The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zietarmizi, 2018-12-31 03:05:34

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

KURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN


PERALIHANPendidikan Seni Visual
Dokumen Standard Kurikulum dan PentaksiranKURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN
Pendidikan Seni Visual


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2018

Terbitan 2018


© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini

dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras

4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN


Rukun Negara....................................................................................................................................................... v

Fal safah Pendidikan Kebangsaan........................................................................................................................ vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan............................................................................................................................ vii

Kata Pengantar..................................................................................................................................................... ix


Pendahuluan......................................................................................................................................................... 1

Matlamat............................................................................................................................................................... 2


Objektif.................................................................................................................................................................. 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.............................................................................................. 3

Fokus……………………………………………………………………………………………………………………….. 4


Kemahiran Abad Ke-21......................................................................................................................................... 5

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.............................................................................................................................. 7

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran................................................................................................................. 9


Elemen Merentas Kurikulum.................................................................................................................................. 11

Pentaksiran Bilik Darjah…….................................................................................................................................. 14

Per nyataan Tahap Penguasaan Umum KSKP Pendidikan Seni Visual …………………………………………….. 16

Organisasi Kandungan........................................................................................................................................... 21

Bidang

Seni Halus.................................................................................................................................................. 23
Reka Bentuk............................................................................................................................................... 39

Seni Kraf..................................................................................................................................................... 43
Komunikasi Visual...................................................................................................................................... 47

Glosari..................................................................................................................................................................... 51


Panel Penggubal .................................................................................................................................................... 54

Penghargaan ………………………………………………………………………………………………………………… 55RUKUN NEGARABAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;


MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:


KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara

Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta

memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara.”
Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN
3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk

kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,

kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu

perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,

mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang

diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Menurut Akta Pendidikan 1996

(Akta 550), “…‘kelas peralihan’ ertinya kelas di sekolah menengah yang

menyediakan ajaran selama satu tahun untuk murid daripada sekolah rendah yang

menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan sebagai bahasa

pengantar sebelum bermulanya pendidikan menengah rendah.”
Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]viiKATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Kelas Peralihan (KSKP) dilaksanakan melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek,
mulai tahun 2019 menggantikan Kurikulum Kelas Peralihan rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
(Semakan 2003) yang mula dilaksanakan pada tahun 2003. Pendidikan Kebangsaan.
KSKP digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di
bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Kejayaan pelaksanaan KSKP memerlukan komitmen yang jitu
2013-2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di Kelas daripada guru dalam mempelbagaikan pendekatan
Peralihan selari dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) seperti inkuiri, modular,
(KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran
Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan kontekstual untuk memastikan murid menguasai kemahiran
antarabangsa dijelmakan dalam KSKP menerusi penggubalan berbahasa dan memperkukuh kemahiran abad ke-21 dalam
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi kalangan mereka
semua mata pelajaran.
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-
Penggubalan KSKP mengambil kira kerangka KSSM. KSKP tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
memfokuskan kepada kemahiran berbahasa iaitu kemahiran pihak yang terlibat dalam penggubalan KSKP. Semoga
mendengar, bertutur, membaca dan menulis. KSKP pelaksanaan KSKP akan mencapai hasrat dan matlamat
dilaksanakan melalui aktiviti dan komunikasi yang Sistem Pendidikan Kebangsaan.
menyeronokkan dan merangsang pembelajaran untuk
mempertingkat serta memperkukuh penguasaan bahasa
Melayu. KSKP juga mengambil kira elemen memupuk nilai
perpaduan dan keharmonian kaum supaya murid mengenal, SHAZALI BIN AHMAD
menghormati dan menerima kelainan serta perbezaan individu. Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KSKP juga mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) yang bersesuaian dengan keupayaan dan pencapaian
murid. Penerapan elemen KBAT dapat merangsang
keupayaan berbahasa secara optimum dan berkesan selari
dengan keperluan Kemahiran Abad ke-21 yang seterusnya


ixKSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


PENDAHULUAN
Visual didedahkan sebagai asas kepada pengetahuan dan
KSKP Pendidikan Seni Visual (PSV) digubal untuk melahirkan
kemahiran disiplin seni visual.
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi,
Penerapan elemen KBAT yang dinyatakan dalam cadangan
rohani dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan
aktiviti membolehkan murid mencabar keupayaan pemikiran diri
Kebangsaan. KSKP PSV bertujuan memperkukuhkan
supaya menjadi insan yang menghayati dan menghargai karya
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam disiplin seni visual
seni. Aktiviti yang dicadangkan dalam pengajaran dan
yang diperoleh di peringkat sekolah rendah sebagai persediaan
pembelajaran (PdP) KSKP PSV boleh dilaksanakan mengikut
melalui pembelajaran seterusnya di peringkat sekolah
keperluan atau kesesuaian tahap keupayaan murid. Cadangan
menengah. KSKP PSV memberikan pengalaman berharga
aktiviti juga boleh diubahsuai oleh guru dalam merencana aktiviti
kepada murid untuk meneroka dan membangunkan potensi diri
PdP bagi menjadikan KSKP PSV lebih menarik dan bermakna
serta membina kemahiran generik dan sosial melalui pelbagai
selaras dengan amalan kelas abad ke-21.
aktiviti seni visual yang boleh dilaksanakan secara kreatif dan
KSKP PSV ini ditaksir melalui Pentaksiran Sekolah berdasarkan
inovatif.
tahap penguasaan mengikut bidang tertentu. Tahap
Selaras dengan usaha mentransformasi pendidikan
penguasaan perlu ditentukan bagi memberi satu nilai tahap
kebangsaan, KSKP PSV diorganisasi semula agar lebih
penguasaan murid di akhir sesi pembelajaran. Melalui kaedah
seimbang dan komprehensif bagi memperkasakan domain
PdP, semua aspek proses pembelajaran ditaksir secara holistik
kognitif, afektif dan psikomotor murid dalam aspek seni visual.
yang merangkumi domain kognitif, afektif dan psikomotor.
Kurikulum ini digubal berasaskan empat bidang standard
Disiplin ini merupakan wadah penting bagi memperkembangkan
pembelajaran iaitu Seni Halus, Reka Bentuk, Seni Kraf dan
aspek estetika dalam diri murid sebagai nilai tambah yang boleh
Komunikasi Visual dengan memberi penekanan terhadap empat
digunakan dalam menghadapi keperluan serta cabaran di abad
komponen Standard Kandungan iaitu Persepsi Seni, Ekplorasi
ke-21.
Seni, Ekspresi Seni dan Apresiasi Seni. Bagi memperkukuhkan
pemahaman dan penguasaan bidang-bidang ini, Bahasa Seni

1

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUALMATLAMAT

KSKP PSV peringkat sekolah menengah adalah untuk 4. Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan proses

melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta teknologi dalam menghasilkan karya atau produk seni
seni visual dengan ketrampilan berbahasa serta boleh dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
berkomunikasi bagi membangunkan potensi diri, nilai dan

hubungan sosial dalam kehidupan seharian. 5. Membuat apresiasi hasil karya atau produk seni secara lisan
menggunakan bahasa melayu yang betul berpandukan
Bahasa Seni Visual.

OBJEKTIF
6. Meningkatkan penguasaan dan ketrampilan berbahasa

KSKP PSV bertujuan membolehkan murid mencapai objektif Melayu melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran seni
berikut: visual.


1. Menghayati dan menghargai keindahan alam semula jadi
ciptaan Tuhan melalui proses pembelajaran seni visual


2. Mengenal pasti unsur seni dan prinsip rekaan pada alam
semula jadi, objek buatan manusia dan karya atau produk
seni dengan menggunakan bahasa yang betul


3. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kreativiti dalam

membangunkan potensi diri

2

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUALKERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KSSM dibina berasaskan enam tunjang iaitu, Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Sains, dan Teknologi. berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan dalam Rajah 1. Kurikulum Pendidikan Seni Visual digubal
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
3

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUALFOKUS


KSKP PSV memberi fokus pada perkembangan pemikiran Bidang Seni Kraf pula memfokuskan kepada Seni Seramik yang
seni visual dalam kalangan murid. Bagi mencapai objektif yang menjelaskan tentang prinsip asas, alatan dan bahan serta teknik

dihasratkan, murid perlu diberi pengukuhan pemahaman penghasilan Seni Seramik. Komunikasi Visual menumpukan pada
terhadap bidang Seni Halus, Reka Bentuk, Seni Kraf dan maksud Seni Reka Grafik dan hubungkait karya seni dalam
Komunikasi Visual melalui eksplorasi maklumat daripada bidang tersebut.

pelbagai sumber serta penerokaan pelbagai media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya atau produk seni. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui penerokaan
media, teknik dan proses dalam pelbagai bidang seni visual

Pengukuhan pengetahuan dan pemahaman terhadap bidang berupaya mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah
Seni Halus memfokuskan maksud Seni Lukisan, Catan, Arca dalam kehidupan sebenar. Keempat-empat bidang ini diharap
dan Cetakan dan hubungkait karya melalui penggunaan Bahasa dapat melahirkan murid yang mempunyai pemikiran aras tinggi,

Seni Visual. kreatif dan inovatif.


Dalam bidang Reka Bentuk, murid diberikan penerangan secara
jelas tentang maksud dan asas Reka Bentuk dan hubungkait
produk seni Reka Bentuk. Justeru, aktiviti penerokaan media,

teknik dan proses menjadi fokus utama bagi menguji tahap
kefahaman murid.


4

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUALKEMAHIRAN ABAD KE-21 Jadual 1: Profil MuridSatu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid PROFIL PENERANGAN

yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi MURID

fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad mengatasi kesukaran, mengatasi
cabaran dengan kebijaksanaan,
Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai keyakinan, toleransi, dan empati.
ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual

1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan
yakin dan kreatif secara lisan dan
dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual menyumbang bertulis, menggunakan pelbagai

kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan media dan teknologi.

murid.
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
dan inovatif; mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan
membuat keputusan yang beretika.
Mereka berfikir tentang pembelajaran
dan diri mereka sebagai murid.
Mereka menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai dan
tradisi individu dan masyarakat lain.
Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam menangani bidang
pembelajaran yang baharu.5

