The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสตู รโรงเรยี นวงั โปง่ พทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุง พุทธศกั ราช 2560) 1

โครงสรา้ งกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน้
กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ

รายวิชาพ้ืนฐาน รหสั วิชา อ21101 60 ช่วั โมง จำนวน 1.5 นก.
รหสั วิชา อ21102 60 ชว่ั โมง จำนวน 1.5 นก.
1. ภาษาองั กฤษ 1
2. ภาษาองั กฤษ 2 รหสั วชิ า อ22101 60 ชว่ั โมง จำนวน 1.5 นก.
รหัสวิชา อ22102 60 ชว่ั โมง จำนวน 1.5 นก.
3. ภาษาอังกฤษ 3
4. ภาษาองั กฤษ 4 รหัสวชิ า อ23101 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 นก.
รหสั วิชา อ23102 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 นก.
5. ภาษาอังกฤษ 5
6. ภาษาอังกฤษ 6

รายวิชาเพ่มิ เติม รหัสวชิ า อ20201 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 นก.
รหัสวิชา อ20202 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 นก.
1. ทกั ษะการอ่าน-เขียน 1
2. ทักษะการอา่ น-เขยี น 2 รหสั วชิ า อ20203 40 ชวั่ โมง จำนวน 1.0 นก.
รหัสวิชา อ20204 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 นก.
3. ทักษะการสื่อสารเบ้อื งต้น 1
4. ทกั ษะการสือ่ สารเบ้ืองต้น 2

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

หลักสูตรโรงเรยี นวงั โปง่ พทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรงุ พุทธศกั ราช 2560) 2

คำอธิบายรายวชิ าพน้ื ฐาน

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

รายวิชาภาษาองั กฤษ 1 รหสั วิชา อ21101 ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 1
ภาคเรียนท่ี 1
จำนวน 60 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.5 หน่วยกติ

ศกึ ษาคำศพั ท์ การออกเสยี ง โครงสร้างประโยค หน้าทท่ี างภาษา และ วฒั นธรรมในประเทศ
กลมุ่ อาเซยี นและประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับอาหารและเคร่อื งด่ืมโดยผ่านการฝกึ ทกั ษะการระบปุ ระโยค
ให้สัมพันธก์ ับภาพร้านอาหารและเครอื่ งดมื่ การฟังบทสนทนาเกี่ยวกบั การสงั่ รายการอาหาร พูดถาม-

ตอบและบรรยายความร้สู กึ ของตนเกย่ี วกับอาหารท่ชี อบและไม่ชอบ อา่ นบทสนทนาการซ้ือขาย
อาหารจานดว่ น และข้อความบรรยายอาหารจานโปรด เขียนแผน่ พบั แนะนำอาหารที่ดหี รือไมด่ ีตอ่

สขุ ภาพ บรรยายตำแหนง่ ส่ิงของในห้องต่าง ๆ พูดบรรยายหอ้ งนอนในฝนั พูดนำเสนอขอ้ ความ
บรรยายทพ่ี กั อาศยั และบทความเก่ียวกับหอ้ งในบ้านที่ช่ืนชอบ พูดถาม-ตอบกิจกรรมที่กำลงั ทำและ
สภาพอากาศ การพูดบรรยายภาพคนท่ีกำลังทำกิจกรรมอยบู่ นทอ้ งถนน อ่านอีเมลเล่าประสบการณ์

การท่องเที่ยว ฟังประโยคเกย่ี วกบั เครื่องแตง่ กาย พดู ถามราคา สี ขนาด ชนดิ ของเคร่ืองแต่งกาย บท
สนทนาเก่ยี วกบั การสอบถามราคาเสื้อผ้าและบทความเกย่ี วกับกางเกงยนี นำเสนอข้อมลู เดก็ ทีม่ ี

ความสามารถพเิ ศษทไี่ ด้จากการสบื คน้ ทางอินเทอรเ์ น็ต สอบถามความสามารถทางด้านความสามารถ
พเิ ศษและบทความเด็กผ้มู ีพรสวรรค์ พูดแนะนำและตอบรับการไปเท่ียวสถานท่ตี า่ ง ๆ เขียนอเี มล
บรรยายสถานทที่ ่ีตนพกั อาศยั และแหล่งท่องเทีย่ วในพ้ืนทน่ี ้นั โดยใชค้ ำบุพบทกับเวลาและสถานท่ี

เพ่ือใชเ้ ปน็ พื้นฐานในการส่อื สารในชวี ติ ประจำวันและการสบื ค้นข้อมูลทางอนิ เทอร์เนต็
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสอื่ สาร การสืบเสาะหาความรู้ การสบื ค้นขอ้ มูล การฝึก

ปฏบิ ัติตามสถานการณ์ต่างๆ
รหัสตัวชว้ี ัด
ต ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔

ต ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕
ต ๑.๓ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

ต ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
ต ๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒
ต ๓.๑ ม.๑/๑

ต ๔./๑ ม.๑/๑
ต ๔.๒ ม.๑/๑

รวม ๒๐ ตวั ชีว้ ัด

กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ

หลักสูตรโรงเรยี นวงั โปง่ พิทยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบบั ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 3

คำอธบิ ายรายวชิ าพนื้ ฐาน

กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ

รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหสั วชิ า อ21102 ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1
ภาคเรียนท่ี 2
จำนวน 60 ช่วั โมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาคำศัพท์ การออกเสียง โครงสรา้ งประโยค หนา้ ที่ทางภาษา และ วัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม

อาเซยี นและประเทศทั่วโลกเกีย่ วกับอาหารและเครื่องด่มื โดยผ่านการฝกึ ทกั ษะการระบปุ ระโยคให้
สมั พันธก์ ับภาพร้านอาหารและเคร่อื งด่ืมการฟังบทสนทนาเก่ยี วกับการสั่งรายการอาหาร พดู ถาม-
ตอบและบรรยายความรสู้ ึกของตนเกยี่ วกบั อาหารทชี่ อบและไม่ชอบ อา่ นบทสนทนาการซ้อื ขาย

อาหารจานดว่ น และขอ้ ความบรรยายอาหารจานโปรด เขียนแผน่ พบั แนะนำอาหารท่ีดหี รอื ไม่ดตี ่อ
สุขภาพ บรรยายตำแหนง่ ส่ิงของในหอ้ งตา่ ง ๆ พูดบรรยายหอ้ งนอนในฝนั พดู นำเสนอขอ้ ความ

บรรยายทพ่ี กั อาศัยและบทความเกยี่ วกับหอ้ งในบ้านทีช่ ืน่ ชอบ พดู ถาม-ตอบกิจกรรมทก่ี ำลงั ทำและ
สภาพอากาศ การพูดบรรยายภาพคนทก่ี ำลงั ทำกิจกรรมอยู่บนท้องถนน อา่ นอีเมลเลา่ ประสบการณ์
การท่องเทย่ี ว ฟังประโยคเกี่ยวกับเครอ่ื งแตง่ กาย พูดถามราคา สี ขนาด ชนดิ ของเครอื่ งแตง่ กาย บท

สนทนาเก่ยี วกับการสอบถามราคาเสอ้ื ผ้าและบทความเก่ียวกับกางเกงยนี นำเสนอข้อมลู เดก็ ทม่ี ี
ความสามารถพิเศษท่ีได้จากการสืบคน้ ทางอินเทอร์เนต็ สอบถามความสามารถทางดา้ นความสามารถ

พิเศษและบทความเด็กผู้มพี รสวรรค์ พดู แนะนำและตอบรบั การไปเที่ยวสถานท่ีตา่ ง ๆ เขยี นอเี มล
บรรยายสถานท่ที ี่ตนพกั อาศยั และแหลง่ ท่องเทย่ี วในพืน้ ที่น้นั โดยใช้คำบพุ บทกับเวลาและสถานท่ี
เพอ่ื ใช้เปน็ พ้นื ฐานในการสอื่ สารในชวี ิตประจำวนั และการสบื คน้ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

โดยใชก้ ระบวนการทางภาษา การสอ่ื สาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึก
ปฏิบตั ติ ามสถานการณ์ตา่ งๆ

รหัสตัวชี้วดั
ต ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔

ต ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕
ต ๑.๓ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

ต ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
ต ๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒
ต ๓.๑ ม.๑/๑

ต ๔./๑ ม.๑/๑
ต ๔.๒ ม.๑/๑

รวม ๒๐ ตวั ชี้วดั

กล่มุ สาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ

หลักสตู รโรงเรยี นวังโปง่ พิทยาคม พุทธศกั ราช 2562 (ฉบับปรับปรุง พทุ ธศกั ราช 2560) 4

