The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by honeym.ismail, 2019-05-02 05:30:48

AP Perkampungan Ilmu 1 T5 2019

AP Perkampungan Ilmu 1 F5 2019(1)

TERHAD
MaktabTenteraDiraja
Kem PerdanaSungaiBesi
57000KUALALUMPUR
Tel :03-89465555
Faks :03-89465530

Apr19
MTD.100-1/9/11Jil.1-( )
LihatAgihan
ARAHAN PENTADBIRAN PROGRAM PERKAMPUNGAN ILMU 1PUTERA TINGKATAN 5
MAKTABTENTERADIRAJAPADA9HINGGA12MEI2019.
Rujuk:

A.Takwim CawanganAkademik2019
AM
1. Program PerkampunganIlmu1Tingkatan5tahun2019akandilaksanakanpada
9 hingga 12 Mei2019.Program inidiadakan untuk membantu putera dalam
peningkatankecemerlanganakademikmerekadanmerupakansebahagiandaripada
persediaanbagiparaputeramenghadapiPeperiksaanSijilPelajaranMalaysia(SPM)
tahun2019.Melaluiprogram iniparaputeraakandidedahkandenganteknik-teknik
menjawab soalan,pengurusan masa,dan cara-cara mengambilnota.Seramai161
orangputeraTingkatan5akanterlibatdenganprogram ini.
TUJUAN
2. Arahan inibertujuan untuk mengkoordinasikan segala aspek pentadbiran
termasukpergerakanagarprogram inidapatdijalankandenganlancardanteratur.
OBJEKTIF
3. Objektifprogram iniadalahuntuk:

a.memberipendedahankepadaparaputeratentangteknik-teknikmenjawabdan
persediaanuntukmenghadapiPeperiksaanSPM 2019.

b.Meningkatkanpencapaianputeradalam PeperiksaanPertenganTahun2019,
seterusnyaPeperiksaanPercubaanSPM 2019.

PELAKSANAAN
4. Penglibatan.Seramai161orangputeraTingkatan5terlibatsepanjangprogram.
5. Lokasi.Program iniakan dilaksanakan diAuditorium,Surau,MakmalBahasa,
MakmalSains,MakmalFizik,BilikMoraldankelasMaktabTenteraDiraja.Jadualprogram

1
TERHAD

TERHAD
adalahsepertidiKembaranA.
6. AhliJawatankuasa.Untuk kelancaran program,AJK yang telah dilantik akan
bertanggungjawabmenyelarassemuakeperluanprogram yangdiperlukan.SenaraiAJK
sepertidiKembaranB.
PENTADBIRANDANLOGISTIK
7. Kewangan.ImplikasikewanganadalahsepertidiKembaranC.Bayaranpenceramah
dibayarmelaluiOS42 berdasarkan pekeliling Perbendaharaan Malaysia iaitu Peraturan
Mengenai Kadar-Kadar Dan Syarat-Syarat Bayaran Saguhati Kepada
Pensyarah/PenceramahDanFasilitatorSambilan.Tuntutanbayaranakandilakukanselepas
habis program dilaksanakan.Butiran jadualprogram adalah sepertidiKembaran A.
Pecahankewanganadalahberdasarkansubjekberikut:

a.1xPenceramahSubjekBiologi(GredDG44)
b.1xPenceramahSubjekSainsKomputer(GredDG48)
c.1xPenceramahSubjekPendidikanIslam (pesara)
8. PengecualianPutera
a. Cawangan Akademik. Mohon Pengarah Pengajian untuk memberi
pengecualiankelasakademik/kelasprep/kelastambahankepadaPuterabermula9-
12Mei2019.
b. CawanganLatih.MohonPengarahLatihanuntukmemberipelepasankepada
Puteraterlibatdaripadamengikutilatihanketenteraanbermula9-12Mei2019.
9. CawanganBantuan.
a. SelSemboyan.Mohon 1 xstafdiperlukan untukmembantu memastikan
keperluansepanjangprogram inidilaksanan:
(1) Sistem PAberfungsidiAuditorium MTD.
(2) 1xrostrum
(3) 2xmikrofondanstand.
(4) 1xmikrofontanpawayar.
b. SelSenggaraan.Mohonstafyangbertugasuntukmemastikanauditorium
akandibukasetiapharibermula9Meisehingga12Mei2019padajam 0745Hhingga
1700H.Mohonmemastikanpendinginhawa,lampudanprojektorLCD berfungsi
denganbaiksepanjangprogram iniberlangsung.Jadualprogram adalahsepertidi
KembaranA.
10. CawanganIMC.MohonpihakIMCuntukmenyediakankeperluan-keperluanberikut:
a.Mohon menyediakan 1 xstafuntukfotografidan rakaman video sepanjang
program iniberlangsung.
b.BackdropdiskrinLCD.Mohonmenyediakan’backdrop’bertulis

