั วทิ ยาศาสตร์ พร้อมทงั้ จัดนทิ รรศการใหค้ วามรู้
และการละเลน่ ทเี่ กย่ี วกับวิทยาศาสตรท์ ่ี
นา่ สน ให้กบั นกั เรยี นและผทู้ ีส่ นใจเขา้ เยีย่ มชม

➢ วนั ท่ี 26 กันยายน 2561 ไดร้ ่วมจัดการแสดงกบั
คณะครใู นกลมุ่ สาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์
งานมุฑติ าจิต ประจาปี 2561
ณ โรงเรียนนนทบรุ พี ทิ ยาคม

➢ วันท่ี 9 ตุลาคม 2561 ได้จดั ทานิทรรศการ
ทางการศึกษา โดยนกั ศกึ ษาฝกึ ประสบการณ์
วชิ าชพี ครู ภาคเรียนที่ 1 ทกุ สาขาวิชาร่วมกนั จดั
ขึน้ เพอ่ื นาเสนอสอื่ การเรียนร้แู ละแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ซ่งึ ไดร้ ับหน้าทีน่ าชมนทิ รรศการ
ภายในกล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์
ณ ตึกทา่ ชยั มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง

ทกั ษะการทางาน การเขา้ รว่ ม
อบรมและสมั มนา (ตอ่ )

➢ วันที่ 5 มกราคม 2562 ได้รว่ มเปน็ วิทยากรจัด
กจิ กรรม ค่ายอจั ฉริยภาพวทิ ยาศาสตร์ส่งเสรมิ
กระบวนการเรยี นรู้ STEM ณ ศนู ยว์ ิทยาศาสตร์
เพื่อการศกึ ษารงั สิต

➢ วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ไดจ้ ดั ทาโครงการ
กิจกรรมจติ อาสา รว่ มกับกลุ่มเพอื่ นในสาขาวิชา
วทิ ยาศาสตรแ์ ละภาษาไทย จัดกิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกับวทิ ยาศาสตร์ และภาษาไทย
โดยใชก้ ิจกรรมการทดลอง เลน่ เกม
และเล้ียงอาหารกลางวนั ให้กบั เดก็ ๆ ใน
มูลนธิ สิ รา้ งสรรคเ์ ดก็ ณ มูลนธิ ิสร้างสรรคเ์ ดก็
เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพมหานคร

➢ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ผ่านการฝกึ
ประสบการณว์ ชิ าชพี ครู วชิ าเอกชวี วิทยา
ณ โรงเรียนนนทบรุ พี ทิ ยาคม

การพัฒนาตนเองในช่วง COVID-19
(ผ่านระบบออนไลน์)

การพฒั นาตนเองในชว่ ง COVID-19 (ผ่านระบบออนไลน)์
➢ ไดผ้ ่านการทดสอบวดั ความรเู้ บอื้ งตน้ เกยี่ วกับไวรสั COVID-19

และพ.ร.ก.การบรหิ ารราชการในสถานการณฉ์ ุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพอื่
ควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 19
(โควดิ 19) ด้วยระบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

➢ ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบอื้ งตน้ เกยี่ วกบั เช้อื ไวรสั โคโรนา่ 2019
(COVID-19) ด้วยคะแนน 94% ณ วนั ท่ี 3 เมษายน 2563

➢ ไดผ้ า่ นการฝกึ อบรมหลักสูตรออนไลน์ เร่อื ง นวตั กรรมและเทคโนโลยีเพอื่
การจัดการเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผา่ นการประเมินผลสัมฤทธกิ์ าร
ฝึกอบรม คิดเปน็ รอ้ ยละ80%
ณ วนั ที่ 6 เมษายน 2563

➢ ไดร้ ่วมกจิ กรรมตอบคาถามสง่ เสรมิ การอา่ น e-book สูตร ไขพ่ ระอาทติ ย์
ของ หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอศรสี าโรง ด้วยระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์
ณ วันท่ี 6 เมษายน 2563