คำอธิบายรายวิชาพนื้ ฐาน

กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวชิ าภาษาองั กฤษ 3 รหัสวชิ า อ22101 ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ภาคเรียนท่ี 1
จำนวน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ใชภ้ าษา นำ้ เสยี ง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาทสงั คม และภาษาในการส่อื สารโดยใช้

เทคโนโลยใี นการสร้างความสมั พนั ธร์ ะหว่างบคุ คล ในการเรยี น การปฏบิ ตั งิ าน การสมคั รงาน ขอและ
ให้ขอ้ มูล ความชว่ ยเหลือและบรกิ ารผูอ้ น่ื ถา่ ยโอนข้อมูลทไ่ี ด้ฟงั และอา่ น อา่ นออกเสียง คำ วลี
สำนวนงา่ ยๆ ประโยค คำสง่ั คำขอร้อง คำแนะนำ ขอ้ ความ ขอ้ มูล บทอา่ น เรอ่ื งราวส้ันๆทั้งทเี่ ป็น

ความเรียงและไม่ใชค่ วามเรยี งจากสอ่ื ส่งิ พมิ พ์ และสื่ออิเลก็ ทรอนกิ ส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของ
ตนเองในรปู แบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความตอ้ งการ ความรู้สึกเกย่ี วกับประสบการณ์ของ

ตนเอง ขา่ วสาร เหตกุ ารณ์สำคญั ตา่ งๆ ในชวี ติ ประจำวัน ทอ้ งถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตวั
การศกึ ษา การทำงาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา วฒั นธรรมไทยและ
วฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา เห็นคณุ คา่ ของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสอ่ื สารใฝร่ ู้ใฝเ่ รยี น มวี นิ ัยใน

ตนเองและมจี ิตสาธารณะ เข้ารว่ มกิจกรรมทางภาษาและวฒั นธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเคร่อื งมือ
แสวงหาความรเู้ พ่ิมเติมและเช่อื มโยงกับกลุ่มสาระการเรียนร้อู ่ืน

รหสั ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔

ต ๑.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม ๒/๕
ต ๑.๓ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓

ต ๒.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓
ต ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒
ต ๓.๑ ม. ๒/๑

ต ๔.๑ ม. ๒/๑
ต ๔.๒ ม. ๒/๑

รวมทั้งหมด ๒๐ ตวั ช้ีวัด

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนวงั โปง่ พทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรงุ พุทธศกั ราช 2560) 5

คำอธบิ ายรายวิชาพน้ื ฐาน

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

รายวชิ าภาษาองั กฤษ 4 รหสั วิชา อ22102 ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2
ภาคเรยี นที่ 2
จำนวน 60 ช่วั โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ใช้ภาษา น้ำเสียง และท่าทาง ส่อื สารตามมารยาทสงั คม และภาษาในการสอ่ื สารโดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้างความสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน
ขอและให้ขอ้ มลู ความช่วยเหลอื และบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลท่ไี ด้ฟงั และอา่ น อา่ นออกเสียง
คำ วลี สำนวนง่ายๆ ประโยค คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราว
สนั้ ๆท้ังที่เป็นความเรียงและไมใ่ ช่ความเรียงจากส่ือสง่ิ พิมพ์ และส่อื อิเลก็ ทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอน
เป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิต ประจำวัน ท้องถิ่น
และสงั คม ประสบการณส์ ่วนตัว การศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสำคัญของ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มี
ทักษะในการสื่อสารใฝ่รู้ใฝเ่ รียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น

รหสั ตัวชีว้ ดั
ต ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔
ต ๑.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม ๒/๕
ต ๑.๓ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓
ต ๒.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓
ต ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒
ต ๓.๑ ม. ๒/๑
ต ๔.๑ ม. ๒/๑
ต ๔.๒ ม. ๒/๑

รวมทง้ั หมด ๒๐ ตัวชวี้ ดั

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พทิ ยาคม พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรบั ปรุง พุทธศกั ราช 2560) 6

คำอธิบายรายวิชาพน้ื ฐาน

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวชิ าภาษาองั กฤษ 5 รหัสวิชา อ23101 ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3
ภาคเรยี นที่ 1
จำนวน 60 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.5 หนว่ ยกติ

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินชีวิต ครอบครัว อาชีพ การดูแล การให้/ขอหรือนำเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว การเขียนจดหมายอิเล็กโทรนิค ข้อความจากส่ือ
ประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สารคดี ละคร เพลง กีฬา ภาพยนตร์ เทศกาลท่ี
น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ประสบการณ์

และเหตุการณ์ที่เกิดข้นึ ในอดีต สงิ่ ของในเร่ืองของรปู ร่างหน้าตา/ลักษณะที่ปรากฏ ปัญหา สิ่งแวดล้อม
สิง่ มหศั จรรย์ของโลก การคุ้มครองสัตว์ป่า การบริจาคเงิน การเลอื กซอื้ สินค้าอยา่ งฉลาด ประเภทของ

อาหาร การเชิญชวน การตอบรับและการตอบปฏิเสธ การวางแผนในการจัดงาน การใช้ภาษาส่ือสาร
ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม การแสดง
ความขอบคณุ และยกยอ่ งชมเชย และการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ คำส่งั การแสดงเง่อื นไข

ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนท่ีถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด

วิเคราะห์และเขียน ส่ือความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่อื ให้นักเรียน เปน็ ผมู้ ีคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์

รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์ ซ่อื สัตย์สุจริต มวี ินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่ มน่ั ในการทำงาน รักความ
เปน็ ไทย และมจี ิตสาธารณะ

รหัสตวั ช้ีวัด
ต ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓, ม.๓/๔

ต ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
ต ๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓

ต ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓
ต ๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒
ต ๓.๑ ม.๓/๑

ต ๔.๑ ม.๓/๑
ต ๔.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒

รวมท้งั หมด ๒๑ ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2562 (ฉบับปรบั ปรงุ พทุ ธศกั ราช 2560) 7

คำอธิบายรายวิชาพน้ื ฐาน

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

รายวชิ าภาษาอังกฤษ 6 รหสั วิชา อ23102 ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 3
ภาคเรยี นท่ี 2
จำนวน 60 ชวั่ โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินชีวิต ครอบครัว อาชีพ การดูแล การให้/ขอหรือนำเสนอ

ข้อมูลเก่ียวกับการเดินทาง และสถานที่ท่องเท่ียว การเขียนจดหมายอิเล็กโทรนิค ข้อความจากส่ือ
ประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สารคดี ละคร เพลง กีฬา ภาพยนตร์ เทศกาลท่ี
น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ประสบการณ์

และเหตุการณท์ ่ีเกดิ ขน้ึ ในอดตี ส่ิงของในเรื่องของรูปรา่ งหนา้ ตา/ลกั ษณะทป่ี รากฏ ปญั หา ส่งิ แวดล้อม
ส่งิ มหศั จรรย์ของโลก การคุ้มครองสตั วป์ ่า การบริจาคเงิน การเลือกซือ้ สนิ ค้าอย่างฉลาด ประเภทของ

อาหาร การเชิญชวน การตอบรับและการตอบปฏิเสธ การวางแผนในการจดั งาน การใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม การแสดง
ความขอบคณุ และยกยอ่ งชมเชย และการแสดงความคดิ เห็น การให้คำแนะนำ คำส่ัง การแสดงเงอื่ นไข

ต่างๆ ท่ีอยูใ่ นความสนใจของนักเรียนที่ถกู ตอ้ งเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทอ้ งถ่นิ
โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คดิ วิเคราะห์และเขียน ส่ือ

ความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ ชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมนั่ ในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

รหัสตวั ช้วี ัด
ต ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓, ม.๓/๔

ต ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
ต ๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓

ต ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓
ต ๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒
ต ๓.๑ ม.๓/๑

ต ๔.๑ ม.๓/๑
ต ๔.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒

รวมทั้งหมด ๒๑ ตวั ช้วี ัด

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนวงั โปง่ พทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบบั ปรบั ปรุง พทุ ธศกั ราช 2560) 8

คำอธบิ ายรายวิชาเพ่ิมเติม

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาทักษะการอ่าน-เขยี น 1 รหสั วิชา อ20201 ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่1-3