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL
PROFIL PENERANGAN PROFIL PENERANGAN
MURID MURID


Kerja Mereka boleh bekerjasama secara Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang dan membentuk pemahaman yang
lain. Mereka menggalas luas dan seimbang merentasi
tanggungjawab bersama serta pelbagai disiplin pengetahuan.
menghormati dan menghargai Mereka meneroka pengetahuan
sumbangan yang diberikan oleh dengan cekap dan berkesan dalam
setiap ahli pasukan. Mereka konteks isu tempatan dan global.
memperoleh kemahiran interpersonal Mereka memahami isu-isu etika
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini undang-undang berkaitan maklumat
menjadikan mereka pemimpin dan yang diperoleh.
ahli pasukan yang lebih baik.
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap
Bersifat Mereka membangunkan rasa ingin
Ingin Tahu tahu semula jadi untuk meneroka keperluan dan perasaan orang lain.
strategi dan idea baharu. Mereka Mereka komited untuk berkhidmat
mempelajari kemahiran yang kepada masyarakat dan memastikan
diperlukan untuk menjalankan inkuiri kelestarian alam sekitar.
dan penyelidikan, serta menunjukkan
sifat berdikari dalam pembelajaran. Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
Mereka menikmati pengalaman sokongan dan rasa hormat terhadap
pembelajaran sepanjang hayat secara negara.
berterusan.


Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.6

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUALKEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBATKemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam TAHAP
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan PEMIKIRAN PENERANGAN
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meransang pemikiran

berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti kemahiran, dan nilai dalam
situasi berlainan untuk
Jadual 2. melaksanakan sesuatu
perkara.


Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian
berkenaan.


Menilai Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi.

Mencipta Menghasilkan idea, produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif.

7

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan,

berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfokus untuk menyelesaikan masalah.

berfikir.
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian

sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan

bukti yang munasabah. aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.


Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk

menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
tidak mengikut kelaziman.8

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) melibatkan Strategi pembelajaran inkuiri memberi penekanan kepada

operasi yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan aktiviti aktiviti yang berorientasikan murid. Strategi ini menuntut
PSV bertujuan mencapai matlamat khusus dalam proses penglibatan murid secara optimum. Dalam hal ini, murid tidak

pembelajaran. hanya berperanan sebagai penerima pelajaran melalui
penjelasan guru secara lisan, tetapi mereka perlu bertindak

Dalam KSKP PSV, strategi pembelajaran secara inkuiri sebagai jentera penggerak untuk menemukan sendiri maklumat

yang berasaskan projek lebih dominan. Pada peringkat ini, daripada pelbagai sumber yang ada di sekeliling mereka. Guru
murid-murid didedahkan dengan aktiviti eksperimentasi pula hanya bertindak sebagai pembimbing semasa sesi PdP

media dan teknik melalui Standard Kandungan Eksplorasi dijalankan.
Seni.

Pembelajaran secara inkuri amat relevan diserapkan sebagai

Pembelajaran Inkuiri strategi utama dalam KSKP PSV. Hal demikian bertujuan

untuk merangsang pemikiran berfokus dan berstruktur dalam
Strategi pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan
kalangan murid selari dengan aplikasi Kemahiran Berfikir Aras
pembelajaran yang menumpukan proses berfikir secara kritis
Tinggi (KBAT) yang berfokus kepada empat tahap pemikiran
dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawapan
iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.
daripada persoalan yang diketengahkan.9

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL
Berikut adalah antara jenis inkuiri yang terkandung dalam DSKP Dapatan hasil penerokaan dan eksperimentasi yang diperolehi
KSKP PSV: oleh murid diterjemahkan melalui aktiviti secara kreatif dan
inovatif dengan bimbingan guru secara berstruktur. Dalam hal

Inkuiri Terbuka ini, guru bertindak sebagai fasilitator.


Inkuiri Terbuka dapat dijelmakan melalui sesi perbincangan
Inkuiri Pengesahan
yang dilakukan secara kolaboratif bagi mendapatkan maklumat.

Murid menggunakan pengetahuan dengan merekodkan Inkuiri Pengesahan merujuk kepada dapatan hasil
maklumat kepada komponen tertentu untuk memahami dan ekperimentasi pelbagai media dan teknik melalui penerokaan
membuat perhubungan antara komponen. Dapatan yang pada subjek kajian yang terdapat sama ada pada alam

diperolehi melalui perbincangan kemudiannya dibahaskan semulajadi atau objek buatan manusia atau karya seni yang
secara lisan oleh murid atau melalui peta pemikiran. diperolehi.


Inkuiri Terbimbing/ Berstruktur Secara keseluruhannya, aplikasi strategi pembelajaran inkuiri

terbuka, inkuiri terbimbing/ berstruktur dan inkuiri pengesahan
Inkuiri Terbimbing atau Berstruktur memerlukan murid
adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi ketiga-tiga
menjalankan aktiviti melalui eksperimentasi pelbagai media dan
domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor murid dalam sesi
teknik. Kembara Visual adalah satu contoh inkuiri terbimbing
PdP agar berupaya menginovasi idea dan pengetahuan baharu
atau berstruktur di mana murid membuat penerokaan di luar
seiring Kemahiran Abad Ke-21.
bilik darjah mengikut prosedur tertentu dengan pemantauan dan

bimbingan oleh guru.10

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM


 Pengetahuan dan kesedaran terhadap alam sekitar
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah

yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam membentuk etika murid untuk menghargai alam
dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan dan kehidupan.

bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal
3. Nilai Murni
insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa

dan masa hadapan. Elemen di dalam EMK adalah seperti  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata

berikut: pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengamalkannya.
1. Bahasa
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dan kewarganegaraan kebangsaan dan global yang
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. menjadi amalan dalam kehidupan harian.