2
TERHAD

TERHAD
’PROGRAM PERKAMPUNGANILMU1TINGKATAN52019’.
c.2xlaptopdan2xLCDuntukkegunaanpenceramah.
11. SelPromosi.Mohonmenyediakansebanyak 3xcenderahatiuntukpenceramah
yangakandiuruskanolehAJKCenderamata.
12. Ajutan.MohonmemaklumkanRisikMKMedan,BalaiPengawalUtamaKem Sungai
Besi,danBalaiPengawalMTD/UPNM tentangprogram yangakandiadakandiAuditorium
MTDuntukpelepasanmasukparapenceramahyangdijemputuntukmemasukikawasan
kem pada9-12Mei2019.

PERINTAHDANISYARAT

13. Penyelaras.CikNurulHanim bintiIsmaildilantiksebagaiPenyelarassepanjang
program iniberlangsung.

14. Perhubungan.Perhubungantelefonbagimaksudperhubunganadalahsepertiberikut:

a.BalaiPengawal :03-89465504
b.CikNurulHanim Ismail:013-6323398

PENUTUP

15. Diharapkansemuapihakyangterlibatdapatmemberikerjasamadengansepenuhnya
danmencapaiobjektifyangdikehendaki.

”BERKHIDMATMEMIMPIN”

DANESHKUMARA/LKRISHNA
MejTUDM
PS2Koord
Kembaran:
A. JadualProgram PerkampunganIlmu1Ting52019
B. AhliJawatankuasaPerkampunganIlmu1Ting52019
C. ImplikasiKewanganProgram PerkampunganIlmu1Ting52019
D. BorangPermohonanUntukMenjalankanTugasSebagaiTutor/Penceramah

3
TERHAD

TERHAD

Agihan:

Luar:

Tindakan:

MKMedan
(UntukPerhatian:PS1RISIK)

BalaiPengawalUtama
(UntukPerhatian:KetuaPengawal)

BalaiPengawalUPNM
(UntukPerhatian:KetuaPengawal)

Maklumat:

MSS-Kem SgBesi
(UntukPerhatian:Tadbir)

DKM-Kem SgBesi
(UntukPerhatian:KetuaPenempatan)

Dalam:

Tindakan:

MarkasMaktab :Ajutan
(Untukperhatian :RSM
:SelPromosi)

CawanganAkademik
(Untukperhatian :KetuaJabatanPentadbirandanAkademik

:KetuaJabatanSukandanKokurikulum
:KetuaJabatanPengurusanPutera
:PenyelarasProgram KecemerlanganAkademik
:PenyelarasProgram PerkampunganIlmu1Ting5
:KetuaPanitiaBahasaMelayu
:KetuaPanitiaBahasaInggeris
:KetuaPanitiaMatematikModen
:KetuaPanitiaSejarah
:KetuaPanitiaPendidikanIslam
:KetuaPanitiaKimia
:KetuaPanitiaFizik
:KetuaPanitiaBiologi
:KetuaPanitiaMatematikTambahan
:KetuaPanitiaSains
:KetuaPanitiaPerakaunan
:KetuaPanitiaPendidikanMoral

4
TERHAD

TERHAD

:KetuaPanitiaSainsKomputer
:KetuaPanitiaPerniagaan
:KoordAkademik
:BilikGuru
:PembantuTadbirAm PejabatAkademik
:PembantuTadbirAm BilikCetak)