จำนวน 40 ช่วั โมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1,2

อ่านและฟังบทอ่านเกี่ยวกบั บคุ คล ความสัมพันธ์ระหวา่ งบคุ คล สุขภาพและสวสั ดกิ าร การ
งานอาชพี และการศึกษา แล้วระบรุ ายละเอียดและสรปุ ใจความสำคญั จากเรอื่ งท่อี า่ น เดาความหมาย
ของคำศัพท์จากบรบิ ท ใชภ้ าษาอังกฤษในการสือ่ สารด้วยการพดู หรือเขียนประโยคตอบคำถาม ยอ่
หน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเหน็ เกยี่ วกับเรอ่ื งทอ่ี า่ นและเก่ียวกับตนเอง อภปิ รายเก่ยี วกบั เร่อื งที่อา่ น ใช้
ภาษาอังกฤษคน้ คว้าขอ้ มูลจากสือ่ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ไดร้ ับการส่งเสรมิ ให้เปน็ ผ้ทู ่ี
ใฝเ่ รยี นรู้ มีมารยาททางสังคม มวี ินัย เป็นคนดี มุ่งมน่ั ในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร และมจี ิต
สาธารณะ

ผลการเรยี นรู้
๑. จับใจความสำคัญ บอกรายละเอยี ดจากบทอา่ นเก่ียวกับบคุ คล ความสมั พันธ์ระหวา่ งบคุ คล
สุขภาพและสวัสดิการ การงานอาชีพ และการศกึ ษา

๒. เขยี นประโยคตอบคำถาม ย่อหนา้ สน้ั ๆ แสดงความคดิ เหน็ เกยี่ วกบั เรอ่ื งท่อี า่ น และเกย่ี วกบั ตนเอง
๓. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอขอ้ มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

รวมท้งั หมด ๓ ผลการเรยี นรู้

กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2562 (ฉบบั ปรบั ปรุง พุทธศักราช 2560) 9

คำอธบิ ายรายวิชาเพ่ิมเตมิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

รายวชิ าทกั ษะการอ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ20202 ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1-3

จำนวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต ภาคเรยี นท่ี 1,2

อ่านและฟังบทอ่านเก่ียวกับสุขภาพ อาหารการกนิ กีฬา สัตว์โลก การงานอาชพี วัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลว้ ระบุรายละเอียดและสรุปใจความสำคญั จากเรอื่ งทีอ่ า่ น อา่ นออก
เสียงคำศัพทแ์ ละบทอ่าน เดาความหมายของคำศัพทจ์ ากบรบิ ท ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารดว้ ยการ
พดู หรือเขียนประโยค ยอ่ หนา้ บรรยาย แสดงความคดิ เหน็ พรอ้ มท้ังใหเ้ หตุผลเกี่ยวกับเร่ืองทอี่ า่ น

เกี่ยวกับตนเอง อภปิ รายความเหมือนและความแตกตา่ งระหวา่ งวถิ ชี วี ิตและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและชนชาตอิ ืน่ ๆ กับของไทย และนำเสนอด้วยการเขยี น ใชภ้ าษาองั กฤษค้นควา้ ข้อมูลจากสื่อ

เทคโนโลยีและแหล่งการเรยี นรตู้ า่ ง ๆ ได้รบั การส่งเสรมิ ให้เปน็ ผทู้ ม่ี ีวินัย มีจติ สาธารณะ
ขยันหมนั่ เพยี ร และใฝ่เรียนรู้
ผลการเรียนรู้

๑. อา่ นออกเสยี งคำศพั ท์และประโยคในบทอ่านตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย
๒. จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด จากบทอ่านเกยี่ วกบั สุขภาพ อาหารการกนิ กฬี า สัตวโ์ ลก การ

งานอาชีพ วฒั นธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. เขยี นประโยค ยอ่ หนา้ บรรยาย แสดงความคดิ เห็นพร้อมทง้ั ใหเ้ หตุผล เก่ียวกบั เรื่องท่ีอ่าน เกย่ี วกับ
ตนเอง

๔. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอขอ้ มูลจากแหล่งการเรยี นรู้ต่าง ๆ

รวมท้ังหมด ๔ ผลการเรียนรู้

กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ

หลักสูตรโรงเรยี นวังโปง่ พิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2562 (ฉบับปรับปรงุ พทุ ธศกั ราช 2560) 10

คำอธบิ ายรายวิชาเพิ่มเตมิ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาทักษะการสอื่ สารเบือ้ งตน้ 1 รหัสวชิ า อ20203 ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 1-3

จำนวน 40 ชัว่ โมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต ภาคเรยี นท่ี 1,2

ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น คำสั่ง คำขอร้อง คำช้ีแจง และคำอธิบาย
ง่ายๆ การทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การแนะนำตัวเอง การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน การ
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ รวมท้ังสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ สามารถโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนำเสนอผลงาน
ผ่านทักษะกระบวนการการบูรณาการโดยเลือกใชท้ ักษะกระบวนการฟัง พดู อ่าน เขียน ทกั ษะการจำ
คดิ วิเคราะห์และเขยี น สอื่ ความกระบวนการทำงานกลุม่ เพอื่ ให้นกั เรียนเปน็ ผมู้ ีรกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา ยึด
ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

ผลการเรียนรู้
๑. สนทนาแลกเปลย่ี นขอ้ มลู เกี่ยวกับตนเองกิจกรรม และสถานการณต์ ่าง ๆ ในชวี ิต

ประจำวนั
๒.พูดและเขยี นเพอื่ ขอและให้ขอ้ มูลและแสดงความคดิ เห็นเกย่ี วกบั เร่อื งท่ฟี งั หรอื อา่ นอยา่ ง

เหมาะสม
๓. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัว

กจิ กรรมตา่ ง ๆ พรอ้ มทั้งใหเ้ หตผุ ลสน้ั ๆ ประกอบอยา่ งเหมาะสม
๔. พูด/เขยี นแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกจิ กรรมหรือเรอ่ื งตา่ ง ๆ ใกล้ตวั พร้อมท้ังใหเ้ หตุผล

สั้น ๆ ประกอบ
๕. พดู และเขียนบรรยายเก่ียวกบั ตนเอง กจิ วัตรประจำวัน ประสบการณ์ และส่งิ แวดลอ้ ม
๖. พูด/เขยี น สรุปใจความสำคญั ทไี่ ดจ้ ากการวิเคราะหเ์ ร่ือง/เหตกุ ารณ์ทอ่ี ย่ใู นความสนใจของ

สังคม

รวมท้งั หมด ๖ ผลการเรยี นรู้

กลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาต่างประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2562 (ฉบบั ปรับปรงุ พทุ ธศักราช 2560) 11

คำอธบิ ายรายวชิ าเพิ่มเตมิ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

รายวิชาทกั ษะการส่ือสารเบือ้ งต้น 2 รหัสวชิ า อ20203 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

จำนวน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1,2

พฒั นาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัตติ ามขนั้ ตอนและทักษะย่อยของ กระบวนการ
พูด ใช้ภาษาสื่อสาร รับและส่งสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย โดยใช้คำศัพท์
สำนวน โครงสร้าง ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสาร ตีความ วิเคราะห์ สง่ิ ที่ฟัง คำพูด
น้ำเสียง กริยาท่าทาง สรุปความถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน สร้างสรรค์และดำเนินการ
สนทนาได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม พูดนำเสนอตามหั วข้อท่ี
กำหนดโดยใช้กระบวนการ ใชภ้ าษาส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ มที ักษะในการสอ่ื สาร ใฝร่ ู้ใฝ่เรียน มีวนิ ัย
มุ่งม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ มีความเป็นไทย รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน เพื่อให้เกิด
ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหา
ความรู้ โดยการอา่ นเพื่อขยายโลกทศั นข์ องตนเอง เพื่อการศึกษาตอ่ หรือการประกอบอาชพี

ผลการเรยี นรู้
๑. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชวี ติ ประจำวนั
๒. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาทา่ ทางสภุ าพ เหมาะ สม ตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรม

ของตนเองและเจ้าของภาษา
๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่างเหมาะสม
๔. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม

ใกล้ตวั
๕. พดู และเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกบั เรือ่ งต่าง ๆ ใกลต้ ัว

กจิ กรรมตา่ ง ๆ พร้อมท้งั ให้เหตผุ ลสัน้ ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม
๖. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือเรอ่ื งต่าง ๆ ใกลต้ ัว พร้อมท้ังให้เหตุผล

สั้น ๆ ประกอบ

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรยี นรู้

กลุม่ สาระการเรยี นร้ภู าษาตา่ งประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวงั โปง่ พทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2562 (ฉบับปรับปรงุ พทุ ธศกั ราช 2560) 1

โครงสรา้ งกลมุ่ สาระการเรียนรู้ ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาพ้ืนฐาน รหสั วชิ า อ31101 40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 นก.
รหัสวชิ า อ31102 40 ชว่ั โมง จำนวน 1.0 นก.
1. ภาษาอังกฤษ 1
2. ภาษาอังกฤษ 2 รหสั วชิ า อ32101 40 ชว่ั โมง จำนวน 1.0 นก.
รหัสวิชา อ32102 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 นก.
3. ภาษาอังกฤษ 3
4. ภาษาองั กฤษ 4 รหสั วชิ า อ33101 40 ชว่ั โมง จำนวน 1.0 นก.
รหัสวชิ า อ33102 40 ช่วั โมง จำนวน 1.0 นก.
5. ภาษาอังกฤษ 5
6. ภาษาอังกฤษ 6

รายวิชาเพิ่มเติม

1. ภาษาอังกฤษกบั ชวี ติ ประจำวัน 1 รหัสวชิ า อ30201 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 นก.
2. ภาษาองั กฤษกับชวี ิตประจำวนั 2 รหสั วชิ า อ30202 40 ชว่ั โมง จำนวน 1.0 นก.

3. ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยี น 1 รหสั วชิ า อ30203 40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 นก.
4. ภาษาองั กฤษอา่ น-เขยี น 2 รหัสวิชา อ30204 40 ชว่ั โมง จำนวน 1.0 นก.
5. รายวิชาภาษาอังกฤษเพอื่ การศึกษาตอ่ 1 รหัสวชิ า อ30205 40 ชว่ั โมง จำนวน 1.0 นก.

6. รายวชิ าภาษาอังกฤษเพื่อการศกึ ษาต่อ 2 รหัสวิชา อ30206 40 ช่วั โมง จำนวน 1.0 นก.

กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนวังโปง่ พทิ ยาคม พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรบั ปรงุ พทุ ธศกั ราช 2560) 2

คำอธิบายรายวิชาพน้ื ฐาน

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวชิ าภาษาอังกฤษ 1 รหสั วชิ า อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 4
ภาคเรียนท่ี 1
จำนวน 40 ช่วั โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.0 หน่วยกติ

อ่านออกเสียงข้อความ ขา่ วประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง ถกู ต้องตามหลักการอ่าน อธิบาย
และเขียนประโยค ให้สมั พันธก์ บั ส่ือไม่ใชค่ วามเรยี ง จบั ใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรปุ แสดงความ
คดิ เห็น และใหเ้ หตุผลประกอบจากการฟงั หรอื อา่ น สนทนาและเขียนเก่ยี วกบั ตนเอง ประสบการณ์

สถานการณ์ และส่ือสารอยา่ งต่อเนือ่ ง ใช้คำขอรอ้ ง คำแนะนำ คำชแ้ี จง เขยี นแสดงความตอ้ งการ
เสนอ ตอบรับ และปฏเิ สธในสถานการณ์ต่าง ๆ พูด และเขียนเพื่อขอ ให้ข้อมูล บรรยาย อธบิ าย

เปรยี บเทียบ ประเดน็ ข่าว เหตกุ ารณท์ ่ีฟัง และอ่าน วเิ คราะห์ อภิปรายวถิ ีชีวิต ความเชื่อ วฒั นธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทยได้อย่างเหมาะสาม

โดยใช้กระบวนการเรยี นร้ทู างภาษาท่ีหลากหลาย การฝกึ ปฏิบตั ติ ามสถานการณต์ ่าง ๆ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศกึ ษาคน้ ควา้ และสบื ค้นข้อมูล
เพ่อื ใหเ้ กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ ใจ เหน็ คณุ ค่าในการเรยี นภาษาอังกฤษ สามารถสือ่ สาร

ภาษาองั กฤษไดอ้ ย่างถกู ต้องเหมาะสม

รหสั ตวั ช้ีวัด

ต1.1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4
ต1.2 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/4 ม.4/5

ต1.3 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3
ต2.2 ม.4/2
ต4.1 ม.4/1

รวม 12 ตัวช้ีวัด

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พิทยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรงุ พทุ ธศกั ราช 2560) 3

คำอธิบายรายวชิ าพนื้ ฐาน

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวชิ าภาษาองั กฤษ 1 รหัสวชิ า อ31102 ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 4
ภาคเรยี นท่ี 2
จำนวน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต

เข้าใจ นำ้ เสียง ความรู้สกึ ของผู้พูด คำสัง่ คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกต่างด้านภาษา วฒั นธรรม

ประเพณี อา่ นออกเสียงบทอ่านได้ถูกตอ้ งตามหลักการอา่ นออกเสยี งและเหมาะสมกับเนื้อหาทอี่ ่าน
ตีความ วเิ คราะห์ ขอ้ ความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทงิ คดี สอื่ ท่ีเป็นความเรยี งและ
ไมใ่ ช่ความเรียงในรูปแบบตา่ งๆ จากสื่อส่งิ พิมพ์ หรอื สอ่ื อีเลก็ ทรอนกิ ส์ หวั ข้อตา่ งๆเกีย่ วกับตนเอง

ครอบครัว โรงเรียน อาหาร ส่ิงแวดล้อม เคร่ืองดื่ม ใชภ้ าษาตามมารยาททางสังคมสรา้ งความ
ความสมั พันธร์ ะหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลยี่ นความรู้

และให้เหตุผลเกีย่ วกบั เรื่องราวต่างๆ เหตกุ ารณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตโดยใชป้ ระโยชนจ์ ากสื่อ
เทคโนโลยี สือ่ การเรยี นทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ แสวงหาวิธกี ารเรียนทเ่ี หมาะสมกับ
ตนเอง สามารถนำเสนอขอ้ มูล ความคดิ รวบยอด และความคิดเหน็ เจรจาโน้มนา้ วตอ่ รองเกยี่ วกบั

ประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆในทอ้ งถิ่นด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
นำเสนอบทกวีหรือบทละครสน้ั โดยใช้เค้าโครงตามแนวคดิ ของเจ้าของภาษาดว้ ยความเพลิดเพลนิ เข้า

ร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบและนำความรู้ด้านภาษาวฒั นธรรมประเพณคี วามเช่ือ ไปใชอ้ ยา่ งมี
วจิ ารณญาณ เหน็ ประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ เพอ่ื ขยายโลกทัศน์จาก
แหล่งข้อมลู ท่ีหลากหลาย การเขา้ สสู่ ังคมและอาชีพ สามารถใชภ้ าษาส่อื สารในรูปแบบต่างๆ ตาม

สถานการณ์ในสถานศึกษาและชมุ ชน

รหสั ตัวช้ีวดั
ต. 1.1 ม .4/1,ม .4/3 ,ม .4/4
ต. 1.2 ม .4/1, ม .4/3

ต. 1.3 ม .4/1, ม .4/2
ต. 1.4 ม .4/1

ต. 2.1 ม .4/1, ม .4/3
ต. 3.1 ม .4/1
ต. 4.2 ม .4/1,ม .4/2

รวมท้ังหมด 13 ตวั ชี้วดั

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวงั โปง่ พทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุง พุทธศกั ราช 2560) 4

คำอธิบายรายวิชาพนื้ ฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวชิ า อ32101 ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 5

จำนวน 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต ภาคเรยี นท่ี 1

ปฏิบัติตามคำ แนะนำ ในคมู่ ือการใช้งานตา่ งๆ คำ ชแ้ี จง คำ อธิบาย และคำ บรรยายที่ฟัง

และอา่ น อา่ นออกเสยี งข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสัน้ (skit) ถกู ต้อง

ตามหลักการอ่าน จับใจความสำคญั วเิ คราะห์ความสรปุ ความ ตคี วาม และแสดงความคดิ เห็นจากการ

ฟังและอ่านเรอื่ งทเี่ ป็นสารคดีและบนั เทงิ คดีพรอ้ มท้ังใหเ้ หตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและ

เขียนโตต้ อบข้อมลู เกีย่ วกับตนเองและเรอ่ื งตา่ งๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ขา่ ว/เหตุการณ์

ประเด็นทอี่ ยูใ่ นความสนใจของสงั คม และสือ่ สารอยา่ งตอ่ เนือ่ งและเหมาะสม เลอื กและใช้คำขอรอ้ ง

ใหค้ ำแนะนำ คำชี้แจง คำอธบิ ายอย่างคลอ่ งแคล่ว

บรรยายความรสู้ กึ และแสดงความคิดเหน็ ของตนเองเก่ียวกับเรอื่ งตา่ งๆ กิจกรรม

ประสบการณ์ และขา่ ว/เหตุการณอ์ ยา่ งมีเหตผุ ล พดู และเขียนนำเสนอข้อมูลเกย่ี วกับตนเอง

ประสบการณ์ ขา่ ว/เหตกุ ารณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรปุ

ใจความสำคญั /แกน่ สาระท่ไี ดจ้ ากการวเิ คราะห์เรื่อง กจิ กรรม ขา่ ว เหตุการณ์ และสถานการณต์ าม

ความสนใจ เลอื กใช้ภาษา น้ำเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานท่ี

ตามมารยาทสงั คมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธบิ าย/เปรยี บเทยี บความแตกตา่ งระหวา่ ง

โครงสร้างประโยค ขอ้ ความ สำนวน คำพงั เพย สุภาษติ และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย คน้ คว้า/สืบค้น บนั ทึก สรปุ และแสดงความคดิ เหน็ เกยี่ วกบั ข้อมูลท่ีเกีย่ วขอ้ งกบั กลมุ่ สาระ

การเรยี นร้อู น่ื จากแหลง่ เรียนรู้ตา่ งๆ และนำเสนอด้วย การพูดและการเขยี น ใช้ภาษาส่ือสารใน

สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองทเี่ กิดขน้ึ ในห้องเรียน สถานศกึ ษา ชุมชนและสังคม ใช้

ภาษาตา่ งประเทศในการสบื ค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความร/ู้ ขอ้ มูลตา่ งๆ จากแหล่ง

การเรียนรู้/สอ่ื ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชพี เผยแพร/่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมลู ข่าวสารของ

โรงเรยี น ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติเปน็ ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ทกั ษะ/กระบวนการทางภาษา

กระบวนการคิด และกระบวนการกลมุ่ เพือ่ ใหเ้ กดิ ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรยี น

ภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะด้านใฝเ่ รียนรู้ และการทำงานร่วมกบั ผอู้ น่ื สามารถนำความรูไ้ ป

ประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตประจำวนั และเป็นพน้ื ฐานสำหรับการศกึ ษาตอ่

รหัสตวั ช้ีวัด

ต 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4

ต 1.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5

ต 1.3 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3

ต 2.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3

ต 2.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2

ต 3.1 ม. 4-6/1

ต 4.1 ม. 4-6/1

ต 4.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2

รวมท้งั หมด 21 ตัวชี้วัด

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2562 (ฉบบั ปรบั ปรุง พทุ ธศักราช 2560) 5

คำอธบิ ายรายวชิ าพน้ื ฐาน

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวชิ าภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ32102 ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 5
ภาคเรียนท่ี 2
จำนวน 40 ชว่ั โมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสนั้ (skit) ถูกตอ้ ง

ตามหลักการอ่านจบั ใจความสำคญั วเิ คราะหค์ วามสรปุ ความ ตคี วาม และแสดงความคดิ เห็นจากการ
ฟงั และอา่ นเรือ่ งที่เป็นสารคดแี ละบนั เทิงคดี พรอ้ มทง้ั ให้เหตุผลและยกตัวอยา่ งประกอบ สนทนาและ
เขยี นโต้ตอบขอ้ มลู เกย่ี วกับตนเองและเรอื่ งต่างๆใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตกุ ารณ์

ประเด็นทอ่ี ย่ใู นความสนใจของสังคม และส่ือสารอยา่ งต่อเน่ือง และเหมาะสม เลอื กและใช้คำขอรอ้ ง
ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธบิ ายอย่างคล่องแคล่ว พดู และเขยี นนำเสนอข้อมลู เกี่ยวกับตนเอง

ประสบการณ์ ขา่ ว เหตกุ ารณ์ เรื่องและประเด็นตา่ งๆ ตามความสนใจของสังคม พดู และเขียนสรปุ
ใจความสำคญั แก่นสาระท่ีได้จากการวเิ คราะหเ์ รื่อง กิจกรรมขา่ ว เหตุการณ์ และสถานการณต์ าม
ความสนใจ เลือกใช้ภาษา นำ้ เสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกับระดบั ของบุคคลโอกาส และสถานที่

ตามมารยาทสงั คมและวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา อธิบาย เปรยี บเทยี บความแตกตา่ งระหว่าง
โครงสรา้ งประโยค ขอ้ ความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย ค้นควา้ สบื ค้น บนั ทกึ สรุป และแสดงความคิดเห็นเกยี่ วกับขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน จากแหลง่ เรียนรตู้ า่ งๆและนำเสนอดว้ ยการพูดและการเขยี น ใช้ภาษาสือ่ สารใน
สถานการณ์จรงิ สถานการณจ์ ำลองทเ่ี กิดขน้ึ ในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสงั คม ใช้

ภาษาตา่ งประเทศในการสืบค้น คน้ คว้า รวบรวม วเิ คราะห์ และสรปุ ความรูข้ ้อมูลต่างๆ จากสอ่ื และ
แหล่งการเรยี นรูต้ า่ งๆ ในการศึกษาตอ่ และประกอบอาชีพ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูลข่าวสารของ

โรงเรยี น ชมุ ชนและทอ้ งถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาตา่ งประเทศ โดยใช้ทักษะ กระบวนการทางภาษา
กระบวนการคดิ และกระบวนการกลุ่ม เพ่อื ให้เกดิ ความรู้ ความเขา้ ใจมเี จตคติท่ดี ตี ่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะด้านใฝเ่ รยี นรู้ และการทำงานรว่ มกบั ผ้อู ืน่ สามารถนำความร้ไู ปประยุกต์ใช้

ในชวี ิตประจำวัน และเปน็ พ้ืนฐานสำหรบั การศึกษาต่อ

รหัสตวั ช้ีวดั
ต 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4
ต 1.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5

ต 1.3 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3
ต 2.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3

ต 2.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2
ต 3.1 ม. 4-6/1
ต 4.1 ม. 4-6/1

ต 4.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2

รวมท้ังหมด 21 ตัวช้ีวดั

กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนวังโปง่ พิทยาคม พุทธศักราช 2562 (ฉบบั ปรบั ปรงุ พทุ ธศักราช 2560) 6

คำอธิบายรายวชิ าพน้ื ฐาน

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

รายวชิ าภาษาอังกฤษ 5 รหสั วชิ า อ33101 ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรยี นท่ี 1
จำนวน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต

อ่านออกเสยี งข้อความ ขา่ ว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสนั้ (skit) ถกู ต้อง

ตามหลกั การอ่านอธบิ ายและเขยี นประโยค และข้อความใหส้ ัมพันธ์กบั ส่อื ที่ไมใ่ ชค่ วามเรยี งแบบตา่ งๆ
ท่อี า่ น รวมทงั้ ระบแุ ละเขียนสอื่ ท่ไี มใ่ ชค่ วามเรียงในรปู แบบต่างๆ ให้สมั พันธ์กบั ประโยค และขอ้ ความ
ทีฟ่ งั หรืออ่าน จับใจความสำคญั วิเคราะหค์ วาม สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั

และอา่ นเรือ่ งทีเ่ ป็นสารคดแี ละบนั เทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตผุ ลและยกตวั อยา่ งประกอบ สนทนาและ
เขยี นโต้ตอบข้อมลู เกี่ยวกับตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ขา่ ว/เหตุการณ์

ประเด็นทอ่ี ยู่ในความสนใจของสงั คม และสอื่ สารอยา่ งตอ่ เนื่องและเหมาะสม พดู และเขยี นแสดงความ
ตอ้ งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ การใหค้ วามช่วยเหลอื ในสถานการณ์จำลองหรอื สถานการณ์จรงิ
อยา่ งเหมาะสม พดู และเขยี นเพ่ือขอและใหข้ อ้ มูลบรรยาย อธบิ าย เปรียบเทยี บ และแสดงความ

คิดเหน็ เกยี่ วกบั เร่ือง/ประเดน็ /ข่าว/ เหตกุ ารณท์ ีฟ่ งั และอ่านอย่างเหมาะสม พดู และเขียนบรรยาย
ความร้สู กึ และแสดงความคิดเหน็ ของตนเองเกยี่ วกับเรอื่ งตา่ งๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และขา่ ว/

เหตุการณ์อยา่ งมีเหตุผลและเขยี นนำเสนอข้อมูลเกย่ี วกบั ตนเอง ประสบการณข์ า่ ว/เหตุการณ์ เรือ่ ง
และประเดน็ ตา่ งๆ ตามความสนใจของสังคม พูดและเขยี นสรปุ ใจความสำคญั /แกน่ สาระท่ีได้จากการ
วเิ คราะหเ์ ร่ือง กิจกรรม ขา่ ว เหตกุ ารณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคดิ เห็น