 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
4. Sains dan Teknologi
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu

diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
dan berkomunikasi secara berkesan. meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
kalangan murid.
2. Kelestarian Alam Sekitar
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat

 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
yang lebih cekap dan berkesan.
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
pelajaran.
11

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui

merangkumi empat perkara iaitu: ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu

konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi); untuk memastikan pembangunan modal insan yang
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran mampu menghadapi cabaran abad ke-21.
manipulatif tertentu);  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, PdP.

keselamatan); dan

(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. 7. Keusahawanan


 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
5. Patriotisme
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi

 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata satu budaya dalam kalangan murid.

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
yang mempunyai semangat cintakan negara dan rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta

berbangga sebagai rakyat Malaysia. membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
memacu idea ke pasaran.

6. Kreativiti dan Inovasi


 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi

untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
atau gabungan idea yang ada.


12

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi  Elemen ini diajar secara langsung dan secara

 Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi sisipan dalam mata pelajaran yang berkaitan.

(TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi 10. Pendidikan Kewangan

dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan

TMK yang dipelajari. membentuk generasi masa hadapan yang
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid berkeupayaan membuat keputusan kewangan
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik yang bijak, mengamalkan pengurusan kewangan

dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti yang beretika serta berkemahiran menguruskan hal
pembelajaran. ehwal kewangan secara bertanggungjawab.

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi dalam PdP secara langsung ataupun secara
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan sisipan. Penerapan secara langsung adalah

mata pelajaran. melalui tajuk- tajuk seperti Wang yang
mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
9. Kelestarian Global
seperti pengiraan faedah mudah dan faedah
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan
kompaun. Penerapan secara sisipan pula
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan
kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran
penting bagi menyediakan murid dengan
Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dapat
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan diaplikasikan secara berkesan dan bermakna.
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
peringkat tempatan, negara dan global.

13

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


PENTAKSIRAN BILIK DARJAH


Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, pembelajaran.
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard

berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap Pembelajaran dan Standard Prestasi.
penguasaan murid.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan

PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. pengukuhan.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada Tahap Penguasaan Umum

akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran

pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap murid. Terdapat enam tahap penguasaan yang menunjukkan aras
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. penguasaan yang disusun secara hierarki. Tahap penguasaan ini
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang

keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan ditetapkan dalam kurikulum. Jadual 3 menunjukkan pernyataan
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: tahap penguasaan umum.

 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti
pemerhatian, lisan dan penulisan.

 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh

dilaksanakan oleh guru dan murid.
 Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran

yang dipelajari.14

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

Jadual 3: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod

Tahap Tafsiran mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau
lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke
1 Murid tahu perkara asas atau boleh dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi setiap
(Tahu) melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan.
2 Murid menunjukkan kefahaman dengan
(Tahu dan faham) menjelaskan sesuatu perkara yang
dipelajari dalam bentuk komunikasi Tahap Penguasaan Keseluruhan
Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran perlu
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan
boleh buat) suatu situasi Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan


4 Murid menggunakan pengetahuan dan nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Guru
boleh buat dengan dengan beradab iaitu mengikut prosedur
beradab) atau secara analitik dan sistematik hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam semua
proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap
Murid menggunakan pengetahuan dan
5 penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional boleh
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
boleh buat dengan situasi baharu dengan mengikut prosedur dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru,
beradab terpuji) atau secara sistematik serta tekal dan interaksi guru bersama murid, serta perbincangan bersama rakan
bersikap positif
sejawat.
Murid berupaya menggunakan
6 pengetahuan dan kemahiran sedia ada
(Tahu, faham dan untuk digunakan pada situasi baharu
boleh buat dengan secara sistematik, bersikap positif, kreatif
beradab mithali) dan inovatif dalam penghasilan idea
baharu serta boleh dicontohi15

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


Jadual 4: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum KSKP Pendidikan Seni VisualTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Menyatakan istilah dalam bidang Seni Visual menggunakan bahasa yang betul.Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam karya atau produk seni.
2Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap bidang Seni
3 Visual melalui penggunaan media, teknik dan proses.Menganalisis hasil penerokaan melalui penggunaan media, teknik dan proses yang dipilih
4 dalam penghasilan karya atau produk seni.karya seni.
Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada penerokaan terhadap bidang Seni Visual
5 dalam penghasilan karya seni.


Menghasilkan karya atau produk seni dengan menggunakan idea yang kreatif dan inovatif serta membuat
6 apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual seterusnya menjadi model teladan.
16

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


Jadual 5: Pernyataan Tahap Penguasaan Bidang Seni Halus KSKP Pendidikan Seni VisualTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Menyatakan maksud Lukisan, Catan, Arca dan Cetakan dalam Bidang Seni Halus menggunakan bahasa
yang betul.


Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam karya Seni Lukisan, Catan, Arca dan Cetakan.
2Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap Seni Lukisan, Catan,
3 Arca dan Cetakan melalui penggunaan media, teknik dan proses.