CawanganIMC
(Untukperhatian :KetuaCawanganIMC)

CawanganBantuan
(Untukperhatian :KetuaCawanganBantuan

:Kuartermaster
:SelSemboyan
:SelSenggaraan)

CawanganLatih :JurulatihKanan
(Untukperhatian :PegawaiTadbirPutera
:KSMJ)

Perpustakaan
(Untukperhatian :PegawaiPerpustakaan)

Desatera
(Untukperhatian :PengurusOutletMTD)

Makluman:
Komandan
PengarahPengajian
PengarahLatihan
PS2Belanjawan
YangDipertuaPIBG

5
TERHAD

TERHAD
6

TERHAD

TERH

JADUALPROGRAM PER
PUTERATINGKATAN5MAKT

(9MEI–12

Tarikh/Masa 0745-0915 0915-1045 1045-1105
(1j30m) (1j30m) (20m)

9Mei2019 KIMIA/SAINS REHAT
(Khamis) BM (Makmal
(Auditorium) Bahasa1&2,

Surau&Kelas)

Tarikh/Masa 0745-0855 0855-1000 1000-1015
(1j10m) (1j5m) (15m)

10Mei2019 BI BI REHAT

(Jumaat) (Auditorium) (Auditorium)

HAD

KEMBARAN A KEPADA
MTD.100-1/9/11Jil.1-( )
BERTARIKH APR19

ERKAMPUNGANILMU1
KTABTENTERADIRAJA2019
2MEI2019)

1105-1235 1235-1405 1405-1500 1500-1630
(1j30m) (1j30m) (55m) (1j30m)

MATEMATIK MAT.TAMB. REHAT SEJARAH
(Kelas) (Auditorium, TENGAH (Auditorium)

Makmal HARI
Bahasa1&2,

Surau&
Kelas)

1015-1125 1125-1230 1230-1430 1430-1600
(1j10m) (1j5m) (1j) (1j30m)

FIZIK/PNG PAI/PM REHAT& PAI/PM
(MakmalFizik (Auditorium) SOLAT (Auditorium)
JUMAAT
&Kelas)

A-1
TERHAD

TERH
JADUALPROGRAM PER
PUTERATINGKATAN5MAKT

(9MEI–12

Tarikh/Masa 0800-0930 0930-1100
(1j30m) (1j30m)
11Mei2019
(Sabtu) FIZIK/SAINS MATEMATIK
(MakmalFizik& (Kelas)

Kelas)

12Mei2019 MAT.TAMB BIO/SK/PA
(Ahad) (Auditorium,Makmal (Bio:Auditoriu
Bahasa1&2,Surau& PA:M.Bahasa
SK:M.Bahasa
Kelas)

HAD
ERKAMPUNGANILMU1
KTABTENTERADIRAJA2019
2MEI2019)

0 1100-1130 1130-1300
) (30m) (1j30m)
REHAT
IK KIMIA/PNG
REHAT (MakmalBahasa1&2,Surau
PA
rium, &Kelas)
sa1,
a2) BIO/SK/PA
(Bio:Auditorium,PA:
M.Bahasa1,SK:M.Bahasa

2)

A-2
TERHAD

TERHAD

KEMBARANBKEPADA
MTD.100-1/9/11Jil.1-( )
BERTARIKH APR19

AHLIJAWATANKUASA
PERKAMPUNGANILMU1TINGKATAN52019

1.Penaung : Brig.Jen.Abd.Halim binAbuHassan
Komandan

2.Penasihat : Tn.Hj.RazmibinAbd.Razak
PengarahPengajian

3.Pengerusi : Pn.NorzilabintiAliMusa
KetuaJabatanPentadbirandanAkademik

4.Penyelaras/Setiausaha : CikNurulHanim bintiIsmail

5.Bendahari : PS2Belanjawan

6.PASistem /Siaraya : EnChongChiHan
SelSemboyan

7.Cenderamata : Pn.NurZulaikhabintiFozilan
SelPromosi

8.Dokumentasi : CikNurulHanim bintiIsmail

9.Fotografi/Video : IMC

10.Backdrop : IMC

B-1
TERHAD

TERHAD
KEMBARANCKEPADA
MTD.100-1/9/11Jil.1-( )
BERTARIKH APR19

IMPLIKASIKEWANGAN
PROGRAM PERKAMPUNGANILMU1TINGKATAN52019

Bil Butiran Jumlah
1 BayaranPenceramah

a)PenceramahSubjekBiologi(GredDG44) 3.0jam xRM 120.00=RM 360.00

b)PenceramahSubjekSainsKomputer 3.0jam xRM 150.00=RM 450.00
(GredDG48)