เกย่ี วกับกิจกรรมประสบการณ์ และเหตกุ ารณ์ในท้องถิน่ สังคมและโลก พร้อมทงั้ ให้เหตุผลและ
ยกตวั อยา่ งประกอบ เลือกใช้ภาษาน้ำเสียง และกิรยิ าทา่ ทางเหมาะกับระดับของบคุ คล โอกาส และ

สถานทต่ี ามมารยาทสงั คมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา วเิ คราะห์/อภปิ ราย ความเหมอื นและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชวี ติ ความเชือ่ และวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษากับของไทยและนำไปใชอ้ ย่าง
มเี หตุผล ค้นควา้ /สบื คน้ บนั ทกึ สรุป และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับขอ้ มูลที่เกยี่ วขอ้ งกับกลุม่ สาระ

การเรยี นรู้อืน่ จากแหลง่ เรยี นรตู้ า่ งๆ และนำเสนอดว้ ยการพดู และการเขยี น ใชภ้ าษาสอื่ สารใน
สถานการณจ์ รงิ /สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขน้ึ ในหอ้ งเรยี น สถานศกึ ษา ชมุ ชนและสงั คม ใช้

ภาษาต่างประเทศในการสบื คน้ /คน้ ควา้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมลู ต่างๆ จากส่ือและ
แหลง่ การเรียนร้ตู ่างๆ ในการศกึ ษาตอ่ และประกอบอาชีพ โดยใช้ทักษะ/กระบวนการทางภาษา
กระบวนการคดิ และกระบวนการกลุม่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมเี จตคติท่ดี ีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ มคี ุณลักษณะด้านใฝ่เรียนรู้ และการทำงานรว่ มกบั ผอู้ น่ื สามารถนำความรูไ้ ปประยุกตใ์ ช้
ในชีวติ ประจำวนั และเปน็ พ้ืนฐานสำหรบั การศึกษาตอ่ รหัสตัวชี้วดั

รหสั ตัวช้ีวัด

ต 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4

ต 1.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5

ต 1.3 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3

ต 2.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3

ต 2.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาตา่ งประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พิทยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบบั ปรับปรงุ พุทธศกั ราช 2560) 7

ต 3.1 ม. 4-6/1
ต 4.1 ม. 4-6/1
ต 4.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2

รวมท้ังหมด 21 ตัวชี้วัด

กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พิทยาคม พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรบั ปรงุ พทุ ธศกั ราช 2560) 8

คำอธิบายรายวชิ าพนื้ ฐาน

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

รายวชิ าภาษาองั กฤษ 6 รหสั วชิ า อ33102 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 6

จำนวน 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.0 หน่วยกติ ภาคเรียนที่ 2

ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำในคมู่ ือการใช้งานตา่ งๆ คำช้ีแจง คำอธบิ าย และคำบรรยายทฟ่ี งั และ

อ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ ขา่ ว ประกาศ โฆษณา บทรอ้ ยกรอง และบทละครสนั้ (skit) ถกู ต้องตาม
หลักการอ่าน จับใจความสำคัญ วิเคราะหค์ วาม สรปุ ความ ตีความ และแสดงความคิดเหน็ จากการฟัง
และอา่ นเรื่องทเ่ี ป็นสารคดแี ละบันเทงิ คดี พร้อมท้ัง ใหเ้ หตผุ ลและยกตัวอย่างประกอบสนทนา อธิบาย

และเขยี นประโยคและขอ้ ความใหส้ ัมพนั ธ์กบั สอ่ื ท่ีไม่ใชค่ วามเรียงรปู แบบต่างๆ ทอ่ี า่ นรวมทง้ั ระบุและ
เขียนสอ่ื ทไี่ มใ่ ช่ความเรียงรปู แบบตา่ งๆ ใหส้ ัมพันธ์กับประโยคและขอ้ ความท่ีฟังหรอื อ่าน เขียนโตต้ อบ

ข้อมูลเกีย่ วกบั ตนเองและเรอื่ งตา่ งๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตกุ ารณ์ ประเดน็ ท่อี ยู่
ในความสนใจของสังคม และ สอ่ื สารอย่างตอ่ เนอ่ื งและเหมาะสม เลอื กและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ
คำชแี้ จง คำอธิบายอย่างคล่องแคลว่ พูดและ เขยี นเพือ่ ขอและใหข้ ้อมูล บรรยาย อธบิ าย เปรยี บเทียบ

และแสดงความคดิ เห็นเก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/ขา่ ว/เหตุการณ์ ที่ฟังและอ่านอยา่ งเหมาะสม พูดและ
เขยี นบรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบั เรอ่ื งตา่ งๆ กจิ กรรม ประสบการณ์

และขา่ ว/เหตุการณอ์ ย่างมีเหตผุ ล พดู และเขยี นนำเสนอขอ้ มูลเกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่อง และประเดน็ ต่างๆ ตามความสนใจของสงั คม เลอื กใช้ภาษา นำ้ เสียง และกริ ิยาทา่ ทาง
เหมาะกบั ระดับของบุคคล โอกาสและสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

อธิบาย/อภปิ รายวิถชี ีวิต ความคิด ความเช่ือ และทมี่ าของขนบธรรมเนยี มและประเพณขี องเจ้าของ
ภาษา เข้ารว่ มแนะนำและจัดกจิ กรรมทางภาษาและ วฒั นธรรมอย่างเหมาะสม อธบิ าย/เปรยี บเทียบ

ความแตกต่างระหวา่ งโครงสร้างประโยค ขอ้ ความ สำนวน คำพงั เพย สุภาษิต และ บทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกตา่ งระหว่างวิถีชีวติ
ความเช่อื และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใชอ้ ยา่ งมเี หตุผล ค้นควา้ /สืบค้น

บันทึก สรปุ และแสดง ความคดิ เหน็ เกี่ยวกับขอ้ มูลท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั กลุม่ สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรตู้ ่างๆ และนำเสนอดว้ ยการพดู และ การเขยี นใช้ภาษาส่อื สารในสถานการณจ์ รงิ /สถานการณ์

จำลองทีเ่ กดิ ขน้ึ ในหอ้ งเรยี น สถานศกึ ษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่/ประชาสมั พนั ธ์ข้อมลู ข่าวสาร
ของโรงเรยี น ชมุ ชน และทอ้ งถน่ิ /ประเทศชาตเิ ป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้ทักษะ/กระบวนการทาง
ภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแกป้ ัญหาและกระบวนการกลมุ่ เพอื่ ให้เกิดความรู้ ความ

เขา้ ใจ มเี จตคติทดี่ ีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะด้านใฝ่เรยี นรู้ และการทำงานรว่ มกับ ผอู้ ื่น
สามารถนำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชวี ิตประจำวัน และเปน็ พ้นื ฐานสำหรับการศึกษาตอ่

รหัสตัวช้ีวดั

ต 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4

ต 1.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5

ต 1.3 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3

ต 2.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3

ต 2.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2 กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พิทยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบบั ปรับปรงุ พุทธศกั ราช 2560) 9

ต 3.1 ม. 4-6/1
ต 4.1 ม. 4-6/1
ต 4.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2

รวมท้ังหมด 21 ตัวชี้วัด

กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนวังโปง่ พทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2562 (ฉบบั ปรับปรงุ พุทธศกั ราช 2560) 10

คำอธบิ ายรายวิชาเพิม่ เตมิ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวชิ าภาษาองั กฤษกับชวี ิตประจำวนั 1 รหสั วิชา ออ30201 ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 4

จำนวน 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.0 หน่วยกติ ภาคเรยี นท่ี 1

คำศพั ท์ สำนวน โครงสรา้ งภาษา การออกเสียงคำ ประโยค การลงเสียงหนกั – เบา เสยี ง สูง
– ต่ำ การพูดรวบคำ การตคี วามจากสำนวนภาษาและนำ้ เสยี งของผ้พู ดู วฒั นธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตของชาวตา่ งชาติ รวมท้งั วิธกี ารฝกึ ทกั ษะการฟังและพดู โดยการแนะนำตนเองและผู้อืน่ ความ

สัมพันธ์ของสมาชกิ ในครอบครัว ลกั ษณะนสิ ยั และบุคลิกภาพของบุคคล การโฆษณาซอ้ื ขายบ้านแบบ
ต่างๆ การตกแต่งบา้ น เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน การบรรยายสถานทีใ่ นเมอื งสำคัญของโลก การรายงาน

สภาพอากาศและการเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกบั สภาพอากาศในแต่ละประเทศ การเดนิ ทางท่องเทีย่ ว
และการใชภ้ าษาเพอื่ การส่อื สารในชวี ิตจริงเพื่อฝึกทักษะการฟัง จับใจความ การถ่ายโอนข้อมลู เป็นส่ือ
ท่ไี มใ่ ชค่ วามเรียงรูปแบบต่างๆ การวเิ คราะห์ความ สรปุ ความและตีความจากสานวนภาษาและน้ำเสียง