Menganalisis hasil penerokaan melalui penggunaan media, teknik dan proses yang dipilih
4 dalam penghasilan karya atau produk Seni Lukisan, Catan, Arca dan Cetakan.karya seni.
Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada penerokaan terhadap Seni Lukisan, Catan,
5 Arca dan Cetakan dalam penghasilan karya seni.


Menghasilkan karya Seni Lukisan, Catan. Arca dan Cetakan dengan menggunakan idea yang kreatif dan
6 inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual seterusnya menjadi model teladan.
17

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

Jadual 6: Pernyataan Tahap Penguasaan Bidang Reka Bentuk KSKP Pendidikan Seni VisualTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Menyatakan maksud Reka Bentuk dengan menggunakan bahasa yang betul.2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam produk seni Reka Bentuk.Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap Reka Bentuk
3 melalui penggunaan media, teknik dan proses.4 Menganalisis hasil penerokaan melalui penggunaan media, teknik dan proses yang dipilih
dalam penghasilan produk seni Reka Bentuk.


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif hasil daripada penerokaan terhadap Reka Bentuk
5 dalam penghasilan produk seni.


6 Menghasilkan produk seni Reka Bentuk dengan menggunakan idea yang kreatif dan inovatif serta
membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual seterusnya menjadi model teladan.

18

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

Jadual 7: Pernyataan Tahap Penguasaan Bidang Seni Kraf KSKP Pendidikan Seni VisualTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Menyatakan prinsip asas penghasilan Seramik dengan bahasa yang betul.


2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam produk Seni Seramik.Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap Seni Seramik
3 melalui penggunaan bahan, teknik dan proses.Menganalisis hasil penerokaan melalui penggunaan media, teknik dan proses yang dipilih
4 dalam penghasilan produk Seni Seramik.


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif hasil daripada penerokaan terhadap Seni Seramik dalam
5
penghasilan produk seni.


Menghasilkan produk Seni Seramik dengan menggunakan idea yang kreatif dan inovatif serta membuat
6 apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual seterusnya menjadi model teladan.


19

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

Jadual 8: Pernyataan Tahap Penguasaan Bidang: Komunikasi Visual KSKP Pendidikan Seni Visual


TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Menyatakan maksud Seni Reka Grafik dengan menggunakan bahasa yang betul.2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam karya Seni Reka Grafik.Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap Seni Reka
3 Grafik melalui penggunaan media, teknik dan proses.Menganalisis hasil penerokaan melalui penggunaan media, teknik dan proses yang dipilih
4 dalam penghasilan karya Seni Reka Grafik.Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada penerokaan terhadap Seni Reka Grafik
5
dalam penghasilan karya seni.


Menghasilkan karya Seni Reka Grafik dengan menggunakan idea yang kreatif dan inovatif serta membuat
6 apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual seterusnya menjadi model teladan.
20

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


ORGANISASI KANDUNGAN


Organisasi kandungan KSKP bagi mata pelajaran PSV di Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan yang perlu

bahagikan kepada 3 komponen iaitu Standard Kandungan, dipelajari dalam tempoh masa, manakala lajur Standard
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi seperti dalam Pembelajaran menunjukkan apa yang murid perlu kuasai dan
Jadual 9. capai. Lajur Standard Prestasi menunjukkan tahap pencapaian

murid menguasai bidang-bidang yang dipelajari.
Jadual 9: Tafsiran Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur Catatan. Lajur ini

mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh
melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai

Standard Pembelajaran.

Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria
spesifik tentang kriteria atau umum yang KSKP PSV disusun berasaskan kepada empat Standard
perkara yang indikator kualiti menunjukkan
murid patut pembelajaran dan tahap-tahap Kandungan iaitu:
ketahui dan pencapaian yang prestasi yang
boleh lakukan boleh diukur bagi perlu murid Standard Kandungan 1: Persepsi Seni
dalam suatu setiap standard pamerkan
tempoh kandungan. sebagai tanda
persekolahan bahawa sesuatu Membuat persepsi dan memahami Bahasa Seni Visual pada
merangkumi perkara itu telah alam ciptaan Tuhan dan karya atau produk seni.
aspek dikuasai murid.
pengetahuan,
kemahiran
dan nilai.
21

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

Standard Kandungan 2: Eksplorasi Seni Jadual 10: Organisasi Kandungan dan Agihan Masa
bagi KSKP PSV

Mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman dan Bahasa Seni


Visual menerusi penerokaan media, teknik dan proses dalam Bidang Tajuk Jam Minimum
aktiviti seni. Setahun

Standard Kandungan 3: Ekspresi Seni Seni Lukisan 4 jam


Penzahiran idea dan konsep melalui penggunaan pelbagai Seni Catan 4 jam
Seni Halus
media, teknik dan proses daripada pelbagai sumber serta
teknologi dalam penjanaan tugasan. Seni Arca 4 jam