ความสามารถและทกั ษะ

สามารถใชโ้ ปรแกรม Microsoft Office อยูใ่ นระดบั ดี
สามารถออกแบบหน้าปก แผน่ พับ ป้ายกจิ กรรม สร้างสอ่ื ประกอบ
การสอนที่นา่ สนใจ

วิเคราะหบ์ ทความและสรปุ บทความได้ดี

ภาคผนวก

ใบปรญิ ญาบตั ร

ใบรบั รองคณุ วฒุ ิ

ใบอนญุ าตประกอบ
วิชาชีพครู

ใบรายงานผลการศกึ ษา

ใบรายงานผลการศึกษา
(ต่อ)

เกียรติบัตรและผลงาน

➢ วนั ท่ี 12 มกราคม 2558 ได้ผา่ นการ
ฝึกอบรมผกู้ ากบั ลูกเสอื สามญั รุ่นใหญ่
ข้นั ความร้เู บอ้ื งต้น รนุ่ 1/2558 ณ ค่าย
ลูกเสอื ภูรทิ ศั จ.สระบุรี

➢ วนั ท่ี 6 สิงหาคม 2558 ไดเ้ ข้า
รว่ มโครงการพฒั นาศกั ยภาพ
นักศึกษาดา้ นการส่งเสรมิ
ศลิ ปวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2558 กจิ กรรมศึกษา
พทุ ธรรม พุทธศิลป์ ณ วัดอมั พ
วัน อ.พรหมบรุ ี จ.สงิ ห์บุรี

➢ วันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2559
ไดผ้ ่านการเข้าร่วมโครงการ
อบรมสง่ เสริมมารยาทไทย ณ
งานแนะแนว จดั หางานและ
ทุนการศกึ ษา กองกิจการ
นกั เรยี น มหาวทิ ยาลัย
รามคาแหง

เกียรติบตั รและผลงาน (ต่อ)

➢ วนั ท่ี 5 มกราคม 2562 ได้ร่วม
เปน็ วิทยากรจดั กจิ กรรม ค่าย
อจั ฉรยิ ภาพวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมกระบวนการเรยี นรู้
STEM ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่อื การศกึ ษารงั สิต

➢ วนั ที่ 22 กมุ ภาพันธ์ 2562
ได้ผ่านการฝกึ ประสบการณ์
วชิ าชีพครู วิชาเอกชีววิทยา
ณ โรงเรยี นนนทบรุ พี ทิ ยาคม

เกยี รติบตั รและผลงาน (ตอ่ )

การพัฒนาตนเองในชว่ ง COVID-19 (ผา่ นระบบออนไลน์)

➢ ไดผ้ า่ นการทดสอบวัดความรู้
เบอื้ งต้นเกยี่ วกบั ไวรัส
COVID-19 และพ.ร.ก.การ
บริหารราชการในสถานการณ์
ฉกุ เฉนิ พ.ศ. 2548 เพอื่
ควบคุมการแพรร่ ะบาดของ
โรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 19
(โควิด19) ดว้ ยระบบ
อิเล็กทรอนกิ ส์
ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

➢ ไดผ้ า่ นการทดสอบวดั ความรู้
เบือ้ งตน้ เกย่ี วกับเชื้อไวรัสโคโรนา่
2019 (COVID-19) ดว้ ยคะแนน
94% ณ วนั ที่ 3 เมษายน 2563

เกยี รตบิ ตั รและผลงาน (ต่อ)

การพฒั นาตนเองในชว่ ง COVID-19 (ผ่านระบบออนไลน์)

➢ ไดผ้ า่ นการฝกึ อบรมหลกั สตู ร
ออนไลน์ เรือ่ ง นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพอื่ การ
จดั การเรยี นรใู้ นศตวรรษที่
21 โดยผา่ นการประเมิน
ผลสัมฤทธกิ์ ารฝึกอบรม คิด
เป็นร้อยละ80%
ณ วันที่ 6 เมษายน 2563

➢ ได้รว่ มกจิ กรรมตอบคาถาม
ส่งเสรมิ การอา่ น e-book
สตู ร ไขพ่ ระอาทติ ย์ ของ
หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอ
ศรสี าโรง ด้วยระบบ
อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
ณ วันท่ี 6 เมษายน 2563


Click to View FlipBook Version