ของผพู้ ูด การพูดแสดงความคิดเหน็ การพูดเพอ่ื ขอและให้ข้อมลู การพดู ขอรอ้ ง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดง
ความร้สู กึ และให้เหตุผล การค้นคว้า รวบรวม สรุปและนำเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตาม

สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริงทัง้ ในและนอกหอ้ ง เรยี น ทั้งนี้เพอ่ื ให้ผเู้ รียนมีความม่ันใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้อย่างถกู ต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และมารยาททาง
สงั คม เหน็ คุณค่าและความสาคัญของภาษาต่างประเทศในการใช้เปน็ เครือ่ งมือในการคน้ ควา้ หาความรู้

การทำงาน และการพฒั นาบุคลกิ ภาพ มีเหตผุ ล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสอ่ื ความ และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้
1. จบั ใจความสำคัญ วเิ คราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั บทสนทนา

และคำบรรยายได้ถกู ต้อง
2. เลอื กใช้ภาษา น้ำเสียง และกิรยิ าท่าทางได้เหมาะสมกับระดบั ของบคุ คล โอกาส และสถานท่ี ตาม

มารยาททางสงั คมและวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา
3. อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สมั พันธก์ บั ส่อื ทไี่ ม่ใช่ความเรยี งรปู แบบต่างๆ ที่ฟงั และอ่าน
รวมท้งั ระบุและเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรยี งรปู แบบตา่ งๆให้สัมพันธ์กบั ประโยคและข้อความที่ฟงั หรือ

อ่านไดถ้ ูกต้อง
4. พดู เพ่ือขอและใหข้ อ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคดิ เห็นเกยี่ วกับเรอื่ ง

ประเด็นขา่ ว เหตุการณ์ทฟ่ี ังและอา่ นไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
5. วเิ คราะห์ อภิปรายความเหมอื นและความแตกต่างระหว่างวิถชี ีวิต ความเชอ่ื และวฒั นธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้ได้อย่างมเี หตุผล

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรยี นรู้

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนวงั โปง่ พทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2562 (ฉบับปรบั ปรงุ พุทธศักราช 2560) 11

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเตมิ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

รายวิชาภาษาองั กฤษกับชีวติ ประจำวนั 2 รหสั วชิ า ออ30201 ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4

จำนวน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรยี นท่ี 2

การฝึกทกั ษะทางภาษาท้งั 4 ทักษะ คอื ฟัง พดู อ่าน และเขยี น โดยเนน้ การฝึกทกั ษะฟงั –

พูด อยา่ งเข้มข้นและเพยี งพอ การเรียนรคู้ าศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษา การออกเสยี งคำ ประโยค
การลงเสียงหนัก – เบา เสยี งสงู – ตา่ การพูดรวบคำ การตีความจากสานวนภาษาและนำ้ เสียงของผู้
พูด วัฒนธรรม ประเพณี และวถิ ีชีวติ ของชาวต่างชาติ รวมทงั้ วธิ ีการฝึกทักษะการฟังและพูดโดยกำ

หนดเนื้อหาในหวั ขอ้ เพลงและดนตรชี นดิ ต่างๆ เหตกุ ารณ์ และกิจวัตรประจำวัน การไปรบั ประทาน
อาหารนอกบ้าน การบรรยายการแขง่ ขนั กีฬาและความบนั เทิงรปู แบบต่างๆ และการใชภ้ าษาเพอ่ื การ

สือ่ สารในชวี ติ จริง เพ่ือฝึกทักษะการฟัง จบั ใจความ การถ่ายโอนขอ้ มลู เป็นสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรปู
แบบต่างๆ การวิเคราะห์ความ สรุปความและตีความจากสำนวนภาษาและน้ำเสยี งของผ้พู ูด การพดู
แสดงความคิดเหน็ การพดู เพื่อขอและใหข้ ้อมลู การพดู ขอร้อง ตอบรบั ปฏเิ สธ แสดงความร้สู กึ และให้

เหตุผล การค้นคว้า รวบรวม สรปุ และนำเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมตุ ิตามสถานการณจ์ ำลอง
และสถานการณ์จริงท้ังในและนอกห้องเรียน ท้งั นเี้ พือ่ ให้ผู้เรียนมคี วามม่ันใจในการใช้ภาษาองั กฤษใน

การสอื่ สารไดอ้ ยา่ งถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม เหน็ คุณค่าและ
ความสำคัญของภาษาตา่ งประเทศในการใชเ้ ปน็ เครือ่ งมอื ในการคน้ ควา้ หาความรู้ การทางาน และการ
พฒั นาบคุ ลกิ ภาพ มีเหตุผล มวี ิจารณญาณ มปี ระสทิ ธิภาพ ในการสอ่ื ความ และมคี วามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์

ผลการเรยี นรู้
1. พูดเพอ่ื ขอและใหข้ ้อมูล บรรยาย อธบิ าย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเร่อื ง
ประเดน็ ข่าว เหตุการณ์ทีฟ่ ังและอา่ นไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

2. จับใจความสำคญั วเิ คราะหค์ วาม สรปุ ความ ตีความ และแสดงความคิดเหน็ จากการฟังบทสนทนา
และคำบรรยายไดถ้ กู ต้อง

3. อธิบาย เขียนขอ้ ความและประโยคให้สมั พนั ธก์ ับสือ่ ท่ีไม่ใช่ความเรียงรปู แบบต่างๆ ทฟี่ งั และอา่ น
รวมท้งั ระบุ และเขยี นสื่อทไี่ มใ่ ช่ความเรยี งรปู แบบต่างๆให้สมั พันธ์กับประโยคและขอ้ ความท่ีฟงั หรอื
อา่ นได้ถูกตอ้ ง

4. ปฏบิ ตั ติ ามคำ แนะนำ ในคมู่ ือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธบิ าย และคำบรรยายทีฟ่ ังและอา่ นได้
อย่างถูกตอ้ ง เหมาะสม

5. วเิ คราะห์ อภปิ รายความเหมือนและความแตกตา่ งระหวา่ งวถิ ชี ีวติ ความเชอ่ื และวฒั นธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใชไ้ ดอ้ ย่างมเี หตผุ ล
6. เลอื กใชภ้ าษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางไดเ้ หมาะสมกบั ระดับของบคุ คล โอกาส และสถานท่ี ตาม

มารยาททางสงั คมและวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา

รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรยี นรู้

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

หลักสตู รโรงเรียนวังโปง่ พทิ ยาคม พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรบั ปรงุ พุทธศกั ราช 2560) 12

คำอธิบายรายวชิ าเพ่มิ เติม

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวชิ าภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหสั วิชา ออ30202 ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5

จำนวน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกติ ภาคเรยี นที่ 1

ศึกษาวิเคราะห์ ขอ้ มูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บนั เทิง บทกวี หรอื บทละครสน้ั วัฒนธรรม
ของ เจา้ ของภาษา จากสอ่ื ส่ิงพมิ พ์ ทีเ่ ป็นความเรยี งและไม่เปน็ ความเรยี งหรอื สอื่ อิเลก็ ทรอนิกส์ ทงั้ ใน
และนอกสถานศึกษา โดยใชก้ ระบวนการ อา่ น เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ใช้
ภาษาเพอื่ การขอและ ใหข้ ้อมูล อธบิ าย บรรยาย เปรยี บเทียบแลกเปล่ยี นความรกู้ ารปฏบิ ตั ิงานรว่ มกับ
ผู้อ่นื และการเสริมสรา้ ง ลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์ เพ่อื ใหเ้ กิดความรู้ความเข้าใจ นำไปใชป้ ระโยชน์และ
เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประยุกตใ์ ช้เพือ่ พัฒนาตนเอง ชมุ ชนและสงั คม การศกึ ษาตอ่
หรอื การประกอบอาชพี ไดอ้ ย่างเหมาะสมและมีความสขุ

ผลการเรยี นรู้

1. อา่ นออกเสียงขอ้ ความ ขา่ ว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถกู ตอ้ ง
ตามหลกั การอ่าน

2. สนทนาและเขียนโตต้ อบข้อมลู เกี่ยวกับตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตวั ประสบการณข์ า่ ว/
เหตกุ ารณ์ ประเด็นท่อี ยู่ในความสนใจของสังคม และสอ่ื สารอยา่ งตอ่ เนอ่ื งและเหมาะสม
3. เขียนบรรยายความรูส้ กึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ยี วกบั เร่อื งต่างๆ กิจกรรม