Standard Kandungan 4: Apresiasi Seni Seni Cetakan 4 jam


Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
Reka Bentuk Reka Bentuk 5 jam
berpandukan Bahasa Seni Visual serta dapat menghubungkait

seni visual dengan kehidupan dan disiplin ilmu yang lain.
Seni Kraf Seni Seramik 5 jam
Pelaksanaan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu adalah

mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang. Komunikasi

Peruntukan masa bagi melaksanakan kesemua bidang utama Visual Seni Reka Grafik 6 jam

dalam organisasi kandungan adalah 32 jam minimum setahun
seperti yang tertera dalam Jadual 10. Jumlah Jam 32 jam
Minimum Setahun

22

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL
Bidang Seni Halus

Tajuk Seni Lukisan


Masa 4 Jam


i. Menyatakan maksud Lukisan dengan menggunakan bahasa yang betul
Objektif
ii. Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam karya Seni Lukisan

iii. Mengaplikasikan pelbagai media, teknik dan proses dalam penghasilan karya Seni
Lukisan

iv. Menghasilkan karya Seni Lukisan melalui penerokaan dengan menggunakan idea yang kreatif
dan inovatif

v. Mempamerkan dan menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya Seni Lukisan
berpandukan Bahasa Seni Visual dengan menggunakan bahasa yang betul

23

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL1.0 SENI LUKISAN


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Seni Lukisan 1.1.1 Menyatakan maksud Lukisan dengan  Tayangan Multimedia mengenai Seni Lukisan
menggunakan bahasa yang betul.
Pemahaman terhadap  Pengetahuan dan maklumat diperolehi daripada
Seni Lukisan 1.1.2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual aktiviti:
dalam Seni Lukisan. - Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
Nota:
 Bahasa Seni Visual dalam Seni Lukisan:
i) Unsur Seni:
a. Garisan
b. Bentuk
c. Jalinan

ii) Prinsip Rekaan:
a. Kesatuan
b. Imbangan
c. Kepelbagaian

1.2 Eksplorasi Seni dalam 1.2.1 Mengaplikasikan pelbagai media, Cadangan Aktiviti
Seni Lukisan teknik dan proses melalui penerokaan  Teknik dan proses penghasilan karya Seni
pada alam semula jadi dan objek Lukisan melalui:
Eksplorasi dan aplikasi buatan manusia dalam penghasilan - Tayangan Multimedia
Bahasa Seni Visual bagi karya Seni Lukisan. - Demonstrasi oleh guru
pengukuhan pemahaman Nota :
terhadap Seni Lukisan • Contoh Media Kering:
- Pensel
- Pensel Warna
- Pen

24

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

- Oil Pastel/ Soft Pastel
- Arang

 Contoh Teknik:
- Lorekan
- Garisan Selari


1.3 Ekspresi Seni dalam 1.3.1 Menghasilkan karya Seni Lukisan Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Seni Lukisan dengan menggunakan idea yang  Aktiviti pilihan:
kreatif dan inovatif dengan - Potret
Penzahiran idea dan menumpukan aspek: - Karikatur
konsep melalui pelbagai i) Bahasa Seni Visual - Doodle Art
sumber dan teknologi ii) Kemasan Akhir - Mandala Art
dalam penjanaan tugasan


1.4 Apresiasi Seni dalam 1.4.1 Mempamerkan hasil karya seni. Cadangan Aktiviti: Persembahan
Seni Lukisan  Memilih satu daripada beberapa bentuk berikut:
1.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil - Lisan, Multimedia, Pameran dan lain-lain
Penghayatan terhadap karya seni sendiri dan rakan dengan mengikut kreativiti
hasil karya Seni Lukisan menumpukan aspek Bahasa Seni Nota :
dengan menggunakan Visual.  Guru perlu membuat penilaian dan memberi
Bahasa Seni Visual maklum balas.
1.4.3 Menceritakan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya seni dengan
menggunakan bahasa yang betul.


25

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Menyatakan maksud Lukisan dalam Bidang Seni Halus dengan menggunakan bahasa yang betul.2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam karya Seni Lukisan.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap Seni Lukisan
melalui penggunaan media, teknik dan proses.


4 Menganalisis hasil penerokaan melalui penggunaan media, teknik dan proses yang dipilih dalam
penghasilan karya Seni Lukisan


5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada penerokaan terhadap Seni Lukisan dalam
penghasilan karya seni.


6 Menghasilkan karya Seni Lukisan dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta
membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual seterusnya menjadi model teladan


26

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

Bidang Seni Halus

Tajuk Seni Catan

Masa 4 JamObjektif i. Menyatakan maksud Catan dengan menggunakan Bahasa yang betul

ii. Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam karya Seni Catan

iii. Mengaplikasikan pelbagai media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
Seni Catan

iv. Menghasilkan karya Seni Catan melalui penerokaan dengan menggunakan idea yang kreatif dan
inovatif

v. Mempamerkan dan menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya Seni Catan
berpandukan Bahasa Seni Visual dengan menggunakan bahasa yang betul