c)PenceramahSubjekPendidikanIslam 2.5jam xRM 200.00=RM 500.00
(pesaraIjazahSarjanaMuda)

JUMLAHBESAR RM 1,310.00

C-1
TERHAD

TERHAD

KEMBARANDKEPADA
MTD.100-1/9/11Jil.1-( )
BERTARIKH APR19

Lampiran“B”

BORANGPERMOHONAN
UNTUKMENJALANKANTUGASSEBAGAI
PENSYARAH/PENCERAMAHSAMBILANATAU
PENSYARAH/PENCERAMAHSAMBILANPAKAR

BAGIBULAN MEI TAHUN 2019
(DiisiDalam 2Salinan)

Kepada:

Kementerian/Jabatan/AgensiPenganjur:
MAKTABTENTERADIRAJA
KEM SUNGAIBESI
57000KUALALUMPUR

BAHAGIANI(DiisiOlehPemohon)

A. BUTIR-BUTIRPERIBADI :
1. Nama :
2. NamaJawatanYangDisandang :
3. GredJawatan :
4. TarafJawatan :
5. (a) GajiBulanan :
:
(b) ElaunMemangku(Jikaada)
6. NamaKementerian/Jabatan/Agensi

7. AlamatKementerian/Jabatan/Agensi :

D-1
TERHAD

TERHAD

B. BUTIR-BUTIRPERMOHONAN

1. Bil. Nama Tarikh Tempoh Jumlah
Tuntutan
JabatanYang Kursus/ (Dalam

Menganjurkan Ceramah jam)

Kursus/Ceramah

JumlahBesar:

2. (a) Jumlahbesartuntutanbulanandipara1diatasadalahselarasdengan
kelayakan saya sepertiditetapkan diperenggan 4.1.2 (iv)atau (v)dalam
PekelilingPerbendaharaanbil.2/2005;

atau

3. (b)Jumlahbesartuntutanbulanandipara1diatasadalahmelebihikelayakan
saya sepertiditetapkan diperenggan 4.1.2 (iv)atau (v)dalam Pekeliling
Perbendaharaanbil.5/95dansayatelahmemulangkanbaliklebihanbayaran
saguhatiyang diterima tersebutiaitu sebanyak RM...........................kepada
Kementerian / Jabatan / Agensi........................................................................
Bil...........................................................bertarikh..........................................

C. PERAKUAN

Sayamengakubuktir-butiryangdinyatakandiatasadalahbenar.

Tarikh:

.....................................
TandatanganPemohon
()

D-2
TERHAD

TERHAD

BAHAGIANII

A. UlasanKetuaJabatan ...........................................
Tarikh:.............................................. TandatanganKetuaJabatan
Nama:..................................
Jawatan:...............................
CopJabatan:..........................

B. PengesahanKetuaJabatan

Disahkan bahawa pegawaiiniadalah seorang pensyarah/penceramah sambilan
golonganpakar/bukangolonganpakar*.

Tarikh:.............................................. ...........................................
*potongyangmanatidakberkenaan. TandatanganKetuaJabatan
Nama:..................................
Jawatan:...............................
CopJabatan:..........................

BAHAGIANIII(DiisiOlehKementerian/Jabatan/AgensiPenganjur)

1.KeputusanPermohonan ...........................................
Diluluskan/TidakDiluluskan* TandatanganKetuaJabatan
Tarikh:.............................................. Nama:..................................
Jawatan:...............................
CopJabatan:..........................

*potongyangmanatidakberkenaan.

D-3
TERHAD


Click to View FlipBook Version