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณอ์ ย่างมเี หตผุ ล
4. ค้นควา้ /สืบค้น บนั ทกึ สรปุ และแสดงความคิดเหน็ เกย่ี วกบั ขอ้ มลู ที่เกย่ี วขอ้ งกับกลุม่ สาระการ

เรยี นรูอ้ ื่นจากแหล่งเรยี นร้ตู า่ ง ๆ และนำเสนอดว้ ยการพูดและการเขียน
5. เขยี นแสดงความคดิ เห็นเกย่ี วกับกิจกรรมและเหตกุ ารณ์ทั้งในทอ้ งถ่ิน สังคมและโลกพร้อมท้ัง
ใหเ้ หตุผลและยกตัวอยา่ งประกอบได้

6. อา่ นจับใจความสำคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ ตคี วามและแสดงความคิดเหน็ จากการฟัง
และอา่ นเร่อื งท่เี ป็นสาระคดี บันเทิงคดี พรอ้ มท้งั ใหเ้ หตผุ ลและยกตัวอยา่ งประกอบได้เหมาะสม

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรยี นรู้

กลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาตา่ งประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนวงั โปง่ พิทยาคม พทุ ธศักราช 2562 (ฉบับปรบั ปรงุ พุทธศักราช 2560) 13

คำอธิบายรายวชิ าเพ่ิมเติม

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวชิ าภาษาองั กฤษอา่ น-เขียน 2 รหสั วิชา ออ30203 ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4-6

จำนวน 40 ช่วั โมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกติ ภาคเรยี นท่ี 1-2

อธบิ ายและเรียงประโยคและข้อความท่ีสมั พนั ธก์ บั ส่อื ท่ไี มใ่ ช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ท่อี ่าน

รวมทัง้ ระบุและเขยี นสอ่ื ทไ่ี ม่ใชค่ วามเรยี งรปู แบบต่าง ๆ ให้สมั พนั ธก์ บั ประโยคและข้อความทีอ่ ่าน จับ
ใจความสำคญั วิเคราะหค์ วาม สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเหน็ จากการฟงั เร่อื งท่เี ปน็ สารคดี
และบนั เทิงคดี พรอ้ มทงั้ ให้เหตผุ ลและยกตวั อยา่ งประกอบ เขียนบรรยายความร้สู กึ และแสดงความ

คดิ เหน็ ของตนเองเกยี่ วกบั เรือ่ งต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว เหตกุ ารณอ์ ย่างมเี หตุผล เขียน
สรุปใจความสำคญั แก่นสาระทไ่ี ด้จากการวเิ คราะห์เรอื่ ง กจิ กรรม ขา่ วและเหตกุ ารณ์และสถานการณ์

ตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขยี น วเิ คราะห์ แสดงความคิดเห็น นำเสนอขอ้ มูล ใชภ้ าษาเพื่อการขอและ
ให้ขอ้ มลู อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปล่ยี นความรกู้ ารปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อื่นและการเสรอม

สร้างลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เพื่อใหเ้ หน็ คุณคา่ ของการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถประยกุ ต์ใช้
ภาษาองั กฤษในการศกึ ษาต่อในระดับที่สงู ขึน้

ผลการเรียนรู้ทีค่ าดหวัง

1. เข้าใจและสามารถใช้ Tense พ้ืนฐานตา่ งๆเช่น Present Simple, Present Continuous ,
Present Perfect, Future Simple Tenses

2. อา่ น , แปล ตีความบทความ เร่ืองส้นั เรือ่ งท่วั ไป และสามารถหา Concept หรอื Main idea ได้
3. เรียนรู้และจดจำคำศัพท์สำนวน การใช้ภาษาต่างๆมากขน้ึ และทันสมัยขึน้
4. อ่านโฆษณา แผน่ พบั ใบปลวิ ป้ายภาษาองั กฤษแล้วเข้าใจและสรุปนัยสำคัญถูกต้อง

5. อ่านจับใจความสำคญั วเิ คราะห์ความ สรปุ ความ ตคี วาม และแสดงความคิดเห็นเรื่องทอ่ี า่ นและ
ฟงั ได้

กลุม่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาตา่ งประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนวังโปง่ พิทยาคม พุทธศกั ราช 2562 (ฉบบั ปรับปรงุ พุทธศักราช 2560) 14

คำอธบิ ายรายวิชาเพ่ิมเตมิ

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวชิ าภาษาอังกฤษเพ่ือการศกึ ษาต่อ 1 รหสั วชิ า ออ30204 ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 6

จำนวน 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.0 หนว่ ยกติ ภาคเรียนท่ี 1

ศกึ ษาบทอ่าน ฟัง ข้อความ วิเคราะห์รปู แบบและโครงสรา้ งประโยค วลีในรปู แบบตา่ ง ๆ การ

เรียงลำดับคำ ความสอดคลอ้ งของประธานและกรยิ า การใช้ Tense เพือ่ ให้สามารถเขยี นประโยคและ
เรอื่ งราวได้อย่างถกู ต้องตามหลักการใชภ้ าษาอังกฤษให้สมั พนั ธ์กับจุดประสงคต์ ามสถานการณต์ ่าง ๆ

ผลการเรยี นรู้
1. ปฏบิ ตั ิตามคำแนะนำในคมู่ ือการใช้งานต่างๆ คำช้แี จง คำอธบิ าย และคำบรรยายทฟี่ ังและอา่ น

2. อธบิ ายและเขียนประโยคและขอ้ ความใหส้ ัมพนั ธ์กบั ส่ือทไ่ี มใ่ ช่ความเรยี งรปู แบบต่างๆ ท่ี
อา่ นรวมท้งั ระบแุ ละเขียนสอ่ื ทีไ่ ม่ใชค่ วามเรยี งรปู แบบตา่ งๆ ให้สมั พันธก์ บั ประโยค และข้อความทีฟ่ ัง
หรืออ่าน

3. จบั ใจความสำคัญ วิเคราะหค์ วาม สรปุ ความ ตคี วาม และแสดงความคดิ เห็นจากการฟังและอ่าน
เรือ่ งทเ่ี ปน็ สารคดี และบนั เทงิ คดี พรอ้ มทัง้ ใหเ้ หตุผลและยกตวั อยา่ งประกอบ

4. อธบิ าย/เปรยี บเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ขอ้ ความ สำนวน คำพงั เพย สภุ าษิต
และบทกลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย
5. ใช้ภาษาสือ่ สารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองทเ่ี กิดขึน้ ในห้องเรียน สถานศึกษา ชมุ ชน

และสังคม

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรยี นรู้

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนวังโปง่ พิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2562 (ฉบับปรบั ปรุง พทุ ธศักราช 2560) 15

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเตมิ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาภาษาองั กฤษเพอ่ื การศึกษาต่อ 2 รหสั วิชา ออ30205 ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4-6

จำนวน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1-2

ศึกษาบทอ่าน ฟัง ข้อความ วเิ คราะห์รูปแบบและโครงสรา้ งประโยค วลีในรปู แบบตา่ ง ๆ การ

เรยี งลำดับคำ ความสอดคล้องของประธานและกริยา การใช้ Tense เพ่อื ให้สามารถเขียนประโยคและ
เรอ่ื งราวไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งตามหลกั การใช้ภาษาองั กฤษใหส้ ัมพนั ธ์กบั จุดประสงคต์ ามสถานการณ์ตา่ ง ๆ

ผลการเรยี นรู้
1. ปฏบิ ัตติ ามคำแนะนำในคมู่ อื การใชง้ านตา่ งๆ คำช้ีแจง คำอธบิ าย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

2. อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ ความให้สัมพันธก์ ับสื่อทไ่ี มใ่ ช่ความเรียงรปู แบบตา่ งๆ ท่ีอา่ น
รวมทัง้ ระบุและเขยี นส่อื ท่ีไม่ใชค่ วามเรยี งรูปแบบต่างๆ ให้สมั พนั ธ์กบั ประโยค และข้อความท่ีฟังหรอื
อา่ น

3. จับใจความสำคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงั และอา่ น
เรอ่ื งที่เป็นสารคดี และบันเทงิ คดี พรอ้ มท้ังใหเ้ หตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

4. อธิบาย/เปรยี บเทียบความแตกต่างระหวา่ งโครงสรา้ งประโยค ขอ้ ความ สำนวน คำพังเพย สภุ าษิต
และบทกลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย
5. ใชภ้ าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่เี กิดขึ้นในห้องเรยี น สถานศึกษา ชมุ ชน

และสังคม

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ


Click to View FlipBook Version