27

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


2.0 SENI CATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


2.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Seni Catan 2.1.1 Menyatakan maksud Catan dengan  Tayangan Multimedia mengenai Seni Catan
menggunakan bahasa yang betul.
Pemahaman terhadap  Pengetahuan dan maklumat diperolehi
Seni Catan 2.1.2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual daripada aktiviti:
dalam Seni Catan. - Sumbang Saran
- - Soal Jawab
- - Perbincangan
Nota:
 Bahasa Seni Visual dalam Seni Catan:
i) Unsur Seni:
a. Bentuk
b. Ruang
c. Warna

ii) Prinsip Rekaan:
a. Harmoni
b. Irama dan Pergerakan
c. Kesatuan


2.2 Eksplorasi Seni dalam 2.2.1 Mengaplikasikan pelbagai media, Cadangan Aktiviti :
Seni Catan teknik dan proses melalui penerokaan  Teknik dan proses penghasilan karya Seni
pada alam semula jadi dan objek Catan melalui:
Eksplorasi dan aplikasi buatan manusia dalam penghasilan - Tayangan Multimedia
Bahasa Seni Visual bagi karya Seni Catan. - Demonstrasi oleh Guru
pengukuhan pemahaman Nota :
terhadap Seni Catan  Contoh Media Basah:
- Cat Air
- Cat Poster

28

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

- Arkilik
 Contoh Teknik :
- Basah atas Kering
- Basah atas Basah
- Impasto


2.3 Ekspresi Seni dalam 2.3.1 Menghasilkan karya Seni Catan Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Seni Catan dengan menggunakan idea yang  Aktiviti Pilihan:
kreatif dan inovatif dengan - Pop Art
Penzahiran idea dan konsep menumpukan aspek: - Op Art
melalui pelbagai sumber dan i) Bahasa Seni Visual - Abstract Art
teknologi dalam penjanaan ii) Kemasan Akhir
tugasan


2.4 Apresiasi Seni dalam 2.4.1 Mempamerkan hasil karya seni. Cadangan Aktiviti: Persembahan
Seni Catan  Memilih satu daripada beberapa bentuk
2.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil berikut:
Penghayatan terhadap hasil karya seni sendiri dan rakan dengan - Lisan, Multimedia, Pameran dan lain-lain
karya Seni Catan dengan menumpukan aspek Bahasa Seni mengikut kreativiti
menggunakan Bahasa Seni Visual. Nota :
Visual  Guru perlu membuat penilaian dan memberi
2.4.3 Menceritakan pengalaman sendiri maklum balas.
dalam penghasilan karya seni dengan
menggunakan bahasa yang betul.


29

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Menyatakan maksud Catan dalam Bidang Seni Halus dengan menggunakan bahasa yang betul.2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam karya Seni Catan.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap Seni Catan
melalui penggunaan media, teknik dan proses.


4 Menganalisis hasil penerokaan melalui penggunaan media, teknik dan proses yang dipilih dalam
penghasilan karya Seni Catan.


5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada penerokaan terhadap Seni Catan dalam
penghasilan karya seni.


6 Menghasilkan karya Seni Catan dengan menggunakan idea yang kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual seterusnya menjadi model teladan.
30

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL
Bidang Seni Halus


Tajuk Seni Arca

Masa 4 JamObjektif i. Menyatakan maksud Arca dengan menggunakan bahasa yang betul

ii. Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam produk Seni Arca

iii. Mengaplikasikan pelbagai media, teknik dan proses dalam penghasilan produk
Seni Arca

iv. Menghasilkan produk Seni Arca melalui penerokaan dengan menggunakan idea yang kreatif dan
inovatif

v. Mempamerkan, menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk Seni Arca
berpandukan Bahasa Seni Visual dengan menggunakan bahasa yang betul


31

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

3.0 SENI ARCA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Seni Arca 3.1.1 Menyatakan maksud Arca dengan  Tayangan Multimedia mengenai Seni Arca
menggunakan bahasa yang betul.
Pemahaman terhadap  Pengetahuan dan maklumat diperolehi
Seni Arca 3.1.2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual daripada aktiviti:
dalam Seni Arca. - Sumbang Saran
- - Soal Jawab
- - Perbincangan
Nota :
 Jenis-jenis Arca:
- Arca Binaan
- Arca Stabail
- Arca Mobail
- Arca Asemblaj
- Arca Dinding

 Bahasa Seni Visual dalam Seni Arca:
i) Bentuk
ii) Ruang
iii) Jalinan
iv) Imbangan
v) Irama dan Pergerakan


3.2 Eksplorasi Seni dalam 3.2.1 Mengaplikasikan pelbagai media, Cadangan Aktiviti :
Seni Arca teknik dan proses melalui penerokaan  Teknik dan proses penghasilan karya Seni
pada alam semula jadi dan objek Arca melalui:
Eksplorasi dan aplikasi buatan manusia dalam penghasilan - Tayangan Multimedia
Bahasa Seni Visual bagi produk Seni Arca. - Demo oleh Guru
pengukuhan pemahaman Nota :
terhadap Seni Arca  Contoh Media :
32

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

- Dawai
- Strawboard
- Popsicle Stick
- Bahan Terbuka

 Contoh Teknik :
- Binaan
- Asemblaj


3.3 Ekspresi Seni dalam 3.3.1 Menghasilkan produk Seni Arca Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Seni Arca dengan menggunakan idea yang  Aktiviti pilihan:
kreatif dan inovatif dengan - Strings Art Craft
Penzahiran idea dan konsep menumpukan aspek: - Popsicle Stick Craft
melalui pelbagai sumber dan i) Bahasa Seni Visual - Tissue Roll Craft
teknologi dalam penjanaan ii) Kemasan akhir - Old Book Craft
tugasan


3.4 Apresiasi Seni dalam 3.4.1 Mempamerkan hasil produk seni. Cadangan Aktiviti: Persembahan
Seni Arca  Memilih satu daripada beberapa bentuk
3.4.2 Menghayati dan membincangkan hasil berikut:
Penghayatan terhadap hasil produk seni sendiri dan rakan dengan - Lisan, Multimedia, Pameran dan lain-lain
produk Seni Arca dengan menumpukan aspek Bahasa Seni mengikut kreativiti
menggunakan Bahasa Seni Visual. Nota :
Visual  Guru perlu membuat penilaian dan memberi
3.4.3 Menceritakan pengalaman sendiri maklum balas
dalam penghasilan produk seni
dengan menggunakan bahasa yang
betul.33

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUALSTANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Menyatakan maksud Arca dalam Bidang Seni Halus dengan menggunakan bahasa yang betul.2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam produk Seni Arca.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap Seni Arca melalui
penggunaan media, teknik dan proses.


4 Menganalisis hasil penerokaan melalui penggunaan media, teknik dan proses yang dipilih dalam
penghasilan produk Seni Arca.


5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada penerokaan terhadap Seni Arca dalam
penghasilan produk seni.


6 Menghasilkan produk Seni Arca dengan menggunakan idea yang kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual seterusnya menjadi model teladan.


34

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL
Bidang Seni Halus

Tajuk Seni Cetakan

Masa 4 JamObjektif
i. Menyatakan maksud Cetakan dengan menggunakan bahasa yang betul

ii. Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam karya Seni Cetakan

iii. Mengaplikasikan pelbagai media, teknik dan proses dalam penghasilan karya Seni Cetakan

iv. Menghasilkan karya Seni Cetakan melalui penerokaan dengan menggunakan idea yang kreatif
dan inovatif

v. Mempamerkan dan menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya Seni Cetakan
berpandukan Bahasa Seni Visual dengan menggunakan bahasa yang betul

35

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


4.0 SENI CETAKAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


4.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Seni Cetakan 4.1.1 Menyatakan maksud Cetakan dengan  Tayangan Multimedia mengenai
menggunakan bahasa yang betul. Seni Cetakan
Pemahaman terhadap Seni
Cetakan 4.1.2 Mengenal pasti Bahasa Seni  Pengetahuan dan maklumat diperolehi
Visual dalam Seni Cetakan. daripada aktiviti:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
Nota:
 Bahasa Seni Visual dalam Seni Cetakan:
i) Unsur Seni:
a. Garisan
b. Rupa
c. Jalinan

ii) Prinsip Rekaan
a. Penegasan
b. Kepelbagaian
c. Kontra


4.2 Eksplorasi Seni dalam 4.2.1 Mengaplikasikan pelbagai media, teknik Cadangan Aktiviti :
Seni Cetakan dan proses melalui penerokaan pada  Teknik dan proses penghasilan karya
alam semula jadi dan objek buatan Seni Cetakan melalui:
Eksplorasi dan aplikasi manusia dalam penghasilan karya Seni - Tayangan Multimedia
Bahasa Seni Visual bagi Cetakan. - Demonstrasi oleh Guru
pengukuhan pemahaman Nota :
terhadap Seni Cetakan  Contoh Media:
- Kadbod

36

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL

- Gam
- Kertas Pendua
- Warna Poster
- Bahan Terbuka

 Contoh Teknik:
- Kolagraf
- Saring Sutera
- Stensil


4.3 Ekspresi Seni dalam 4.3.1 Menghasilkan karya Seni Cetakan Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Seni Cetakan dengan menggunakan idea yang kreatif  Tema pilihan:
dan inovatif dengan menumpukan - Alam Semula Jadi
Penzahiran idea dan konsep aspek: - Objek Buatan Manusia
melalui pelbagai sumber dan i) Bahasa Seni Visual - Gabungan
teknologi dalam penjanaan ii) Kemasan akhir
tugasan


4.4 Apresiasi Seni dalam 4.4.1 Mempamerkan hasil karya seni. Cadangan Aktiviti: Persembahan
Seni Cetakan  Memilih satu daripada beberapa bentuk:
4.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil - Lisan, Multimedia, Pameran dan lain-lain
Penghayatan terhadap karya seni sendiri dan rakan dengan mengikut kreativiti
hasil karya Seni Cetakan menumpukan aspek Bahasa Seni Nota :
dengan menggunakan Visual.  Guru perlu membuat penilaian dan memberi
Bahasa Seni Visual maklum balas
4.4.3 Menceritakan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya seni
dengan menggunakan bahasa
yang betul.37

KSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL


STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Menyatakan maksud Cetakan dalam Bidang Seni Halus dengan menggunakan bahasa yang betul.2 Mengenal pasti Bahasa Seni Visual dalam karya Seni Cetakan.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap Seni Cetakan
melalui penggunaan media, teknik dan proses.


4 Menganalisis hasil penerokaan melalui penggunaan media, teknik dan proses yang dipilih dalam
penghasilan karya Seni Cetakan.


5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada penerokaan terhadap Seni Cetakan dalam
penghasilan karya seni.


6 Menghasilkan karya Seni Cetakan dengan menggunakan idea yang kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual seterusnya menjadi model teladan.

38


Click to View FlipBook Version